Chu ky so se co gia tri nhu con dauChu ky so co hieu luc trong moi truong phap ly hay khong? Se ung xu the nao trong thuc te: Ky mot lan, hai lan, ky thay, ky nhay....? Chu ky so lieu se co gia tri hop phap nhu mot con dau?

Can dua chu ky so - chung thuc so vao cuoc song
Thuong mai dien tu voi chia khoa chung thuc so
Chua co chu ky so, chua the co thuong mai dien tu
Chuyen tien tren mang voi chu ky dien tu
Chung chi so: chung minh thu trong thuong mai dien tu
Nghi dinh Chu ky so-Chung thuc dien tu: Phai... cho?

Chu ky so se co gia tri nhu con dau

Thu truong Vu Duc Dam: "Chung toi mong cac phuong tien truyen thong hay ket hop y kien cua dong dao ban doc cung dong gop cho van de "CKS va con dau" ngay tu bay gio". (Anh: Bui Dung)

Do la nhung van de chinh ve tinh phap ly cua chu ky so - duoc thao luan rat soi noi trong buoi Hoi thao Mo hinh to chuc va chinh sach phat trien he thong chung thuc chu ky so quoc gia do Bo BC-VT to chuc sang 25/5 tai Ha Noi.

"Dong dau dien tu" : co so de thuc day giao dich dien tu! (*)

Trong moi truong truyen thong, van ban cua cac co quan, to chuc chi co gia tri khi co ca chu ky (cua ca nhan co tham quyen) va dong dau (xac nhan chu ky dai dien cho co quan, to chuc), chi co quan cong an moi duoc cap dau, va con dau duoc quan ly, su dung theo quy trinh chat che. Vay trong moi truong TMDT, chinh phu dien tu, noi chu ky so duoc ung dung nhieu nhat, thi CKS co duoc coi la co tinh phap ly nhu chu ky + con dau truyen thong khong?

Ba Le Thi Ngoc Mo, to truong to bien tap Nghi dinh huong dan luat Giao dich dien tu (GDDT) ve Chu ky so (CKS) va dich vu chung thuc CKS khang dinh: noi dung quy dinh chu ky so co gia tri nhu con dau co vai tro rat quan trong de thuc day CKS va dich vu chung thuc dien tu. Ba Mo cung dong thoi vien dan dieu 24 trong luat GDDT da quy dinh: Trong moi truong mang, thong diep du lieu se co gia tri nhu mot van ban duoc ky va dong dau khi no duoc ky boi Chu ky dien tu cua co quan to chuc, chu ky dien tu do la an toan va duoc chung thuc? Tu do, co ba van de lon duoc neu len:

Dieu 24 Luat Giao dich dien tu: "Trong truong hop phap luat quy dinh van ban can duoc dong dau cua co quan to chuc thi voi mot thong diep du lieu duoc xem la dap ung neu thong diep du lieu do duoc ky boi chu ky dien tu cua co quan, to chuc dap ung cac dieu kien quy dinh tai khoan 1 Dieu 22 cua luat nay va CKDT co chung thuc"

Van de thu nhat: Chu ky dien tu cua co quan, to chuc se phai theo cac phuong an KY MOT LAN hay KY HAI LAN?

Phuong an mot, neu ky hai lan, nghia la moi co quan, to chuc phai co mot CKDT. Thong diep du lieu khi do phai duoc ky hai lan: Lan thu nhat la boi CKDT cua nguoi co tham quyen (tuong duong voi chu ky tay cua giam doc, pho giam doc... tren van ban giay to), sau do thong diep du lieu phai duoc ky lan 2 boi CKDT cua co quan, to chuc (giong nhu dong dau trong thu tuc truyen thong) thi moi co gia tri nhu van ban duoc ky + dong dau.

Phuong an hai, ky mot lan: Co quan to chuc chi can co mot so nguoi co tham quyen so huu CKDT, va chu ky nay se co gia tri tuong duong voi chu ky tay cua nguoi do + con dau cua co quan. Nhu the moi thong diep du lieu chi can duoc nguoi co tham quyen ky bang CKDT mot lan duy nhat da co gia tri phap ly day du. Dieu do co nghia CKDT tren thong diep du lieu ban than no da duoc hieu, hoac duoc quy dinh la co gia tri bang ca chu ky tay cong voi con dau trong van ban truyen thong.

