Thu truong Bo TTTT Nguyen Minh Hong dang tra loi truc tuyen

Thu truong Bo TTTT Nguyen Minh Hong dang tra loi truc tuyen

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Dung 8h30 hom nay, 9/12, Thu truong Bo Thong tin - Truyen thong Nguyen Minh Hong tra loi truc tuyen ve Ung dung CNTT trong co quan nha nuoc huong toi phat trien Chinh phu dien tu.

Thu truong Bo TTTT Nguyen Minh Hong dang tra loi truc tuyen

Thu truong Nguyen Minh Hong:

Xin kinh chao va cam on cac Quy vi doc gia da quan tam den cong tac “Ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc huong toi phat trien Chinh phu dien tu”, mot trong nhung nhiem vu dac biet quan trong cua Bo Thong tin va Truyen thong.

Cho den gio phut nay, chung toi da nhan duoc gan 30 cau hoi, y kien trao doi, phan tich, va ca nhung de xuat. Rat nhieu y kien chua day su tran tro, tam huyet, co nhung loi tam su va ca nhung ban khoan, lo lang.

Toi hy vong rang trong khoang 3 gio dong ho toi, cac Quy vi se cung chung toi trao doi duoc nhieu thong tin, chia se duoc nhieu y tuong, de xuat duoc nhung giai phap huu hieu, giup cho viec ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan quan nha nuoc khong ngung duoc day manh, gop phan nang cao hieu qua, hieu luc cua bo may nha nuoc, thuc day cai cach hanh chinh, cung cap duoc nhieu tien ich, nhieu dich vu cong cho nguoi dan va cho toan xa hoi, tien toi co duoc mot Chinh phu dien tu theo nghia day du cua cum tu nay trong tuong lai khong xa.

Thu truong Bo TTTT Nguyen Minh Hong dang tra loi truc tuyen

Duong Van Nhan

- 25 Nguyen Van Them, P3, Tp Soc Trang, tinh Soc Trang

Kinh chao Thu truong! Viec trien khai ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan Nha nuoc da bi chung xuong sau su that bai cua De an 112, cong voi viec suy giam kinh te toan cau da anh huong den nen kinh te Viet Nam.

Hai nguyen nhan lon nay da lam cho viec trien khai ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan Nha nuoc trong giai doan hien nay gap rat nhieu kho khan, dac biet la cac tinh chua can doi duoc ngan sach. Trong buoi giao luu truc tuyen hom nay, rat mong Thu Truong giai dap mot so van de hoac chia se thong tin, kinh nghiem nham giup cho So Thong tin va Truyen thong thao go cac kho khan, vuong mac: Thu nhat: Viec trien khai ung dung CNTT doi hoi phai co mot chi phi toi thieu dam bao cho he thong hoat dong hieu qua (muc san), tuy nhien muc san nay khong de gi duoc So Tai chinh chap thuan va thong thuong nguoi nam giu tien se co quyen quyet dinh cao hon. Dieu nay da gay khong it kho khan cho So Thong tin va Truyen thong trong viec thuc hien chuc nang, nhiem vu cua minh dong thoi gay do vo ke hoach ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan Nha nuoc tren dia ban tinh, dan den viec khong the dat duoc muc tieu dat ra theo tinh than chung cua Chinh phu. Xin Thu Truong cho biet Bo Thong tin va Truyen thong da co co che, chinh sach, giai phap gi de thao go kho khan cho So Thong tin va Truyen thong trong viec trien khai thuc hien Ke hoach ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan Nha nuoc?

