Cac bang tan WiMax

Cac bang tan WiMax

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cac bang tan WiMax

Trong nhung nam gan day, nhu cau truy cap bang thong rong dang phat trien rat nhanh chong. WiMAX la mot cong nghe truy cap khong day bang rong (WBA-Wireless Broadband Access) do Dien dan WiMAX (WiMAX Forum) xay dung va huong den cung cap cac dich vu tu co dinh den di dong. WiMax co the cung cap toc do hang Mbit/s toi nguoi su dung (end-user) va trong khoang cach hang km.

Cac chuan WiMax

Ve tieu chuan, WiMax la mot bo tieu chuan dua tren ho tieu chuan 802.16 cua IEEE nhung hep hon va tap trung vao mot so cau hinh nhat dinh. Hien co 2 chuan cua WiMax la 802.16-2004, 802.16-2005.

Chuan 802.16-2004 (truoc do la 802.16 REVd) duoc IEEE dua ra thang 7 nam 2004. Tieu chuan nay su dung phuong thuc dieu che OFDM va co the cung cap cac dich vu co dinh, nomadic (nguoi su dung co the di chuyen nhung co dinh trong luc ket noi) theo tam nhin thang (LOS) va khong theo tam nhin thang (NLOS).

Chuan 802.16-2005 (hay 802.16e) duoc IEEE thong qua thang 12/2005. Tieu chuan nay su dung phuong thuc dieu che SOFDMA (Scalable Orthogonal Frequency Division Multiplexing), cho phep thuc hien cac chuc nang chuyen vung va chuyen mang, co the cung cap dong thoi dich vu co dinh, nomadic, mang xach duoc (nguoi su dung co the di chuyen voi toc do di bo), di dong han che va di dong.

Hai che do song cong duoc ap dung cho WiMax la song cong phan chia theo thoi gian TDD (Time Division Duplexing) va song cong phan chia theo tan so (Frequency Division Duplexing). FDD can co 2 kenh, mot duong len, mot duong xuong. Voi TDD chi can 1 kenh tan so, luu luong duong len va duong xuong duoc phan chia theo cac khe thoi gian.

Bang tan cho WiMax

Cac bang duoc WiMax Forum tap trung xem xet va van dong co quan quan ly tan so cac nuoc phan bo cho WiMax la: 3600-3800MHz, 3400-3600MHz (bang 3.5GHz), 3300-3400MHz (bang 3.3GHz), 2500-2690MHz (bang 2.5GHz), 2300-2400MHz (bang 2.3GHz), 5725-5850MHz (bang 5.8GHz) va bang 700-800MHz (duoi 1GHz).

Bang 3400-3600MHz (bang 3.5GHz)

Bang 3.5Ghz la bang tan do duoc nhieu nuoc phan bo cho he thong truy cap khong day co dinh (Fixed Wireless Access – FWA) hoac cho he thong truy cap khong day bang rong (WBA). WiMax cung duoc xem la mot cong nghe WBA nen co the su dung bang tan nay cho WiMax. Vi vay, WiMax Forum do thong nhat lua chon bang tan nay cho WiMax.

Cac he thong WiMax o bang tan nay su dung chuan 802.16-2004 de cung cap cac ung dung co dinh va nomadic, do rong phan kenh la 3.5MHz hoac 7MHz, che do song cong TDD hoac FDD.

Mot so nuoc quy dinh bang tan nay chi danh cho cac he thong cung cap cac dich vu co dinh, khong co ung dung nomadic, nen de trien khai duoc WiMax can thiet phai sua doi lai quy dinh nay.

Doi voi Viet Nam, do bang tan nay duoc uu tien danh cho he thong ve tinh Vinasat nen hien tai khong the trien khai cho WiMax.

Bang 3600-3800MHz

Bang 3600-3800MHz duoc mot so nuoc chau Au xem xet de cap cho WBA. Tuy nhien, do mot phan bang tan nay (tu 3.7-3.8GHz) dang duoc nhieu he thong ve tinh vien thong su dung (duong xuong bang C), dac biet la o khu vuc chau A, nen it kha nang bang tan nay se duoc chap nhan cho WiMax o chau A.

Bang 3300-3400MHz (bang 3.3 GHz)

Bang tan nay do duoc phan bo o An Do, Trung Quoc va Viet Nam dang xem xet phan bo chinh thuc. Do An Do va Trung Quoc la hai thi truong lon, nen du chua co nhieu nuoc cap bang tan nay cho WBA, nhung thiet bi WiMAX cung da duoc san xuat.

