Huong toi mot nganh buu chinh Viet Nam nang dong

Huong toi mot nganh buu chinh Viet Nam nang dong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hom nay, Thu truong Nguyen Thanh Hung tra loi truc tuyen nhung van de lien quan den linh vuc buu chinh voi chu de “Huong toi mot nganh buu chinh Viet Nam nang dong”. Buoi tra loi truc tuyen cua Thu truong Nguyen Thanh Hung duoc thuc hien tren cong thong tin dien tu cua Bo dong thoi cung duoc truyen tren cac phuong tien truyen thong cua Bo nhu: bao dien tu ICTnews, bao dien tu VietnamNet, trang tin dien tu VTC...

Thu truong Nguyen Thanh Hung:

Xin chao quy vi doc gia, cho den thoi diem nay, toi da nhan duoc tren 55 cau hoi, tap trung vao cac linh vuc nhu buu chinh, vien thong, internet. De tap trung vao chu de “Huong toi mot nganh buu chinh Viet Nam nang dong” toi xin tra loi tap trung vao nhung van de chinh nhu sau: cac chinh sach phat trien buu chinh, cac quy dinh ve cap giay phep buu chinh, hoat dong hop tac quoc te cua cac doanh nghiep, cac van de ve nghia vu cong ich, ve tem buu chinh, ve quan ly chat luong, gia cuoc dich vu, cong tac thanh tra, kiem tra viec thuc thi phap luat ve buu chinh...

Thu truong Bo TT-TT Nguyen Thanh Hung tai cuoc giao luu truc tuyen.

Cau hoi: (Anh Vu-Giong Rieng - Kien Giang): Xin chao ong! toi hien dang la mot nhan vien Buu dien, toi cung nhu nhieu nhan vien dang rat quan tam den tuong lai cua nganh. Xin ong co the cho biet mot so dinh huong co ban cua nganh trong thoi gian sap toi va hinh anh cua mot Buu dien Viet Nam trong tri tuong tuong cua ong trong tuong lai se nhu the nao? Xin cam on ong!

Tra loi:

Xin cam on ban. Truoc het co the khang dinh trong tuong lai, buu chinh se la nganh kinh te doc lap, ben canh dam bao cac dich vu cong ich truyen thong nhu ngan hang, tai chinh, dac biet ngan hang di dong, logistic, thuong mai dien tu se la cac dich vu chinh cua buu chinh tren co so ung dung CNTT.

Co the noi tuong lai cua buu chinh la mot nganh buu chinh dien tu, tat nhien de dat muc tieu can co no luc cua nhieu phia, dac biet chinh phu va doanh nghiep, ve phia nha nuoc, can chi dao manh doi moi mo hinh hoat dong cua buu chinh viet nam, chia tach thanh cong buu chinh voi vien thong. Nha nuoc can quy dinh ro cac dieu kien can thiet nhu thoi gian chuyen doi, va nhieu co che khac, dam bao nhieu nhiem vu.

Huong toi muc tieu kinh doanh va canh tranh hieu qua, giam dan va tien toi cham dut nhan ho tro cua nha nuoc sau thoi gian chuyen doi. nha nuoc can xay dung moi truong phap ly huong toi canh tranh, khuyen khich phat trien da dang cac loai hinh dich vu buu chinh.

Ve phia Tong cty Buu chinh Viet Nam, can doi moi to chuc, co che hoat dong theo dinh huong kinh doanh, lay khach hang lam trung tam. Dac biet quan tam toi nang cao chat luong cac dich vu buu chinh, coi cntt la trong tam, huong toi xay dung buu chinh vn la buu chinh dien tu.

Cau hoi: (Chau Long - pho Nguyen Du, Ha Noi): Kinh chao ong Thu truong, Buu chinh co dich vu chuyen phat nhanh EMS, cuoc phi tuy hoi cao nhung dap ung nhu cau xa hoi trong thoi dai moi. Toi duoc biet, Tap doan Buu chinh Vien thong lap mot cong ty chuyen kinh doanh dich vu nay, nhung hieu qua kinh doanh ngay mot sa sut, do su canh tranh gay gat cua cac cong ty chuyen phat nhanh quoc te va cac buu dien dia phuong. Xin ong Thu truong cho biet su canh tranh nay co lanh manh khong? Neu khong, xin ong Thu truong cho biet bien phap chan chinh de Buu chinh va dich vu chuyen phat nhanh buu dien phat trien lanh manh.

Tra loi:

Truoc tien co the khang dinh chu truong cua Bo la khuyen khich canh tranh lanh manh giua cac doanh nghiep cung ung dich vu tren thi truong nham nang cao chat luong va dap ung nhu cau ngay cang da dang cua thi truong, cua khach hang. Voi su phat trien ngay cang nhanh cua cac doanh nghiep chuyen phat trong nuoc vµ quoc te thi canh tranh la xu huong tat yeu ma tat ca cac doanh nghiep phai thich nghi. Giu uy tin voi khach hang, nang cao nang luc canh tranh bang viec khong ngung cai thien chat luong dich vu, ung dung cac tien bo khoa hoc va CNTT trong hoat dong khai thac, quan ly va dac biet la thay doi ve tu duy canh tranh, dinh huong thi truong... la nhung viec, ma theo toi, cac doanh nghiep kinh doanh dich vu chuyen phat/chuyen phat nhanh phai quan tam de nang cao suc canh tranh cua doanh nghiep minh. Cong ty co phan CPN Buu dien cung khong phai la truong hop ngoai le.

Cau hoi: (Can bo So-So TT&TT): 1. Xin thu truong cho mot vai danh gia ve thuc trang nhan luc tai Bo TT&TT. Nhung yeu to Thu truong tam dat nhat. 2. Thuc trang Buu chinh viet nam dang do VNPT co thi phan chi phoi song suc canh tranh manh me cua cac doanh nghiep khac dang lam VNPT mat dan thi truong la khach hang. Linh vuc Buu chinh co le la noi dung khong can phai dau tu, khong can chi dao quan ly nhieu ma tu than no se phat trien va dieu chinh cho phu hop. Qua trinh dieu tiet thi truong do doanh nghiep thuc hien. Ai nhanh hon se thang. vi Buu chinh cung giong nhu nganh van tai. Vay nen ve co che toi nghi khong co gi can ban. 3. Nhieu So TT&TT hien nay dang xay dung phong nghiep vu Buu chinh - Vien thong. Quanh nam may can bo buu chinh chang co viec gi lam, phong BCVT nhung bao cao thang, quy nam,... chu yeu la cong viec cua bo phan vien thong. Viec nay dang ton tai su lang phi ve nhan su va tai chinh. Mot ton tai nua la lanh dao phong co chuyen nganh buu chinh thi chang hieu gi ve vien thong nen chi dao khong sat.

Tra loi:

Ve co ban nguon nhan luc cua Bo hien nay dap ung tot yeu cau quan ly nha nuoc. Bo luon coi trong cong tac dao tao, dao tao lai, boi duong va nang cao chuyen mon nghiep vu cho can bo cong chuc.

Tuy nhien, che do uu dai can bo, cong chuc hien nay con bat cap, chua tao ra su yen tam cong tac cho can bo cong chuc. Day la van de chung ma Chinh phu can quan tam xu ly trong thoi gian toi.

Y kien cua ban ve phong nghiep vu la chua chinh xac, viec phan cap cho So quy dinh trong Nghi dinh so 128/2007/ND-CP, Chinh phu da phan cap cho cac So TTTT tham dinh, cap giay phep kinh doanh dich vu chuyen phat thu va xac nhan viec thong bao kinh doanh dich vu chuyen phat cho cac doanh nghiep co pham vi hoat dong trong pham vi noi tinh. Ngoai ra, cac So co chuc nang quan trong trong viec thanh tra, kiem tra va giam sat viec thuc hien phap luat ve buu chinh tai dia ban tren moi phuong dien.

Hien nay, Bo dang tiep tuc nghien cuu nhung pham vi phan cap de tao dieu kien thuan loi cho So trong hoat dong quan ly cung nhu thuan loi cho doanh nghiep hoat dong tren dia ban So. Do do viec to chuc cac phong ban sao cho hop ly, hieu qua la nhiem vu cua cac So, nham tao dieu kien cho cac doanh nghiep hoat dong hieu qua tren dia ban do So quan ly.

Cau hoi: (Ngo Tuan Anh-Quynh Luu - Nghe An): Hien nay Tap doan Buu chinh Vien thong da va dang tien hanh doi moi mo hinh quan ly va san xuat Buu chinh - Vien thong, trong do trong tam la chia tach hoat dong Buu chinh va Vien thong. Day la mot chu truong dung, tuy nhien, trong dieu kien Viet nam hien tai nhu vay co dam bao duoc rang, Buu chinh se dung vung khong? Dung ve mat nha nuoc - quan ly Vi mo, Bo TT - TT se co co che ho tro Buu chinh nhu the nao? va ho tro duoc trong bao lau? Xin cam on Thu truong.

Tra loi:

Cam on ban da cung quan diem voi Nha nuoc ve chu truong dung dan cua viec chia tach giua buu chinh va vien thong. Trong dieu kien Viet Nam hien nay: san luong dich vu buu chinh binh quan dau nguoi con thap va yeu cau ve chat luong dich vu ngay cang cao, them vao do la nhung yeu to khach quan va chu quan bat loi khac ma Buu chinh Viet nam dang gap phai thi nhung kho khan trong thoi ky dau chia tach voi vien thong la kho tranh khoi.

De ho tro Buu chinh Viet Nam on dinh va phat trien, Nha nuoc se ap dung mot so bien phap va co che ho tro chu yeu nhu sau:

1) Dau tu du von cho Buu chinh Viet Nam de hinh thanh mang buu chinh cong cong hien dai, hoat dong hieu qua.

2)Tao dieu kien de Buu chinh Viet Nam thuc hien lo trinh sap xep, hop ly hoa mang luoi, lao dong de doanh nghiep nang cao nang luc canh tranh.

3) Buu chinh Viet Nam co nganh nghe chinh la kinh doanh dich vu buu chinh, song Nha nuoc cung tao dieu kien, cho phep doanh nghiep kinh doanh nhieu dich vu khac de ket hop khai thac mang buu chinh cong cong, nang cao thu nhap cua nguoi lao dong.

4) Trong qua trinh chia tach tai san, Bo Thong tin va Truyen thong va Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam da co su thong nhat cao trong chi dao ve viec ban giao mat bang kinh doanh cho Buu chinh Viet Nam de hinh thanh cac buu cuc, diem giao dich buu chinh thuan loi.

5) Buu chinh Viet Nam la doanh nghiep duoc Nha nuoc dat hang cung ung dich vu buu chinh cong ich, Bo Thong tin va Truyen thong da xay dung De an cung ung dich vu buu chinh cong ich de Nha nuoc co co che ho tro, bu dap chi phi cung ung dich vu buu chinh cong ich.

Toan canh cuoc giao luu sang ngay 29/3 tai Bo Thong tin - Truyen thong

Cac hinh thuc ho tro Buu chinh Viet Nam de cung ung dich vu buu chinh cong ich chu yeu la: tai tro truc tiep, quy dinh dich vu danh rieng, dieu chinh cuoc dich vu buu chinh cong ich,… Trong nhung nam dau chia tach, hinh thuc tai tro truc tiep la rat can thiet de dam bao su on dinh chat luong dich vu buu chinh cong ich.

Tat ca cac giai phap tren deu huong toi muc tieu thuc day nang cao hieu qua hoat dong cua Buu chinh Viet Nam, som cham dut bao cap truc tiep cua nha nuoc trong linh vuc buu chinh. Ve thoi gian ho tro, theo kinh nghiem o mot so nuoc thi sau khi buu chinh tach khoi vien thong, doanh nghiep buu chinh can duoc Nha nuoc ho tro khoang 5 nam. Day la khoang thoi gian can thiet cho doanh nghiep buu chinh thuc hien cac giai phap chuyen doi de tu can doi thu chi duy tri hoat dong cua mang buu chinh cong cong. Doi voi Buu chinh Viet Nam, sau khi chia tach voi vien thong cung huong toi muc tieu som cham dut tai tro truc tiep cua nha nuoc va thoi han cu the phai duoc xem xet phu hop voi thuc te cua dat nuoc. Trong van de nay, theo toi, kinh nghiem quoc te can duoc xem xet van dung va la muc tieu cho Buu chinh Viet Nam.

