Chinh phuc Word 2007 ky cuoiChinh phuc Word 2007 ky cuoi

Khi tao mot tai lieu dang trac nghiem, chac chan ban phai thiet ke nhung o danh dau de nguoi dung danh dau vao. Co 2 dang danh dau trong tai lieu: mot dang la dung dem di in (de nguoi dung danh dau vao giay), dang thu hai la cho nguoi dung danh dau truc tiep trong noi dung file.

Dung tinh nang Bullets - Numbering de danh dau / danh so tu dong

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

Tao danh sach danh dau (bullet) hay danh so (number) tu dong 1 cap

1. Go vao dau * de bat dau mot danh sach cac danh dau dau dong hoac nhap 1. de bat dau mot danh sach danh so tu dong, sau do nhan phim cach (space bar) hoac phim Tab.
2. Nhap bat cu chu nao ban muon.
3. Nhan phim Enter. Word se tu dong chen them mot dau bullet hoac so thu tu tiep theo.
4. De ket thuc viec danh dau, danh so tu dong, nhan Enter hai lan hoac nhan phim Backspace de xoa dau bullet hoac so cuoi cung.

Neu chuc nang danh dau / danh so tu dong khong co hieu luc, ban bat no len bang cach sau:

1. Nhan nut Microsoft Office Button, sau do chon Word Options.
2. Nhan Proofing.
3. Nhan nut AutoCorrect Options, sau do nhan vao the AutoFormat As You Type.
4. Ben duoi nhom Apply as you type, ban danh dau chon vao 2 muc Automatic bulleted lists va Automatic numbered lists. Nhan OK de dong cac hop thoai lai.

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

Them dau bullet hay numbering vao trong danh sach

1. Chon mot muc ban muon them vao.
2. Trong the Home, nhom Paragraph, nhan nut Bullets hoac nut Numbering.

Ghi chu: Ban co the tim thay nhieu kieu bullet hoac kieu so khac bang cach nhan vao mui ten ben canh nut Bullets / Numbering.

Gian khoang cach giua cac muc trong danh sach Bullets / Numbering

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

1. Trong the Home, nhom Styles, nhan chuot vao mui ten huong xuong ben canh phai de mo rong danh sach Styles. Sau do nhan chuot phai vao kieu List Paragraph, chon Modify.
2. Trong hop thoai Modify Style, nhan nut Format, chon Paragraph.
3. Bo chon muc Don’t add space between paragraphs of the same style. Nhan OK de dong cac hop thoai lai.

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

Chuyen danh sach Bullets / Numbering tu mot cap sang da cap

1. Nhan chuot vao mot muc trong danh sach ma ban muon chuyen no thanh mot cap khac.
2. Trong the Home, nhom Paragraph, nhan vao mui ten ben canh nut Bullets hoac Numbering, chon Change List Level va chon mot cap ban muon.

Them cac bullets hinh anh hoac bieu tuong vao danh sach

1. Chon muc ma ban muon bo sung cac bullets hinh anh hay cac bieu tuong.
2. Trong the Home, nhom Paragraph, nhan vao mui ten ben canh nut Bullets.
3. Chon Define New Bullet. Trong hop thoai Define New Bullet, ban nhan nut Symbol (bieu tuong) hay Picture (hinh anh) tuy muc dich.
4. Chon hinh anh hoac bieu tuong ban muon su dung, sau do nhan OK hai lan.

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

Them mot bullet hinh anh hoac bieu tuong vao trong thu vien Bullet

1. Mo tai lieu co chua bieu tuong bullet ma ban muon them vao thu vien.
2. Trong the Home, nhom Paragraph, nhan vao mui ten canh nut Bullets.
3. Ben duoi nhom Document Bullets, nhan chuot phai vao kieu bullet ma ban muon them vao thu vien, sau do chon Add to Library.

Xoa mot kieu ra khoi thu vien Bullet

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

1. Trong the Home, nhom Paragraph, nhan vao mui ten ben canh nut Bullets.
2. Ben duoi nhom Bullet Library, nhan chuot phai vao mot kieu ban muon loai bo khoi danh sach, sau do chon muc Remove.

Tao danh sach cac o danh dau chon (checklist)

Khi tao mot tai lieu dang trac nghiem, chac chan ban phai thiet ke nhung o danh dau de nguoi dung danh dau vao . Co 2 dang danh dau trong tai lieu: mot dang la dung dem di in (de nguoi dung danh dau vao giay), dang thu hai la cho nguoi dung danh dau truc tiep trong noi dung file.

