Giai quyet khieu nai ve tien luong hop dong lao dong

Giai quyet khieu nai ve tien luong hop dong lao dong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Giai quyet khieu nai ve tien luong hop dong lao dong
Nguoi lao dong khieu nai ve quyen loi tai Phong Ban doc Bao Nguoi Lao Dong. Anh: M.NAM

Tang ca phai thoa thuan voi NLD

* “Cong ty quy dinh ngay nghi phep duoc huong 100% luong, lam viec ngay nghi phep duoc tra bang 300% luong ngay lam viec binh thuong. Cong ty khong cho nghi phep, buoc CN tang ca tren 100 gio/thang. Cong ty tu quy dinh nhu the co dung luat?”.

Mot so CN (Cong ty Nidec Copal, Khu Che xuat Tan Thuan – TPHCM)

- Luat gia Quach Anh Sen, Van phong Tu van phap luat –LDLD TPHCM, tra loi: Trong dieu kien lam viec binh thuong, moi nam NLD duoc nghi 12 ngay phep va 8 ngay le, Tet, duoc huong nguyen luong. Neu vi dieu kien san xuat qua cap bach, doanh nghiep co the yeu cau NLD lam viec vao nhung ngay nghi co huong luong, nhung phai tra luong bang 300% ngay thuong. Nguoi su dung lao dong va NLD co the thoa thuan lam them gio nhung khong duoc qua 4 gio/ngay va khong duoc qua 200 gio/nam. Tru mot so truong hop dac biet duoc lam them khong duoc qua 300 gio/nam do Chinh phu quy dinh.

Khong co quy dinh nghi huong luong truoc khi huu

* “Dieu 123 Bo Luat Lao dong quy dinh: Nam cuoi cung truoc khi nghi huu duoc rut ngan thoi gian lam viec hang ngay hoac ap dung che do lam viec khong tron ngay, khong tron tuan cua Chinh phu. Cong viec ke toan duoc ap dung dieu nay nhu the nao; che do nghi 3 thang huong nguyen luong truoc ngay co quyet dinh nghi huu hien co con ap dung?”.

Nguyen Thi Kim Ngan (quan 10 –TPHCM)

- Ong Cao Van Sang, Pho Giam doc BHXH TPHCM, tra loi: Khong co quy dinh chinh thuc ve viec nghi khong huong luong 3 thang truoc khi co quyet dinh nghi huu. Dieu nay chi do tung don vi quy dinh them de uu dai cho NLD, nhung khong bat buoc. Truong hop cua ba phai hoi lai don vi noi ba cong tac de duoc xem xet, giai quyet.

Boi thuong vi pham thoi han bao truoc

* “Toi lam viec tu thang 6-2001, theo hop dong lao dong (HDLD) co thoi han 1 nam. Den thang 8-2003, cong ty thong bao cho toi nghi viec sau 30 ngay. Cong ty lam vay co dung luat?”.

Tran Van Kinh (Cong ty Miras, Khu Cong nghiep Binh Chieu – TPHCM)

- Ba Pham Thi Ngoc Trinh, phu trach hanh chanh – nhan su cong ty, tra loi: Trong khi lam viec, anh Kinh thuong xuyen vi pham ky luat, gan day nhat la bo viec 10 ngay. Neu xet theo quy dinh hien hanh, truong hop cua anh Kinh se bi sa thai. Tuy nhien, HDLD cua anh Kinh da het han tu thang 6-2003, nen chung toi thong bao truoc 30 ngay cho anh Kinh nghi viec, khong tai ky HDLD. Nhung theo quy dinh moi, sau khi het han mot thang ma khong tai ky, thi HDLD cu tro thanh HDLD khong xac dinh thoi han. Truong hop nay, muon cham dut HDLD, chung toi phai bao truoc 45 ngay. Nay chung toi se boi hoan cho anh Kinh so tien tuong duong voi tien luong cua nhung ngay vi pham thoi han bao truoc: 15 ngay.

Huong luong huu theo so nam lam viec

* “Toi tham gia BHXH lien tuc 36 nam 11 thang. Nam 2000, giam doc doanh nghiep va thuong truc tinh uy da nhat tri cho toi nghi huu truoc tuoi theo Thong tu Lien tich 73/2000 va Nghi quyet 16/2000 QD/CP ve che do nghi huu truoc tuoi vi suc khoe yeu, anh huong chien tranh bi diec mot tai. The nhung co quan BHXH lai ra quyet dinh cho toi nghi huu huong 75% theo Nghi dinh 12/CP, khong dung voi nguyen vong cua toi”.