Voi su ho tro cua Nha nuoc va co gang, nang dong cua doanh nghiep, toi tin tuong rang Buu chinh Viet Nam se on dinh va phat trien tot trong tuong lai.

Cau hoi: (Duy Anh): Tai sao Bo Thong tin va Truyen thong nam nay lai to chuc nhieu giao luu truc tuyen nhu vay? Toi thay cac cuoc giao luu cua Bo voi nguoi dan va doanh nghiep la rat tot, tuy nhien viec giao luu truc tuyen co chat luong chua tot, cac cau hoi tra loi deu chua ro rang, mot so diem con chua thoa dang. Toi kinh mong Bo hay tap trung vao viec nang cao chat luong hon la to chuc qua nhieu cuoc giao luu truc tuyen.

Tra loi:

Bo TT&TT duoc Chinh phu giao quan ly nha nuoc ve cac linh vuc Buu chinh, Vien thong, Internet, Tan so vo tuyen dien, bao chi, xuat ban...Viec to chuc cac buoi giao luu tra loi truc tuyen ve cac linh vuc nay nham: tang cuong su tuyen truyen den nguoi dan va doanh nghiep hoat dong quan ly cua Bo va chinh sach phat trien cua nganh; Tang them kenh giao luu, doi thoai giua nguoi dan, doanh nghiep voi co quan quan ly nha nuoc thong qua viec tiep nhan cac y kien dong gop cung nhu phan anh cua xa hoi doi voi cong tac quan ly nha nuoc cua Bo;

Qua 3 lan tra loi truoc nhin chung duoc du luan danh gia cao, Bo da tap trung tra loi co ban nhung van de ma nguoi dan va doanh nghiep quan tam, tuy nhien trong qua trinh thuc hien cung khong the tra loi thoa dang het tat ca cac cau hoi, Bo chan thanh cam on su dong gop y kien cua ban. Bo se rut kinh nghiem de thuc hien tot hon cho nhung lan toi.

Cau hoi: (Le Thai Son-Hai Duong): 1. Hien nay doi voi cac dich vu buu chinh, vien thong thi da co quy dinh rieng va cu the doi voi dich vu vien thong cong ich nhung lai chua co quy dinh ro rang cac dich vu buu chinh cong ich, phai chang cac dich vu buu chinh cong ich kho phan biet rach roi nhu vien thong cong ich? 2. Hien nay Nghi dinh so 128/2007/ND-CP da ban hanh duoc 8 thang, nhung van lam cho cac So TTTT lung tung trong viec trien khai do chua co Thong tu huong dan cu the viec thuc hien Nghi dinh nay vi co mot so thu tuc chua duoc cu the hoa (bieu mau cho cac doanh nghiep hoan thien ho so thong bao kinh doanh dich vu chuyen phat – khong phai chuyen phat thu). 3. Cung trong Nghi dinh so 128/2007/ND-CP thi doanh nghiep nao nen dang ky de nghi cap phep kinh doanh dich vu chuyen phat ma khong can dang ky kinh doanh dich vu chuyen phat thu va nguoc lai, hai loai giay cap phep nay co nhung diem gi la khac biet giua chung?

Tra loi:

1. Hien nay, phap luat ve buu chinh da co nhung quy dinh cu the ve dich vu buu chinh cong ich. Tai dieu 16 Phap lenh BCVT co quy dinh ve dich vu buu chinh cong ich bao gom:

a) Dich vu buu chinh pho cap la dich vu buu chinh duoc cung cap den moi nguoi dan theo cac dieu kien ve khoi luong, chat luong va gia cuoc do co quan nha nuoc co tham quyen quy dinh.

b) Dich vu buu chinh bat buoc la dich vu buu chinh duoc cung cap theo yeu cau cua Nha nuoc nham phat trien kinh te xa hoi va dam bao quoc phong, an ninh.

Can cu vao yeu cau cua Nha nuoc, tinh hinh phat trien kinh te - xa hoi va buu chinh trong tung thoi ky, co quan quan ly nha nuoc ve buu chinh, vien thong quy dinh cu the viec cung cap dich vu buu chinh cong ich.

Nha nuoc co chinh sach ho tro viec cung cap dich vu buu chinh cong ich thong qua dich vu buu chinh danh rieng va cac co che ho tro tai chinh khac.

- Quy dinh ve Danh muc buu chinh cong ich:

Hien nay Bo Thong tin va Truyen thong dang trinh TTg CP ve De an Buu chinh Cong ich (kem theo QD ve dich vu buu chinh cong ich) voi cac quy dinh ve Danh muc dich vu buu chinh cong ich nhu sau:

Dich vu buu chinh cong ich bao gom dich vu buu chinh pho cap va dich vu buu chinh bat buoc.

1. Dich vu buu chinh pho cap: Dich vu thu co ban trong nuoc va quoc te (co khoi luong don chiec den 2 kg).

2. Dich vu buu chinh bat buoc gom:

b) Cac dich vu buu chinh khac duoc cung ung theo yeu cau cua Nha nuoc nham phuc vu phat trien kinh te-xa hoi va dam bao quoc phong, an ninh;

c) Cac dich vu buu chinh mang tinh khan cap nham phuc vu cong tac phong chong thien tai, dich benh;

d) Cac dich vu buu chinh bat buoc khac theo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu.

2. Nam 2007, Chinh phu ban hanh Nghi dinh 128/2007/ND-CP nham dieu chinh hoat dong cung ung va su dung dich vu chuyen phat. Mot so noi dung Chinh phu phan cap cho Bo TTTT cung nhu mot so noi dung can huong dan chi tiet hon de viec ap dung cac quy dinh cua Nghi dinh duoc thuan loi dang duoc Bo TTTT nghien cuu va Bo cung da co ke hoach ban hanh Thong tu huong dan mot so dieu cua Nghi dinh nay trong thoi gian toi day.

3. Trong Nghi dinh so 128/2007/ND-CP quy dinh cu the ve dieu kien kinh doanh dich vu chuyen phat, theo do, neu de kinh doanh dich vu chuyen phat thu thi doanh nghiep can phai duoc CQQLNN co tham quyen cap giay phep truoc khi cung ung dich vu tren thi truong. Truong hop kinh doanh dich vu chuyen phat hang hoa thi doanh nghiep chi can thong bao cho CQQLNN biet ve hoat dong kinh doanh cua minh theo quy dinh.

Cau hoi: (Nguyen Thi Le Hang-Dong Ha- Quang Tri): Thua thu truong.Toi xin phep duoc hoi thu truong may cau nhu sau: Vua qua CP ban hanh ND128 ve dich vu chuyen phat, co nen chang la phai tach huong dan ve linh vuc chuyen phat rieng va linh vuc Buu chinh rieng khong. Khi nao thi co Luat Buu chinh-Chuyen phat. Thuc te thay rang khi ban hanh cac quy dinh, chinh sach, van de cap phep...Bo van chua phan cap quan ly cho cac So, nhu vay So quan ly rat bi thu dong. Khi nao thi co Quy dich vu Buu chinh cong ich, Quy hoat dong nhu the nao ?

Tra loi:

Viec ban hanh Nghi dinh 128/2007/ND-CP la nham dap ung ngay nhu cau quan ly dich vu chuyen phat trong giai doan Viet Nam gia nhap WTO cung nhu su phat trien nhanh chong cua thi truong. Dung nhu ban noi, hien Bo dang nghien cuu xay dung Luat Buu chinh, chuyen phat de tao dung khuon kho phap ly dong bo, minh bach dieu chinh ca 2 dich vu tren

Ve viec phan cap cho So: Bo da, dang va se tiep tuc nghien cuu nhung pham vi phan cap de tao dieu kien thuan loi cho So trong hoat dong quan ly cung nhu thuan loi cho doanh nghiep hoat dong tren dia ban So. Trong Nghi dinh 128/2007/ND-CP, Chinh phu da phan cap cho cac So TTTT tham dinh, cap giay phep kinh doanh dich vu chuyen phat thu va xac nhan viec thong bao kinh doanh dich vu chuyen phat cho cac doanh nghiep co pham vi hoat dong trong pham vi noi tinh. Ngoai ra, cac So co chuc nang quan trong trong viec thanh tra, kiem tra va giam sat viec thuc hien phap luat ve buu chinh tai dia ban tren moi phuong dien.

Ve quy dich vu buu chinh cong ich: Noi dung nay duoc de cap tai cau tra loi cho ban Lam Duc Anh.

Cau hoi: (Nguyen Duc Minh Hoang - So TT&TT TTHue): Kinh thua lanh dao Bo. Hien nay viec trien khai va pho cap dich vu Buu chinh tren dia ban gap nhieu kho khan dac biet la o cac vung sau, vung xa, vung dan toc thieu so. Vay doi voi Vien thong da co Quy dich vu Vien thong cong ich con Buu chinh thi Bo co co che, hinh thuc nao de ho tro khong ? Neu co dich Quy Buu chinh Cong ich thi khi nao trien khai va dua vao tieu chi nao de xet duyet vung duoc thu huong dich vu Buu chinh Cong ich.

Tra loi:

Nhu toi da tra loi tren, Nha nuoc chua co chu truong thanh lap Quy Dich vu buu chinh cong ich. Trong thoi gian toi Nha nuoc se ho tro doanh nghiep buu chinh duoc dat hang cung ung dich vu buu chinh cong ich chu yeu bang hai hinh thuc la tro cap truc tiep va quy dinh dich vu buu chinh danh rieng.

Do dac thu hoat dong cung ung dich vu buu chinh kho phan biet duoc vung huong thu dich vu (neu co phan biet thi cung rat ton kem ve chi phi quan ly), do do Bo Thong tin va Truyen thong chuaco chu truong phan biet vung duoc cung ung dich vu buu chinh cong ich ma Nha nuoc chi qui dinh pham vi dich vu, tieu chuan, qui chuan ky thuat dich vu buu chinh cong ich. Moi to chuc va nguoi dan, khong phan biet vung, deu duoc huong thu dich vu buu chinh cong ich ma Nha nuoc da cong bo.

Cau hoi: (Nguyen Viet Hung-Ha Noi): Truoc khi thuc hien chia tach hoan toan Buu chinh ra khoi vien thong va thanh lap Tong cong ty Buu chinh, Buu chinh Viet Nam (VNPosts) lien tuc lo luy ke? Theo quan diem cua Bo, dau la nguyen nhan cua tinh trang nay? Lieu yeu to con nguoi qua du thua ( do tuyen qua nhieu con em trong nganh ma hieu qua lao dong kem trong suot thoi gian dai vua qua) la mot trong cac nguyen nhan chinh cua tinh trang Buu chinh thua lo nhu vay hay khong? Trong dinh huong toi, Buu chinh can tap trung vao mang kinh doanh chinh nao de giam lo va tu chu? Lieu van de tuyen dung nhan luc cho Buu chinh noi rieng va nganh Thong tin va Truyen thong noi chung co duoc thuc hien cong khai, minh bach trong thoi gian toi (nhat la o doanh nghiep BCVT), de thu hut nhieu nhan luc chat luong cao cho Nganh? Chinh sach luong cua Nha nuoc lam gi de tuyen dung va giu duoc lao dong co trinh do chat luong cao cho Nganh?


Tra loi:

Viec khong hach toan kinh te doc lap giua cac hoat dong cung ung dich vu buu chinh va dich vu vien thong, theo toi, da dan den tinh trang kho xac dinh cac nguyen nhan de co giai phap khac phuc phu hop. Vi vay, viec thanh lap VNPost chia tach hoat dong buu chinh doc lap vien thong la mot chu truong dung dan cua Nha nuoc nham tao co hoi cho VNPost tu chu, nang dong trong kinh doanh, phat huy hieu qua mang luoi ma Nha nuoc da dau tu tien toi kinh doanh co lai va co suc canh tranh voi cac doanh nghiep khac trong qua trinh hoi nhap kinh te hien nay. Trong thoi gian toi, ben canh viec ‘doi moi’ cac dich vu hien co bang viec nang cao chat luong dich vu, lam tot cong tac cham soc khach hang ... VNPost can tang cuong viec nghien cuu va trien khai dong bo, hieu qua viec ung dung CNTT trong kinh doanh de co nhieu cac dich vu mang tinh canh tranh va dap ung yeu cau da dang cua khach hang.

