Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Voi chu de "Chien luoc phat trien thong tin va truyen thong", hom nay, ngay 6/8/2008, Bo truong Bo TT-TT Le Doan Hop va cac Thu truong Bo TT-TT da tra loi duoc gan 100 cau hoi cua nguoi dan.

Tham gia buoi tra loi truc tuyen con co cac thu truong Bo TT-TT va lanh dao cac co quan, don vi cua Bo TT-TT tren dia ban thanh pho Ha Noi. Bo truong se cung cac vi lanh dao cac don vi chuc nang tra loi tat ca cac cau hoi lien quan den: chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien cua nganh TT-TT.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Bo truong Le Doan Hop tra loi cac cau hoi truc tuyen cua nguoi dan. Anh: Le Anh Dung.

Dai hoi Dang toan quoc lan thu VI nam 1986 da khoi xuong cong cuoc doi moi dat nuoc. Tu do den nay, kinh te- xa hoi nuoc ta da co nhieu chuyen bien tich cuc, dat duoc nhieu thanh tuu quan trong, kinh te co toc do tang truong cao, van hoa – xa hoi co nhung buoc phat trien moi, an ninh quoc phong duoc dam bao, doi song nhan dan ngay cang duoc cai thien, uy tin va vi the cua Viet Nam tren truong quoc te duoc nang cao. Viet Nam da chinh thuc la thanh vien cua To chuc thuong mai The gioi WTO va la uy vien khong thuong truc cua Hoi dong bao an Lien Hop quoc.

Dat nuoc dat duoc nhung thanh tuu to lon nhu tren, co dong gop cua toan dan, cua nhieu cap, nhieu nganh; trong do co su dong gop cua Nganh Thong tin va Truyen thong voi tu cach la mot Nganh nganh dich vu, cong nghe, ha tang kinh te - xa hoi can phai di truoc mot buoc de thuc day cac Nganh khac phat trien. Vi vay, Dang, Nha nuoc, cac cap, cac nganh va toan dan quan tam den vai tro cua thong tin va truyen thong la dong luc phat trien kinh te- xa hoi, gop phan dam bao quoc phong, an ninh, chu dong hoi nhap kinh te quoc te; luon tao dieu kien de su nghiep thong tin va truyen thong phat trien ngay cang lon manh xung dang la nganh mui nhon, tien phong cua dat nuoc.

Ben canh nhung thanh tuu da dat duoc, Nganh Thong tin va Truyen thong cung dang phai doi mat voi nhung thach thuc khong nho. Do la trong dieu kien hoi nhap kinh te quoc te va canh tranh ngay cang gay gat, Nganh Thong tin va Truyen thong phai lam gi de dua linh vuc thong tin va truyen thong tro thanh mot trong nhung linh vuc co ty trong lon dong gop vao tang truong GDP cua ca nuoc; tung buoc hinh thanh va phat trien nen kinh te tri thuc. Mat khac la phat trien linh vuc bao chi, xuat ban theo huong nang cao chat luong tu tuong va van hoa, phong phu ve noi dung va hinh thuc trinh bay, hien dai ve mo hinh, co cau to chuc va co so vat chat - ky thuat; dong thoi xay dung co che quan ly phu hop va khoa hoc.

De dat duoc muc tieu do, mot trong nhung bien phap quan trong la can lam tot cong tac chien luoc, quy hoach, ke hoach bao gom ca viec xay dung va trien khai cac chien luoc, quy hoach, ke hoach de phat huy the manh cua minh trong viec chi dao dieu hanh quan ly kinh te nganh vuot len nhung thach thuc, khai thac triet de nhung co hoi de dua Nganh Thong tin va Truyen thong tiep tuc phat trien nhanh, manh va ben vung trong tinh hinh moi.

Bat dau tu thang 1/2008, moi thang 1 lan, lanh dao Bo TT-TT da thuc hien tra loi truc tuyen voi nhan dan ve linh vuc quan ly cua Bo: Thu truong Le Nam Thang tra loi ve chinh sach phat trien vien thong, Internet, tan so vo tuyen dien va truyen dan phat song; Thu truong Nguyen Minh Hong tra loi ve cac van de ung dung va phat trien CNTT; Thu truong Tran Duc Lai ve kinh te, ke hoach, dau tu phuc vu su phat trien nganh; Thu truong Nguyen Thanh Hung ve huong toi mot nganh buu chinh Viet Nam nang dong va Thu truong Do Quy Doan ve hoat dong xuat ban, in, phat hanh sach.

Buoi doi thoai truc tuyen cua Bo truong Le Doan Hop duoc tuong thuat truc tiep tren cac kenh thong tin: website cua Bo TT-TT , Bao dien tu VietNamNet , Bao dien tu VTC News , Bao Buu dien Viet Nam , bat dau luc 8h30 phut ngay 6/8/2008.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Dung 8h30 sang 6/8, Bo truong Bo TT&TT Le Doan Hop bat dau tra loi truc tuyen cac cau hoi cua nguoi dan gui ve. Anh: Le Anh Dung.
Sau day la noi dung buoi tra loi truc tuyen cua Bo truong Bo TT&TT Le Doan Hop:

Loi nguoi dan: Kinh thua quy vi doc gia, thua cac ban!

Trong thoi gian qua, de cung cap va trao doi thong tin ve cong tac quan ly nha nuoc trong cac linh vuc thong tin va truyen thong voi nguoi dan, Bo TT-TT da to chuc 5 buoi tra loi truc tuyen giua cac lanh dao Bo voi nguoi dan ve cac linh vuc thuoc quan ly nha nuoc cua Bo. Thong qua cac buoi tra loi truc tuyen nay Bo Thong tin va Tuyen thong da phan nao cung cap nhung thong tin can thiet den voi nguoi dan ve nhung chu truong, chinh sach, ve nhung dinh huong cua Bo doi voi cong tac quan ly nha nuoc cua Bo, dong thoi cung nhan duoc su chia se va quan tam sau sac cua nguoi dan doi voi nhung van de ma cong tac quan ly nha nuoc cua Bo can phai thuc day manh me trong thoi gian toi.

De tiep tuc tang cuong trao doi va cung cap thong tin den nguoi dan ve chu truong phat trien cua nganh thong tin va truyen thong trong giai doan phat trien va hoi nhap cua dat nuoc cung nhu lam ro hon vai tro cua nganh thong tin va truyen thong doi voi su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, hom nay Bo truong Bo TT-TT Le Doan Hop se tra loi truc tuyen nguoi dan voi chu de “Chien luoc phat trien Thong tin va Truyen thong”.

Buoi tra loi truc tuyen cua Bo truong Le Doan Hop duoc thuc hien tren cong thong tin dien tu cua Bo dong thoi cung duoc truyen truc tiep tren cac phuong tien truyen thong cua Bo nhu: bao dien tu ICTnews, bao dien tu TS, trang tin dien tu VTC... Buoi tra loi truc tuyen keo dai den 12h00. Quy doc gia quan tam xin dat cau hoi truc tiep voi Bo truong Le Doan Hop ngay sau day tai dia chi: http://giaoluu.mic.gov.vn . Sau day xin kinh moi Bo truong Le Doan Hop chu tri buoi tra loi truc tuyen hom nay.

Bo truong Le Doan Hop: Xin chao quy vi doc gia tren ca nuoc. Cho den thoi diem nay, toi da nhan duoc hon 100 cau hoi, tap trung vao cac linh vuc nhu Buu chinh, Vien thong, Bao chi, Xuat ban va CNTT.

Nhu quy vi doc gia da biet, trong thoi gian qua Bo TT-TT da to chuc 5 buoi tra loi truc tuyen cua Lanh dao bo voi cac quy vi voi cac chu de co lien quan den cac linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo nhu: Buu chinh, Vien thong, CNTT, bao chi, xuat ban, voi muc dich cung cap va trao doi thong tin den quy vi doc gia nham tao su dong thuan de cong tac quan ly nha nuoc cua Bo di vao thuc tien va dap ung yeu cau cua doi song xa hoi.

Mat khac Bo cung lang nghe nhung y kien phan hoi tu xa hoi de kip thoi dieu chinh nhung chu truong, dinh huong, co che chinh sach de phat trien hon nua nganh thong tin va truyen thong, gop phan phat trien kinh te-xa hoi cua dat nuoc trong giai doan moi.

Hom nay, voi trach nhiem la nguoi dung dau nganh nay, toi se tra loi cac cau hoi cua quy vi xoay quanh chu de “Chien luoc phat trien Thong tin va Truyen thong”. Toi cho rang day la noi dung quan trong co the noi la bao trum toan bo cong tac quan ly nha nuoc cua Bo dong thoi cung la van de mang tam vi mo co anh huong quan trong den phat trien kinh te-xa hoi cua dat nuoc.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen

Doc gia Quang Hoang-Ha Noi:
De nghi Bo truong cho biet cac cong viec trong tam, cac dinh huong lon cua Bo TT-TT tu nay den nam 2010?

Tra loi: Tu nay den 2010, Bo da xac dinh cac cong viec trong tam va cac dinh huong lon nhu sau:

Mot la, xay dung va hoan thien he thong van ban quy pham phap luat. Trong nam 2008 va nhung nam tiep theo, Bo TT-TT phai tiep tuc nghien cuu xay dung cac van ban quy pham phap luat quan trong nhu: Luat buu chinh va chuyen phat, Luat Vien thong, Luat Tan so vo tuyen dien, sua doi, bo sung Luat Bao chi, Luat Xuat ban va hang loat cac van ban quy pham phap luat khac nham tao ra moi truong phap ly thong thoang, binh dang de thuc day su phat trien linh vuc thong tin va truyen thong trong dieu kien canh tranh va hoi nhap quoc te.

Hai la, xay dung va hoan thanh cac chuong trinh, ke hoach, de an, du an trong diem nhu: Chuong trinh quoc gia ve ung dung va phat trien CNTT va truyen thong voi muc tieu nang cao nang luc quan ly nha nuoc ve CNTT va truyen thong; Ke hoach tong the phat trien Chinh phu dien tu Viet Nam voi muc tieu ung dung rong rai CNTT de nang cao hieu luc, hieu qua hoat dong cua Chinh phu, dam bao cung cap kip thoi, day du thong tin thiet yeu cho nguoi dan, DN; Chuong trinh cung cap dich vu vien thong va internet cong ich, buu chinh cong ich, nham ho tro khu vuc nong thon…

Ba la, hoan thanh cac ke hoach doi moi, sap xep DN nha nuoc, nang cao nang luc canh tranh, chu dong hoi nhap. Voi nhiem vu nay, Bo se phai tap trung chi dao de cac DN nha nuoc hoan thanh ke hoach co phan hoa theo chu truong chuong Dang va Nha nuoc, chi dao cac DN hoan thien mo hinh to chuc theo mo hinh Tap doan, mo hinh cong ty me- cong ty con…nham nang cao nang luc canh tranh cua cac DN trong dieu kien Viet Nam da la thanh vien cua To chuc Thuong mai the gioi WTO.

Bon la, Tap trung chi dao, huong dan thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve linh vuc thong tin va truyen thong tai cac dia phuong, giup cac dia phuong thao go kho khan, vuong mac. Dac biet la giup do cac So Thong tin va Truyen thong trong viec on dinh to chuc sau khi duoc kien toan sap nhap va bo sung chuc nang, nhiem vu moi

Nam la, tang cuong cong tac doi ngoai, tich cuc chu dong hoi nhap quoc te theo duong loi, chu truong cua Dang va Nha nuoc, dac biet la trong trong linh vuc ung dung CNTT va thong tin doi ngoai, tao dieu kien de cac DN vien thong canh tranh lanh manh, khong ngung phat trien. Tang cuong chuc nang quan ly nha nuoc ve bao chi va xuat ban; hoan chinh tat ca cac co che chinh sach, quy che quan ly moi de quan ly bao chi, xuat ban dat hieu qua tot nhat phu hop voi tinh hinh trong nuoc va hoi nhap quoc te. Tap trung cho cong tac dao tao nguon nhan luc, dac biet la cong tac dao tao can bo quan ly, can bo dau nganh va can bo CNTT.

Nguyen Xuan Dao-Quang Nam: Trong thoi gian qua viec tang cuong ung dung CNTT trong hoat dong co quan nha nuoc da co nhung chuyen bien tich cuc voi viec bo TT-TT ra hang loat chinh sach moi nhu ND 64/CP, QD 43/2008/QD-TTg, Thong tu 43/2008/TTLT-BTC-BTT-TT. Tuy nhien viec ra cac dinh muc don gia cho du an chuyen nganh CNTT lai qua cham dan den viec tri tre trong cong tac tham dinh tai chinh doi voi cac du an CNTT ? Vay den khi nao Bo TT-TT moi co the hoan thanh som viec nay ? (Theo tra loi cua BO TT-TT trong ky giao luu truoc thi quy II/2008 xong nhung den bay gio van khong co, luu y trong thong tu lien tich so 43 thi viec xay dung cac de an, du an CNTT thi ap dung Thong tu lien tich so 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngay 07/5/2007 cua Lien Bo Tai chinh - Bo Khoa hoc va Cong nghe la rat bat cap va hoan toan khong sat voi cong viec chuyen mon CNTT.....)

Tra loi:

Cam on ban da co nhung danh gia tich cuc ve viec trien khai ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc trong thoi gian vua qua. Bo TT-TT luon xac dinh nhiem vu day manh ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc, to chuc chinh phu dien tu o Viet Nam la nhiem vu trong tam cua Bo. Chinh vi vay, chung toi da chi dao quyet liet cac don vi chuc nang trien khai xay dung cac van ban quy pham phap luat trong linh vuc CNTT trong do co dinh muc, don gia chuyen nganh CNTT, phuong phap dinh gia phan mem. Viec ban hanh dinh muc, don gia chuyen nganh CNTT, phuong phap dinh gia phan mem se co tac dong rat lon den nganh CNTT Viet Nam noi chung va cong tac ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc noi rieng. Day la cong viec kho khan, doi hoi co su nghien cuu ky luong. Vi vay chung toi du kien se ban hanh dinh muc, don gia chuyen nganh CNTT, phuong phap dinh gia phan mem trong quy III/2008.

Trong khi cho dinh muc, don gia chuyen nganh phu hop doi voi linh vuc CNTT thi viec van dung cac van ban quy pham phap luat hien hanh la can thiet de dam bao cho hoat dong ung dung CNTT khong bi ngung tre. Vi vay thong tu lien tich so 43 quy dinh viec xay dung cac de an, du an CNTT ap dung Thong tu lien tich so 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngay 07/5/2007 cua Lien Bo Tai chinh - Bo Khoa hoc va Cong nghe la can thiet. Ngoai ra Thong tu 43 con cho phep ap dung cac don gia, dinh muc theo dinh huong thi truong nham tao dieu kien thuc su thuan loi cho viec trien khai cac du an CNTT.

Luong Hoai Nhon-Tam Ky Quang Nam: Hien nay nhan luc nganh CNTT cua nuoc ta dang thieu hut tram trong, trong cac co quan hanh chinh nha nuoc cung vay, lamot ky su CNTT dang lam trong co quan nha nuoc toi nhan thay can phai co mot co che nao do de thu hut nhung nguoi co nang luc that su trong linh vuc IT vao lam viec trong cac co quan nha nuoc, vay Bo Truong cho biet trong thoi gian den Bo truong co nhung chinh sach gi de thuc hien van de nay khong chang han ve chinh sach luong, thuong, moi truong lam viec chuyen nghiep, co hoi hoc tap dao tao nang cao chuyen mon vi day la nganh doi hoi phai co su hoc hoi khong ngung de theo kip toc do phat trien. Chuc Bo Truong suc khoe!

Bo truong Le Doan Hop: Day la mot cau hoi ma rat nhieu nguoi quan tam. Bo TT-TT la bo quan ly Nha nuoc tren 3 linh vuc lon: Chinh tri - kinh te - xa hoi. Chinh tri la linh vuc bao chi - nhay cam; Kinh te la linh vuc vien thong - mui nhon; Ky thuat la linh vuc CNTT - mang tinh thoi dai. Vi the, viec tap hop nhan tai trong linh vuc da chuc nang la van de lon. Neu khong tap hop duoc nhan tai thi rat kho khan trong quan ly.

Hien nay, co che thu hut nhan tai ve Bo TT-TT dang rat kho khan va can tung buoc thao go, dieu chinh, khac phuc chu khong the ngay lap tuc. Quan diem cua lanh dao Bo la nang cao muc song cho anh em can phai gan lien voi dieu kien thuc te cua dat nuoc.

Cung can nhan thuc la viec mot so nhan tai duoc dao tao co ban roi co quan nha nuoc ra lam viec ben ngoai ho van cong hien cho dat nuoc. Dung bao gio nghi nhung nguoi trong bo may NN moi la yeu nuoc, con thi khong yeu nuoc. O dau gop phan vao hoi nhap, doi moi va phat trien dat nuoc deu la yeu nuoc. Van de dat ra la can co gang tap hop nhung nguoi co kien thuc, nang luc va khat vong cong hien lam viec trong bo may quan ly nha nuoc.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Anh: Le Anh Dung.
Co 3 viec can lam de tap hop nhan tai:

Thu nhat la giao duc tu tuong chinh tri de thay vinh du dung trong bo may NN; neu lam tot la dong gop tot nhat cho dat nuoc. Do la la nhiem vu quan trong, vua la tinh cam, trach nhiem, vinh du doi voi dat nuoc, que huong.

Thu hai, khong chi dat ra van de trach nhiem chung chung, ma phai quan tam den chuyen cai thien doi song cho can bo, ghi nhan nhung cong hien, dong gop cua ho. Can dua ra mot loat giai phap kinh te de thu hut nhan tai cong hien cho Bo va cho bo may nha nuoc. De lam dieu nay, co 3 viec cu the:

Tham muu cho Chinh phu dua ra nhung co che tien luong dac thu du bu dap chat xam, du luu giu nhung nguoi co nang luc cong hien cho bo may NN, du bu dap cho cuoc song;
Dua ra co che binh chon nhung nguoi co cong suc, dong gop tot nhat cho quan ly NN, cho linh vuc ma Bo quan tam co chinh sach di kem. Coi do la su ton vinh nghe nghiep cho nhung nguoi co dong gop, cong hien. Nhung nguoi gioi di tien phong trong cac linh vuc khong nhieu, nen caa phai co chinh sach de thu hut nhan tai lam dau tau dan dat phong trao;
Doi xu co van hoa: Nhung nguoi tai duoc doi xu, cham soc, khong chi la vat chat ma ca ve tinh than, de lam cho nhung nguoi roi khoi to am nay cam thay khong the noi nao bang.

Chung ta cung hieu Chinh phu va QH quyet dinh co che phan phoi tien luong. Vi the, can phai thuyet phuc cac nganh, caccap hieu duoc kho khan cua chung ta de thuyet phuc cac cap lanh dao co co che tien luong dac thu de giu va vun dap nhan tai. Phai tham muu cho Chinh phu de quy tu, tap hop nhan tai, de lam tot tat ca nhung gi ma dat nuoc dat ra cho nganh TT-TT trong thoi ky doi moi va hoi nhap kinh te quoc te.

Viet Nhan-Ha Noi: Xin Bo truong cho biet lam sao de kiem soat blog hieu qua. Lam sao de blog di dung le ben phai xin cam on bo truong.

Bo truong Le Doan Hop: Truoc het, phai noi Internet va blog xuat hien o VN la tien bo ngoan muc cua loai nguoi duoc lan toa o VN. Mot xa hoi thong thoang, tu do coi mo ve thong tin, trao doi voi nhau qua blog la mot xa hoi tot. Phai ghi nhan dieu do. Thu hinh dung neu khong co Internet, khong co blog lam sao moi nguoi hieu lan nhau nhu hien nay.

Do la mot van de mang tinh quy luat. Khi doi moi va hoi nhap, cai gi the gioi co ta co, van de chi la som va muon, nhanh va cham, khong ai dung ngoai de tro thanh oc dao.

The gioi quan ly tot, minh quan ly duoc. Quan ly la quan co ly, bao gom ca dao ly va nguyen ly. Dao ly la ung ho nguoi tot, ran de nguoi khong tot. Nguyen ly la tao hanh lang cho nguoi ta hanh dong. Di ngoai hanh lang khong duoc va khong an toan.

Quan ly blog nhu the nao? Chung ta khong han che phat trien blog. Hien nay VN co 1,1 trieu blogger, tuong lai gan 3-5 trieu khong xa la. Con so hang trieu nguoi dat ra van de xa hoi lon can quan ly. Chung toi se tham muu Chinh phu, Quoc hoi quan ly tot blog, han che 2 van de: mot la, han che boi nho, noi xau, xuyen tac ca nhan lan nhau, dac biet nhung nguoi dung trong bo may cong quyen, nguoi dai dien cho dan. No lam xa hoi roi loan, khong the phat trien.

Hai la han che nhung tuyen truyen, van dong chong pha nha nuoc, anh huong den doan ket dan toc va phat trien kinh te.

De lam the nay co buoc di: tham muu xay dung mot so quy che quan ly duoi goc do nhung van ban duoi luat, han che nhung viec khong tot, phat huy dieu tot, tien toi hinh thanh Nghi dinh rieng, nhu ND 55 ve quan ly internet. Cao hon, dua vao mot chuong quan ly trong Luat dan su la du.

Viet Nam chu truong khuyen khich phat trien blog de xa hoi thong thoang, nhieu thong tin. Thoi dai 3 chu T: tri tue, thong tin, va thuong hieu. Blog la dang thong tin ca nhan, giup moi nguoi hieu , biet nhau va trao doi van de quan tam,. Day la van de tot. Toi tin trong tuong lai blog lam xa hoi thong thoang, coi mo, nhieu thong tin, hieu biet lan nhau, giup moi nguoi lam nghe tot hon... nang cao nhan thuc, trinh do, tu do nang cao toan bo kha nang hanh dong cua minh.

Nguyen Ich Tin-Vinh Phuc: De nghi Bo truong tra loi ro noi ham cua "thuat ngu" Thong tin - Truyen thong? Hieu nhat quan the nao la Thong tin, the nao la Truyen thong? Tran trong cam on Bo truong.

Bo truong Le Doan Hop: Cum tu “thong tin va truyen thong” trong ten goi cua Bo TT-TT co xuat phat diem tu cach dat ten.

Bo TT-TT la bo quan ly da nganh da linh vuc, voi 5 linh vuc. Ten goi cua mot bo khong the ham chua moi linh vuc cho mot bo da nganh, da linh vuc. Chi chon cum tu dac trung va phu hop voi xu hguong quoc te

“Thong tin” o day ham chua CNTT va mot phan thong tin noi chung, trong do co bao chi va xuat ban. “Truyen thong” o day la cum tu dung chi chung cho 2 linh vuc buu chinh va vien thong, duoc hieu theo cach thong dung cua the gioi.

Truyen thong la chuyen tai, tu noi nay sang noi khac. Nhieu nuoc xep giao thong, buu dien deu xep o day/5 linh vuc deu ham chua o day.

Bao ham nhat khong phai la tat ca. Bo Nong nghiep Phat trien nong thon neu noi cho du, thi se rat dai. Nongnghiep, Thuy san, Thuy loi, Lam nghiep.... neu muon khoe ten minh thi ra dai. Muon ngan hon nua ten Bo Thong tin la du. Buu chinh, Vien thong thay muon soi co minh trong do. Khong co ten bo nao ban than ten goi chua dung duoc tat ca cac linh vuc. Dac trung cao nhat cua Bo duoc chua ham trong do.

Ban than Bo TT-TT hieu nom na. Thong tin la noi dung. Truyen thong nhu la phuong tien. Gan noi dung voi phuong tien, nhu gan hang hoa voi duong sat, hanh khach voi hang khong. The gioi cung nhieu nuoc dat ten goi Bo la TT-TT, nhu My, Han Quoc. Co xu huong thoi dai.

Viec dat ten Bo TT-TT da duoc QH thao luan rat ky, quyet dinh co trach nhiem. Tat ca truyen thong cua nganh TT, BC, XB, BC, VT deu co bong hinh trong do. Trong tuong lai truoc mat va lau dai, ten goi la thuong hieu, tinh cam, dau an, ki niem voi nguoi lam nganh, co trach nhiem xay dung thuong hieu ngay cang lan toa, sang gia dong gop cho su phat trien dat nuoc nhat la trong thoi ky hoi nhap.

Cum tu “thong tin va truyen thong” trong ten goi cua Bo TT-TT co xuat phat diem tu cach dat ten. “Thong tin” o day bao gom CNTT va mot phan thong tin noi chung, trong do co bao chi va xuat ban. “Truyen thong” o day la cum tu dung chi chung cho 2 linh vuc buu chinh va vien thong.

Le huy dung-So Thong tin va Truyen thong Thanh Hoa: De nghi Bo truong cho y kien ve: 1.Ten Bo la Bo TT-TT, tuy nhien chuc nang, nhiem vu chua gan lien voi ten cua Bo 2. Thong tu so: 03/ TTLB / NV - TT-TT ve nhiem vu tuyen truyen, pho bien giao duc phap luat trong pham vi nganh la qua hep, trong thuc te nganh phai tuyen truyen cac nhiem vu chinh tri, kinh te, van hoa xa hoi, vay de nghi Bo truong ly giai ve van de nay nhu the nao? 3. Voi chuc nang cua cap So, viec quan ly nha nuoc ve thong tin chi co linh vuc bao chi va xuat ban la qua hep( chuyen tu So VHTT sang ) trong khi linh vuc thong tin lai de o Nganh Van hoa - The thao - Du lich la khong phu hop voi ten goi cua Bo VH,TT&DL. Trong khi do viec quan ly bao chi xuat ban o mot so tinh la khong co, hoac pham vi quan ly qua it, xin Bo truong co huong giai quyet trong thoi gian toi nhu the nao?

Tra loi:

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Bo truong Le Doan Hop: "Viec lay mot ten goi gan lien voi tat ca cac linh vuc quan ly cua Bo la rat kho hoac rat dai..."

Thu nhat, Hien nay cac Bo duoc to chuc theo huong quan ly da nganh, da linh vuc. Bo TT-TT quan ly nha nuoc ve 5 linh vuc chinh: bao chi, xuat ban, buu chinh va chuyen phat, vien thong va internet, CNTT Viec lay mot ten goi gan lien voi tat ca cac linh vuc quan ly cua Bo la rat kho hoac rat dai. Vi vay giai phap o day la chon mot cum tu mang tinh dac trung nhat, phu hop voi xu the chung cua the gioi.

Thu hai, Thong tu lien tich so 03/2008/TTLT-BTT-TT-BNV ngay 30/6/2008 giua Bo TT-TT va Bo Noi vu co de cap den trach nhiem cua So Thong tin va Truyen thong va phong Van hoa va Thong tin trong viec “to chuc thuc hien cong tac thong tin tuyen truyen, pho bien, giao duc phap luat ve thong tin va truyen thong” day la mot trong cac nhiem vu cua cac co quan quan ly nha nuoc chuyen nganh tai trung uong cung nhu dia phuong de dam bao hieu qua cua cong tac thuc thi phap luat, nang cao phap che trong linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo. Con nhiem vu cua nganh trong cong tac chi dao tuyen truyen cac nhiem vu chinh tri, kinh te, van hoa xa hoi cung la mot nhiem vu quan trong voi vai tro la co quan quan ly nha nuoc ve bao chi, xuat ban phai co nhiem vu chi dao dinh huong cho cong tac nay. Do do co the hieu hai van de ban de cap deu nam trong nhiem vu cua nganh nhung voi cac vai tro khac nhau nen cach de cap trong Thong tu 03/2008/TTLT-BTT-TT-BNV ve cong tac pho bien chi dung o muc de cap trach nhiem ma mot co quan quan ly nha nuoc chuyen nganh can thuc hien de tang cuong cong tac phap che, con khia canh tuyen truyen ban de cap se nam trong he thong cac van ban quy pham phap luat ve bao chi va xuat ban.

