Chinh phuc Word 2007 ky VChinh phuc Word 2007 ky V

Neu muon dat nhieu khoang cach giua cac dong, nhung khoang cach nay khong co trong menu xuat hien khi nhan nut Line Spacing, ban hay chon Line Spacing Options, va nhap vao khoang cach ma ban thich.

Dinh dang chu trong Word 2007

In dam

Chinh phuc Word 2007 ky V

1. Chon doan text ma ban muon in dam, dua con tro chuot vao vung chon cho den khi xuat hien thanh cong cu Mini.
2. Nhan nut Bold (B).
Ban cung co the su dung phim tat Ctrl+B.
Luu y, nhan Bold (hoac Ctrl+B) lan nua neu ban muon bo in dam.

In nghieng

Thuc hien tuong tu nhu in dam, nhung thay vi nhan nut Bold thi ban nhan nut Italic (phim tat Ctrl+I).

Gach duoi doan text

Nhan Ctrl+U de gach duoi doan text dang chon. Nhan Ctrl+U lan nua de bo gach duoi.
Ngoai ra con co nhieu kieu gach duoi khac:
- Gach duoi cac tu, tru khoang trang:
- Gach doi o duoi tu:
- Duong gach duoi trang tri:

Chinh phuc Word 2007 ky V

* Gach duoi cac tu, tru khoang trang:

1. Chon doan text ban muon gach duoi.
2. Tai the Home, nhom Font, ban nhan nut mui ten o goc duoi ben phai.
3. Trong hop Underline style, ban chon Word only. Nhan OK.

* Gach doi o duoi tu:

Thuc hien buoc 1, 2 tuong tu tren.
3. Trong hop Underline style, ban chon bieu tuong dong doi. Nhan OK.

* Duong gach duoi trang tri:

Thuc hien buoc 1, 2 tuong tu tren.
3. Trong hop Underline style, ban chon kieu minh thich.
4. De doi mau cua duong gach duoi, nhan chuot vao hop Underline color va chon mau minh thich. Nhan OK.

Doi mau chu

1. Chon doan text ban muon doi mau, di chuyen con tro chuot vao vung chon de xuat hien thanh cong cu Mini.
2. Nhan nut Font Color va chon mau minh thich.

Doi kich co chu

1. Chon doan text, di chuyen con tro chuot vao de xuat hien thanh cong cu Mini.
2. De tang kich co chu, ban nhan nut Grow Font (phim tat Ctrl+Shift+>). De giam kich co chu, nhan nut Shrink Font (phim tat Ctrl+Shift+<).

Bat sang (Highlight) doan text

Bat sang doan text de lam no trong noi bat hon.

Cach thuc hien:
1. Tai the Home, nhom Font, ban nhan vao mui ten ben canh nut Text Highlight Color.
2. Chon mot mau dung de to sang ma ban thich (thuong la mau vang).
3. Dung chuot to chon doan text muon bat sang.
4. Muon ngung che do bat sang, ban nhan chuot vao mui ten canh nut Text Highlight Color, chon Stop Highlighting, hoac nhan ESC.

Go bo che do bat sang

1. Chon doan text muon go bo che do bat sang.
2. Trong the Home, nhom Font, ban nhan chuot vao mui ten canh nut Text Highlight Color.
3. Chon No Color.

Tim kiem nhanh nhung dong chu duoc bat sang

1. Trong the Home, nhom Editing, nhan nut Find.
2. Neu ban khong thay nut Format, hay nhan nut More.
3. Nhan nut Format, sau do chon Highlight.
4. Nhan Find Next.

Tao mot chu hoa thut cap (Dropped Cap)

Co 2 che do:
1. Dropped cap.
2. In-margin dropped cap.

Cach thuc hien:
1. Nhan chuot vao doan van ban ma ban muon bat dau bang mot chu hoa thut cap.
2. Trong the Insert, nhom Text, ban nhan nut Drop Cap.
3. Chon tiep che do Dropped hoac In margin tuy y.

Dinh dang chi so tren (Superscript), chi so duoi (Subscript)

Chinh phuc Word 2007 ky V

1. Chi so tren (Superscript); 2. Chi so duoi (Subscript).

Chon doan text can dinh dang. Trong the Home, nhom Font, ban nhan nut Superscript (phim tat Ctrl+Shift+=) de dinh dang chi so tren, hoac nhan nut Subscript (phim tat Ctrl+=) de dinh dang chi so duoi.