Thoi gian qua, viec tuyen dung nhan luc cho buu chinh trong Bo cung nhu o doanh nghiep da duoc thuc hien cong khai minh bach thong qua viec thong tin rong rai tren cac phuong tien thong tin dai chung de co the co nhieu co hoi tiep nhan nhung lao dong co nang luc cho su nghiep phat trien nganh buu chinh Viet Nam. Tuy nhien cac co che chinh sach dai ngo (luong, thuong,...) nhin chung con mot so bat cap, can phai duoc nha nuoc quan tam dieu chinh trong thoi gian toi.

Cau hoi: (Bui Sy Binh-Buu Dien Tinh Gia Lai): Thua thu truong! Toi, la mot nhan vien lam viec nganh buu chinh tai Buu Dien Tinh Gia Lai. Vi la mot nguoi rat tam huyet voi nganh nen co nhieu cau hoi gui thu truong, xin ong vui long tra loi giup. 1/ Bao Buu Dien la co quan ngon luan cua Bo TTTT, gan day toi thay rat it viet bai ve mang buu chinh. Xin hoi ong: co phai vi bo chi quan tam den nhung nganh co doanh thu lon, cong nghe cao nhu vien thong, CNTT, bao chi - xuat ban,… hay khong ma co chuyen nhu vay? 2/ So lao dong nganh buu chinh (thuoc VNPT) hien nay co trinh do trung binh thap, tuoi doi trung binh cao nen rat kho phu hop voi hoan canh BC-VT tach ra va can su nang dong nhu hien nay. Truong hop do viec kinh doanh khong thuan loi , cac buu dien tinh sa thai nhung lao dong nay thi Bo co chinh sach gi de ho tro ho de dam bao cuoc song. 3/ Do truc tiep quan ly cac diem BDVHX tren dia ban nen toi hieu rat ro rang: BDVHX chi dem lai loi ich cho xa hoi chu chua (hoac khong ) dem lai loi ich cho doanh nghiep. Moi nha BDVHX.

Tra loi:

Rat cam on ban da quan tam, theo doi den su thay doi cua bao Buu dien Viet Nam trong thoi gian vua qua.

Toi xin khang dinh rang Bo Thong tin va Truyen thong khong chi quan tam den nhung nganh co doanh thu lon, cong nghe cao nhu ban noi. Bao Buu dien Viet Nam hien van co nhung bai viet ve nganh buu chinh tuy nhien, nhung tin bai nay duoc dua vao cac trang kinh te, xa hoi va thoi su nganh. Ngoai ra, ban van co the theo doi cac hoat dong ve Buu chinh tren chuyen muc Buu chinh cua ICTnews.vn.

Bo Thong tin va Truyen thong nay da tro thanh Bo quan ly da nganh. Bao Buu dien Viet Nam la co quan ngon luan cua Bo cung can phai thay doi, co cau lai cac trang bao, noi dung bao de phan anh duoc day du va kip thoi cac hoat dong quan ly nha nuoc, san xuat kinh doanh trong pham vi chuc nang cua Bo. Ngoai ra, bao Buu dien Viet Nam cung phai huong toi muc tieu xa hoi hoa, dap ung nhu cau thong tin dan sinh xa hoi.

Tiep thu y kien cua ban, toi de nghi Bao Buu dien Viet Nam xem xet de co nhung thay doi phu hop dap ung nhu cau thong tin cua doc gia.

Ve van de lao dong BC hien con mot so bat cap (nhu co cau lao dong theo nganh nghe, do tuoi, trinh do) vi vay, sau khi chia tach voi VT, BC VN co trach nhiem nghien cuu, sap xep, dao tao de nang cao trinh do cua nguoi lao dong. Tinh than chung la co gang on dinh viec lam va thu nhap cho lao dong BC. Trong truong hop co viec tinh giam lao dong, thi nguoi lao dong se duoc BC VN ho tro theo quy dinh NN ve giai quyet lao dong doi du trong DN NN.

Cau hoi: (Duong Hoa-Ha Noi): Kinh thua Thu truong, Trong thoi gian vua qua, nha nuoc da co mot so chinh sach lien quan den thi truong chuyen phat, dac biet la Nghi dinh so 128 ve quan ly chuyen phat. Do chua ro rang nen xin duoc phep hoi Thu truong cac cau hoi sau day a: - Nha nuoc hien gio van co su phan biet giua doanh nghiep chuyen phat va doanh nghiep Buu chinh? - Co phai cac san pham cua doanh nghiep chuyen phat thi goi la tai lieu hang hoa. Con doanh nghiep Buu chinh thi goi la buu pham, buu kien? neu Doanh nghiep chuyen phat trong cac van ban cua minh co su dung cac tu ngu "Buu pham, buu kien, buu chinh" thi co vi pham phap luat khong? Xin cam on Thu truong.

Tra loi:

Trong linh vuc buu chinh, dich vu buu chinh va dich vu chuyen phat trong thoi gian qua da co nhung buoc phat trien manh, viec gia nhap WTO da cang thuc day them mang thi truong nay phat trien. Thi truong buu chinh bao gom viec nhan, chuyen va phat thong tin duoi dang van ban va hang hoa. Dung nhu ban neu , trong thoi gian vua qua, nhung ten goi khac nhau ve cac dich vu da gay su kho hieu cho ca doanh nghiep lan nguoi su dung. Thuc ra ranh gioi giua dich vu buu chinh va dich vu chuyen phat la khong the phan biet, co chang chi la ten goi dich vu. Viec goi ten khac nhau tai nhung van ban quy pham phap luat khac nhau trong qua trinh chuyen doi la viec van xay ra doi voi nhung mang dich vu dang trong buoc dau phat trien. Toi day trong qua trinh xay dung Luat Buu chinh, nhung bat hop ly nhu vay cung nhu nhung dinh huong quan ly moi se duoc the hien ro rang nham tao mot moi truong minh bach ro rang cho doanh nghiep de cac doanh nghiep phat huy het the manh cua minh khi tham gia thi truong.

Cau hoi: (Chuyen phat-Nam Dinh): La mot doanh nghiep kinh doanh dich vu chuyen phat, chung toi muon phat hanh tem de phuc vu cho viec kinh doanh co duoc khong?

Tra loi:

Theo cac van ban quy pham phap luat hien hanh, Bo Thong tin va Truyen thong la co quan duy nhat duoc quyen phat hanh tem buu chinh mang dong chu “Viet Nam”, dong thoi la co quan chiu trach nhiem quan ly nha nuoc ve tem buu chinh.

Tong cong ty Buu chinh Viet Nam (Buu chinh Viet Nam) la doanh nghiep buu chinh duy nhat duoc Bo Thong tin va Truyen thong giao nhiem vu to chuc san xuat, cung ung va kinh doanh tem buu chinh tren mang buu chinh cong cong.

Cac doanh nghiep kinh doanh dich vu chuyen phat co the in tem de the hien cuoc phi da thu o khach hang theo dung cac quy dinh cua Phap luat Viet Nam. Tem nay la mot loai hoa don de thanh toan cuoc dich vu chuyen phat, khong phai la tem buu chinh va tren tem khong duoc in chu “buu chinh” va chu "Viet Nam" .

Cau hoi: (Nguoi Ha Noi-Ha Noi): Xin thu truong cho biet: Tai sao Bo Thong tin va Truyen thong quy dinh thoi han phat hanh tem buu chinh va muc tieu ma quy dinh nay nham toi la gi?

Tra loi:

Viec quy dinh thoi han phat hanh tem buu chinh nham toi 2 muc tieu sau:

1. Tang cuong cong tac quan ly tem buu chinh.

Hau het cac nuoc tren the gioi deu quy dinh thoi han phat hanh tem buu chinh tren mang buu chinh cong cong de quan ly tem buu chinh mot cach hieu qua. Sau khi het thoi han phat hanh, tem buu chinh se duoc thu hoi de xu ly, tranh tinh trang troi noi tren mang buu chinh cong cong, dan den khong quan ly duoc.

2. Nang cao gia tri tem buu chinh.

Tem buu chinh duoc ban tren mang buu chinh cong cong trong thoi han phat hanh de dap ung nhu cau thanh toan cuoc dich vu buu chinh va suu tap tem buu chinh theo dung gia in tren mat tem. Sau thoi han phap hanh, nguoi suu tap muon mua tem buu chinh phai mua tren thi truong voi gia thoa thuan. Do vay, gia tri tem buu chinh duoc tich luy cung voi thoi gian luu giu.

Cau hoi: (doc gia-Ha Nam): Xin hoi thu truong: Trong qua trinh hoi nhap kinh te quoc te Bo Thong tin va Truyen thong co nhung chu truong gi de tem buu chinh Viet Nam hoi nhap thanh cong? xin cam on

Tra loi:

Xin cam on ban toi xin tra loi cau hoi cua ban nhu sau: De tem buu chinh Viet Nam hoi nhap thanh cong trong qua trinh hoi nhap kinh te quoc te, Bo Thong tin va Truyen thong da de ra mot so chu truong va dinh huong sau:

Mot la, nang cao vai tro quan ly nha nuoc trong linh vuc tem buu chinh, tang cuong cong tac kinh doanh tem buu chinh va thuc day phong trao suu tap tem.

Hai la, dau tu nang cao chat luong tem buu chinh, trong do chu trong viec xa hoi hoa viec de xuat chuong trinh de tai tem phat hanh, cong tac thiet ke mau tem.

Ba la, da dang hoa cac san pham tem buu chinh, dau tu, san xuat, gioi thieu cac mat tem buu chinh moi phuc vu cho moi doi tuong trong va ngoai nuoc.

Bon la, mo rong hop tac quoc te trong linh vuc tem buu chinh, manh dan hop dong in tem o nuoc ngoai; hop tac phat hanh tem chung voi cac nuoc, vung lanh tho; tham gia trien lam tem quoc te tren the gioi va khu vuc; trao doi hoc hoi kinh nghiem.

Nam la, dao tao nang cao nang luc cua doi ngu nhung nguoi lam tem buu chinh.

Cau hoi: (Quang Anh-Le Chan - Hai Phong): La nguoi suu tap tem, toi thay, trong nhung nam gan day, tem buu chinh Viet Nam co tien bo ve nhieu mat: chu de, de tai tem phong phu; khuon kho tem da dang; noi dung the hien sau sac, song chat luong tem con phai ban va chua theo kip mot so nuoc tren the gioi. Voi cuong vi la nguoi lanh dao cao nhat trong linh vuc nay, Thu truong cho biet dinh huong cua Bo Thong tin va Truyen thong trong thoi gian toi?

Tra loi:

Bo Thong tin va Truyen thong co mot so dinh huong nham nang cao chat luong tem buu chinh Viet Nam trong thoi gian toi:

Mot la, tap trung cai cach hanh chinh, tang cuong phan cap nham tao dieu kien thuan loi cho cac co quan, don vi chu dong trong viec trien khai cac noi dung cong viec lien quan va chiu trach nhiem ve ket qua hoat dong, quan ly, san xuat, kinh doanh tem buu chinh Viet Nam.

Hai la, chi dao tang cuong xa hoi hoa viec de xuat chuong trinh de tai tem buu chinh, cong tac thiet ke mau tem buu chinh, day la khau quan trong trong viec nang cao chat luong tem buu chinh. Tem buu chinh Viet Nam phai la san pham cua su ket tinh tri tue va tai nang cua cac hoa sy tren toan quoc thong qua cac cuoc thi ve, thi thiet ke mau tem buu chinh.

Ba la, chi dao dau tu nang cap cong nghe in tem chuyen nganh hien dai va cap nhat, day cung duoc xem la mot khau quan trong de nang cao chat luong tem buu chinh Viet Nam trong qua trinh hoi nhap kinh te quoc te.

