Chi thi cua Ban Bi thu ve phat trien va quan ly bao dien tuNgay 22.7, Ban Bi thu T.U Dang da ban hanh Chi thi so 52-CT/TW ve phat trien va quan ly bao dien tu o nuoc ta hien nay. Noi dung chi thi nhu sau:

Mang thong tin toan cau (Internet) la mot trong nhung phat minh lon nhat trong linh vuc cong nghe thong tin da va dang phat trien manh me, rong khap, tac dong nhieu mat den doi song xa hoi cua nhan loai. Nuoc ta bat dau nghien cuu va chinh thuc tham gia mang thong tin toan cau tu nhung nam 90 cua the ky truoc. May nam gan day, he thong thong tin dai chung o nuoc ta co them loai hinh bao chi moi la bao dien tu.

Bao dien tu co tac dung va tien ich hon han cac loai hinh bao chi truyen thong, dung luong thong tin rat lon, tuong tac thong tin nhanh, phat hanh khong bi tro ngai ve khong gian, thoi gian, bien gioi quoc gia. Tu khi ra doi, bao dien tu nuoc ta da gop phan quan trong vao viec pho bien, tuyen truyen chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc; mo rong hieu qua thong tin doi ngoai; nang cao dan tri va thoa man nhu cau thong tin, huong thu van hoa cua nhan dan...

Tuy nhien, cac bao dien tu cua nuoc ta con mot so han che, yeu kem. Tinh tu tuong, tinh dinh huong chinh tri, tinh chien dau, tinh khoa hoc, tinh chuyen nghiep o mot so to bao dien tu chua cao. Mot so bao thieu can nhac khi dua tin, bai ve cac van de trong nuoc va thieu chon loc khi khai thac tu lieu, bai viet o ben ngoai; mot so tin, bai chay theo thi hieu tam thuong, giat gan, cau khach. O mot so co so dich vu Internet, con de xay ra tinh trang luu hanh, phat tan cac thong tin phan dong, doi truy, vu khong, boi nho danh du ca nhan, gay bat binh trong nhan dan. Chua co bien phap huu hieu de ngan ngua cac the luc thu dich, phan dong, co hoi chinh tri o trong va ngoai nuoc loi dung mang Internet va bao dien tu de chong pha cach mang nuoc ta.

Nguyen nhan cua nhung yeu kem noi tren, truoc het la do:

Nang luc cua co quan chu quan bao chi con bat cap; thieu cac bien phap chi dao, quan ly sau sat, thuong xuyen. Ban bien tap cua khong it bao dien tu, nhat la Tong Bien tap o mot so to bao, con yeu ve ban linh chinh tri va nang luc to chuc, quan ly chi dao hoat dong cua bao. Nhieu nguoi trong doi ngu nhung nguoi lam bao dien tu chua duoc dao tao co ban ve chuyen mon, nghiep vu va ky thuat. Cong tac xay dung Dang, doan the, to chuc bo may, quan ly toa soan chua duoc quan tam dung muc; viec bao ve an toan va an ninh mang con bat cap; trinh do ky thuat, co so vat chat va trang thiet bi con han che.

Mot so cap uy dang, chinh quyen, doan the cac cap va mot bo phan can bo, dang vien va nhan dan chua nhan thuc ro vi tri, tam quan trong cua bao dien tu va Internet, ca mat tich cuc cung nhu tac hai cua no, dan den tinh trang khat khe, cam doan hoac de dai, buong long quan ly. Thieu cac van ban quy pham phap luat de tao hanh lang phap ly cho su hoat dong, phat trien va quan ly bao dien tu. Thieu su phoi hop chat che, dong bo giua cac co quan lien quan trong chi dao, quan ly ve linh vuc nay.

Nham dua he thong bao dien tu phat trien nhanh, vung chac va co hieu qua, Ban Bi thu yeu cau cac cap uy, to chuc dang o Trung uong va dia phuong, cac co quan bao dien tu va co quan bao chi co bao dien tu thuc hien tot mot so van de sau:

1. Ve chu truong doi voi bao dien tu

Tiep tuc nang cao nhan thuc ve vi tri, vai tro, tac dong cua mang thong tin toan cau va cac bao dien tu den san xuat va doi song xa hoi. Doi moi noi dung, phuong thuc chi dao, quan ly cua cac co quan nha nuoc doi voi bao chi dien tu; xay dung cac to bao dien tu o nuoc ta co ky thuat va cong nghe hien dai, dung dan, chan thuc, phong phu ve noi dung, sac ben ve tinh dinh huong, tinh chien dau, co tinh van hoa, tinh nghiep vu cao, thuc su la vu khi chinh tri tu tuong quan trong, sac ben cua Dang, Nha nuoc, cac doan the, phuc vu dac luc su nghiep doi moi, xay dung va bao ve To quoc.

