Buu chinh Viet Nam 2010 Tin hoc hoa kinh doanh co laiTach rieng Buu chinh voi Vien thong, va tin hoc hoa nganh Buu chinh Viet Nam la trong tam cua Du thao Quy hoach phat trien Buu chinh Viet Nam tu nay den nam 2010. Du kien trong thang 8, Bo Buu chinh-Vien thong (BC-VT) se trinh Du thao nay len Thu tuong Chinh phu.

Buu chinh Viet Nam 2010 Tin hoc hoa kinh doanh co lai
Thu ve ban (Anh: Thanh Hai)

Hien nay, tinh hinh mang buu chinh Viet Nam so voi khu vuc la chua cao. Binh quan dau nguoi ve so thu la 3 thu/nam/nguoi (so voi Thai Lan la 20 thu/nam/nguoi); so lan phat thu 2 lan/ngay.

Ngay 7/6/2002, Chu tich nuoc Tran Duc Luong da ky lenh cong bo Phap lenh BC-VT, da duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa X thong qua ngay 25/5/2002. Phap lenh quy dinh ro: Tach rieng mang buu chinh cong cong va mang chuyen phat. Mang buu chinh cong cong duoc xay dung, quan ly va phat trien theo chien luoc, quy hoach, ke hoach do co quan nha nuoc co tham quyen phe duyet, gom cac trung tam dau moi, buu cuc, diem phuc vu, thung thu cong cong duoc ket noi nhau bang cac tuyen duong thu. Ve mang chuyen phat, do doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te xay dung va quan ly de cung cap dich vu chuyen phat thu theo quy dinh cua phap luat ve BC-VT va cac quy dinh khac cua phap luat ve van chuyen hang hoa.

Cho Buu chinh "di o rieng"

Buu chinh Viet Nam 2010 Tin hoc hoa kinh doanh co lai
Pho tong giam doc VNPT Le Anh Duc (Anh: Hong Phuong)

Pho tong giam doc thuong truc VNPT Le Anh Duc cho biet: Hien tai, VNPT da tan dung duoc mang luoi BC-VT voi gan 13.000 buu cuc, dai ly va diem Buu dien Van hoa xa tren ca nuoc, tu trung tam cac tinh cho den tan xa. Nhung dich vu nay da dap ung nhu cau nhan, gui thuan loi cho dan cu de giup thu hut von, nop cho Quy Ho tro Phat trien cua Nha nuoc de Nha nuoc dau tu vao cac chuong trinh muc tieu phat trien kinh te-xa hoi.

Phat trien song song voi vien thong, Buu chinh cung khong ngung dua ra cac dich vu moi tien loi cho nguoi dan. Ben canh nhung dich vu truyen thong nhu gui thu, chuyen tien, VNPT cung mo them cac dich vu moi nhu Tiet kiem Buu dien, chuyen tien tu nuoc ngoai ve Viet Nam, kem theo Chuyen Phat Nhanh, phat tan tay. Hien nay, Buu chinh dang tien toi nhan phat tai nha nen cac dich vu tai chinh buu chinh rat quan trong vi co kha nang trien khai va phat trien cac dich vu ngan hang trong mang luoi buu chinh: dich vu tai khoan ca nhan, nho thu nho tra cho cac doanh nghiep nhu thu tien nuoc, tien dien thoai, cac dich vu nhan tra ca nhan cho cac doanh nghiep,...

Do cung la kenh huy dong von nhan roi trong dan cu de gop phan cung Nha nuoc phat trien kinh te- xa hoi. Mat khac, no cung bao dam cong an viec lam cho nguoi lao dong cung nhu hieu qua su dung mang luoi dich vu buu chinh.

Truoc day, Buu chinh Viet Nam chu yeu phat trien mang buu chinh cong ich. Trong quy hoach phat trien giai doan moi, dieu nay duoc quy dinh lai ro rang: se gom hai mang dich vu chinh la buu chinh cong cong va buu chinh dich vu. Trong do, dich vu cong cong do Nha nuoc quan ly, dam bao cung cap dich vu cho moi tang lop nhan dan trong xa hoi, nhat la dong bao o vung sau, vung xa. Dong hanh voi thoi hoi nhap, mo cua, Buu chinh se mo rong dich vu, truoc het la cho phep nhieu doanh nghiep cung tham gia kinh doanh dich vu chuyen phat thu. Voi ke hoach nay, nganh buu chinh nuoc ta se chuyen dan tu co che phuc vu sang giai doan chuyen tiep - tro thanh nganh kinh doanh va phuc vu.