Bon la, tang cuong hop tac quoc te trong linh vuc tem buu chinh, nham hoc hoi kinh nghiem, tranh thu cong nghe va thi truong tem buu chinh the gioi.

Cau hoi: (Nguyen Hoang-Vuong Quoc Anh): Toi xin duoc hoi ngai mot cau hoi nhu sau: Trong nhung nam gan day, chat luong tem buu chinh Viet Nam duoc chu trong nang cao, nhung so luong bo, mau tem buu chinh phat hanh giam. Dieu nay co anh huong gi cho nguoi suu tap tem buu chinh? Chuc Thu truong suc khoe.

Tra loi:

Trong nhung nam gan day, Bo Thong tin va Truyen thong quan tam chi dao nang cao chat luong tem buu chinh Viet Nam thong qua viec lua chon cac chu de, de tai tem phat hanh hang nam va dai han; xa hoi hoa cong tac thiet ke mau thong qua cac cuoc thi ve mau, thiet ke mau tem buu chinh doi voi nhung bo tem co y nghia quan trong ve chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi ... Do vay, chat luong tem buu chinh Viet Nam da tung buoc duoc nang cao, dap ung nhu cau va trinh do suu tap ngay cang cao cua nguoi suu tap tem buu chinh trong va ngoai nuoc.

Trong cac nam tu 2003 den 2007, trung binh moi nam Bo Thong tin va Truyen thong phat hanh tu 9 den 16 bo tem buu chinh (trong giai doan tu 1998 den 2003, co toi 24 den 30 bo tem buu chinh duoc phat hanh moi nam). Viec giam so luong bo, mau tem buu chinh phat hanh hang nam la can thiet de tap trung dau tu cho chat luong tem buu chinh.

Cac nuoc trong khu vuc va tren the gioi cung dang co xu huong giam so luong bo, mau tem phat hanh trong mot nam de tranh tinh trang lam dung viec phat hanh tem de thu tien cua nhung nguoi suu tap tem buu chinh. Day la mot trong nhung bien phap de bao ve quyen loi cua nguoi suu tap va nang cao gia tri tem buu chinh von co.

Cau hoi: (Quang Ba-Pho co - Hoan Kiem - Ha Noi): Toi la nguoi suu tap tem, toi thay de tai tem buu chinh phat hanh chua phong phu, da dang, co nhung su kien ma tem Viet Nam chua phan anh kip thoi. Thu truong cho biet lam cach nao de nhung y tuong ve de tai duoc phat hanh len tem?


Tra loi:

Doi voi cau hoi nay cua ban, trong thoi gian toi, Bo TT&TT can tich cuc trien khai xa hoi hoa linh vuc tem buu chinh, cac chu de, de tai tem buu chinh hang nam va dai han can lay y kien cac to chuc, ca nhan trong va ngoai nuoc tren cac phuong tien thong tin dai chung. Cac y kien de xuat ve chu de, ve tai tem buu chinh can gui ve Bo TT&TT de cac co quan chuyen mon cua Bo tap hop xem xet, trao doi voi cac co quan, ban nganh lien quan truoc khi quyet dinh phat hanh de dam bao tinh chinh xac. Bo TT&TT hoan nghenh tinh than hop tac xay dung, moi y kien dong gop nham nang cao chat luong tem buu chinh, phat trien phong trao suu tap tem trong thoi gian toi. Moi to chuc ca nhan co the truy cap vao dia chi trang web cua Bo TT&TT http://www.mic.gov.vn , tai muc xin y kien doc gia, de tai tem buu chinh de biet them thong tin.

Cau hoi: (Thien Thoi-Thua Thien Hue): Theo toi duoc biet so luong tem het thoi han phat hanh thi se duoc thu hoi tren mang buu chinh cong cong de tieu huy. Xin Thu truong cho biet viec tieu huy tem buu chinh nhu vay co gay lang phi khong?

Tra loi:

Theo cac van ban quy pham phap luat hien hanh, tem buu chinh Viet Nam sau khi het thoi han phat hanh tren mang buu chinh cong cong se duoc thu hoi de xu ly. Buu chinh Viet Nam duoc giao nhiem vu to chuc thu hoi tem buu chinh het thoi han tren mang buu chinh cong cong va de xuat phuong an xu ly. Viec quy dinh thoi han phat hanh tem buu chinh va chinh sach thu hoi, xu ly tem het thoi han phat hanh nham tang cuong cong tac quan ly va nang cao gia tri tem buu chinh.

Theo quy dinh, viec san xuat, kinh doanh tem buu chinh duoc hach toan doc lap, neu so luong san xuat nhieu hon so voi so luong tem kinh doanh dan den viec phai tieu huy tem het thoi han phat hanh se anh huong truc tiep den loi nhuan cua doanh nghiep. Do vay, Buu chinh Viet Nam phai chu dong lap ke hoach san xuat va kinh doanh tem phu hop voi kha nang thi truong de tranh viec in thua tem. Ngay 6/12/2007, Bo Thong tin va Truyen thong da ban hanh Quyet dinh so 06/2007/QD-BTTTT giao cho Buu chinh Viet Nam duoc quyen quyet dinh so luong tem in de tao chu dong cho Buu chinh Viet Nam trong viec xay dung ke hoach in va kinh doanh, tranh lang phi.

Cau hoi: (Thu Giang-Ha Tay): Xin Thu truong cho biet nhung dieu kien ve nhan vat, su kien de duoc tro thanh de tai phat hanh tem?

Tra loi:

Tem ky niem la tem buu chinh co noi dung gan voi mot su kien lich su, kinh te, chinh tri, van hoa, khoa hoc, xa hoi hoac voi mot nhan vat. Tem ky niem duoc phat hanh nhan ngay ky niem hoac nhan dip su kien co lien quan den su kien hoac nhan vat do. Theo Quyet dinh so 90/2003/QD-BBCVT ngay 15/5/2003 cua Bo Buu chinh, Vien thong (nay la Bo Thong tin va Truyen thong) quy dinh nhung nhan vat, su kien ve lich su, kinh te, chinh tri, van hoa, khoa hoc, xa hoi cua Viet Nam hoac co anh huong den Viet Nam hoac nhung nhan vat, su kien ve lich su, kinh te, chinh tri, van hoa, khoa hoc, xa hoi the gioi co y nghia to lon doi voi nhan loai se duoc phat hanh tren tem buu chinh Viet Nam theo quy dinh ve thoi gian va tan suat sau:

- De tai tem ky niem ve su kien lich su trong va ngoai nuoc duoc phat hanh vao dip le ky niem ngay thanh lap, ngay truyen thong cua su kien do o moc thoi gian la boi so cua 50.

- De tai tem ky niem ve su kien kinh te, chinh tri, van hoa, khoa hoc, xa hoi trong va ngoai nuoc duoc phat hanh truoc thoi diem xay ra su kien hoac vao dip xay ra su kien hoac vao cac dip ky niem su kien do o moc thoi gian la boi so cua 50.

- De tai tem ky niem ve nhan vat trong va ngoai nuoc duoc phat hanh vao dip le ky niem ngay sinh, ngay mat hoac nhan dip su kien co lien quan o moc thoi gian la boi so cua 50.

Cau hoi: (Tuyet Mai-Quan 1, TP. HCM): Thua Thu truong, toi duoc biet Nha nuoc da co chinh sach “Khuyen khich, tao dieu kien de cac thanh phan kinh te tham gia kinh doanh buu chinh trong moi truong canh tranh cong bang, minh bach do Nha nuoc quan ly voi day du cac loai hinh dich vu, bao dam chat luong va gia cuoc hop ly” va tren thuc te toi cung thay da co nhieu loai hinh doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te (co von dau tu cua nha nuoc, cua nha dau tu trong nuoc va nha dau tu nuoc ngoai) duoc tham gia vao linh vuc buu chinh. Tuy nhien, toi van ban khoan khi Bo TT&TT van quy dinh danh rieng mot mang thi truong/dich vu cho Buu chinh Viet Nam doc quyen? Vay, dieu nay co di nguoc lai voi chu truong, chinh sach cua Nha nuoc ve buu chinh khong? De nghi Thu truong cho biet y kien?

Tra loi:

‘Dich vu danh rieng’ la mot trong cac co che ho tro duoc quy dinh trong Phap lenh BCVT nham bu dap cho doanh nghiep thuc hien nghia vu pho cap khi thu khong du bu chi. Viec quy dinh ve dich vu danh rieng cung voi nhung noi dung ma Viet Nam da cam ket voi WTO. Chinh sach nay khong chi duoc Viet Nam ap dung ma duoc thuc thi o nhieu nuoc tren the gioi, trong do co cac nuoc trong khoi EU, Singapore ...

Chinh sach ho tro cho doanh nghiep thuc hien nghia vu cong ich thong qua co che ‘dich vu danh rieng’, co the noi, khong di nguoc lai chinh sach ve mo cua thi truong boi pham vi dich vu danh rieng khong phai la vinh vien va se phai giam dan theo lo trinh. Trong Nghi dinh so 128/2007/ND-CP, Chinh phu da yeu cau Bo BCVT (nay la Bo TTTT) cong bo lo trinh mo cua thi truong dich vu chuyen phat phu hop voi cam ket gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO) cua Viet Nam doi voi dich vu chuyen phat.

Cau hoi: (nguyen huyen-Kham Thien - Ha Noi): Cung voi su phat trien cua nen kinh te Viet Nam, co hoi kinh doanh trong linh vuc buu chinh cung hap dan cac nha dau tu trong nuoc va nuoc ngoai? Thu truong co the cho biet, day co phai la linh vuc dau tu co dieu kien khong? Lieu Nha nuoc co han che so luong doanh nghiep hoat dong trong linh vuc nay hay khong?

Tra loi:

Theo cac quy dinh hien nay, viec dau tu­ kinh doanh dich vu chuyen phat doi voi cac nha dau t­u nu­oc ngoai la linh vuc kinh doanh co dieu kien. Cac nha dau tu­ nu­oc ngoai phai lap du an dau tu­ de cac CQNN co tham quyen xem xet va cap giay chung nhan dau t­ tr­oc khi hoan tat cac dieu kien kinh doanh chuyen nganh theo quy dinh cua phap luat ve b­u chinh. Hien nay, de kinh doanh dich vu chuyen phat thu, cac doanh nghiep phai co giay phep cua co quan co tham quyen theo quy dinh cua Nghi dinh so 128/2007/ND-CP. Khi kinh doanh dich vu chuyen phat hang hoa, cac doanh nghiep co trach nhiem thong bao voi CQQLNN co tham quyen theo cac quy dinh cua Nghi dinh neu tren.

Hien nay nha nuoc khong co quy dinh ve han che so luong doanh nghiep tham gia thi truong chuyen phat. Tuy nhien, doanh nghiep phai dap ung cac dieu kien theo quy dinh.

Cau hoi: (Quoc Hung-Da Nang): Xin thu truong cho biet: co nhieu y kien cho rang, de tranh canh manh ai nay lam, tranh tinh trang ban pha gia … gay thiet hai cho cac doanh nghiep khac, cac doanh nghiep cung kinh doanh chuyen phat nhanh nen thanh lap Hiep hoi de co the hop tac, ho tro cung phat trien. Tuy nhien, cung co y kien cho rang, viec nay kho kha thi vi hien nay, cac doanh nghiep chua the co duoc tieng noi chung. Bo TT&TT co quan diem va dinh huong nhu the nao ve van de nay?

Tra loi:

Kinh nghiem quoc te trong linh vuc buu chinh, chuyen phat cho thay, viec hop tac giua cac nha khai thac dang la xu huong tat yeu. Chu truong cua Bo la khuyen khich cac doanh nghiep hop tac voi nhau cung chia se co so ha tang de vua tan dung duoc he thong mang luoi, tiet kiem chi phi vua nang cao kha nang phuc vu, dap ung nhu cau khach hang … Viec thanh lap Hiep hoi giua cac nha khai thac chinh la mot bieu hien cao hon cua su hop tac. Trong linh vuc chuyen phat quoc te, cac cong ty chuyen phat hang dau the gioi nhu TNT, Fedex, DHL, UPS thanh lap hiep hoi CAPEC. Viec thanh lap Hiep hoi se co loi cho cac doanh nghiep trong viec canh tranh, phan mang thi truong va nang cao vi the tren thi truong. Do vay, cac doanh nghiep – nhung thanh vien cua mot Hiep hoi trong tuong lai, can ban bac, trao doi voi nhau de tim ra tieng noi chung. Chinh cac doanh nghiep la nguoi quyet dinh tinh kha thi trong hoat dong cua Hiep hoi.

