Ban da tra luong hop ly cho nhan vien

Ban da tra luong hop ly cho nhan vien

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ban da tra luong hop ly cho nhan vien

Moi cong ty co nhung hinh thuc tra luong rieng (Sony thuong su dung hinh thuc tra luong theo gio, trong khi do IKEA lai ua thich tra luong theo san pham,…).

Viec lua chon hinh thuc tra luong toi uu rat quan trong, vi no kich thich nang luc lam viec, tao ra bau khong khi canh tranh lanh manh giua cac nhan vien trong cong ty. Con ban, ban da lua chon cho minh mot hinh thuc tra luong nhan vien hop ly chua?

Gan mot thap nien tro lai day, su banh truong manh me cua nhung tap doan ban le hang dau nhu Walmart hay Sams Club, chuyen ban hang theo kieu ton kho gia thap, khien rat nhieu cong ty nho phai dong cua vi khong the canh tranh noi voi gia ca ma ho dua ra. Dung truoc nguy co pha san, Cosoto, mot hang ban le bac trung cua My, da ap dung chien luoc kha hieu qua la dai ngo nhan vien kha hau hinh thay vi chay dua theo gia ca.

Nhieu nha phan tich kinh te to ra nghi ngo chien luoc nay, mac du Costco da chung to hieu qua cua viec tra luong hau hinh va tang phuc loi cho nhan vien khi cong bo loi nhuan tang 25% va doanh so ban ra tang 14% trong nua dau nam 2005. Ho lo ngai chi phi dieu hanh, trong do bao gom tien luong va phuc loi tra nhan vien, se lam giam kha nang canh tranh cua Costo. Lieu suy nghi do ve Costco co dung?

Tai tap doan Walmart, chu truong giam chi phi toi da da tao ra tieng tam khong may tot dep ve chinh sach dai ngo nhan vien. Luong trung binh cua mot nhan vien Walmart la 9,64 USDgio (con so nay tai Sam’s Club la 11,52 USDgio), va ban giam doc cong ty chi dong bao hiem y te cho hon mot nua nhan vien ma thoi. Dieu nay da khien doi song cua nguoi lao dong roi vao tinh trang kha chat vat. Nguon thu nhap eo hep ay khong cho phep ho mua sam nhieu. So tien Walmart dong gop cho quy luong huu cung thap, nen ve lau ve dai, cac nhan vien ve huu se gap nhieu kho khan trong sinh hoat. Nhung nhan vien khong co bao hiem y te phai xin tro cap cua Chinh phu, tro thanh ganh nang cho chinh quyen dia phuong.

Con tai Costco, voi muc luong trung binh 15,97 USDgio cong nhung phuc loi cao hon Wal-Mart va Sams Club, nguoi lao dong da co mot cuoc song on dinh hon. Ngoai ra, cac khoan nhu y te, che do luong huu cung duoc quan tam dung muc. Do la chua ke den con so 13 trong so 68.000 nhan vien Costco la thanh vien nghiep doan lao dong Teamsters, My. Tinh than lam viec thoai mai, thu nhap hap dan da lam cho nhan vien Costco rat hai long va yen tam voi cong viec. Ho san sang lam them gio de hoan thanh chi tieu doanh so ban ra khi can thiet.

Nho do, hang da qua mat doi thu Sams Club va Walmart trong nhieu linh vuc khac nhau, dac biet la su trung thanh va do cong hien cua cac nhan vien.

So voi muc 21% so luong nhan vien tu bo cong viec hang nam tai Sams Club, con so nay tai Costco chi la 6%. Do so luong nhan vien bo viec cao nen chi phi danh cho cac dot tuyen dung, phong van cung tang cao. Uoc tinh chi phi nay doi voi Wal-Mart va Sams Club la 2500 USDnhan vien. “Thu tuong tuong khi kinh doanh phat trien, Walmart va Sam’s Club se lo sot vo tim cho du nhan vien nhu the nao?”, Helena Sweva, mot chuyen gia nhan su cua Ersnt&Young nhan dinh, “Nho hai long voi cong viec cua minh, cac nhan vien cua Costco se chiu kho tim moi cach de dat duoc chi tieu kinh doanh. Ho thuong ap dung cach moi khach hang dung thu nhung mon an moi duoc ban tai cua hang hoac ha gia san pham moi trong dip nao do”.

