Cac quy dinh ve Hop dong lao dongKy hop dong, dong bao hiem cho CN

*“Chung toi lam viec hon 6 thang nhung chua duoc ky hop dong lao dong (HDLD). Tu dau nam 2003 den nay, moi thang cong ty deu tru luong cong nhan (CN) nhung khong cho biet ly do. Nhieu nguoi bi tru tren 100.000 dong/ thang...”.

CN Cong ty Lam Son (quan Tan Binh- TPHCM)

- Ba Nguyen Thi Anh Loan, pho giam doc cong ty, tra loi: Sau Tet Nguyen dan, cong ty tien hanh ky ket HDLD voi toan bo CN. Tuy nhien, co mot phan xuong o huyen Binh Chanh chua hoan tat thu tuc. Do vay, viec ky hop dong voi CN o phan xuong nay bi cham tre. Cong ty cam ket, du HDLD ky vao thoi diem nao thi hieu luc van co gia tri tu ngay 1-1-2003. De bao dam quyen loi bao hiem xa hoi, bao hiem y te cho CN, tu dau nam den nay, cong ty da trich lai tien luong CN theo quy dinh. So tien nay cong ty se nop cho co quan BHXH sau khi hoan tat viec ky HDLD. Chung toi se giai thich ro de CN yen tam lam viec.

Ky hop dong dai han voi nguoi lao dong

* “Truoc day do cong viec khong thuong xuyen nen cong ty chi ky HDLD thoi vu voi chung toi. Nay cong viec da on dinh, chung toi muon duoc ky HDLD dai han nhung khong duoc giai quyet”.

CN Cong ty Diep Binh (quan 6 - TPHCM)

- Ong Quach Hong Tai, pho giam doc cong ty, tra loi: Cong ty dang mo rong nha xuong, phai tap trung cho viec xay dung co so vat chat nen co so suat trong viec xem xet, ky HDLD voi CN. Cong ty da phan cong 1 can bo to chuc chiu trach nhiem ra soat lai danh sach lao dong thoi vu da lam viec cho cong ty tu truoc den nay. Nguoi lao dong nao dap ung day du yeu cau cua cong ty se duoc ky HDLD thoi han 1 nam. HDLD se co gia tri tu ngay 1-1-2003.

Ky HDLD va tra tro cap thoi viec

* “Chung toi lam viec tu 5 nam den 9 nam nhung khong duoc ky HDLD. Vua qua cong ty di doi ra ngoai thanh, nhieu CN khong co phuong tien di lai nen nghi viec nhung khong duoc tra tien tro cap thoi viec”.

Mot so CN Cong ty Tan Quang Minh (Khu Cong nghiep Vinh Loc, TPHCM)

- Ba Le Thi Le, phu trach hanh chanh – nhan su Cong ty Tan Quang Minh, tra loi: Truoc day cong ty chi la co so san xuat nho, chuyen thanh cong ty tu thang 12-2002. Chung toi nhan sai sot la chua ky HDLD voi CN. Hien cong ty da on dinh san xuat, se tien hanh ky HDLD voi CN trong thang 4-2003. Truong hop CN nghi viec vi khong co phuong tien di lam, de nghi lam don xin nghi viec de duoc giai quyet cac che do: tro cap thoi viec, tra truc tiep BHXH... theo tham nien lam viec, ke ca thoi gian con la co so san xuat.

Giao ket hop dong voi nguoi da nghi huu

* “Toi da ve huu, nhung don vi muon toi tiep tuc lam viec. Trong truong hop nay, HDLD cua toi voi doanh nghiep se duoc giao ket nhu the nao, cac che do co gi khac truoc? ”.