Luong Van Hien (Cong ty Nuoi trong va Che bien xuat khau cay cong nghiep Phuoc Long)

- Ong Cao Van Sang, Pho Giam doc BHXH TPHCM, tra loi: Che do tinh gian bien che theo Nghi quyet 16/2000/NQ–CP ngay 18-10-2000 chi ap dung doi voi can bo – cong chuc trong cac co quan hanh chanh su nghiep. Ong cong tac trong don vi doanh nghiep Nha nuoc nen khong thuoc doi tuong thi hanh quy dinh nay. Vi vay, ong khong duoc huong cac khoan tro cap do nghi huu truoc tuoi quy dinh.

Tra du tien luong lam viec ngay le

* “Do yeu cau cong viec, chung toi phai lam them 4 gio trong ngay Tet duong lich 1-1 vua qua. Cong ty chi tinh luong cua 4 gio lam them do chu khong tra luong 4 gio con lai cua ngay nghi le ma chung toi duong nhien duoc huong”.

Nhan vien Cong ty Thuong mai Hoan Vu (quan 1 - TPHCM)

- Ba Dang Thi Hong Dan, Truong Phong Lao dong - Tien luong cong ty, tra loi: Phan anh cua nhan vien chua chinh xac vi tien luong thang 1-2004 chi duoc phat vao ngay 5 va 20-2. Trong do, tien luong phat ngay 5 la luong thoi gian theo HDLD, tien luong phat ngay 20 la luong nang suat. Nhan vien lam viec ngay 1-1 vua qua se duoc tra 300% cho 4 gio lam them, cong voi tien luong thoi gian cua 4 gio khong lam them. Tat ca se duoc thanh toan day du khi nhan vien nhan luong vao thang 2-2004.

Thu hoi quyet dinh cho nghi viec

* “Cach nay khoang 8 thang, toi lam hu mot so san pham, sau do da khac phuc nen chi bi nhac nho. Moi day, do ban viec nha dot xuat, toi nghi viec 2 ngay ma khong viet don xin phep, chi goi dien thoai bao voi to truong. Cong ty cho rang toi “tai pham” nen buoc thoi viec”.

Ly Ngoc Hung (Cong ty Tan Minh Quang, quan Binh Tan - TPHCM)

- Ong Tran Van Thi, pho giam doc cong ty, tra loi: Sau khi xem xet lai vu viec, chung toi biet cach giai quyet nhu tren la khong dung. Cong ty se thu hoi quyet dinh cho nghi viec, bo tri cong viec va tra du tien luong nhung ngay anh Hung khong duoc lam viec. Tuy nhien, anh Hung cung phai nghiem tuc nhin nhan thieu sot vi da khong chap hanh noi quy lao dong. Theo do, chi nhung truong hop om dau dot xuat moi duoc phep nghi ma khong xin phep truoc. Con nhung truong hop khac, phai bao truoc de cong ty chu dong bo tri nguoi thay the.

Truy tra tien luong cho CN

* “Cong ty tra luong thu viec bang 70% tien luong cua cong viec nhung khong cho biet thoi gian thu viec la bao lau. Chung toi da thu viec gan 7 thang ma chua duoc ky HDLD, khong duoc tra du luong”.

CN Cong ty Thuc pham Ky Chau (quan 6 - TPHCM)

- Ong Truong Quoc Chau, giam doc cong ty, tra loi: Chung toi thua nhan da co sai pham trong thuc hien che do thu viec doi voi NLD. Ngay khi nhan duoc khieu nai cua CN, cong ty da yeu cau phong ke hoach- tai vu ra soat lai dinh muc lao dong va tien luong cua CN. Doi voi nhung CN dat dinh muc, cong ty se truy tra day du tien luong. Nhung CN khong dat dinh muc se duoc tinh luong san pham. Cong ty cung se ky HDLD, dong BHXH cho so CN dat yeu cau ke tu dau nam 2004.

Khong tru tien cua CN

* “Cong ty thong bao thuong Tet 1 thang luong nhung chi tam ung 50%, so con lai se tra vao ky luong thang 3-2004, thay vi thang 2-2004 nhu moi nam. Cong ty con doa, neu CN nao nghi Tet qua thoi gian quy dinh se bi tru tien thuong 100.000 dong”.

CN Cong ty Van Phong (quan Tan Binh - TPHCM)

- Ba Luong Thi Tuyet Van, pho giam doc cong ty, tra loi: Do khach hang khong thanh ly hop dong dung thoi han nen cong ty gap kho khan. Chung toi da thuong luong voi CN ve viec tam ung truoc 50% tien thuong; so con lai se duoc thanh toan sau Tet, cham nhat la vao thang 3-2004. Cong ty dang co gang tim moi cach de co the thanh toan mot phan tien thuong cho CN trong thang 2-2004. De phong ngua tinh trang CN tra phep tre, anh huong den san xuat, cong ty co thong bao nhung truong hop nghi Tet qua thoi gian quy dinh se bi tru tien thuong 100.000 dong. Tuy nhien, day chi la bien phap ran de, trong thuc te, cong ty chua lan nao tru tien thuong cua CN.