Cau hoi: (Hoang Nam -Thanh Hoa): Kinh thua thu truong, con toi nam nay muon thi dai hoc chuyen nganh ve nganh buu chinh, thu truong co the cho biet co the thi o dau?

Tra loi:

Su phat trien cua KHCN dac biet la CNTT trong thoi gian vua qua da tao cho buu chinh phat trien nhieu loai hinh dich vu moi nhu thuong mai dien tu, mua hang qua mang logistics ... So voi buu chinh truyen thong truoc day, buu chinh hien nay co the coi la mot nganh kinh doanh da dich vu. Do vay, de co the lam viec trong cac doanh nghiep buu chinh, con ban co the theo hoc nhieu truong trong khoi kinh te, ky thuat CNTT, luat...

Cau hoi: (Pham Thi Ngoc QUyen): Xin chao Thu truong, cho phep toi duoc dat mot so cau hoi nhu sau: 1. Theo phap lenh BCVT quy dinh: . "Dich vu buu chinh" la dich vu nhan gui, chuyen, phat buu pham, buu kien thong qua mang buu chinh cong cong. Buu chinh Viet Nam la doanh nghiep nha nuoc ve buu chinh duy nhat duoc thanh lap theo quy dinh cua phap luat de cung cap dich vu buu chinh cong cong Vay hien nay Viettel cung su dung tu “buu chinh” cho dich vu buu chinh cua minh thi co dung khong. 2. Viec boc tach vien thong va buu chinh chac chan se gay nhieu kho khan cho buu chinh trong kinh doanh, vay nhung chinh sach nha nuoc ho tro cho buu chinh la gi. 3. Theo quy hoach buu chinh Viet Nam den nam 2010 se dat 100% xa co diem Buu dien van hoa xa. Tuy nhien, hien nay trong dieu kien kho khan cua buu chinhVN thi khong the nao tiep tuc dau tu phat trien diem BDVHX, dac biet la nhung xa vung sau, vung xa.Cu the la nhung nam gan day khong phat trien them diem BDVHX nao. Vay Bo co chu truong gi de tiep tuc phat trien.

Tra loi:

Trong linh vuc buu chinh, cac doanh nghiep kinh doanh deu duoc quyen su dung tu buu chinh vi buu chinh la danh tu chung de chi mot loai hinh dich vu. Phap lenh Buu chinh vien thong chi quy dinh cum tu "buu chinh Viet Nam" de danh rieng cho Tong Cong ty buu chinh Viet Nam - doanh nghiep nha nuoc duy nhat de thuc hien nhiem vu cung ung dich vu buu chinh cong ich va cac nhiem vu cong ich khac ma nha nuoc dat hang.

Doi voi nhung chinh sach ma nha nuoc ho tro buu chinh trong qua trinh chia tach buu chinh - vien thong thi toi da tra loi o tren.

Chu truong xay dung va phat trien cac diem buu dien van hoa xa la mot chu truong dung dan cua Dang va Chinh phu trong viec dua cac dich vu buu chinh vien thong co ban toi cac xa vung sau vung xa. Qua 10 nam thuc hien toi nay, Tap doan buu chinh vien thong Viet Nam da co nhieu no luc trong viec xay dung va phat trien tren 8.000 diem buu dien van hoa xa. Toi day, tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam se to chuc tong ket 10 nam thuc hien chu truong nay. Viec dieu chinh va de ra cac chinh sach moi doi voi hoat dong cua cac diem buu dien van hoa xa trong thoi gian toi dang duoc Bo nghien cuu de chu truong nay sat voi thuc te phat trien cua dat nuoc trong thoi gian toi.

Cau hoi: (Xuan Luong-Hanoi): Xin Thu truong cho biet Bo hay doanh nghiep buu chinh co chinh sach nao de quan ly, theo doi thu thuong? Toi van gui thu thuong cho co quan co ghi nguoi nhan, dia chi ro rang nhung nguoi nhan khong nhan duoc? Hoi buu cuc, buu cuc noi la se kiem tra nhung ho cung khong the biet duoc dang nam o cong doan nao va khong the khieu nai? Co cach nao de giai quyet van de cua thu thuong?

Tra loi:

Theo quy dinh cua Lien minh Buu chinh The gioi cung nhu quy dinh trong nuoc, dich vu thu thuong la dich vu duoc nhan gui ma khong co cac hop dong giao ket giua khach hang va nha cung cap dich vu. Dong thoi, trong qua trinh chuyen va phat cung khong luu lai cac vet tich cua thu. Chinh vi le do, nhan vien buu cuc cung kho xac dinh duoc thu cua ban hien dang o cong doan nao.

Theo quy dinh cua Phap lenh Buu chinh Vien thong, viec khieu nai chi duoc chap nhan doi voi nhung truong hop co nhung chung cu xac nhan viec gui (nhu hop dong giao ket). Do vay, trong truong hop gui thu thuong, doanh nghiep buu chinh khong co co so de dieu tra. Tuy nhien, de kiem soat chat luong dich vu thu thuong, doanh nghiep buu chinh can nang cao chat luong dich vu qua tung cong doan, dac biet la cong doan phat de dam bao thu den tay nguoi nhan.

Ben canh do, hien nay, cac doanh nghiep hoat dong trong linh vuc buu chinh da cung cap nhieu loai hinh dich vu de khach hang lua chon tuy theo nhu cau. Co cac dich vu kiem soat duoc chat luong dich vu tai tat ca cac cong doan nhu dich vu ghi so, chuyen phat nhanh, khai gia...

Ban co the can cu vao nhu cau cua minh de lua chon dich vu phu hop. Neu can co the nho cac nhan vien buu cuc tu van them.

Cau hoi: (Pham Thi Minh-Hai Duong): 1. Xin Thu truong cho biet, hien nay cac diem BD-VHX hoat dong hieu qua khong cao do su phat trien cua xa hoi (dien thoai dc keo toi tung nha; Internet phat trien manh dan toi diem BD-VHX it). Dung truoc tinh hinh nay, Thu truong co giai phap gi de cac diem BD-VHX hoat dong ngay cang hieu qua hon? Mo hinh "vuon tri thuc" co phai la mo hinh va chung ta dang muon huong toi........ 2. Hien nay nhung nguoi phuc vu tai cac diem phuc vu cong cong nhu diem BD-VHX chua duoc quan tam de dong bao hiem.... tao tam ly khong tot cho nguoi phuc vu, Bo TTTT cac co giai phap nao khac phuc tinh trang nay ra sao trong thoi gian toi?

Tra loi:

Co the noi sau 10 nam thuc hien, hon 8.000 diem BDVHX da co nhung dong gop het suc tich cuc cho su phat trien kinh te xa hoi, dac biet vung sau vung xa, the hien duong loi chinh sach dung dan cua Dang va Chinh phu trong thu hep khoang cach phat trien giua cac vung mien. Toi day, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam, Bo TT&TT se to chuc hoi nghi danh gia nhung viec da lam duoc va chua lam duoc khi trien khai mo hinh nay de de ra nhung chinh sach phat trien phu hop trong thoi gian toi. Thuc te cho thay viec phat trien nhanh vien thong, internet noi rieng cung nhu phat trien kinh te xa hoi noi chung da tao ra mot so bat cap trong hoat dong cua mot so diem BDVHX. Toi co the khang dinh dieu nay dang mung hon dang lo, van de quan trong trong thoi gian toi, Bo se nghien cuu va de ra nhung chinh sach phat trien cho phu hop doi voi diem BDVHX trong thoi gian toi, ma mot trong nhung van de do la lien quan den nguoi lao dong tai cac diem BDVHX. Bo TT&TT rat hoan nghenh cac y kien dong gop cua doc gia doi voi mo hinh diem BDVHX. Neu co dieu kien cung rat mong duoc nghe y kien ro hon cua ban ve mo hinh vuon tri thuc.

Cau hoi: (Nguyen Anh Tuan-Ha Noi): Thua Thu truong, theo Nghi dinh so 128/2007/ND-CP, Chinh phu da phan cap cho cac So TTTT tham dinh, cap giay phep kinh doanh dich vu chuyen phat thu va xac nhan viec thong bao kinh doanh dich vu chuyen phat cho cac doanh nghiep co pham vi hoat dong trong pham vi noi tinh. Nhung thuc te khong co doanh nghiep chuyen phat nao chi thuc hien kinh doanh trong pham vi noi tinh (it nhat la 2 den 3 tinh lan can). Nhu vay Nghi dinh duoc ban hanh nhung khong co kha nang thuc hien va cung thay rang viec phan cap chi la hinh thuc, co ma nhu khong. Trach nhiem cua cac So BCVT (nay la So TTTT) den dau trong khi Bo da bao san het trong linh vuc buu chinh, chuyen phat?

Tra loi:

Nghi dinh 128 quy dinh ve viec phan cap cho cac So TT&TT thuc hien viec cap phep va xac nhan thong bao hoat dong kinh doanh trong pham vi noi tinh. Dung nhu ban nhan xet, nhieu doanh nghiep kinh doanh dich vu tren dia ban tu 2-3 tinh tro len. Tuy nhien, o nhung tinh/thanh pho co dia ban lon, da co nhung doanh nghiep de nghi cac So huong dan viec thuc hien cac thu tuc kinh doanh tren dia ban tinh. Sau mot thoi gian thuc hien Nghi dinh neu tren, Bo TTTT se tien hanh tong ket, danh gia de de xuat voi Chinh phu trong viec tiep tuc phan cap cho cac CQQLNN tai dia phuong.

Cau hoi: (Vo Tat Thang-Ninh Binh): Toi duoc biet o nhung nuoc tren the gioi, buu chinh duoc su dung rat thuan tien cho nhung dich vu cong nhan tra tien luong huu, tien tro cap xa hoi, tien hoc bong, tham chi ca nhung khoan tien phat ma nguoi dan phai nop.... Nhu vay buu chinh la rat can thiet cho nha nuoc va cho nguoi dan. Buu chinh Viet Nam den khi nao thi co the dam nhiem duoc nhung nhiem vu xa hoi nhu tren? Xin cam on ong.

Tra loi:

Cam on y kien cua ban. Phap lenh BCVT da quy dinh la Buu chinh Viet Nam duoc su dung mang buu chinh cong cong ma Nha nuoc dau tu de cung ung nhieu loai dich vu nham nang cao hieu qua von dau tu cua Nha nuoc (cac dich vu tai chinh, phat hanh bao chi, tra luong huu ...). Theo toi, Buu chinh Viet nam can tich cuc chu dong trong viec tim kiem cac co hoi hop tac voi cac co quan, don vi thuoc cac nganh/linh vuc khac de co them cac dich vu moi theo nhu cau cua nguoi su dung, dong thoi tao them viec lam cho nguoi lao dong va nguon thu cho doanh nghiep.

Cau hoi: (Le Van Con-Buu Dien Huyen Tan Hiep-Kien Giang): Xin Thu truong cho biet den khi nao quy cong ich Buu chinh moi duoc hinh thanh; Bo TT-TT da co nhung dong thai nao uu tien cho nganh Buu chinh trong thoi gian toi.

Tra loi:

Nhu toi da tra loi o tren, hien nay Bo chua co chu truong hinh thanh quy buu chinh cong ich, Bo se xem xet van de nay trong thoi gian toi khi co dieu kien phu hop. Ve nhung chinh sach ho tro cho buu chinh khi chia tach, Bo da trinh chinh phu trong de an buu chinh cong ich.

