Giai quyet khieu nai cua NLD ve ky luat tien luong tro cap

Giai quyet khieu nai cua NLD ve ky luat tien luong tro cap

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Giai quyet khieu nai cua NLD ve ky luat tien luong tro cap
Tai mot co so san xuat co khi o quan 11, TPHCM: Nhung nguoi lao dong nay chua duoc huong quyen loi theo quy dinh cua phap luat lao dong. Anh: L.MINH

Dua lai hop dong cho nguoi lao dong

* “Cong ty thuong xuyen buoc cong nhan (CN) tang ca. Gan day, CN tang ca khong duoc cong ty dai tho tien com toi. To truong gay kho khan cho CN: De doa cho nghi viec neu khong tang ca, khong cho di ve sinh vao cuoi gio. Hop dong lao dong (HDLD) khong cho CN giu mot ban nhu quy dinh”.

Mot so CN (Cong ty Duc Quan, quan 8-TPHCM)

- Ong Tran Thanh, Truong Phong To chuc- Hanh chanh Cong ty Duc Quan, tra loi: Nhung luc hang gap, cong ty cung yeu cau CN tang ca de kip giao hang. Khi tang ca, cong ty thong bao truoc cho CN mot ngay va dua danh sach cho CN dang ky. Neu tang ca duoi 2 gio thi CN tu lo bua com toi, neu tren 2 gio cong ty se dai tho tien com cho CN nhu quy dinh. Vua qua, bo phan hanh chanh co thieu sot la giu HDLD cua CN. Chung toi se dua tra HDLD cho CN. Cong ty tuyet doi cam viec ky luat hoac cho thoi viec vi CN khong tang ca. Cong ty se cho kiem tra lai viec to truong de doa CN de co bien phap xu ly thich dang.

Thoa thuan tang ca, tra du phu troi

* “CN bi ngat vi cong ty buoc tang ca lien tuc. CN kien nghi nhung khong duoc giai quyet. Cong ty tinh luong san pham nen khong biet gio tang ca co duoc tra phu troi hay khong?”.

Mot so CN (Cong ty May Binh Hoa, quan Go Vap –TPHCM)

- Ong Le Duy Tu, Truong Phong To chuc –Nhan su Cong ty May Binh Hoa, tra loi: Sau khi nhan phan anh cua CN, cac co quan chuc nang cua quan lam viec voi cong ty ve nhung noi dung tren. Viec tang ca la co nhung chi thuc hien vao nhung khi co cong doan san xuat bi ach tac va cung chi vai nguoi o moi to. Tien phu troi duoc tinh tu don gia san pham nhan cho 1,5 neu lam them ngay thuong va nhan voi 2 neu lam viec ngay nghi. Chung toi cung rut kinh nghiem khi tang ca se thoa thuan truoc voi NLD.

Thu hoi quyet dinh thoi viec trai luat

* “Doanh nghiep buoc nhan vien cam ket khong khieu nai neu doanh nghiep khong thuc hien dung quy dinh cua thoa uoc lao dong tap the. Toi khong dong y ky cam ket va doanh nghiep ra quyet dinh cho toi thoi viec”.

Huynh Que Anh (khach san Son Tra, quan 3-TPHCM)

- Ong Truong Tran Dat, Chu tich LDLD quan 3-TPHCM, tra loi: Ngay khi nhan duoc khieu nai cua NLD, chung toi da cung Phong LD-TB-XH quan 3 tien hanh kiem tra vu viec. Tai buoi lam viec ngay 17-11, chung toi yeu cau doanh nghiep thu hoi quyet dinh thoi viec trai luat va nhan NLD tro lai lam viec. Nhung NLD khong muon tro lai lam viec nen hai ben thoa thuan cham dut HDLD. Theo do, doanh nghiep cam ket se thu hoi quyet dinh cho thoi viec, tra tro cap thoi viec moi nam lam viec la nua thang luong; tra tien vi pham thoi han bao truoc 1 thang luong va boi thuong 2 thang luong do cham dut HDLD trai luat; tra tien phep nam, thuong cuoi nam.

Nghi phep theo quy dinh cua BLLD

* “Truoc day, ban toi la giao vien (GV) dung lop o mot truong tieu hoc, nay duoc chuyen sang lam bo phan thiet bi. Nhu vay, ban toi phai lam viec 2 buoi/ngay nhu cong nhan vien (CNV) hay 1 buoi/ngay nhu GV? Thoi gian nghi he la 15 ngay/nam nhu CNV hay 3 thang/nam nhu GV?”.

