Nhung cau hoi phong van mauNhung cau hoi phong van mau
Viec buoc vao vong phong van thuong lam cho nguoi tim viec rat hoi hop va lo lang. Duoi day la nhung cau hoi phong van thuong gap va nhung goi y tra loi phu hop co the giup ich cho ban:

1. Hay tu gioi thieu ve Anh/Chi

Hay bao quat 4 linh vuc trong cuoc song cua ban: nhung nam dau doi, hoc van, kinh nghiem lam viec va vi tri hien tai. Noi dung trinh bay khong nen vuot qua 2 phut, dung lan man hay qua chau truot. Cau hoi nay thuong duoc neu len khi bat dau cuoc phong van, vi the, neu tra loi tot, ban se co nhieu su tu tin hon.

2. Anh/chi co the mang den cho chung toi dieu gi ma cac ung vien khac khong co?

Neu cau hoi nay duoc dat ra khi vua bat dau cuoc phong van, ban co the phan hoi bang cach trinh bay ve cac ky nang va kinh nghiem se lam loi cho cong ty. Ngoai ra, ban cung nen tim hieu truoc mot so thong tin ve vi tri cong viec. Tranh cac cau tra loi dua tren cac gia dinh chu quan cua ban.

Tuy nhien, neu nha tuyen dung dua ra cau hoi nay sau khi da mo ta ve vi tri phong van, ho dang muon tim hieu nhung thanh cong trong qua khu cua ban. Day chinh la co hoi tot de the hien kha nang giai quyet van de day!!

3. Diem manh cua Anh/Chi?

Ban nen liet ke tu 3 den 4 diem manh lien quan den cac nhu cau cua nha tuyen dung, dua tren qua trinh tim hieu va thong tin co duoc ve cong ty.

4. Anh/Chi da tung gat hai thanh cong chua?

Hay xac dinh cac thanh cong da dat duoc cua ban va tra loi. Hay co gang chon lua nhung thanh cong lien quan den cac nhu cau va gia tri cua cong viec.

5. Gioi han cua Anh/Chi?

Mot cau tra loi qua manh me co the gay phan tac dung va tro thanh yeu diem. Ban co the noi nhu sau: “Toi luon mong muon hoan thanh tat ca cac cong viec, vi the thinh thoang tro nen qua hang hai va doi hoi khat khe doi voi cong ty. Tuy nhien, toi dang co gang de khac phuc yeu diem nay” hay de cap den mot khoa huan luyen bo sung nghe nghiep nao do. Dung bao gio to ra la nguoi hoan hao, tuy nhien cung dung nen de cap mot cach qua cu the.

6. Muc luong mong muon cua Anh/Chi?

Hay co gang tri hoan cau tra loi cho den khi ban biet duoc cac thong tin cu the ve cong viec va muc luong ma cong ty tra cho cac vi tri tuong tu. Neu tinh the qua bat buoc, ban co the tra loi nhu sau: “Ong da biet duoc muc luong cua toi o cong ty Ajax, toi hy vong la se co mot buoc tien khi den lam viec tai Accme. Co le, chung ta nen ban bac them ve cac nghia vu va pham vi cong viec ma toi phai dam nhan truoc khi tra loi cau hoi nay”

7. Anh/Chi co tham vong gi trong tuong lai?

Hay boc lo niem mong muon hoan thanh cac cong viec tot dep va su tu tin vao mot tuong lai day hua hen cua ban! Tuy nhien, can tranh cac cau noi khong thuc te hay gay tac dong xau den vi tri hien tai.

8. Anh/Chi muon biet dieu gi ve cong ty?

Ban co the da tim hieu ve cong ty truoc khi phong van qua cac nguon thong tin nhu bao chi, ban be, Internet. Tuy nhien, ban nen noi rang ban muon duoc biet nhieu hon nua; va sau do chuan bi san mot vai cau hoi thong minh. Hay tao ra mot cuoc trao doi thong tin sinh dong!!