Cau hoi: (Bui Thi Phuong Dung-Quang Ngai): Kinh thua Thu Truong! Theo tinh hinh thuc te, thi viec chia tach giua Buu chinh va Vien thong. Buu chinh dang dang gap nhieu kho khan: 1. nhan vien bo viec tai Buu dien van hoa xa dac biet la cac huyen mien nui vi muc luong qua thap. Nhung theo toi duoc biet thi Bo co quy vien thong cong ich ho tro de duy tri diem truy nhap dien thoai cong cong co nguoi phuc vu nhung phan kinh phi nay la vien thong. Vay thi buu chinh tai cac xa co vien thong cong ich co duoc huong quyen loi gi k a ngoai duoc ho tro bao de doc. 2. Tram BTS dat tai BDVHX( chia cho Buu chinh) thi Buu chinh co quyen cho Vien thong thue dat de dat tram do k? 3. Bao dia phuong(chang han Bao Quang Ngai ) truoc kia duoc Vien thong tinh bo kinh phi de mua cap cho cac diem BDVHX, nhung nay do chia tach nen Buu chinh k co kinh phi de tiep tuc duy tri. 4. Trang thiet bi ho tro tinh cuoc tai BDVHX, giao dich co bat buoc kiem dinh phan mem, thiet bi... (nhu may toan cau) (hien thay chi co Can duoc kiem dinh dinh ky).

Tra loi:

Sap toi Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam va Bo TT&TT se to chuc tong ket 10 nam BDVHX. Mot trong nhung noi dung se duoc ban la van de thu nhap cua cac lao dong cong tac tai diem BDVHX. Hien nay thuc hien chuong trinh cung cap vien thong cong ich den nam 2010, o cac xa thuoc vung duoc cung cap dich vu vien thong cong ich, nha nuoc co co che chinh sach ho tro duy tri diem truy nhap dien thoai cong cong dat tai diem BDVHX. Doi tuong duoc ho tro cua nha nuoc la cac doanh nghiep vien thong cung ung dich vu vien thong cong ich. Cac doanh nghiep vien thong thuc hien ho tro cac diem truy nhap dien thoai cong cong dat tai cac diem BDVHX thong qua co che hop tac giua buu chinh viet nam va khoi kinh doanh dich vu vien thong cua Tap doan VNPT.

Viec dat BTS tai diem BDVHX thuoc tham quyen hop tac thoa thuan giua buu chinh va vien thong.

Trang thiet bi ho tro tinh cuoc tai BDVHX khong thuoc danh muc bat buoc chung nhan hop chuan.

Cau hoi: (Le Van Con-Buu Dien Huyen Tan Hiep-Kien Giang): De nganh Buu Chinh Viet Nam phat trien nang dong theo lo trinh den 2013 can bang thu chi va co lai, thi can phai ung dung nhieu mo hinh Buu chinh cac nuoc dac biet la Trung quoc nganh Buu chinh da co mot ha tang nhu may bay, tau hoa... chuyen nghanh, Bo TT-TT co suy nghi den ha tang nay o Viet Nam Khong, xin thu truong tra loi.

Tra loi:

Xin cam on y kien cua ban. Khi thuc hien chinh sach chia tach buu chinh - vien thong, huong toi mot nganh buu chinh Viet Nam nang dong, Bo TT&TT da tham khao mo hinh buu chinh cua nhieu nuoc va ket hop voi thuc te phat trien tai VN. Ben canh ha tang buu chinh nhu mang luoi, cac diem phuc vu, viec xem xet bo sung cac phuong tien nhu may bay, tau hoa, can dua tren yeu to hieu qua kinh te. Cac nuoc dang phat trien, trong do co VN, nen tan dung cac phuong tien giao thong san co cua xa hoi.

Cau hoi: (Nguyen Van An-Ha Noi): Kinh thua thu truong: Hien nay cac tinh da chia tach buu chinh va vien thong. Buu chinh co thuc hien them mot so dich vu vien thong de tam thoi on dinh cuoc song nhung trong tuong lai neu khong co dinh huong gi them thi se thu nhap se giam di rat nhieu nhat la gia cuoc buu chinh hau nhu khong tang so voi cac dich vu khac trong xa hoi dang tang voi toc do phi ma. La thu truong phu trach mang Buu chinh ong co goi y gi de dinh huong buu chinh tiep tuc ton tai va phat trien trong qua trinh hoi nhap hien nay cung nhu tuong lai? Xin cam on.

Tra loi:

Thu nhap cua nhan vien buu chinh do doanh thu cua doanh nghiep buu chinh quyet dinh. Trong doanh thu cua doanh nghiep buu chinh co 2 mang, mang cong ich do nha nuoc giao nhiem vu va co bu ngan sach, mang kinh doanh do doanh nghiep buu chinh phat trien cac dich vu khac tren co so tan dung mang buu chinh cong cong va phat trien them cac dich vu khac. Doi voi phan dich vu cong ich, trong de an buu chinh cong ich da neu se co lo trinh dieu chinh gia cuoc de du bu dap chi phi. Cung voi viec day manh cac dich vu khac, doanh thu cua doanh nghiep buu chinh se tang, do la co so co ban de tang thu nhap cua cac nhan vien buu chinh. Voi thi truong buu chinh dang tren da phat trien nhu hien nay, toi tin tuong mang dich vu nay se phat trien, thu nhap cua nhan vien buu chinh se ngay cang tang.

Cau hoi: (Lam Duc Anh): Thua Thu truong, toi duoc biet trong vien thong hien co Quy dich vu vien thong cong ich cua nha nuoc tren co so cac doanh nghiep cung cap dich vu vien thong co nghia vu dong gop de nha nuoc lay nguon von nay ho tro phat trien vien thong phuc vu nong thon, mien nui, vung sau, vung xa nham dua nhung dich vu vien thong toi thieu nhat cho da so nguoi dan ngheo khong duoc huong nhung tien ich cua vien thong. Doi voi buu chinh cung vay, nguoi dan o nong thon, vung sau, vung xa cung can phai duoc huong nhung tien ich toi thieu cua buu chinh. Vay nha nuoc co quy dich vu buu chinh cong ich khong va nguon dong gop huy dong se tu dau? Xin cam on Thu truong

Tra loi:

Ve co che tai chinh dam bao cung ung dich vu buu chinh cong ich: do hoat dong cua linh vuc nay hien nay co qui mo thi truong con nho, kha nang hinh thanh Quy tu dong gop noi bo nganh rat kho khan nen Nha nuoc chua co chu truong thanh lap Quy Dich vu buu chinh cong ich. Hien nay tren the gioi cung con nghien cuu van de nay va chua co kinh nghiem ve thanh lap Quy Dich vu buu chinh cong ich. Vi vay, Nha nuoc phai ap dung cac giai phap khac de dam bao cung ung dich vu buu chinh cong ich.

O Viet Nam, trong nhung nam truoc mat, viec ho tro doanh nghiep cung ung dich vu buu chinh cong ich cua Nha nuoc, nhu toi da tra loi tren, chu yeu khong qua cac co che: qui dinh dich vu buu chinh danh rieng, tai tro truc tiep cho doanh nghiep cung ung dich vu buu chinh cong ich,…Trong tuong lai, khi nao dieu kien cho phep, van de thanh lap Quy pho cap dich vu buu chinh cong ich co the duoc nghien cuu.

Cau hoi: (Lam Duc Anh): Toi co the dua ra mot de xuat the nay. Hien nay do chinh sach mo cua thi truong, chung ta da cap phep cho cac doanh nghiep moi thanh phan tham gia chuyen phat nhanh ke ca doanh nghiep nuoc ngoai. Day la dich vu co lai va hau nhu chi phuc vu cac thanh pho, thi xa, thi tran lon. Nha nuoc co the lat tien giay phep doi voi cac doanh nghiep nay va hang nam theo ty le doanh thu cung phai nop vao quy buu chinh cong ich khong?

Tra loi:

Xin cam on va ghi nhan de xuat cua ban ve kha nang hinh thanh Quy dich vu BC cong ich trong thoi gian toi. Du chua hinh thanh quy nay nhung nha nuoc luon dam bao viec cung cap cac dich vu buu chinh co ban toi moi mien dat nuoc thong qua dich vu buu chinh pho cap voi muc cuoc va chat luong phu hop.

Cau hoi: (Nguoi choi tem-Ha Noi): Hang nam nha nuoc phat hanh rat nhieu tem buu chinh. Tem nay chu yeu dung de tra cuoc phi cac dich vu buu chinh. Mot cong ty muon kinh doanh tem choi, ho muon co so luong lon tem moi phat hanh de du tru thanh tem choi thi phai mua theo gia cua con tem (duoc dung de tinh cuoc) hay mua theo gia nao? Neu mua theo gia tinh cuoc, la mot nguoi choi tem toi khong thay hop ly va tam phuc.

Tra loi:

Ve cau hoi nay xin tra loi ban nhu sau: Khoan 3 Dieu 21 Phap lenh Buu chinh, Vien thong quy dinh doanh nghiep buu chinh ban tem buu chinh trong thoi han phat hanh phai theo dung gia in tren mat tem. Dieu nay co nghia la khong co su phan biet giua tem cuoc phi va tem suu tap, boi tem buu chinh chi duoc phan biet la tem cuoc phi hay tem suu tap dua tren muc dich su dung. Quy dinh nay nham bao bam gia tri lao vu buu chinh duoc ket tinh trong con tem buu chinh, tranh tinh trang loi dung su thay doi muc dich su dung de an chenh lech gia. Do vay, to chuc, ca nhan muon mua tem buu chinh de kinh doanh tem suu tap, ho phai mua theo gia in tren mat tem trong thoi han phat hanh.

Tren the gioi, tat ca cac quoc gia, vung lanh tho phat hanh tem buu chinh deu ban tem buu chinh theo gia in tren mat tem trong thoi han phat hanh. Tren thuc te, co mot so mau tem, sau thoi han phat hanh, tuy theo muc do quy hiem ma co the duoc ban voi gia cao gap nhieu lan gia in tren mat tem.

Cau hoi: (Tran Quang Ha-Ha Noi): Nhieu co quan bao chi rat phan nan ve tinh trang phat hanh bao chi hien nay do cong ty phat hanh bao chi trung uong khong kiem soat duoc nen bao thuong den muon, ngay ca o nhung thanh pho luon, thi xa, thi tran trong khi nganh buu chinh thuong cong bo hon 80% xa co bao den trong ngay. Vay co quan quan ly nah nuoc co kiem tra xem xet ve thu tuc va hanh trinh phat hanh doi voi bao chi noi rieng va thu tu, buu pham, buu kien noi chung hay khong Hay chat luong dich vu do doanh nghiep tu quyet dinh, nguoi su dung chi biet duoc sao huong vay?

Tra loi:

Theo tinh than Luat bao chi thi viec giao cho ai phat hanh to bao nao la lua chon cua chinh toa bao. Toa bao se quyet dinh chon cong ty nao dam bao chat luong phat hanh to bao cua minh. Rieng doi voi truong hop Cong ty phat hanh bao chi trung uong(don vi truc thuoc Tong cong ty Buu chinh Viet Nam) la don vi duoc Nha nuoc giao nhiem vu phat hanh cac loai bao chi cong ich thi Nha nuoc co nhung yeu cau cu the ve so luong va chat luong phat hanh. Hien nay, thuc te, bao Nhan Dan, bao Quan doi nhan dan da duoc phat trong ngay toi tren 91% xa, toi cung luu y rang, viec phat nay moi chi dam bao den trung tam xa chu chua the phat trong ngay den cac dia ban khac thuoc xa.

Doi voi chat luong dich vu buu chinh thi ve co ban doanh nghiep cung cap dich vu co trach nhiem tu xay dung va thuc hien quy trinh kiem tra chat luong. Nha nuoc ban hanh co che kiem tra giam sat bao ve quyen loi cua nguoi su dung dich vu. Tren thuc te, ngay cang co nhieu doanh nghiep nhan thuc duoc rang chat luong dich vu chinh la thuoc do doanh thu va hieu qua kinh doanh cua dich vu - do chinh la su song con cua doanh nghiep. Do vay, chat luong cac dich vu ngay cang duoc cai thien ro ret. Rieng doi voi cac dich vu cong ich thi khi giao nhiem vu thuc hien cho don vi thuc hien, Nha nuoc quy dinh luon cac dieu kien ve so luong, chat luong cung nhu gia cuoc.

