Cach su dung MobiFone 3G de dang

Cach su dung MobiFone 3G de dang

Tags: Video Call, Mobile TV, Mobile Internet, MobiFone 3G, Fast Connect, Thuy Nguyen, vung phu song cua mang, may dien thoai di dong, dang ky su dung, thiet bi dau cuoi, co the thuc hien, Chon che do, truy cap Internet, cach su dung, cac dich vu, khach hang, gui
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Truoc khi cung cap 4 dich vu cong nghe 3G dau tien, MobiFone da dat ra nhieu tinh huong trong qua trinh su dung cua nguoi dung va huong cach cai dat, lua chon che do cho may dau cuoi… de co the dap ung nhu cau khach hang toi da nhat.


MobiFone chinh thuc cung cap 4 dich vu 3G

Nhung dieu can luu y khi vao mang 3G

Theo MobiFone, tren may dau cuoi cua khach hang, doi voi cac loai dau cuoi ho tro mang 3G, thong thuong co 3 che do lua chon mang la: UMTS (3G), GSM (2G/2,5G), va Dual mode (2G/2,5G va 3G) hoac mot thuat ngu tuong tu.

Khi khach hang lua chon che do UMTS, thue bao chi duoc truy nhap vao mang 3G voi dieu kien nam trong vung phu song 3G. Thue bao se khong the chuyen sang mang 2G trong bat cu truong hop nao. Do do, khach hang se khong the lien lac duoc (goi den/goi di, nhan tin, su dung dich vu data...) neu nam ngoai vung phu song mang 3G cua MobiFone.

Neu khach hang dang su dung cac dich vu nhu: cuoc goi thuong, cuoc goi video, dich vu data ma di chuyen ra khoi vung phu song cua mang 3G thi dich vu do se bi ngat.

Khi khach hang lua chon che do GSM (2G/2,5G), thue bao chi duoc truy nhap mang 2G/2,5G cua MobiFone voi dieu kien nam trong vung phu song 2G/2,5G. Thue bao se khong the chuyen sang mang 3G trong bat cu truong hop nao. Do do: Khach hang cung se khong the lien lac duoc (goi den/goi di, nhan tin...) neu nam ngoai vung phu song mang 2G/2,5G cua MobiFone.

Tai thoi diem dau cung cap dich vu, vung phu song cua mang 3G con han che rat nhieu so voi mang 2G, dong thoi, doi voi cac dich vu co ban nhu thoai, SMS thong thuong khong co su khac biet giua mang 3G va 2G.

MobiFone khuyen nghi khach hang nen lua chon che do Dual mode cho thiet bi dau cuoi cua minh.Tren co so cau hinh mang luoi, cuong do va chat luong song, luu luong va loai hinh dich vu ma khach hang su dung, thiet bi dau cuoi se tu dong chuyen giao giua 2G va 3G de dam bao dich vu khong bi gian doan.

Dich vu Video Call

Day la dich vu thoai thay hinh, cho phep cac thue bao MobiFone khi dang dam thoai co the nhin thay hinh anh truc tiep cua nhau thong qua camera duoc tich hop tren may dien thoai di dong.


Anh minh hoa

MobiFone trinh dien dich vu 3G Video Call. Anh: Thuy Nguyen


Hien gio, MobiFone mo mac dinh dich vu Video call cho 1,5 trieu thue bao co muc cuoc su dung GPRS tu cao xuong thap trong thoi gian tu ngay 01/11/2009 den ngay 15/11/2009.

Cac thue bao khac neu co nhu cau su dung dich vu Video Call co the thuc hien dang ky dich vu qua SMS/USSD hoac qua cua hang cua MobiFone.

Cac dieu kien de thuc hien cac cuoc goi Video Call bao gom:

-Thue bao da duoc mo dich vu Video Call (mo mac dinh hoac da dang ky dich vu thanh cong).

-Thue bao dang hoat dong trong vung phu song cua mang MobiFone 3G.

-Thue bao su dung may dien thoai 3G co ho tro tinh nang Video Call.

-Thue bao goi va thue bao nhan cuoc goi deu dang lua chon che do goi Video Call.

-Cac thue bao MobiFone co the thuc hien cuoc goi Video Call trong nuoc (noi mang, lien mang) va quoc te. Rieng doi voi dich vu Video Call khi thue bao dang chuyen vung quoc te, MobiFone tam thoi chua cung cap.

