Thong tin tuyen dung ngay 10 6

Thong tin tuyen dung ngay 10 6

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM (17 Pham Ngoc Thach, Quan 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, Quan 3, TP.HCM; DT: (84.8) 8235778 - Fax: (84.8) 8226939, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), website: www.profec-vn.com

va Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich (189 Nguyen Oanh, P.10, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 8943868) can tuyen:

Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM

Cty British American Tobacco VN can tuyen: Quan tri vien tap su; Tap su vien chuyen nganh; Dieu hanh nhan hieu; Nhan vien ke toan; Tro ly hanh chanh; Ky thuat vien dien; Truong ca; Thu kho thanh pham; Dieu hanh o cac phong ban.

Cty ke toan - kiem toan tu van VN can tuyen:

- Tro ly kiem toan: So luong 10-15 nguoi, Nam/Nu; Khong can kinh nghiem.

- Tu van vien: So luong 05-10 nguoi, Nam/Nu; Khong can kinh nghiem.(Uu tien nguoi co kinh nghiem va cac bang cap lien quan).

Cty TNHH be tong hon hop VN can tuyen:

- Nhan vien dai dien kinh doanh: So luong: 05 nguoi, Nam/Nu; Tot nghiep DH nganh QTKD, khong can kinh nghiem

- Nhan vien kE toan:So luong: 02 nguoi, Nam/Nu; DH Tai Chinh Ke toan, khong can kinh nghiem.

- Nhan vien thi nghiem: Nam/Nu; Tot nghiep DH nganh Vat lieu Xay dung, khong can kinh nghiem.

- Nhan vien dai dien kinh doanh: So luong: 05 nguoi, Nam/Nu, tuoi 18-35; Tot nghiep CD/DH (nganh Marketing, QTKD, Kinh te tai chinh). Anh Van C tro len hoac tuong duong, su dung tot cac phan mem van phong.

Cty co phan TM & SX Dai Phat can tuyen:

- Giam doc kinh doanh: Trinh do Dai hoc; Kinh nghiem 04 nam trong quan ly kinh doanh; Ho khau TP; Muc thu nhap 5.000.000d/thang.

- Truong phong Marketing: Trinh do Dai hoc; Kinh nghiem 04 nam trong nghiep vu tiep thi; Ho khau TP; Muc thu nhap 4.000.000d/thang.

- Nhan vien kinh doanh: 30 nguoi (25 nam + 5 nu); Trinh do van hoa 12/12 tro len (uu tien SV moi tot nghiep cac khoa QTKD, Marketing); Trung thuc, nhiet tinh va nang dong; Co xe gan may; thu nhap 2.000.000d/thang.

- Nhan vien ban hang tai cho: 05 nu, Trinh do van hoa 12/12; Muc ho tro hoc viec: 800.000d/thang;

- Lao dong pho thong: 10 Nam; Trinh do cap 2 tro len; Lam gio hanh chanh; Muc luong khoi diem: 800.000d/thang; Noi lam viec: Tp. HCM

Cty Perfetti Van Melle VN can tuyen:

- Tro ly thu mua (Purchasing Assistant): Nam/Nu, tuoi tu 22-30. Tot nghiep Cao Dang/ Dai hoc chuyen nganh Kinh te/ Thuong mai.Thong thao Ms Office va cac phan mem ke toan Sun System. Nghe noi tieng Anh. It nhat 01 nam kinh nghiem trong linh vuc thu mua.

- NV ke toan (Accountant): Nam/Nu, tuoi tu 24-30. TN DH chuyen nganh Tai chinh, Ke toan. Thong thao Ms Excel va phan mem ke toan Sun System. Nghe noi tieng Anh luu loat, 02 nam kinh nghiem trong linh vuc Tai chinh, Ke toan.