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

Tao mot checklist de dem di in

Co 2 cach co ban de tao mot checklist dem di in:

- Neu tai lieu cua ban khong chua nhieu kieu bullets khac nhau, ban co the su dung cach tao mot danh sach bullets tuy bien dinh dang.
- Neu tai lieu cua ban co san nhieu dinh dang bullets khac nhau, ban co the ngan ngua cac bullets cu thay doi bang cach tao mot danh sach checklist trong bang.

Tao checklist bang tinh nang tuy bien dinh dang bullets

1. Nhap vao nhung muc trong danh sach cua ban.
2. Chon danh sach nay.
3. Trong the Home, nhom Paragraph, nhan vao mui ten canh nut Bullets.
4. Chon Define New Bullet.
5. Nhan nut Symbol.
6. Trong hop thoai Font, chon mot font bieu tuong da cai san tren may, vi du nhu font Wingdings.
7. Nhan dup chuot vao bieu tuong check box ma ban muon chen vao tai lieu. Nhan OK.

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

Tao bang de ngan ngua cac bullets cu thay doi khi tao checklist

Buoc 1: Tao bang

1. Trong the Insert, nhom Tables, nhan nut Table.
2. Chon Insert Table.
3. Tai muc Number of columns, ban nhap 2.
4. Tai muc Number of rows, nhap vao so dong ban muon, luu y la moi dong chua mot khoan muc chon trong checklist.
5. Nhan OK.

Buoc 2: Chen nhung o check box va nhap lieu

1. Nhan vao o dau tien o tren ben trai trong bang.
2. Trong the Insert, nhom Symbols, nhan nut Symbol va chon More Symbols.
3. Nhan vao the Symbols.
4. Trong hop Font, chon mot font bieu tuong da cai tren may, chang han font Wingdings.
5. Nhan dup chuot vao bieu tuong check box ma ban muon.
6. Nhan Close.
7. Nhan chuot vao o ke tiep ma ban muon chen mot check box, nhan to hop phim Ctrl+Y, ban se thay mot check box moi xuat hien.
8. Sau khi chen cac o check box ma ban muon, nhan chuot vao o dau tien o tren ben phai va nhap vao cac khoan muc tuong ung voi cac check box da tao.

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

Buoc 3: Trau chuot lai bo cuc

1. Nhan chuot phai vao bang, tro den muc AutoFit va chon AutoFit to Contents.
2. Nhan chuot phai vao bang, chon Table Properties. Sau do mo the Table trong hop thoai moi xuat hien.
3. Nhan nut Options, o hop Left, Right, nhap vao khoang cach giua check box va doan text ben canh, vi du .02 inches. Nhan OK.
4. Trong the Table, nhan nut Borders and Shading, sau do nhan vao the Borders.
5. Ben duoi muc Setting, nhan None, va nhan OK hai lan de dong cac hop thoai lai.

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

Ghi chu: Sau khi ban bo duong vien cua bang, ban se van thay mot duong vien dut khuc, tuy nhien ban co the yen tam la duong vien nay se khong duoc hien thi khi in. Neu ban muon nhung duong vien dut khuc nay bien mat hoan toan, ban co the nhan nut View Gridlines o nhom Table cua the Layout ben duoi Table Tools.

Cach tao o danh dau de nguoi dung danh dau truc tiep vao noi dung file.

Buoc 1: Tao bang
1. Trong the Insert, nhom Tables, nhan nut Table, sau do chon Insert Table.
2. Trong hop Number of columns, go vao 2.
3. Trong hop Number of rows, nhap vao so dong ma ban muon, moi dong la mot muc chon trong danh sach se tao. Nhan OK.

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

Buoc 2: Chen vao nhung o check box va nhap lieu
De them vao nhung o cho phep nguoi dung danh dau check truc tiep trong file, ban can su dung the Developer.

* Hien the Developer
1. Nhan nut Microsoft Office Button, chon Word Options.
2. Trong hop thoai xuat hien, chon muc Popular o khung ben trai.
3. Danh dau chon muc Show Developer tab in the Ribbon. Nhan OK.