Cau hoi: (Cong Minh-Anh GIang): Toi co mot thac mac la tai sao buu chinh (dung hon la buu chinh cua VNPT) cu keu lo hoai? Sao nha nuoc cu phai bu lo cho buu chinh ma khong hoc cach nhu xang dau? Xang dau la thu thiet yeu, tac dong ghe gom den xa hoi nhu vay ma con phai buong dan theo gia ca thi truong, sao buu chinh khong the lam nhu vay. Ngoai ra, xin cho biet, moi nam nha nuoc phai bu lo co buu chinh bao nhieu? Den bao gio khong phai bu lo nua?

Tra loi:

Tu nam 2007 ve truoc, Buu chinh Viet Nam hoat dong, hach toan chung trong mo hinh mot doanh nghiep (VNPT) va duoc bu cheo tu hieu qua hoat dong cua kinh doanh dich vu vien thong. Do do, Nha nuoc va doanh nghiep khong the danh gia duoc cu the duoc muc do bu lo thuc te cho buu chinh hanh nam la bao nhieu. Mat khac dieu nay tren thuc te can tro chu truong mo rong canh tranh tren thi truong. Vi vay, sau khi chia tach voi vien thong, tu nam 2008, thuc trang nay se duoc nhin nhan ro. Tren co so do, Nha nuoc se ap dung cac giai phap de thuc hien lo trinh tien toi cham dut bao cap truc tiep cho linh vuc buu chinh. Gia cuoc dich vu buu chinh noi chung phai duoc dieu chinh de thu nhap tu cung ung dich vu buu chinh ma xa hoi thanh toan du bu dap chi phi cung ung dich vu, Nha nuoc chi ho tro cho doanh nghiep cung ung dich vu buu chinh cong ich thong qua cac co che, chinh sach khac (vi du: co che dich vu danh rieng) ma khong phai tai tro truc tiep nua.

Hien nay, Buu chinh Viet Nam dang trong qua trinh chia tach, chuyen doi va trong nhung nam dau Nha nuoc can tai tro de thuc hien qua trinh nay, dam bao on dinh chat luong dich vu va nhu cau dich vu buu chinh thiet yeu cua nguoi dan o vung sau, vung xa. Muc do tai tro truc tiep cua Nha nuoc hang nam phu thuoc vao nhieu yeu to, nhu qui mo mang luoi, chat luong dich vu, gia ca cac yeu to chi phi dau vao, san luong dich vu, gia cuoc dich vu buu chinh,…. Sau khi De an cung ung dich vu buu chinh cong ich duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet, Bo Thong tin va Truyen thong se phoi hop voi cac Bo lien quan xac dinh muc do tai tro cu the cho nam 2008 va cac nam tiep theo. Ve lo trinh tai tro, Nha nuoc se thuc hien cac giai phap de giam dan, som cham dut tai tro truc tiep va hien nay con dang trong qua trinh tinh toan, xem xet cu the qua trinh nay.

Cau hoi: (Nguyen Van Quy-Ha Noi): Hien Bo da cap giay phep kinh doanh dich vu chuyen phat thu cho 7 doanh nghiep trong khi do hien co khoang 200 doanh nghiep kinh doanh dich vu nay. Vay Bo xu ly nhung doanh nghiep khong co phep ra sao? CO phai Bo khong kiem soat duoc het tinh hinh kinh doanh dich vu nay nen chi "nam duoc toc" ai thi moi bat duoc nguoi do phai co giay phep? Tinh trang mat cong bang nay se keo dai den bao gio?

Tra loi:

Nghi dinh so 128/2007/ND-CP ve dich vu chuyen phat dieu chinh hoat dong kinh doanh dich vu chuyen phat cua moi doanh nghiep tren thi truong, trong do viec kinh doanh dich vu chuyen phat thu chi duoc thuc hien khi co Giay phep cua CQQLNN co tham quyen.

Thoi gian qua, chua co nhieu doanh nghiep duoc cap giay phep. Tuy nhien, dieu do khong co nghia la Bo chi cap phep cho cac doanh nghiep ma Bo kiem soat duoc. Nang cao su hieu biet va y thuc phap luat cho cac doanh nghiep, theo toi, moi la dieu quan trong ma cac co quan quan ly nha nuoc can phai lam. Sau khi Nghi dinh neu tren duoc ban hanh, Bo TTTT va cac So da tang cuong viec huong dan, tuyen truyen de cac doanh nghiep nam ro, tuan thu phap luat va khuyen khich cac doanh nghiep chu dong lap ho so de nghi cap giay phep theo quy dinh. Da co nhieu doanh nghiep tim hieu ve cac quy dinh quan ly nha nuoc trong linh vuc nay chung to y thuc phap luat cua cac doanh nghiep da duoc cai thien. Hien nay, da co gan 20 doanh nghiep nop ho so de nghi cap giay phep kinh doanh dich vu chuyen phat thu hoac thong bao viec kinh doanh dich vu chuyen phat theo quy dinh.

Ben canh do, Bo va cac So cung da, dang va se tiep tuc tang cuong cac hoat dong thanh tra, kiem tra viec thuc thi phap luat ve buu chinh chuyen phat. Sap toi, tu 15/5/2008 den 31/8/2008, Bo TTTT va cac So TTTT se trien khai thanh tra dien rong dich vu buu chinh chuyen phat va cac dai ly buu dien. Moi hanh vi vi pham phap luat ve buu chinh, chuyen phat (dac biet la cac vi pham ve dieu kien kinh doanh) deu bi xu ly theo Nghi dinh so 142/2002/ND-CP ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc BCVT.

Cau hoi: (Trinh Thanh Trung-Ha Noi): Gia cuoc dich vu buu chinh nhu thu thuong, buu pham, buu kien... ap dung tu nam 1999 den nay chua he thay doi trong khi cac chi phi dau vao tang manh nhu gia xang, dau, luong, thuc pham... Sap toi Bo co chinh sach dieu chinh gia cuoc buu chinh nhu the nao de phu hop voi gia dau vao ?

Tra loi:

Quyet dinh so 39/2007/QD-TTg ngay 21/3/2007 cua Thu tuong Chinh phu ve co che quan ly gia cuoc dich vu buu chinh, vien thong the hien ro co che, chinh sach quan ly gia cuoc dich vu buu chinh cua Nha nuoc. Theo do, Nha nuoc quy dinh gia cuoc dich vu thu thuong trong nuoc den 20g, gia cuoc dich vu buu chinh cong ich, khung gia cuoc dich vu buu chinh danh rieng. Gia cuoc cac dich vu buu chinh khac do doanh nghiep chu dong quy dinh. Nhu vay, doi voi dich vu thu (la dich vu duoc du kien quy dinh la dich vu buu chinh cong ich), Bo da co de xuat voi Chinh phu (trong De an cung ung dich vu buu chinh cong ich) ve lo trinh dieu chinh gia cuoc dich vu buu chinh cong ich trong thoi gian toi de gia cuoc tien toi bu dap duoc chi phi cung ung dich vu. Doi voi cac dich vu khac, doanh nghiep cung ung dich vu buu chinh, dac biet la Buu chinh Viet Nam can chu dong nghien cuu, linh hoat quyet dinh gia cuoc dich vu de dam bao hieu qua kinh te cua dich vu, phu hop voi tinh hinh bien dong ve gia ca cua mot so yeu to dau vao.

Cau hoi: (Vu Lan Anh-Thanh pho Thai Binh): Mot so doanh nghiep hoat dong trong linh vuc chuyen phat co nhan dich vu chuyen tien, xin hoi thu truong nhu vay co sai khong? Chung ta da co can cu nao de danh gia?

Tra loi:

Hien nay, cac doanh nghiep hoat dong trong linh vuc buu chinh thuong hoat dong da nganh, da nghe. Viec cac doanh nghiep cung ung nhieu loai hinh dich vu nham toi da hieu qua hoat dong la dieu nen lam. Tuy nhien, khi hoat dong trong linh vuc nganh nghe nao, doanh nghiep can tuan thu phap luat ve nganh, linh vuc do de dam bao cac dich vu ma doanh nghiep cung ung la hop phap. Do vay, cac doanh nghiep hoat dong trong linh vuc chuyen phat muon cung ung dich vu chuyen tien hoac nhieu dich vu khac thi can tuan thu cac quy dinh cua phap luat lien quan.

Cau hoi: (Hoang Anh Dung-Quang Ninh): Xin Thu truong cho biet tien trinh xay dung de an cung cap dich vu buu chinh cong ich duoc trinh Chinh phu tu nam 2007 tai sao den nay chua duoc phe duyet. De an nay co diem gi vuongmawts nen chua duoc duyet? Cam on Thu truong

Tra loi:

Cam on ban da quan tam den De an cung ung dich vu buu chinh cong ich. De an nay da duoc Bo Thong tin va Truyen thong phoi hop voi cac Bo, nganh lien quan xay dung . Day la de an lon, phuc tap, co nhieu yeu to dac thu va chua co tien le o Viet Nam nen qua trinh xay dung cung nhu phe duyet duoc cac cap co tham quyen xem xet ky, than trong la can thiet. Den nay, cac noi dung co ban cua De an da duoc cac cap, cac nganh co y kien thong nhat va dang trong tien trinh xem xet phe duyet.

Cau hoi: (Gui qua Email giao luu-Ha Noi): Rat mong Buu chinh Viet Nam som trien khai he thong ma buu chinh nhu o cac nuoc tien tien de gui thu tien loi ma chi phi chia chon phat thu cung re. Vi du o Hoa Ky, chi can viet ten nguoi nhan, so nha, duong pho va ky hieu CA 92683 thi se duoc may tu dong chia chon va chuyen den bang California tai buu cuc 92683. Su dung ma buu chinh vua co ky tu vua co so lam cho viec chia chon gia su co bang thu cong cung tien loi vi chi nhin hai ky tu CA la nguoi ai cung biet la bang California roi. Tai Australia, cung rat tien. Cac hop thu cung deu su dung vua chu vua so. Vi du SA 5085 la moi nguoi deu biet ngay la thuoc bang South Australia, buu cuc 5085. Hien cac buu cuc (tu cap 3 tro len) cua VN da ma so, nhung toan bo la so, trong khi he thong ma cua VN thi that la khong nhat quan (ma vung dien thoai khac, ma bien so xe khac, ma thong ke khac, va ma theo moi nganh,... mot khac). Vi du de biet buu cuc co ma so 36240 thuoc tinh nao thi chac da so chung ta deu chiu hoac phai om ke ke quyen danh ba buu cuc ben canh. Rat mong trien khai he thong ma tien tien de co the tang nang suat lao dong cho buu chinh.

Tra loi:

Hien nay Bo dang tham dinh Bo Ma Buu chinh va tao co che linh hoat cho BCVN de co the som ban hanh, ap dung bo Ma buu chinh trong thoi gian toi. Mot trong nhung muc dich quan trong cua Bo Ma buu chinh la phuc vu tu dong hoa, tuy nhien cong nghe hien nay chua cho phep doc ky tu chu nen viec ma hoa dia chi bang so se kha thi hon. Doi voi viec khong nhat quan giua Ma buu chinh va ma dien thoai hay bien so xe la do nguyen tac xay dung khac nhau, vi du mot cum dia chi (vi du khu tap the) chi duoc ap mot ma buu chinh nhung tai cum dia chi do co the co nhieu so dien thoai, tu do dan den nguyen tac du phong la khac nhau va viec ap dung chung ma vung la chua lam duoc.

Ve viec tra cuu ma buu chinh, sau khi bo ma duoc ban hanh, BCVN se ap dung nhieu phuong thuc tra cuu thuan tien cho nguoi su dung: qua danh ba, dien thoai, internet, hoi dap tai buu cuc... de bo ma co the duoc pho bien va tao thoi quen dien ma buu chinh khi su dung dich vu.