Thu ba, Bo TT-TT duoc Chinh phu giao quan ly ve thong tin bao gom hai linh vuc bao chi va xuat ban. Theo do, cac So Thong tin va Truyen thong duoc giao nhiem vu quan ly nha nuoc hai linh vuc nay. Viec quan ly nha nuoc ve thong tin noi chung can phai duoc Chinh phu xem xet, phan dinh.

Nguyen Xuan Bach-Hoan Kiem - Ha Noi: Toi nghe dai bao noi rat nhieu den ke hoach trien khai cong nghe 3G tai Viet Nam trong thoi gian toi, ma truoc mat la viec thi tuyen cap phep cho 4 tren tong so 7 nha khai thac dich vu DTDD hien nay. Tuy nhien, toi cung duoc biet la ke hoach cong bo de thi van dang bi day lui so voi du dinh ban dau. Xin bo truong co the neu ly do va cung cap thoi gian du kien tuong doi cu the ve viec cong bo de thi 3G khong? Xin chan thanh cam on bo truong.

Tra loi:

Theo kinh nghiem Quoc te, cap phep 3G theo ba hinh thuc chinh: hoac dau thau, hoac thi tuyen, hoac ket hop ca hai hinh thuc tren. Doi voi Viet Nam thi tat ca 7 nha khai thac dich vu thong tin di dong deu la DN Nha nuoc, vi vay Bo TT-TT tien hanh to chuc thi tuyen cap phep 3G.

Viec to chuc thi tuyen cap phep 3G la hinh thuc cap phep Vien thong lan dau tien ap dung cho Viet Nam (chua co tien le). Muc dich la dam bao cong khai, minh bach trong thi tuyen va lua chon duoc 4 nha khai thac di dong xung dang nhat dam bao cung cap dich vu bang rong 3G rong rai, chat luong va dap ung nhu cau xa hoi, nhu cau phat trien kinh te cua Viet Nam tan dung hieu qua nguon tai nguyen vien thong.

Bo TT-TT da hoan thien xay dung ho so thi tuyen tren co so cong khai tham van cac noi dung thi tuyen voi cac DN, cac co quan quan ly vien thong trong va ngoai nuoc. Mot trong cac viec de dam bao su thanh cong cua thi tuyen la noi dung lien quan den cam ket dau tu trien khai cung cap dich vu 3G cua cac DN, cac noi dung cam ket phai duoc duoc dam bao bang cac co che su phat tai chinh. Hien Bo TT-TT dang cung cac Bo nganh khac xay dung trinh Chinh phu cac co che tai chinh nay. Vi vay de dam bao loi ich lau dai va cac muc dich thi tuyen Bo TT-TT lui thoi gian cong bo Ho so thi tuyen so voi thoi gian du kien va cac DN cung co thoi gian de can nhac va chuan bi thi tuyen theo cac noi dung da duoc tham van.

Bo TT-TT Du dinh phat hanh Ho so thi tuyen trong thang 8/2008, cac DN co 02 thang chuan bi lam de an (thang 9, thang 10/2008); Bo TT-TT cham diem Ho so thi tuyen cua cac DN (thang 11/2008); Bao cao Thu tuong Chinh phu (thang 12/2008); Cap giay phep 3G cho cac DN trung tuyen.

Ngu Trieu Linh-quan ba ha giang: Thua Bo truong Bo truong co the cho biet la den khi nao thi cuoc DTDD moi co the re nhu nhung nuoc trong khu vuc khong va li do tai sao ma cuoc dien thoai nuoc ta van cao nhu vay du so nguoi dung dien thoai la rat nhieu. Xin cam on Bo truong

Tra loi:

So voi cac nuoc khac, dich vu di dong duoc dua vao Viet Nam cham hon, dac biet so voi cac nuoc phat trien tu 3-5 nam.

Gia thanh dich vu trong giai doan dau, phai dau tu ban dau nhieu nen gia cuoc di dong tai Viet Nam van con cao trong thoi diem 3-4 nam truoc day.

Tuy nhien, trong nhung nam qua, thong tin di dong phat trien rat manh tai Viet Nam voi mat do DT hien la 60%, trong do 80-90% la cua di dong. Dieu nay chung to gia cuoc di dong cang ngay cang tiem can voi gia thanh, so luong thue bao di dong tang nhanh cho thay gia cuoc da o muc hop ly va chat luong dich vu di dong da ngay cang tot hon.

Dimin-Quang Nam: Thua Bo truong. Bo truong cho biet gia ca thi truong ngay cang tang voi toc do chong mat, nhu gia xang da len den 19.000d/lit, nhung gia mot cai thu thuong chi co 800d/cai gia nay cach day da 10 nam, nhu vay lieu DN Buu chinh co du suc chiu lo, hoac la thu do co chiu den voi nguoi nhan khong? do la noi bang khoan cua nguoi gui thu

Tra loi:

Xin cam on ban da co cau hoi hien dang la van de duoc nhieu nguoi dan quan tam.

Dung nhu nhan xet cua ban, gia cuoc dich vu thu thuong trong nuoc 20 gam hien nay con o muc rat thap, chua du bu dap chi phi cung ung dich vu, nhat la viec chuyen phat thu den vung sau vung xa nham ung nhu cau thong tin thiet yeu cua nguoi dan va duoc Nha nuoc xac dinh la dich vu cong ich. Day la mot kho khan rat lon cho Tong cong ty Buu chinh Viet Nam nhat la trong giai doan tach buu chinh va vien thong, buu chinh hoat dong doc lap. Theo bao cao cua Tong cuc Thong ke, chi so gia tieu dung (CPI ) nhung nam gan day da tang len dang ke. Dieu nay lam anh huong khong it toi cac DN san xuat san pham, cung ung dich vu trong ca nuoc trong do co nganh Buu chinh - nganh dich vu da chiu anh huong truc tiep boi su bien dong cua gia ca, dac biet la gia xang dau.

Trong thoi gian qua, mac du Tong cong ty Buu chinh VN da co nhieu no luc trong viec to chuc lai hoat dong khai thac, van chuyen buu chinh nham giam chi phi nhung voi tinh chat phan bo diem phuc vu o dien rong tren toan quoc cua mang buu chinh cong cong thi viec giam chi phi o khau van chuyen van khong dang ke so voi toc do tang gia xang dau.

De dam bao cho Tong cong ty Buu chinh VN thuc hien tot nghia vu cung ung dich vu buu chinh cong ich, giam dan muc ho tro cua Nha nuoc, can bang duoc thu chi va tien toi kinh doanh co lai trong thoi gian toi; dong thoi de dam bao quyen loi cua Buu chinh Viet Nam trong viec tham gia he thong thanh toan cuoc dau cuoi moi cua Lien minh Buu chinh The gioi (UPU), muc cuoc thanh toan duoc tinh tren co so muc cuoc thu 20 gam noi dia thi viec dieu chinh cuoc thu thuong 20 gam trong nuoc la can thiet. Bo TT-TT dang yeu cau Tong cong ty Buu chinh Viet Nam xay dung phuong an dieu chinh cuoc dich vu thu thuong trong nuoc den 2 kg (trong do co muc cuoc thu 20 gam). Tren co so do, Bo TT-TT se xem xet de xay dung de an trinh Chinh phu.

Day la mot giai phap quan trong nham tao dieu kien cho Tong cong ty Buu chinh Viet Nam phat trien on dinh, hoan thanh nghia vu cung ung dich vu buu chinh cong ich, tang kha nang dau tu de cai thien, nang cao chat luong dich vu, rut ngan thoi gian chuyen phat, dam bao an toan an ninh buu chinh nham dap ung yeu cau cua nguoi dan va xa hoi.

Viec dieu chinh cuoc dich vu thu thuong trong nuoc den 2kg se duoc thuc hien theo lo trinh nham giam dan muc ho tro cua Nha nuoc va dam bao den nam 2013, Tong cong ty Buu chinh Viet Nam tu can bang duoc thu chi. Viec tang gia cuoc dich vu thu thuong trong nuoc den 2kg phai dam bao phu hop voi chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi cua Dang va Nha nuoc trong thoi ky doi moi, thoi ky hoi nhap kinh te quoc te nham phat huy noi luc phuc vu su nghiep cong nghiep hoa va hien dai hoa dat nuoc; dong thoi gia cuoc dich vu phai dam bao tinh tren co so gia thanh dich vu, phu hop voi kha nang thanh toan cua nguoi dan va tao dieu kien cho su phat trien on dinh, ben vung, phat huy noi luc cua Tong cong ty Buu chinh VN trong moi truong canh tranh va hoi nhap kinh te quoc te.

Bo truong Le Doan Hop nhan manh: Trong so ket sau thang dau nam cua Tong Cong ty Buu chinh Vien thong Viet Nam tai Do Son, Hai Phong, toi da noi, Buu chinh Viet Nam can tap trung go bon viec kho, giam bu lo:

Thu nhat la tham muu cho Bo, cung la cho Chinh phu viec dieu chinh gia cuoc. Gia cuoc cua ta da qua lac hau so voi cuoc song den noi DN, nguoi dan ca co quan nha nuoc khong quan tam den. Nhu gia ca hien nay, Nha nuoc phai bu lo cho buu chinh mot nghin ty dong moi nam. Tuy nhien, viec dieu chinh gia cuoc phai chon thoi diem phu hop de dieu chinh khi co dieu kien.

Thu hai la tong ra soat can bo, cong nhan vien chuc. Hien tong lao dong cua Buu chinh Viet Nam la 48 nghin nguoi, doanh thu 6 den 7 nghin ty dong. Co the noi day la nganh tao ra gia tri binh quan dau nguoi thap nhat nuoc. Dieu do khong the chap nhan duoc. Trong khi do, ty le lao dong co trinh do dai hoc, cao dang chua den 17%. Do vay can sang loc toan bo nguon nhan luc buu chinh. Sang loc o day la tuyen lua can bo quan ly, tre hoa, tri thuc hoa. Tat nhien, con duong sang loc phai la nhung lua chu khong phai sa thai o at.

Viec thu ba la nganh Buu chinh dat tai nhung dia diem thuan loi, hau het o ca trung tam do thi nhung khai thac, su dung chua hieu qua. Bo TT-TT va Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam cho phep Buu chinh duoc lien doanh, lien ket de khai thac tang thu cho Buu chinh. Bo va Tap doan chi kiem tra quy hoach, kien truc, cong nang va co che phan phoi loi ich giua ben co von va dat dai de bao ve von va tai san cua nha nuoc.

Viec thu tu la nganh Buu chinh Vien thong phai manh dan mo rong hop tac quoc te, mo rong tam nhin quoc gia, quoc te. Phai hoi ca the gioi, nganh buu chinh co lai, sao Buu chinh Viet Nam lo?

Nhung cung nhu toi thuong noi vui, nganh Thong tin va Truyen thong co mot kha, mot kho va ba kho. Mot kha la Vien thong, kho la Buu chinh va ba kho la Bao chi, Xuat ban, CNTT.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen

Mai Lan-Ha Noi:
Voi vai tro la co quan quan ly Nganh, xin Bo truong cho biet nhung dinh huong, lo trinh ung dung CNTT trong cac co quan nha nuoc de phat trien chinh phu dien tu Viet Nam trong giai doan toi.

Tra loi:

Voi hien trang ung dung CNTT, phat trien chinh phu dien tu Viet Nam hien nay, Bo TT-TT dang xay dung dinh huong, lo trinh ung dung CNTT trong cac co quan nha nuoc de phat trien chinh phu dien tu Viet Nam den nam 2020 theo cac buoc nhu sau:

Den nam 2010 tap trung vao viec ung dung CNTT trong noi bo cac co quan de hinh thanh cac co quan dien tu, dong thoi cung cap thong tin, xay dung mot so dich vu cong truc tuyen phuc vu nguoi dan va DN.

Den nam 2015 tap trung xay dung moi truong lam viec dien tu giua cac co quan cung nganh, giua cac co quan thuoc chinh phu; Cung cap cac dich vu co ban truc tuyen phuc vu nguoi dan va DN.

en nam 2020 tap trung tao lap duoc moi truong mang rong khap phuc vu hoat dong cua cac co quan chinh phu, cung cap tat ca cac dich vu cong truc tuyen, hinh thanh chinh phu dien tu rong khap phuc vu nguoi dan va DN moi luc, moi noi, dua tren nhieu phuong tien khac nhau.

Nguyen Hai Anh-Ha Noi: Voi cuong vi la nguoi lanh dao cao nhat, xin Bo truong cho biet chu truong cua Bo TT-TT trong viec quy hoach phat trien nganh Buu chinh Viet Nam trong thoi gian toi de nganh Buu chinh Viet Nam tro thanh mot nganh kinh te hoat dong doc lap co hieu qua va phat trien ben vung?

Tra loi:

Nganh Buu chinh co cac loi the: Be day truyen thong, lich su ve vang, la mot nganh co he thong chan ret tu Trung uong den dia phuong, co dia diem dep, thuan tien giao dich.

Toi cung dong tinh kho khan cua nganh Buu chinh: Truyen thong ve vang, be day lich su dang ghi nhan nhung nhung chinh sach xa hoi phai giai quyet rat nang ne. Day la truyen thong cua nganh la vua lo cho hien tai, cho tuong lai va qua khu. Kho khan thu hai la Buu chinh vua duoc tach khoi Vien thong – mot nganh co loi the nen co hang hut ban dau va tat ca gia ca tang len khong du bu dap chi phi

Buu chinh cung la mot nganh co lao dong dong nhung chat luong thap, nang suat thap.

Tu do, tu tuong quy hoach nganh Buu chinh la nganh xa hoi luon luon can va mai mai can. Xa hoi cang phat trien thi cang co nhu cau.

Buu chinh la nganh co “chan ret’ den tan dia phuong nen quy hoach phai dong bo ca bon cap va doi moi toan bo diem Buu dien - van hoa xa. Day la hinh anh cua Bo, Tap doan Buu chinh Vien thong va Buu chinh Viet Nam o co so, o long dan, rat phu hop voi Nghi Quyet Trung uong 7 khoa 10 ve nong nghiep, nong dan va nong thon. Bo se chi dao quyet liet de nganh buu chinh vuot kho, dua Internet , thong tin ve nong thon de nguoi dan co thong tin de san xuat, kinh doanh, dap ung nhu cau thi truong. Do la nhiem vu chinh tri cua Bo.

Buu chinh, Vien thong Viet Nam trong moi lien ket voi tin hoc, truyen thong tao thanh co so ha tang thong tin quoc gia, phai la mot nganh mui nhon, phat trien manh me, cap nhat thuong xuyen cong nghe va ky thuat hien dai. La mot bo phan cua nganh thong tin va truyen thong, buu chinh phai tro thanh mot nganh kinh te hoat dong doc lap co hieu qua va phat trien ben vung trong thoi gian toi. Voi chu truong do, Bo TT-TT da xay dung quy hoanh phat trien cho toan nganh Buu chinh Viet Nam den nam 2010, cu the:

Ve phat trien mang luoi: tap trung phat trien buu chinh theo huong co gioi hoa, tu dong hoa, tin hoc hoa nham dat trinh do hien dai ngang tam voi cac nuoc tien tien trong khu vuc; Hoan thanh thang loi viec chia tach buu chinh, tao dieu kien day nhanh quy trinh giam bu lo cho Buu chinh Viet Nam de buu chinh tro thanh mot nganh kinh te hoat dong co hieu qua, cung cap cac dich vu da dang theo tieu chuan quoc te.

Ve phat trien dich vu: day manh phat trien buu chinh theo huong nang cao chat luong dich vu; ket hop cung cap cac dich vu cong ich va cac dich vu thuong mai; da dang hoa cac loai hinh dich vu; phat trien cac dich vu moi dap ung nhu cau phat trien kinh te - xa hoi.

Ve phat trien thi truong: phat huy moi nguon luc, tao dieu kien cho cac thanh phan kinh te tham gia phat trien dich vu chuyen phat thu trong moi truong canh tranh cong bang, mimh bach; tich cuc khai thac thi truong trong nuoc, dong thoi vuon ra hoat dong kinh doanh tren thi truong quoc te.

Ve phat trien cong nghiep buu chinh: khuyen khich cac thanh phan kinh te trong va ngoai nuoc tham gia phat trien cong nghiep buu chinh; tang cuong tiep thu chuyen giao cong nghe hien dai; nang cao nang luc san xuat thiet bi trong nuoc dap ung nhu cau su dung thiet bi buu chinh; Day nhanh tien trinh nang cao ham luong gia tri lao dong Viet Nam trong cac san pham buu chinh; Tang cuong hop tac quoc te, manh dan tham gia thi truong phan cong lao dong quoc te trong linh vuc buu chinh; Thuc hien chuyen mon hoa san xuat mot so san pham tai Viet Nam; day manh xuat khau ra nuoc ngoai.

Ve phat trien nguon nhan luc: dao tao, phat trien nguon nhan luc co chuyen mon lanh nghe, co pham chat, lam chu cong nghe hien dai, vung vang trong quan ly kinh te.

Ngo Tuan Anh-Quynh Luu Nghe An: Thua bo truong, den nay Buu chinh va Vien thong da hoat dong rieng biet duoc 6 thang. Tuy nhien, thuc te co che hoat dong cua hai linh vuc nay den gio van con nhieu van de phai ban. Co che Vien thong ho tro Buu chinh hien nay do ai dieu chinh? Co che nay do VNPT dua ra hay la quy dinh cung cua Nha nuoc? Va co che ho tro nay se thuc hien den bao gio? Cach ho tro nhu hien nay theo toi la chua uu viet, vay theo bo truong co can phai dieu chinh lai co che ho tro nay khong? Xin cam on bo truong.

Tra loi:

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen

Co che Tap doan ho tro Buu chinh do Thu tuong Chinh phu giao cho Tap doan Buu chinh Vien thong thuc hien, dam bao duy tri va phat trien kinh doanh trong giai doan dau chia tach buu chinh, vien thong de Tong cong ty Buu chinh Viet Nam co kha nang tien toi can bang thu chi theo phuong an da duoc co quan nha nuoc co tham quyen phe duyet. Du kien Tong cong ty Buu chinh se tien toi can bang thu chi, cham nhat la nam 2013. Voi co che ho tro nhu hien nay cung voi su nang dong, phat huy sang tao, no luc cua minh, toi tin tuong rang Buu chinh Viet Nam se dam bao can bang thu chi theo dung lo trinh da de ra.

Chu Thanh Tuan-: Nham gop phan trien khai Nghi quyet TW5 (Khoa VIII) ve xay dung va phat trien nen van hoa Viet Nam tien tien, dam da ban sac dan toc, nganh Thong tin va Truyen thong da chi dao trien khai ke hoach xay dung diem Buu dien – Van hoa tren pham vi toan quoc bat dau tu nam 1998. De phat huy vai tro, tac dung cua diem Buu dien – Van hoa, xin Bo truong cho biet dinh huong cua Bo trong viec phat trien diem Buu dien – Van hoa xa trong thoi gian toi?

Tra loi:

Diem Buu dien – Van hoa xa la su sang tao va la mot chu truong dung dan. Sang tao la dua ra mo hinh phu hop voi nong dan va nong thon. Dung dan la thuc hien theo Nghi quyet Trung uong 5 khoa 8; hop voi long dan, dua cac dich vu thiet yeu doi voi cuoc song cua nguoi dan o nong thon gom: giao thong, thuy loi, dien, truong hoc va thong tin; hop voi xu the thoi dai la dua thong tin ve co so.

Thuc hien chu truong nay, diem Buu dien – Van hoa xa da thuc hien duoc mot so viec: Tao thuong hieu, dia chi cho nguoi yeu quy thong tin; xay dung mot thiet che o xa; la mot diem nhan, “tay voi” cua Bo TT-TT, Tap doan Buu chinh Vien thong o co so, tac dong den phat trien kinh te xa hoi.

Nhung so voi yeu cau phat trien, diem Buu dien Van hoa xa xuat hien nhieu nhuoc diem can khac phuc: Khong theo kip su phat trien; sau 10 nam ton tai, co so vat chat, thiet bi diem Buu dien Van hoa xa bat dau xuong cap, khong dap ung nhu cau cua nguoi dan; che do chinh sach doi voi nhan vien diem Buu dien Van hoa xa khong khuyen khich su sang tao, say me trong cong viec va chu truong dung nhung cach lam co bieu hien phong trao, binh quan, dai tra mau thuan voi hieu qua.

Sap toi, diem Buu dien Van hoa xa can tap trung:

Tong cong ty Buu chinh Viet Nam cung voi VNPT tong ra soat quy hoach, dau tu den dau, hieu qua, khai thac den do de noi nao can, diem Buu dien Van hoa xa vuon toi, noi nao kinh doanh tot thi co the xa hoi hoa. Thu hai, co che do dai ngo de nhan vien diem Buu dien Van hoa xa tam huyet voi cong viec. Phai dua ra co che chinh sach de thu hut tat ca cac cap, nganh, he thong chinh tri quan tam, coi day la trung tam thong tin co so, dua thong tin co ich ve nong thon, de nguoi nong dan co thong tin co ich ve cach lam giau, cach nuoi cay con, nguoi dan co tri thuc hon, san xuat kinh doanh tot hon.

Tren co so dau tu co hieu qua, dau tu trong tam cho diem Buu dien Van hoa xa, can phai lam mot viec nua la long ghep, gan diem Buu dien Van hoa xa voi cac thiet che o dia phuong nhu benh xa, truong hoc, bien phong... lam no tro thanh mot thiet che cong dong khong don le, co cho dung tot hon, phuc vu tot hon.

Vu Huu Tien-Tap the A34 - Di Trach - Hoai Duc - Ha Noi: Xin hoi Bo truong mot cau hoi: Bo TT-TT da co hoach dinh the nao cho linh vuc truyen hinh den nam 2020? Trong tuong lai, cac to chuc tu nhan o Viet Nam co duoc thanh lap cac kenh truyen hinh cua rieng minh hay khong?

Tra loi:

Lien quan den ve thu nhat cua cau hoi, ban da hoi mot cau nhay canm ve chinh tri nhung can thiet va duoc quan tam trong thuc tien. Hien nay, Bo da lam xong quy hoach phat trien phat thanh truyen hinh. Quy hoach nay da dat tren ban cua Chinh phu 5 thang truoc, dang xin y kien cac bo nganh, se phe duyet trong thoi gian som nhat. Khi quy hoach duoc duyet, cac ban se thay ro huong di trong thoi gian toi.

Ve ve thu hai la phat trien truyen hinh tu nhan, xuat ban tu nhan va bao chi tu nhan, chung ta lam theo luat phap. Tai thoi diem nay, chung ta chua co van ban nao chi dao khac di so voi nhung gi chung ta da lam. Chung ta hoi nhap the gioi phai hoc kinh nghiem the gioi. Tat ca nhung gi the gioi co va dang lam tot, ta can tiep can. Cai hay cua the gioi khong phai la san pham cua mot nuoc nao ma cua tinh hoa cua tri tue loai nguoi. Da la tinh hoa the gioi, VN phai tiep can. Khong the kho cam, de lam. Cai gi tot cho dat nuoc, ta phai lam, va phai quan. Chung ta se di theo buoc di cua the gioi, nhung phai buoc di theo lo trinh vung chac.

Lo trinh duoc thuc hien can cu tren 3 diem:

Nang cao nhan thuc, dan tri cho toan dan. Cac nuoc tu ban co 300 nam phat trien. Chung ta tuong ho thoang nhung that ra ho quan rat chat, vi dan tri cao. Voi dan tri cua Viet Nam hien nay, neu mo ra ma khong co co che tot, thi thuan it, nghich nhieu.

Dan tri den dau, dan chu den do, co che quan ly dat ra tuong ung.

Hoan chinh luat theo nguyen tac phuc vu Doi moi, hoi nhap la nen tang cho quan ly. Luat cang ve sau cang thoang, theo yeu cau phat trien va yeu cau qan ly tot hon.

VN phat trien rat nhanh nhat la bao chi, phat thanh va truyen hinh, ca ve chat luong va so luong. Nho su phat trien do, nguoi dan co the ngoi mot cho biet ca the gioi. Van de quan ly dat ra khong theo kip, de ra nhieu tieu cuc, mat trai. Cung giong nhu cay trong, phat trien nhanh tao nhieu khoang trong ve co hoc, quan ly va ca sinh hoc. Phai lap kin khoang trong quan ly bang co che chinh sach.

Bo may quan ly phai thich ung thuc tien, vuon len lam chu trong phat trien. Quan ly de phat trien, quan co ly.

3 dieu kien nay phat trien toi dau, quan ly thong thoang, mo dan toi do. Mo co lo trinh, huong di, nguyen tac, co thuc tien, hoc the gioi de lam tot hon. Dat nuoc dang phat trien, Dang, Nha nuoc dang dat ra van de quan ly tren nen nhan thuc dung va lo trinh, dam bao ki cuong, phep nuoc va nhu cau phat trien. Noi nhu vay de nguoi dan hieu, va se hieu dan qua mo cua luat phap va quan ly cua nuoc ta trong su phat trien cua tung thoi ky.

Vu Giai Tuyen-HN: Kinh chao bo truong TT & TT! Toi xin duoc hoi bo truong ve van de cap phep 3G cho 4/7nha mang. Hien dang thi tuyen nhung ket qua cuoi se co 4 nha mang di dong duoc cap phep. Con 3 nha mang con lai khong duoc cap phep thi tuong lai cua ho se di ve dau? Co the la sat nhap hoac co the la bi thi truong dao thai. Dieu do cung co nghi la pha san thi toi nghi nhu vay se lang phi tai san cua xa hoi noi chung va cua nha nuoc noi rieng. Xin bo truong cho y kien ve 3 nha mang con lai neu khong duoc cap phep #G. Toi xin chan thanh cam on bo truong se tra loi cau hoi cua toi. Vu Giai Tuyen. DT: 0982545098. -- Thanks & regards!!!!

Tra loi:

Theo kinh nghiem quoc te, viec cap phep 3G se theo hinh thuc dau thau hoac thi tuyen.

VN chon phuong an tien hanh thi tuyen cap phep 3G theo chi dao cua Thu tuong CP. Hinh thuc thi tuyen lan dau tien duoc tien hanh tai VN mot cach cong khai, minh bach voi muc dich chon ra duoc cac DN xung dang nhat de cap phep (trien khai nhanh, chat luong tot, gia thanh ha).

Dot cap phep lan nay ap dung doi voi bang tan so 1900-2100 MHZ. Tuy nhien, tai mot so bang tan so khac cung co the trien khai duoc dich vu 3G nhu bang tan 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz.

Con tai bang tan 1900-2100 MHz, Bo TT-TT da nghien cuu va ban hanh quy hoach tan so vo tuyen dien, trong do bang tan 3G duoc chia toi uu nhat la cho 4 nha khai thac. Vi vay, chi co 4 DN co the trung tuyen. Cac DN khac khong trung tuyen la do ho so thi tuyen khong dat. Tuy nhien, DN khong trung tuyen va dang cung cap dich vu 2G van co the hop tac voi DN duoc cap phep 3G de cung cap dich vu 3G hoac cung cap dich vu 3G tren dai tan so khac nhu 450, 800, 900 MHz ma minh dang khai thac.

Toi xin nhan manh: Tat ca cac DN du tuyen 3G hien nay deu da cung cap dich vu 2G tren cac bang tan 450, 800, 900. Doi voi cac DN khong trung tuyen cung cap dich vu 3G tren tan so 1900- 2100 dot nay, ho hoan toan co the cung cap 3G tren bang tan 450, 800 va 900 cua ho.

tran ngoc Hoa-: Chao ong Bo truong Bo TT-TT, hien nay bao TS da do bo truc tiep quan ly, vay huong phat trien cua bao nam toi so voi khi con o Cong ty VASC se co nhung thay doi gi?