Van de thu hai, co the qui dinh "Cap chu ky so co gia tri nhu con dau" duoc hay khong?: CKS duoc coi la loai thong dung va an toan nhat trong cac loai hinh CKDT. Nhu vay CKS cua co quan to chuc nao duoc chung nhan boi mot CA (Nha cung cap chung thuc so) cung se co gia tri nhu duoc dong dau? hay chi co CKS cua co quan, to chuc duoc chung nhan boi nhung CA da duoc cong nhan thi moi co gia tri?

Mot phuong an khac la lieu co can mot CA rieng cua nha nuoc chung thuc mot loai CKS co gia tri nhu con dau? Nhu the thi don vi nao se lam CA nay, chinh phu chang?

Van de thu ba, ba Mo tham khao y kien cua cac dai bieu va gioi truyen thong ve viec se quy dinh nhung gi o "Nghi dinh huong dan luat Giao dich dien tu (GDDT) ve Chu ky so (CKS) va dich vu chung thuc CKS" dang soan thao. "Viec cap phat, quan ly su dung CKS co gia tri nhu con dau (du ky mot lan hay hai lan) deu lien quan den quy trinh quan ly hanh chinh". "Vay co nen dua cac noi dung tren vao nghi dinh nay hay khong? Hay la dua vao nghi dinh ve chinh phu dien tu hoac mot nghi dinh khac?"

Chua thu duoc y kien thong nhat

Nha cung cap chung thuc so (Certificate authority - CA) la mot to chuc chuyen dua ra va quan ly cac noi dung xac thuc bao mat tren mot mang may tinh, cung cac khoa cong khai de ma hoa thong tin.
Chu ky dien tu
la thuat ngu chi moi phuong thuc khac nhau de mot ca nhan, don vi co the "ky ten" vao mot du lieu dien tu, the hien su chap thuan va xac nhan tinh nguyen ban cua noi dung du lieu do
Chu ky so la hinh thuc chu ky dien tu pho dung nhat. Chu ky so bao gom mot cap ma khoa, gom khoa bi mat va khoa cong khai. Trong do, khoa bi mat duoc nguoi gui su dung de ky (hay ma hoa) mot du lieu dien tu, con khoa cong khai duoc nguoi nhan su dung de mo du lieu dien tu do va xac thuc danh tinh nguoi gui.

Voi ba van de lon duoc neu len, cac dai bieu va dai dien cac ban nganh chuc nang lien quan cung voi dong dao gioi truyen thong va doanh nghiep da thao luan het suc soi noi. Xong van chua di den ket luan dong thuan!

Dai da so cac doanh nghiep, to chuc deu dong tinh voi viec "coi chu ky so tren thong diep du lieu co gia tri ngang hang voi chu ky tay + con dau tren van ban" (tra loi van de thu 2). Va khi CKS da duoc thua nhan tinh phap ly ky mot lan hay hai lan khong quan trong. Cac dai bieu cung dong tinh ve viec ban soan thao phai dua no vao noi dung nghi dinh dang xay dung.

"Khong co dieu gi an toan tuyet doi, theo doi trong doi song, chung ta thay viec gia mao chu ky tay va gia mao con dau deu kha pho bien. Co nhung vu an ma doi tuong su dung toi hang tram "con dau cu khoai" trong thoi gian dai ma khong bi phat hien. Toi cho rang gia tri an toan cua CKS con cao hon nhieu!", Tien sy Nguyen Quang A phat bieu.

Quan diem nay duoc nhieu nguoi dong tinh, dai dien mot dai bieu khoi DN thang than: "Co mot luat bat thanh van trong lam an va giao dich la "chu tin quy hon vang". Luon luon phai co quan diem tin tuong lan nhau la chinh, niem tin se quyet dinh den viec co giao dich hay khong. Chu ky so hay van ban ky tay dong dau khi do khong phai la van de quyet dinh, vay tai sao khong su dung phuong phap tien loi la CKS de tranh thu thoi gian vang bac trong giao dich?"

Tuy nhien, quan diem cua dai dien Cuc canh sat Quan ly hanh chinh ve Trat tu xa hoi (C13) lai hoan toan nguoc lai: "Toi khong vien dan nhung vu an cong nghe cao nhu ATM moi day, nhung toi cho rang van de an ninh va bao mat cua CKS la khong chac chan. Va chung ta phai xem xet that ky van de nay truoc khi dua no vao noi dung nghi dinh!"

Vay, gac lai hay phai lam ro?