Chuan WiMax ap dung o bang tan nay tuong tu nhu voi bang 3.5GHz, do la WiMax co dinh, che do song cong FDD hoac TDD, do rong kenh 3.5MHz hoac 7MHz.

Do An Do chi cho phep su dung doan bang tan 3316-3400MHz, nen cac thiet bi WiMax hien tai cung chi lam viec trong doan nay voi toi da 2x9 kenh 3.5MHz. Vi vay, neu cu 4 nha khai thac su dung bang tan nay thi thuong moi nha khai thac chi duoc cap su dung 2x2 kenh 3.5MHz. Trong khi do, theo y kien cua cac chuyen gia Alvarion, mot trong nhung hang cung cap thiet bi WiMax, thi de khai thac hieu qua, moi nha khai thac nen duoc cap it nhat 2x3 kenh 3.5MHz.

Bang 2500-2690MHz (bang 2.5 GHz)

Bang tan nay la bang tan duoc WiMax Forum uu tien lua chon cho WiMax di dong theo chuan 802.16-2005. Co hai ly do cho su lua chon nay. Thu nhat, so voi cac bang tren 3GHz dieu kien truyen song cua bang tan nay thich hop cho cac ung dung di dong. Thu hai la kha nang bang tan nay se duoc nhieu nuoc cho phep su dung WBA bao gom ca WiMax. WiMax o bang tan nay co do rong kenh la 5MHz, che do song cong TDD, FDD.

Bang tan nay truoc day duoc su dung pho bien cho cac he thong truyen hinh MMDS tren the gioi, nhung do MMDS khong phat trien nen Hoi nghi Thong tin Vo tuyen the gioi nam 2000 (WRC-2000) da xac dinh co the su dung bang tan nay cho he thong di dong the he 3 (3G hay IMT-2000 theo cach dat ten cua ITU). Tuy nhien, khi nao IMT-2000 duoc trien khai o bang tan nay cung chua co cau tra loi ro rang. Vi vay, hien da co mot so nuoc nhu My, Brazil, Mexico, Singapore, Canada, Lien hiep Anh (UK), Australia cho phep su dung mot phan bang tan tan nay cho WBA. Trung Quoc va An Do cung dang xem xet.

Vi du, Singapore da chia bang 2.5GHz thanh 15 khoi 6 MHz cho WBA de dau thau, theo do nha khai thac duoc cung cap cac dich vu co dinh, nomadic va di dong, khong yeu cau phai su dung mot cong nghe cu the nao. Cac nha khai thac trung thau co trach nhiem tu phoi hop voi nhau va voi cac nha khai thac cua cac nuoc lang gieng de tranh can nhieu. Tai My, Uy ban Truyen thong Lien bang (FCC) chia bang 2.5GHz thanh 8 khoi, moi nha khai thac co the duoc cap 22.5MHz, gom mot khoi pho co do rong 16.5MHz ket hop voi khoi 6MHz.

Do ITU xac dinh bang tan nay cho IMT-2000, nen WiMax Forum dang co ke hoach tham gia vao cac nhom nghien cuu cua ITU de thuc day viec dua chuan 802.16 thanh mot nhanh cua ho tieu chuan IMT-2000.

Voi Viet Nam, Quy hoach pho vo tuyen dien quoc gia duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet cuoi nam 2005 da quy dinh bang tan 2500-2690 MHz se duoc su dung cho cac he thong thong tin di dong the he moi, khong trien khai them cac thiet bi khac trong bang tan nay. Vi vay, co the hieu cong nghe WiMax di dong cung la mot doi tuong cua quy dinh nay, nhung bang tan nay se duoc su dung cho loai hinh cong nghe cu the nao van con de mo.

Bang 2300-2400MHz (bang 2.3 GHz)

Bang 2.3GHz cung co dac tinh truyen song tuong tu nhu bang 2.5GHz nen la bang tan duoc WiMax Forum xem xet cho WiMax di dong.

Hien co mot so nuoc phan bo bang tan nay cho WBA nhu Han Quoc (trien khai WiBro), Uc, My, Canada, Singapore. Singapore da cho dau thau 10 khoi 5MHz trong dai 2300-2350MHz de su dung cho WBA voi cac dieu kien tuong tu nhu voi bang 2.5GHz. Uc chia bang tan nay thanh cac khoi 7MHz, khong qui dinh cu the ve cong nghe hay do rong kenh, uu tien cho ung dung co dinh. My chia thanh 5 khoi 10MHz, khong qui dinh cu the ve do rong kenh, cho phep trien khai ca TDD va FDD.

Doi voi Viet Nam, day cung la mot bang tan co kha nang se duoc su dung de trien khai WBA/WiMax.