Tra loi:

Truoc het, danh gia TS la mot trong nhung bao Viet Nam dua thong tin ra the gioi rat tot. Co nhien, trong qua trinh tac nghiep, TS co mot so sai sot va da duoc co quan quan ly nhac nho, khac phuc.

Toi xin khai quat the nay, trong su nghiep hoi nhap, kinh te di nhanh hon, chinh tri di dung muc hon nhung thong tin di cham. Chung ta phai khac phuc viec nay. Trung uong, Chinh phu co chi dao day manh thong tin doi ngoai va Bo TT-TT da thanh lap Cuc Thong tin doi ngoai de thuc hien chu truong nay. TS duoc dieu chuyen tu VNPT len Bo TT-TT la mot buoc chuyen doi quan trong de Bo tap trung chi dao de TS lam tot thong tin doi ngoai.

Noi nhu vay khong co nghia TS o tap doan VNPT thi khong duoc quan tam hon. Nhung o tap doan thi vai tro thong tin doi ngoai TS hep hon nhieu so voi nhu cau thong tin doi ngoai tam quoc gia khi truc thuoc Bo. TS cung phai nang cap tam nhin, doi ngu, hoat dong tac nghiep hang ngay. Sap toi Bo se co buoi lam viec voi TS ve kien toan bo may, co che quan ly de TS tu chu hoat dong co hieu qua hon.

Cung voi chuong trinh Viet Nam Online, Cuc Thong tin doi ngoai, TS tap trung cao nhat cho thong tin doi ngoai; chuyen thong tin doi ngoai tu phong ngu sang tan cong, dua thong tin ve Viet Nam den voi the gioi.

Do chinh la vai tro cua TS khi duoc chuyen ve Bo TT-TT.

Doc gia: Ong nghi gi ve viec bat giu 2 nha bao cua Bao Thanh Nien va Bao Tuoi Tre? Cach xu ly nhu the nao?

Bo truong Le Doan Hop: Cau hoi nay khong phu hop voi chu de truc tuyen ve chien luoc phat trien thong tin va truyen thong nhung ban hoi thi toi xin noi may diem.

Viec nha bao tac nghiep vi pham luat phap cung nhu moi cong dan, phai chiu trach nhiem truoc phap luat. Viec bat giu 2 nha bao thuoc trach nhiem cac nganh tu phap, tu dieu tra, khoi tot, kiem sat va xu an. Toi chi lam viec doc thuc cac co quan tu phap xet xu som hon, nhanh hon de tra loi cong luan, cung thong qua do de co cau tra loi cho cac nha bao tac nghiep.

Chung ta co 15 ngan phong vien, co vai ba phong vien sai pham la qua it so voi nhung phong vien lam viec tot. Cac phong vien tot da dong gop rat tich cuc cho viec phat trien, can ghi nhan dong gop cua ho.

Moi cong dan deu chiu trach nhiem truoc phap luat, khi phap luat thay can khoi to, bat giam thi do la viec cua co quan phap luat. Theo toi duoc biet, nhung phong vien nay chu yeu sai pham la dua thong tin sai su that. Su that la dieu quan trong nhat cua moi con nguoi, moi thoi dai. Dua thong tin khong dung se gieo rac noi oan uc cho nguoi khac, cho xa hoi. Dua thong tin dung moi tao dieu kien cho xa hoi phat trien.

Doc gia giauten-hnoi: Viec chuyen Hoc vien cong nghe Buu chinh vien thong ve Bo TT-TT quan ly tu 1/7/2008 theo quyet dinh 370 cua Thu tuong nay duoc thuc hien den dau ? Co kha nang khong thuc hien hay khong ?Nghe noi la co kha nang quyet dinh nay se duoc xem xet lai ?

Tra loi:

Ngay 10/4/08, Thu tuong da co quyet dinh so 370 quy dinh ve cac don vi su nghiep truc thuoc bo TT-TT. Trong do co noi dung chuyen hoc vien CNBCVT thuoc Tap doan VNPT ve Bo TT-TT quan ly. Thoi han thuc hien viec ban giao xong truoc ngay 1/7/2008.

De trien khai quyet dinh nay, Bo truong Bo TT-TT da quyet dinh thanh lap to cong tac giup Bo truong thuc hien viec ban giao. To cong tac bao gom cac don vi tham muu cua Bo, dai dien lanh dao Tap doan VNPT, lanh dao hoc vien va mot so don vi truc thuoc hoc vien CNBCVT. To cong tac da khan truong trien khai, thuc hien nhiem vu, theo dung su chi dao cua Bo truong dam bao thuc hien nghiem tuc quyet dinh cua Thu tuong chinh phu. Tuy nhien, do tap doan VNPT co van ban de nghi Thu tuong xem xet de hoc vien CNBCVT tiep tuc o lai tap doan VNPT. Do vay hien nay Bo TT-TT dang tiep tuc cho y kien chi dao cua Thu tuong.

Bo truong Le Doan Hop nhan manh: Sap toi, du hoc vien chuyen ve Bo hay o lai tap doan VNPT, thi Bo van chi dao tap doan va hoc vien thuc hien mot so nhiem vu sau:

Mot la ra soat lai toan bo thuc trang cua hoc vien, tu can bo quan ly, giao vien, co che hoat dong, chat luong dao tao, co so vat chat….

Hai la, sau khi ra soat, danh gia, Bo se chi dao hoc vien lam mot so viec: khac phuc nhuoc diem, co cau lai ban giam hieu de dam bao ve co cau, trinh do, nganh nghe dap ung yeu cau; Sang loc va danh gia toan bo doi ngu giang vien de nang cao chat luong dao tao. Tu do tuyen them, cu di dao tao boi duong o cac nuoc, de chung ta co doi ngu ngang tam.

Ba la xem xet lai to chuc bo may, co che quan ly sao cho hoat dong co hieu qua nhat.

Bon la co che quan ly tai chinh, chat luong dao tao de hoc vien vuon len tro thanh co so dao tao chat luong cao cua nganh TT-TT. Dac biet la bo sung them nhung nganh ma chung ta chua co, giam bot nhung nganh ma hoc vien dang dao tao nhung xa hoi khong can.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen

Cau hoi 2 (Ho Huu Hieu-Dong Nai):
Kinh gui cac lanh dao Bo TT-TT! Hien nay toi dang cong tac tai co quan nha nuoc cua mot tinh. Ngay 02/7/2008 Bo TT-TT da co cong bo xep hang danh gia cac trang thong tin dien tu. Tuy nhien co mot so van de toi xin duoc hoi y kien: - Doi voi Trang thong tin dien tu cua mot so tinh thanh, viec tich hop cac dich vu hanh chinh cong truc tuyen bang cach gan lien ket (link) den cac dia chi website rieng le do cac So, Ban, Nganh, To chuc… chu dong xay dung, quan ly, hoat dong theo nhung ten mien khac nhau va doc lap voi website tinh. Vay thi khi danh gia cac dich vu nay co duoc xem la mot dich vu hanh chinh cong duoc tich hop truc tuyen tren trang website tinh do hay khong? Va neu nhu the thi co nhieu y kien cho rang chi can tao ra mot trang chu chung va tu do gan cac lien ket den cac Website khac co dich vu truc tuyen da co san ma khong can phai ton cong xay dung cong thong tin cho mot tinh thi dieu do co dung hay khong???? - Can cu cong van so 876/BTT-TT-UDCNTT ngay 24/3/2008 cua Cuc ung dung CNTT, viec danh gia cac Trang thong tin dien tu theo 4 muc nhung trong van ban chua duoc huong dan cu the ve cac van de tren khien cho viec danh gia con gay nhieu tranh luan va Bo TT-TT cung co tra loi truc tuyen theo dia chi: /cntt/2008/07/793850. Toi xin duoc cac dong chi ho tro them ve cac thong tin.

Tra loi: Khi truy cap vao mot dich vu tren trang thong tin dien tu chinh thuc cua mot tinh, dich vu do duoc chuyen huong den mot URL khac thi van duoc tinh la mot dich vu hanh chinh cong truc tuyen (neu nhu no dap ung duoc cac dieu kien cua mot dich vu hanh chinh cong ban hanh theo cong van so 876/BTT-TT-UDCNTT ngay 24/3/2008 cua Cuc ung dung CNTT).

Tren goc do cua nguoi dung, trang thong tin chinh thuc cua dia phuong co kha nang cao la dia chi nguoi dung tham khao dau tien khi tim kiem mot dich vu cong. Viec tich hop cac dich vu cong cua cac don vi cua tinh len trang thong tin do, du o muc do don gian nhat, cung tao dieu kien cho ho nhanh chong tim duoc cac dich vu cong can thiet. Dieu nay cang co y nghia trong hoan canh hien nay khi trinh do su dung may tinh cua nguoi dan o nuoc ta con chua cao va co so ha tang truyen thong con chua that tot.

Tren goc do ky thuat, mac du hai phuong an (xay dung portal va don thuan chi xay dung trang chu chung va co cac duong link lien ket toi cac trang cua cac don vi) theo tieu chi so luong dich vu hanh chinh cong co diem so ngang nhau (vi cung so luong dich vu cong) nhung phuong an xay dung cong trong tuong lai se mang lai nhieu loi ich cho nguoi dan thong qua kha nang tich hop cac dich vu khac nhau va cac tinh nang khac cua cong.

Tren goc do kinh te, viec xay dung phan tan cac trang tin cua cac don vi se doi hoi moi don vi phai dau tu cho phan cung, phan mem, doi ngu ky thuat, doi ngu bien tap di kem.

Bon muc do dich vu hanh chinh da duoc huong dan cu the trong cong van so 1448/BBCVT-KHTC cua Bo Buu chinh Vien thong, nay la Bo TT-TT tu ngay 6/7/2007. Cac huong dan tai cong van 876/BTT-TT-UDCNTT ngay 24/3/2008 cua Cuc ung dung CNTT duoc trich tu cong van 1448/BBCVT-KHTC va cac danh gia duoc tien hanh theo dung tinh than cua cac cong van tren.

Viec con mot so tranh luan vao thoi diem sau khi cong bo ket qua danh gia do mot so don vi chua hieu dung tinh than cua cac cong van tren cung nhu cac noi dung lien quan trong Nghi dinh 64 cua chinh phu ve Ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc la khong tranh khoi. Chung toi dang co gang cai tien phuong phap va hinh thuc danh gia de lan danh gia sau se tot va day du hon.

Cau hoi 3 (Hoang Van Chinh): Dang va Nha nuoc ta co co che chinh sach gi de ho tro nganh xuat ban phat trien, phuc vu tot su nghiep nang cao dan tri, boi duong nhan tai, dao tao nguon nhan luc cho su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc

Tra loi:

Dang va Nha nuoc ta luon coi hoat dong xuat ban la vu khi sac ben tren mat tran van hoa-tu tuong, tao dieu kien de nganh xuat ban phat trien thong qua nhung chinh sach sau:
Dao tao, boi duong nguon nhan luc
Tai tro, dat hang xuat ban pham tu nguon ngan sach nha nuoc de phuc vu nhung nhiem vu chinh tri-xa hoi
Tai tro cuoc phi van chuyen sach den vung sau, vung xa, bien gioi, hai dao phuc vu cac dan toc thieu so va dua sach ra nuoc ngoai phuc vu ba con Viet Kieu va thuc hien nhiem vu thong tin doi ngoai
Ho tro mua ban quyen mot so tac pham co gia tri cao cua cac tac gia trong va ngoai nuoc de xuat ban.
Dau tu co trong diem de ung dung nhung ky thuat, cong nghe moi cho nganh xuat ban, in, phat hanh.
Khuyen khich nguoi viet de ho dau tu tri tue, cong suc sang tao nhung tac pham co gia tri cao cho xa hoi.

Cau hoi 4 (ThuanND-35 Ngo Quyen, Ha Noi): Bo truong hay van tat ve hieu qua su dung cua VINASAT-1 tu ngay 19/4 den nay? Chien luoc CNTT voi giao duc? va Quan ly Internet cong cong da chat che hon khong nham tranh te nan xa hoi dac biet den tre thanh nien?

Tra loi:

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Nhiem vu dau tien cua VINASAT-1 la phuc vu an ninh quoc phong va cong ich trong nuoc tai cac bang tan C va Ku. Hien 2 don vi la Bo Cong An, Bo Quoc phong da su dung hang tram MHz tren ve tinh. VINASAT-1 cung danh han 1 bo phat dap bang C phuc vu cac yeu cau ve lien lac khan cap.Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) la don vi duoc giao nhiem vu quan ly, khai thac van hanh va kinh doanh ve tinh VINASAT-1. Nhiem vu tiep theo la phuc vu kinh doanh cua ban than VNPT va cac don vi khac.

Sau hon 1 thang khai truong dich vu, VINASAT-1 da co hon chuc khach hang chinh thuc ky ket hop dong va kha nhieu khach hang tiem nang dang nghien cuu de su dung dich vu.

Trong so cac khach hang truoc day ky bien ban ghi nho voi VNPT, hien da co mot so khach hang ky ket hop dong chinh thuc thue bang tan cua ve tinh VINASAT-1 nhu Dai Truyen hinh Viet Nam (VTV), Dai Truyen hinh thanh pho Ho Chi Minh (HTV), VTC, VCTV. Trong do, VTV la khach hang lon dau tien ky ket hop dong su dung dung luong ve tinh VINASAT-1. Hien VTV da tien hanh thu phat 4 kenh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4 duy nhat qua duong truyen cua VINASAT-1 1. Sap toi don vi nay se tiep tuc mo rong so kenh truyen qua ve tinh VINASAT-1 cung nhu mo rong vung phu song cua truyen hinh Viet Nam sang uc, Niu-Di-lan, cac nuoc chau Au...

Truoc khi phong ve tinh VINASAT-1, tai nhieu cuoc hop, Ban chi dao Quoc gia ve de an phong Ve tinh VINASAT-1da de nghi cac khach hang trong nuoc dung dich vu cua VINASAT-1, dac biet la nhung khach hang su dung ngan sach.

Hien dang co mot so khach hang chua chinh thuc ky ket duoc voi VNPT do ha tang mat dat cua ho van dang trong qua trinh xay dung, dau tu lap dat thiet bi. Vi du nhu Viettel cung da dau thau lap dat tiep tram Hub moi, ho tro cho 500 tram dieu khien tu xa, de hoan toan su dung tan so cua VINASAT-1. Du kien, trong 2 thang se hoan thanh viec dau thau nay. Nhung chac chan trong thoi gian toi, se co nhieu khach hang su dung dich vu cua VINASAT-1 hon sau khi ho tien hanh chuyen doi thiet bi xong. De ho tro khach hang chuyen doi tu thue bang tan ve tinh nuoc ngoai sang su dung bang tan ve tinh VINASAT-1, VNPT deu co phuong an ho tro ve thiet bi, cho thue hoac cho muon de khach hang co the su dung, phuc vu cong tac chuyen doi.

Ve tinh VINASAT-1 1 khong nhung phu song trong nuoc ma con phu song o khu vuc chau A nhu Nhat Ban, Han Qquoc, Uc, Niu-Di-lan, va tham chi ca Ha-oai (My)... nen hien VNPT dang tiep can mot so khach hang tai an Do, Indonesia, Lao va Campuchia de tiep thi cho dich vu ve tinh cua minh.Tai thi truong Campuchia, VNPT da va dang hop tac voi rat nhieu doi tac de cung cap cac dich vu vien thong. Thi truong Campuchia co rat nhieu khach hang tiem nang co the su dung dich vu ve tinh VINASAT-1 cua chung ta nhu cac nha cung cap dich vu vien thong, hang truyen hinh cua Campuchia. Cong ty lien doanh cua Viettel tai Lao cung dang co du dinh su dung VINASAT-1 de phu song cho dia hinh rung nui cua Lao.

Den nay VNPT cung da ky duoc mot so bien ban ghi nho voi mot so nha cung cap dich vu ve tinh trong khu vuc ve viec hop tac ho tro lan nhau trong viec du phong dung luong. Tham chi con co doi tac da bay to nhu cau muon duoc mua va su dung dung luong ve tinh VINASAT-1. Hien VNPT dang xuc tien de tien toi thuong thao va ky ket hop dong chinh thuc.
Theo tinh toan cua VNPT, ngay trong nam 2008, moi dau moi trong nuoc se co the hoan tat chuyen giao he thong va khai thac VINASAT-1. Voi toc do nay thi cham nhat sau 3 nam, 100% dung luong cua VINASAT-1se duoc khai thac va phat huy day du tinh nang, hieu qua.

Noi ve chien luoc CNTT cua Viet Nam xin moi ban tim doc:

1. “Chien luoc phat trien CNTT va truyen thong Viet Nam den nam 2010 va dinh huong den nam 2020” da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet tai Quyet dinh so 246/2005/QD-TTg ngay 06/10/2005;

2. Chi thi so 07/CT-BCVT, ngay 07/7/2007 cua Bo truong Bo Buu chinh Vien thong (Nay la Bo TT-TT) ve dinh huong chien luoc phat trien CNTT va truyen thong Viet Nam giai doan 2011-2020 (Goi tat la Chien luoc cat canh).

Trong ca 2 van ban neu tren deu the hien rat ro quan diem va dinh huong chien luoc phat trien CNTT trong linh vuc giao duc va dao tao. Thong tin chi tiet, xin moi ban tim doc trong cuon “Phap luat va chien luoc, quy hoach ve buu chinh, vien thong va CNTT”, sach do Nha xuat ban Buu dien xuat ban thang 7/2007 hoac truy cap vao Website cua Bo TT-TT, tai dia chi http://www.mic.gov.vn/.

Ve cau hoi quan ly Internet cong cong da chat che hon khong nham tranh te nan xa hoi dac biet den tre thanh nien?

Thoi gian qua, voi su phat trien bung no cua Internet thi viec su dung Internet hang ngay trong doi song nguoi dan khong con xa la. Dieu do cung dong nghia voi viec moi su kien, hoat dong trong doi song deu duoc phan anh qua Internet. Cong dong nguoi su dung Internet duoc vi nhu mot xa hoi thu nho voi day du cac thanh phan dac trung. Do vay, viec xuat hien cac noi dung doc hai gay anh huong lon den xa hoi, dac biet la tang lop tre thanh nien la dieu khong the tranh khoi. Nhan thay tam quan trong cua van de tren, Bo TT-TT da phoi hop voi cac Bo, nganh khac tien hanh song song nhieu bien phap de dinh huong, bao ve nguoi su dung Internet, dac biet la tre em khoi nhung tac dong tieu cuc cua Internet, cu the:

Ve mat chinh sach: Bo Buu chinh Vien thong truoc day (nay la Bo TT-TT) da phoi hop voi cac Bo Cong an, Van hoa Thong tin, Ke hoach va Dau tu xay dung Thong tu lien tich 02/2005 ve quan ly dai ly Internet trong do co yeu cau chu dai ly Internet phai thuc hien cac bien phap nhu: chi duoc cung cap dich vu tu 6h den 24h hang ngay; niem yet noi quy su dung Internet trong do neu ro cac dieu cam ngan chan nguoi su dung truy cap den cac trang web co noi dung xau; tre em muon su dung Internet tai dai ly Internet phai co nguoi giam ho di cung …

De ngan chan tinh trang hoc sinh, tre em tap trung tai dai ly Internet de choi game qua nhieu, Bo TT-TT da phoi hop voi Bo Van hoa Thong tin ban hanh Thong tu lien tich ve quan ly tro choi truc tuyen yeu cau cac DN cung cap dich vu game phai co bien phap canh bao, han che cac yeu to gay hung thu giup cho nguoi choi, dac biet la tre em khong qua sa da vao viec choi game gay ra cac hau qua dang tiec.

Viec quy dinh cac DN cung cap dich vu tro choi truc tuyen phai gioi han diem thuong (yeu to gay hung thu) 50% tu phut thu 181 den 300 va 100% tu phut thu 301 tro di la nham giup cho nguoi choi (dac biet la tre em nhan thuc con chua tot) tranh duoc viec qua sa da vao choi game ma bo be hoc hanh, hon the nua nhieu tre em choi qua nhieu con bi anh huong den van de dao duc, tinh than gay ra nhieu hau qua dang tiec trong xa hoi; dong thoi de hanh dong choi game thuc su la giai tri. Ngoai ra, viec yeu cau cac DN tro choi truc tuyen phai xay dung phan mem loc thong tin cung gop phan tao ra mot moi truong game lanh manh, trong sang hon. Hien nay, voi dinh huong cua Bo TT-TT, cac DN cung da y thuc tot hon ve van de tren.

Mot so DN da bat dau san xuat nhung tro choi Viet Nam trong do dua vao cac noi dung mang tinh lich su dan toc, truyen thong van hoa Viet Nam, qua do phan nao nang cao tam hieu biet cho gioi tre. Truoc nhung loai hinh dich vu thong tin moi dang rat thinh hanh nhu dich vu blog, trong Nghi dinh moi thay the Nghi dinh 55, Bo TT-TT da dua vao quan ly noi dung thong tin tren Internet kha chi tiet theo tung loai hinh, theo do gan ket trach nhiem cua tat ca cac thanh phan tham gia cung cap va su dung thong tin tren Internet.

Ngoai ra, Bo cung xay dung mot Nghi dinh moi ve xu phat, dua ra cac che tai de tao dieu kien ngan ngua nhung hanh vi loi dung Internet vao muc dich xau, dam bao tat ca cac hanh vi vi pham deu co che tai xu phat nghiem minh va cung nhu cac noi dung so, quan trong nhat la nang cao y thuc, giao duc tuyen truyen de nguoi dung, dac biet la thanh thieu nien hieu duoc cach su dung Internet mot cach dung dan, tich cuc.

Ve mat thuc tien: Bo TT-TT da phoi hop voi cac Bo nganh trien khai nhieu chuong trinh tap huan, boi duong cho cac co quan, don vi, to chuc, ca nhan hoat dong trong linh vuc quan ly, khai thac, su dung va kinh doanh dich vu Internet cong cong nham dinh huong, nang cao nhan thuc dung dan ve Internet cho ca nguoi cung cap dich vu va nguoi su dung de Internet duoc phat trien va su dung hieu qua, dong thoi tuyen truyen, huong dan cac co quan, to chuc, ca nhan tham gia hoat dong Internet thuc hien cong tac phong ngua, phat hien va ngan chan cac hoat dong loi dung internet phuc vu cac nhu cau thieu lanh manh; Thuc day phat trien he thong co so du lieu, cac dich vu noi dung, cac ung dung tren mang nham giup cho nguoi su dung co co hoi duoc huong nhieu tien ich khac nhau va tu do se hinh thanh thoi quen su dung Internet cho nhung muc dich tot phuc vu tang truong kinh te va nang cao chat luong doi song thong qua viec thuc day trien khai Chuong trinh cong nghiep noi dung so den nam 2010 da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet va nhung chinh sach tao dieu kien cho cac DN cung cap noi dung thong tin tren mang phat trien.

Minh Nguyen-Ha Noi: Thua Bo truong, cong ty toi muon thuc hien mot website ve linh vuc du lich la linh vuc kinh doanh cua cong ty. De trang web thuc su co ich, chung toi muon ben canh nhung thong tin trong nganh, chung toi cung cung cap mot so thong tin thoi su ve kinh te, chinh tri, xa hoi. Tuy nhien, toi co hoi thong tin thi duoc cho biet tren trang web khong duoc dua nhung thong tin ngoai linh vuc nganh nghe cong ty toi kinh doanh? Dieu nay co dung khong? Va cu the thi van ban nao quy dinh ro chung toi duoc phep cung cap nhung loai thong tin gi? Xin cam on Bo truong.

Tra loi:

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
DN cua ong hoat dong trong linh vuc du lich, vi vay viec cung cap thong tin lien quan den hoat dong cua DN va thong tin lien quan den nganh nghe cua DN da dang ky kinh doanh la phu hop theo qui dinh tai Dieu 22 – Nghi dinh so 55/2001/ND-CP ngay 23-8-2001 ve quan ly, cung cap va su dung dich vu Internet. Hien nay Bo TT-TT dang trinh Chinh phu du thao Nghi dinh thay the Nghi dinh 55 de qui dinh cu the hon viec quan ly thong tin tren internet.

Viec cung cap thong tin thoi su ve kinh te, chinh tri, xa hoi la nhung thong tin anh huong sau rong trong doi song xa hoi, la chuc nang, nhiem vu cua cac co quan bao chi va duoc quy dinh tai Luat Bao chi. Trong truong hop DN cua ong muon cung cap them cac thong tin thoi su ve kinh te, chinh tri, xa hoi thi chi duoc cung cap lai cac thong tin cua cac co quan bao chi trong nuoc tren co so dam bao cac quy dinh ve ban quyen va nguon tin va phai lam thu tuc xin bo sung noi dung thong tin cung cap tren trang tin cua DN minh theo qui dinh tai Quyet dinh so 27/2002/QD-BVHTT ngay 10/10/2002 cua Bo truong Bo Van hoa Thong tin ve viec ban hanh Quy che quan ly va cap giay phep cung cap thong tin, thiet lap trang tin dien tu tren Internet.

Quang Nhat-So Thong tin va Truyen thong: Hien nay nganh cong nghiep dien tu cua Viet Nam phat trien rat kem so voi cac nuoc khac trong khu vuc nhu Trung Quoc, Thai Lan…, trong thoi gian gan day thi cung co mot so cac tap doan nhu Intel, Hon Hai… da dau tu vao Viet Nam do cung la mot tin hieu dang mung, tuy nhien toi thay hau nhu nganh nay chua duoc su quan tam, chi dao sat sao cua Chinh phu va cua Bo TT-TT. Day la mot nganh cong nghiep cong nghe cao, than thien voi moi truong dac biet la no mang lai doanh thu rat lon. Vay, Bo co nhung co che, chinh sach gi trong viec thuc day phat trien nganh cong nghiep dien tu Viet Nam trong thoi gian toi?

Tra loi:

Nhu chung ta da biet, trong su phat trien cua khoa hoc cong nghe the gioi hien nay thi linh vuc ICT phat trien nhanh chong, va nhieu nuoc da co su phat trien rat tot.

Nam bat duoc noi dung nay, theo su chi dao cua Trung uong, Chinh phu, Bo TT-TT da de xuat nhieu co che, giai phap de phat trien CNTT VN. Co the nhu ban noi chung ta chua quan tam nhieu den linh vuc nay nhu Trung Quoc, Thai Lan. Noi nhu vay co the dung nhung chua du. Hien nay Bo TT-TT da trinh Thu tuong Luat CNTT, neu len nhung nguyen tac co ban de CNTT phat trien, trong do co nganh cong nghiep dien tu, nhu nganh cong nghiep phan cung, phan mem, noi dung so. Tuy nhien de tiep tuc phat trien, gop phan thuc day GDP, Bo cung dang hoan thien va trinh Chinh phu cac du an quy hoach khu CNTT tap trung, mot so co che uu dai thu hut DN nuoc ngoai. Hien nay Nghi dinh dau tu trong CNTT hien da hoan thien va sap trinh chinh phu. Ngoai ra, Bo TT-TT cung da to chuc nhieu hoi nghi, hoi thao, tu van lay y kien DN phan cung, phan mem, noi dung so de tim hieu nhung kho khan cua DN, va hoan thien khung phat ly.

Nhu vay, toi tin rang trong mot thoi gian khong xa, CNTT, trong do co nganh cong nghiep dien tu se co buoc phat trien nhanh.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen

Cam on ban Phan Chu Minh, Cau hoi nay trung voi cau hoi cua ban Thuc Tri-Ha Noi-cmtabc15@yahoo.com. De nghi ban theo doi phan tra loi o tren.