Mot giao vien tieu hoc (TPHCM)

- Ong Nguyen Tien Dat, Chu tich Cong doan nganh giao duc TPHCM, tra loi: Do trong thu khong noi ro ly do nguoi ban bi chuyen cong tac nen chung toi khong the tra loi cu the. Neu CNV khong du suc khoe hoac tu nguyen xin chuyen cong tac thi van phai lam viec theo che do cua nganh (40 gio/tuan) va nghi phep nam theo quy dinh cua Bo Luat Lao dong. Hoac neu CNV bi ha tang cong tac thi che do lam viec va nghi phep cung tuong tu.

NLD duoc tro cap thoi viec

* “Lao dong nu tuoi doi tu 47 den 49, co thoi gian cong tac tren 20 nam thuoc nganh nghe doc hai loai IV (che bien thuy san), nay do hoan canh gia dinh kho khan khong the tiep tuc lam viec. Nhung truong hop nay khi nghi viec, bao luu BHXH thi co duoc tro cap thoi viec khong?”.

Nguyen Ngoc Trung (Cong ty Co phan Thuy san so 1)

- Ong Cao Van Sang, Pho Giam doc BHXH TPHCM, tra loi: NLD nghi viec nhung chua du tuoi de huong che do huu tri hang thang (nam 60 tuoi, nu 55 tuoi trong dieu kien lao dong binh thuong; nam 55 tuoi, nu 50 tuoi trong dieu kien nang nhoc, doc hai...) ma co 20 nam dong BHXH thi duoc lua chon 1 trong 2 phuong thuc: Nghi cho den khi du tuoi huong che do huu tri hang thang hoac nhan tro cap mot lan sau 6 thang khong tiep tuc lam viec thuoc doi tuong tham gia BHXH bat buoc. Mat khac, phap luat lao dong cung quy dinh khi cham dut HDLD voi NLD da lam viec tu du 12 thang tro len, nguoi su dung lao dong co trach nhiem tra tro cap thoi viec voi muc moi nam lam viec la nua thang luong va phu cap luong (neu co). Nhu vay, khi lao dong nu nghi viec trong truong hop neu tren se duoc bao luu BHXH, dong thoi doanh nghiep van phai tra tro cap thoi viec.

Tro cap tuoi gia va ho tro y te

* “Toi co mot nguoi ban lam viec tai Lang Tre em SOS Go Vap - TPHCM. Do lang khong nop BHXH, BHYT nen khi dau om, nguoi lao dong phai tu lo. Theo quy che cua lang, tien luong thang 13 duoc phan theo 3 muc: Loai A duoc thuong 100% luong, loai B lanh 50% luong va loai C khong duoc lanh. Cac quy dinh tren cua Lang Tre em SOS Go Vap da gay thiet thoi quyen loi lau dai cua NLD”.

Hoang Thi Lan Huong (quan 8 - TPHCM)

- Ong Nguyen Van Trung, Giam doc Lang Tre em SOS Go Vap - TPHCM, tra loi: Sau thoi gian thu viec, NLD duoc ky hop dong lao dong theo quy dinh; 2 nam dau duoc xem la thoi gian tap su. Khi ky hop dong, ngoai muc luong can ban 800.000 dong/nguoi/thang, NLD con duoc huong phu cap 250.000 dong/thang; thu nhap binh quan dat tren 2 trieu dong/nguoi/thang. Neu khong vi pham ky luat, moi nam duoc tang 5% luong. Do lang hoat dong bang kinh phi tai tro cua mot to chuc phi chinh phu, nen ngoai doi tuong la can bo quan ly va giao vien, viec trich nop BHXH, BHYT cho so doi tuong con lai gap tro ngai khach quan. Tuy nhien, theo quy che cua lang (duoc Bo LD-TB-XH chap thuan), NLD duoc huong mot so quyen loi nhu: Sau thoi gian phuc vu toi thieu la 10 nam, NLD den tuoi huu duoc nhan tro cap hang thang bang 70% cua thang luong cuoi; chua ke tro cap thuong tat va cac ho tro khac ve y te, nha o. Rieng tien luong thang 13, theo huong dan cua Bo LD-TB-XH, tuy vao danh gia cua tap the, lang se thuong theo 3 muc A, B, C nhu phan anh.

Moi den nhan so BHXH

* “Toi nghi viec da gan mot nam, nhung den nay khong duoc lam thu tuc BHXH. Khi lien he voi cong ty thi duoc biet so BHXH cua toi da bi that lac?”.

Dang Thi Huyen (Cong ty Biti’s – TPHCM)

- Ong Tran Hai Binh, Giam doc Chi nhanh TPHCM – Cong ty Biti’s, tra loi: Truong hop cua chi Huyen nghi viec ngay sau thoi gian nghi thai san va nang luong nen bo phan lam so BHXH phai dieu chinh lai. Cac lan lam thu tuc sau do cung bo sot ho so BHXH cua chi Huyen. Hien nay, ho so cua chi Huyen dang duoc co quan BHXH quan 6 xet duyet. Dau thang 12 moi chi Huyen lien he voi cong ty de nhan lai so BHXH.