Bang 5725-5850MHz (bang 5.8 GHz)

Bang tan nay duoc WiMax Forum quan tam vi day la bang tan duoc nhieu nuoc cho phep su dung khong can cap phep va voi cong suat toi cao hon so voi cac doan bang tan khac trong dai 5GHz (5125-5250MHz, 5250-5350MHz), von thuong duoc su dung cho cac ung dung trong nha.
Theo WiMax Forum thi bang tan nay thich hop de trien khai WiMax co dinh, do rong phan kenh la 10MHz, phuong thuc song cong duoc su dung la TDD, khong co FDD.

Bang duoi 1GHz

Voi cac tan so cang thap, song vo tuyen truyen lan cang xa, so tram goc can su dung cang it, tuc muc dau tu cho he thong thap di. Vi vay, WiMax Forum cung dang xem xet kha nang su dung cac bang tan duoi 1GHz, dac biet la bang 700-800MHz.

Hien nay, mot so nuoc dang thuc hien viec chuyen doi tu truyen hinh tuong tu sang truyen hinh so, nen se giai phung duoc mot phan pho tan su dung cho WBA/WiMax. Vi du, My do cap doan bang tan 699-741MHz truoc day dung cho kenh 52-59 UHF truyen honh va xem xet cap tiep bang 747-801MHz (kenh 60-69 UHF truyen hinh).

Voi Viet Nam, do dac diem co rat nhieu dai truyen hinh dia phuong nen cac kenh trong giai 470-806MHz danh cho truyen hinh duoc su dung day dac cho cac he thong truyen hinh tuong tu. Hien chua co lo trinh cu the nao de chuyen doi cac he thong truyen hinh tuong tu nay sang truyen hinh so, nen chua thay co kha nang co bang tan de cap cho WBA/WiMax o day


Tuong lai nao cua WiMax?

Do no luc cua cac nha san xuat trong viec quang ba, hien nay WiMax dang duoc noi den nhieu, doi khi con duoc danh gia la cong nghe chiem linh thi truong vien thong trong tuong lai, hay la cong nghe 4G. Nhung thuc te thi WiMax la cong nghe dang trong qua trinh duoc xay dung va hoan thien, chua co vi du dien hinh nao ve su thanh cong ve mat thuong mai, nen nghi ngo ve muc do thanh cong cua cong nghe nay van con ton tai (co nguoi da goi cong nghe nay la WhyMax thay vi WiMax).

Trong 10 nam qua cung khong it cong nghe vo tuyen duoc quang cao ram ro, nhung thanh cong thuc te lai rat it. Vao nhung nam 1995-2000, cac he thong ve tinh di dong tam thap nhu GlobalStar, Iridium, ICO,.. da duoc quang cao la su bo sung tuyet voi cho cac he thong di dong mat dat, nhung thuc te tat ca cac he thong do deu that bai. Viec danh gia qua cao he thong 3G do dan den viec cac nha khai thac chau Au do ra mot so luong lon tien de danh quyen su dung bang tan roi sau do gap kho khan, tham chi co nguy co pha san. WiFi vao dau nhung nam 2000 cung da tung duoc tung ho, nhung khiem khuyet vung phu song han che lai duoc chi ra ngay sau do cung voi su xuat hien cua WiMax.

Vi vay, su thanh cong cua WiMax can thoi gian de co cau tra loi va cac chinh sach quan ly cung can tinh den khia canh nay. Nhieu nuoc khi phan bo bang tan da ap dung chinh sach doc lap ve cong nghe, chi quy dinh muc dich khong quy dinh cu the loai cong nghe. Viec lua chon loai hinh cong nghe nao su dung trong bang tan do la do chinh nha khai thac quyet dinh va tu chiu trach nhiem.

Le Van Tuan - Tap chi BCVT&CNTT ky 1 - so 5/2006

Viet Bao
Comment :Cac bang tan WiMax
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cac bang tan WiMax bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cac bang tan WiMax ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cac bang tan WiMax ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Công Nghệ
Bands WiMax
WiMax Forum, China, Vietnam, by India, with Vietnam, WiMax standard, the mobile satellite system, not by sight, the information system, service fixed, analog television, can provide the operator, is used, the services, bandwidth, block
In recent years, demand for broadband access is growing rapidly . WiMAX is a wireless technology broadband access (WBA-Wireless Broadband Access) by the WiMAX Forum (WiMAX Forum) aims to develop and provide services ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các băng tần WiMax

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các băng tần WiMax bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac bang tan WiMax

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac bang tan WiMax co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac bang tan WiMax de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Internet trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Internet
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0