Le Vu-20 To Hien Thanh, Ha Noi: Hien nay, sach co gia cao so voi thu nhap binh quan nguoi dan, ke ca can bo, cong chuc. Hinh nhu nganh xuat ban chu trong nhieu den den loi nhuan ma it quan tam den chat luong thong tin va nhung gia tri tinh than cung cap cho nguoi doc. Xin bo truong cho biet nha xuat ban la don vi san xuat kinh doanh don thuan hay la don vi vua san xuat kinh doanh vua phuc vu nhiem vu chinh tri tu tuong.

Tra loi:

Theo bao cao cua co quan chuyen mon va dieu tra thuc te, gia sach cua Viet Nam hien nay khong cao so voi voi mat bang cua xa hoi va cac nuoc trong khu vuc va the gioi (truoc Quy I/2008, gia sach trung binh la 100dong/trang kho 13x19cm; den thoi diem nay do gia giay tang 100%, nhung gia sach cung chi 130 dong/trang kho 13x19cm). Tuy nhien so voi thu nhap cua nguoi dan, ke ca can bo, cong chuc thi gia sach con “cao”.
San pham cua cac nha xuat ban chu yeu la sach, mang ham luong tri thuc cao, co gia tri ve tinh than, gop phan nang cao dan tri, dao tao nguon nhan luc. Tuy nhien, sach cung la mot mat hang nhu cac mat hang hoa khac, cung phai chiu su tac dong cua cac quy luat kinh te va su chi phoi cua thi truong. Do vay, hoat dong cua nha xuat ban phai thuc hien dong thoi 2 nhiem vu: phuc vu nhiem vu chinh tri tu tuong va san xuat kinh doanh co hieu qua. De thuc hien dong thoi 2 nhiem vu tren doi hoi su no luc, phan dau cua cac nha xuat ban, dong thoi can co su quan tam, dau tu cua co quan chu quan nha xuat ban.
Trong thoi gian toi, Bo TT-TT se phoi hop voi cac Bo, nganh cua trung uong xay dung co che, chinh sach va nhung giai phap dong bo trinh Chinh phu phe duyet de tao dieu kien ho tro cho nganh xuat ban phat trien toan dien, dam bao thuc hien tot 2 nhiem vu cua nha xuat ban.

Nguyen Cong Minh-49/6A Hoang Du Khuong P12 Q10 TPHCM: Thua bo truong, du vua roi chinh phu ta va cac tap doan CNTT nhu Microsoft, Cisco da co ky voi nhau mot so van ban cam ket hop tac nhung theo toi thay thi tien do xay dung chinh phu dien tu o VN ta la qua cham, cac thu tuc hanh chinh voi phuong cham "hanh la chinh" van con mang tinh thu cong nho le, ruom ra va lam ton nhieu thoi gian cua nhan dan, khong biet den bao gio thi chinh phu ta moi thuc su duoc dieu hanh qua mang va cong dan xu ta moi that su la nhung "cong dan @" ? Rat mong ngai bo truong giai dap. Xin cam on. Nguyen Cong Minh

Tra loi:

Trong nhung nam qua Dang va Nha nuoc da co nhung chu truong, chinh sach thuc day ung dung CNTT trong cac co quan nha nuoc, phat trien Chinh phu dien tu va buoc dau da dat duoc nhung ket qua quan trong, xep hang ve phat trien Chinh phu dien tu Viet Nam so voi cac nuoc da duoc cai thien. Theo xep hang tinh san sang ve chinh phu dien tu cua Lien Hop Quoc, nam 2008 Viet Nam co nhung tien bo nhat dinh, tu vi tri 105 trong 179 nuoc duoc xep hang nam 2005 da tang len vi tri 91 trong 182 nuoc duoc xep hang nam 2008.

Tuy nhien, so voi nhung muc tieu ma Dang, Nha nuoc dat ra, viec phat trien Chinh phu dien tu Viet Nam van la qua cham, chua dap ung nhu cau phat trien Kinh te - Xa hoi, thuc day cai cach hanh chinh. Nhan thuc duoc dieu nay, Bo TT-TT, voi vai tro la co quan quan ly nha nuoc ve CNTT va truyen thong, trong thoi gian qua da co nhung hoat dong cu the nham thuc day ung dung CNTT trong cac co quan nha nuoc.

Cu the, da du thao va trinh Chinh phu phe duyet Nghi dinh so 64/2007/ND-CP ngay 10/4/2007 ve ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc, trong do xac dinh ro cac noi dung va dieu kien bao dam ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc, dac biet cung dua ra nhung quy dinh bao dam cac hoat dong cua cac co quan nha nuoc tren moi truong mang; Bo TT-TT cung da du thao de trinh Thu tuong Chinh phu Quyet dinh so 43/2008/QD-TTg ngay 24/3/2008 Phe duyet Ke hoach ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc nam 2008, trong do xac dinh ro trach nhiem cac Bo, nganh, dia phuong trong viec ung dung CNTT nam 2008.

Mot so muc tieu chinh cua Ke hoach nay bao gom: Mot la nang cao nang luc dieu hanh, quan ly cua cac co quan nha nuoc, bang viec tang cuong cac hinh thuc hop tren moi truong mang, tang cuong trao doi van ban qua duong thu dien tu, tang cuong cong tac quan ly van ban, dieu hanh qua mang; Hai la phuc vu nguoi dan va DN ngay cang tot hon bang viec bao dam cac Bo, co quan ngang Bo, cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong co cong thong tin dien tu cung cap thong tin ve cac co quan nha nuoc, ve cac van ban quy pham phap luat, ve cac quy trinh, thu tuc hanh chinh nha nuoc, buoc dau cung cap cac cac dich vu hanh chinh cong truc tuyen cho nguoi dan va DN.

Hien nay, Bo TT-TT da du thao va trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet Ke hoach ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc giai doan 2009-2010, nham ke thua cac ket qua da dat duoc, thuc day nhanh hon viec ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc.

le van hien-thanh hoa: Xin bo truong cho biet khi nao thanh lap ngan hang Buu dien.Toi thay vien thong dang co nhieu thuan loi hon so voi buu chinh nhung vien thong lai co quy vien thong cong ich de cho cac DN vien thong vay trong khi buu chinh khong co. Chinh sach ho tro cua Chinh phu cho buu chinh trong tuong lai.

Tra loi:

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Cuc truong Cuc Ung dung CNTT Nguyen Thanh Phuc tham gia ho tro thong tin tra loi cho Bo truong.
Trong thoi gian qua, de tao dieu kien cho nganh buu chinh Viet Nam doi moi va phat trien, Nha nuoc da co nhung chinh sach “mo cua” thi truong, tao moi truong canh tranh cho cac DN cung tham gia cung ung dich vu, phan tach minh bach nghia vu cung ung dich vu cong ich voi hoat dong kinh doanh... Tuy nhien, day moi chi la su khoi dau va Nha nuoc can tiep tuc co nhung dinh huong, chinh sach, giai phap phu hop de nganh buu chinh Viet Nam, mot mat dam duong duoc su menh cung ung cac dich vu thiet yeu cho xa hoi theo yeu cau cua Nha nuoc, mat khac nhanh chong tro thanh mot nganh kinh te phat trien co hieu qua.

Bo TT-TT co chu truong khuyen khich cac DN da dang hoa cac san pham, tan dung co so ha tang, mang luoi nham tiet kiem chi phi, toi uu hoa hieu qua dau tu, nang cao nang luc phuc vu, dap ung nhu cau ngay cang cao cua xa hoi… Viec thanh lap ngan hang Buu dien phu thuoc vao ke hoach san xuat, kinh doanh cua DN va quy hoach cua Nha nuoc trong linh vuc ngan hang. Theo toi duoc biet, viec thanh lap ngan hang dang trong giai doan thue tu van de xac dinh gia tri cua Cong ty tiet kiem Buu dien de co the trien khai viec gop von thanh lap ngan hang thuong mai co phan Buu dien, du kien trong khoang thoi gian tu 1 den 2 nam toi se hoan tat cac thu tuc thanh lap va di vao hoat dong cung cap dich vu tren mang buu chinh cong cong tren toan quoc.

Do hoat dong cua linh vuc buu chinh hien tai co qui mo thi truong con nho, kha nang hinh thanh quy tu dong gop noi bo nganh rat kho khan nen Nha nuoc chua co chu truong thanh lap quy dich vu buu chinh cong ich trong thoi gian nay. Hien nay, tren the gioi cung con nghien cuu van de nay va chua co kinh nghiem ve thanh lap quy dich vu buu chinh cong ich. Do do, Nha nuoc phai ap dung cac giai phap khac de dam bao cung ung dich vu buu chinh cong ich.

Trong nhung nam truoc mat, viec ho tro DN cung ung dich vu buu chinh cong ich do Nha nuoc dat hang, chu yeu khong qua cac co che: qui dinh dich vu buu chinh danh rieng, tai tro truc tiep cho DN cung ung dich vu buu chinh cong ich. Nhung noi dung nay duoc quy dinh tai Quyet dinh so 65/2008/TTg ngay 22/5/2008 cua Thu tuong chinh phu ve cung ung dich vu buu chinh cong ich, cu the:

1. Co che tai chinh dac thu bao dam cung ung dich vu buu chinh cong ich

a) Nha nuoc khoan muc tro cap hang nam cho Buu chinh Viet Nam duy tri hoat dong cua mang buu chinh cong cong de cung ung dich vu buu chinh cong ich ke tu khi Buu chinh Viet Nam hach toan doc lap voi vien thong, nhung cham nhat la den het nam 2013.

Khoan chi phi duy tri hoat dong cua mang buu chinh cong cong tren co so quan he giua chi phi cho nguoi lao dong voi cac chi phi khac.

Khoan ty le (%) chi phi duy tri hoat dong cua mang buu chinh cong cong do Buu chinh Viet Nam tu bao dam bang thu nhap tu cac hoat dong kinh doanh khac ngoai hoat dong cung ung dich vu buu chinh cong ich.

Khoan muc tang san luong hang nam doi voi dich vu buu chinh cong ich do Nha nuoc dat hang.

Muc loi nhuan ve cung ung dich vu buu chinh cong ich duoc xac dinh theo quy dinh hien hanh cua Nha nuoc.

b) Nguon kinh phi tro cap cho Buu chinh Viet Nam de cung ung dich vu buu chinh cong ich

Trong giai doan tu nam 2008 den nam 2010: Nha nuoc trich mot phan loi nhuan sau thue duoc chia theo von nha nuoc dau tu tai Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam de tro cap cho Buu chinh Viet Nam.

Giai doan tu nam 2011 den nam 2013: Nha nuoc tro cap cho Buu chinh Viet Nam tu ngan sach nha nuoc,

2. Cac giai phap co che quan ly khac nham bao dam cung ung dich vu buu chinh cong ich

a) Dau tu du von cho Buu chinh Viet Nam de hinh thanh mang buu chinh cong cong co cong nghe hien dai, hoat dong hieu qua.

b) Thuc hien lo trinh dieu chinh tang dan gia cuoc dich vu buu chinh cong ich de tung buoc bu dap duoc chi phi cung ung cac dich vu nay phu hop voi co che thi truong, muc song cua nguoi dan va tinh hinh gia cuoc cac dich vu cung loai cua cac nuoc trong khu vuc.

c) Quy dinh dich vu danh rieng, gia cuoc dich vu danh rieng cho Buu chinh Viet Nam de ho tro cung ung dich vu buu chinh cong ich.

d) Thuc hien cac chinh sach uu dai ve dau tu, thue, su dung dat doi voi hoat dong cung ung dich vu buu chinh cong ich theo quy dinh cua phap luat.

d) Quy dinh ve che do hoach toan, bao cao; giam sat, kiem tra tinh hinh cung ung dich vu buu chinh cong ich theo uquy dinh cua phap luat.

Duong Van Nhan-331/30/22 Tran Hung Dao - P3 - Tp Soc Trang: Viec can bo chuyen nganh CNTT co trinh do, nang luc tu bo nhiem so trong cac co quan Nha nuoc da duoc cac phuong tien thong tin dai chung neu rat nhieu trong thoi gian gan day, trong do co 2 van de quan trong la moi truong lam viec va thu nhap. Bo Truong co the cho biet Bo TT-TT da co giai phap gi de cai thien tinh trang tren ? Khi nao thi giai phap do duoc thanh hien thuc ?. Viec Ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan Nha nuoc da duoc duc ket kinh nghiem rang nguoi Lanh dao co vai tro quan trong nhat trong viec ung dung CNTT cua mot dia phuong, mot don vi. Nhung thuc te hien nay cung con rat nhieu nha nha Lanh dao chua thuc su vao cuoc, dac biet la cac dia phuong o vung sau vung xa, va thuc te la o cac noi do muc do va hieu qua ung dung CNTT phuc vu cho hoat dong rat thap va kem hieu qua, tham chi gay lang phi cho viec dau tu cho ung dung CNTT. Xin Bo Truong cho biet Bo TT-TT co giai phap gi de han che toi da tinh trang nay dong thoi co bien phap gi de chuyen bien nhan thuc ve hieu qua ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan Nha nuoc cho cac nha Lanh dao nay ?

Tra loi:

Bo TT-TT da xac dinh ro vai tro cua nguoi lanh dao cac cap trong viec thuc day ung dung CNTT tai co quan, don vi minh. Voi tinh than do, trong thoi gian Bo da trien khai nhung cong viec cu the nham danh gia, xac dinh vai tro, cung nhu nang cao nhan thuc cua nguoi lanh dao cac cap trong viec ung dung CNTT, cu the:

Bo da co nhung danh gia, khao sat thuc te hien trang ung dung CNTT tai cac bo, nganh, dia phuong (vi du: xay dung bao cao ICT Index cua Viet Nam; Danh gia, xep hang ve muc do truy cap va cung cap dich vu hanh chinh cong cua cac trang thong tin dien tu cua cac bo va dia phuong tren toan quoc...) tu do danh gia duoc hieu qua ung dung CNTT, cung nhu xac dinh cac kho khan, vuong mac trong trien khai ung dung CNTT tai cac bo, nganh, dia phuong;

Bo da xay dung va trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet Nghi dinh so 64/2007/ND-CP ngay 10 thang 4 nam 2007, trong do xac dinh ro trach nhiem nguoi dung dau co quan nha nuoc do la: ”Truc tiep chi dao va chiu trach nhiem ve hoat dong ung dung CNTT trong linh vuc, dia phuong va to chuc, co quan cua minh” ; Bo da xay dung va trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet Ke hoach ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc nam 2008 (tai Quyet dinh so 43/2008/QD-TTg ngay 24/03/2008), trong do xac dinh ro nhung muc tieu, nhiem vu, phan cong cong viec cu the ve ung dung CNTT nam 2008 cua cac co quan nha nuoc, nhu viec thuc hien cac cuoc hop cua lanh dao cac cap qua mang, su dung thu dien tu de trao doi van ban giua lanh dao Chinh phu, cac bo, tinh, thanh pho.., trien khai quan ly van ban va dieu hanh qua mang, dong thoi cung xac dinh ro cong tac dao tao, boi duong kien thuc CNTT cho can bo, cong chuc, vien chuc nam 2008.

Hien nay, Bo TT-TT dang tap trung don doc, to chuc trien khai Ke hoach nay. Ngoai ra, Bo dang du thao va se trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet Ke hoach ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc giai doan 2009-2010. Trong do, xac dinh ro trach nhiem cua nguoi lanh dao cac cap trong viec ung dung CNTT ve cac mat: bao dam tai chinh, bao dam nguon nhan luc, bao dam su phoi hop giua cac don vi truc thuoc.

thanh Thuy-Dai Tieng noi Viet Nam: Xin Bo truong cho biet lam the nao de kiem soat tot nhat mang luoi thong tin va truyen thong hien nay? -Trong chien luoc phat trien thong tin va truyen thong hien nay thi linh vuc nao duoc uu tien so 1?

Tra loi:

De kiem soat tot mang luoi thong tin va truyen thong can phai:

Hoan thien he thong cac van ban quy pham phap luat, cac quy chuan, tieu chuan ky thuat co lien quan trong linh vuc thong tin va truyen thong;

Su dung cac phuong phap va cac trang thiet bi kiem soat tien tien phu hop voi tung linh vuc va dieu kien thuc te cua Viet Nam;

Nang cao nang luc va trinh do chuyen mon nghiep vu cho doi ngu can bo, cong chuc, vien chuc trong cac co quan quan ly nha nuoc ve thong tin va truyen thong noi chung va cac don vi co trach nhiem kiem soat mang luoi noi rieng.

De cao trach nhiem va vai tro tu kiem soat cua cac don vi trong he thong.

Trong chien luoc phat trien thong tin va truyen thong hien nay, linh vuc duoc dac biet uu tien la day manh ung dung CNTT, dac biet la ung dung CNTT trong khoi co quan quan ly nha nuoc, voi muc tieu nang cao hieu qua hoat dong cua co quan quan ly, cung cap tot hon cac dich vu cua Nha nuoc toi nguoi dan va DN, qua do gop phan thuc day su phat trien cua toan bo nen kinh te xa hoi.

Tran Trong Kim-Qui Nhon - Binh Dinh: Kinh thua Bo Truong Bo TT-TT. Hien tai cac dia phuong van gap nhieu kho khan trong viec dau tu cho su nghiep ung dung va phat trien CNTT. Vay kinh xin hoi Bo Truong la Lien Bo TT-TT - Bo Tai Chinh da co nhung quyet dinh, chi thi gi ve viec xay dung kinh phi su nghiep hoat dong CNTT

Tra loi:

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen

De giai quyet cac kho khan trong viec dau tu cho su nghiep ung dung va phat trien CNTT, Bo TT-TT, Bo Tai chinh trong thoi gian qua da tap trung xay dung cac co che, chinh sach phu hop. Cu the, nam 2006 Bo TT-TT (truoc day la Bo Buu chinh, Vien thong) da du thao va trinh Quoc hoi thong qua Luat CNTT, trong do co noi dung nham tang cuong dau tu cho CNTT tu cac to chuc, ca nhan, dac biet quy dinh ro Nha nuoc uu tien bo tri ngan sach cho CNTT, bao dam ty le tang chi ngan sach cho CNTT hang nam cao hon ty le tang chi ngan sach nha nuoc.

Nam 2007 Bo TT-TT xay dung va trinh Chinh phu phe duyet Nghi dinh so 64/2007/ND-CP ve ung dung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc, Nghi dinh xac dinh su uu tien cua ngan sach nha nuoc cho ung dung CNTT, dong thoi xac dinh cac noi dung dau tu cho ung dung CNTT. Ngay 26 thang 5 nam 2008 Bo TT-TT va Bo Tai chinh da ban hanh Thong tu lien tich so 43/2008/TTLT-BTC-BTT-TT Huong dan viec quan ly va su dung kinh phi chi ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc. Thong tu nay xac dinh nguon, noi dung, muc chi cho ung dung CNTT, dong thoi xac dinh ro trach nhiem cua cac co quan trong viec quan ly va su dung kinh phi chi ung dung CNTT.

Hien nay, Bo TT-TT dang phoi hop chat che voi cac Bo, nganh, dia phuong trong viec du thao va trinh Chinh phu ban hanh Nghi dinh quan ly dau tu ung dung CNTT su dung ngan sach nha nuoc, trong do dua ra co che quan ly phu hop voi dac thu ung dung CNTT.

Tran Duy Binh-So Thong tin & Truyen thong Thanh Hoa:

Cau hoi 1: Danh muc tieu chuan ve ung dung CNTT trong co quan nha nuoc ban hanh theo Quyet dinh so: 0/2008/QD-BTT-TT ngay 09/04/2008 cua Bo TT-TT co Muc 3: Ban hanh Tieu chuan ve truy cap thong tin, khoan 3.14 Bo ky tu va ma hoa cho tieng Viet su dung tieu chuan TCVN 6909:2000, bat buoc ap dung; Tuy nhien tai Thong tu Lien tich so 55/TTLT-BNV-VPCP ngay 06/5/2005 cua Lien bo Bo Noi vu va Van phong Chinh phu huong dan ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban, trong do qui dinh su dung font chu VnTime voi chu in thuong va VnTimeH doi voi chu in hoa (Trang 15). Vi vay khi So Thong tin va Truyen thong Thanh Hoa dang tham muu cho UBND tinh Ban hanh qui che quan ly, truyen, nhan, khai thac thong tin tren mang may tinh trong cac co quan Nha nuoc tinh Thanh Hoa mot so nganh: Noi vu, Van phong UBND chua thong nhat y kien su dung "Bo ky tu va ma hoa cho tieng Viet su dung tieu chuan TCVN 6909:2000". De nghi Bo TT-TT phoi hop voi cac Bo nganh lien quan co van ban huong dan de sua doi mot so noi dung Thong tu Lien tich so 55/TTLT-BNV-VPCP ngay 06/5/2005 cua Lien bo Bo Noi vu va Van phong Chinh phu de thuc hien ap dung thong nhat tieu chuan ve ung dung CNTT trong co quan Nha nuoc theo QD so 20 cua Bo TT-TT. Cau hoi 2: Trien khai Nghi dinh 64/2007/ND-CP ve ung dung CNTT trong hoat dong cua cac co quan nha nuoc da ban hanh 2007. Bo can co thong tu huong dan cu the cac noi dung tu viec xay dung Ke hoach giai doan 2009-2010 (hang muc nao dau tu tu TW, hang muc nao do cac dia phuong, ke ca Quy che quan ly thuc hien cac chuong trinh) de su dau tu tu TW den cac dia phuong duoc thong nhat va khong trung lap cac hang muc; huong dan bien che chuyen trach CNTT tai cac so, ban, nganh cap tinh (Nghi dinh 13, 14 moi huong dan cho cac co quan chuyen trach),.. Nhung Bo chua co Thong tu huong dan nen cong viec trien khai o nhieu dia phuong con khong thong suot . De nghi Bo truong can co y kien de UBND cac tinh thong nhat thuc hien, nhat la viec cac bien che chuyen trach CNTT. Cau hoi 3: Tai sao san pham phan mem may tinh la san pham chu yeu cua cong nghiep phan mem, thuoc cac chuong trinh quan ly cua nganh CNTT, moi day, Bo da thay mat Chinh phu ky voi Microsoft ve ban quyen phan mem Van phong va to chuc trien khai tren toan quoc. The nhung viec thanh tra kiem tra ban quyen phan mem lai van tiep tuc do Bo VHTTva DL thuc hien. Bo truong co y kien the nao?? Tran Duy Binh: So TT-TT Thanh Hoa

Tra loi:

Cau hoi 1.

Theo quy dinh tai Thong tu Lien tich so 55/TTLT-BNV-VPCP huong dan ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban:

+Tai diem l, muc 11 Phan II ve mau chu va chi tiet trinh bay the thuc van ban da quy dinh su dung phong chu VnTime voi chu in thuong va VnTimeH doi voi chu in hoa.

+Tuy nhien tai muc 4, Phan I huong dan chung ve phong chu trinh bay van ban da quy dinh “Doi voi nhung van ban dung trong trao doi thong tin dien tu giua cac co quan, to chuc cua Nha nuoc, phai su dung cac phong chu cua Bo ma ky tu chu Viet (Phong chu tieng Viet Unicode) theo Tieu chuan Viet Nam TCVN 6909:2001”

Cac quy dinh tai Thong tu nhu tren co the hieu: neu van ban chi de in ra ban giay, khong co trao doi dien tu voi cac co quan, to chuc khac thi su dung phong chu VnTime voi chu in thuong va VnTimeH doi voi chu in hoa nhu da de cap, con neu co trao doi dien tu, thi phai su dung phong chu theo TCVN 6909:2001.

Hien nay cac van ban quy pham phap luat deu phai trao doi bang duong dien tu (gui file dang Cong bao, dang tren cac trang thong tin dien tu, trao doi file giua cac don vi...), do vay cac co quan Chinh phu hien nay pho bien deu soan thao van ban su dung phong chu TCVN 6909:2001 (Unicode) de in va tien trao doi bang duong dien tu.

Quyet dinh 20/2008/QD-BTT-TT ngay 9/4/2008 cua Bo TT-TT da quy dinh viec ap dung phong chu theo TCVN 6909:2001, nham phuc vu muc tieu la “truy cap thong tin” (muc 3), quy dinh nhu vay yeu cau cac he thong thong tin cua cac co quan nha nuoc phai su dung phong chu TCVN 6909:2001 de san sang cho viec truy cap thong tin va trao doi thong tin dien tu.

Do vay noi dung Thong tu Lien tich so 55/TTLT-BNV-VPCP va Quyet dinh so 20/2008/QD-BTT-TT khong co mau thuan, va cung phu hop voi Quyet dinh so 72 /2002/QD-TTg ngay 10/06/2002 cua Thu tuong Chinh phu ve viec thong nhat dung bo ma cac ky tu chu Viet theo tieu chuan TCVN 6909:2001 trong trao doi thong tin dien tu giua cac to chuc. Hien khong can thiet phai sua doi Thong tu Lien tich so 55/TTLT-BNV-VPVP lien quan den cach su dung phong chu theo TCVN 6909:2001.

Cau hoi 2. Lien quan den cau hoi nay co 2 van de lon la (1) quy che quan ly dau tu cac du an CNTT va xay dung ke hoach ung dung CNTT hang nam; (2) bien che chuyen trach CNTT tai cac cap o dia phuong. Day la nhung van de rat lon ma tu truoc toi nay chung ta chua thuc su bat tay vao lam. Hien nay, Bo dang tien hanh nghien cuu, phoi hop voi cac co quan lien quan de som co nhung huong dan cho nhung van de nay.

Cau hoi 3 :

Ve van de nay Bo TT-TT da va dang lam viec voi Bo Van hoa, The thao va Du lich cung cac don vi lien quan va dang lam to trinh Thu tuong Chinh phu ve viec phan dinh chuc nang quan ly Nha nuoc ve ban quyen phan mem, xuat ban, bao chi va noi dung thong tin so. Trong do Bo TT-TT de xuat Chinh phu giao chuc nang quan ly nha nuoc ve quyen doi voi tac pham bao chi, xuat ban, phan mem may tinh va noi dung thong tin so ve Bo TT-TT.

Duong Chi Dung-Thanh Hoa: Thua Bo truong, xin Bo truong cho biet “Chien luoc phat trien Thong tin va Truyen thong” trong nhung nam toi gom nhung noi dung gi? Noi dung nao co tinh dot pha, mui nhon? Nhung bien phap cu the de thuc hien chien luoc phat trien? Xin cam on Bo truong.

Tra loi:

Ve Chien luoc phat trien thong tin va truyen thong, cho toi nay Chinh phu da ban hanh:

1) “Chien luoc phat trien thong tin Vie Nam den nam 2010” tai Quyet dinh so 219/2005/QD-TTg ngay 09/9/2005 cua Thu tuong Chinh Phu;

2) “Chien luoc phat trien CNTT va truyen thong Viet Nam den nam 2010 va dinh huong den nam 2020” tai Quyet dinh so 246/2005/QD-TTg ngay 06/10/2005 cua Thu tuong Chinh Phu;

Bo Buu chinh Vien thong (nay la Bo TT-TT) da ban hanh:

3) “Dinh huong chien luoc phat trien CNTT va truyen thong Viet Nam giai doan 2011-2020” tai Chi thi so 07/CT-BCVT, ngay 07/7/2007.

Trong 3 van ban neu tren deu the hien rat ro quan diem va dinh huong chien luoc phat trien thong tin va truyen thong, cac noi dung co tinh dot pha, mui nhon cung nhu nhung giai phap de thuc hien chien luoc. Thong tin chi tiet, xin moi ban tim doc trong Website cua Chinh phu, tai dia chi www.chinhphu.vn va Website cua Bo TT-TT, tai dia chi www.mic.gov.vn.

