CHUNG TOI YEU CAU CHUNG TOI YEU CAUKhong nop BHXH tren luong thuc tra

* “Chung toi lam viec tai mot ngan hang co phan. Truoc day ngan hang dong bao hiem xa hoi (BHXH) tren muc luong thuc tra. Hien don vi xay dung thang bang luong moi gom: luong co ban, luong kinh doanh, cac khoan phu cap. Don vi du dinh chi dong BHXH tren nen luong co ban va phu cap, muc dong se giam nhieu, chung toi bi thiet thoi quyen loi so voi truoc”.

Nhan vien mot ngan hang thuong mai co phan tai TPHCM

- Ong Do Quang Khanh, Pho Giam doc BHXH TPHCM, tra loi: Theo quy dinh hien hanh, muc luong nop BHXH tai cac doanh nghiep la muc luong (va phu cap) ghi trong hop dong lao dong (HDLD) va duoc ap dung cho 2 loai:

1/ Doanh nghiep Nha nuoc va ngoai quoc doanh thuc hien che do tien luong theo thang bang luong va che do phu cap cua Nha nuoc (quy dinh tai Nghi dinh 26/CP) thi muc luong lam can cu nop BHXH gom: luong theo ngach, bac hoac luong theo chuc vu va cac loai phu cap: chuc vu, tham nien, khu vuc, dat do, he so chenh lech bao luu.

2/ Cac doanh nghiep tu xay dung bang luong va muc luong rieng thi nop BHXH dua tren muc luong va tong cac loai phu cap luong ghi tai muc 3.3 dieu 3 (nghia vu, quyen han va cac quyen loi cua NLD) trong HDLD.

Muc nop BHXH khong can cu vao so tien luong thuc tra hang thang cho NLD. Neu doanh nghiep tu xay dung thang bang luong rieng thi muc luong (va phu cap luong) lam can cu trich nop BHXH phai duoc thuc hien nhu dieu 2 tren.    

Phu troi cho nguoi  lam viec theo ca, kip

* “Nhung nguoi lam viec theo che do 3 ca, 4 kip van phai lam viec ngay thu bay, chu nhat, ngay le. Nhu vay khoan tien boi duong che do truc ca, kip duoc tinh nhu the nao ?”

Tap the dieu duong mot benh vien tai TPHCM

- Ba Nguyen Kim Ly, Pho Giam doc So LD-TB-XH TPHCM, tra loi: Che do lam viec 40 gio/tuan duoc thuc hien theo quyet dinh so 188/1999/QD-TTg ngay 17-9-1999 cua Thu tuong Chinh phu cung neu ro: “Doi voi cac don vi lam viec lien tuc 24/24 gio, phai sap xep che do ca, kip hop ly tren co so bien che hien co...; doi voi cac don vi do tinh chat cong viec khong thuc hien nghi hang tuan vao ngay thu bay, chu nhat thi sap xep nghi vao ngay khac trong tuan”. Truong hop nhung cong viec co tinh chat dac thu, benh vien co the bo tri thoi gian ca, kip phu hop voi cong viec cu the. Nguoi lam viec theo thoi gian ca, kip, thoi gian nghi hang tuan phu thuoc vao ngay nghi ca, khong nhat thiet nghi vao ngay thu bay, chu nhat. Trong truong hop benh vien thoa thuan lam them gio, truc ngoai gio tieu chuan (sau khi da hoan thanh gio tieu chuan cua mot ngay lam viec hoac lam them gio sau 40 gio tieu chuan) thi nhung gio lam viec do coi nhu thoi gian lam them gio de tinh tien luong lam them gio. Do thu khong neu ro tap the dieu duong tai benh vien la cong chuc, vien chuc chuyen mon y te hay lam viec theo che do HDLD nen chung toi chi tra loi cho doi tuong la nguoi lao dong lam viec theo che do HDLD. Do la theo quy dinh cua Bo Luat Lao dong: Lam them gio vao ngay thuong, duoc tra luong it nhat bang 150% cua tien luong gio cua ngay lam viec binh thuong. Lam them gio vao ngay nghi hang tuan hoac ngay le, duoc tra luong it nhat bang 200% cua tien luong gio cua ngay lam viec binh thuong. Neu NLD duoc nghi bu nhung gio lam them, thi nguoi su dung lao dong chi phai tra phan tien chenh lech so voi tien luong gio cua ngay lam viec binh thuong. Truong hop tap the dieu duong tai benh vien la cong chuc, vien chuc chuyen mon y te, de nghi lien he voi So Y te TPHCM de duoc giai thich cu the.

