Dia chi IP de hieu nhu he thong so nha

Dia chi IP de hieu nhu he thong so nha

Tags: Net ID, Host ID, xac dinh dia chi, ket noi truc tiep, he thong may tinh, Dia chi IP, mang mo rong, dia chi may, dia chi mang, may chu, tien to, bo so, mang con, gia tri, so nha, bit
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Dia chi IP de hieu nhu he thong so nha
Anh: Hanoihotel

Trong mang, thiet bi nao cung phai co dia chi rieng cho moi ket noi. Nho dia chi nay, cac goi tin trao doi giua he thong may tinh (may chu, may khach) moi duoc nhan biet de chuyen di, cung nhu anh buu ta phai biet so nha de gui thu.

IP la chu viet tat cua Internet Protocol (giao thuc Internet). Moi goi tin IP se bao gom mot dia chi IP nguon va mot dia chi IP dich. Tat nhien, he thong "so nha" tren Internet phuc tap va thu vi hon nhieu so voi nha cua trong thuc te.

IP tinh va dong

Moi thiet bi trong mot mang IP duoc chi dinh bang mot dia chi vinh vien (IP tinh) boi nha quan tri mang hoac mot dia chi tam thoi, co the thay doi (IP dong) thong qua cong cu DHCP (giao thuc cau hinh host dong se tu dong xac dinh dia chi IP tam thoi) ngay tren Windows Server.

Cac router (bo dinh tuyen), firewall (tuong lua) va may chu proxy dung dia chi IP tinh con may khach co the dung IP tinh hoac dong.

Thuong thi cac nha cung cap Internet DSL hay cap se chi dinh loai IP dong cho ban. Trong cac router va he dieu hanh, cau hinh mac dinh cho cac may khach cung la IP dong. Loai dia chi nay hay duoc dung cho may tinh xach tay ket noi Wi-Fi, PC truy cap bang Dial-up hay mang rieng.

Phan phoi dia chi IP

Tren the gioi co hang chuc trieu may chu va hang tram nghin mang khac nhau. Do do, de quan ly sao cho dia chi IP khong trung nhau, mot to chuc mang ten Network Information Center (NIC) ra doi voi nhiem vu phan phoi Net ID (dia chi mang) cho cac quoc gia. O moi nuoc lai co mot trung tam quan ly Internet lam cong viec phan phoi Host ID (dia chi may chu). Tai Viet Nam, neu muon thiet lap mot he thong may chu, khach hang co the toi VNNIC de dang ky IP tinh voi muc phi tu 1 den 285 trieu dong, tuy theo quy mo su dung. (Xem chi tiet tai day)

Cau truc va phan lop dia chi IP

Cac dia chi nay duoc viet duoi dang mot tap hop bo so (octet) ngan cach nhau bang dau cham (.). Neu biet dia chi IP cua mot website, ban co the nhap vao trinh duyet de mo ma khong can viet ten mien. Hien nay co 2 phien ban la IPv4 va IPv6, trong do IPv4 la chuan dang dung rong rai voi do dai 32 bit. Nhung trong tuong lai, khi quy mo cua mang mo rong, nguoi ta co the phai dung den IPv6 la chuan 128 bit.

Xet trong phien ban IPv4, dia chi 32 bit nay duoc chia lam 4 bo, moi bo 8 bit (viet theo dang nhi phan gom cac so 0 va 1) duoc dem thu tu tu trai sang phai. Ban doc co the dung trang web nay de chuyen doi giua hai he dem.

Dia chi IP de hieu nhu he thong so nha

Neu viet theo dang thap phan (thuong dung de de nhan biet), dia chi IP co cong thuc la xxx.xxx.xxx.xxx, trong do x la so thap phan tu 0 den 9. Tuy vay, khi 0 dung dau moi bo so, ban co the bo di, vi du 123.043.010.002 duoc viet thanh 123.43.10.2.

Cau truc tren the hien 3 thanh phan chinh la

Class bit Net ID Host ID

Phan 1 la bit nhan dang lop, dung de xac dinh dia chi dang o lop nao.

Dia chi IP duoc phan thanh 5 lop A, B, C, D, E, trong do lop D, E chua dung toi. Ta xet 3 lop dau voi he dem nhi phan.