Tran Ngoc Phuoc-: Do kien thuc ve CNTT cua CCVC rat kem vay viec ung dung CNTT vao co quan nha nuoc co hieu qua khong? Hien tai co rat nhieu CCVC ke ca CCVC lanh dao cap tinh chua biet khoi dong may vi tinh thi viec ung dung cntt vao co quan co hieu qua khong?

Tra loi:

Lien quan den cau hoi cua ban, toi cho rang yeu cau co ban ve kien thuc CNTT doi voi can bo cong chuc la ky nang su dung may tinh, tin hoc van phong (goi tat la tin hoc co ban), ngoai ra con yeu cau thoi quen su dung cac chuong trinh ung dung CNTT chuyen nganh theo cac du an ung dung CNTT cua cac Co quan. Theo quy dinh tai thong tu so 74/2005/TT-BNV ngay 26/7/2005 cua Bo Noi vu thi cac can bo cong chuc tu khi du tuyen vao den cac giai doan nang ngach, dieu dong … deu duoc xem xet, danh gia lai ky nang tin hoc co ban. Tuy nhien, nhieu noi con xem tieu chuan co ky nang tin hoc van phong con la hinh thuc nen viec khai thac cac ung dung CNTT con rat han che, dac biet khi chung ta dang day manh ung dung CNTT trong co quan nha nuoc, phuc vu cai cach hanh chinh sau rong.

Dong thoi, de thuc hien nhiem vu quan ly ung dung va phat trien CNTT trong cac bo, nganh va dia phuong, Thu tuong Chinh phu da co Quyet dinh so 331/QD-TTg ngay 6/4/2004 ve viec phe duyet Chuong trinh phat trien nguon nhan luc ve CNTT den nam 2010. Vua qua, Bo Noi vu da cu the hoa chu truong nay bang Quyet dinh so 112/2005/QD-BNV ve viec lap ke hoach dao tao, boi duong ve quan ly CNTT cho can bo lanh dao thong tin va CNTT (Chief Information officer - viet tat la CIO) giai doan 2006 – 2008 nham tao dieu kien trien khai hieu qua viec ung dung va phat trien CNTT cua cac bo, nganh, dia phuong.

Nhu vay, chung ta da dat van de mot cach tong the, cau chuyen tiep theo la chung ta thuc hien viec nay nhu nao. Ve dieu nay, toi thay rang con nhieu van de bat cap, anh huong truc tiep toi nhan thuc cua can bo cong chuc trong viec ap dung CNTT vao cong tac hanh chinh. Ung dung CNTT phai duoc lam tung buoc, phai dung cho, dung luc, thao go ngay van de va tu do tung buoc nang dan nhan thuc, tao nhu cau, thoi quen su dung chuong trinh phan mem, dan cai thien duoc hieu qua cong viec, dong thoi la hieu qua dau tu cac ung dung CNTT.

Truong Quoc Phong-Qui Nhon - Binh Dinh: Kinh thua Bo Truong. Xin Bo Truong cho biet tai sao viec ung dung CNTT vao cong tac quan ly nha nuoc van con gap nhieu lung tung. Y kien chi dao,huong dan cua Bo trong viec ung dung CNTT vao quan ly nha nuoc o dia phuong nhu the nao.

Tra loi:

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Co the noi co nhieu nguyen nhan dan den viec ung dung CNTT trong cong tac quan ly nha nuoc con nhieu lung tung, bat cap. Tuy nhien, chung ta co the tom luoc nhung nguyen nhan chinh sau: Mot la, nhan thuc ve vai tro cua CNTT va ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc van con rat han che, ung dung CNTT chua thuc su ket hop chat che voi cai tien quy trinh lam viec, voi thiet lap phong cach lam viec dua tren may tinh, dua tren ung dung cua he thong thong tin va mang may tinh. Hai la, dau tu cho ung dung CNTT trong cac co quan nha nuoc con nho giot, khong day du. Ba la, mac du trong thoi gian qua moi truong phap ly cho ung dung CNTT da duoc cai thien, tuy nhien moi truong de quan ly dau tu cho ung dung CNTT van con nhieu vuong mac. Bon la, nguon nhan luc phuc vu cho hoat dong ung dung CNTT tai cac co quan nha nuoc nhin chung con thieu, voi chat luong khong cao.

Thuc hien vai tro la co quan quan ly nha nuoc trong linh vuc ung dung CNTT, Bo TT-TT da co nhung chi dao, huong dan cu the cac dia phuong trong viec ung dung CNTT trong cong tac quan ly nha nuoc. Cu the, da du thao va trinh Chinh phu phe duyet Nghi dinh so 64/2007/ND-CP ngay 10/4/2007 ve ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc; du thao va trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet Quyet dinh so 43/2008/QD-TTg ngay 24/3/2008 Phe duyet Ke hoach ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc nam 2008, trong do xac dinh ro trach nhiem cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong trong nam 2008 do la: Mot la, hop ly hoa, cai tien va minh bach cac quy trinh cong viec, thu tuc hanh chinh trong cac co quan nha nuoc. Hai la, ke thua cac ket qua da dat duoc, tiep tuc xay dung va hoan thien cac he thong thong tin phuc vu su chi dao, dieu hanh. Ba la, tiep tuc xay dung va hoan thien cac cong thong tin dien tu (hoac trang thong tin dien tu) de cung cap thong tin va cac dich vu hanh chinh cong truc tuyen, phuc vu nguoi dan va DN. Bon la, xay dung, phat trien, bo sung, nang cap mang noi bo va cac dieu kien ha tang ky thuat. Hien nay, Bo TT-TT cung da du thao va trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet Ke hoach ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc giai doan 2009-2010, trong do cung xac dinh ro trach nhiem cua cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong trong viec ung dung CNTT trong giai doan toi.

luong cong duc-107 Nguyen Trai, TP. Tuy Hoa, Phu Yen: Kinh chao Bo truong! Xin chuc Bo truong, gia dinh va toan the CBCC Bo TT-TT suc khoe, hanh phuc va thanh dat. Xin Bo truong cho biet dinh huong sap toi cua Bo ve cac diem BDVHX? Viec phan dinh ro hon quy dinh ve quang cao (bao noi, bao hinh, bao dien tu) cho cac so TT-TT thuc hien? khi nao thi Bo co huong dan ve van de nay. Xin cam on!

Tra loi:

Theo quy dinh tai Nghi dinh 187/2007/ND-CP, Bo TT-TT co nhiem vu va quyen han quan ly nha nuoc ve quang cao tren bao chi, tren mang thong tin may tinh. Cong tac quan ly nha nuoc ve quang cao duoc thuc hien theo cac quy dinh cua phap luat ve quang cao nhu Phap lenh quang cao, Nghi dinh huong dan thi hanh phap lenh quang cao, Thong tu cua Bo Van hoa Thong tin (truoc day) huong dan thuc hien viec quang cao.

Toi day, Bo Van hoa The thao Du lich chu tri phoi hop voi Bo TT-TT va cac co quan chuc nang xay dung du an Luat quang cao. Sau khi Luat ban hanh, viec phan cap quan ly quang cao cho cac dia phuong se duoc quy dinh tai Nghi dinh huong dan thi hanh Luat nay.

Tran Trong Kim-Qui Nhon - Binh Dinh: Thua Bo Truong Bo TT-TT. Theo Chi thi 07/CT-BBCVT ve chien luoc phat trien CNTT-TT giai doan 2011-2020 Xin Bo Truong Cho biet: -Y kien chi dao cua Bo doi voi cac dia phuong trong viec trien khai thuc hien chien luoc? -Bo da co nhung ho tro nhu the nao ve co che, chinh sach va kinh phi cho cac dia phuong de thuc hien hieu qua chi thi.

Tra loi:

Xin cam on anh Tran Trong Kim. Chi thi so 07/CT-BBCVT ngay 07/7/2007 cua Bo truong Bo Buu chinh, Vien thong la chi thi ve dinh huong Chien luoc phat trien CNTT va Truyen thong Viet Nam giai doan 2011 – 2020 (con duoc goi la Chien luoc “Cat canh”).

Hien nay, Bo TT-TT dang khan truong xay dung Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam (2011 - 2020) trong linh vuc Thong tin va Truyen thong; Quy hoach phat trien CNTT va TT den nam 2020 (du kien se duoc ban hanh trong nam 2009) va cac van ban, chinh sach lien quan de cu the hoa Chi thi nay.

Sau khi cac van ban nay duoc ban hanh, Bo TT-TT se huong dan cac dia phuong xay dung hoac dieu chinh cac quy hoach ve CNTT va TT cua dia phuong minh cho phu hop voi cac dinh huong phat trien moi cua quoc gia.

Voi vai tro la co quan quan ly Nha nuoc trong linh vuc Thong tin va Truyen thong, Bo TT-TT da xay dung va trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu ban hanh cac van ban quy pham phap luat, co che, chinh sach trong linh vuc Thong tin va Truyen thong de dinh huong, ho tro cac dia phuong, DN trong ca nuoc thuc hien tinh than chi dao cua Chi thi.

Vi du: De day manh Ung dung CNTT va Truyen thong va Internet trong cac co quan Nha nuoc, Bo da xay dung, trinh va duoc Thu tuong phe duyet Ke hoach Ung dung CNTT trong co quan Nha nuoc nam 2008 (Quyet dinh so 43/2008/QD-TTg ngay 24/3/2008 cua Thu tuong Chinh phu). Theo do, cac dia phuong deu duoc ho tro kinh phi de trien khai ung dung CNTT trong cac co quan Nha nuoc tai dia phuong minh.

Duong Chi Dung-Thanh Hoa: Thua Bo truong, xin hoi Bo truong mot so van de sau: - Viec chi dao cac DNVT day manh viec thuc hien ke hoach cung ung dich vu VTCI duoc Bo giao dac biet la phat trien cac diem truy nhap dien thoai cong cong, va cac diem truy nhap Internet cong cong hien nay va huong thuc hien trong nhung nam toi nhu the nao? - Hien nay, Bo da co huong chi dao ve thuc hien co che ho tro ve trang bi may vi tinh cho cac DN cung ung dich vu VTCI tai cac diem truy nhap cong cong, dac biet la cac diem truy nhap Internet cong cong dat tai cac diem BDVH xa chua? - Ve co che ho tro tai chinh cho cac So TT-TT dam bao cac dieu kien, cong cu, phuong tien phuc vu cho cong tac kiem tra, giam sat, xac nhan so lieu VTCI cho cac DN; Bo da trien khai va ket qua cho den nay nhu the nao? Huong chi dao trong thoi gian toi ve van de nay ra sao? - Hien tai, cac So TT-TT dang gap rat nhieu kho khan trong viec xac dinh pham vi, khu vuc phai xin cap phep xay dung cac tram BTS. Vay Bo da co huong chi dao de huong dan dong bo cac So TT-TT cac tieu chi xac dinh pham vi cac khu vuc phai xin cap phep xay dung cac tram thu phat song thong tin di dong theo muc 6.1 Thong tu lien tich so 12/TTLT/BXD-BTT-TT ngay 11/12/2007 giua Bo Xay dung va Bo TT-TT huong dan ve cap phep xay dung doi voi cac cong trinh tram thu phat song thong tin di dong? - Hien nay, viec trien khai thanh lap cac trung tam cung cap, giai dap so may dien thoai 116 tai cac tinh, Bo da chi dao cac So TT-TT thuc hien nhu the nao? Lo trinh, noi dung trien khai va huong thuc hien cua Bo trong thoi gian toi la gi? Xin tran trong cam on Bo truong

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Tra loi:

Ve phat trien cac diem truy nhap vien thong cong cong:

Mac du Nganh vien thong Viet Nam da co nhieu co gang trong thoi gian qua, nam 2005 da dat 100% so xa co may dien thoai, tuy nhien van con co khoang cach phat trien lon giua thanh thi va nong thon, so may dien thoai xuong xa chua nhieu, do vay mot trong nhung muc tieu quan trong phat trien vien thong den nam 2010 la day nhanh viec pho cap dien thoai xuong cac vung nong thon phuc vu phat trien kinh te xa hoi, nong nghiep va nong dan.

Nen mot trong nhung chinh sach lon cua Bo la o nhung khu vuc co dieu kien kinh te- xa hoi con kho khan, thu nhap binh quan dau nguoi thap, nguoi dan chua co dieu kien de co thue bao su dung dich vu vien thong rieng, Nha nuoc chu truong phat trien cac diem truy nhap dich vu vien thong cong cong nham pho cap dich vu vien thong va tao dieu kien cho nguoi dan su dung dich vu vien thong khi co nhu cau, phan dau den nam 2010 100% so xa co diem truy nhap dien thoai cong cong. De thuc hien muc tieu tren, Bo TT-TT da giao ke hoach cho cac DN thuc hien nhiem vu phat trien diem truy nhap dien thoai cong hang nam cho DN tu nguon phat trien vien thong cong ich.

Ve trang bi may vi tinh cho cac DN cung ung dich vu vien thong cong ich (VTCI) tai cac diem truy nhap cong cong, dac biet la cac diem truy nhap Internet cong cong dat tai cac diem Buu dien van hoa xa: Cac diem Buu dien- Van hoa xa, cac buu cuc la mot dia diem cung ung dich vu vien thong cong cong. Cho den nay theo quy dinh viec trang bi may vi tinh va cac thiet bi lien quan, phu tro, do DN dau tu, vi day la tai san cua DN; Bo da co dinh muc ho tro ve tai chinh cho cac DN de bu dap duoc chi phi duy tri hoat dong cua cac diem truy nhap dich vu vien thong cong cong nay, bao gom ca viec thu hoi chi phi khau hao may vi tinh ma DN da dau tu. Ben canh do hien Bo TT-TT da va dang trien khai nhieu chuong trinh keu goi cac nha tai tro trong nuoc va quoc te ho tro viec trang bi may vi tinh cho cac diem truy nhap cong cong.

Ve thanh lap cac trung tam cung cap, giai dap so may dien thoai co dinh (dich vu 116) tai cac tinh.Trong qua trinh mo cua thi truong, nhieu DN tham gia cung cap dich vu dien thoai cong cong, can thiet phai co mo hinh cung cap dich vu 116 phu hop va Bo da co chu truong chi dao nghien cuu De an nay voi y tuong ban dau la co the giao cac So Thong tin va Truyen thong thuc hien. Tuy nhien, lien quan den co che ho tro cho viec dau tu ban dau va duy tri hoat dong thuong xuyen lau dai cua cac trung tam nay chua kha thi nen chua trien khai duoc. Hien Bo dang chi dao tiep tuc nghien cuu mo hinh cung cap dich vu 116 dam bao kha thi, hieu qua va on dinh lau dai. Sau khi co quyet dinh chinh thuc ve mo hinh, Bo se thong bao den cac DN vien thong, cac So Thong tin va Truyen thong.

Viec giao cho cac So Thong tin va Truyen thong trien khai cac trung tam 116 tai dia phuong duoc thuc hien theo de an da duoc Lanh dao Bo phe duyet ve chu truong. Tuy nhien de trien khai tren thuc te thi can phai hoan thien co che tai chinh, nguon nhan luc, co so vat chat, trang thiet bi... Sau khi hoan thien xong Bo se tien hanh trien khai theo tung giai doan, giai doan dau du kien se trien khai trong nam 2009.

Tren co so viec trien khai cua giai doan 1, se tien hanh cac giai doan tiep theo.

khuat ba canh-Vien thong Cao Bang: Xin bo truong cho biet su tang truong cua nganh trong thoi gian toi . khi nao thi co phan hoa vien thong va buu dien cac tinh thanh. tai sao cac tram BTS khong de cac don vi chung nhau cho loi va my quan .

Tra loi:

Trong thoi gian qua thong tin va truyen thong da co su phat trien manh me, gop phan quan trong vao phat trien kinh te, xa hoi va bao dam an ninh quoc phong. Trong thoi gian toi thong tin va truyen thong se tiep tuc phat trien manh. Mang luoi cac diem phuc vu buu chinh tiep tuc phat trien: Den nam 2010, 100% so xa co diem phuc vu buu chinh hoat dong. Co so ha tang vien thong phat trien voi cong nghe hien dai ngang tam cac nuoc trong khu vuc, co do bao phu rong khap tren ca nuoc voi dung luong lon, chat luong cao, cung cap da dich vu va hoat dong co hieu qua. Du bao den het nam 2010, mat do dien thoai trung binh (gom ca co dinh va di dong) se dat tren 90%; Ty le nguoi su dung Internet dat tren 30%. Cong nghiep CNTT va truyen thong phat trien manh voi toc do tang truong trung binh hang nam vao khoang 20%/nam. Den nam 2010, hoan thanh co ban viec pho cap cac phuong tien thu thanh, truyen hinh den moi gia dinh. 98% so xa co bao Dang den trong ngay.

Bui Xuan Binh-So TT-TT: Kinh thua Bo truong: Voi tu cach la co quan quan ly Nha nuoc ve linh vuc thong tin va truyen thong. Bo da co nhung giai phap nao tich cuc de quan ly cac DN CNTT? Giai phap do co tac dong nhu the nao doi voi DN CNTT? Cac So TT-TT co duoc su huong dan, chi dao cua Bo ve giai phap quan ly DN CNTT chua? Cam on Bo truong! -- Bui Xuan Binh

Tra loi:

Viec quan ly nha nuoc doi voi DN bao gom viec dam bao de DN hoat dong dung quy dinh phap luat, dong thoi ho tro cac DN phat trien theo cac co che, chinh sach uu dai ma nha nuoc danh cho loai hinh DN do. Doi voi cac DN CNTT, Nha nuoc khong yeu cau phai co giay phep va dieu kien hoat dong nhu doi voi cac DN Vien thong, va co nhieu co che chinh sach ho tro phat trien, do vay:

Ve mat Quan ly dam bao de cac DN CNTT hoat dong dung quy dinh phap luat thi cung duoc thuc hien nhu voi nhieu loai hinh DN khac, tuc la chu yeu dam bao DN hoat dong theo dung Luat DN, cac Luat Thue va cac van ban quy dinh lien quan.

Ve mat Ho tro cac DN phat trien theo cac co che, chinh sach uu dai ma nha nuoc danh cho loai hinh DN CNTT, Chinh phu va Thu tuong Chinh phu da ban hanh cac Nghi dinh so 71/2007/ND-CP, cac QD so 51/2007/QD-TTg, 56/2007/QD-TTg, 75/2007/QD-TTg va nhieu van ban khac voi cac co che, chinh sach cu the de thuc day phat trien cong nghiep CNTT noi chung cung nhu cac DN CNTT noi rieng. Bo TT-TT cung da co van ban huong dan cac dia phuong va cac So TT-TT trien khai thuc hien cac Quyet dinh dianh cua Thu tuong ve thuc day phat trien cong nghiep CNTT. Gan day, Bo TT-TT da gui cong van so 1844/BTTT-CNTT va cong van so 1845/BTTT-CNTT ngay 10/6/2008 toi cac bo, nganh, dia phuong Huong dan xay dung Ke hoach trien khai cac Chuong trinh phat trien cong nghiep CNTT giai doan 2009-2010.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Dinh Duc Minh-Ha Noi: De pho cap dich vu, xoa bo khoang cach giua thanh thi va nong thon, khuyen khich nguoi dan tai cac dia phuong su dung cac dich vu vien thong noi hat, trong giai doan toi, Bo TT-TT co de xuat/ du kien xoa bo viec tinh cuoc lien huyen hien nay tai cac Tinh/thanh khong thuoc thanh pho cap 1? Neu co, khi nao thuc hien chu truong dung dan nay de bao dam, nguoi dan tai cac Tinh/thanh thuc hien cuoc goi noi hat se duoc tinh cuoc nhu tai ha Noi, Tp. HCM?

Tra loi: Hien nay Bo TT-TT dang xay dung de an dieu chinh cuoc noi hat noi tinh trinh Thu tuong Chinh phu. Theo de an, Bo se thong nhat cuoc noi hat noi tinh, cuoc lien lac giua cac huyen trong tinh tren toan quoc se duoc ap dung nhu cuoc noi hat trong thanh pho Ha Noi. Tp. HCM hay Da Nang. Dieu nay co nghia la cac thue bao dien thoai tai cac tinh khong thuoc thanh pho cap 1 se duoc ap dung cuoc nhu thue bao tai Ha Noi, Tp. Ho Chi Minh va Da Nang. Du kien de an se duoc trien khai ap dung vao dau nam 2009.

Le Huy Dung-So Thong tin va Truyen thong Thanh Hoa: De nang cao vai tro quan ly nha nuoc ve bao chi, xuat ban cua So Thong tin va Truyen thong. De nghi Bo truong cho biet vi tri, vai tro cua So doi voi viec bo nhiem, mien nhiem Nguoi dung dau va Tong bien tap cua co quan bao chi, xuat ban o dia phuong?

Tra loi:

Khi bo nhiem Tong bien tap Co quan bao chi, Giam doc, tong bien tap Nha xuat ban thi cac Co quan bao chi, Nha xuat ban nay co trach nhiem hoan chinh ho so de nghi bo nhiem theo quy dinh, trinh co quan chu quan quyet dinh theo tham quyen. Truoc khi ra quyet dinh, co quan chu quan phai xin y kien thoa thuan bang van ban cua Bo TT-TT. So Thong tin va Truyen thong voi vai tro la co quan giup viec UBND tinh, thanh pho quan ly hoat dong cua cac co quan bao chi, Nha xuat ban tai dia phuong nen co trach nhiem tham muu cho UBND trong cong tac bo nhiem noi tren.

Vu Thi Hue-Luat Viet: Xin hoi linh vuc xuat ban, in, phat hanh sach bao, tap chi da mo rong cho tu nhan va nha dau tu nuoc ngoai chua a? Ben nuoc ngoai duoc tham gia voi ty le bao nhieu trong nhung linh vuc tren? Neu mot hang bao cua nuoc ngoai mua tin tuc, tap chi cua nuoc ngoai bang phan mem sau do lap co so xuat ban, in va phat hanh nhung tin tuc nay tai Viet Nam thi co duoc khong a, co han che hay co dieu kien gi khong? Mong duoc tra loi giup toi van de tren, vi Luat bao chi va Luat Xuat ban va van ban huong dan khong quy dinh ro su tham gia cua nuoc ngoai va cung khong co trong cam ket WTo ve linh vuc xuat ban, bao chi. Rat mong nhan duoc su giai dap .

Tra loi:

Phap luat ve xuat ban cua Viet Nam quy dinh:
Ve linh vuc xuat ban: chua cho phep to chuc, ca nhan nuoc ngoai tham gia xuat ban sach. Moi nhu cau xuat ban cua to chuc, ca nhan nuoc ngoai deu phai thong qua mot nha xuat ban cua Viet Nam co chuc nang tuong ung. Rieng cac nha xuat ban nuoc ngoai duoc dat van phong dai dien tai Viet Nam de gioi thieu ve to chuc va san pham cua minh, xuc tien cac giao dich ve ban quyen va phat hanh sach (nhung khong duoc phep truc tiep kinh doanh).

Ve linh vuc in: chua cho phep to chuc, ca nhan nuoc ngoai tham gia vao linh vuc in xuat ban pham. Rieng viec in tem nhan, bao bi tai cac khu cong nghiep. khu che xuat, thi to chuc, ca nhan nuoc ngoai co the dau tu 100 % von.

Ve linh vuc phat hanh: theo cam ket cua Viet Nam khi gia nhap WTO, ke tu ngay 1/1/2009, to chuc, ca nhan nuoc ngoai duoc phep nhap khau xuat ban pham vao Viet Nam de kinh doanh, rieng voi sach thi khong duoc phep truc tiep phan phoi, ma phai thong qua mot co quan cua Viet Nam co chuc nang phat hanh sach.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Do Quoc Duy-385 C Nguyen Trai, Q1, TP. Ho Chi Minh: Thua Bo truong, Hien nay tinh trang khach hang thue bao tra sau khong chiu dong tien no cuoc rat lon vi khach hang khong so su vi pham hop dong kinh te, khong so vu viec dua ra toa kinh te. Vay bo truong co cach nao de nghi Bo Tu Phap, Quoc Hoi dua ra khung phap ly du ran de cac doi tuong vi pham hop dong phai so nhu cac nuoc tien tien, giup cac doanh nghiep noi chung cung nhu doanh nghiep vien thong noi rieng han che toi thieu tinh trang nay.

Tra loi:

Thu cuoc vien thong la nhiem vu quan trong trong qua trinh san xuat kinh doanh vien thong, gop phan nang cao hieu qua san xuat kinh doanh cua DN vien thong. Cac dich vu vien thong noi chung nhu dien thoai co dinh, dien thoai di dong, Internet… da phan la cung cap dich vu truoc roi moi thu tien sau nen khach hang luon no mot khoan tien rat lon. Mat khac doi tuong su dung dich vu vien thong ngay cang da dang, so luong cac dich vu vien thong ngay cang phong phu lam no cuoc tang va so no kho doi cung tang len dang ke, dac biet nhat la no cuoc dien thoai di dong tra sau.

Doi voi no kho doi cuoc dien thoai di dong tra sau, cong viec giai quyet no lien quan den nhieu khau va viec di thu no cung gap nhieu kho khan. Ve nguyen tac, hop dong cung cap dich vu cua cac nha cung cap kha chat che va truong hop khach hang vi pham hop dong khong thanh toan cuoc vien thong se bi cat thue bao va phai chiu trach nhiem truoc phap luat, nha cung cap dich vu hoan toan co the khoi kien khach hang ra toa. Tuy nhien, neu so no khong lon thi nha cung cap cung khong muon khoi kien vi ton nhieu thoi gian, chi phi.

De giai quyet tinh trang no cuoc vien thong noi chung va cuoc di dong tra sau noi rieng, hien nay Bo dang tich cuc hoan thien khung phap ly ve vien thong (xay dung Luat Vien thong), theo do Bo se phoi hop voi cac Bo nganh co lien quan (Bo Tu phap; Bo Cong an; Toa an nhan dan toi cao; v.v…) xay dung cac van ban quy pham phap luat phu hop voi dac thu cua cac DN cung cap dich vu vien thong giup cho cac DN nay co dieu kien giai quyet cac khoan no cuoc vien thong. Ben canh do, Bo chi dao cac DN vien thong su dung cac hinh thuc thanh toan cuoc phu hop voi thuc te tung dia phuong de thu toi da no dong cuoc. Dong thoi xay dung moi quan he chat che voi chinh quyen dia phuong cac cap, cong an, toa an, vien kiem sat de phoi hop trong viec thu no kho doi, tuy tung khoan no de co mot phuong an thu hoi no hieu qua. Voi muc tieu trong cong tac thu no cuoc o cac DN la lam the nao thu roc cuoc, giam ty le no dong, no kho doi cuoc vien thong xuong muc thap nhat.

truong cong dan-Thanh hoa: Toi thay Vien thong dang co nhieu thuan loi so voi Buu chinh rat nhieu nhung Buu chinh lai khong duoc ho tro nhieu nhu vien thong. Moi day toi thay Vien thong co quy vien thong cong ich trong khi Buu chinh kho khan hon rat nhieu tai sao lai khong co chinh sach ho tro nhu vien thong.

Tra loi:

Theo chinh sach cua Dang va Nha nuoc, hien ca hai linh vuc hoat dong vien thong va buu chinh deu duoc da mo cua thi truong canh tranh quoc te theo cac cam ket cua WTO, tuy nhien, moi linh vuc co dac thu rieng: Trong phan nganh vien thong co nhung linh vuc dich vu kinh doanh co hieu qua, loi nhuan cao: nhu dich vu dien thoai quoc te, di dong, kenh thue rieng…, nhung cung co nhung linh vuc kinh doanh kho khan, dau tu lon, loi nhuan thap nhu dich vu dien thoai co dinh noi hat.

