Thu tuong phe duyet thanh lap Tong Cong ty Buu chinh VN

Thu tuong phe duyet thanh lap Tong Cong ty Buu chinh VN

Tags: Bo Tai, TTg Phe, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet nam, hoi dong quan tri tap doan, Tong cong ty Buu chinh, dich vu buu chinh, thu tuong chinh phu, cong ty co phan, Bo Buu chinh, theo quy dinh, cac dich vu, viec thuc hien, thanh lap, phap
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 1/6 Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh So 674/QD-TTg Phe duyet De an thanh lap Tong cong ty Buu chinh Viet Nam.

Theo quyet dinh nay, De an thanh lap Tong cong ty Buu chinh Viet Nam duoc phe duyet voi nhung noi dung sau day:

Thu tuong phe duyet thanh lap Tong Cong ty Buu chinh VN
Tong cong ty Buu chinh Viet Nam se co ten giao dich quoc te la Vietnam Post.
1. Tong cong ty Buu chinh Viet Nam la tong cong ty nha nuoc, do Nha nuoc quyet dinh thanh lap va giao von thong qua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam; thuc hien che do hach toan va hoat dong theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep nha nuoc va Dieu le to chuc va hoat dong cua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam; co tu cach phap nhan, con dau, bieu tuong, Dieu le to chuc va hoat dong; duoc mo tai khoan tai Kho bac Nha nuoc, cac ngan hang theo quy dinh cua phap luat; co trach nhiem ke thua cac quyen, nghia vu phap ly va loi ich hop phap ve hoat dong kinh doanh trong linh vuc buu chinh cua Tong cong ty Buu chinh Vien thong Viet Nam.

Ten goi chinh thuc la Tong cong ty Buu chinh Viet Nam. Ten giao dich quoc te: Vietnam Post, viet tat la VNPost. Tru so chinh dat tai thanh pho Ha Noi. Von dieu le khong thap hon 8.122 ty dong.

Co cau quan ly Tong cong ty bao gom: a) Hoi dong quan tri Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam la dai dien truc tiep chu so huu nha nuoc tai Tong cong ty.

b) Ban Kiem soat Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam giup Hoi dong quan tri Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam kiem tra, giam sat tinh hop phap, chinh xac va trung thuc trong quan ly, dieu hanh hoat dong kinh doanh, ghi chep so ke toan, bao cao tai chinh, viec chap hanh Dieu le Tong cong ty Buu chinh Viet Nam; viec chap hanh cac nghi quyet, quyet dinh cua Hoi dong quan tri Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam, quyet dinh cua Chu tich Hoi dong quan tri Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam trong viec thuc hien chuc nang dai dien truc tiep chu so huu nha nuoc tai Tong cong ty Buu chinh Viet Nam.

c) Tong giam doc, cac Pho Tong giam doc, ke toan truong va bo may giup viec.

6. Linh vuc hoat dong chu yeu:

a) Thiet lap, quan ly, khai thac va phat trien mang buu chinh cong cong, cung cap cac dich vu buu chinh cong ich theo chien luoc, quy hoach, ke hoach do co quan nha nuoc co tham quyen phe duyet.

b) Cung cap cac dich vu cong ich khac theo yeu cau cua co quan nha nuoc co tham quyen.

c) Kinh doanh cac dich vu buu chinh danh rieng theo quy dinh cua co quan nha nuoc co tham quyen.

d) Kinh doanh cac dich vu buu chinh, phat hanh bao chi, chuyen phat, tai chinh, ngan hang trong va ngoai nuoc;

d) Tham gia cac hoat dong cung cap dich vu buu chinh quoc te va cac dich vu khac trong khuon kho cac dieu uoc quoc te trong linh vuc buu chinh ma Viet Nam ky ket, gia nhap khi duoc Nha nuoc cho phep.

e) Hop tac voi cac doanh nghiep vien thong de cung cap cac dich vu vien thong va cong nghe thong tin.

g) Tu van, nghien cuu, dao tao va ung dung cac tien bo khoa hoc, cong nghe trong linh vuc buu chinh.