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

* Them vao cac o check box
1. Nhan vao o dau tien ben trai cua bang.
2. Trong the Developer, nhom Controls, nhan nut Legacy Tools.
3. Ben duoi Legacy Forms, chon Check Box Form Field.
Ghi chu: Neu o check box co nen mau xam, ban nhan nut Legacy Tools, chon Form Field Shading de go bo nen xam do di.
4. Nhan vao o ke tiep, noi ban muon chen tiep mot check box. Sau do nhan Ctrl+Y de chen check box vao.
5. Sau khi da chen xong het cac check box, ban nhan chuot vao o dau tien ben phai cua bang va nhap vao cac khoan muc tuong ung voi tung check box ben trai.

Buoc 3: Hoan thien lai bo cuc

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

1. Nhan chuot phai vao bang, tro den muc AutoFit va chon AutoFit to Contents.
2. Nhan chuot phai vao bang, chon Table Properties. Sau do mo the Table trong hop thoai moi xuat hien.
3. Nhan nut Options, o hop Left, Right, nhap vao khoang cach giua check box va doan text ben canh, vi du .02 inches. Nhan OK.
4. Trong the Table, nhan nut Borders and Shading, sau do nhan vao the Borders.
5. Ben duoi muc Setting, nhan None, va nhan OK hai lan de dong cac hop thoai lai.

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

Buoc 4: Khoa form
De nguoi dung co the danh dau chon truc tiep vao file tai lieu, ban can khoa form lai. Luu y, khi khoa form lai ban khong the chinh sua chu cung nhu bo cuc cua tai lieu, do do hay dam bao thuc hien buoc nay sau cung.
1. Nhan vao nut Design Mode trong nhom Controls cua the Developer de tat che do Design.
2. Trong the Developer, nhom Protect, nhan nut Protect Document, sau do chon Restrict Formatting and Editing.

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

3. Trong khung Protect Document, ben duoi Editing restrictions, danh dau chon Allow only this type of editing in the document.
4. Trong combo box ben duoi, chon Filling in forms.
5. Ben duoi Start enforcement, nhan nut Yes, Start Enforcing Protection.
6. De dat mat khau, khong cho nguoi dung go bo che do bao ve, hay nhap vao mat khau trong o Enter new password (optional) va xac nhan lai mat khau o o ben duoi.

Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

Bay gio ban co the gui file tai lieu nay cho nguoi dung danh dau chon vao, sau do ho luu lai va gui lai cho ban. Rat huu ich neu ban muon thuc hien mot cuoc tham do khao sat nao do qua e-mail...

(Theo Nguyen Hong Phuc/E-Chip)
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Chinh phục Word 2007

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

Hướng dẫn bảo vệ smartphone Android khi bị thất lạc

Tình trạng mất điện thoại hoặc bị quên ở đâu đó thực sự là ác mộng với người dùng. Google đã cung cấp một số giải pháp để tìm thiết bị hoặc ít nhất xóa tất cả các dữ liệu và nội dung riêng trên những chiếc smartphone cài hệ điều hành Android của họ.

Tổng hợp những biện pháp tăng tốc iPhone iOS 8 cực hiệu quả

Chắc cũng không cần phải nói gì nhiều khi nhắc đến iPhone hiện nay. Đây là sản phẩm đẳng cấp và được đánh giá cao về hiêu năng. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm không thể so sánh thì bên cạnh đó vẫn có những nhược điểm xuất hiện, nhất là đối với những điện thoại đã qua một thời gian sử dụng. Đôi lúc bạn sẽ nhận thấy điện thoại của mình hoạt động chậm đi. Ng

3 kỳ vọng lớn từ Google trong năm 2015

Trong năm 2014, công cụ tìm kiếm của Google vẫn tiếp tục chiếm lĩnh ngôi đầu ở thị trường thế giới. Chỉ tính riêng ở Mỹ, công ty đã có được 67% thị phần tìm kiếm trên máy tính. Còn ở thị trường toàn cầu, Google nổi danh là một doanh nghiệp với 50 tỷ USD doanh thu mỗi năm.

Chơi điện tử trên mạng phải cung cấp thông tin cá nhân

Người sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến phải cung cấp những thông tin cá nhân như: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ đăng ký thường trú; số Chứng minh nhân dân...

Tìm hiểu: Nhan OK, danh so tu dong, trong danh sach, khoang cach giua, danh dau, nhan nut, nguoi dung, sau do, tai lieu, hop thoai, ban, 2, 1, dang, nhom

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chinh phục Word 2007... (kỳ cuối)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chinh phục Word 2007... (kỳ cuối) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chinh phuc Word 2007 ky cuoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Chinh phuc Word 2007 ky cuoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chinh phuc Word 2007 ky cuoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Kinh nghiem trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Kinh nghiem
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0