Thu hai: Viec tiep nhan cac ket qua cua De an 112 da duoc So Thong tin va Truyen thong thuc hien theo tinh than chi dao cua Chinh phu. Tuy nhien viec tiep nhan chi da dung lai o viec tiep nhan chuc nang, nhiem vu va cac thiet bi phan cung tuong doi lac hau. Xin Thu Truong cho biet Bo Thong tin va Truyen thong da co dinh huong gi de giup cho So Thong tin va Truyen thong tan dung va khai thac hieu qua cac ket qua nay, dac biet la cac phan mem dung chung? Thu ba: Xin Thu Truong cho biet kinh phi ho tro cho cac tinh kho khan theo Quyet dinh so 43/2008/QD-TTg, ngay 24/03/2008 cua Thu tuong Chinh phu ve Phe duyet Ke hoach ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan Nha nuoc nam 2008 da duoc cac Bo, Nganh Trung uong xu ly ra sao? Tran trong kinh chao Thu Truong! Chuc Thu Truong doi dao suc khoe de tiep tuc co nhung cong hien quan trong cho nganh CNTT cua nuoc nha.

Tra loi:

Toi nhat tri voi ban, that bai cua De an 112 gay anh huong tieu cuc den viec trien khai ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc, gay tam ly e ngai khi xem xet, giai quyet cac viec lien quan den cac du an ung dung CNTT.

a) Doi voi kho khan thu nhat: Dung la viec trien khai ung dung CNTT doi hoi phai co mot chi phi toi thieu dam bao cho he thong hoat dong hieu qua. Trong cac du an ung dung CNTT, ben canh phan cung (huu hinh), cac san pham phan mem la vo hinh, rat kho xac dinh gia tri, cung voi tam ly e ngai neu tren, lam cho tien do phe duyet tro nen kho khan.

Bo TT&TT da xay dung va trinh Chinh phu du thao Nghi dinh ban hanh Quy che quan ly cac du an dau tu ung dung CNTT su dung von ngan sach nha nuoc; Bo da ban hanh van ban huong dan phuong phap xac dinh gia tri phan mem. Hy vong rang cac van ban nay se gop phan thao go mot phan nhung vuong mac do.

Con mot ly do nua la do Lanh dao tinh chua nhan thuc day du ve tam quan trong cua viec ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc. Trong nam 2008, Lanh dao Bo TT&TT da gap go Lanh dao nhieu dia phuong de thuyet phuc Lanh dao cac dia phuong nay quan tam dau tu cho ung dung CNTT. Den cuoi nam 2008 Bo se yeu cau cac Bo, nganh, dia phuong bao cao ve ket qua trien khai QD 43 cua Thu tuong Chinh phu. Tren co so bao cao chinh thuc cua cac tinh, Bo se bao cao, de xuat voi Thu tuong Chinh phu cac bien phap can thiet de day manh ung dung CNTT o cac Bo, nganh, dia phuong.

b) Doi voi kho khan thu hai: Tiep nhan ket qua De an 112 la tiep nhan trach nhiem nang ne va het suc kho khan. O Trung uong, tu cuoi nam 2007, Bo TT&TT da tiep nhan ket qua De an 112 Chinh phu. Bo da thanh lap Ban Quan ly ket qua De an 112 nham giup Bo quan ly, tan dung va khai thac hieu qua cac ket qua De an. Nhung trong suot nam 2008, Ban Quan ly ket qua De an 112 chu yeu phuc vu cho cong tac cua co quan dieu tra, kiem toan. Cac tai lieu, san pham cung khong the dua ra su dung, khai thac duoc vi cac hop dong deu chua duoc thanh ly.

Trong cong van huong dan gui cac dia phuong, Bo TT&TT da de nghi UBND cac tinh chi dao So TT&TT can cu vao ket qua de an 112 de de xuat ke hoach ung dung CNTT trong nhung nam tiep theo nham khai thac toi da cac ket qua cua De an 112.

c) Ve kinh phi ho tro cho cac tinh kho khan theo Quyet dinh so 43/2008/QD-TTg, ngay 24/03/2008 cua Thu tuong Chinh phu, toi xin tom luoc qua trinh xu ly viec cap kinh phi ho tro cua Trung uong nhu sau:

- Thuc hien QD 43 cua Thu tuong Chinh phu, ngay 20/5/2008, sau khi thong nhat voi Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Tai chinh, Bo Thong tin va Truyen thong (TTTT) da co cong van so 1577/BTTTT-KHTC huong dan cac Bo, nganh, dia phuong xay dung du toan kinh phi ung dung CNTT nam 2008. Voi su don doc cua Bo TTTT, cac Bo, nganh, dia phuong da tich cuc trien khai cac thu tuc de trinh phe duyet cac du an dau tu va du toan kinh phi ung dung CNTT nam 2008 thuc hien Quyet dinh 43.

- Ngay 15/7/2008, Bo TTTT da co cong van so 2268/BTTT-KHTC gui Bo Tai chinh de nghi cap phat kinh phi dot I cho cac du an dau tu, du toan kinh phi cua cac Bo, tinh, thanh pho co du thu tuc. Ngay 5/9/2008, Bo TTTT da co To trinh Thu tuong Chinh phu so 2837/TTr-BTTTT ve viec giao bo sung kinh phi ung dung CNTT nam 2008.

- Sau khi nhan duoc To trinh tren, ngay 19/9/2008, Van phong Chinh phu da co Cong van so 6211/VPCP-KTTH gui xin y kien Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Tai chinh va ngay 29/10/2008, Van phong Chinh phu da co Cong van so 7358/VPCP - KTTH gui Bo Tai chinh, Bo Ke hoach va Dau tu, Bo TTTT, thong bao y kien cua Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan giao Bo TTTT xac dinh ro danh muc cac du an du thu tuc co the trien khai trong nam 2008 va Bo Tai chinh de xuat nguon von (nguon du phong ngan sach trung uong nam 2008 hoac tam ung von ke hoach nam 2009) de thuc hien cac du an trong nam 2008, trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, phe duyet.

- Thuc hien yeu cau neu tren va ket luan cua Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan, Truong Ban CD quoc gia ve CNTT tai Phien hop BCD ngay 21/11/2008, Hai Bo TT&TT va Tai chinh da ra soat va thong nhat danh muc du an, nhiem vu CNTT va nguon von ung dung CNTT nam 2008 du thu tuc. Ngay 5/12/2008, Bo TT&TT da co To trinh Thu tuong Chinh phu de nghi giao bo sung du toan nam 2008 cho cac Bo, tinh trien khai cac nhiem vu ung dung CNTT neu trong QD 43 cua TTgCP dong thoi de nghi cho phep keo dai thoi gian thuc hien cac nhiem vu nay sang nam 2009.

Hy vong rang, Thu tuong Chinh phu se co quyet dinh giao bo sung du toan nam 2008 cho cac Bo, dia phuong trien khai cac nhiem vu ung dung CNTT theo QD 43 trong thoi gian som nhat.

Thu truong Bo TTTT Nguyen Minh Hong dang tra loi truc tuyen

Nguyen Dat - so Thong tin va Truyen thong tinh Yen Bai

Kinh thua Thu truong! Thoi gian vua qua, sau De an 112, cac co quan hanh chinh rat tin tuong vao Bo Thong tin va Truyen thong ve viec ung dung CNTT trong co quan nha nuoc theo Nghi dinh 64/2008/QD-ND-CP se mo ra mot huong moi trong ung dung CNTT phuc vu hoat dong chi dao, dieu hanh cua cac co quan Nha nuoc. Nhung trong qua trinh thuc hien, cac don vi hanh chinh gap that vong vi qua trinh trien khai dat ra nhu the, nhung thuc su trien khai rat cham, tu TW da cham, quyet dinh cua Thu tuong nhung den nay dia phuong da ra quyet dinh trien khai nhung chi tren giay to con thuc te khong co von. Xin hoi, nhu cac dong chi da biet muon ung dung CNTT co hieu qua phai co quyet tam tu lanh dao cac don vi, nhung van ban tu cap chinh phu da ban hanh ma khong co hieu luc thi lam sao thuyet phuc duoc lanh dao cac don vi. Cac don vi hoi So Thong tin va Truyen thong cau hoi" Bo Thong tin noi se co doi moi trong cach lam 112 vay cach lam moi co hieu qua khong, qua thuc te nay thi cho thay chua co gi doi moi ca, Trung uong thi cu noi con lam chua thay dau?" vay se tra loi cac don vi nhu the nao? rat mong cac dong chi cho y kien.