Ong Nguyen Van Oi (quan 4 – TPHCM)

- Ong Mai Duc Chinh, Pho Chu tich LDLD TPHCM, tra loi: Theo dieu 27 cua Luat Sua doi Bo sung mot so dieu cua Bo Luat Lao dong thi HDLD phai duoc giao ket mot trong 3 loai sau: a. HDLD khong xac dinh thoi han; b. HDLD co thoi han (tu du 12 thang den 36 thang); c. HDLD theo mua vu hoac theo mot cong viec nhat dinh co thoi han duoi 12 thang. Khi HDLD quy dinh tai diem a va b het han ma nguoi lao dong van tiep tuc lam viec thi trong thoi han 30 ngay (ke tu ngay HDLD het han) hai ben phai ky ket HDLD moi; neu khong ky ket HDLD moi, hop dong da giao ket tro thanh HDLD khong xac dinh thoi han. Truong hop ky ket HDLD moi la hop dong xac dinh thoi han thi cung chi duoc ky them mot thoi han, sau do neu NLD van tiep tuc lam viec thi phai ky ket HDLD khong xac dinh thoi han. Khong duoc giao ket HDLD theo mua vu hoac theo mot cong viec nhat dinh ma thoi han duoi 12 thang de lam cong viec co tinh chat thuong xuyen tu 12 thang tro len tru truong hop phai tam thoi thay the nguoi di lam nghia vu quan su, nghi theo che do thai san hoac nghi co tinh chat tam thoi khac. Truong hop giao ket HDLD voi nguoi nghi huu, thi ngoai tien luong, NLD con duoc nguoi su dung lao dong thanh toan cac quyen loi khac bang 30% cua tien luong (tien cong) ghi trong HDLD gom: BHXH 15%, BHYT 2%, nghi hang nam 4%. Rieng tien tau xe, di lai khi nghi phep do 2 ben thoa thuan, duoc ghi trong HDLD hay thoa uoc lao dong tap the, nhung khong qua 9% tien luong.

Thoa thuan cham dut HDLD

* “Toi ky HDLD thoi han mot nam, voi cong viec la bao ve. Tuy nhien lam viec duoc 5 thang, cong ty don phuong cham dut HDLD va khong giai quyet thoa dang quyen loi cho toi theo quy dinh”.

Kieu Huu Hanh (Cong ty TNHH Khai Thanh, Khu Cong nghiep Vinh Loc – TPHCM)

- Ong Phan Thuy Thien Hung, Truong Phong To chuc – Hanh chanh Cong ty Khai Thanh, tra loi: Khi ky HDLD, ong Hanh duoc giao nhiem vu la to truong to bao ve, nhung sau mot thoi gian, ong Hanh khong hoan thanh cong viec duoc giao. Cong ty nhieu lan nhac nho nhung tinh hinh khong duoc cai thien. Sau 5 thang lam viec, cong ty yeu cau ong Hanh cham dut cong viec va tra tro cap thoi viec, tien phep nam va tien luong 30 ngay cho thoi han bao truoc. Sau khi tham khao y kien cac co quan chuc nang, chung toi duoc biet xu ly nhu the la chua dung quy dinh hien hanh. Nay moi ong Hanh tro lai cong ty de thoa thuan lai viec cham dut HDLD truoc thoi han.

Tam hoan don phuong cham dut HDLD

* “Cong ty vua cho thoi viec 3 nu CN vi nghi viec 5 ngay trong thang khong co ly do chinh dang, trong so nay co hai nguoi dang mang thai. Cong ty xu ly nhu vay la qua nang...”.

Mot so CN (Cong ty Matai, Khu Che xuat Tan Thuan - TPHCM)

- Ba Dinh Thi Hoang My, Truong Phong Nhan su Cong ty Matai, tra loi: Ngay 13-2, giam doc cong ty co cho nghi viec 3 nu CN. Nhung nguoi nay da tu y nghi viec tu 7 den 10 ngay trong thang 1-2003. Khi lam thu tuc cho nghi viec, cong ty khong biet trong so ho co nguoi mang thai; sau do moi duoc bao lai co mot nguoi. Do khong nam vung quy dinh ve viec tam hoan don phuong cham dut HDLD va keo dai thoi hieu xu ly ky luat lao dong doi voi lao dong nu dang co thai nen cong ty da so suat nhu tren. Hien ca 3 nu CN da nhan day du tro cap thoi viec. Neu nu CN dang mang thai co yeu cau tro lai lam viec, chung toi se giai quyet dung theo luat dinh.

Hop dong lao dong co hieu luc tu 1-1-2003

* “HDLD cua chung toi het han vao 31-10-2002. Truoc do, cong ty co thong bao chuan bi ky lai nhung den nay chua ai duoc ky HDLD. Chung toi duoc tra loi con cho quy dinh moi nhung khong cho biet cu the quy dinh nhu the nao”.