Bao dien tu o nuoc ta phai duoc phat trien nhanh, vung chac, co hieu qua, phu hop voi dieu kien cu the ve kinh te, ky thuat, con nguoi, nang luc quan ly; dam bao an ninh, an toan, ket hop hai hoa voi viec phat trien cac loai hinh bao chi va cac phuong tien thong tin khac.

2. Cac nhiem vu va giai phap chu yeu

2.1 Day manh cong tac tuyen truyen, giao duc nham khong ngung nang cao nhan thuc cua cac cap uy, chinh quyen, doan the, can bo, dang vien va nhan dan, nhat la trong thanh nien, thieu nien ve vi tri, tam quan trong va tinh hai mat cua Internet va bao dien tu, de khai thac, su dung co hieu qua mat tich cuc, dong thoi phong ngua, han che mat tieu cuc.

2.2 Tang cuong cong tac quan ly nha nuoc doi voi bao dien tu va cac mang thong tin dien tu.

Sua doi, bo sung, hoan thien cac van ban phap luat, cac co che, chinh sach phat trien, quan ly bao dien tu va mang Internet.

Nang cao nang luc quan ly bao dien tu cua cac co quan chu quan bao chi, cac co quan quan ly nha nuoc tu Trung uong den dia phuong. Phan dinh ro bao dien tu va trang tin dien tu, chan chinh tinh trang cac trang thong tin dien tu hoat dong nhu mot to bao dien tu. Kien quyet khac phuc hoat dong dich vu Internet trai phep, ngan chan cac trang tin dien tu phan dong, doi truy, xam pham doi tu, lam tha hoa dao duc, loi song, thuan phong my tuc; phong chong cac hoat dong lua dao, pha hoai kinh te tren mang thong tin dien tu.

Xay dung chien luoc quan ly tai nguyen thong tin, quan ly ten mien, ban quyen ten va thiet ke bao, bao dam an ninh va an toan mang.

2.3 Tien hanh ra soat, sap xep to chuc bo may, can bo trong cac co quan bao chi, co quan chu quan bao chi noi chung va bao dien tu noi rieng, truoc het tap trung cung co doi ngu can bo quan ly, cac tong bien tap va pho tong bien tap bao. Lam tot cong tac dao tao, boi duong can bo, phong vien bao chi, nhanh chong hinh thanh doi ngu can bo quan ly, bien tap vien, phong vien, ky thuat vien, quan tri kinh doanh bao dien tu co pham chat chinh tri vung vang, co trinh do nghiep vu va ky thuat dap ung yeu cau nhiem vu, kien quyet thay the nhung nguoi khong du pham chat, nang luc. Xay dung cac khoa, bo mon bao dien tu voi he thong giao trinh va can bo giang day co chat luong o cac co so dao tao ve bao chi. Quan tam lam tot cong tac xay dung to chuc dang, doan the trong cac co quan bao dien tu, cac co quan bao chi co bao dien tu, cac co quan, don vi co trang thong tin dien tu.

2.4 Co ke hoach dau tu de cac bao dien tu duoc trang bi ky thuat cong nghe hien dai, dap ung yeu cau nhiem vu va dau tu lap rap, san xuat may tinh va phan mem may tinh, phat trien cac dich vu da phuong tien phu hop voi dieu kien cua nuoc ta de pho cap va mo rong dien hoat dong cua bao dien tu toi cac tang lop nhan dan, nhat la den nhan dan o nong thon, vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc thieu so, bien gioi, hai dao.

2.5 Mo rong hop tac quoc te, trao doi kinh nghiem voi nuoc ngoai ve chuyen mon, nghiep vu, ky thuat va quan ly bao dien tu.

3. To chuc thuc hien

3.1 Ban Tu tuong - Van hoa Trung uong huong dan cac cap uy, to chuc dang, chinh quyen, cac co quan bao chi nghien cuu, quan triet sau rong va trien khai thuc hien nghiem tuc Chi thi nay; thuong xuyen don doc, kiem tra viec thuc hien, dinh ky bao cao Bo Chinh tri va Ban Bi thu nhung van de can quan tam trong lanh dao, chi dao.

3.2 Ban can su dang Bo Van hoa - Thong tin thuc hien tot chuc nang quan ly nha nuoc ve bao dien tu; chu tri, phoi hop voi cac co quan lien quan tham muu de Chinh phu ban hanh cac van ban phap luat, che do, chinh sach nham thuc hien tot Chi thi nay. To chuc viec sap xep, quy hoach mang luoi bao dien tu trong ca nuoc, chu trong xay dung mot so bao dien tu trong diem co chat luong, dap ung yeu cau thong tin doi noi va doi ngoai. Co ke hoach dao tao, boi duong nang cao nang luc chuyen mon nghiep vu, ban linh chinh tri, dao duc nghe nghiep cho can bo, phong vien, bien tap vien bao dien tu. Chi dao viec xay dung quy hoach, ke hoach phat trien cac trang thong tin dien tu (website) cua cac co quan, ban, nganh o Trung uong va cac dia phuong, cac to chuc kinh te theo huong thiet thuc, hieu qua.