- Ky su bao tri (Maintenance Staff): Nam, tu 24- 30 tuoi. Tot nghiep Cao Dang/ Dai hoc khoa Dien/ Co khi. Thong thao Ms Office, AutoCad. Nghe noi tieng Anh luu loat. Ham thich lam viec trong moi truong san xuat.Co the lam viec theo ca.

- Tro ly GD San xuat (Assistant to Production Manager): Nam, tuoi tu 27 den 35. Tot nghiep CD/ DH chuyen nganh Quan ly Cong nghiep, Quan Ly San Xuat/ Co khi. Thong thao Ms Office, AutoCad, Power Point. Nghe noi tieng Anh luu loat. 03 nam kinh nghiem lam viec trong moi truong san xuat voi vai tro Quan ly.

Cty co phan phan mem quan ly doanh nghiep FAST can tuyen:

- Lap trinh vien: TN DH (hoac sinh vien nam cuoi) chuyen nganh tin hoc.

- NV tu van ung dung phan mem quan ly doanh nghiep: TN DH (hoac sinh vien nam cuoi) chuyen nganh tai chinh ke toan

- NV kinh doanh: TN DH (sinh vien nam cuoi) chuyen nganh Kinh te, Marketing, Ngoai thuong.

Cty xuat nhap khau lam thuy san Ben Tre can tuyen:

- NV ke toan (Nam/Nu): Tot nghiep Dai hoc, chuyen nganh Tai chinh ke toan, thanh thao vi tinh van phong, giao tiep tot tieng Anh.

- NV kinh doanh xuat nhap khau (Nam): Tot nghiep Dai hoc, chuyen nganh QTKD, Ngoai thuong, thanh thao vi tinh van phong, giao tiep tot tieng Anh.

- NV van hanh he thong lanh (Nam): Tot nghiep Cao Dang/ Dai hoc chuyen nganh Co Dien lanh, thanh thao VTVP, Anh Van giao tiep.

- Ky su nuoi trong thuy san (Nam): Tot nghiep Dai hoc thuy san, chuyen nganh nuoi trong thuy san.

- Ky su che bien thuy san (Nam/ Nu): Tot nghiep Dai hoc thuy san, chuyen nganh che bien thuy san.

Cty khai thach DV-KD VP & NX Tan Tao (TASERCO) can tuyen:

- NV kinh doanh: Nam/Nu. Tot nghiep Dai hoc, Anh Van bang B tro len. Co kinh nghiem duoc uu tien

- Bac si ngoai: Nam/Nu. Tot nghiep Dai hoc chuyen nganh. Co kinh nghiem o vi tri tuong duong.

- Ky thuat vien xet nghiem: Nam/Nu. Tot nghiep Trung cap tro len. Co kinh nghiem o vi tri tuong duong.

- Dieu duong: Nam, Tot nghiep Trung cap, co kinh nghiem o vi tri tuong duong.

Cty co phan san xuat thuong mai Sai Gon can tuyen:

- Truong phong kinh doanh: Tot nghiep DH cac nganh QTKD, Marketing. Uu tien cho nguoi da co kinh nghiem trong lanh vuc xay dung. Bang C Anh van tro len, uu tien cho nguoi biet them mot ngoai ngu. Thanh thao VTVP; Tuoi tu 30 tro len, khong gioi han ho khau. Muc luong 4.500.000 + san pham co the thoa thuan cao hon tuy theo nang luc ung vien.

- Nv nhan su: Tot nghiep DH cac nganh Quan Tri Nguon Nhan Luc, QTKD. Co kinh nghiem thuc te trong cong tac quan ly nhan su. Muc luong tu 1.800.00 tro len (co the thoa thuan theo nang luc ung vien).

- NV dieu do san xuat: Tot nghiep DH cac nganh QTKD, Marketing. Uu tien nguoi co kinh nghiem trong viec nhan – dieu phoi don hang. Muc luong 1.600.000 (co the thoa thuan theo nang luc ung vien).