CN Cong ty Viet Thanh Cong (quan 8 - TPHCM)

- Ong Ta Quoc Cang, Truong Phong To chuc Cong ty Viet Thanh Cong, tra loi: Co su cham tre nhu vay la do cuoi nam, co nhieu don hang dot xuat, cong ty phai tap trung cho san xuat nen chua tien hanh xem xet de ky lai HDLD cho CN. Tuy nhien, cong ty van bao dam day du quyen loi ve tien luong, bao hiem xa hoi, bao hiem y te... cho CN va xem nhu HDLD duoc gia han den cuoi nam 2002. Hien phong to chuc dang ra soat, phan loai de ky lai HDLD cho toan bo CN theo quy dinh cua Luat Sua doi bo sung Bo Luat Lao dong. Cong ty se co buoi lam viec voi toan bo CN de giai dap cac thac mac va thong bao cho CN biet ro, du viec ky HDLD co cham nhung hieu luc cua hop dong se duoc tinh tu thoi diem 1-1-2003.

Bi keo dai thoi gian thu viec

* “Chung toi lam viec 3 thang nhung khong duoc ky HDLD. Tuy la cong ty nuoc ngoai nhung muc luong chi 480.000 dong/thang. Co thang hang it, luong chi tu 240.000 dong – 300.000 dong/nguoi. Chung toi xin nghi viec sang cong ty khac lam thi giam doc cong ty tim cach ngan can, khong cho cong ty kia tiep nhan”.

Mot so CN (Cong ty Tasco Sai Gon, Khu Cong nghiep Tan Thoi Hiep – TPHCM)

- Ong Nguyen Van Chi, phu trach to chuc – nhan su Cong ty Tasco Sai Gon, tra loi: Chung toi thua nhan da keo dai thoi gian thu viec va cham ky hop dong voi nguoi lao dong. Thoi gian toi, cong ty se co bien phap khac phuc. So di thu nhap cua CN thap la vi CN nao co the may trong chuyen thi cong ty ky HDLD, voi muc luong 690.000 dong/thang (tuong duong 45 USD). Nhung CN chua ky HDLD chi duoc tra bang 80% muc luong tren. Vi tra luong thoi gian nen CN nghi viec ngay nao se khong huong luong ngay do. Khi chua ky HDLD, CN khong dong y dieu kien lam viec o cong ty co the xin nghi viec, cong ty khong ngan can hoac gay kho khan.

Tuy tien buoc thoi viec nguoi lao dong

* “Do cong ty it viec, toi lam don xin nghi khong huong luong 1 thang de ve que o Nam Dinh giai quyet viec rieng. Phong to chuc nhan don nhung khong tra loi, toi nghi cong ty da chap thuan nen nghi. Ba tuan sau, khi toi con o que thi nhan duoc quyet dinh buoc thoi viec do truong phong to chuc ky...”.

Nguyen Dinh Son (Cong ty Gia Quang, quan 7 - TPHCM)

- Ba Tran Thi Minh Yen, pho giam doc cong ty, tra loi: Khi anh Son xin nghi viec, ca ban giam doc cong ty deu di cong tac nuoc ngoai nen don bi giu lai o phong to chuc, khong duoc giai quyet. Chung toi xin nhan thieu sot vi chua lam het trach nhiem voi nguoi lao dong. Viec truong phong to chuc tuy tien ra quyet dinh buoc thoi viec anh Son la sai. Cong ty se thu hoi quyet dinh, khoi phuc quyen loi cho anh Son; dong thoi se co hinh thuc xu ly ky luat thich dang doi voi can bo sai pham.

Boi thuong cho nguoi lao dong theo luat

* “Cong ty don phuong cho toi nghi viec khi HDLD cua toi chua het han. Cong ty khong cho nghi phep nam, khong dong BHXH cho nguoi lao dong du hang thang van trich 5% cua nguoi lao dong”.