3.3 Ban can su dang Bo Buu chinh - Vien thong chu tri cung Bo Cong an va cac co quan lien quan chi dao viec xay dung noi dung, ke hoach quan ly tai nguyen thong tin, cac nha cung cap dich vu, cac co so kinh doanh Internet va bao dien tu, dam bao an ninh va an toan mang, ngan chan moi am muu, hanh dong chong pha, gay roi cua cac the luc thu dich.

3.4 Ban can su dang Bo Giao duc va dao tao phoi hop voi Hoc vien Chinh tri Quoc gia Ho Chi Minh chi dao viec xay dung va thuc hien ke hoach dao tao, boi duong can bo giang day, bien soan chuong trinh, giao trinh, trang bi co so vat chat - ky thuat, xay dung bo mon bao dien tu trong cac khoa bao chi.

3.5 Cac cap uy va to chuc dang, cac doan the chinh tri - xa hoi, cac co quan thong tin dai chung to chuc tot viec tuyen truyen, pho bien sau rong chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc ve bao dien tu de nhan dan va nhat la the he tre su dung bao dien tu va Internet dung muc dich, co hieu qua. Dong thoi, dong vien nhan dan phat hien cac hoat dong kinh doanh, cung cap dich vu Internet trai phap luat de xu ly kip thoi. Cac co quan chu quan bao chi, cac co quan bao dien tu va cac co quan bao chi co bao dien tu, cac don vi, to chuc co trang thong tin dien tu can co ke hoach nang cao chat luong noi dung, hinh thuc, trinh do ky thuat cua bao dien tu, dap ung ngay cang tot hon nhu cau thong tin cua xa hoi, gop phan tich cuc vao su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

(TTXVN)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

5 tính năng mà Android nên học hỏi từ iOS

Android chắc chắn là hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay, nó đồng thời cũng là nền tảng được tích hợp những bộ tính năng phong phú nhất thế giới. Mặc dù được nhiều nhà sản xuất đầu tư nghiên cứu và phát triển như vậy, nhưng Android không phải là quá hoàn hảo, nó vẫn cần được cải tiến và nâng cấp hơn nữa, đặc biệt là việc học hỏi từ chính những nền tảng đối t

Hướng dẫn bảo vệ smartphone Android khi bị thất lạc

Tình trạng mất điện thoại hoặc bị quên ở đâu đó thực sự là ác mộng với người dùng. Google đã cung cấp một số giải pháp để tìm thiết bị hoặc ít nhất xóa tất cả các dữ liệu và nội dung riêng trên những chiếc smartphone cài hệ điều hành Android của họ.

Tổng hợp những biện pháp tăng tốc iPhone iOS 8 cực hiệu quả

Chắc cũng không cần phải nói gì nhiều khi nhắc đến iPhone hiện nay. Đây là sản phẩm đẳng cấp và được đánh giá cao về hiêu năng. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm không thể so sánh thì bên cạnh đó vẫn có những nhược điểm xuất hiện, nhất là đối với những điện thoại đã qua một thời gian sử dụng. Đôi lúc bạn sẽ nhận thấy điện thoại của mình hoạt động chậm đi. Ng

3 kỳ vọng lớn từ Google trong năm 2015

Trong năm 2014, công cụ tìm kiếm của Google vẫn tiếp tục chiếm lĩnh ngôi đầu ở thị trường thế giới. Chỉ tính riêng ở Mỹ, công ty đã có được 67% thị phần tìm kiếm trên máy tính. Còn ở thị trường toàn cầu, Google nổi danh là một doanh nghiệp với 50 tỷ USD doanh thu mỗi năm.

Tìm hiểu: U Dang, Mang Thong Tin Toan Cau, co quan chu quan, dap ung yeu cau, quan ly nha nuoc, bao dien tu, ban bi thu, To Chuc Dang, co hieu qua, phat trien, bao chi, chi thi, ky thuat, nuoc ta, tinh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chỉ thị của Ban Bí thư về phát triển và quản lý báo điện tử

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chỉ thị của Ban Bí thư về phát triển và quản lý báo điện tử bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chi thi cua Ban Bi thu ve phat trien va quan ly bao dien tu

Nhan xet, hay lien he ve tin Chi thi cua Ban Bi thu ve phat trien va quan ly bao dien tu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chi thi cua Ban Bi thu ve phat trien va quan ly bao dien tu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0