Cung theo chu truong cua lanh dao Bo BC-VT, dinh huong chien luoc cho Buu chinh Viet Nam la dinh hinh cac dich vu moi - voi su hoi tu buu chinh ket hop voi cac linh vuc tai chinh de tao thanh tai chinh buu dien; ket hop voi cong nghe thong tin (CNTT) de phuc vu thuong mai dien tu; ket hop voi vien thong de hoa vao mang luoi cung cap dich vu, san pham vien thong.

Ong Do Ngoc Binh, truong Ban Buu chinh - Tong Cong ty BC-VT Viet Nam (VNPT) cho hay: ""Nho dua cong nghe vao ap dung trong san xuat, nganh buu chinh se dan chuyen dich co cau tu phuc vu chu yeu cho khach hang tu nhan (Customer to Customer) sang doi tuong la cac co quan, doanh nghiep (Bussiness to Bussiness, va Bussiness to Customer). Nhu the, se dua ra thi truong cac san pham mang tinh chuyen nghiep hoa va tin hoc hoa cao"".

Diem mau chot cua Quy hoach la su tach rieng hai nganh Buu chinh va Vien thong, tien toi de Buu chinh Viet Nam duoc hoat dong doc lap - tro thanh nganh kinh te co doanh thu. Viec chia tach nay cua Trung Quoc da tung thuc hien rat thanh cong: ho tien hanh ""cho buu chinh di o rieng"" trong thoi gian bon nam. Ban dau, khi da tach rieng, Nha nuoc ho tro cho Buu chinh tam ty nhan dan te, nam thu hai la nam ty nhan dan te va cu nhu vay, con so nay giam dan xuong, theo ty le 8-5-3-1. Den het nam thu tu, Buu chinh Trung Quoc da ""truong thanh, tu dung tren doi chan cua minh".

Trong lo trinh phat trien Buu chinh Viet Nam, du kien den nam 2005, Bo BC-VT se ket hop voi Bo Tai chinh huong dan va trien khai hach toan rieng nganh Buu chinh. Den nam 2007, tien toi ha gia thanh dich vu buu chinh, tach rieng hoan toan voi vien thong - tro thanh nganh kinh te hoat dong doc lap. Tien toi nam 2010, Buu chinh Viet Nam phan dau kinh doanh co lai, ""dung vung tren doi chan cua minh".

Theo Quyet dinh 158/ 2001/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu phe duyet Chien luoc phat trien BC-VT Viet Nam den nam 2010 va dinh huong den nam 2020, se ""phat trien Buu chinh Viet Nam theo huong co gioi hoa, tu dong hoa, tin hoc hoa, nham dat trinh do hien dai ngang tam cac nuoc tien tien trong khu vuc. To chuc Buu chinh tach khoi Vien thong, hoat dong doc lap co hieu qua, cung cap cac dich vu da dang theo tieu chuan quoc te"".

Theo Du thao neu tren, voi so von du kien dau tu giai doan 2004-2005 la 500 ty dong, den nam 2010 se phat trien mang luoi buu chinh theo ke hoach: Nam 2003, da dua vao hoat dong 12.000 diem phuc vu buu chinh tren ca nuoc. Nam 2005, phat trien thanh 13.000 diem. Den nam 2010, con so nay se la 13.500 diem phuc vu.

Nam 2010, dat muc do phuc vu binh quan duoi 7.000 nguoi dan tren mot diem phuc vu BC-VT, ban kinh phuc vu binh quan duoi 3km. Dat chi tieu 100% so xa dong bang va hau het cac xa mien nui co bao den trong ngay. Mat khac, tiep tuc ""thiet lap mang buu chinh cong cong rong khap trong ca nuoc de cung cap dich vu trong va ngoai nuoc. Cung cap dich vu buu chinh cong ich va thuc hien cac nhiem vu cong ich khac do Nha nuoc giao, nham bao ve an toan mang buu chinh va bao dam an ninh thong tin. Cung nho dua vao mang buu chinh cong cong nay, se kinh doanh cac dich vu: tai chinh, tiet kiem, chuyen tien, phat hanh bao chi, ngan hang..."