Phuong thuc lua chon cuoc goi Video Call co the khac nhau tuy thuoc vao tung loai may dien thoai di dong cua cac nha san xuat.

-Cach thong dung khi quay so truc tiep tu ban phim hoac goi tu danh ba may dien thoai:

+Thue bao thuc hien cuoc goi: Nhap/chon so dien thoai can goi - chon Option - chon Call - chon Video call.

+Thue bao nhan cuoc goi: an phim nhan chap nhan cuoc goi nhu khi nhan cuoc goi thoai thong thuong.

-Trong truong hop mot trong cac dieu kien su dung dich vu Video Call neu tren khong duoc dap ung, cuoc goi Video call se khong duoc thiet lap. Hoac khi hai thue bao dang thuc hien cuoc goi Video Call ma mot trong hai thue bao di chuyen ra ngoai vung phu song 3G thi cuoc goi se bi ngung ket noi.

Sau khi khai bao mo dich vu Video Call, he thong se tu dong gui tin nhan thong bao cho khach hang.

Doi voi cac thue bao chua duoc mo mac dinh dich vu, co the thuc hien dang ky mo dich vu Video Call qua SMS/USSD hoac qua diem giao dich cua MobiFone: Khach hang dang ky/huy dang ky su dung dich vu Video Call bang SMS/USSD hoac tai cac diem giao dich cua MobiFone.

Neu dang ky dich vu Video Call qua SMS:

Buoc 1: Soan tin nhan “DK_Video Call” gui den so 999. Trong do “_” la khoang trong khi khach hang soan tin nhan.

Buoc 2: Xac nhan viec dang ky: Soan tin Y gui 999.

He thong se co tin nhan thong bao ve viec dang ky dich vu thanh cong hay khong.

Neu huy dich vu Video Call qua SMS

Buoc 1: Soan tin nhan “HUY_Video Call” gui 999. Trong do “_” la khoang trong khi khach hang soan tin nhan. He thong se gui tin nhan phan hoi yeu cau khach hang xac nhan viec huy dich vu Video Call.

Buoc 2: Xac nhan viec huy dich vu: Soan tin nhan Y gui 999.

He thong se co tin nhan thong bao ve viec huy dich vu thanh cong.

Con neu khach hang dang ky/Huy dang ky dich vu Video Call qua cac diem giao dich cua MobiFone thi phai la thue bao tra sau. Khach hang den cua hang cua MobiFone de duoc ho tro thuc hien dang ky/huy dang ky dich vu Video Call.

Dang ky/Huy goi cuoc qua USSD:

-Buoc 1: Tu thiet bi dau cuoi cua minh, khach hang nhap so truy cap *090#, bam Goi/Yes/OK de gui yeu cau den he thong.

-Buoc 2: Tren man hinh may dau cuoi cua khach hang se hien thi danh sach cac dich vu va goi cuoc cua MobiFone.

-Buoc 3: Khach hang Tra loi/Answer va nhap so tuong ung voi dich vu Video Call ma khach hang muon dang ky hoac huy.

-Buoc 4: Khach hang Tra loi/Answer va nhap so 1 tuong ung voi yeu cau Dang ky, nhap so 2 tuong ung voi yeu cau Huy.

-Sau khi hoan tat, he thong se tra mot ban tin thong bao ket qua Dang ky/Huy dang ky.

-Trong suot qua trinh thao tac, de tro ve Menu truoc, khach hang chon Tra loi/Answer, nhap vao so 0 chon Gui/Send.

-Trong suot qua trinh thao tac, de tro ve Menu chinh, chon Tra loi/Answer, nhap vao so 00 va chon Gui/Send.

Ngay sau khi khach hang dang ky thanh cong, he thong quan ly cua MobiFone se cap nhat thong tin ve viec dang ky/huy dang ky dich vu Video Call voi cac thong tin nhu sau:So thue bao; Loai thue bao; Thoi diem mo dich vu Video Call (ngay, gio, phut, giay); Noi dung SMS dang ky/huy.