Canh chinh van ban

Canh trai, phai, giua, hoac canh deu hai ben

1. Chon doan van ban ban muon canh chinh.
2. Trong the Home, nhom Paragraph, nhan nut Align Left de canh le trai, nhan Align Right de canh phai, nhan nut Center de canh giua (giua 2 le trai va phai), hay nhan nut Justify de canh deu hai ben.

Canh chinh nhieu che do tren cung 1 dong

Chinh phuc Word 2007 ky V

1. Chuyen che do xem van ban la Print Layout hoac Web Layout (Trong the View, nhom Document Views, chon nut Print Layout hoac Web Layout).
2. Nhan chuot vao dong moi va thuc hien nhu sau:
- Chen doan text canh trai: Di chuyen con tro chuot chu I sang trai cho den khi con tro bien thanh bieu tuong, nhan dup chuot va go vao doan text.
- Chen doan text canh giua: Di chuyen con tro chuot chu I vao khoang giua dong cho den khi ban thay bien thanh bieu tuong. Nhan dup chuot va go vao doan text.
- Chen doan text canh phai: Di chuyen con tro chuot chu I sang phai cho den khi con tro bien thanh bieu tuong, nhan dup chuot va go vao doan text.

Thay doi cac canh chinh theo chieu doc doan text

1. Trong the Page Layout, nhom Page Setup, nhan chuot vao nut mui ten o goc duoi ben phai.
2. Trong hop thoai Page Setup, nhan vao the Layout. Tai muc Vertical alignment, ban chon mot loai canh chinh minh thich (Top, Center, Justified, Bottom).
3. Tai muc Apply to, ban chon pham vi ap dung la Whole document (toan van ban), This section (vung hien tai), hay This point forward (ke tu day tro ve sau). Nhan OK.

Canh giua le tren va le duoi

1. Chon doan van ban ban muon canh giua so voi le tren va le duoi.
2. Trong the Page Layout, nhom Page Setup, nhan chuot vao nut mui ten o goc duoi ben phai.
3. Trong hop thoai Page Setup, nhan vao the Layout. Tai muc Vertical alignment, ban chon Center.
4. Tai muc Apply to, chon Selected text. Nhan OK.

Thut le dong dau tien cua doan

Chinh phuc Word 2007 ky V

1. Nhan chuot vao doan ma ban muon thut le dong dau tien.
2. Trong the Page Layout, nhan vao nut mui ten goc duoi ben phai cua nhom Paragraph.
3. O hop thoai Paragraph, chon the Indents and Spacing. Tai muc Special, ban chon First line. Tai muc By, chon khoang cach thut vao. Nhan OK.

Chinh phuc Word 2007 ky V

Dieu chinh khoang cach thut le cua toan bo doan

1. Chon doan van ban muon dieu chinh.
2. Tai the Page Layout, nhom Paragraph, nhan chuot vao mui ten len, xuong ben canh muc Left de tang, giam khoang cach thut le trai, hay tai muc Right de dieu chinh thut le phai.

Thut dong tat ca, tru dong dau tien cua doan

1. Chon doan van ban ma ban muon dieu chinh.
2. Tren thanh thuoc ngang, hay nhan chuot vao dau Hanging Indent va re den vi tri ban muon bat dau thut dong.
Neu ban khong thay thanh thuoc ngang dau ca, hay nhan nut View Ruler o phia tren cua thanh cuon doc de hien thi no.

Tao mot thut am

Thay vi thut dong vao trong, ban co the dieu chinh thut ra ngoai so voi le trai bang cach:
1. Chon doan van ban ma ban muon mo rong sang trai.
2. Tai the Page Layout, nhom Paragraph, nhan nut mui ten huong xuong trong muc Left cho den khi doan van ban nam o vi tri ban vua y.

Thay doi khoang cach trong van ban

Tao khoang cach doi giua cac dong cho toan bo tai lieu

Chinh phuc Word 2007 ky V

Khoang cach mac dinh giua cac dong cho bat ky tai lieu trong nao la 1.15. Ban co the tao khoang cach doi (2) neu muon bang cach sau:
1. Trong the Home, nhom Styles, nhan chuot phai vao nut Normal, chon Modify.
2. Ben duoi nhom Formatting, nhan nut Double Space. Nhan OK.

Chinh phuc Word 2007 ky V

Thay doi khoang cach dong cho doan van ban dang chon

1. Chon doan van ban muon thay doi.
2. Trong the Home, nhom Paragraph, nhan nut Line Spacing.
3. Chon khoang cach ban muon, chang han 2.0

Ghi chu: Neu muon dat nhieu khoang cach giua cac dong nhung khoang cach nay khong co trong menu xuat hien khi nhan nut Line Spacing, ban hay chon Line Spacing Options, va nhap vao khoang cach ma ban thich.