Cau hoi: (Cong Duc Luong-107 Nguyen Trai, phuong 4): Chao Thu truong? Xin Thu truong cho biet. 1/ Cac So TTTT ca nuoc noi rieng va cac so khac noi chung hien nay rat lung tung trong viec giai quyet cong viec thuoc linh vuc minh quan ly. Vay khi nao Bo TTTT co Thong tu huong dan Nghi dinh 13 va 14 ve Quy dinh to chuc cac co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, 2/ Trong do co cong tac Thanh tra, vay Thanh tra Bo khi nao co van ban huong dan de thanh tra cac so thuc hien nhiem vu. Xin cam on Thu truong, chuc Thu truong suc khoe

Tra loi:

1. Ve cac So va Nghi dinh so 13, 14/2008/ND-CP:

Viec xay dung Thong tu lien tich huong dan Nghi dinh so 13, 14/2008/ND-CP dang duoc Bo tich cuc trien khai. Bo da thong nhat voi Bo Noi vu ve noi dung, ket cau cua Thong tu lien tich. Bo se lay y kien dong gop cua cac So. Du kien trong thang 5/2008 se ban hanh Thong tu lien tich nay.

2. Nghi dinh ve Thanh tra thong tin va truyen thong dang duoc Bo xay dung va trinh Chinh phu. Bo se co huong dan cu the ve cong tac thanh tra ve thong tin va truyen thong ngay sau khi Chinh phu ban hanh Nghi dinh.

Cau hoi: (Cong ty nuoc ngoai-Gui qua mail): Bo dang soan thao Nghi dinh ve dau tu nuoc ngoai trong linh vuc buu chinh, vien thong. Xin hoi chu truong doi voi cho phep mo cua thi truong buu chinh nhu the nao? Nhung doanh nghiep nuoc ngoai phai co dieu kien nao moi duoc dau tu vao thi truong buu chinh?

Tra loi:

Dung la hien nay, Bo TTTT dang trong qua trinh hoan thien du thao Nghi dinh ve dau tu trong linh vuc BCVT, theo do, dieu kien dau tu trong linh vuc buu chinh duoc cu the hoa (dieu kien doi voi chu the du an dau tu, doi voi doi tac nuoc ngoai cua du an dau tu, ti le gop von …) nham tao dieu kien thuan loi cho cac nha dau tu trong qua trinh thuc hien.

Nha nuoc co chinh sach ‘mo cua’ cho phep doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te duoc tham gia linh vuc buu chinh de kinh doanh dich vu chuyen phat. Tuy nhien, de viec kinh doanh tro thanh hien thuc, cac nha dau tu trong nuoc va nuoc ngoai phai tuan thu cac quy dinh cua phap luat lien quan (Luat Doanh nghiep, Luat Dau tu, Phap lenh BCVT). Doi voi cac nha dau tu nuoc ngoai, hoat dong kinh doanh dich vu chuyen phat la kinh doanh co dieu kien. Cac to chuc kinh te co von nuoc ngoai khi tham gia hoat dong trong linh vuc nay deu phai lap du an va du an dau tu (khong phan biet quy mo) deu thuoc dien tham tra de duoc cap giay chung nhan dau tu theo quy dinh cua phap luat ve dau tu.

Cau hoi: (Nguoi tieu dung-Ha Noi): Chinh sach boi thuong hang buu chinh bi mat mat, hu hong hien qua thap. Sap toi Bo co bien phap manh gi de bao ve quyen loi cua nguoi tieu dung hay khong?


Tra loi:

Muc gioi han trach nhiem boi thuong thiet hai doi voi dich vu buu chinh, chuyen phat duoc quy dinh cu the tai Quyet dinh so 02/2007/QD-BBCVT ngay 30/01/2007, theo do Nha nuoc quy dinh muc gioi han trach nhiem boi thuong thiet hai toi thieu la 4 lan cuoc. Viec quy dinh muc san ve trach nhiem doi voi nha khai thac nham dam bao quyen loi toi thieu cua nguoi tieu dung.

Can cu vao quy dinh ‘san’ cua Nha nuoc va tren co so tinh chat cua tung loai dich vu cung ung, ma doanh nghiep quy dinh cac muc gioi han trach nhiem boi thuong nham tao loi the canh tranh so voi cac doanh nghiep khac. Thuc te hien nay, co mot so doanh nghiep da dua ra muc boi thuong thiet hai cao hon 3 lan so voi muc Nha nuoc quy dinh.

De dam bao quyen loi cua nguoi su dung dich vu va nham dam bao nguoi su dung nhan duoc cac dich vu buu chinh, chuyen phat tin cay, an toan va hieu qua so voi nhung chi phi ma ho bo ra, trong thoi gian toi, cong tac thanh tra, kiem tra, giam sat viec thuc thi phap luat ve buu chinh cua cac CQQLNN da, dang va se duoc tang cuong (dac biet trong viec thuc hien cac quy dinh ve gia cuoc, chat luong, …). Cac hanh vi vi pham se bi xu ly nghiem theo quy dinh cua phap luat.

Cau hoi: (Nguyen Van Vinh-Ha Noi): Dao nay luong o co quan lam trong linh vuc buu chinh bi cat giam. Ong co bien phap gi de cai thien tinh trang nay khong?

Tra loi:

Nguyen tac chung la, thu nhap cua lao dong trong doanh nghiep phu thuoc vao hieu qua san xuat, kinh doanh cua doanh nghiep. Con ve phia Nha nuoc se co trach nhiem xay dung, ban hanh co che, chinh sach thong thoang de cac doanh nghiep kinh doanh dich vu co dieu kien phat trien va canh tranh lanh manh, dong thoi nha nuoc co trach nhiem ho tro cho doanh nghiep cung ung dich vu cong ich bu dap chi phi cung ung cac dich vu nay.

Ve tinh hinh tien luong cua lao dong “lam trong linh vuc buu chinh bi cat giam”, toi hieu cau hoi cua ban de cap den tien luong trong Buu chinh Viet Nam dang trong thoi ky chia tach voi vien thong. Theo huong nay, toi trao doi voi ban nhu sau:

Do nhieu ly do khach quan va chu quan, nhung kho khan trong thoi ky dau chia tach cua Buu chinh Viet Nam la kho tranh khoi. De ho tro Buu chinh Viet Nam, Nha nuoc co mot so co che, chinh sach nhu: dam bao dau tu du von kinh doanh cho Buu chinh Viet Nam de hinh thanh mang buu chinh cong cong hoat dong hieu qua; se co co che bu dap chi phi cung ung dich vu buu chinh cong ich cua Nha nuoc;…. Tuy nhien, chung ta can luu y la, hoat dong cung ung dich vu buu chinh cong ich chi la mot phan hoat dong kinh doanh cua Buu chinh Viet Nam. Trong dieu kien mo cua va hoi nhap quoc te, de co thu nhap on dinh va ngay cang duoc cai thien, ve co ban va lau dai phai xuat phat tu su nang dong cua doanh nghiep trong viec doi moi to chuc, quan ly kinh doanh va su co gang chung cua tung nguoi lao dong trong doanh nghiep.

Cau hoi: (Nguyen Van Long-Ha noi): Kinh chao thu truong, Nganh buu chinh la mot nganh ha tang phuc vu cho viec phat trien chinh phu dien tu, dac biet la thuong mai dien tu, hien nay o VN thuong mai dien tu chua phat trien manh, song voi vai tro la nganh ha tang, Bo da co nhung chinh sach, chien luoc cung nhu chi dao gi de nganh buu chinh co the don dau a kich thich su phat trien cho chinh phu dien tu va thuong mai dien tu? xin cam on.

Tra loi:

Nhu toi da noi trong thoi gian dau cua buoi giao luu truc tuyen, viec ung dung CNTT la nhiem vu trong tam trong hoat dong kinh doanh cua cac doanh nghiep buu chinh trong thoi gian toi. Phat trien kinh doanh thuong mai dien tu rat phu hop voi loi the ve mang phuc vu rong khap, nhieu diem giao dich cung ung dich vu cua buu chinh. De cac doanh nghiep, trong do co doanh nghiep buu chinh, co nhieu co hoi hon trong viec phat trien thuong mai dien tu, nha nuoc da ban hanh nhung chinh sach khuyen khich va ho tro cho ung dung CNTT va phat trien thuong mai dien tu. Tu nam 2004, Thu tuong chinh phu da phe duyet ke hoach tong the phat trien thuong mai dien tu. Nam 2005, Thu tuong chinh phu da phe duyet quy hoach phat trien buu chinh vien thong den nam 2010 voi dinh huong phat trien buu chinh Viet Nam co gioi hoa, tu dong hoa, tin hoc hoa nham nham dat trinh do hien dai ngang tam cac nuoc tien tien trong khu vuc, cung cap cac dich vu moi nhu dich vu mua ban hang qua mang buu chinh, thanh toan hang qua mang. Nha nuoc cung co chinh sach ho tro phat trien cac san giao dich dien tu va ho tro cac doanh nghiep tham gia phat trien thuong mai dien tu.

MC. Le Viet Cuong: Trong khoang thoi gian 3 gio, Thu truong Nguyen Thanh Hung da tra loi duoc hon 30 cau hoi. Hien nay van con rat nhieu cau hoi cua doc gia duoc gui den nhung do thoi gian co han, xin dung buoi tra loi truc tuyen cua Thu truong Nguyen Thanh Hung tai day, cac cau hoi cua doc gia chua duoc tra loi chung toi se tap hop va chuyen den Thu truong Nguyen Thanh Hung de tiep tuc tra loi sau. Xin tran trong cam on su quan tam theo doi va dat cau hoi cua quy vi doc gia, xin cam on Thu truong Nguyen Thanh Hung.

Ban to chuc cung xin cam on lanh dao cac don vi thuoc Bo da tham gia tra loi truc tuyen cung Thu truong de buoi tra loi truc tuyen dat duoc ket qua tot dep. Xin cam on lanh dao, phong vien, bien tap vien cua Bao Buu dien Viet Nam, Trung tam Thong tin da phoi hop rat tot trong tac nghiep; Xin cam on su ho tro ve ky thuat cua VDC; Xin cam on Van phong Bo da chuan bi chu dao ve co so vat chat, ky thuat cho buoi lam viec hom nay.

Thu truong Nguyen Thanh Hung:

Sau gan 3 tieng tra loi truc tuyen, mot lan nua toi xin chan thanh cam on quy doc gia da quan tam den linh vuc buu chinh, mot linh vuc rat can su quan tam, ho tro cua xa hoi, nha nuoc dac biet trong thoi gian toi chia tach buu chinh vien thong, nham muc tieu xay dung mot nganh buu chinh nang dong.

Do thoi gian co han, toi khong co dieu kien tra loi tat ca cac cau hoi nhung cac cau hoi cua nganh buu chinh da duoc tra loi. Cac cau hoi lien quan den cac linh vuc quan ly khac cua Bo Thong tin va Truyen thong, Bo se xem xet de tra loi quy doc gia.

Mot lan nua, xin chan thanh cam on quy doc gia da quan tam theo doi buoi truc tuyen nay. Xin cam on trang tin dien tu Bo Thong tin va Truyen thong, ICTnews, Vietnamnet, TS da tao da tao dieu kien de toi tiep can duoc voi dong dao doc gia.

Xin cam on Trung tam Thong tin Bo Thong tin va Truyen thong, Bao Buu dien Viet Nam, Van phong Bo va cac don vi lien quan tham gia hop tac de buoi giao luu thanh cong.

Bo Thong tin - Truyen thong

Viet Bao

Comment :Huong toi mot nganh buu chinh Viet Nam nang dong
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Huong toi mot nganh buu chinh Viet Nam nang dong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Huong toi mot nganh buu chinh Viet Nam nang dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Huong toi mot nganh buu chinh Viet Nam nang dong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Công Nghệ
"Towards a postal sector Vietnam" dynamic
Hanoi, Nguyen Thanh Hung, the MIC, the MIC, you please, the Department of MIC, the Group of Vietnam Post and Telecommunications, Ministry of Information and Communications, Legal Documents, Post Office Vietnam, post and telecommunications, postal services, business services, telecommunications services, postal stamps, business, to
Today Deputy Minister Nguyen Thanh Hung answer online issues related to the postal sector with the theme "Towards a postal sector Vietnam dynamic." Answer sessions online Hung deputy minister made on ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: “Hướng tới một ngành bưu chính Việt Nam năng động”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet “Hướng tới một ngành bưu chính Việt Nam năng động” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong toi mot nganh buu chinh Viet Nam nang dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong toi mot nganh buu chinh Viet Nam nang dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong toi mot nganh buu chinh Viet Nam nang dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0