Dich vu Mobile Internet

Mobile Internet la dich vu truy nhap Internet truc tiep tu may dien thoai di dong thong qua cac cong nghe truyen du lieu GPRS/EDGE/3G cua mang MobiFone. Dich vu dem lai nhieu tien ich nhu: Truy cap Internet, theo doi tin tuc nhanh chong, de dang moi luc, moi noi; Truy cap va xem, chia se video clip; Download/Upload anh/video, gui nhan email truc tiep tu dien thoai di dong mot cach nhanh chong, thuan tien.


Anh minh hoa

Trinh dien dich vu Mobile Internet. Anh: Thuy Nguyen


Tat ca cac thue bao di dong tra truoc va tra sau cua MobiFone deu co the dang ky su dung dich vu Mobile Internet.

De dang ky/huy/kiem tra dung luong goi dich vu Mobile Internet (da bao gom thue GTGT), nguoi dung co the lua chon ba cach:

a)Cac cau lenh qua SMS: 200 dong/SMS (tinh cuoc SMS MO gui den so 999).

b)Cac cau lenh qua USSD: 200 dong/lenh yeu cau.

c)Dang ky qua kenh ban hang: Mien phi.

Hien gio MobiFone co cac goi cuoc khac nhau de nguoi dung co the lua chon khi su dung dich vu. MobiFone cung luu y, doi voi thue bao khong su dung thiet bi dau cuoi 3G va/hoac thuong xuyen hoat dong o vung phu song 2G thi chi nen dang goi cuoc voi toc do toi da 384 Kbps.

Con doi voi thue bao su dung thiet bi dau cuoi 3G va thuong xuyen hoat dong o vung phu song 3G thi co the dang ky su dung goi cuoc voi toc do toi da 384 Kbps hoac 7,2 Mbps.

Dich vu Fast connect ( Mobile Broadband)

Dich vu Fast Connect la dich vu cho phep cac khach hang co the truy cap Internet bang rong di dong (Mobile Broadband) va gui tin nhan SMS trong pham vi vung phu song cua mang MobiFone thong qua cac thiet bi cho phep truy cap Internet tren nen cong nghe GPRS/EDGE/3G.

Khach hang su dung duoc dich vu khi co may tinh tuong thich voi viec truy cap Internet (PC, Laptop co cong USB hoac co khe cai SIMCard); Khach hang co SIMCard MobiFone da duoc dang ky su dung dich vu Fast Connect; Khach hang co cac thiet bi ho tro de truy nhap Internet tren may tinh thong qua mang di dong MobiFone nhu: USB DataCard, 3G WIFI… (thiet bi cai SIMCard MobiFone).


Hien tai, MobiFone tam thoi cung cap 2 loai USB DataCard nhu sau: Loai Mid-end: toc do download toi da 3,6 Mbps; Loai High-end: toc do download toi da 7,2 Mbps.Trong thoi gian dau cung cap dich vu, MobiFone tam thoi chi cung cap dich vu Fast Connect duoi hinh thuc thue bao tra sau.

De su dung dich vu, khach hang ra lam thu tuc tai cac diem giao dich cua MobiFone, ky hop dong dich vu Fast Connect tra sau de duoc cap 1 SIMCard moi voi dung luong 64K danh rieng cho dich vu nay. Trong truong hop, khach hang yeu cau su dung SIMCard 128K, Simcard 3G (trong thoi gian toi MobiFone se cung cap) thi ngoai cuoc hoa mang thi khach hang con phai thanh toan tien chenh lech giua Simcard 64K va SIMcard 128K/3G.

SIMCard Fast Connect co so thue bao rieng, chi duoc thuc hien chuc nang truy cap Internet va gui/nhan tin nhan, khong duoc thuc hien goi/nhan cuoc goi va su dung cac dich vu GTGT khac.

Dich vu Mobile TV

Dich vu Mobile TV cho phep khach hang cua MobiFone co the xem truyen hinh trong nuoc, quoc te truc tiep (Live TV) hoac xem cac noi dung theo yeu cau (xem lai truyen hinh, video clip, phim truyen, ca nhac).

Dich vu Mobile TV duoc cung cap cho tat ca cac thue bao di dong tra truoc va tra sau cua MobiFone. De su dung, thue bao phai dang ky su dung dich vu Mobile Internet cua MobiFone va dang o trong vung phu song GPRS/EDGE/3G. Chi tiet ve danh sach may ho tro Mobile TV xem tai website http://www.mobifone.com.vn.