Khong phai boi thuong phi dao tao

* “Toi duoc cong ty dao tao o nuoc ngoai 1 nam va cam ket lam viec cho cong ty it nhat 5 nam moi duoc nghi viec; neu nghi truoc thoi han phai boi thuong. Lam viec duoc 4 nam 2 thang, toi mang thai va co chi dinh cua bac si phai tuyet doi nghi ngoi de dam bao suc khoe cua me va con. Cong ty cho nghi viec nhung khong thanh toan tro cap thoi viec va BHXH voi ly do can tru vao phi dao tao vi toi vi pham hop dong...”.

Nguyen Thi Thu Minh, Cong ty Hong Hung (quan 10 - TPHCM)

- Ong Tran Ngoc Bich, Giam doc Nhan su Cong ty Hong Hung, tra loi: Khi tuyen dung, chi Minh duoc cong ty dua di dao tao o nuoc ngoai voi chi phi tren 8.000 USD. Theo hop dong da ky giua hai ben, neu nghi viec khi chua lam viec du 5 nam, NLD phai boi thuong chi phi dao tao. Chi Minh da lam viec cho cong ty tren 4 nam nen cong ty chi yeu cau boi thuong 50% chi phi (4.000 USD). De thuan tien cho doi ben, cong ty da can tru khoan tien tren vao tro cap thoi viec va BHXH cua chi Minh.

Qua xem xet cac van ban phap luat ve chinh sach doi voi lao dong nu, chung toi moi biet cong ty da thuc hien khong dung trong truong hop cua chi Minh. De nghi chi lien he voi cong ty de nhan lai cac khoan tien noi tren.

Truy tra cac khoan phu cap cho cong nhan

* “Khi cong ty chuyen dia diem tu quan 5, TPHCM ra huyen Binh Chanh, giam doc cong ty hua ho tro chi phi di lai va tang tien an giua ca tu 3.000 dong len 5.000 dong/ ngay. Sau do, cong ty neu ly do kho khan nen khong thuc hien. Chung toi xin nghi viec thi cong ty doa giu lai tien luong”

CN Cong ty Nhua Anh Dung (huyen Binh Chanh, TPHCM)

- Ong Quach Hong Minh, giam doc cong ty, tra loi: Do cong ty di chuyen nha xuong nen thoi gian dau san xuat khong on dinh, dan den mot so kho khan ve tai chinh. Cong ty khong luong truoc duoc kho khan nen da vi pham cam ket voi CN. Chung toi thua nhan thieu sot song cung mong CN chia se voi cong ty. Tu nay den cuoi nam, hang thang, cong ty se truy tra dan cac khoan phu cap noi tren cho CN. Ban giam doc khong co chu truong giu luong CN, neu nghi viec co ly do chinh dang, cong ty se giai quyet quyen loi theo dung quy dinh.

Truy tra khoan chenh lech tien luong

* “Toi la ky su hoa, phu trach cong tac KCS cua cong ty. Do yeu cau cong viec, giam doc cong ty dieu dong toi lam cong tac bao ho lao dong tam thoi trong thoi gian hai thang de thay the nguoi phu trach bao ho lao dong bi benh phai dieu tri dai ngay. Nhung da 8 thang, toi van chua duoc tro ve cong viec cu. Toi chap nhan lam viec trai nghe nhung yeu cau phai duoc tra luong tuong duong voi muc luong cu nhung cong ty khong dong y”.

Duong Xuan Thang, Cong ty Hoa Binh (quan 3-TPHCM)

- Ong Nguyen Huu Mai, Giam doc Cong ty Hoa Binh, tra loi: Viec bo tri anh Thang lam viec trai nghe qua thoi han quy dinh la do nhan vien phu trach bao ho lao dong sau thoi gian dieu tri benh da xin nghi viec trong khi cong ty chua tuyen dung duoc nguoi thay the. Chung toi co thieu sot trong viec giai quyet tien luong cua anh Thang trong thoi gian qua.

Trong khi cho tuyen dung nhan vien moi, cong ty se tinh luong va phu cap cho anh Thang theo muc luong truoc day o bo phan KCS, dong thoi truy tra phan chenh lech tien luong trong 8 thang qua cho anh Thang.

Ky quy khi di lam viec o nuoc ngoai

* “Mot so cong ty tai TPHCM tuyen nguoi di tu nghiep tai Nhat Ban, ngoai tien dat coc bang 1 ve may bay va mot thang luong con yeu cau tu nghiep sinh (TNS) phai mo tai khoan 10.000 USD. Nhu vay cac cong ty nay co vi pham phap luat ?”.