9. Tai sao Anh/Chi nop don vao vi tri nay?

Ban co the trinh bay nhu sau: “Qua qua trinh tim hieu ve cong ty, toi nhan thay day se la mot co hoi tot de toi co the dong gop cac kinh nghiem va ky nang da co duoc trong qua khu cho cong ty.” Neu co the, ban nen bay to niem khao khat duoc lam viec cho cong ty va nhung nhan to da tao nen suc hut voi ban.

10. Nang luc ca nhan nao khien Anh/Chi nghi rang se dat duoc thanh cong tai day?

Neu cau hoi nay duoc dua ra sau khi ban da co duoc day du cac thong tin ve vi tri, hay noi ve 2 hay 3 ky nang chinh (minh hoa bang cac thanh cong) ma ban tin rang se rat huu ich cho cong viec dang phong van. Hay chu y den noi dung va thoi luong de chac chan la cac thong tin duoc trinh bay day du, hieu qua.

11. Dieu gi trong cong viec la quan trong nhat voi Anh/Chi?

Ban nen lien he voi nhung yeu cau cua vi tri de co duoc noi dung tra loi phu hop. Trong truong hop khong nam vung ve thong tin nay, ban co the tra loi chung chung nhu : “Toi thich co duoc nhung thach thuc trong cong viec va lam viec tap the”

12. Anh/chi hay mo ta ve tinh cach cua minh?

Chi de cap den 2 hay 3 tich cach tich cuc nhat. Hay nho la nha tuyen dung dang co gang quyet dinh “su phu hop” cua ban voi cong ty. Kha nang xac dinh chinh xac cac gia tri cua ho se giup ban co duoc cau tra loi phu hop.

13. Trong bao lau thi Anh/Chi co the dong gop cho cong ty?

Hay thuc te va tra loi rang ban co the lam duoc dieu nay sau 6 thang hay 1 nam. Di nhien, su lua chon thoi gian thich hop trong cau tra loi nay rat quan trong. Ban da biet day du cac thong tin ve vi tri de co duoc cau tra loi thuyet phuc khong? (neu day la cong viec moi, 6 thang da la rat tot roi!!)

14. Anh/Chi khong cam thay kinh nghiem cua minh vuot qua yeu cau cua vi tri nay sao?

Cau hoi nay co nghia la: “Toi so rang Anh/Chi chi muon co duoc cong viec vi tinh the bat buoc va se roi bo ngay khi co co hoi tot hon” Cau tra loi cua ban phai giai toa moi lo lang nay. Vi du “Ong/Ba co the dung, tuy nhien sau khi nghi viec o cong ty XYZ, toi mong muon duoc lam nhung dieu minh cam thay hai long va yeu thich – (mo ta noi dung cua cong viec phong van). Loi the khi Ong/Ba tuyen dung toi chinh la cac nang luc va kinh nghiem dac biet ma toi co the dong gop cho cong ty khi can.”

15. Phong cach quan ly cua Anh/Chi?

Ban co the de cap den cac phuong thuc thiet lap muc tieu va loi cuon moi nguoi cung thuc hien. Hay mo ta cac ky nang ban thuong su dung de khoi day dong luc va suc manh lam viec cua doi ngu nhan vien hay su ung bien linh hoat khi tinh huong thay doi. Ban nen dua vao phong cach quan ly cua cong ty de co cau tra loi phu hop. Tuy nhien, neu khong nam ro, hay tra loi mem deo va tuy theo tinh huong.

16. Mo ta mot tinh huong khi Anh/Chi gap kho khan trong van de quan ly va cach giai quyet

Hay lien he den 1 trong so cac thanh cong cua ban khi giai quyet dang tinh huong nay. Ban nen dua vao van hoa, nhu cau cua cong ty, lam noi bat cac ky nang giai quyet mau thuan, xay dung tinh than dong doi hay quan ly nhan vien.

17. La mot nha quan ly, Anh/Chi tim kiem dieu gi khi tuyen dung nhan vien?

“Cac ky nang, tinh than sang tao va su thich ung- du cho chuyen mon co phu hop voi cong ty hay khong” Cau tra loi nay se giup nguoi phong van quyet dinh dieu ban co the lam, se lam va su phu hop cua ban doi voi to chuc cua ho.