Thue bao chi can trang bi dien thoai co ho tro Real player, ho tro EDGE/3G va tuong thich voi cac nen tang Java, Brew, Symbian, Windows Mobile, iPhone, BlackBerry, Android va Linux.Luu y: Dich vu Mobile TV hoat dong tot nhat tren mang 3G va co the tam su dung dich vu tren EDGE.

Cac thue bao di dong cua MobiFone co the dang ky qua SMS/USSD hoac tai cac diem giao dich cua MobiFone. Tu may di dong, khach hang truy nhap vao wapsite cua MobiFone, chon icon dich vuTV/Video.Doi voi truong hop da dang ky dich vu Mobile TV, khach hang co the lua chon cac kenh de xem. Khach hang khong phai tra cuoc data khi su dung dich vu Live TV nhung van phai tra cuoc data khi su dung cac ung dung khac tren Moifone wap portal.

Cach thuc su dung dich vu VoD va MoD: Tu may di dong, khach hang truy nhap vao wapsite cua MobiFone, chon icon dich vu TV/Video. Khach hang co the lua chon tuong ung de xem hoac tai VoD/MoD. Khach hang co the lua chon yeu cau xem hoac tai ve may dien thoai di dong VoD/MoD ua thich va khong phai tra them bat ky mot khoan cuoc nao ngoai cuoc thue bao dich vu Mobile TV khach hang da thanh toan. Tam thoi MobiFone khong cho phep khach hang thuc hien gui tang VoD/MoD cho thue bao khac.

Trong thoi gian thu nghiem, MobiFone tam thoi ap dung phuong thuc tinh cuoc thue bao tron goi cho dich vu Mobile TV (LiveTV va VoD/MoD). Khach hang chi phai tra cuoc thue bao dich vu, khong phai tra them cuoc data de xem khong gioi han cac chuong trinh truyen hinh cung nhu cuoc xem/tai VoD/MoD. Thoi gian toi, MobiFone se tiep tuc cung cap them nhieu goi cuoc voi cac dich vu phong phu va da dang.


Thuy Nguyen

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

Phục hồi tin nhắn đã xoá trên Facebook thật dễ dàng!

Bạn đã lỡ tay xóa bỏ những tin nhắn trên Facebook vào một này nào đó, bạn muốn tìm lại một số nội dung quan trọng đã nhắn và bối rối vì mình đã xóa chúng đi? Đừng lo lắng mà hãy bình tĩnh thực hiện vài bước hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn lấy lại các tin nhắn đã xóa. Thật tuyệt phải không?

Cách chuyển đổi video YouTube sang nhạc MP3 không cần phần mềm

Bạn vô tình xem được một đoạn video nào đó trên YouTube và rất thích bản nhạc nền trong đó, nhưng lại không muốn tải về cả đoạn video. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi video từ YouTube hoặc SoundCloud sang định dạng MP3 trực tuyến không cần phần mềm.

Hậu trường việc Facebook tạo nên bộ Reactions mới (Phần 2)

Reactions, bộ biểu tượng cảm xúc mới đã chính thức đổ bộ xuống Facebook của người dùng toàn cầu sau một thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng để ra mắt một thay đổi mang tính lịch sử này cần trải qua khá nhiều quá trình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Tổng hợp 13 mẹo vặt thú vị trên iPhone

Chiếc iPhone của bạn có khá nhiều tính năng thú vị mà có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ tới, chẳng hạn như nó cấu giấu một bản đồ lưu lại tất cả nơi bạn đã đến, hoặc nó sẽ cho phép bạn điều khiển điện thoại chỉ bằng một cái lắc đầu... Hãy cùng FPT Shop khám phá 15 mẹo vặt thú vị trên iPhone nhé.

Tìm hiểu: Video Call, Mobile TV, Mobile Internet, MobiFone 3G, Fast Connect, Thuy Nguyen, vung phu song cua mang, may dien thoai di dong, dang ky su dung, thiet bi dau cuoi, co the thuc hien, Chon che do, truy cap Internet, cach su dung, cac dich vu, khach hang, gui

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cách sử dụng MobiFone 3G dễ dàng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cách sử dụng MobiFone 3G dễ dàng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cach su dung MobiFone 3G de dang

Nhan xet, hay lien he ve tin Cach su dung MobiFone 3G de dang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cach su dung MobiFone 3G de dang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0