Quan trong nhat, chinh la phat trien cac dich vu moi - huong den chuyen co cau kinh te cung nhu doanh thu dich vu ve phia cac dich vu buu chinh moi. Viec kinh doanh co lai se phu thuoc rat nhieu vao su phat trien cac dich vu tren co so ung dung cong nghe moi, tin hoc hoa buu chinh.

Tin hoc hoa Buu chinh? Da khoi dong...

Trong dieu kien Buu chinh phai dung ra hoat dong kinh doanh doc lap va chiu nhieu suc ep canh tranh ve dich vu voi nhieu doi thu nhu hien nay, mot hinh anh Buu chinh Viet Nam nang dong hon, hoat dong hieu qua hon va kha nang dap ung nhu cau cua khach hang cao hon la mot yeu to rat quan trong. Trong lo trinh den nam 2010, nganh Buu chinh hien da xuc tien tin hoc hoa mang luoi nham chuan hoa, giam thieu cac thao tac thu cong trong cong tac phuc vu khach hang.

Buu chinh Viet Nam 2010 Tin hoc hoa kinh doanh co lai
Khach hang giao dich Tiet kiem Buu dien - mot dich vu buu chinh cua VNPT dang duoc tin hoc hoa manh.

Chinh thuc hoat dong tu dau nam 2004, Ban POST*Net thuoc VNPT, don vi chu quan toan bo cac du an tin hoc hoa nganh Buu chinh da trien khai ngay ba phan mem (cung la ba tieu du an) danh cho nhung dich vu buu chinh co kha nang thu hut khach hang nhieu nhat. Duoc uu tien hang dau, phan mem dau tien danh cho cac dich vu tai chinh buu chinh nhu cac dich vu chuyen tien, Tiet kiem Buu dien (co tinh den viec dam bao cung cap dich vu chuyen tien dien tu sau nay). Tieu du an thu hai la phan mem theo doi dinh vi, cung cap thong tin ho tro khach hang va xay dung co so du lieu de trao doi quoc te hay voi nganh Hang khong, voi cac dich vu chuyen phat nhanh, buu pham ghi so, buu kien, buu chinh uy thac. Phan mem thu ba: tu dong hoa giao dich de cung cap mot giao dien thong nhat va chuan hoa cho toan bo cac quay giao dich trong ca nuoc.

Phan mem truy tim dinh vi buu gui EMS la mot trong so nhung dau viec nam trong tieu du an xay dung phan mem theo doi dinh vi, cung cap thong tin ho tro khach hang va da som duoc POST*Net trien khai. Trong trien khai, phan mem nay da giup nhan vien Buu dien va khach hang su dung dich vu co the theo doi duoc hanh trinh buu gui EMS va phia Buu dien cung se nhanh chong xu ly duoc nhung van de co the xay ra trong qua trinh nhan, phat buu gui EMS. Buoc dau, viec su dung phan mem nay da duoc trien khai tai 25 Buu dien tinh, thanh co san luong dich vu EMS cao nhat (chiem khoang 90% tong san luong ca nuoc) cho ket qua tot. VNPT se tiep tuc trien khai phan mem nay den cac tinh, thanh con lai. Sap toi, khong chi dich vu EMS ma ca cac san pham khac cua Buu chinh nhu phat trong ngay, buu pham ghi so, buu kien, buu chinh uy thac... cung se co phan mem thong tin dinh vi ap dung rieng cho tung dich vu.

VNPT cung da trien khai tai 17 tinh, thanh viec truyen so lieu qua mang VNPT va thoi gian toi se trien khai pha II cho 42 tinh, thanh con lai. Phat hanh bao chi cung la mot tieu du an da hoan thanh khau xay dung noi dung. Khi duoc VNPT phe duyet, du an nay se gop phan ho tro cho viec thuc hien quy dinh nghiep vu phat hanh bao chi da duoc chinh thuc ap dung tu ngay 1/7/2004 voi mot phan mem thong nhat duoc trien khai den cac Buu cuc cap I tai cac tinh, thanh.

Ngay 15/9 toi, Du an tin hoc xay dung cho dich vu chuyen tienchuyen tien nhanh, thu chuyen tien, dien chuyen tien, chuyen tien quoc te (bao gom tu cac khau nhan, phat hanh, tra, doi soat...) du kien se hoan thanh tron goi. Neu khong co gi thay doi, trong thang 10/2004 se co the trien khai tap huan truoc khi trien khai toan bo nhung buu cuc co phuc vu dich vu chuyen tien tren toan mang luoi cung voi quy dinh chuyen tien moi.