18. La mot nha quan ly, Anh/Chi da tung phai sa thai mot nhan vien nao do chua? Neu co, vui long ke lai va trinh bay huong giai quyet?

Neu co, ban co the tra loi nhu sau “Toi qua thuc co kinh nghiem trong van de nay va da giai quyet theo huong co loi cho ca nguoi lao dong va cong ty. Toi tuan thu cac chinh sach ky luat cua cong ty truoc khi dua ra quyet dinh sa thai”.

Dung di vao chi tiet neu nguoi phong van khong hoi them. Nguoc lai, neu ban chua tung sa thai nhan vien nao, hay trinh bay la ban se su dung cac nguyen tac ky luat truoc khi quyet dinh sa thai nham bao ve quyen loi cho cong ty.

19. Theo Anh/Chi nhiem vu kho khan nhat cua nha quan ly la gi?

Ban co the tra loi bang cach neu len cac kho khan gap phai khi thuc hien cong viec qua nguoi khac, dam bao tuan thu cac ke hoach, hoan thanh dung thoi han va quan ly nguon ngan sach. Hay su dung dai tu “toi” va nhan manh cac yeu to quan trong. (dua tren nhu cau va van hoa cua cong ty)

20. Mo ta mot so tinh huong khi Anh/Chi phai chiu dung ap luc cong viec va hoan thanh dung thoi han

Hay lien he den cac thanh cong cua ban. Trinh bay 1 hay 2 tinh huong chung to kha nang lam viec duoi ap luc cao va hoan thanh dung thoi han cua ban.

21. Hay trinh bay ve mot tinh huong trong cong viec khien Anh/Chi tuc toi

Ban co the trinh bay ve kinh nghiem nay, kem theo cac ky nang da duoc su dung de quan ly va cai thien tinh hinh. Tranh mo ta cac tinh huong cong viec giong nhu cong ty dang phong van neu ban khong muon nhan manh kha nang giu binh tinh truoc ap luc cua chinh minh.

22. Hay noi cho toi biet ve mot muc tieu trong cong viec vua qua ma Anh/Chi da that bai va nguyen nhan tai sao?

Cau hoi nay gia dinh rang ban da tung that bai trong mot so muc tieu. Tuy nhien, neu chua bao gio gap that bai, ban co the thanh that noi ra dieu nay. Nguoc lai, neu da tung co nhung muc tieu ma ban khong the dat duoc vi mot so ly do khach quan nao do, hay mo ta lai va dung quen giai thich la nhung tro ngai nay vuot qua tam kiem soat cua ban. Tham chi tot hon ban nen thao luan ve mot muc tieu ma ban da “suy nghi lai” khi nhan ra duoc tinh bat kha thi cua no.

23. Hay mo ta mot so tinh huong khi Anh/Chi bi phe binh trong cong viec

Chi mo ta mot tinh huong duy nhat va noi rang ban da tien hanh khac phuc hay lap ke hoach khac phu van de nay. Dung di vao chi tiet. Neu nguoi phong van muon biet them, hay de ho tu dua ra cau hoi.

24. Anh/Chi hoc duoc dieu gi tu nhung sai lam cua minh?

Hay trinh bay 1 hay 2 tinh huong ma ban da chuyen doi mot cach thanh cong tu mot so suat hay danh gia khong dung thuc te thanh kinh nghiem huu ich. Hay nhan manh vao ket qua tich cuc, bien sai sot thanh chat xuc tac hoc hoi.

25. Anh/Chi nhin nhan gi ve xu huong tuong lai trong nganh kinh doanh nay?

Hay lua chon 2 hay 3 xu huong phat trien quan trong de thao luan. Day chinh la co hoi de ban the hien nhung suy nghi cua minh ve tuong lai, nen kinh te, thi truong va cac tien bo cong nghe cua nganh nghe dang theo duoi.