Truoc nhung quan diem khong thong nhat cua cac ben tham gia hoi thao, dai dien ban soan thao duong nhu da roi vao the lung tung. Ba Mo mot lan nua dua ra quan diem cua ban soan thao: "Hien nay van de con dau it duoc de cap trong cac tai lieu va hoi thao hoi nghi quoc te ve CKS, va cho du co duoc phap luan cong nhan, nhung viec trien khai thuc te the nao van con nhieu dan do e ngai"

Ba Mo dua ra thuc te mot so nuoc, chang han nhu Trung Quoc, mac du phap luat da cong nhan van de nay nhung thuc te chua ap dung. Dong thoi tu thuc te ket qua buoi hoi thao, ba Mo da tu neu quan diem ve viec "co dua qui dinh ve chu ky so co gia tri nhu con dau" vao nghi dinh lan nay hay khong?:

Tuy nhien, voi vai tro chu tri hoi thao, Thu truong bo BCVT Vu Duc Dam da khang dinh chi dao day quyet tam: "Toi khang dinh viec co quy dinh "CKS co gia tri nhu con dau" hay khong, la mot noi dung phuc tap ma chung toi va Ban soan thao nghi dinh tran tro nhat ngay tu dau cho den nay. Tuy nhien, quan diem cua toi: day la noi dung buoc phai lam ro va co mat trong "Nghi dinh huong dan luat Giao dich dien tu (GDDT) ve Chu ky so (CKS) va dich vu chung thuc CKS". Ban soan thao nghi dinh nhan tranh nhiem dau tau trong viec nay!"

Thu truong Dam cung dong thoi mong muon xin y kien cua dong dao ban doc va cac doi tuong quan tam "hay cung dong gop cho van de "CKS va con dau" ngay tu bay gio, cung nhu nhieu noi dung khac khi du thao nghi dinh duoc cong bo!".

Ban soan thao du kien, trong vong mot thang nua, du thao dau tien cua "Nghi dinh huong dan luat Giao dich dien tu ve Chu ky so va dich vu chung thuc so " se hoan thanh.

* (Dong dau dien tu la cach goi cho de hieu cua nguoi viet, khong phai thuat ngu chinh thong, no co nghia la : "Viec coi chu ky dien tu tren thong diep du lieu co gia tri ngang voi van ban duoc ky + dong dau" - co tac dung quan trong trong viec thuc day GDDT)

  • The Phong

Viet Bao

Video nổi bật

Đánh giá Samsung Galaxy A7 - Smartphone cao cấp
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

Làm gì khi phím vật lý trên iPhone của bạn bị hỏng

Thông qua phím Home ảo (Assistive Touch) được cài đặt sẵn trên các dòng iPhone mới của Apple, người dùng có khả năng giả lập lại hành động của các phím bấm thực trên iPhone đã bị hỏng hay không hoạt động như mong muốn.

Smartphone đang hủy hoại đời sống tình dục

 Niềm đam mê khác đang với điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị điện tử hủy hoại đời sống tình dục của chúng ta, theo nghiên cứu của các nhà khoa đến từ trường đại học Durham (Anh).

Tâm điểm CNTT: Người dùng iPhone có thích Samsung?

 Người dùng iPhone liệu có chuyển sang Samsung?; Bộ TT&TT bổ nhiệm 9 lãnh đạo Cục, Vụ; Rộ chiêu lừa đánh cắp tài khoản Facebook mới tại Việt Nam;... là những thông tin CNTTViễn thông được chú ý nhất tuần qua.

Những phương pháp cải thiện pin cho Macbook mới

Không chỉ có dòng Macbook mới mà những phương pháp chúng tôi đưa ra người dùng còn có thể áp dụng cho các sản phẩm Macbook khác nhằm cải thiện thời lượng sử dụng pin thêm hiệu quả hơn, nhằm giúp người dùng không phải khó chịu trong quá trình sử dụng.

Tìm hiểu: Ba Mo, chu ky dien tu, Co Quan To Chuc, thuong mai dien tu, chu ky so, co gia tri, chu ky tay, co hieu luc, con dau, nghi dinh, van de, du lieu, chung thuc, noi dung, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chữ ký số sẽ có giá trị như con dấu?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chữ ký số sẽ có giá trị như con dấu? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chu ky so se co gia tri nhu con dau

Nhan xet, hay lien he ve tin Chu ky so se co gia tri nhu con dau co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chu ky so se co gia tri nhu con dau de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0