Truoc day khi chua mo cua thi truong co 01 nha cung cap dich vu thi cac dich vu vien thong duoc bao cap bu cheo, lay dich vu co lai bu dich vu vu lo, den nay thi truong vien thong Viet Nam da mo cua, cac DN deu binh dang tham gia thi truong, Nha nuoc thuc hien chuc nang dieu tiet, thuc hien dieu tiet tu cac dich vu co dieu kien kinh doanh thuan loi de bu cho cac dich vu co dieu kien kinh doanh kho khan thong qua viec hinh thanh Quy Dich vu vien thong cong ich nham ho tro cho viec thuc hien chinh sach cong ich, pho cap dich vu vien thong cua Nha nuoc.

Trong khi do, thi truong buu chinh Viet Nam hien nay con nho, hau het cac dich vu cung ung deu dang gap kho khan, qui mo nho, nen chua co co so kinh te cho Nha nuoc huy dong nguon tai chinh trong noi bo Nganh buu chinh de tao lap Quy pho cap dich vu buu chinh. Do do, viec ho tro tai chinh cho hoat dong cung ung dich vu buu chinh cong ich hien nay do Nha nuoc dam nhiem va tai tro truc tiep cho DN duoc Nha nuoc dat hang cung ung cac dich vu buu chinh cong ich (Buu chinh Viet Nam). Ngoai ra, Nha nuoc con thuc hien mot so bien phap khac de ho tro DN cung ung dich vu buu chinh cong ich nhu: dau tu du von de hinh thanh mang buu chinh cong cong hien dai, hieu qua, thuc hien chinh sach dich vu gianh rieng cho DN cung ung dich vu buu chinh pho cap…

Do Anh Tuan -UBND TP Thanh Hoa: Hien nay cac DN vien thong xay dung cac tram BTS van bi nguoi dan can tro, ly do lai tu nhung bai bao (vi du: Bai “xung quanh tac dong xau cua song cao tan tu cac tram BTS – Dung vi loi nhuan ma coi thuong suc khoe con nguoi” dang tren bao “Suc khoe & doi song – So 122, ra ngay 31/7/2008 cua tac gia TS Y Khoa Dao Ky Hung) da gay nen lo lang, buc xuc cho nhan dan khong chi mot xa, tham tri mot huyen. Kinh thua Bo truong! - Voi cuong vi quan ly nha nuoc ve vien thong, tan so vo tuyen dien Bo truong co y kien nhu the nao? - Voi cuong vi la co quan quan ly nha nuoc ve bao chi Bo truong co y kien gi? Tran trong cam on Bo truong. Nguoi hoi: Do Anh Tuan – UBND TP Thanh Hoa.

Tra loi:

Viec nguoi dan quan tam den suc khoe la su lo lang chinh dang. Tren the gioi , tinh den nay co khoang 3,5 ty may di dong va cac mang di dong nay deu su dung cau truc te bao co nghia la voi mot khoang cach nhat dinh can co mot tram thu phat song (BTS) de phuc vu cac may di dong trong khu vuc. Doi voi quoc te, cac to chuc quoc te co lien quan da to chuc nghien cuu va co cac van ban khuyen nghi ve van de nay, dac biet la to chuc who, Uy ban Quoc te ve phong chong Buc xa phi ion hoa (ICNIRP) va Lien minh vien thong Quoc te (ITU). Cac nghien cuu nay deu ket luan: “Qua xem xet muc do phoi nhiem rat thap va cac ket qua nghien cuu thu thap toi nay, chua co bang chung khoa hoc thuyet phuc nao cho thay tin hieu tan so vo tuyen dien yeu tu cac tram thu phat vo tuyen va cac mang vo tuyen gay ra nhung anh huwongr co hai cho suc khoe”. Ket qua nghien cuu cung xac dinh muc do an toan (goi la muc phoi nhiem truong dien tu an toan) doi voi khu vuc sinh song cua nguoi dan.

O Viet Nam, Bo Khoa hoc Cong nghe da ban hanh Tieu chuan Viet Nam TCVN 3718-2005 “Quan ly an toan trong truong buc xa tan so radio- Phan 1: Muc phoi nhiem lon nhat trong giai tan 3 kHz den 300 GHz”. Bo TT-TT cung da co Quyet dinh so 19/2006/QDD-BBCVT ngay 15/6/2006 quy dinh bat buoc ap dung TCVN 3718-1:2005 doi voi tram thu phat thong tin di dong.

Voi viec bat buoc ap dung TCVN nay, tri gia mat do dong nang luong (S) quy dinh doi voi cac BTS la 2w/m2. Tri gia nay nghiem ngat hon khi so sanh voi cac gioi han cua mot so to chuc va mot so nuoc: Uy ban Quoc te ve phong chong buc xa ion hoa (CNIRP) la 4,5w/m2, My, Nhat Ban la 6 w/m2; Anh la 32w/m2. Bo cung ban hanh tieu chuan nganh TCN 68-255:2006 ve phuong phap do muc phoi nhiem truong dien tu, ban hanh cac quyet dinh ve kiem dinh cong trinh vien thong (co hieu luc tu ngay 1/1/2007), theo do tung tram BTS phai duoc kiem dinh, neu tuan thu TCVN 3781-1:2005 thi moi duoc hoat dong. Rieng cac BTS da xay dung truoc 1/1/2007 can phai duoc lap ke hoach kiem dinh.

Nhu vay, nham bao ve nguoi dan song quanh tram thu phat vo tuyen khoi anh huong cua phoi nhiem vo tuyen dien. Bo TT-TT da co quy dinh muc gioi han an toan (xac dinh theo muc phoi nhiem cua TCVN 3718-1:2005) va quy dinh cac tram thu phat thong tin di dong phai dam bao thong qua hinh thuc quan ly la kiem dinh cong trinh vien thong. Ngoai ra theo yeu cau cua nguoi dan, Bo TT-TT cung da to chuc do kiem de xac minh muc do phoi nhiem tai cac dia diem nhay cam. Bo TT-TT cung da co cac giai thich, huong dan de nguoi dan hieu biet sau hon ve van de nay, giai quyet nhieu don thu khieu nai cua nhieu to chuc, ca nhan xung quanh cac van de nay. Bo cung da co cac van ban huong dan cac So Thong tin Va Truyen thong va cac DN cung cap dich vu thong tin di dong thuc hien theo dung cac quy dinh de dam bao an toan cho dan.

Nguyen Quoc Thang: Bo truong cho biet moi quan he giua van hoa doc truyen thong va van hoa doc tren mang? Hien nay lop tre chu yeu doc tren mang, lieu van hoa doc truyen thong co bi mai mot khong va chu truong cua Bo truong de phat trien van hoa doc truyen thong?

Tra loi:

Cung voi su phat trien cua khoa hoc ky thuat, cong nghe ngay nay, ban doc co the tim doc va thuong thuc mot tac pham, mot cong trinh hay nhieu van de khac tren he thong mang may tinh mot cach het suc nhanh chong va thuan tien. Van hoa doc tren mang la su ke thua va noi tiep van hoa doc truyen thong, deu co chung mot doi tuong la nhung nguoi yeu thich van hoa doc va ham hieu biet. Sach- van hoa doc truyen thong la phuong tien doc co tinh lan toa cao, nguoi doc duoc su huu hoac su dung mot tac pham hien huu co noi dung va hinh thuc dep, co the phuc vu cho viec suu tam, choi sach. Mat khac, sach in tren giay co de tai rat rong voi nhieu the loai, de the hien va trinh bay hon han sach tren mang.
Co the khang dinh van hoa doc truyen thong khong the bi mat di. Nhu chung ta da thay so luong sach xuat ban hang nam van tang len dang ke, nguoi doc van khong he quay lung hoac tho o voi sach, ban co the thay so luong nguoi vao cac thu vien hoac mua sach tai cac hieu sach, nha sach, sap sach rat dong va khong co chieu huong giam di. Neu co dip den cac Trien lam-Hoi cho Sach quoc te Viet Nam lan 1, 2 va cac Hoi sach TP Ho Chi Minh lan 1,2,3,4 chung ta se thay khong khi tung bung cua ngay Hoi cua nhung nguoi yeu thich sach, yeu thich van hoa doc truyen thong voi hang van luot nguoi den tham quan va mua sach, trong do dang mung la co rat nhieu ban tre da den voi sach.
Chu truong cua Bo TT-TT la het suc de cao va coi trong van hoa doc, nham phuc vu dac luc cho mot xa hoi hoc tap va phat trien. Bo se chu trong thuc hien cac bien phap nhu:
+ Tuyen truyen, gioi thieu co vu cho van hoa doc phat trien.
+ Dinh huong va co bien phap de nganh xuat ban nang cao chat luong cua XBP.
+ Phat trien mang luoi he thong phat hanh sach, dac biet la he thong PHS cap huyen; duy tri va phat trien tu sach Buu dien Van hoa xa, tu sach phap luat xa phuong.
+ Cung co va tang cuong cac chuong trinh ho tro, tai tro sach cua nha nuoc, khuyen khich cac luc luong PHS dua sach den cac thu vien, den dong bao dan toc mien nui, vung sau vung xa, bien gioi hai dao vung gap nhieu kho khan.
+ Tang cuong to chuc cac trien lam, hoi cho sach.

Nguyen Viet Thanh-Lao Cai: Chau xin hoi Bo truong nhu sau: Bo co chu truong nao ve viec cac DN Vien thong su dung chung ha tang mang Vien thong khong? Bo truong nghi nhu nao voi hinh anh mot qua doi nho ma co den 3 cot anten di dong sung sung, moi DN mot cot. Trong khi ca nuoc dang gong minh chong choi voi lam phat, gia ca leo thang. Chau xin cam on!

Tra loi:

Day dung la van de dang rat nong hien nay, viec su dung chung co so ha tang giua cac DN thuc su la can thiet nham tang cuong hieu qua dau tu va han che anh huong den my quan do thi. Tren thuc te, cac DN vien thong cung da tien hanh su dung chung mot so ha tang vien thong nhat dinh, song pham vi chua lon va hieu qua chua cao. Bo TT-TT dang tien hanh nghien cuu va se ban hanh Quy dinh ve van de nay.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Nguyen Trung Hieu-Yen Bai: Thua Bo truong, van de quan ly du an dau tu chuyen nganh CNTT co nhieu khac biet, bao gioi thi Bo tham muu cho Chinh phu ban hanh quy che quan ly dau tu phu hop doi voi cac du an ung dung CNTT su dung von dau tu co nguon goc tu ngan sach nha nuoc.

Tra loi:

Theo su phan cong cua Chinh phu, Bo TT-TT da hoan thanh viec soan thao Nghi dinh cua Chinh phu ban hanh Quy che quan ly dau tu cac du an ung dung CNTT su dung von tu ngan sach nha nuoc. Bo da gui toan van du thao Nghi dinh len Website Chinh phu de xin y kien rong rai cac tang lop nhan dan. Bo TT-TT rat hoan nghenh nhung y kien gop y de gop phan hoan chinh Nghi dinh. Het thoi han lay y kien tren Website Chinh phu (15/9/2008), Bo se tiep thu, hoan chinh de trinh Chinh phu.

Nguyen thi thuy Van-Dinh quan- Phu dien- Tu liem _ Ha noi: Xin dong chi Bo truong cho biet: trong giai doan hien nay Bo TT-TT co mot vai tro het suc quan trong, de thuc hien trong trach ma dang, nha nuoc va nhan dan giao pho Ong da chi dao, thuc hien nhung muc tieu chien luoc va giai phap nao? - Toi duoc biet hien nay bo may cua bo van chua van hanh duoc thuan loi, Ong cho biet ly do? - Ong cho biet quan diem ve viec to chuc can bo? - Co rat nhieu nguoi cho rang,viec co cau bo may bi chong cheo, dieu nay co dung hay khong?

Tra loi:

1. Pham vi cau hoi cua ban rat rong. Toi xin tra loi ngan gon nhu sau: Bo TT-TT la co quan quan ly Nha nuoc da nganh, da linh vuc. Hien nay, Bo dang xay dung Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam (2011-2020) trong linh vuc Thong tin va Truyen thong, trong do co dua ra nhung muc tieu, dinh huong phat trien Thong tin va Truyen thong den nam 2020. Doi voi moi linh vuc thuoc pham vi quan ly Nha nuoc cua Bo deu co Quy hoach phat trien, Ke hoach phat trien voi cac muc tieu va giai phap cu the cho tung thoi ky.

Trong nam 2008, Lanh dao Bo TT-TT tap trung chi dao thuc hien cac nhiem vu trong tam sau day: Chuyen bien nhan thuc ve vai tro, vi tri chuc nang nhiem vu cua Bo, de moi can bo, cong nhan, vien chuc hieu va xac dinh ro nhiem vu cua minh trong giai doan moi; Tien hanh ra soat bo may, dieu chuyen lai can bo cho phu hop voi nhu cau thuc tien, va phu hop voi Nghi dinh 187/2007/ND-CP cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo; Chi dao, huong dan thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve thong tin va truyen thong o dia phuong, giup cac dia phuong thao go cac kho khan vuong mac; Tang cuong cong tac doi ngoai, tich cuc chu dong hoi nhap quoc te, dac biet la trong linh vuc CNTT va thong tin doi ngoai, tao dieu kien de cac DN vien thong canh tranh lanh manh de khong ngung phat trien; Day manh trien khai ung dung CNTT va xay dung Chinh phu dien tu; Tang cuong chuc nang quan ly nha nuoc ve bao chi va xuat ban, hoan chinh cac co che, chinh sach, quy che quan ly moi de quan ly bao chi, xuat ban dat hieu qua tot nhat phu hop voi tinh hinh trong nuoc va hoi nhap quoc te; Tich cuc chi dao cong tac xa hoi hoa tren tat ca cac linh vuc Bo quan ly, dam bao lo trinh co phan hoa, thu hut cac nguon luc cho phat trien thong tin va truyen thong ngay mot tot hon; Day nhanh qua trinh giam bu lo cho buu chinh, de buu chinh hoat dong co hieu qua, tang cao tinh canh tranh, som co lai; Tap trung cho cong tac dao tao nguon nhan luc, dac biet la dao tao can bo quan ly, can bo dau nganh, va can bo CNTT.

2. Hien nay, mot so co quan thuoc Bo con gap kho khan ve tru so lam viec, cu the la viec di thue o mot so dia diem. Tuy nhien do la kho khan tam thoi, kho khan cua phat trien vi Bo dang cai tao tru so chinh tai 18 Nguyen Du - Ha Noi.

3. Co cau to chuc cua Bo hien nay la hop ly, phu hop voi viec thuc hien cac chuc nang, nhiem vu duoc Chinh phu giao. Chuc nang, nhiem vu cua tung don vi duoc phan dinh mach lac, bao dam khong chong cheo, bo sot. Dac biet nguyen tac “phan cong la tuong doi, phoi hop la tuyet doi” duoc de cao hang dau, bao trum trong triee khai thuc hien.

4. Ve to chuc can bo, Bo TT-TT luon quan tam, de cao trach nhiem nguoi dung dau. Doi voi cac truong hop khong dap ung yeu cau thi can phai thay the. mat khac, Bo thuc hien triet de viec phan cap quan ly can bo, tao su chu dong va tang tinh trach nhiem cap duoi.

Nguyen Trung Hieu-Yen Bai: Dieu 63 Luat CNTT da quy dinh ro ve viec bo tri ngan sach cho su nghiep phat trien ung dung CNTT, tuy nhien tai cac dia phuong viec thuc hien bo tri ngan sach dia phuong cho su nghiep CNTT van gap nhieu kho khan, mot phan do bo chua co huong dan cu the ve van de nay, de nghi bo trong thoi gian toi can huong dan cu the viec chi ngan sach dia phuong cho su nghiep CNTT, neu co the can huong dan ro ve % trong chi ngan sach danh cho CNTT, tran trong cam on bo truong.

Tra loi:

Trien khai Dieu 63 Luat CNTT, hai Bo TT-TT va Tai chinh da soan thao va ban hanh Thong tu lien tich so 43/2008/TTLT-BTC-BTT-TT ngay 26/5/2008 huong dan viec quan ly va su dung kinh phi chi ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc. Noi dung cua Thong tu lien tich quy dinh ve noi dung chi, muc chi, trach nhiem cua cac co quan lien quan va quy trinh lap du toan ngan sach nha nuoc chi cho ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc.

Truoc day khi chua co luat CNTT cac khoan chi cho CNTT duoc chi o nhieu muc luc chi khac nhau. Hien nay theo huong dan cua thong tu lien tich 43 cac khoan chi cho CNTT da duoc huong dan tong hop thanh chi su nghiep CNTT. Trong thoi gian sap toi, cung se tong hop duoc ti le % trong chi NS.

Nguyen Van Manh-Ha Nam: Xoa bo khoang cach vien thong giua nong thon va thanh thi, pho cap dich vu +Thua bo truong, Hien nay, mot thuc te dang ton tai tai cac Tinh, thanh khong thuoc cac thanh pho cap I la: Nguoi dan tai cac Tinh, thanh nay dang bi phan biet trong viec su dung cac dich vu vien thong lien quan den viec tinh cuoc vien thong noi hat so voi NSD dich vu vien thong tai cac thanh pho nhu Ha Noi, Hai Phong, Ho Chi Minh, Da Nang, Can Tho). Theo do, ho se bi tinh cuoc cuoc goi lien huyen voi muc gia cao hon gap 2 den 3 lan so voi cac thanh pho cap I, von dang duoc su dung chi voi mot muc cuoc noi hat (ma khong phu thuoc vao khoang cach dia ly la theo Quan/huyen). De thuc hien viec xoa bo su phan biet doi xu nay, tien toi pho cap dich vu tai cac dia phuong noi tren, tai ra mot muc cuoc noi hat thong nhat, Bo TT-TT co du kien xoa bo cach tinh cuoc lien huyen nhu dang ap dung hien nay hay khong? Neu khong xoa bo cach tinh cuoc nay, thi dau la su khac nhau giua cac quan/ huyen trong thanh pho Ha noi mo rong toi hon 3000 Km2 (tu 1/8/2008)voi chi mot muc cuoc noi hat thong nhat, voi mot tinh giap ranh, nhung NSD lai bi tinh cuoc goi lien huyen,gap 2-4 lan/phut khi thuc hien cuoc goi chi trong dia ban tinh, thanh do? Tran trong cam on Bo truong

Tra loi:

Theo quy dinh ve dia gioi hanh chinh hien hanh thi chi co Ha Noi, Thanh pho Ho Chi Minh, Da Nang pham vi noi hat la toan thanh pho, con cac tinh thanh pho khac pham vi noi hat chi la thanh pho, thi xa. Nhu vay hien nay nguoi dan o Ha Noi, Thanh pho Ho Chi Minh, Da Nang duoc goi dien thoai trong toan thanh pho theo cuoc noi hat, co gia re hon so voi nguoi dan o cac tinh thanh pho con lai hien dang phai goi dien thoai trong tinh voi muc cuoc dien thoai duong dai noi tinh (dat hon khoang 3 lan so voi gia cuoc dien thoai noi hat). Dieu nay da tao ra su bat binh dang trong viec su dung dich vu.

Trong khi kha nang thanh toan cua dan cu 3 thanh pho cao hon thi lai duoc su dung muc gia cuoc trong noi tinh thap, nguoc lai dan cu cac tinh, thanh pho khac co kha nang thanh toan thap thi lai chiu muc cuoc lien lac noi tinh cao, tao nen su bat hop ly. Do vay hien nay Bo TT-TT da duoc Chinh phu giao nhiem vu xay dung phuong an dieu chinh cuoc dich vu dien thoai noi hat, noi tinh voi muc tieu hoa dong khong phan biet cuoc noi hat, noi tinh de giam bot su phan biet trong su dung tren cua khach hang.

Nguyen van Hieu-105 tran hung dao - Can Tho: Xin cho hoi: Sinh vien nganh CNTT da hoc xong nam thu nhat Dai hoc Can Tho duoc Bo GDDT tuyen di dao tao nganh CNTT tai Dai hoc Thuong Hai - Trung Quoc theo de an 322 (he dai hoc 5 nam - nhap hoc tai TQ nam 2006) sau khi tot nghiep se do Bo GDDT hay UBND TP.Can Tho phan cong cong tac. Xin cho biet thong tin chi tiet, xin chan thanh cam on !

Tra loi:

Hien nay, viec tuyen dung can bo vao lam viec tai cac co quan nha nuoc, don vi su nghiep duoc thuc hien theo quy dinh tai Nghi dinh so 116/2003/ND-CP, 117/2003/ND-CP ngay 10/10/2003 va cac Nghi dinh so 09/2007/ND-CP ngay 15/1/2007 sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 117/2003/ND-CP va Nghi dinh so 121/2006/ND-CP ngay 23/10/2006 sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 116/2003/ND-CP. Sinh vien tot nghiep nganh CNTT la mot trong nhung doi tuong tuyen dung neu du dieu kien khac theo quy dinh cua cac Nghi dinh nay va nhung quy dinh cua co quan tuyen dung. Hinh thuc tuyen dung bao gom thi tuyen hoac xet tuyen. Viec tuyen dung can bo vao lam viec tai cac DN thuc hien theo quy che tuyen dung cua DN.

Truong Quoc Phong-Qui Nhon - Binh Dinh: Xin hoi Bo Truong viec tao lap mang dien rong thong qua ve tinh VINASAT-1 co duoc dua vao quan ly cua So Thong Tin va Truyen Thong hay khong?

Tra loi:

Theo quy dinh tai Phap lenh Buu chinh Vien thong, khai niem mang vien thong bao gom mang vien thong cong cong, mang vien thong dung rieng va mang vien thong chuyen dung. Quy dinh quan ly tung loai hinh mang duoc neu cu the tai Nghi dinh 160/2004/ND-CP. Khai niem mang dien rong ma ban dua o day chua ro rang nen chua the xep duoc vao loai hinh mang nao. Tuy nhien, neu mang co su dung duong truyen dan qua ve tinh VINASAT-1 thi co the la pham vi lien vung hoac toan quoc hoac quoc te (Ve tinh VINASAT-1 co vung phu song khap toan quoc, mot phan cua Dong Nam A va chau A). Nhung loai hinh mang nay deu can duoc su cho phep cua Bo TT-TT. Chuc nang, nhiem vu va quyen han cua So Thong tin va Truyen thong trong linh vuc nay duoc quy dinh cu the tai thong tu lien tich giua Bo TT-TT va Bo Noi Vu so 03/2008/TTLT-BTT-TT-BNV ngay 30/06/2008 trong do So Thong tin va Truyen thong la co quan quan ly nha nuoc tai dia phuong, cho nen co the se tham gia vao viec quan ly cac diem ket noi dau cuoi tai cac dia phuong.

LQQ-HCMC, VIETNAM: Kinh Chao Bo truong, Toi thuc su tin tuong vao quyen luc truyen thong, cac co quan truyen thong la cho dua cho nhung nguoi thap co be hong hoac noi hon la dung ve phia dai da so quan chung. Trong khi do, thuc trang lai khac. Duong nhu trong tat ca cac chien luoc deu huong bao chi, truyen thong la co quan ngon luan cua dang. La co quan tuyen truyen duong loi cua dang. Xin hoi bo truong, hien tai cac can bo bao chi dang an luong tu ngan sach (tien dan dong) hay la tu dang phi? That buon, khi mot vi nguyen la Thu Tuong chet ma truyen thong trong nuoc lai khong duoc dua tin or dua xong roi lot xuong. Trong khi con dan cua minh phai di doc bao ngoai moi biet tin. Ong co biet nhung dieu do la cho bao chi, truyen thong cua minh mat diem canh tranh trong thoi ky hoi nhap khong? Xin bo truong cho biet dinh huong cua bao chi minh la se cai to de di len thanh nhung tap doan du suc canh tranh trong thoi ky hoi nhap hay la se chuyen tam thanh mot kenh chuyen tuyen truyen thoi?

Tra loi:

1. Luat Bao chi nam 1999 da xac dinh rat ro vai tro, chuc nang cua bao chi: Bao chi la phuong tien thong tin dai chung thiet yeu doi voi doi song xa hoi; la co quan ngon luan cua cac to chuc cua Dang, co quan Nha nuoc, to chuc xa hoi va la dien dan cua nhan dan. Nhu vay, co the thay rang Luat Bao chi da xac dinh rat ro bao chi la dien dan cua nhan dan chu khong phai chi la co quan ngon luan cua mot to chuc nao do. Luat Bao chi cung co nhung quy dinh cu the bao dam quyen tu do bao chi, tu do ngon luan cua cong dan.

2. Con mot so dieu trong Luat khong phu hop voi thuc tien se duoc sua doi cho phu hop. Thuc te hien nay, co mot so co quan bao chi da thuc hien nhieu loai hinh bao chi, co bao viet, phat thanh – truyen hinh, bao dien tu. Luat Bao chi sua doi lan nay se quy dinh cho phep co quan bao chi thuc hien nhieu loai hinh bao chi de phu hop voi thuc tien. Day cung se la tien de de hinh thanh cac tap doan bao chi trong tuong lai, khi cac co quan bao chi co du dieu kien.

Luu Anh-HCM: La mot DN kinh doanh dich vu chuyen phat, chung toi co the phat hanh tem de phuc vu cho viec kinh doanh cua DN co duoc khong?

Tra loi:

Theo cac van ban quy pham phap luat hien hanh, Bo TT-TT la co quan duy nhat duoc quyen phat hanh tem buu chinh mang dong chu “Viet Nam”, dong thoi la co quan chiu trach nhiem quan ly nha nuoc ve tem buu chinh.

Tong cong ty Buu chinh Viet Nam (Buu chinh Viet Nam) la DN buu chinh duy nhat duoc Bo TT-TT giao nhiem vu to chuc san xuat, cung ung va kinh doanh tem buu chinh tren mang buu chinh cong cong.

Cac DN kinh doanh dich vu chuyen phat co the in tem de the hien cuoc phi da thu o khach hang theo dung cac quy dinh cua Phap luat VietNam. Tem nay la mot loai hoa don de thanh toan cuoc dich vu chuyen phat, khong phai la tem buu chinh va tren tem khong duoc in chu “Buu chinh” va chu "Viet Nam" .

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Le Huy Dung-So Thong tin va Truyen thong Thanh Hoa: Chuc nang quan ly nha nuoc ve Quang cao, thong tin, Trien lam, Thu vien phai thuoc Bo TT-TT moi dung ( truoc day da co lan tach Bo ); nhung hien nay lai thuoc Bo VH, TT & DL la khong phu hop. De nghi Bo truong cho biet y kien cua Bo truong va quan diem cua Bo trong thoi gian toi doi voi van de nay. Xin cam on!

Tra loi:

Truoc het cam on ban Le Huy Dung ve cau hoi nay. Day la mot van de ma cac co quan quan ly nha nuoc tiep tuc xem xet bo may quan ly nha nuoc cua minh, de chung nang trong mot Bo gan nhau, gan bo mat thiet voi nhau va co quan he nhan quan tot hon, ke thua lan nhau tot hon.

Sau khi thanh lap Bo TT-TT, toan bo Bo Buu chinh vien thong cu nam 3 linh vuc: buu chinh, vien thong va CNTT duoc hop nhat voi bo phan thong tin cua Bo Van hoa sang gom xuat ban va bao chi. Trong phien lam viec cua Chinh phu, sinh hoat cua Quoc hoi, va hop trung uong, ban ve bo may moi, toi cung noi ve van de ma dong chi da dat ra. Boi xet den cung, nhung noi dung ve quang cao, trien lam, thu vien deu la cung cap thong tin, gan voi thong tin nhieu hon. Cac nuoc tren the gioi hau het thanh lap mot bo la Bo Thong tin. Nhung linh vuc nam lien quan den thong tin nam duoi su quan ly cua Bo nay.