Cac kieu khoang cach dong ma Word ho tro:

Chinh phuc Word 2007 ky V

- Single (dong don). Tuy chon nay ho tro font lon nhat trong dong do, them vao mot luong khoang trong nho bo sung. Luong khoang trong bo sung tuy thuoc vao font chu ma ban dang su dung.
- 1.5 lines: Gap 1,5 lan khoang cach dong don.
- Double: Gap 2 lan khoang cach dong don.
- At least: Lua chon nay xac lap khoang cach dong toi thieu can thiet de phu hop voi font hoac do hoa lon nhat tren dong.
- Exactly: Co dinh khoang cach dong va Word se khong dieu chinh neu sau do ban tang hoac giam co chu.
- Multiple: Xac lap khoang cach dong tang hoac giam theo ti le % so voi dong don ma ban chi dinh. Vi du, nhap vao 1.2 co nghia la khoang cach dong se tang len 20% so voi dong don.

Thay doi khoang cach truoc hoac sau cac doan

1. Chon doan van ban ban muon thay doi khoang cach truoc hoac sau no.
2. Trong the Page Layout, nhom Paragraph, ban nhan chuot vao mui ten canh muc Before (truoc) hoac After (sau) de thay doi bang gia tri ban muon.

Thay doi khoang cach giua cac ky tu

Chinh phuc Word 2007 ky V

1. Chon doan van ban ma ban muon thay doi.
2. Trong the Home, nhan chuot vao nut mui ten o goc duoi phai cua nhom Font de mo hop thoai Font.
3. Nhan chon the Character Spacing o hop thoai nay. Trong muc Spacing, nhan Expanded de mo rong hay Condensed de thu hep khoang cach va chi dinh so khoang cach trong muc By.

Co dan van ban theo chieu ngang

1. Chon doan van ban ban muon cang ra hoac thu lai.
2. Trong the Home, nhan chuot vao nut mui ten o goc duoi phai cua nhom Font de mo hop thoai Font.
3. Nhan chon the Character Spacing o hop thoai nay. Tai muc Scale, nhap vao ti le % ma ban muon. Neu ti le nay lon hon 100% thi doan van ban se duoc keo ra, nguoc lai, no se duoc thu lai.

Danh dau su thay doi va ghi chu trong tai lieu

Theo doi su thay doi trong khi chinh sua

Chinh phuc Word 2007 ky V

1. Mo tai lieu ma ban muon theo doi.
2. Trong the Review, nhom Tracking, nhan nut Track Changes.
3. Thay doi tai lieu theo y ban (chen, xoa, di chuyen hay dinh dang van ban...). Lap tuc o ben hong trang tai lieu se xuat hien nhung bong bong hien thi su thay doi nay.

Tat che do theo doi su thay doi

Chinh phuc Word 2007 ky V

Trong the Review, nhom Tracking, nhan vao nut Track Changes mot lan nua de tat che do theo doi trong khi chinh sua.

Thay doi cach Word danh dau

- Ban co the doi mau va nhung dinh dang ma Word dung de danh dau su doi trong tai lieu bang cach nhan vao mui ten ben canh nut Track Changes, va nhan chon muc Change Tracking Options.
- Neu ban muon xem tat ca nhung thay doi ngay trong tai lieu thay vi hien thi nhung bong bong ben hong tai lieu, o nhom Tracking, nhan vao nut Ballons, sau do chon Show all revisions inline.
- De lam noi bat vung hien thi nhung bong bong (ben le tai lieu), hay nhan nut Show Markup va chon Markup Area Highlight.

Chen mot ghi chu

Chinh phuc Word 2007 ky V

1. Chon doan text hoac doi tuong bat ky trong tai lieu ban muon ghi chu.
2. Trong the Review, nhom Comments, nhan nut New Comment.
3. Nhap vao ghi chu cua ban trong bong bong hien thi o khung ben canh tai lieu.

Xoa ghi chu

- De xoa mot ghi chu, nhan chuot phai vao ghi chu do, chon Delete Comment.
- De xoa nhanh tat ca ghi chu trong tai lieu, nhan chuot vao mot ghi chu bat ky. Trong the Review, nhom Comments, nhan vao mui ten ben duoi nut Delete va chon Delete All Comments in Document.