26. Vi sao Anh/Chi roi bo cong viec hien tai?

Neu ban da trinh bay ve van de nay trong phan tu gioi thieu dai 02 phut, co the nguoi phong van se khong neu lai cau hoi nay. Tuy nhien, neu phai tra loi, hay trinh bay that ngan gon. Neu do la do ap luc rut giam tu nhung kho khan ve kinh te, ban nen lam ro. Ban cung co the giai thich ly do nghi viec la vi mong muon co mot buoc tien xa hon trong nghe nghiep. Nhung tuyet doi khong duoc neu len cac mau thuan voi dong nghiep hay nguoi chu cu.

27. Theo Anh/Chi the nao la moi truong lam viec ly tuong?

Day chinh la cau hoi ma ban co the mang vao mot so gia tri va kinh nghiem rieng cua ban than. Tuy nhien, dung lam cho no co ve qua tuyet voi hay khong thuc te.

28. Neu len nhung nhan xet khach quan cua Anh/Chi ve nguoi chu truoc?

Hay lien he den nhung kinh nghiem quy bau ma ban da dat duoc. “Do la mot cong ty tuyen voi, toi da co nhieu co hoi hoc tap kinh nghiem va the hien nang luc cua minh”. Hay cu tu tin dao sau vao van de nay!!!

30. Trach nhiem ve tai chinh cua Anh/Chi doi voi cong ty ra sao?

Ban co the de cap den cac trach nhiem quan ly ngan sach, tinh toan so luong nhan vien, kich co du an va chien dich ban hang ma ban truc tiep chi huy.

31. Anh/Chi phai quan ly bao nhieu nhan vien trong thoi gian gan day?

Hay tra loi that cu the va tu tin khi lien he den nhung ca nhan chiu su anh huong cua ban,vi du nhu: do la do ap luc cong viec hay phuong thuc quan ly cua to chuc.

32. Minh hoa ve thoi gian khi Anh/Chi la nguoi lanh dao

Dan chung cac vi du ve nhung thanh cong cua ban, nham chung minh cho cac ky nang lanh dao.

33. Anh/Chi cho rang cap duoi nghi sao ve minh?

Trong cau tra loi nay, ban nen to ra cang tich cuc cang tot. Hay lien he den cac diem manh, ky nang va dac diem ca nhan, tuy nhien phai to ra thanh that. Nha tuyen dung se de dang kiem tra duoc dieu nay day!!!

34. Trong cong viec vua qua, dieu gi khien Anh/Chi thich nhat va ghet nhat?

Hay tro loi than trong khi gap phai cau hoi nay. Ban co the neu len nhung dieu hai long va chua hai long, tuy nhien nen nhan manh va cac diem tich cuc hon la ke le ve cac tieu cuc.

35. Hay ke lai mot so thanh cong noi bat cua Anh/Chi trong cong viec vua qua.

Cau tra loi nay hoan toan khong gay kho khan vi ban da lua chon san cac thanh cong de trinh bay. Hay san sang mo ta 03 hay 04 thanh cong that chi tiet. Neu co the, co gang lien he cau tra loi voi nhung thach thuc ma ban dang phai doi mat.

36. Tai sao Anh/Chi khong tim mot cong viec moi sau nhieu thang?

Ban co the nhan thay cau hoi nay hoi xuc pham, tuy nhien dung don nhan no duoi tu cach ca nhan. Hay don gian tra loi that ngan gon, “Tim mot cong viec nao do khong qua kho khan, tuy nhien tim dung cong viec lai can nhieu thoi gian va suy nghi than trong”.

37. Anh/Chi nghi gi ve nguoi chu truoc day?

Hay to ra cang khach quan cang tot, va tranh dao sau vao van de nay. Day thuc ra chi la mot cau hoi do y boi vi hau het cac ong chu deu khong muon co nhung nguoi cap duoi bat dong va kho tinh. Neu ban thich nguoi chu truoc day, hay noi ra dieu nay cung voi cac ly do. Neu khong thich, ban cung chi nen nghi ve nhung diem tich cuc de trinh bay.

38. Neu toi noi chuyen voi nguoi chu truoc day cua Anh/Chi, ong ta hay ba ta se cho dau la cac diem manh va diem yeu cua Anh/Chi?