Thong tin dua ve quan ly thuoc Bo TT-TT duoc biet toi 4 loai hinh bao chi gom bao noi, bao viet, bao hinh, va bao dien tu, de xac dinh roi. Van de quang cao va thong tin thu vien nghieng ve chuc nang la cac bo khac, dat o Bo Van hoa cung hop li truoc mat.

Vi du, ve quang cao, gan voi ke ve la van hoa. Hien nay quang cao cua VN ke ve la chinh. Sau nay khi quang cao chu yeu la dien tu, truc tuyen, tuong lai co the khong hop ly.

Toi nghi, bo may 5 nam bau lai mot lan, co the dieu chinh cho phu hop voi dieu kien, neu thay su quan ly co bat cap.

Hay trien lam ban than la cung cap thong tin nhung nghe nghiep lai la van hoa. San pham gan voi thong tin con nghe nghiep la van hoa, dat noi nay noi kia co hop ly. Do do se xem xet thuc tien de dieu chinh.

Hay viec den thu vien de lay thong tin, nhung to chuc de moi nguoi den lay thong tin la van hoa. Co su dan cheo nhau.

Theo toi, bo may hoan chinh mot luc dam bao hoan thien mot luc ngay la can thiet nhung kho. Can cu vao chuc nang, nhiem vu va van dong thoi cuoc se dieu chinh phu hop hon.

Tran Ngoc Phuoc-: Bo se co cach giai quyet nhu the nao ve tinh hinh quan ly thue bao di dong tra truoc. Xay ra nhu dang ho, dang ky khong dung, hoac nguoi dang ky ban, tang lai sim cho nguoi khac thi phai xu ly ra sao?

Tra loi:

Sau hon 06 thang thang trien khai thuc hien Quyet dinh so 03/2007/QD-BTT-TT ngay 04/09/2007 cua Bo TT-TT ve quan ly thue bao di dong tra truoc, ket qua dat duoc gan 100% nguoi bat dau su dung dich vu di dong tra truoc deu duoc dang ky thong tin, ty le ca thue bao dang hoat dong va bat dau su dung dich vu duoc dang ky thong tin tin chiem tu 50% den 70% cua cac mang thong tin di dong. Tuy nhien, do chinh xac cua thong tin duoc dang ky chua cao, cong tac thanh tra, kiem tra xu ly vi pham tu Trung uong den dia phuong con cham, che tai xu phat cac hanh vi vi pham con thieu…

De som dieu chinh, khac phuc cac bat cap, ton tai tren, Bo TT-TT da chi dao, huong dan cac DN thong tin di dong va cac don vi thuoc Bo trien khai dong bo mot so giai phap thuc hien nhu sau:

1. Doi voi cac DN thong tin di dong:

a) Chi ky ket hop dong uy quyen voi cac chu diem giao dich co dia diem giao dich co dinh va co dia chi ro rang.

b) Thong ke va bao cao voi cac So Thong tin va Truyen thong toan bo danh sach cac chu diem giao dich duoc uy quyen da ky hop dong voi DN tren dia ban.

c) Ra soat, bo sung Hop dong uy quyen da ky ket voi chu diem giao dich, dac biet luu y ve trach nhiem cua chu diem giao dich doi voi viec dam bao tinh xac thuc cua thong tin thue bao ma ho da tiep nhan, dang ky. Bo sung dieu khoan ve don phuong dinh chi hop dong doi voi chu diem giao dich khi vi pham cac quy dinh tai Quyet dinh so 03/2007/QD-BTT-TT.

b) Ra soat lai va bo sung quy trinh, thu tuc, dac biet la quy trinh tiep nhan thong tin, ke khai va luu giu ban khai thong tin (theo mau cua DN) doi voi chu thue bao dang ky moi tai cac diem giao dich duoc uy quyen.

c) Chu dong to chuc cac doan kiem tra, giam sat va xu ly cac chu diem giao dich duoc uy quyen lam sai cac quy trinh, thu tuc da giao ket voi DN thong tin di dong. Kien quyet cat hop dong uy quyen doi voi cac chu diem giao dich vi pham cac quy dinh ve dang ky thue bao di dong tra truoc tai Quyet dinh 03/2007/QD-BTT-TT; dac biet doi voi cac hanh vi su dung chung

2. Doi voi cac don vi thuoc Bo

Giao Vu Vien thong: Trong quy III/2008, chu tri cung voi cac co quan TT-TT nhu Bao Buu dien Viet Nam, Trung tam Thong tin Buu dien, Tap chi Buu chinh Vien thong va CNTT, Dai truyen hinh ky thuat so, bao dien tu TS, bao dien tu VNMedia phoi hop voi cac DN thong tin di dong de to chuc pho bien, tuyen truyen, nang cao nhan thuc cua cac chu diem giao dich va nguoi su dung trong viec dang ky thong tin thue bao di dong tra truoc theo Quyet dinh so 03/2007/QD-BTT-TT cua Bo TT-TT. Tu nay den quy IV/2008, chu dong lam viec voi cac don vi cua Bo Cong an de xac dinh dau moi phoi hop; to chuc tap huan ve chung minh thu nhan dan cho cac DN thong tin di dong; tong hop du lieu thong tin thue bao duoc nghi van dang ky sai lech thong tin tu cac DN thong tin di dong de cac don vi cua nghiep vu Bo Cong an xac minh va xu ly theo quy dinh cua phap luat

Giao Thanh tra Bo: Tu nay den het nam 2008, tap trung vao ke hoach thanh kiem tra, thanh tra tren dien rong trong pham vi ca nuoc viec to chuc thuc hien Quyet dinh so 03/2007/QD-BTT-TT ve quan ly thue bao di dong tra truoc va cac van ban huong dan trien khai quyet dinh tren cua Bo TT-TT. Thanh tra Bo tap trung kiem tra, thanh tra viec thuc hien Quyet dinh tai cac DN thong tin di dong, cac So Thong tin va Truyen thong tap trung vao kiem tra, thanh tra cac diem giao dich duoc uy quyen cua cac DN thong tin di dong tren dia ban. Trong quy III/2008, chu tri nghien cuu, de xuat voi Lanh dao Bo viec ap dung hoac quy dinh cac hanh vi vi pham Quyet dinh so 03/2007/QD-BTT-TT va che tai xu phat tuong ung . Trong do can dua ra cu the cac hinh thuc xu ly vi pham doi voi DN thong tin di dong, chu diem giao dich duoc uy quyen va cac to chuc, ca nhan su dung dich vu co tinh dang ky sai lech thong tin.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
hongobi-HN: Thua Bo truong, toi xin hoi ve Chien luoc phat trien (khong hoi ve Quy hoach, ke hoach). Voi tu cach la nguoi phai chu tri xay dung Chien luoc phat trien su nghiep Thong tin va Truyen thong noi chung trong do co su nghiep Xuat ban-In-Phat hanh xuat ban pham den nam 2020 noi rieng, Ong se de ra nhung dinh huong, muc tieu chien luoc la gi doi voi su nghiep Xuat ban-In-Phat hanh xuat ban pham ??? (khong phai la nhung con so cu the nhu kieu muc tieu cua Quy hoach, ke hoach). Va theo ong trong tuong lai su nghiep Xuat ban-In-Phat hanh se dat duoc duoc bao nhieu % muc tieu do ong de ra ??? (noi nom na la: den nam 2020 thi nganh Xuat ban-In-Phat hanh xuat ban pham se phat trien den muc do nao, tac dung va anh huong doi voi xa hoi ra sao?) Rat mong nhan duoc su quan tam tra loi cua Bo truong. Tran trong cam on!

Tra loi:

Chien luoc phat trien nganh xuat ban, in, phat hanh cua Viet Nam den nam 2020 phai dat duoc nhung muc tieu sau:
Xay dung mot nen xuat ban doc lap, tu chu, phu hop voi chien luoc phat trien chung cua dat nuoc.
Co cau de tai sach can doi va hop ly, da dang ve the loai, phong phu ve noi dung, phuc vu tot su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va dap ung nhu cau doc ngay cang cao cua nhan dan.
Phan dau den nam 2020 dua trinh do cong nghe xuat ban sach cua Viet Nam dat loai kha so voi cac nuoc trong khu vuc Chau A-Thai Binh Duong.

Nguyen Tien Dung-Lam Thao,Phu Tho: Truoc tien xin chuc Bo truong suc khoe, hanh phuc! Toi xin duoc hoi nhu sau: Hien nay chung ta da co Luat CNTT, Chinh phu va Thu tuong cung quyet tam phat trien CNTT nhung duong nhu Luat, cac chinh sach o muc do vi mo qua nguoi dan nhu chung toi khong thay duoc tac dung cua CNTT vao trong cuoc song doi thuong (toi cung co hieu biet nhat dinh ve su dung may tinh, internet nhung % dan so cua nuoc ta khong hieu, ko dung, ko thay loi the cua CNTT la cao) vay Bo truong cho biet trong tuong lai toi day Chinh Phu co chu truong, giai phap nao de nang cao hieu qua ung dung CNTT trong nhan dan? Cac DN chuyen ve CNTT co chinh sach gi ho tro khong?

Tra loi:

Luat CNTT duoc Quoc hoi nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam khoa XI, ky hop thu 9 thong qua ngay 29/6/2006, So 67/2006/QH11 da neu ro chinh sach cua Nha nuoc luon khuyen khich ung dung va phat trien ung dung CNTT trong linh vuc giao duc dao tao, y te, dich vu cong... de phuc vu nguoi dan va DN.

Nham nang cao hieu qua ung dung CNTT trong nguoi dan, Chinh phu da ban hanh chien luoc hanh dong cu the de xay dung co so ha tang, phat trien cac ung dung va dich vu CNTT, pho cap kien thuc CNTT.. xay dung nen tang cho phat trien cong dan dien tu. De trien khai thanh cong, Chinh phu da de ra mot so giai phap thuc hien chu yeu:

1) Phat trien ha tang CNTT toi tat ca cac dia phuong, Phat trien he thong cac diem Buu dien van hoa xa va cac diem truy cap Internet cong cong. Ngay 07/4/2006, Thu tuong Chinh phu phe duyet “Chuong trinh cung cap dich vu vien thong cong ich den nam 2010” (Quyet dinh so 74/2006/QD-TTg) trong do dat muc tieu cu the den nam 2010, 70% so xa tren toan quoc co diem truy nhap dich vu Internet cong cong. Den nay da xay dung duoc 8.025 diem BDVH xa trong do co 1.524 diem thuoc cac xa dac biet kho khan (theo bao cao cua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam - VNPT, ngay 1/8/2008). Hien Bo TT-TT dang trien khai thuc hien du an Phat trien Internet cho cong dong nong thon (IFC) nham cung cap cac dich vu va thong tin (y te, nong nghiep, cong cong) phuc vu nguoi dan nong thon tren duong truyen Internet bang rong tai cac diem truy nhap cong cong.

2) Dao tao nguon nhan luc: pho cap cac kien thuc va ky nang su dung may tinh va Internet trong nha truong, cho thanh thieu nien va cho nguoi dan. Chuong trinh tin hoc da va dang duoc dua vao day tai cac truong pho thong tu cap co so. Thu tuong Chinh phu da giao nhiem vu cho Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh chu tri, phoi hop cung cac Bo, nganh xay dung Du an thuc hien sang kien “Pho cap tin hoc, noi mang tri thuc cho thanh nien Viet Nam” nham pho cap tin hoc cho tren 20 trieu thanh thieu nien Viet Nam, dau nam 2006 du an “Thi diem pho cap tin hoc, noi mang tri thuc cho thanh thieu nien Viet Nam” da duoc phe duyet.

3) Day manh xay dung cac dich vu cong truc tuyen nham phuc vu nguoi dan tot hon, thong qua do nang cao nhan thuc cua nguoi dan ve loi ich cua CNTT va kich thich nguoi dan khai thac, ung dung CNTT. Trong giao duc nguoi dan da lam quen voi cac dich vu on thi truc tuyen, dang ky du thi truc tuyen, tra cuu diem thi truc tuyen, ...). Trong ke hoach ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan Nha nuoc nam 2008, Thu tuong Chinh phu da chi dao tiep tuc xay dung va hoan thien cac cong thong tin dien tu (hoac trang thong tin dien tu) cua tat ca cac Bo, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong de cung cap thong tin va cac dich vu hanh chinh cong truc tuyen, phuc vu nguoi dan va DN, bao gom: Cung cap thong tin cua co quan Bo, co quan ngang Bo, tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong tren moi truong mang; Cung cap cac bieu mau dien tu thay cho viec su dung bieu mau giay cho nguoi dan, DN va cac to chuc trong giao dich voi co quan nha nuoc. Hinh thanh kenh tiep nhan y kien gop y cua nguoi dan, DN tren moi truong mang doi voi hoat dong cua cac co quan nha nuoc.

4) Khuyen khich DN CNTT ho tro nguoi dan trong viec mua trang thiet bi tin hoc, dao tao pho cap tin hoc... Trong thoi gian qua nhieu DN da nhieu DN CNTT tham gia thuc hien nhu: Chuong trinh may tinh Thanh giong cua CMS; Chuong trinh Partners in Learning tai Viet Nam cua Microsoft, nham dao tao ky nang cong nghe cho khoang 50 nghin giao vien va 2 trieu hoc sinh, ho tro phat trien cac chuong trinh dao tao, khuyen khich giao vien va hoc sinh ung dung CNTT va truyen thong vao day va hoc...

Doi voi bo phan nguoi khuyet tat (NKT), nam 2007, Bo TT-TT cung da phe duyet "De an tro giup tiep can va su dung thong tin, truyen thong bao gom CNTT-TT va ho tro giai doan 2006-1010" voi muc tieu tro giup hieu qua hon cho NKT co phuong tien de vuon len trong cuoc song voi cac noi dung: Nghien cuu de xuat cac co che chinh sach, tieu chuan cong nghe tiep can va su dung CNTT-TT cho NKT; xay dung bo de tai ve san pham va viec lam trong linh vuc CNTT-TT phuc vu NKT; ho tro xay dung cac mo hinh dao tao nghe va viec lam tren co so ung dung CNTT va tu dong hoa cho NKT. Ngay 25/1/2008, Van phong dieu phoi cac hoat dong ho tro nguoi tan tat Viet Nam, Bo TT-TT, Dai truyen hinh Viet Nam, tap chi Dien tu- Tin hoc va Doan TNCS Ho Chi MinhChuong trinh Nhan tin nhan ai 10.000 may tinh gianh cho nguoi khuyet tat.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Le Phuong Lan-Ha Noi: Thua bo truong, sap toi cac DN vien thong se tang so dien thoai co dinh tai Ha Noi, Tp Ho CHi Minh tu 7 len 8 so; cac tinh tu 6 len 7 so. Mac du su chuyen doi nay dien ra trong mot thang nhung chac chan no gay nhieu bat tien cho to chuc va cac nhan trong viec thong tin lien lac (vi du nhu phai in lai toan bo danh ba, cac -vi- dit, lam lai he thong bien cua hang, ...), thuc su gay lang phi cho xa hoi. Tai sao cac DN kinh doanh dien thoai co dinh khong cap cho han dau so moi (nhu cac DN di dong) hoac tang tu 6 hay 7 so len 10 so de tranh tinh trang 10, 20 nam nua co the tai dien tinh trang nay? Mong Bo truong cho biet quan diem ve van de nay? Xin chuc Bo truong va cac can bo vien chuc Bo Thong tin &Truyen thong manh khoe.

Tra loi:

Cung nhu nhieu nuoc khac, lich su nganh vien thong Viet Nam di tu yeu to doc quyen tu nhien nhu truoc day sang canh tranhlanh manh nhu hien tai. Dien hinh la viec kinh doanh dien thoai co dinh von truoc day chi do mot minh VNPT dam nhiem, duong nhien kho so co dinh danh cho VNPT cung lon hon nhieu DN khac.

Nhu vay neu khong mo rong do dai thue bao co dinh thi se khong du tai nguyen phan bo cho cac DN moi tham gia thi truong nhu Viettel, EVNT, FPT, VTC...

Tuy nhien khong the tang mot cach bua bai duoc vi no phai phu hop voi quy mo dan so, phu hop voi thong le quoc te va dap ung cac yeu cau ve ky thuat cua he thong thiet bi vien thong. Vi du quy mo dan so cua Ha Noi mo rong va Tp. HCM hien khoang hon 6 trieu nguoi, voi viec nang do dai so thue bao len 8 chu so ve mat ly thuyet tuong duong voi 100 trieu so thue bao. Cac tinh con lai chua co tinh nao co quy mo dan so tren 4 trieu voi do dai so thue bao la 7 chu so ve mat ly thuyet tuong duong voi 10 trieu thue bao. Nhu vay sau lan doi so nay moi DN se duoc cap mot dau so rieng (nhu ban mong muon), dap ung duoc nhu cau trong thoi gian dai nua ma chua can phai doi so dien thoai co dinh, theo cac cong nghe hien nay.

Nguyen Phuong Tuan-Thi Tran Dien Chau - Nghe An: Xin chao Bo Truong! Truoc het toi cam on vi Bo truong da tra loi truc tuyen, truc tiep trao doi voi nguoi dan. Toi chi xin neu ra mot cau hoi thoi: " Dang va nha nuoc dang co xay dung chien luoc kinh te xa hoi giai doan 2010-2020 va trong do co chien luoc CNTT-TT, nhung van de chien luoc nguon nhan luc the nao phuc vu cho cong cuoc xay dung do dieu toi cung dang rat muon duoc nghe Bo truong giai trinh. Xin Bo truong tra loi trong tam chu dung chung chung. Xin chan thanh cam on va chuc Bo truong suc khoe de ganh vac trong trach ma nhan dan giao pho

Tra loi:

Chao ban ! Phat trien nguon nhan luc nham day manh phat trien CNTT va TT, phuc vu su nghiep cong nghiep hoa va hien dai hoa dat nuoc da duoc Dang, Chinh phu va toan xa hoi rat quan tam. Tu nam 2005, Thu tuong Chinh phu da phe duyet Chien luoc phat trien CNTT va TT Viet Nam den nam 2010 va dinh huong den nam 2020 (Quyet dinh so 246/2005/QD-TTg ngay 06/10/2005), trong do phan ve phat trien nguon nhan luc CNTT va TT da neu ro nhu sau:

+ Phat trien nguon nhan luc CNTT va truyen thong la yeu to then chot co y nghia quyet dinh doi voi viec phat trien va ung dung CNTT va truyen thong. Phat trien nguon nhan luc CNTT va truyen thong phai dam bao chat luong, dong bo, chuyen dich nhanh ve co cau theo huong tang nhanh ty le nguon nhan luc co trinh do cao, tang cuong nang luc CNTT va truyen thong quoc gia.

+ Dinh huong phat trien den 2015 va tam nhin den 2020: Dam bao 80% sinh vien CNTT va TT tot nghiep o cac truong dai hoc du kha nang chuyen mon va ngoai ngu de tham gia thi truong lao dong quoc te.

+ Muc tieu phat trien den nam 2010: Dao tao o cac khoa CNTT va truyen thong trong diem dat trinh do va chat luong tien tien trong khu vuc ASEAN. Dam bao da so can bo, cong chuc, vien chuc, giao vien tat ca cac cap, bac si, y si, sinh vien dai hoc va cao dang, hoc sinh trung hoc chuyen nghiep, trung hoc day nghe va trung hoc pho thong, 50% hoc sinh trung hoc co so va tren 30% dan cu co the su dung cac ung dung CNTT va truyen thong va khai thac Internet.

Nham cu the hoa Chien luoc, thua uy quyen cua Thu tuong Chinh phu ngay 26/7/2007 Bo TT-TT da co Quyet dinh so 05/2007/QD-BTT-TT phe duyet Quy hoach phat trien nguon nhan luc CNTT Viet Nam den nam 2020. Trong van ban nay da the hien rat ro quan diem va dinh huong chien luoc phat trien nguon nhan luc CNTT va TT.

Thong tin chi tiet, xin moi ban truy cap vao Website cua Bo TT-TT, tai dia chi www.mic.gov.vn

Nguyen Van Binh-Nghe An: Thua Bo truong, tai sao khong cho phep thanh lap NXB tu nhan ma cho phep tu nhan nhap khau xuat ban pham. Bo truong co thay day la van de nhay cam khong? Tren thuc te viec quan lsy 50 NXB de hon rat nhieu viec quan ly xuat ban pham nuoc ngoai se duoc nhap khau vao Viet Na, dac biet qua cac don vi tu nhan. Thuc te nhieu nam cho thay, viec lien ket xuat ban voi tu nhan cac nha xuat ban da de lot luoi nhieu cuon sach vi pham Luat Xuat ban. Sach tuy phong phu song noi dung co nhieu van de du luan da len an. Vi vay viec quan lsy XBP duoc xuat ban tu nuoc ngoai se ra sao, day chinh la ke ho rat lon ma cac nha lam luat khong the khong biet ma sao van cho phep tu nhan nhap khau xuat ban pham?

Tra loi:

Theo quy dinh tai dieu 11 Luat Xuat ban thi tu nhan khong nam trong doi tuong duoc thanh lap nha xuat ban.

Trong cam ket cua VN khi gia nhap WTO da xac nhan quyen cua to chuc, ca nhan nuoc ngoai tham gia mot so khau cua hoat dong phat hanh xuat ban pham va quyen cua to chuc, ca nhan Viet Nam va nuoc ngoai duoc kinh doanh xuat nhap xuat ban pham. Chinh vi ly do do, Quoc hoi khoa XII, ky hop thu 3 ngay 3/6/2008 da thong qua luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Xuat ban, dieu chinh mot so dieu cho phu hop voi nhung cam ket cua VN voi WTO trong linh vuc phat hanh xuat ban pham.

Theo do, to chuc ca nhan VN cung duoc tham gia vao kinh doanh nhap khau xuat ban pham. Tuy nhien, Dieu 38 Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Xuat ban quy dinh ro ve dieu kien cap giay phep kinh doanh nhap khau xuat ban pham va giao cho Chinh phu quy dinh cu the dieu kien cap giay phep va ho so xin cap giay phep.

Nhu vay, voi quy dinh nay, khong phai bat cu doi tuong nao cung duoc cap phep kinh doanh nhap khau xuat ban pham ma phai co du cac dieu kien can thiet va bat buoc.

Mat khac, nham quan ly chat che cac xuat ban pham nhap khau vao VN - dieu ma ban quan tam, lo ngai - tai Dieu 39 cua Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Xuat ban quy dinh: Truoc khi nhap khau, co so nhap khau phai dang ky danh muc xuat ban pham nhap khau voi Bo TT-TT va phai duoc Bo TT-TT xac nhan bang van ban. Truong hop phat hien xuat ban pham co dau hieu vi pham phap luat VN, Bo TT-TT co quyen yeu cau tham dinh noi dung xuat ban pham do truoc khi xac nhan dang ky hoac khuoc tu xac nhan dang ky nhap khau doi voi xuat ban pham do. Ngoai ra, Dieu 44 cua Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Xuat ban quy dinh xu ly vi pham trong linh vuc phat hanh xuat ban pham, nhung hanh vi vi pham phap luat se bi xu ly tuy theo muc do, tu xu phat hanh chinh, tuoc quyen su dung giay phep kinh doanh nhap khau xuat ban pham den truy cuu trach nhiem hinh su.

Tran Dang Thanh-TP Thanh Hoa: Thuc te hien nay, sau khi Tap doan BCVT Viet Nam trien khai thuc hien phuong an chia tach BCVT tren dia ban tinh, viec Vien thong “xi” cho dep cua Buu chinh doi voi tinh Quang Ngai(Dang Tren bao Cong an nhan dan so ra ngay 29/07/2008 ) bo truong co biet khong? Voi chuc nang la co quan quan ly nha nuoc Bo da co nhung chi dao gi doi voi tap doan BCVT Viet Nam khi Vien thong cac tinh khong thuc hien hoac thuc hien khong dung cac chu truong cua Tap doan BCVT Viet Nam trong viec ho tro Buu chinh giai doan dau moi chia tach BCVT.?

Tra loi:

Khi thuc hien chia tach giua buu chinh va vien thong theo; chu truong cua Bo la la phai uu tien ban giao dia diem, mat bang kinh doanh thuan loi cho Buu chinh Viet Nam de hinh thanh mang buu chinh cong cong, thuan loi cho nguoi dan su dung dich vu buu chinh, co su ho tro cho linh vuc kinh doanh buu chinh con nhieu kho khan. Chu truong nay da duoc Lanh dao Bo chi dao tai cac cuoc hop voi Lanh dao Tong cong ty Buu chinh Viet Nam va Lanh dao Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam. Toi cung duoc biet, Hoi dong quan tri Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam cung da co chu truong nhu vay va da co y kien chi dao cac don vi truc thuoc tai cac dia phuong thuc hien chu truong nay.

Tuy nhien, thuc te chia tach, ban giao tai san giua buu chinh va vien thong o cac dia phuong da co nhung noi khong thuc hien dung chu truong tren, dang gay bat binh, buc xuc trong du luan va can bo vien chuc Buu chinh Viet Nam. Qua theo doi, Bo TT-TT cung da biet co nhung y kien ve tinh hinh nay.

Voi chuc nang la co quan quan ly nha nuoc Bo, Bo TT-TT se yeu cau Hoi dong quan tri Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam va Tong cong ty Buu chinh Viet Nam bao cao tinh hinh va ket qua chia tach; dong thoi se co khao sat, danh gia tinh hinh thuc hien viec chia tach giua buu chinh, vien thong. Tren co so do, Bo se chi dao Hoi dong quan tri Tap doan co bien phap dieu chinh nhung bat hop ly da xay ra trong qua trinh chia tach, dam bao co su ho tro can thiet cho Buu chinh giai doan dau moi chia tach buu chinh vien thong.

Nguyen Luu Chung-Thai Ha - Dong Da - Ha Noi: Toi xin duoc hoi ve cac quy dinh quan ly noi dung, ung dung Internet vao thuong mai quoc te. Cac thong tin tren Internet co rat nhieu nen de dat duoc hieu qua trong cong viec va kinh doanh thi thong tin phai thuc su co gia tri, vay toi cung mong duoc biet su quan ly va khuyen khich trong viec su dung va ung dung cac cong nghe Internet, gop phan phat trien CNTT va Internet. Xin chan thanh cam on!

Tra loi:

De ung dung Internet vao viec tham gia thuong mai quoc te, Nha nuoc da ban hanh nhieu van ban tao hanh lang phap ly cho thuong mai dien tu nhu Luat Giao dich dien tu (So 51/2005/QH11 ngay 29/11/2005); Nghi dinh quy dinh chi tiet ve chu ky so va chung thu so, viec quan ly, cung cap va su dung dich vu chung thuc chu ky so (Nghi dinh so 26/2007/ND-CP ngay 15/2/2007); Nghi dinh quy dinh ve giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh (Nghi dinh so 27/2007/ND-CP ngay 23/2/2007), Nghi dinh ve Thuong mai dien tu (Nghi dinh so 57/2006/ND-CP ngay 09/6/2006), moi day nhat, Bo Cong Thuong da ban hanh Thong tu huong dan nghi dinh Thuong mai dien tu ve cung cap thong tin va giao ket hop dong tren website thuong mai dien tu quy dinh rat chi tiet ve thuong mai dien tu (Thong tu so 09/2008/TT-BTC ngay 21/7/2008).