7. Cac don vi thanh vien cua Tong cong ty:

a) Don vi hach toan phu thuoc:

- Buu dien cua cac tinh, thanh pho trong ca nuoc duoc hinh thanh tren co so to chuc lai khoi kinh doanh buu chinh thuoc Buu dien cac tinh, thanh pho hien nay;

- Cong ty Phat hanh bao chi Trung uong;

- Cong ty Dich vu Tiet kiem Buu dien;

- Cac don vi khac hinh thanh theo quy dinh cua phap luat.

b) Cac cong ty do Tong cong ty gop tren 50% von dieu le:

- Cong ty co phan Chuyen phat nhanh Buu dien;

- Cong ty co phan Tem Buu chinh;

- Cong ty co phan In tem Buu dien;

- Cong ty co phan Du lich Buu dien;

- Cac cong ty khac duoc hinh thanh theo quy dinh cua phap luat.

c) Don vi su nghiep: duoc hinh thanh theo quy dinh cua phap luat.

Cac don vi thanh vien khac duoc thanh lap theo chien luoc phat trien cua Tong cong ty va quy dinh cua phap luat.

8. Cac chinh sach uu dai doi voi Tong cong ty:

a) Trong thoi gian 5 nam ke tu khi thanh lap, Tong cong ty Buu chinh Viet Nam duoc vay cac nguon von uu dai cua Nha nuoc de dau tu, duy tri, mo rong, phat trien mang buu chinh cong cong; mien giam thue thu nhap doanh nghiep nhu doi voi cac doanh nghiep moi thanh lap thuoc linh vuc uu dai dau tu va dau tu vao dia ban kinh te - xa hoi kho khan.

b) Duoc ap dung chinh sach doi voilao dong doi du nhu trong cong ty nha nuoc sap xep lai theo quy dinh hien hanh de giai quyet che do cho lao dong doi du khi to chuc, sap xep lai luc luong lao dong trong qua trinh chia tach giua 02 linh vuc buu chinh va vien
thong de thanh lap Tong cong ty Buu chinh Viet Nam.
Nguon kinh phi lay tu Quy tro cap mat viec lam cua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam.

Dieu 2. To chuc thuc hien:

1. Bo Buu chinh, Vien thong:

a) Chiu trach nhiem chi dao va theo doi viec thuc hien De an nay; kip thoi phat hien, giai quyet nhung vuong mac phat sinh, bao cao Thu tuong Chinh phu giai quyet nhung van de vuot qua tham quyen.

b) Quyet dinh thanh lap Tong cong ty Buu chinh Viet Nam va thong qua Dieu le to chuc, hoat dong cua Tong cong ty de Hoi dong quan tri Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam phe duyet.

c) Chu tri, phoi hop voi Bo Tai chinh va Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam xac dinh muc von dieu le cu the cua Tong cong ty Buu chinh Viet Nam.

d) Trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet De an ve dich vu buu chinh cong ich va co che tai chinh bao dam cung cap dich vu buu chinh cong ich.

2. Bo Ke hoach va Dau tu:

a) Chu tri, phoi hop voi Bo Buu chinh, Vien thong va Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam de huong dan viec thuc hien cac thu tuc dang ky kinh doanh doi voi don vi kinh te truc thuoc cua don vi thanh vien hach toan phu thuoc cua Tong cong ty Buu chinh
Viet Nam.

b) Chu tri, phoi hop voi cac co quan lien quan huong dan Tong cong ty Buu chinh Viet Nam duoc vay cac nguon von uu dai cua Nha nuoc.

3. Bo Tai chinh:

Chu tri, phoi hop voi Bo Buu chinh, Vien thong huong dan viec mien giam thue thu nhap doanh nghiep doi voi Tong cong ty Buu chinh Viet Nam.