Lop A:

Dia chi IP de hieu nhu he thong so nha

Nhu vay, bit nhan dang thu nhat cua lop A bang 0, 7 bit con lai danh cho dia chi mang Net ID, phan tiep theo danh cho dia chi may chu Host ID. Vung so cua mang duoc goi la tien to mang (network prefix). Lop A ap dung khi dia chi network it va dia chi may chu nhieu. Tinh ra, ta duoc toi da 126 mang va moi mang co the ho tro toi da 167.777.214 may chu. Vung dia chi ly thuyet tinh theo he dem thap phan tu 0.0.0.0 den 127.0.0.0 (thuc te ta khong dung cac dia chi deu co gia tri bit bang 0 hay 1).

Lop B:

Dia chi IP de hieu nhu he thong so nha

Bit nhan dang cua lop B la 10, 14 bit con lai danh cho Net ID. Lop nay ap dung khi dia chi mang va dia chi may chu o muc vua. Tinh ra, ta duoc toi da 16.382 mang, moi mang phuc vu toi da 65.534 may chu. Vung dia chi ly thuyet tu 128.0.0.0 den 191.255.0.0.

Lop C:

Dia chi IP de hieu nhu he thong so nha

Bit nhan dang cua lop C la 110, 21 bit con lai danh cho Net ID. Lop nay ap dung khi dia chi mang nhieu va dia chi may chu it. Tinh ra, ta duoc toi da 2.097.150 mang, moi mang phuc vu toi da 254 may chu. Vung dia chi ly thuyet tu 192.0.0.0 den 223.255.255.0.

Dia chi IP cho mang rieng

Tren thuc te, khi pham vi hoat dong mang mo rong, neu cong ty phai di xin them dia chi thi se ton kem. Hon nua, co khi mot mang nho chi gom vai chuc may chu va dieu nay gay lang phi rat nhieu dia chi con lai. Do do, nguoi ta nghi den mang rieng (private network) de tan dung nguon tai nguyen. Cac thiet bi trong mot mang noi bo se dung dia chi IP rieng ma khong ket noi truc tiep voi Internet.

Cac mang rieng nay tro nen pho bien voi thiet ke LAN vi nhieu to chuc thay rang ho khong can dia chi IP co dinh tren toan cau cho moi may tinh, may in, may fax... Cac router tren Internet thuong duoc dinh cau hinh de tu choi ket noi dung dia chi IP rieng. Chinh su "cach ly" nay da khien mang rieng tro thanh hinh thuc bao mat co ban vi nguoi ngoai khong ket noi truc tiep duoc voi may trong network do. Cung vay, do cac mang rieng nay khong the ket noi truc tiep voi nhau nen chung co the dung mot vung dia chi IP con giong nhau ma khong gay xung dot gi.

Cach phan chia dia chi mang con nhu sau:

Ve ban chat, ta se tan dung cac bo so khong dung den cua dia chi may chu de mo rong quy mo cho mang. Subnet Mask (gia tri tran cua tung mang con) cho phep ban chuyen doi mot mang lop A, B hay C thanh nhieu mang nho, tuy theo nhu cau su dung. Voi moi gia tri tran nay, ban co the tao ra mot tien to mang mo rong de them bit tu so may chu vao tien to mang. Viec phan chia nay se de hieu hon khi ban dung he dem nhi phan.

- Cac bit duoc danh so 1 neu bit tuong ung trong dia chi IP la mot phan cua tien to mang mo rong.

- Cac bit duoc danh so 0 neu bit la mot phan cua so may chu.

Vi du tien to mang lop B luon bao gom 2 bo so dau cua dia chi IP, nhung tien to mang mo rong cua lop B lai dung ca bo so thu 3.

Vi du 1: Neu co dia chi IP lop B la 129.10.0.0 va ban muon dung ca bo so thu 3 lam mot phan cua tien to mang mo rong thay cho so may chu, ban phai xac dinh mot gia tri tran cua mang con la: 11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0). Nhu vay, gia tri tran nay chuyen dia chi cua lop B sang dia chi lop C, noi so may chu chi gom bo so thu 4. Ky hieu /24 the hien ban da dung 24 bit dau de lam tien to mang mo rong.

Vi du 2: Neu ban chi muon dung mot phan cua bo so thu 3 cho tien to mang mo rong, hay xac dinh gia tri tran cua dia chi mang con la 11111111.11111111.11111000.00000000 (255.255.248.0), trong do chi co 5 bit cua bo so thu 3 duoc dua vao tien to mang mo rong. Luc nay ta co ky hieu /21.