Nhung phan mem tren duoc ap dung deu doi hoi nhung nhan vien Buu chinh khong chi la nguoi nam chac cac kien thuc nghiep vu ma con phai thanh thao trong cac thao tac su dung phan mem tren may tinh. Cung voi su viec doi moi ve qua trinh thao tac tung nghiep vu, dien mao moi cua Buu chinh Viet Nam se duoc bat dau tu viec chuan hoa cac quay giao dich, tu cach thuc phuc vu cua nhan vien giao dich truc tiep tiep xuc voi khach hang. Muc tieu nay duoc trien khai bang Du an xay dung phan mem tong hop tu dong hoa giao dich dang duoc Ban POST*Net trien khai, du kien den quy IV/2004 se hoan thanh va trinh VNPT phe duyet.

Ben canh do, Du an con xay dung mot mo hinh quay giao dich da dich vu, cung voi he thong xep hang lay so tu dong. Cac nhan vien giao dich chi can kich hoat vao phan mem dich vu nao se goi duoc chuong trinh danh cho dich vu do ra de thao tac nhanh chong, dam bao tinh chinh xac va giam thieu rat nhieu nhung so xuat co the xay ra trong qua trinh phuc vu khach hang. Duoc biet, doi tuong thuc hien cua Du an se khong chi danh cho cac Buu cuc ma mo rong den ca cac diem phuc vu khac nhu Dai ly Buu dien, tham chi la diem Buu dien Van hoa Xa.

● Dinh Hang - Thuy Nguyen

Tin, bai lien quan:

Thoi co moi, vi the moi de nang muc phat trien ICT

VNPT: Tu ""anh buu dien"" den tap doan kinh te manh

Thang 9: Phe duyet thi diem mo hinh Tap doan BC-VT

Trong giai doan doi moi, VNPT co vai tro chu luc

Muoi nam, chin lan giam cuoc di dong...

No luc het minh cho muc tieu 100% xa co dien thoai

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

Thiên đường khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng

Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng sẽ đưa du khách về miền quê thiên nhiên hoang sơ với con sông trong mát, tiếng chim lảnh lót... tất cả như quyện vào nhau tạo nên bản hòa ca sống động của thiên nhiên nơi đây.

Man City: Mất tất cả vì… Etihad?

Rất nhiều mùa giải đã chỉ ra rằng, sân nhà luôn là điểm tựa bắt buộc cho bất kỳ đội bóng nào nuôi tham vọng vô địch. Sức mạnh huỷ diệt trên pháo đài Etihad mùa trước đã chắp cánh cho ngôi vương của Man City, song ở thời điểm này, phong độ bết bát nơi 'thánh địa' lại đang làm nhạt dần đi sức sống của nửa xanh thành Manchester.

Những tấm gương nghị lực qua đời để lại tiếc thương

Chị Châu Loan, cô bé Nguyễn Thị Nguyện hay Hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng… dù không còn trên cõi đời này nữa, nhưng nghị lực sống của họ vẫn là điều được nhắc tới mãi về sau.

Lính hình sự và những cuộc đấu trí với sát thủ

Nhắc tới cảnh sát hình sự (CSHS), người ta dễ hình dung tới những anh chàng khỏe như lực sĩ, bắn súng hai tay, quăng lựu đạn cả chùm. Tuy nhiên, ít người biết rằng cuộc đấu trí với tội phạm hình sự vẫn luôn cần những bộ óc thông minh, những “miếng võ” khôn khéo, đầy mưu mẹo…

Tìm hiểu: Viet Nam, Bo Buu, kinh doanh co lai, cung cap dich vu, dich vu buu chinh, cac dich vu, tin hoc hoa, diem phuc vu, de cung cap, phan mem, du an, chuyen tien, buu dien, khach hang, xay dung, den

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bưu chính Việt Nam 2010: Tin học hoá, kinh doanh có lãi

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bưu chính Việt Nam 2010: Tin học hoá, kinh doanh có lãi bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Buu chinh Viet Nam 2010 Tin hoc hoa kinh doanh co lai

Nhan xet, hay lien he ve tin Buu chinh Viet Nam 2010 Tin hoc hoa kinh doanh co lai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Buu chinh Viet Nam 2010 Tin hoc hoa kinh doanh co lai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Internet trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Internet
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0