Thuong cho CN bao dam ngay cong

* “Xi nghiep quy dinh CN nghi viec vi bat cu ly do gi cung bi tru tien chuyen can. Nhieu nguoi om dau co giay chung nhan cua benh vien van bi xep loai C va tru tien...”.

CN Xi nghiep Dai An (huyen Cu Chi - TPHCM)

- Ong Le Van Linh, Truong Phong To chuc xi nghiep, tra loi: Hang thang, ngoai tien luong, xi nghiep con co che do khen thuong cho nhung CN bao dam ngay cong, chap hanh noi quy ky luat, dat nang suat cao theo cac muc A, B, C. Quy dinh nay da duoc ap dung nhieu nam qua va duoc phan dong NLD dong tinh. Nhung CN nghi viec, du la nghi benh cung khong bao dam 26 ngay cong trong thang nen khong duoc thuong la theo dung quy dinh. Do vay, co the CN hieu lam la bi tru tien. Chung toi se giai thich lai de CN hieu ro.

Truy tra du cac khoan luong

* “Thang 11-2003, phan xuong xay ra hoa hoan. Tuy chua ro nguyen nhan nhung cong ty buoc toan bo nhan vien ky thuat cua phan xuong nghi viec. Hien nay, ket qua dieu tra cho thay hoa hoan la do su co chap dien ben ngoai, khong thuoc trach nhiem cua to ky thuat. Chung toi van chua duoc boi thuong...”.

Mot so nhan vien (Cong ty Thai Viet quan Binh Chanh - TPHCM)

- Ong Ha Minh Kim, giam doc nhan su cong ty, tra loi: Sau khi co ket qua dieu tra nguyen nhan vu hoa hoan, cong ty da nhan cac nhan vien ky thuat tro lai lam viec. Nhung vi mot so vi tri da co nguoi thay the nen tam thoi chua the bo tri duoc cong viec cho toan bo nhan vien. Trong thoi gian cho viec, cong ty van tra du luong cho nhan vien. Ve tien luong va cac quyen loi khac trong thoi gian bi ngung viec, cong ty da yeu cau cac bo phan co lien quan tinh toan de truy tra cho cac nhan vien. Chung toi cam ket se thanh toan day du, dung quy dinh, khong de NLD bi thiet thoi.

Phai boi thuong thiet hai

* “Do co sai sot trong nghiep vu, toi da gay thiet hai cho cong ty trong viec ky ket hop dong va bi buoc phai boi thuong bang cach tru luong moi thang. Cuoi nam 2003, toi bi cho nghi viec nhung khong duoc giai quyet day du cac khoan tro cap...”.

Nguyen Thi Thu Mai (Cong ty Phu Thinh, quan Phu Nhuan - TPHCM)

- Ong Tran Quoc Dat, giam doc cong ty, tra loi: Co Mai la nhan vien ke toan xuat nhap khau, ky HDLD thoi han 3 nam. Do de xay ra sai sot, gay thiet hai cho cong ty nen bi xu ly ky luat voi hinh thuc khien trach va buoc phai boi thuong mot phan khoan thiet hai da gay ra. So tien 10 trieu dong ma cong ty buoc boi thuong chi mang tinh chat canh bao, nhac nho nhan vien khong duoc tiep tuc mac sai pham trong cong viec chu khong bu dap duoc khoan thiet hai tren 150 trieu dong ma co Mai gay ra cho cong ty. Cuoi nam 2003, HDLD cua co Mai het han, cong ty da giai quyet day du che do, gom tro cap thoi viec; tien phep nam nhung ngay chua nghi, tien thuong nam 2003; tien dong phuc, nghi mat va lam thu tuc BHXH. Tuy nhien, do co Mai con no lai cong ty mot khoan tien nen bo phan tai vu da can tru vao khoan tro cap thoi viec.

Viet Bao

Comment :Giai quyet khieu nai ve tien luong hop dong lao dong
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giai quyet khieu nai ve tien luong hop dong lao dong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giai quyet khieu nai ve tien luong hop dong lao dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giai quyet khieu nai ve tien luong hop dong lao dong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Việc Làm
Resolving complaints about wages, labor contracts
Nguoi Lao Dong, department, labor contracts, resolve complaints, company director, deputy director, grants, to leave work, wages, regulations, work, our employees, not to be, paid
complain about employee benefits at the Chamber of Nguoi Lao Dong newspaper you read. Photo: M.NAM.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giải quyết khiếu nại về tiền lương, hợp đồng lao động

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giải quyết khiếu nại về tiền lương, hợp đồng lao động bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giai quyet khieu nai ve tien luong hop dong lao dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Giai quyet khieu nai ve tien luong hop dong lao dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giai quyet khieu nai ve tien luong hop dong lao dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tu van viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tu van viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0