Tra loi:

Day la nam dau tien Bo TT&TT chi dao trien khai Ke hoach ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc (theo QD 43 cua TTgCP) nen khong tranh khoi nhung vuong mac. Hon nua, QD 43 cua TTgCP ban hanh vao cuoi thang 3/2008 nen viec trien khai cac nhiem vu ung dung CNTT nam 2008 khong dong bo voi ke hoach ngan sach TW, can co thoi gian de cac Bo, tinh xay dung du an, du toan va can nhieu thoi gian de Bo TT&TT, Bo KH-DT, Bo TC thong nhat cach thuc trinh TTgCP quyet dinh giao bo sung du toan kinh phi. Viec giao du toan kinh phi cham la do phai thuc hien nhieu thu tuc, chu khong he co chuyen thieu quyet tam tu cac co quan Trung uong.

Hy vong rang voi nhung kinh nghiem tich luy duoc trong nam 2008, trong nam 2009 Bo TT&TT se phoi hop nhip nhang hon voi Bo KH-DT, Bo TC trong viec chi dao trien khai cac du an, nhiem vu ung dung CNTT.

Thu truong Bo TTTT Nguyen Minh Hong dang tra loi truc tuyen

Quoc Truong - Ha Noi

Kinh thua thu truong Nguyen Minh Hong, trong buoi giao luu truc tuyen lan nay xin co cau hoi ve Quyet dinhh 43/2008/QD-TTg ve Phe duyet ke hoach ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong cua co quan nha nuoc nam 2008. Toi thay cac Bo, nganh, dia phuong deu xay dung du an dau tu theo quyet dinh nay nhung cho den nay van chua rot von cho cac du an nay. Vay Thu truong cho biet ong co nam duoc tinh hinh cap von cho cac du an dang nay khong? Neu cap von vao thoi diem nay thi lieu co hoan thanh du an trong nam 2008 nay khong? Thu tuc hanh chinh trong dau thau can thoi gian moi dam bao an toan va chinh xac, theo ong nhan dinh thi sau khi cap von bao lau sau thi co the hoan thanh hay lai giong nhu du an 112 truoc day??? La nguoi phu trach cong nghe thong tin cua Bo TT&TT ong co thay viec co quan nha nuoc cu dua ra cac chinh sach khong thuc te voi tinh hinh (chu truong thi co nhung khong lay dau ra tien de chi) la lam viec khong hieu qua va gay mat thoi gian cho cac don vi thuc hien hay khong? Ngoai ra khi phe duyet cac du an kieu nay cac co quan quan ly nha nuoc da co chu truong xay dung thuc su chua hay chi cap von (khong du quy mo cua du an), cap von goi la co, dau tu dan trai cho co ve quan tam thoi. O cac dia phuong gio dua nhau xay cong dien tu (khong biet de lam gi?) noi dung thi khong co, cha co thong tin gi? Tai sao Nha nuoc khong dau tu vao mot cho cho no ra dau tu con cac cho khac khong du nang luc thi thoi. Doi voi cac bo nganh cung vay, dau tu cong thong tin cua bo cho no ra cong thong tin cu dau tu vai ti lam gi chi to lang phi, roi cac don vi con cung xay dung cong con con goi la "ngo", moi cai vai ba ti the co phai la lang phi khong? Toi co may cau vua la tam su vua la cau hoi mong Thu truong bot chut thoi gian tra loi. Xin cam on Thu truong va chuc ong luon manh khoe de ganh vac trong trach khong de dang nay.