De xac dinh Subnet Mask dua tren so may chu minh muon, ban co the tham khao bang sau:

So may chu So bit su dung cho mang mo rong Gia tri tran
16.777.216 /8 255.0.0.0 Mang lop A
65.536 /16 255.255.0.0 Mang lop B
32.768 /17 255.255.128.0
16.384 /18 255.255.192.0
8.192 /19 255.255.224.0
4.096 /20 255.255.240.0
2.048 /21 255.255.248.0
1.024 /22 255.255.252.0
512 /23 255.255.254.0
256 /24 255.255.255.0 Mang lop C
128 /25 255.255.255.128
64 /26 255.255.255.192
32 /27 255.255.255.224
16 /28 255.255.255.240
8 /29 255.255.255.248
4 /30 255.255.255.252
Khong su dung /31 255.255.255.254
1 /32 255.255.255.255 Dia chi may chu duy nhat

Chu y: Dia chi dau tien va cuoi cung cua mang con duoc giu lai, tru /32 vi day la dia chi may chu duy nhat.

Xac dinh dia chi de su dung voi gia tri tran cua mang con

Dia chi cho lop C

Doi voi mot mang co tu 2 den 254 may chu, bo so thu 4 se duoc dung den, bat dau tu 0. Vi du, mang con 8 may chu (/29) se co vung dia chi nhu sau:

Mang con /29 (255.255.255.248) Vung dia chi
192.168.0.0 192.168.0.0 - 192.168.0.7
192.168.0.8 192.168.0.8 - 192.168.0.15
192.168.0.16 192.168.0.16 - 192.168.0.31
... ...
192.168.0.248 192.168.0.248 -192.168.0.255

Chu y: dia chi dau tien va cuoi cung cua mang con duoc giu lai. Ban khong dung duoc 192.168.0.0 hay 192.168.0.7.

Noi tom lai, cac vung dia chi sau duoc chi dinh cho mang rieng:

  • 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (lop A)
  • 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (lop B)
  • 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (lop C)

Thiet lap va xem dia chi IP tren may tinh

Khi xay dung mot mang noi bo gom may chu va may khach, ban se phai vao he thong de lap dia chi IP. Nhan chuot phai vao bieu tuong My network places, chon Properties. Tiep tuc nhap chuot phai vao bieu tuong Local Area Connection > Properties > chon Internet Protocol (TCP/IP) > Properties. Mot bang sau hien ra:

Dia chi IP de hieu nhu he thong so nha
Ban co the thiet lap IP tu dong hoac bang tay. Anh chup man hinh

Muon xem dia chi nay, ban vao menu Start > All Programs > Accessories > Command Prompt. Khi man hinh Dos hien ra, go ngay vao vi tri con tro chu "ipconfig". Cach khac: Start > Run > go ipconfig > OK.

Khi mot thiet bi nao do tren network rieng can lien he voi cac mang khac, nguoi dung phai dam bao mang ngoai co dung dia chi IP thuc de cac router chap nhan ket noi. Thuong thi "canh cong" router nay chinh la thiet bi dich dia chi mang (NAT - network address translation) hoac cong doan do duoc thuc hien nho mot may chu proxy.

T.H.

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

iPhone 6 và iPhone 6s lỗi bộ nhớ, cách khắc phục

Nhiều người dùng iPhone 6s gần đây đã phàn nàn về bộ nhớ trống trên chiếc iPhone của mình. Tình trạng này không xuất hiện trên phiên bản 16 GB, mà những người sở hữu bản iPhone 6/6s 64 GB và 128 GB. Theo phản ánh thì không gian lưu trữ trên điện thoại của họ tự nhiên bị biến mất đầy bí ẩn.

Nhìn lại năm 2015 (Phần 1): Những cánh chim đầu đàn trong làng smartphone

Đây là thời điểm mà mọi thăng trầm trong năm 2015 của các hãng công nghệ đều đã có thể cân đong đo đếm cụ thể. Trước khi chờ đón những điều tuyệt vời ở năm 2016 thì chúng ta hãy cùng xem lại với những nỗ lực của mình, họ đã tạo được dấu ấn gì đáng nhớ trong năm vừa qua.

Tìm hiểu: Net ID, Host ID, xac dinh dia chi, ket noi truc tiep, he thong may tinh, Dia chi IP, mang mo rong, dia chi may, dia chi mang, may chu, tien to, bo so, mang con, gia tri, so nha, bit

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Địa chỉ IP dễ hiểu như hệ thống số nhà

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Địa chỉ IP dễ hiểu như hệ thống số nhà bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dia chi IP de hieu nhu he thong so nha

Nhan xet, hay lien he ve tin Dia chi IP de hieu nhu he thong so nha co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dia chi IP de hieu nhu he thong so nha de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Kinh nghiem trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Kinh nghiem
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0