- Giao nhan be tong: Tot nghiep PTTH tro len, uu tien cho nguoi tot nghiep Trung cap/ Cao Dang Xay dung. Muc luong 1.100.000 + khoan san pham

Cty co phan xay dung Sai Gon can tuyen:

- Phong kinh doanh – P. GD Kinh doanh: 01 Nam, tuoi duoi 40, it nhat 04 nam kinh nghiem o vi tri tuong duong.Tot nghiep DH Kinh Te/ QTKD/ Marketing. Luong thoa thuan theo nang luc.

- Phong kinh doanh - NV kinh doanh tiep thi: Nam, tuoi duoi 40, it nhat 01 nam kinh nghiem o vi tri tuong duong hoac cac sinh vien tot nghiep loai Kha.Tot nghiep Dai Hoc Kinh te / QTKD/ Marketing. Luong 1.500.000 - 2.500.000 dong/ thang.

- Phong ky thuat - thu kho cong truong: 03 Nam, tuoi duoi 40, it nhat 01 nam kinh nghiem o vi tri tuong duong hoac cac sinh vien tot nghiep loai Kha.Tot nghiep Trung cap chuyen nganh Ke toan. Tu 1.000.000 -1.500.000 dong/ thang.

- Phong ky thuat - ky thuat cau duong: 03 Nam, tuoi duoi 40, it nhat 01 nam kinh nghiem o vi tri tuong duong.Tot nghiep Dai hoc chuyen nganh cau, duong. Luong thoa thuan theo nang luc.

- Phong ky thuat - ky thuat cong trinh: Nam, tuoi duoi 40, it nhat 01 nam kinh nghiem o vi tri tuong duong hoac cac sinh vien tot nghiep loai Kha.Tot nghiep Dai hoc chuyen nganh Xay dung. Luong thoa thuan theo nang luc.

- Phong ke toan - ke toan tai chinh - tin dung: Nam/Nu, tuoi duoi 40, it nhat 01 nam kinh nghiem o vi tri tuong duong hoac cac sinh vien tot nghiep loai Kha. Tot nghiep Dai hoc chuyen nganh Tai chinh - Doanh nghiep hoac Tin dung ngan hang. Luong thoa thuan theo nang luc.

- Phong ke toan - ke toan tong hop: Nam/Nu, tuoi duoi 40, it nhat 03 nam kinh nghiem o vi tri tuong duong hoac cac sinh vien tot nghiep loai Kha.Tot nghiep Dai hoc chuyen nganh Ke toan – Kiem toan. Luong thoa thuan theo nang luc.

- Phong ke toan - chuyen vien ke hoach - dau tu: Nam/Nu, tuoi duoi 40, it nhat 01 nam kinh nghiem o vi tri tuong duong hoac cac sinh vien tot nghiep loai Kha. Tot nghiep Dai hoc chuyen nganh Kinh te dau tu. Luong thoa thuan theo nang luc.

CONG TY TNHH TM DV Thien Hoa can tuyen:

- Truong phong ky thuat co khi: Tot nghiep DH chuyen nganh Co khi che tao. 05 nam kinh nghiem quan ly, su dung tot AutoCad 2D, 3D, hoac pro.E

- NV phong thiet ke: Nam, tot nghiep DH Ky thuat nganh Co khi.Su dung tot AutoCad 2D, 3D, hoac pro.E

- NV kinh doanh: Nam, tot nghiep Trung cap/ CD/ DH chuyen nganh Kinh te, Marketing.

- Ke toan vien: Tot nghiep CD, DH chuyen nganh Tai chinh ke toan.

- NV phong ban hang quoc te: Tot nghiep CD, DH chuyen nganh Kinh te, Ngoai Thuong, Ngoai Ngu. Anh van luu loat (nghe, noi, doc, viet)

- NV phong thong tin (IT): Tot nghiep CD, DH cong nghe thong tin.