Tran Huu Hao (Cong ty TNHH Thuong mai Trieu Ich, quan 10- TPHCM)

- Ong Trieu Tieu Ha, Giam doc Cong ty Trieu Ich, tra loi: Do chua hieu luat nen chung toi cham dut hop dong voi anh Hao khong dung quy dinh. Neu luat quy dinh phai boi thuong tien luong nhung thang anh Hao khong duoc lam viec, cong ty se tuan thu. Cong ty se tra tro cap thoi viec cho anh Hao: cu moi nam lam viec la nua thang luong. Rieng BHXH, chung toi thua nhan la co thu tien cua NLD nhung khong dong cho co quan BHXH. Chung toi se tra truc tiep BHXH cho anh Hao 20% tren tong so luong anh Hao da nhan. Chung toi cung cho kiem tra lai phep nam cua anh Hao, neu con ngay nao chua duoc nghi, cong ty se tra lai tien phep nam.

Xet ky hop dong voi nhan vien cong nhat

* “Toi la nhan vien cuu ho, co day du bang cap nhung lam viec gan mot nam van khong duoc cong ty ky hop dong lao dong (HDLD). Cac che do thuong le, tet cung rat thap so voi cac nhan vien co HDLD”.

Nguyen Hoang Tung (Nhan vien cuu ho Cong vien nuoc Dam Sen – TPHCM)

- Ong Nguyen Hoang Thach, Chu tich Cong doan Cong vien nuoc Dam Sen, tra loi: Hien cong vien co 35 nhan vien cuu ho da duoc ky HDLD. Vao dip le, chu nhat luong khach tang dot bien, can them mot so nhan vien cuu ho nen cong vien hop dong voi 7 nhan vien cong nhat lam viec vao nhung ngay nay hoac thay the nhan vien cuu ho nghi phep, om dau... Anh Tung cung ky hop dong theo dang nay. Cac che do khen thuong can cu dong gop cua tung nguoi nen cac nhan vien cong nhat khong the co muc khen thuong nhu cac nhan vien lam viec thuong xuyen. Khi cong vien can them nhan vien cuu ho thuong xuyen, se uu tien xet ky HDLD dai han voi nhung nhan vien cong nhat.

Hop dong mac nhien duoc gia han

* “HDLD cua chung toi het han tu thang 4-2003 nhung cong ty khong ky lai, cung khong gia han them. Co thong tin cho rang cong ty chuan bi cho CN nghi viec hang loat de tuyen nguoi moi. Chung toi rat hoang mang nhung khong dam hoi...”.

Mot so CN (Cong ty Co khi Quang Trung, quan Go Vap - TPHCM)

- Ong Vo Van Thanh, truong phong to chuc, tra loi: Thoa uoc lao dong tap the cua cong ty duoc bo sung vao thang 3-2003 co dieu khoan quy dinh: Sau khi HDLD het han, neu hai ben khong tien hanh ky lai ma CN van tiep tuc lam viec thi HDLD da ky truoc do se duoc gia han them mot thoi han tuong duong. Nhu vay, nhung ban HDLD thoi han 1 nam het han vao thang 4-2003, se duoc gia han den thang 4-2004. Co mot so truong hop nghi viec la do HDLD het han ma don vi khong co nhu cau. Chung toi se pho bien lai quy dinh nay de CN yen tam.

HDLD tro thanh khong xac dinh thoi han

* “HDLD cua toi het han vao ngay 31-12-2002, sau do khong ky lai nhung toi van tiep tuc lam viec. Neu toi xin nghi bay gio thi co duoc tro cap BHXH mot lan khong? Toi duoc dong BHXH den thoi diem nao?”

N. T. H (Cong ty Mai Dung, quan 1 - TPHCM)

- Ong Mai Duc Chinh, Pho Chu tich LDLD TPHCM, tra loi: Bo Luat Lao dong da sua doi bo sung co hieu luc tu 1-1-2003 quy dinh, khi HDLD het han ma NLD van tiep tuc lam viec thi trong thoi han 30 ngay ke tu ngay HDLD het han, hai ben phai ky ket HDLD moi. Neu khong ky ket HDLD moi thi HDLD da giao ket tro thanh HDLD khong xac dinh thoi han. Nhu vay, HDLD cua chi mac nhien thanh HDLD khong xac dinh thoi han. Cong ty phai dong BHXH, bao hiem y te cho chi. Neu chi muon nghi viec thi phai bao truoc 45 ngay. Khi nghi viec, chi se duoc bao luu BHXH. Neu hien nay chi dau yeu, muon nhan tro cap BHXH mot lan thi phai co chung nhan cua benh vien.