Qua that, cac nhan vien ban hang cua Costco da chung to rang ho co kha nang ban tot hon nhieu so voi nhan vien cua Sams Club. Theo tinh toan thi cu moi mot met vuong san, cac nhan vien Costo ban duoc so luong san pham tri gia 795 USDngay, trong khi con so nay tai Sams Club la 516 USDngay, tai BJs Wholesale Club Inc la 411 USDngay. Nhan vien cua Costo luon sang tao, linh dong nghi ra nhung phuong cach ban hang khac nhau de ta su thu hut doi voi khach hang. Chang han, goi mon hang lon co nao la vua, sap xep sao cho khach hang de tu lay nhat, chon ban mat hang nao de vua tien cho khach hang nhung cung vua mang ve nhieu loi nhuan cho cong ty. Voi nhung buoc di nhu vay, cac nhan vien Costco da chung to nang luc sang tao cua minh. Su huong ung nong nhiet cua khach hang khien nhieu cong ty ban le khac phai xem xet lai bien phap tra luong nhan vien cua minh.

Co the noi, mot phuong thuc tra luong toi uu la phuong thuc duoc hau het cong nhan tan thuong, phu hop hoan canh cua cong ty. Tuy thuoc vao hoat dong kinh doanh rieng biet ma moi cong ty se co nhung hinh thuc tra luong khac nhau. Sau day la mot so cach tra luong pho bien duoc cac cong ty, tap doan tren the gioi ap dung:

1. Tra luong theo gio:

Day la phuong thuc tra luong don gian nhat, tra theo ti le tien cong lao dong tren mot gio. Tien cong khong dong deu cho moi nhan vien, no tuong ung voi trinh do moi nhan vien qua nac thang diem. Phuong phap nay thich hop cho cac cong ty chua do luong san xuat cu the. Ngay nay, cac hang san xuat may tinh hay camera nhu Sony, Kodak, hay Microsoft luon ap dung phuong thuc tra luong nay.

Hinh thuc tra luong theo gio kha pho bien tren the gioi. No de ap dung va tao thu nhap on dinh, nhung chua do luong yeu to gan ket va hieu qua san xuat.

2. Tra luong theo dinh gia

Sau thoi gian suy thoai kinh te ma Nhat Ban phai hung chiu trong nhung nam qua, suc thu hut nhan tai den lam viec cho cac cong ty Nhat khong con nhu truoc nua. Day la moi lo lon doi voi cac cong ty Nhat mong muon tang kha nang canh tranh quoc te. Vi vay, bat chap nhung kho khan ve tai chinh, cac cong ty Nhat deu tan thanh mot phuong thuc tinh luong moi: ngoai cach tinh luong thong thuong theo nam cong tac, cac cong ty con tinh luong theo “chat luong” cua nhan vien.

Phuong thuc tinh luong moi se dam bao luong cua cac nhan vien lam viec cho cong ty Nhat cao hon luong nhan vien lam viec cho cac cong ty nuoc khac. Hien nay, mot so cong ty cua Nhat Ban da manh dan ap dung he thong luong moi. Cac hang lon nhu Nippon Suisan Kaisha Ltd va Chubu Electric Power Co.. co ke hoach loai bo han cach tinh luong theo nam cong tac cho nhan vien cua ho. Cac hang Hoda Motor Co va Canon Inc van tinh luong theo cach truyen thong, den khi nhan vien lam viec duoc mot thoi gian nhat dinh hoac o mot do tuoi nhat dinh thi moi duoc tinh luong theo he thong moi. Cong ty Tokyo Electric Power Co dang xem xet rut ngan thoi gian tang luong theo tham nien cho ban lanh dao tu 9 nam xuong con 3 nam. Con Citizen Watch Co co ke hoach ap dung cach tinh luong moi ngay khi sap xep lai nhan vien va len danh sach cac ung vien dat tieu chuan. Ban lanh dao cac cong ty cho biet, ho ap dung cach tinh luong nay nham cai thien nang luc va doi song cho nhan vien.

Theo cac chuyen gia nhan su thi day la cach tinh luong on dinh trong tuong lai chu khong phai la mot bien phap tinh the. Tuy nhien, Kazufumi Yuugami, mot nha nghien cuu thuoc Vien lao dong Nhat Ban nhan dinh: “Cach tinh luong moi cung co han che la nguoi lao dong chi lam viec theo muc tien luong ma cong ty da dinh gia ho”.

3. Tra luong kich thich lao dong theo san pham

Duoc tinh toan dua tren hieu qua nhan vien truc tiep san xuat, phuong phap nay ap dung doi voi cac cong ty phai tieu chuan hoa cong viec. Theo do, cac cong ty se tra luong cho nhan vien ban hang tren co so doanh thu, tra luong cho doc cong tren co so tiet kiem vat tu, lao dong,… IKEA, hang do go noi that cua Thuy Dien, da ap dung phuong phap tra luong nay trong hon nua thap ky qua. Hay tai IBM, do coi trong toc do cong viec theo day chuyen san xuat, coi trong chat luong va do chinh xac san pham nen IBM rat ua thich hinh thuc tra luong nay.