4. Hoi dong quan tri Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam:

a) Xay dung va trinh Bo Buu chinh Vien thong, Bo Tai chinh phuong an va muc von, tai san thuoc so huu nha nuoc tai Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam de ban giao cho Tong cong ty Buu chinh Viet Nam tai thoi diem thanh lap.

b) Trinh Bo Buu chinh, Vien thong quyet dinh chien luoc, ke hoach dai han, nganh, nghe kinh doanh cua Tong cong ty Buu chinh Viet Nam.

c) Chi dao viec chuyen giao lao dong sang Tong cong ty Buu chinh Viet Nam theo dung quy dinh cua phap luat ve lao dong tren co so bao dam nguon nhan luc de Tong cong ty phat trien theo chien luoc, ke hoach dai han, nganh, nghe kinh doanh da duoc phe duyet.

d) Bao dam su lien tuc, on dinh cua cac hoat dong dieu hanh mang luoi buu chinh va cung ung cac dich vu ve buu chinh cho khach hang trong thoi gian chuyen giao cac quyen va nghia vu hop phap giua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam va Tong cong ty Buu
chinh Viet Nam.

d) Quyet dinh ban hanh Dieu le to chuc va hoat dong cua Tong cong ty Buu chinh Viet Nam sau khi duoc Bo Buu chinh, Vien thong chap thuan bang van ban; ban hanh Quy che quan ly tai chinh noi bo cua Tong cong ty Buu chinh Viet Nam sau khi duoc Bo Buu chinh, Vien thong va Bo Tai chinh chap thuan bang van ban.

5. Bo truong cac Bo: Tai chinh, Ke hoach va Dau tu, Thu truong cac co quan lien quan, Ban Chi dao Doi moi va Phat trien doanh nghiep theo chuc nang, nhiem vu co trach nhiem phoi hop voi Bo Buu chinh, Vien thong va Hoi dong quan tri Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam trong viec thuc hien cac nhiem vu neu tren.

Dieu 3. Quyet dinh nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay ky.

Bo truong cac Bo: Buu chinh, Vien thong, Ke hoach va Dau tu, Tai chinh, Thu truong cac co quan lien quan, Ban Chi dao Doi moi va Phat trien doanh nghiep va Hoi dong quan tri Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay.

  • V.A
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

Phục hồi tin nhắn đã xoá trên Facebook thật dễ dàng!

Bạn đã lỡ tay xóa bỏ những tin nhắn trên Facebook vào một này nào đó, bạn muốn tìm lại một số nội dung quan trọng đã nhắn và bối rối vì mình đã xóa chúng đi? Đừng lo lắng mà hãy bình tĩnh thực hiện vài bước hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn lấy lại các tin nhắn đã xóa. Thật tuyệt phải không?

Cách chuyển đổi video YouTube sang nhạc MP3 không cần phần mềm

Bạn vô tình xem được một đoạn video nào đó trên YouTube và rất thích bản nhạc nền trong đó, nhưng lại không muốn tải về cả đoạn video. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi video từ YouTube hoặc SoundCloud sang định dạng MP3 trực tuyến không cần phần mềm.

Hậu trường việc Facebook tạo nên bộ Reactions mới (Phần 2)

Reactions, bộ biểu tượng cảm xúc mới đã chính thức đổ bộ xuống Facebook của người dùng toàn cầu sau một thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng để ra mắt một thay đổi mang tính lịch sử này cần trải qua khá nhiều quá trình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Tổng hợp 13 mẹo vặt thú vị trên iPhone

Chiếc iPhone của bạn có khá nhiều tính năng thú vị mà có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ tới, chẳng hạn như nó cấu giấu một bản đồ lưu lại tất cả nơi bạn đã đến, hoặc nó sẽ cho phép bạn điều khiển điện thoại chỉ bằng một cái lắc đầu... Hãy cùng FPT Shop khám phá 15 mẹo vặt thú vị trên iPhone nhé.

Tìm hiểu: Bo Tai, TTg Phe, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet nam, hoi dong quan tri tap doan, Tong cong ty Buu chinh, dich vu buu chinh, thu tuong chinh phu, cong ty co phan, Bo Buu chinh, theo quy dinh, cac dich vu, viec thuc hien, thanh lap, phap

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thủ tướng phê duyệt thành lập Tổng Công ty Bưu chính VN

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thủ tướng phê duyệt thành lập Tổng Công ty Bưu chính VN bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu tuong phe duyet thanh lap Tong Cong ty Buu chinh VN

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu tuong phe duyet thanh lap Tong Cong ty Buu chinh VN co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu tuong phe duyet thanh lap Tong Cong ty Buu chinh VN de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0