Gia han HDLD voi cong nhan

*“Chung toi lam cong viec co tinh chat thuong xuyen nhung cong ty chi ky HDLD ngan han. Nhieu CN gia nhap Cong doan, mua bao hiem tai nan nhung khong co the”.

Mot so CN (Cong ty Co phan Nhua Tan Hoa, quan 6-TPHCM)

- Ba Lam Thuc Chau, Chu tich Cong doan Cong ty Nhua Tan Hoa, tra loi: Do dau nam, cong viec nhieu, cong ty chua ky lai HDLD voi nhung nguoi da het han. Nhung truong hop nay duoc gia han them mot lan HDLD. Rieng nhung CN moi, cong ty ky hop dong 6 thang, sau thoi gian nay, se ky HDLD co thoi han 1 nam. Viec lam the doan vien cong doan, the bao hiem tai nan cham tre la do nhieu CN chua nop hinh day du. Chung toi se khan truong hoan tat.

Khong co hop dong hoc nghe, khong buoc boi hoan

* “Toi lam viec duoc tren 6 thang, vi ly do gia dinh xin nghi viec nhung cong ty lai vien ly do toi vi pham cam ket nen tru phi dao tao vao luong thang cuoi cua toi. Cong ty lam co dung luat khong?”.

Le Thi Thu Thuy (Cong ty TNHH SPM – Khu Cong nghiep Tan Tao – TPHCM)

- Ong Phan Thanh Khanh, Pho Giam doc Cong ty SPM, tra loi: Cong ty chuyen ve san xuat duoc pham nen phai tuan thu cac nguyen tac hanh nghe khat khe cua Bo Y te: Bang cap chuyen mon cua nhan vien, tay nghe, kinh nghiem cua cac phong nghiep vu... Tuy hoat dong hon 6 thang nhung hien cong ty dang trong giai doan san xuat thu va thue chuyen vien nganh duoc tap huan tay nghe cho nhan vien. Co Thuy co cam ket voi cong ty: Sau khi tham du khoa huan luyen, dao tao tai cong ty se lam viec trong thoi han toi thieu la 2 nam. Trong thoi gian nay tu y nghi viec se boi thuong chi phi dao tao. Can cu vao cam ket tren, cong ty yeu cau co Thuy boi thuong chi phi dao tao. Tuy nhien, sau khi tham khao y kien cac co quan chuc nang, duoc biet cong ty khong ky hop dong hoc nghe voi NLD nen khong co co so de buoc NLD boi hoan phi dao tao. Do do, cong ty tra du luong thang cuoi, khong tru tien vi pham thoi han bao truoc va lam thu tuc BHXH cho co Thuy.

Viet Bao

Video nổi bật

Trèo lên nóc ô tô chặn chồng và bồ hot nhất tuần qua
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Việc Làm NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ TL mật về cơ chế GQ tranh chấp trong TPP

Một điều khoản giải quyết tranh chấp bí mật mà Mỹ thống nhất với các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa bị tiết lộ, khiến nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan ngại việc này thể hiện sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn so với chính phủ các nước.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Căn hộ cao cấp, nguy cơ bội cung

Phân khúc căn hộ cao cấp tại Hà Nội, sau một thời gian dài bị “đóng băng”, dù chỉ vừa xuất hiện thanh khoản trở lại đã phải đối diện với nguy cơ dư cung rất lớn.

Tìm hiểu: CN Cong, Khu Cong, Bo Luat Lao, giam doc cong ty, tro cap thoi viec, hop dong lao dong, ky hop dong, nguoi lao dong, phong to chuc, khong xac dinh, chung toi, lam viec, nghi viec, nhan vien, het han, tra

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các quy định về Hợp động lao động

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các quy định về Hợp động lao động bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac quy dinh ve Hop dong lao dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac quy dinh ve Hop dong lao dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac quy dinh ve Hop dong lao dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tu van viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tu van viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0