Trong phuong thuc tra luong theo san pham lai co nhieu hinh thuc tra luong rieng biet:

a. Tra luong theo tung san pham: Dua tren ti gia co dinh hay tung cong doan tren moi don vi san pham. Nho do, nhan vien se co gang lam viec de co khoan thu nhap cao. Phuong phap nay kich thich lao dong manh.

b. Tra luong thuong 100%: Phuong phap nay an dinh tieu chuan cong viec bang cach tinh theo thoi gian va don gia. Hinh thuc nay khac voi viec tra theo don vi san pham la su dung thoi gian lam don vi tra tien thay gia tien tren moi san pham.

c. Tra luong theo tieu chuan: Phuong phap nay se thuong o muc 100% khi hoan thanh mot tieu chuan nhat dinh. No chu yeu danh vao tam ly nhan vien, thuc day ho lam viec dat muc tieu chuan. Ai chua dat ke hoach van nhan luong du ke hoach 100%.

d. Tra luong theo ty le tien thuong hay ty le ke koach: Doi voi phuong phap nay thi ngoai khoan tien luong nhan binh thuong, cac nhan vien con nhan duoc mot khoan tien thuong do nang suat lam viec cao hon voi mot muc doi du nhat dinh. Cong ty an dinh so phan tram thuong tren so gio doi du. Vi du, con so la 50% thi nhan vien duoc nhan them thu lao 1,5 gio nhan voi don gia luong chinh thuc.

e. Tra luong thuong theo nhom: Day la phuong phap mo rong hinh thuc thuong khi nhom cong viec hoan thanh tot, qua do rang buoc nhan vien y thuc ro quyen loi cua ho theo nhom. So thanh vien trong nhom khong qua nhieu ma phai han che, duoi 20 nguoi, ho co the thuc day nhau lam viec. Phuong phap nay se giup nang suat gia tang, thu nhap nhan vien tang, it them cong viec hanh chinh, ky luat va trach nhiem duoc ca nhom thuc day, nhan vien cham se duoc nhom cai thien nhanh. Tuy nhien diem han che la nhung thanh vien moi yeu kem kho duoc nhom chap nhan, dan den co nhung nhan vien duoc tra luong rat thap.

f. Tra luong thuong co phieu: Cong ty se thuong cho cac nhan vien bang co phieu thay vi tien mat. Van de o day la neu gia co phieu tang cao thi khong co van de gi nhung khi gia co phieu xuong thap thi cac nhan vien se thua thiet. Do do, phuong phap nay thuong duoc ap dung tai nhung cong ty lon, co gia co phieu on dinh. Khi cac nhan vien so huu co phieu, ho cam thay minh cung so huu mot phan cong ty va do do ho co trach nhiem hon trong cong viec.

Tien luong co vai tro rat quan trong doi voi cong viec kinh doanh. Vi vay, nhung phuong thuc giam chi phi de tang loi nhuan ma khong mang ich loi cho nhan vien chac chan se khong hieu qua ve lau ve dai. Luong thuong luon co anh huong rat lon den su thoa man hay bat man doi voi moi nhan vien trong cong ty. Phan lon moi nguoi deu dong y rang, cac nhan vien nen duoc tra cong xung dang cho nhung cong viec ho lam thuc su tot. Va thay vi hoi rang tai sao Costco khong giam gia san pham giong nhu Walmart, co le cac chuyen gia kinh te va nhieu cong ty khac nen dat cau hoi nguoc lai: Tai sao Walmart va nhieu dai gia ban le khac lai khong tra luong hau hinh cho nhan vien nhu Costco?.

(theo Bwportal)
Viet Bao

Comment :Ban da tra luong hop ly cho nhan vien
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ban da tra luong hop ly cho nhan vien bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ban da tra luong hop ly cho nhan vien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ban da tra luong hop ly cho nhan vien ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Việc Làm
You have paid staff reasonable?
Sams Club, Japan, mode of payment of wages, the company, hourly wage, employees, stock prices, staff, forms, work, work, method of application, increase, bonus
Each company has its own form of payment (Sony often use the payment by the hour, while IKEA Interest paid by the product?) ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bạn đã trả lương hợp lý cho nhân viên?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bạn đã trả lương hợp lý cho nhân viên? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ban da tra luong hop ly cho nhan vien

Nhan xet, hay lien he ve tin Ban da tra luong hop ly cho nhan vien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ban da tra luong hop ly cho nhan vien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Doi song cong so trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Doi song cong so
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0