Hay nhat quan voi nhung dieu ma nguoi chu truoc day se noi ve ban. Ban nen neu ra cac diem yeu theo huong trinh bay tich cuc. Nguoi chu cu co le cung muon neu ra nhung nhan xet tot ve ban, vi the hay thuat lai chi tiet mot vai dieu thanh cong ma ban da lam cho ong ta hay ba ta.

39. Neu duoc lua chon cong viec va cong ty, Anh/Chi se quyet dinh noi lam viec nao trong so cac cong ty co tren thi truong hien nay?

Hay noi ve cong viec muc tieu va dieu gi tao ra suc hut doi voi ban trong cong ty dang phong van.

40. Theo nhan dinh rieng cua Anh/Chi, muc luong thich hop cua vi tri nay la bao nhieu?

Ban co the muon tra loi cau hoi nay nhu sau: “Xin duoc hoi muc luong co ban cho cac cong viec tuong tu trong cong ty la bao nhieu?” hay “La mot nhan vien gioi, toi hy vong se nhan duoc muc luong cao hon muc trung binh danh cho vi tri nay”. Neu cong ty khong co muc luong ro rang, chinh ban se phai du doan truoc ve dieu nay. Tuy nhien, ban nen nang cao gia tri cua minh bang cach noi rang ban muon duoc biet them ve cac trach nhiem va nghia vu trong cong viec truoc khi ban den muc luong.

41. Neu duoc nhan vao vi tri nay, Anh/Chi se mang den cho cong ty su thay doi gi?

Day la cau hoi vo cung hoc bua, vi ban khong khong the co cau tra loi cu the neu khong nam vung mot so chi tiet ve vi tri cong viec, cong ty va nen van hoa. Tham chi, neu ban co duoc cau tra loi, hay that than trong khi mo ta ve cac thay doi sau rong se mang den cho cong ty. Neu nguoi phong van khong dua ra cac van de ma ban cam thay tu tin de giai dap, hay giai thich khon kheo rang ban can tim hieu them ve cong ty, trao doi voi nhan vien, thuc hien cac cuoc danh gia truoc khi de ra bat ky kien nghi thay doi nao.

42. Anh/Chi co phan doi khong khi chung toi tien hanh bai kiem tra tam ly?

“Hoan toan khong co van de nao ca.” (Cau noi nay chung to ban la mot ung vien rat “dang gom”.)

43. Dang cong viec hay cong ty nao Anh/Chi dang can nhac den trong thoi gian nay?

Cau tra loi tot nhat trong tinh huong nay la tap trung hoan toan vao cong viec cu the ma ban dang phong van.

44. Anh/Chi thuong doc gi?

Hay tra loi thanh that!!. Neu co the, de cap den mot so sach, bao ban thuong doc de cap nhat cac kien thuc trong lanh vuc chuyen mon. Tuy nhien, cung khong co van de gi neu ban xem viec doc sach nhu la mot hinh thuc de giai tri va thu gian tinh than.

45. Dieu gi tao dong luc cho Anh/Chi nhieu nhat?

Hay su dung nhung nen tang va nhan dinh ve su nghiep cua chinh ban, tuy nhien, nen tra loi theo huong chung chung. Do co the la su hai long khi vuot qua cac thach thuc trong cong viec, phat trien tinh than dong doi, hoan thanh cac muc tieu cua cong ty.

46. Neu len 01 hay 02 vi du the hien su sang tao cua Anh/Chi

Nhac den cac thanh cong trong moi tuong quan voi cong ty va vi tri dang phong van neu co the.

47. Muc tieu lau dai cua Anh/Chi?

Lien he den cong ty ban dang phong van hon la tra loi mot cach chung chung. Hay trinh bay nhung tham vong cua ban mot cach thuc te!!. Truoc tien, noi ve cong viec ban dang du tuyen, va sau do la cac muc tieu lau dai.

48. Moi quan he cua Anh/Chi voi cac dong nghiep, ca ca cap tren va cap duoi?

Day la mot cau hoi rat quan trong, ban can phai co thoi gian suy nghi de tra loi that hop ly. Khi noi ve moi quan he voi cap duoi, ban nen de cap den cac nguyen tac quan ly. Khi noi ve cap tren, hay the hien la ban rat thong hieu cac ky vong cua ho de co the dat duoc cac muc tieu duoc de ra. Ngoai ra, ban cung nen nhan manh tinh than dong doi, hop tac, giup do lan nhau giua cac dong nghiep.