Mot so ban doc tai TPHCM

- Luat su Bui Anh Thuy tra loi: Theo Nghi dinh 152/1999/ND-CP ngay 20-9-1999 cua Chinh phu va cac van ban huong dan lien quan, thi muc tien dat coc doi voi TNS di Nhat Ban bang mot luot ve may bay va mot thang luong theo hop dong. Ngay 2-5-2001, Thu tuong Chinh phu ra quyet dinh so 68/2001/QD ve mot so bien phap xu ly doi voi TNS Viet Nam tai Nhat Ban va Han Quoc tu y bo hop dong tu nghiep. Theo do, TNS phai boi thuong cho doanh nghiep xuat khau lao dong nhung thiet hai va chi phi lien quan den viec tu y bo hop dong, bi buoc tra ve nuoc va phai chiu toan bo chi phi dua ve nuoc... Tien boi thuong duoc khau tru tu tien dat coc cua TNS. Doanh nghiep co quyen yeu cau va thoa thuan voi nguoi co nguyen vong di tu nghiep ve bien phap ky quy hoac bao lanh de dam bao thuc hien nghia vu cua TNS theo hop dong; viec giao ket va thuc hien thoa thuan ky quy, bao lanh tuan theo cac quy dinh cua Bo Luat Dan su.

Viec doanh nghiep xuat khau lao dong yeu cau TNS va than nhan thoa thuan thuc hien bien phap ky quy hoac bao lanh la phu hop voi quy dinh cua Nha nuoc. 

Khong duoc tinh de huong BHXH

* “Toi cong tac lien tuc 23 nam 9 thang (tu  nam 1976 den nam 2000) o phuong voi nhieu chuc danh, trong do co chuc danh can bo lao dong- thuong binh- xa hoi (LD-TB-XH) va van hoa thong tin (VHTT). Thang 3-2000, toi nghi huu thi BHXH quan 6, TPHCM chi tra BHXH mot lan voi thoi gian lam viec la 3 nam 6 thang (thoi gian lam viec tu nam 1996 tro ve truoc khong duoc tinh). Vi sao co quan BHXH chi tra cho toi nhu vay ?

Vo Thi Tanh (quan 6, TPHCM)

 - Ong Cao Van Sang, Pho Giam doc BHXH TPHCM, tra loi: Nghi dinh 09/1998/ND-CP ngay 23-1-1998 cua Chinh phu khong quy dinh chuc danh can bo LD-TB-XH hoac can bo VHTT cap phuong. Mac du quyet dinh 6303/QD-UB-NC ngay 21-1-1998 cua UBND TP co quy dinh them hai chuc danh nay nhung chi co hieu luc thi hanh tu ngay 1-1-1999. Do vay, thoi gian cong tac tu thang 2-1991 den thang 8-1996 cua ba (voi chuc danh can bo LD-TB-XH va VHTT phuong) khong duoc tinh de huong BHXH.

Doi voi cac chuc danh ba da dam nhan truoc do deu dung theo quy dinh. Tuy nhien, do co gian doan chuc danh khong dung quy dinh qua mot nam nen toan bo thoi gian cua ba truoc do cung khong duoc tinh huong BHXH. Ve muc thu BHXH, ba chi nop BHXH tu thang 1-1998 den khi nghi. Thoi gian cong tac truoc do Nha nuoc chua quy dinh thu BHXH doi voi can bo phuong, xa. Do vay, khong co mau thuan gi giua dong va huong BHXH cua ba.

Viet Bao

Video nổi bật

Tổng Hợp Những Pha Troll Nhau Cực Thốn Khi Đang Ngủ
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Việc Làm NỔI BẬT

Nguyên nhân con gái dậy thì muộn?

Chào bác sĩ, con gái tôi năm nay đã 17 tuổi rồi, nhưng tôi chưa thấy cháu có dấu hiện nào của tuổi dậy thì như chưa có kinh nguyệt, ngực thì vẫn như trẻ con.

Video quay cảnh Airbus 320 sắp đâm vào núi

Theo báo "Bild" của Đức ngày 31/3, phóng viên của báo này và tạp chí Pháp "Paris Match" đã được xem một đoạn video do một người trên chuyến bay 4U 9525 của hãng hàng không Đức Germanwings quay được cảnh khi máy bay chuẩn bị đâm vào núi. Đây là một bằng chứng quan trọng cho các nhà điều tra.

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Tìm hiểu: CHUNG TOI YEU CAU, Nhat Ban, Pho Giam, giam doc cong ty, Chuc Danh Can Bo, Bao ho lao dong, ngay lam viec, tien dat coc, duoc tra luong, o nuoc ngoai, thoi gian, thuc hien, phu cap, muc luong, che do, thang

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: CHÚNG TÔI YÊU CẦU - CHÚNG TÔI YÊU CẦU

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet CHÚNG TÔI YÊU CẦU - CHÚNG TÔI YÊU CẦU bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin CHUNG TOI YEU CAU CHUNG TOI YEU CAU

Nhan xet, hay lien he ve tin CHUNG TOI YEU CAU CHUNG TOI YEU CAU co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet CHUNG TOI YEU CAU CHUNG TOI YEU CAU de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tu van viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tu van viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0