Tra loi:

Ve tinh hinh cap kinh phi theo QD 43 cua TTgCP, ban co the xem phan tra loi cau hoi cua ban Duong Van Nhan), kinh phi duoc cap se duoc Thu tuong Chinh phu cho phep thuc hien trong nam 2009, vi the cac co quan khong phai voi vang trong viec giai ngan, de dan toi lang phi.

Ve viec thiet lap trang/cong thong tin dien tu tai cac Bo, dia phuong, mac du khong phai tat ca deu da hop ly va hieu qua, nhung toi thay tinh hinh khong bi quan den muc do. Neu co the, de nghi ban lien he (email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) de chung toi bo tri can bo trao doi truc tiep giup ban thay tin tuong hon vao quyet tam trien khai ung dung CNTT cua Chinh phu, de ban hieu va chia se, tai sao chung toi lai chon cach lam nhu vay.

Hoang Tuong - Binh Giang, Hai Duong

Kinh chao Thu truong: - Xin Thu truong cho biet thuc hien Chinh phu dien tu den cap nao va da trien khai tu bao gio hien dang o muc do nao. Trong khi lanh dao o cac cap trinh do tin hoc con bat cap, thi ap dung chinh phu dien tu the nao, hien nay nhieu xa khong co ket noi thi giai quyet trong thoi gian toi nhu the nao? Cam on Thu truong.

Tra loi:

Phat trien Chinh phu dien tu la qua trinh lau dai, lien tuc va duoc bat dau tu khi co quan nha nuoc ung dung CNTT de trao doi thong tin, thuc hien viec chi dao, dieu hanh trong noi bo, de nang cao hieu qua hoat dong, hieu luc quan ly, cung cap thong tin, cai thien giao dich voi nguoi dan va doanh nghiep.

O Viet Nam den nay ung dung CNTT moi chu yeu trien khai o cap tinh voi viec cung cap dich vu cong o muc 1 (cung cap thong tin - hien dien), muc 2 (cung cap ban khai, bieu mau – giao dich), mot so quan huyen da buoc dau trien khai. De trien khai Chinh phu dien tu can co cac chuong trinh nang cao nhan thuc cho lanh dao cac cap. De trien khai ket noi Internet den xa, Bo TT&TT dang trien khai nhieu chuong trinh, du an cu the nhu Chuong trinh cung cap dich vu vien thong cong ich den 2010, Du an Internet cong dong, cac du an tai tro quoc te,...

Nguyen Tan Duong - 35 duong 2-9, Phuong 1, tx Vinh Long

Kinh thua Thu truong, theo Quyet dinh 43 cua Thu tuong, cac tinh con kho khan se duoc TW ho tro 1,1 ty dong trong nam 2008, chung toi da lam thu tuc trinh UBND tinh phe duyet va gui Bo theo huong dan, nhung den nay chua co thong tin gi tu Bo (chung toi da co cong van gui Bo); De khong lang phi trong dau tu, xin Bo hang nam co thong bao truoc cho tinh biet nhung noi dung nao tinh can dau tu, nhung noi dung nao TW se trien khai nham dam bao chuong trinh phat trien chung cua Quoc gia; Ke hoach ung dung CNTT nam 2009-2010 cua TW con van de gi vuong mac ma de nay chua duoc cong bo; xin Bo xem xet dau tu cho Vinh Long 1 co so dao tao tin hoc chuan cap Quoc gia doi voi tinh con kho khan ve ngan sach o tinh Dong bang song Cuu Long.

Tra loi:

Ve kinh phi ung dung CNTT theo QD 43, ban co the xem phan tra loi cau hoi 1.c).