Cty BHNT PRUDENTIAL can tuyen: Tu van bao hiem: Nam/Nu, tuoi tu 22 tro len. Co kha nang ve ban hang tiep thi. Co ky nang thiet lap moi quan he rong rai. Nang dong, trung thuc va chung chac.

Cty ZUELLIG PHARMA can tuyen:

- Nhan vien kinh doanh/ Sales Representative (TP.HCM, HN, CT): TNDH QTKD, Thuong Mai, Y hoac Duoc; Sieng nang, trung thuc, cau tien; Co ky nang giao tiep, thuyet phuc.

- Trinh duoc vien/ Sales Representative (TP.HCM, HN, CT): Bac si, Duoc si Dai Hoc; Sieng nang, trung thuc, cau tien; Co ky nang giao tiep, thuyet phuc.

- Nhan vien thu hoi cong no/ Bill Collector (Tp.HCM, HN): Nam/Nu, tuoi duoi 35. Toi thieu tot nghiep PTTH; Co xe may, ho khau dia phuong; Trung thuc, sieng nang, co ky nang giao tiep va tinh toan; Co kha nang dong tien coc.

- Nhan vien giao hang/ Deliveryman (Tp.HCM, HN): Nam, tuoi duoi 35, toi thieu tot nghiep PTTH; Co xe may, ho khau dia phuong; Trung thuc, sieng nang, co ky nang giao tiep va tinh toan; Co kha nang dong tien coc.

- Nhan vien dich vu khach hang/ Customer Service (Tp.HCM): Nu, tuoi duoi 30, TNDH Kinh Te, Ngoai Ngu; AV giao tiep tot, thanh thao VTVP; Co ky nang giao tiep tot, tinh than lam viec theo nhom;

- Ke toan/ accountant (Tp.HCM, HN): Nam/Nu, duoi 30 tuoi, TNDH (chuyen nganh ke toan); Anh Van giao tiep tot, thanh thao VTVP; Can than, chinh xac, cham chi;

- Nhan vien ho tro bo phan giao hang/Support Staff (Tan Tao): Nu, tuoi tu 22-28, TNCD/DH; Can than, sieng nang va chinh xac; Co ky nang giao tiep tot, tinh than lam viec theo nhom; Lam viec theo ca.

Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich

Hien nay, Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich co chuong trinh ho tro hoc phi hoc nghe lai xe oto cho bo doi xuat ngu nam 2004 - 2005.

Nay Trung tam xin thong bao den tat ca cac doi tuong tren co nhu cau hoc nghe hay nhanh chong den dang ky tai Trung tam.

Moi chi tiet xin lien he: Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich - 189 Nguyen Oanh, phuong 10, quan Go Vap, TP.HCM. DT: (08) 8942366 - 8943868 - 0913929534.

- 20 nam trung cap xay dung thi cong cong trinh, co kinh nghiem, lam viec theo cong trinh tai thanh pho va cac tinh, luong 1 - 2 trieu dong/thang.

- 10 truong - pho phong kinh doanh, quan ly nhan su, dieu hanh san xuat, co kinh nghiem, tot nghiep DH, Anh van B, tren 27 tuoi, luong cao (theo kha nang).

- 10 ke toan vien, ke toan tong hop, tot nghiep he cao dang, DH, 1 nam kinh nghiem. Luong 1,2 - 3 trieu dong/thang.

- 5 nam - nu dai dien kinh doanh, tot nghiep trung cap, duoi 35 tuoi, co xe may, uu tien co kinh nghiem, luong 1,5 trieu dong/thang + phu cap, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Binh Thanh.

- 3 nam ky su co khi che tao may, tot nghiep DH, duoi 30 tuoi, HKTP, Anh van B, vi tinh van phong + Autocad, uu tien co kinh nghiem, luong tu 1,5 - 3 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 2 nam giao hang hai san, trinh do 9/12, duoi 35 tuoi, suc khoe tot, co xe, uu tien co kinh nghiem, ho so hop le, luong 30.000 dong/ngay + xang + com, co cho noi tru. Lien he tai Q.Phu Nhuan.