Thay doi ghi chu

1. Neu cac ghi chu khong hien thi trong tai lieu, ban nhan nut Show Markup trong nhom Tracking cua the Review, sau do danh dau chon Comments.
2. Nhan chuot vao ben trong mot bong bong co ghi chu can sua. Sau do sua lai noi dung theo y ban.

Thay doi ten nguoi ghi chu

Ben canh moi ghi chu luon co ten cua nguoi su dung. Neu ban muon thay doi ten nay, hay thuc hien nhu sau:
1. Trong the Review, nhom Tracking, nhan chuot vao mui ten ben duoi nut Track Changes, sau do chon muc Change User Name.
2. Trong hop thoai xuat hien, ben duoi muc Personalize..., ban nhap vao ten cua minh, sau do nhan OK.

Luu y la nhung ghi chu ke tu bay gio tro di moi co tac dung voi ten moi.

In tai lieu kem theo ghi chu va nhung danh dau thay doi

Chinh phuc Word 2007 ky V

1. Nhan nut Microsoft Office Button, sau do chon Print.
2. Trong hop thoai Print, tai muc Print what, chon Document showing markup va nhan OK.

In danh sach nhung thay doi trong tai lieu

1. Nhan nut Microsoft Office Button, sau do chon Print.
2. Trong hop thoai Print, tai muc Print what, chon List of markup va nhan OK.

Khong in nhung danh dau thay doi va ghi chu

1. Nhan nut Microsoft Office Button , sau do chon Print.
2. Trong hop thoai Print, tai muc Print what, chon Document va nhan OK.

(Theo Nguyen Hong Phuc/E-Chip)
Viet Bao

Video nổi bật

Ngỡ ngàng với công nghệ xây cầu bậc nhất thế giới
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

Apple có công nghệ "khủng" giúp iPhone chụp ảnh cực đẹp

 iPhone liên tục cung cấp những trải nghiệm camera tốt hơn so với bất cứ smartphone nào, nhưng Apple có thể còn đưa ra những trải nghiệm camera trên iPhone tốt hơn nữa, nhờ bản quyền mới nhất mà hãng vừa đăng ký.

Hướng dẫn test máy Galaxy Note Edge xách tay trước khi mua

Samsung Galaxy Note Edge là điện thoại có thiết kế phá cách đến từ Samsung. Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách test máy điện thoại Samsung Galaxy Note Edge (SM-N915S) xách tay Hàn Quốc chuẩn và yên tâm nhất. Hiện nay có khá nhiều phiên bản của điện thoại này ở thị trường Việt Nam và những thông tin được nêu dưới đây có thể giúp bạn chọn mua đượ

Những tính năng cuốn hút trên iPhone 6 khiến người dùng “mê mẩn”

Bạn đã bao giờ tự hỏi mình rằng, iPhone 6 của Apple có những tính năng gì mà khiến cho rất nhiều người dùng trên toàn thế giới phải mê mẩn, ngoài thiết kế vô cùng sang trọng và bắt mắt, dòng sản phẩm này cũng còn rất nhiều những tính năng thú vị và bổ ích cho người dùng mà có thể bạn chưa biết. Trong bài viết dưới đây, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu xem, iPho

Khắc phục lỗi hao pin trên iOS 8.2

Nếu bạn đã nâng cấp lên iOS 8.2 và đang than phiền về thời lượng pin, dưới đây là cách khắc phục.Nếu bạn đã nâng cấp lên iOS 8.2 và đang than phiền về thời lượng pin, dưới đây là cách khắc phục.

'Mách' bạn cách gửi & nhận SMS khi... quên điện thoại Android

MightyText là ứng dụng khá cần thiết trong những lúc bạn không mang smartphone theo bên mình nhưng vẫn muốn cập nhật hộp tin SMS để không bỏ lỡ những tin quan trọng. Đồng thời, có thể nhận và soạn tin nhắn SMS từ xa.

Tìm hiểu: Nhan OK, Page Layout, Line Spacing, Track Changes, Page Setup, Line Spacing Options, khoang cach giua cac dong, doan van ban, khoang cach dong, con tro chuot, cho den khi, nhan nut, ghi chu, mui ten, tai lieu, chon

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chinh phục Word 2007... (kỳ V)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chinh phục Word 2007... (kỳ V) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chinh phuc Word 2007 ky V

Nhan xet, hay lien he ve tin Chinh phuc Word 2007 ky V co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chinh phuc Word 2007 ky V de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Kinh nghiem trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Kinh nghiem
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0