Ve Ke hoach 2009-2010 cua TW, Bo TT&TT da nghien cuu, xay dung va trinh Thu tuong Chinh phu tu cuoi thang 7/2008 theo dung yeu cau ve thoi gian ghi trong QD 43. Thuc hien y kien ket luan cua Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan, Truong Ban chi dao quoc gia ve CNTT tai Phien hop BCD ngay 21/11/2008, Bo TT&TT dang ra soat, thong nhat voi Bo Tai chinh, Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Tu phap va se trinh lai Thu tuong CP trong nua dau thang 12/2008 de kip phe duyet trong nam 2008. Theo du thao Ke hoach, cac tinh kho khan ve ngan sach se duoc TW ho tro kinh phi tren co so cac du an duoc duyet phu hop voi muc tieu, dinh huong cua Chinh phu.

Ve de nghi Bo TT&TT xem xet dau tu mot co so dao tao tin hoc chuan cap quoc gia cho Vinh Long (tinh kho khan ve ngan sach o Dong bang SCL) la rat chinh dang, nhung tiec rang Bo TT&TT khong quan ly mot nguon kinh phi nao de co the cap cho cac dia phuong duoc.

Thu truong Bo TTTT Nguyen Minh Hong dang tra loi truc tuyen

Dang Uyen Phuong

Kinh goi bo truyen thong, Toi co cau hoi nhu sau: Voi su suy thoai kinh te tren toan cau hien nay thi muc do uu tien dau tu CNTT cho nam 2009 nhu the nao? Nhung linh vuc va nganh nao se nhan duoc muc do uu tien nhieu nhat. Chan thanh cam on Tran trong Uyen Phuong

Tra loi:

Khi nen kinh te cua chung ta da gia nhap WTO thi su suy thoai kinh te toan cau co su anh huong nhat dinh. Trong nam 2009, toc do chi tieu cua Chinh phu cac khoan kinh phi deu khong tang duoc nhu mong muon, nhung rieng linh vuc Thong tin va Truyen thong noi chung van duoc Chinh phu uu tien dam bao, dac biet voi ung dung cong nghe thong tin trong co quan nha nuoc duoc coi la linh vuc dac biet uu tien. Chinh phu da danh mot khoan kinh phi cho ung dung cong nghe thong tin trong co quan nha nuoc nam 2009. Se tap trung uu tien cho cac du an mang tam quoc gia lien quan den nhieu bo nganh khac nhau va ho tro cac tinh kho khan.

Can tap trung cho ung dung cong nghe thong tin trong co quan nha nuoc vi chua co ung dung cong nghe thong tin o muc do cao thi chua the noi den cung cap cac dich vu cong, dich vu hanh chinh cong cho nguoi dan, doanh nghiep va toan xa hoi.

Con tiep tuc cap nhat...

TS

Viet Bao
Comment :Thu truong Bo TTTT Nguyen Minh Hong dang tra loi truc tuyen
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thu truong Bo TTTT Nguyen Minh Hong dang tra loi truc tuyen bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu truong Bo TTTT Nguyen Minh Hong dang tra loi truc tuyen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thu truong Bo TTTT Nguyen Minh Hong dang tra loi truc tuyen ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Công Nghệ
TT-TT Deputy Minister Nguyen Minh Hong was answering online
MIC, the MIC, the TT, Nguyen Minh Hong, TT Nguyen Minh Hong, Vinh Long, Ministry of Information and Communications, the and investment plans, state agencies, the prime minister, information technology, facility information, the Treasury, by decision, the government, implementation, IT
Yes 8.30 today, 9/12 Deputy Minister of Information - Communications Nguyen Minh Hong said online about IT application in state agencies toward the development of e-government ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng đang trả lời trực tuyến

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng đang trả lời trực tuyến bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu truong Bo TTTT Nguyen Minh Hong dang tra loi truc tuyen

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu truong Bo TTTT Nguyen Minh Hong dang tra loi truc tuyen co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu truong Bo TTTT Nguyen Minh Hong dang tra loi truc tuyen de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0