- 3 nam ky su xay dung, tot nghiep DH, duoi 30 tuoi, HKTP, Anh van B, vi tinh van phong + Autocad, co kinh nghiem, luong tu 1,5 - 3 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Phu Nhuan

- 1 nam - nu nhan vien do hoa, tot nghiep trung cap, duoi 30 tuoi, HKTP, Anh van B, vi tinh van phong + Autocad, uu tien co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 1 nam dien tu tu dong hoa, tot nghiep trung cap, co kinh nghiem, chap nhan di tinh, luong 800.000 dong/thang + chi phi khac. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 10 nam ke toan, tot nghiep trung cap, uu tien co kinh nghiem, luong 1,5 trieu dong/thang + an o, lam viec tai cac tinh mien Tay. Cong ty tai Dong Nai.

- 3 nam nhan vien thu mua tom, tot nghiep trung cap nganh ke toan, am hieu ve thi truong thuy san, luong tu 1,5 - 2 trieu dong/thang, lam viec tai cac tinh. Cong ty tai Dong Nai.

- 1 nam nhan vien giao nhan xuat nhap khau, tot nghiep cao dang, Anh van chuyen nganh, vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 3 nam dong hang (do kich thuoc va dong kien hang vao container), trinh do 12/12, suc khoe tot, luong tu 1,5 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh, co tang ca. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 5 nu ke toan, tot nghiep trung cap, co kinh nghiem, chu viet dep, Anh van co ban, vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 30 nam nu LDPT nganh nhua, trinh do 6/12, suc khoe tot, luong 30.000 dong/ngay + com, lam viec theo ca. Cong ty tai Q.Binh Tan.

- 1 nam - nu nhan vien phu trach he thong chat luong ISO, tot nghiep cao dang, co kinh nghiem hoac duy tri hoat dong he thong chat luong theo tieu chuan ISO 9001:2000, vi tinh van phong, luong 1,8 trieu dong/thang + phu cap. Doanh nghiep nha nuoc tai Binh Duong.

- 2 nu ke toan vien, tot nghiep trung cap, duoi 30 tuoi, co kinh nghiem, biet bao cao thue, ngoai hinh de nhin, luong 1,5 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Thu Duc.

- 2 nam ky su dien lanh, tot nghiep DH, biet lap du toan, co 2 nam kinh nghiem, thanh thao Autocad, luong 1,5 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Thu Duc.

- 2 nam tho go han ong, bac 3/7, co 2 nam kinh nghiem, biet doc ban ve va cat ton, co xe, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Thu Duc.

- 1 nam - nu nhan vien phien dich tieng Hoa, trinh do 12/12, co kinh nghiem, vi tinh van phong, luong 2 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.7.

- 1 nam nu hoa vien kien truc, tot nghiep trung cap, uu tien co kinh nghiem, luong 1,5 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.7.

- 1 nam ke toan, tot nghiep DH, uu tien co kinh nghiem, Anh van co ban, vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

- 1 nam nhan vien thu mua vat tu, tot nghiep DH nganh kinh te, Anh van co ban, vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

- 1 nam nhan vien moi truong xa hoi, tot nghiep DH, am hieu luat lao dong, co kinh nghiem, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh, xe dua ruoc. Cong ty tai Binh Duong.

* Tuyen nhan vien ke toan: Cong ty TNHH phat trien cong nghe D.T.T can tuyen 1 nhan vien ke toan. Dieu kien: tot nghiep trung cap, cao dang, DH chuyen nganh ke toan, Biet su dung vi tinh van phong. Anh van trinh do B hoac tuong tuong. Luong thoa thuan.

Ho so xin viec gom: Don xin viec; So yeu ly lich; Ban photo ho khau; CMND; Cac van bang lien quan.

Ho so xin goi ve: Cong ty TNHH phat trien cong nghe D.T.T - 112/15A Nguyen Tuan, phuong 3, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: (08) 5882381.