49. Anh/Chi co nhung hoat dong giai tri nao?

Cau tra loi se cho biet ban co tim duoc su can bang trong cuoc song khong. Tuy nhien, tranh de cap den nhung hoat dong lam cho nguoi phong van nghi ngo thoi gian ban danh cho cong viec. Hay nho la cac so thich va hoat dong giai tri hoan toan co the lien quan den tinh cach ca nhan va cac gia tri cua chinh ban.

CAC CAU HOI KHONG THICH HOP VA CACH TRA LOI

1. Ten goi o nha cua Anh/Chi la gi?

Day thuc su la mot cau hoi qua rieng tu. Giai phap tot nhat la khong tra loi. Ban hay noi voi nguoi phong van la “Toi cho rang ten goi o nha khong he lien quan den kha nang lam viec cua toi.”

2. Chi co du dinh lap gia dinh khong?

Cau hoi nay the hien su phan biet gioi tinh, vi the ban co the tu choi khong tra loi hay noi rang “Toi khong co ke hoach nao ca.”

3. Anh/Chi tot nghiep dai hoc nam nao?

Cau hoi nay ve ngoai rat binh thuong, nhung thuc chat nguoi phong van dung no de tinh toan tuoi tac cua ban, vi hau het moi nguoi deu hoc len dai hoc sau khi tot nghiep cap III. Hay, neu trong resume khong de cap den bang cap, ho dang do xet thong tin nay!!

Ban co the tranh cau tra loi truc tiep bang cach tap trung vao thuc te lien quan nhu “Toi hoc tiep len dai hoc sau khi tot nghiep trung hoc” hay, neu ban khong co bang cap “Toi rat thich khoa hoc ve co khi sau khi tot nghiep trung hoc”. Sau do mim cuoi va im lang. Nguoi phong van luc nay se tu hieu la ban khong muon noi them dieu gi nua.

4. Cong ty chung toi co rat nhieu hoat dong xa hoi? Anh co muon cung ba xa tham gia khong?

Cau hoi nay chinh la con dao 2 luoi!! Ho dang muon xac nhan tinh trang hon nhan cua ban - Ban da lap gia dinh chua hay tham chi da ly di? Neu ban da co gia dinh, hay to ra thoai mai va noi “Vang, vo chong toi rat thich”. Neu khong, hay tra loi “That thu vi!! Toi khong biet cong ty chung ta co nhung hoat dong nao vay?”. Nguoi phong van se phai tap trung vao chu de moi nay, con ban van giu duoc cac thong tin ca nhan.

Thai Hang / HR Vietnam

Viet Bao

Video nổi bật

Smartphone Bkav đọ chất lượng âm thanh với iPhone 6
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Phỏng vấn xin việc

TIN Việc Làm NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ TL mật về cơ chế GQ tranh chấp trong TPP

Một điều khoản giải quyết tranh chấp bí mật mà Mỹ thống nhất với các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa bị tiết lộ, khiến nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan ngại việc này thể hiện sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn so với chính phủ các nước.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Căn hộ cao cấp, nguy cơ bội cung

Phân khúc căn hộ cao cấp tại Hà Nội, sau một thời gian dài bị “đóng băng”, dù chỉ vừa xuất hiện thanh khoản trở lại đã phải đối diện với nguy cơ dư cung rất lớn.

Tìm hiểu: tinh than dong doi, cau tra loi, nguoi phong van, trong cong viec, de cap den, cau hoi, tuy nhien, thanh cong, trinh bay, vi tri, cua ban, thich, nhan, hoc, biet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những câu hỏi phỏng vấn mẫu

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những câu hỏi phỏng vấn mẫu bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung cau hoi phong van mau

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung cau hoi phong van mau co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung cau hoi phong van mau de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Kinh nghiem trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Kinh nghiem
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0