Khong ky luat bang hinh thuc tru tien

* “Cong ty thuong tru tien CN thay cho viec ky luat lao dong va tuy tien duoi viec nhung CN nghi viec, lam hu hang... Cac to truong, quan doc thuong hay la mang CN vo co”.

Mot so CN (Cong ty Shilla Bags, quan 12 – TPHCM)

- Ong Kim Mu Yong, phu trach tong vu Cong ty Shilla Bags, tra loi: Cong ty thong bao tru tien CN vi pham ky luat la de CN tuan thu noi quy cua cong ty chu thuc te khong ap dung. Cong ty tra luong thoi gian nen ngay nao CN nghi viec se khong duoc cham cong, khong phai tru luong. Chung toi se huy bo thong bao tru luong CN, xu ly ky luat hinh thuc sa thai theo dung quy dinh cua phap luat lao dong va nghiem cam viec la mang CN. Nhung quan doc nao nhuc ma CN se bi xu ly ky luat.

Xem xet lai cach tinh luong

* “Cong ty quy dinh sau moi ca lam viec 12 gio, CN duoc nghi 24 gio; sau do tiep tuc tro lai lam viec 12 gio, khong ke lam ban ngay hay ban dem. Tinh chung, thoi gian lam viec cua CN moi tuan van bao dam 48 gio, nhung khi lam ban dem, cong ty van tinh luong nhu ban ngay...”.

Mot so CN (Cong ty Thanh Long, quan Thu Duc - TPHCM)

- Ong Nguyen Van Minh, giam doc cong ty, tra loi: Do thiet bi phai van hanh lien tuc 24/24 nen cong ty bo tri 2 ca lam viec. Moi ca 12 gio, duoc to chuc theo che do 2 ca 3 kip nen thuc te, moi CN chi lam viec 32 gio/tuan nhung van duoc tra luong nhu lam viec 48 gio. Tuy nhien, sau khi nhan duoc phan anh cua CN, cong ty se xem xet lai cach tinh luong, tach bach thoi gian lam viec ban ngay va ban dem. Chung toi cam ket, neu co su chenh lech, se dieu chinh ngay.

Xu ly dung luat

* “Do so y, mot CN trong to van hanh lam chay thiet bi phun son cua cong ty. Giam doc xu ly ky luat sa thai va buoc CN ay phai boi thuong 15 trieu dong. Viec xu phat mot loi vi pham voi hai hinh thuc ky luat nhu vay co dung luat?”.

Mot so CN (Cong ty Thien An, quan Binh Thanh - TPHCM)

- Ong Nguyen Trong Tin, pho giam doc cong ty, tra loi: May phun son tri gia gan 10.000 USD, duoc giao cho bo phan van hanh gom 5 CN su dung, trong do co anh N.V.Q. Ngay 22-9, trong ca truc cua anh Q. da xay ra cup dien. De bao dam san xuat, nha may da cho chay may phat dien du phong. Sau do, khi co dien tro lai, anh Q. co trach nhiem thay doi nguon dien de may tiep tuc van hanh. Tuy nhien, do anh Q. khong thuc hien dung quy trinh khi doi nguon dien, dan den chay no, lam hong may phun son. Day la vi pham rat nang, tuong ung voi hinh thuc ky luat sa thai theo noi quy lao dong. Ngoai ra, do anh Q. gay thiet hai nghiem trong tai san cua nha may nen phai boi thuong trach nhiem vat chat. Chung toi da xin y kien co quan chuc nang va duoc tra loi, lam nhu vay khong vi pham luat.

Viet Bao
Comment :Giai quyet khieu nai cua NLD ve ky luat tien luong tro cap
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giai quyet khieu nai cua NLD ve ky luat tien luong tro cap bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giai quyet khieu nai cua NLD ve ky luat tien luong tro cap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giai quyet khieu nai cua NLD ve ky luat tien luong tro cap ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Việc Làm
settle complaints of employee discipline, wage and benefit
SOS Go Vap Children Village, settlement claims, allowance, production facilities, labor law, as prescribed, employees, company, work, discipline, time, we, leave, CN
At a mechanical manufacturing facilities in District 11, HCMC: The workers have not been entitled to benefits under labor law. Photo: L.MINH.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giải quyết khiếu nại của NLĐ về kỷ luật, tiền lương, trợ cấp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giải quyết khiếu nại của NLĐ về kỷ luật, tiền lương, trợ cấp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giai quyet khieu nai cua NLD ve ky luat tien luong tro cap

Nhan xet, hay lien he ve tin Giai quyet khieu nai cua NLD ve ky luat tien luong tro cap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giai quyet khieu nai cua NLD ve ky luat tien luong tro cap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tu van viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tu van viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0