- 1 nam nhan vien giao hang, trinh do 12/12, duoi 40 tuoi, co xe may, uu tien co kinh nghiem, luong tu 1,2 - 1,5 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Binh Thanh.

- 1 nu truong phong hanh chanh, tot nghiep DH, am hieu luat lao dong, co kinh nghiem, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh, co xe dua ruoc. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nam thu kho, trinh do 12/12, duoi 35 tuoi, uu tien co kinh nghiem, luong 1,2 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Binh Thanh.

- 1 nam - nu ke toan cong no, tot nghiep cao dang, duoi 30 tuoi, co 2 nam kinh nghiem, luong 1,7 trieu dong/thang + com, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Hoc Mon.

- 1 nam - nu nhan vien hanh chanh nhan su, tot nghiep DH, co 3 nam kinh nghiem, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, luong tu 3 - 5 trieu dong/thang, lam viec o Binh Duong, co xe dua ruoc. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 3 nam ky su xay dung + 3 nam ky su cau duong, tot nghiep DH, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, uu tien co kinh nghiem, luong tu 1,8 - 2,3 trieu dong/thang, lam viec tai Binh Thuan, cong ty ho tro chi phi khi du phong van.

- 2 nam nhan vien ky thuat, tot nghiep trung cap che tao may, uu tien co kinh nghiem, luong 1,2 trieu dong/thang + com, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Thu Duc.

- 2 nam tai xe xe lu, trinh do 6/12, co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec tai Binh Thuan, cong ty ho tro chi phi khi du phong van.

- 4 nam tho han dien, bac 3/7, co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.12.

- 2 nam tai xe xe dao, trinh do 6/12, co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec tai Binh Thuan, cong ty ho tro chi phi khi du phong van.

- 1 nam - nu nhan vien phien dich tieng Hoa, trinh do 12/12, co kinh nghiem, vi tinh van phong, co xe may, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty Dong Nai.

- 2 nam tai xe xe ui, trinh do 6/12, co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec tai Binh Thuan, cong ty ho tro chi phi khi du phong van.

- 1 nam ve Autocad, tot nghiep trung cap, co kinh nghiem ve dien cong nghiep, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 4 nam phuc vu quan an, suc khoe tot, luong 500.000 dong/thang, lam viec tu 16g - 23g. Lien he tai Q.Go Vap.

- 1 nam - nu ky su hoa moi truong, tot nghiep DH, co kinh nghiem, Anh van giao tiep, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 1 nam - nu ke toan tong hop, tot nghiep cao dang, co 2 nam kinh nghiem, luong 2 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Hoc Mon.

- 1 nam ky su co khi, tot nghiep DH, co kinh nghiem, Anh van chuyen nganh, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 1 nu ke toan vien, tot nghiep trung cap, co 1 nam kinh nghiem, luong 1,5 trieu dong/thang + com, co cho noi tru va xe dua ruoc. Cong ty tai Tay Ninh.

B.D. - Q.DUNG

Viet Bao
Comment :Thong tin tuyen dung ngay 10 6
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thong tin tuyen dung ngay 10 6 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong tin tuyen dung ngay 10 6 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thong tin tuyen dung ngay 10 6 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Việc Làm
Recruitment 10-6
Go Vap, Phu Nhuan, Binh Duong, Thu Duc, Binh Thuan, University Business, job placement centers, HCMC University of Economics, service center , experience, location, economic sector, the technical department, graduated, working, male
Employment Center for Student Services - Students City College of Economics (17 Pham Ngoc Thach Street, District 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, District 3, HCMC; Tel: (848) 8235778 - Fax: (848) 8226939, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), website:. ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin tuyển dụng ngày 10-6

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin tuyển dụng ngày 10-6 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 10 6

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 10 6 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin tuyen dung ngay 10 6 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Lao dong viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Lao dong viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0