Thuc hien quan ly va khuyen khich su dung va ung dung CNTT, phat trien CNTT va Internet, Luat CNTT (duoc Quoc hoi nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam khoa XI, ky hop thu 9 thong qua ngay 29/6/2006, So 67/2006/QH11) da neu ro chinh sach cua Nha nuoc luon khuyen khich ung dung va phat trien ung dung CNTT trong linh vuc giao duc dao tao, y te, dich vu cong... de phuc vu nguoi dan va DN. Do do, mot loat cac chuong trinh nham nang cao hieu qua ung dung CNTT cho nguoi dan da duoc trien khai voi cac muc tieu nhu: phat trien ha tang CNTT toi tat ca cac dia phuong, phat trien he thong cac diem Buu dien van hoa xa va cac diem truy cap Internet cong cong; dao tao nguon nhan luc, pho cap cac kien thuc va ky nang su dung may tinh va Internet trong nha truong, cho thanh thieu nien va cho nguoi dan; day manh xay dung cac dich vu hanh chinh cong truc tuyen nham phuc vu nguoi dan tot hon, thong qua do nang cao nhan thuc cua nguoi dan ve loi ich cua CNTT va kich thich nguoi dan khai thac, ung dung CNTT, day manh xay dung cac dich vu hanh chinh cong truc tuyen nham phuc vu nguoi dan tot hon, thong qua do nang cao nhan thuc cua nguoi dan ve loi ich cua CNTT va kich thich nguoi dan khai thac, ung dung CNTT.

Nguyen Thuong Hai-Thanh Pho Ha Tinh: Kinh gui Bo truong Le Doan Hop Toi duoc biet trong thoi gian nganh thong tin - truyen thong cua Viet Nam dat duoc nhieu thanh tuu vuot bac, nhung van de dat ra la o cho cac thanh tuu nganh CNTT - TT chu yeu phuc vu cho bo phan dan cu thanh thi, trong luc doi dan so Viet Nam chiem 70% la sinh song o cac vung nong thon, nui cao, rung sau hai dao xa vay Bo TT-TT da co dinh huong gi de phat trien he thong thong tin - truyen thong dat duoc yeu cau nhu thanh thi luc nay. Van de toi de cap khong chi o cong nghe ma con o ca chi phi, va thoi gian de thuc hien (Internet, thoai, truyen hinh...). Kinh chuc bo truong manh khoe, lanh dao tot Xin cam on.

Tra loi:

Truoc het, toi xin khang dinh cac thanh tuu ve thong tin va truyen thong ma chung ta da dat duoc trong nhung nam qua khong phai chi chu yeu phuc vu cho bo phan dan cu thanh thi nhu ban da neu. Thong tin va truyen thong trong nhung nam qua da phat trien nhanh chong va gop phan quan trong vao su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, phuc vu cho nhan dan ca o khu vuc thanh thi va cac vung nong thon, mien nui, vung sau, vung xa.

Tuy nhien, do co su chenh lech ve phat trien kinh te, xa hoi giua cac vung nen van con co su chenh lech ve muc do su dung cac dich vu thong tin va truyen thong giua khu vuc do thi va vung nong thon, mien nui, vung sau, vung xa. Nham gop phan thu hep khoang cach do, Chinh phu da thanh lap Quy dich vu vien thong cong ich va giao cho Bo TT-TT chiu trach nhiem toan dien ve cac hoat dong cua Quy nham day nhanh viec pho cap cac dich vu vien thong va Internet den moi nguoi dan tren ca nuoc, trong do tap trung phat trien pho cap dich vu cho cac vung mien nui, vung sau, vung xa, vung co dieu kien kinh te - xa hoi kho khan nham rut ngan khoang cach ve su dung dich vu vien thong va Internet giua cac vung, mien, tao dieu kien thuc day phat trien kinh te - xa hoi va gop phan dam bao an ninh, quoc phong.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Du Long-08 Nui mot Nha Trang, Khanh Hoa: Thua ong Bo Truong, Trong viec tinh gia chi phi dich vu Internet hien nay, co can thiet lap mot co quan giam dinh khi khach hang khieu nai ve toc do duong truyen khong dung nhu muc tinh gia cua goi cuoc do khong? Thuc te hien nay chung toi chi truy cap duoc Internet voi toc do 1/3 cua goi cuoc ky Hop dong thue bao, tuc la thuc ra chi can tra tien theo goi cuoc thap duoi 2 bac theo tieu chuan.

Tra loi:

Lien quan den viec quan ly nha nuoc doi voi chat luong dich vu dich vu Internet hien nay Bo TT-TT can cu theo Nghi dinh so 55/2001/ND-CP; Quyet dinh so 33/2006/QD-BBCVT va Tieu chuan Nganh TCN68-227: 2006. Theo cac van ban noi tren neu DN cung cap dich vu duoi muc chat luong da cong bo se bi xu phat hanh chinh voi muc tien tu 10 trieu dong den 20 trieu dong.

Hien nay Bo TT-TT da co Cuc quan ly chat luong CNTT va truyen thong la co quan quan ly chat luong chuyen nganh ve chat luong. Thuc te, trong nhieu nam, Co quan nay da tien hanh danh gia chat luong dich vu Internet theo cac bai do duoc quy dinh trong Tieu chuan nganh. Trong qua trinh danh gia chat luong, cac DN cung cap dich vu Internet vi pham ve chat luong da bi xu phat theo dung quy dinh.

Hong Thai-: Thua Bo truong Viec in va phat hanh bao chi hang ngay cua nuoc ta con gap kho khan vi nhung yeu to chu quan va khach quan, chung ta co giai phap gi de co the in va dua bao chi kip thoi den tay ban doc nhanh nhat, dac biet la cac to bao hang ngay?

Tra loi:

Doi voi viec in va phat hanh bao chi cong ich: Trong nhung nam gan day, nganh Buu chinh Vien thong (nay la nganh Thong tin va Truyen thong) da phoi hop voi cac co quan, ban, nganh lien quan xay dung va dua vao su dung 8 diem truyen in bao Nhan dan tren toan quoc (Ha Noi, Nghe An, Can Tho, Binh Dinh, Dien Bien, TP. Ho Chi Minh, Da Nang va Dak Lak) rut ngan quy trinh, thoi gian chuyen phat bao Nhan dan tren toan mang.

Tuy nhien, dung nhu nhan dinh cua ong, viec in va phat hanh bao chi hang ngay noi chung cua nuoc ta con gap nhieu kho khan vi mot so ly do chu quan va khach quan. Trong thoi gian toi, de nang cao hon nua chat luong chuyen phat bao chi cong ich nham dap ung nhu cau cua xa hoi, dua bao chi kip thoi den tay ban doc nhanh nhat, Bo TT-TT da de ra mot so giai phap sau:

Ve phia Nha nuoc: Bo dang xem xet, nghien cuu nham de xuat voi Chinh phu giao cho mot DN thuc hien viec phat hanh cac loai bao chi mang tinh cong ich de tap trung luu luong, giam chi phi vi hien nay co nhieu to chuc, ca nhan tham gia phat hanh bao chi va chu yeu tap trung o nhung dia ban thuan loi, nhung dia ban kho khan kho khan thi do Tong cong ty Buu chinh Viet Nam dam nhiem; tang cuong kiem tra, giam sat chat luong dich vu buu chinh cong ich, trong do co dich vu phat hanh bao chi cong ich.

Ve phia DN: Bo da va dang chi dao Tong cong ty Buu chinh Viet Nam day manh doi moi to chuc; hop ly hoa, toi uu hoa quy trinh khai thac theo huong co hieu qua; tang cuong ung dung CNTT de nang cao chat luong dich vu, rut ngan thoi gian chuyen phat; quan tam den thu nhap va doi song cua nguoi lao dong, dac biet la phat xa, thue phat xa nham tang muc thu nhap hop ly, bao dam doi song de nguoi lao dong yen tam cong tac, phat huy trach nhiem; bao dam chat luong dich vu buu chinh cong ich do Nha nuoc ban hanh.

Truong Hoang Diep-: Thua Bo truong, hien nay Bo Giao duc & Dao tao da di tien phong trong van de cong khai tuyen chon nhan su cao cap. Vay, khi nao thi Bo TT-TT se co dot tuyen dung nhu the ?

Tra loi:

“Nhan su cao cap” duoc de cap o day la cac chuc vu Lanh dao Bo (Thu truong). Hien nay, Bo TT-TT chua co nhu cau de nghi Thu tuong Chinh phu bo nhiem cac chuc danh nay.

ThuanND-35 Ngo Quyen, Ha Noi: Khi noi den CNTT va truyen thong, phan lon chung ta chi tap trung vao TP lon va do thi, vay Bo co ke hoach gi demo rong CNTT va TT den nong thon, dac biet la vung sau vung xa, noi nguoi dan dang thieu thong tin tram trong? Tai sao Bo khong lam thi diem o mot vai dia phuong (nong thon va/hoac vung sau vung xa) de dan nhan rong hieu qua cua CNTT va TT?

Tra loi:

Rat cam on nhung nhan xet va gop y cua ban ve tinh hinh phat trien CNTT-TT hien nay. Nhan thuc duoc khoang cach so se ngay cang gia tang giua khu vuc thanh thi va nong thon, tu nam 2006, Bo Buu chinh Vien thong truoc day va Bo TT-TT hien nay da ban hanh cac quyet dinh va thong tu lien quan den cac dich vu vien thong cong ich, chuong trinh cung cap cac dich vu nay den nam 2010 va nhat la viec thanh lap Quy dich vu vien thong cong ich.

Cac quyet dinh va thong tu nay quy dinh cac dich vu truyen thong thiet yeu cung cap cho nguoi dan, chuong trinh va danh sach cac vung mien trong dien duoc nhan ho tro tu Quy dich vu vien thong cong ich de phat trien cac dich vu nay. Hon the nua, trong chuong trinh cung cap Internet cho cong dong nong thon, tu nam 2007, Bo TT-TT trien khai du an “Phat trien Internet phuc vu cong dong nong thon” tai Tinh Hoa Binh. Day la mo hinh mau ve xay dung ha tang truyen thong va cung cap dich vu cong, dich vu gia tang tren moi truong Internet cho cong dong nong thon.

Qua do, Bo se huong dan va phoi hop voi cac dia phuong khac tren ca nuoc trien khai nhan rong gop phan cung cap thong tin va cac dich vu truyen thong cho cong dong nong thon mot cach nhanh chong va hieu qua, thuc day qua trinh xay dung va dua Chinh phu dien tu den gan hon voi nguoi dan.

Ngoai ra, Bo TT-TT cung dang chu tri cac chuong trinh ho tro khac nhu chuong trinh may tinh gia re, chinh sach gia cuoc uu dai cho nguoi dan nong thon…

Nguyen Tien Lam-:
Hien nay Viet Nam da co ve tinh cua minh, vay xin Bo Truong cho biet Bo co ke hoach gi de ung dung cac dich vu cua VINASAT-1 o nhung noi mien nui nui: Nhu truyen hinh cap, Internet... vi hien tai cac tinh mien nui ve co so ha tang thong tin va truyen thong rat kem, mua bao hay bi xat no dat da lam tac duong, hong cac duong day cap thong tin. TRAN MANH CUONG--manhcuong_cto@yahoo.com.vn: ve tinh VI NA SAT duoc su dung nhu the nao trong viec phat trien TT-TT den vung sau vung xa ?

Tra loi:

Moi ve tinh khi duoc thiet ke ra deu co tinh den dieu kien dia hinh lanh tho cua moi nuoc. Ma dieu kien dia hinh cua Viet Nam lai tuong doi phuc tap, trai dai voi nhieu vung bien gioi mien nui hai dao, nen cac phuong thuc truyen dan thong thuong nhu cap quang, cap dong, viba … thuong khong dap ung duoc nhu cau su dung hoac kho trien khai. Nhung voi ve tinh thi lai khac, chung ta co the de dang dua thong tin lien lac toi nhung vung mien ke tren. Qua do gop phan bao dam muc tieu phat trien kinh te xa hoi an ninh quoc phong. Ve tinh VINASAT-1 co vung phu song rong khap toan quoc nen co the pho cap dich vu tren pham vi ca nuoc, dac biet la tai cac vung sau, vung xa.

Dai truyen hinh Viet Nam (VTV) la don vi lon dau tien ky ket hop dong su dung dung luong ve tinh VINASAT-1 1 de phu song truyen hinh tren toan quoc. Hien VTV da tien hanh thu phat 4 kenh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4 duy nhat qua duong truyen cua VINASAT-1 1. Khi nhan duoc tin hieu cua VTV, cac kenh truyen hinh co the duoc phan phoi lai bang cap hay song vo tuyen tai noi cung cap. Ngoai phat hinh quang ba, VINASAT-1 con co the cung cap cac dich vu cho cac vung xa xoi, heo lanh nhu: dien thoai o cac vung xa vung sau, cac dich vu mang VSAT co kha nang cung cap dich vu thoai va truyen so lieu cho gioi DN va chinh phu va cong dong dan cu, dich vu truy nhap Internet o cac vung xa xoi (hai chieu), Internet mot chieu, Dich vu hoi nghi qua truyen hinh, Phat hinh di dong, Kenh thue rieng....Cac DN di dong con co the su dung VINASAT-1 lam trung ke cho mang di dong de phu song cac vung rung nui, hai dao...

Nhu vay la ve tinh VINASAT-1 se hoan thien va hien dai hoa mang vien thong, nang cao kha nang cung cap dich vu tai nhung vung sau, vung xa.

Tran Thi Van Anh -An Giang: La mot DN kinh doanh dich vu chuyen phat, chung toi co the phat hanh tem de phuc vu cho viec kinh doanh cua DN co duoc khong?

Tra loi:

Theo cac van ban quy pham phap luat hien hanh, Bo TT-TT la co quan duy nhat duoc quyen phat hanh tem buu chinh mang dong chu “Viet Nam”, dong thoi la co quan chiu trach nhiem quan ly nha nuoc ve tem buu chinh.

Tong cong ty Buu chinh Viet Nam (Buu chinh Viet Nam) la DN buu chinh duy nhat duoc Bo TT-TT giao nhiem vu to chuc san xuat, cung ung va kinh doanh tem buu chinh tren mang buu chinh cong cong.

Cac DN kinh doanh dich vu chuyen phat co the in tem de the hien cuoc phi da thu o khach hang theo dung cac quy dinh cua Phap luat VietNam. Tem nay la mot loai hoa don de thanh toan cuoc dich vu chuyen phat, khong phai la tem buu chinh va tren tem khong duoc in chu “Buu chinh” va chu "Viet Nam" .

Duc Minh-HN: Xin chao Bo Truong va Ban lanh dao Bo TT-TT. Nghe noi vua roi co quyet dinh chuyen mot so don vi su nghiep tu VNPT ve truc thuoc Bo. Xin Bo truong cho biet tinh hinh den nay the nao roi? Co chuyen hay khong? Duoc biet la da qua han 1/7/2008 de thuc hien quyet dinh cua Thu Tuong CP?

Tra loi:

Theo Quyet dinh so 370/QD-TTg ngay 10/4/2007 cua Thu tuong Chinh phu ve cac don vi su nghiep thuoc Bo TT-TT, Hoc vien CNBCVT la don vi su nghiep thuoc Tap doan BCVT VN duoc chuyen ve Bo quan ly truoc ngay 01/7/2008. Tuy nhien Tap doan BCVTVN da co van ban trinh Thu tuong Chinh phu xem xet cho phep Hoc vien tiep tuc truc thuoc Tap doan nen hien nay Bo TT-TT dang cho y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu.

Ngay 17/6/2008, Thu tuong Chinh phu co Quyet dinh so 755/QTTg ve viec chuyen Bao dien tu TS ve truc thuoc Bo. Thoi han ban giao truoc ngay 20/6/2008. Den nay cong tac ban giao da hoan tat.

Tran Thu Ha-Ha Noi: Nham gop phan trien khai Nghi quyet TW5 (Khoa VIII) ve xay dung va phat trien nen van hoa Viet Nam tien tien, dam da ban sac dan toc, nganh Thong tin va Truyen thong da chi dao trien khai ke hoach xay dung diem Buu dien – Van hoa tren pham vi toan quoc bat dau tu nam 1998. De phat huy vai tro, tac dung cua diem Buu dien – Van hoa, xin Bo truong cho biet dinh huong cua Bo trong viec phat trien diem Buu dien – Van hoa xa trong thoi gian toi?

Tra loi:

Tiep tuc gop phan trien khai Nghi quyet TW5 (Khoa VIII) ve xay dung va phat trien nen van hoa Viet Nam tien tien, dam da ban sac dan toc va thiet thuc gop phan trien khai Nghi quyet TW7 (Khoa X) ve nong nghiep, nong dan va nong thon, Bo TT-TT tiep tuc chi dao nham phat trien va hoan thien diem Buu dien – Van hoa xa, cung cap cac dich vu thong tin va truyen thong, dong thoi phuc vu tot cho nong nghiep, nong dan va nong thon.

Diem Buu dien – Van hoa xa voi y nghia la mot diem phuc vu buu chinh, vien thong ket hop voi mot so hoat dong van hoa lay muc dich va trach nhiem chinh la phuc vu nhan dan, dac biet la cac vung sau, vung xa, dong thoi la canh tay noi dai cua nganh thong tin va truyen thong voi nguoi dan va co so, Bo TT-TT co mot so dinh huong nham cung co va phat huy vai tro cua diem Buu dien – Van hoa xa trong thoi gian toi:

Mot la, day manh cong tac tuyen truyen va nang cao nhan thuc ve duong loi, co che chinh sach khuyen khich xay dung diem Buu dien - Van hoa xa cua Ðang va Nha nuoc, tao su chuyen bien ve nhan thuc cua cac cap, cac nganh va nhan dan doi voi tam quan trong cua diem Buu dien - Van hoa xa; tang cuong su phoi hop giua nganh thong tin va truyen thong voi nganh van hoa, the thao, du lich va cac don vi lien quan trong viec trien khai hoat dong cua cac diem Buu dien - Van hoa xa; Bo TT-TT coi viec xay dung diem Buu dien - Van hoa xa la trach nhiem cua nganh, cua Bo voi cac dia phuong.

Hai la, ra soat, bo sung, sua doi mot so van ban hien hanh, co chinh sach uu dai khuyen khich dau tu ve co so vat chat, ha tang ky thuat, nhat la internet bang rong, che do dai ngo cho nguoi lam cong tac tai cac diem Buu dien - Van hoa xa; xay dung chinh sach cu the nham da dang hoa cac loai hinh hoat dong, nhat la thong tin kip thoi ve gia ca cac loai nong san de nguoi nong dan biet nham to chuc kinh doanh co hieu qua.

Ba la, Bo TT-TT se chi dao Tap doan Buu chinh - Vien thong Viet Nam duy tri, nang cap cac cong trinh diem Buu dien - Van hoa xa, tiep tuc bo sung cac hang muc dau tu thiet bi con thieu, hoan thien co che quan ly, quy che to chuc va hoat dong, chuc nang kinh doanh cac dich vu de nang cao hieu qua cua diem Buu dien - Van hoa xa, ho tro ngay cang nhieu cho cac hoat dong van hoa; dao tao nguon nhan luc de co doi ngu can bo cong nhan vien su dung thanh thao cac thiet bi duoc dau tu.

Bon la, tiep tuc dau tu co so vat chat cho cac diem Buu dien - Van hoa xa, dong thoi chu trong den cac trang thiet bi can thiet, nham pho bien kien thuc ve nong nghiep, nong thon va nong dan.

Nam la, trien khai cac hoat dong xa hoi hoa trong viec to chuc hoat dong diem Buu dien - Van hoa xa, huy dong va da dang hoa cac loai hinh dong gop trong va ngoai nganh thong tin va truyen thong de tao them co so vat chat, tai tro chi phi cho cac to chuc, mien giam cac chi phi dich vu cho nong dan khai thac su dung; chu y den noi dung hoat dong cua diem Buu dien - Van hoa xa, sao cho phong phu sinh dong bo ich, thiet thuc, dap ung nhu cau thiet yeu cua nguoi dan.

Sau la, tang cuong vai tro cua cap uy, chinh quyen lanh dao, su phoi hop cua cac co quan, ban, nganh trong viec huy dong cac nguon luc, tung buoc nang cao hieu qua hoat dong cung nhu cong tac quan ly cua he thong diem Buu dien - Van hoa xa.

Bay la, co chinh sach khen thuong doi voi cac co quan, to chuc, ca nhan di dau trong cong tac xay dung diem Buu dien - Van hoa xa; hang nam tien hanh binh xet cac tap the, ca nhan hoat dong tot trong linh vuc xay dung diem Buu dien - Van hoa xa de khen thuong va nhan rong nhung mo hinh tot cho ca nuoc hoc tap.

Nguyen Van Hien-Ha Nam: Toi xin co duoc mot cau hoi mong duoc su tra loi cua Bo Truong. Trong thoi gian qua Bo da giup hau het cac dia phuong trong viec xay dung quy hoach tong the phat trien Buu chinh, vien thong, CNTT va truyen thong den nam 2015 va dinh huong den nam 2020. Do la quy hoach mang tinh chat tong the, mang tinh chat dinh huong va chien luoc; cac muc tieu van con chung, chua duoc chi tiet hoa, cu the hoa theo tung giai doan. Vay sau khi co quy hoach tong the nay roi Bo se co chu truong gi trong viec giup cac dia phuong trong viec xay dung quy hoach ICT chi tiet, xay dung cac ke hoach dai han hay chua?

Tra loi:

Sau khi quy hoach tong the da duoc phe duyet, cac dia phuong co the xay dung Quy hoach chi tiet cho tung linh vuc va trien khai xay dung Ke hoach (5 nam va hang nam) ve phat trien CNTT va TT cua dia phuong minh trinh Uy ban nhan dan cap tinh (hoac thanh pho) phe duyet de to chuc trien khai thuc hien.

De ho tro cac dia phuong trong viec xay dung chien luoc, quy hoach, ke hoach Bo TT-TT da giao nhiem vu cho Vien Chien luoc Thong tin va Truyen thong (la don vi nghien cuu khoa hoc va cong nghe thuoc Bo TT-TT, thuc hien chuc nang nghien cuu, xay dung chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien thong tin va truyen thong) se phoi hop va ho tro cac dia phuong thuc hien nhiem vu nay.

Hoang Van Chinh-: Sach chua den duoc nhieu voi vung sau, vung xa, bien gioi hai dao, nguyen nhan co nhieu nhung co mot phan la do chua co co quan nao duoc giao lam viec nay. Bo truong co ke hoach gi de nang cap he thong PHS cap huyen?

Tra loi:

Hien nay Nha nuoc co mot so chuong trinh tai tro, ho tro cho viec dua sach den dong bao dan toc mien nui, vung sau vung xa, bien gioi hai dao vung gap nhieu kho khan nhu: chuong trinh chuyen giao sach tai tro theo Quyet dinh so 21/TTg cua Thu tuong Chinh phu, Du an “Cap sach cho cac Thu vien huyen mien nui, bien gioi, vung dong bao dan toc, vung sau vung xa” theo Chuong trinh tai tro muc tieu Quoc gia ve van hoa cua Thu tuong Chinh phu, chuong trinh tro cuoc van chuyen sach va van hoa pham len mien nui , chuong trinh cung cap sach cho 8.000 Buu dien Van hoa xa tren toan quoc… Cac chuong trinh tren da buoc dau phat huy duoc hieu qua, nhung van chua dap ung duoc nhu cau thuc te ve sach va van hoa pham cua dong bao dan toc vung vung sau, vung xa, bien gioi hai dao.

Trong thoi gian toi Bo TT-TT se xay dung de an “ Xay dung, nang cap mang luoi phat hanh sach tai dia ban uu ten dau tu cua Nha nuoc” theo muc 2 Dieu 3 Nghi dinh 111/2005/ND-CP ngay 26 thang 8 nam 2005 cua Thu tuong Chinh phu, de de nghi Chinh phu phe duyet kinh phi dau tu mang luoi PHS cac huyen mien nui, vung sau vung xa, bien gioi, hai dao, vung dac biet kho khan. Ben canh do Bo cung se tiep tuc duy tri va tang cuong cho tu sach cua he thong Buu dien Van hoa xa va thu vien luan chuyen xa tren cac dia phuong cua ca nuoc nham dap ung nhu cau co ban ve sach cho dong bao cac dan toc tai cac dia ban uu tien cua Nha nuoc.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Mot DN-Ha Noi: Gia cuoc cac dich vu buu chinh nhu thu thuong, buu pham, buu kien v.v... ap dung tu nam 1999 den nay, trong khi cac chi phi dau vao tang manh nhu gia xang, dau, luong, thuc pham v.v... Sap toi Bo TT-TT co chinh sach dieu chinh gia cuoc buu chinh nhu the nao de phu hop voi gia dau vao?

Tra loi:

Quyet dinh so 39/2007/QD-TTg ngay 21/3/2007 cua Thu tuong Chinh phu ve co che quan ly gia cuoc dich vu buu chinh, vien thong the hien ro co che, chinh sach quan ly gia cuoc dich vu buu chinh cua Nha nuoc. Theo do, Nha nuoc quy dinh gia cuoc dich vu thu thuong trong nuoc den 20g, gia cuoc dich vu buu chinh cong ich, khung gia cuoc dich vu buu chinh danh rieng. Gia cuoc cac dich vu buu chinh khac do DN chu dong quy dinh.

Nhu vay, doi voi dich vu thu (la dich vu duoc du kien quy dinh la dich vu buu chinh cong ich), Bo da co de xuat voi Chinh phu (trong De an cung ung dich vu buu chinh cong ich) ve lo trinh dieu chinh gia cuoc dich vu buu chinh cong ich trong thoi gian toi de gia cuoc tien toi bu dap duoc chi phi cung ung dich vu. Doi voi cac dich vu khac, DN cung ung dich vu buu chinh, dac biet la Buu chinh Viet Nam can chu dong nghien cuu, linh hoat quyet dinh gia cuoc dich vu de dam bao hieu qua kinh te cua dich vu, phu hop voi tinh hinh bien dong ve gia ca cua mot so yeu to dau vao.

nguyen van an-hanoi: Xin bo truong cho biet xay dung du an lien quan den phan mem thi dua vao dinh muc theo quyet dinh nao cua bo nhu buoi truc tuyen truoc day thu truong Hong da hua

Tra loi:

Du an phat trien phan mem (PM) thuoc dang khong co xay dung cong trinh, theo qui dinh hien hanh phai thuc hien lap du an theo qui dinh tai Nghi dinh: 52/1999/ND-CP, 12/2000/ND-CP, 07/2003/ND-CP va cac Thong tu huong dan cua Bo KH&DT so: 06/1999/TT-BKH ngay 24/11/2000, 07/2000/TT-BKH ngay 03/7/2000, 11/2000/TT-BKH ngay 11/9/2000, 04/2003/TT-BKH ngay 17/6/2003;

Tu 23/12/2005, Bo Buu chinh Vien thong truoc day da co Van ban so 2599/BBCVT-KHTC v/v ap dung dinh muc chuyen nganh gui cac So Buu chinh Vien thong ca nuoc thi diem ap dung phuong phap tinh gia tri san pham phan mem la ket qua nghien cuu van dung phuong phap Use case point vao dieu kien hoan canh Viet Nam.

Bo TT-TT da nghien cuu, xay dung du thao Nghi dinh cua Chinh phu ban hanh Quy che quan ly dau tu ung dung CNTT su dung von NSNN, hien dang gui xin y kien cua cac Bo, nganh, dia phuong va nhan dan (website Chinh phu), du kien trinh Chinh phu vao cuoi thang 8 nay. Sau khi Nghi dinh duoc Chinh phu ban hanh, Bo TT-TT se co Thong tu huong dan chi tiet ve phuong phap xac dinh gia tri PM. Cuc ung dung CNTT la don vi duoc Bo TT-TT giao du thao Thong tu nay.

Nguyen My-: Thua Bo truong! Bo truong cho biet Chien luoc phat trien Thong tin va Truyen thong noi chung, phat trien su nghiep xuat ban noi rieng tu nay den nam 2020 se nhu the nao ??? Cu the hon, Xuat ban-In-Phat hanh se phat trien, lon manh va anh huong toi xa hoi nhu the nao? va lieu rang luc do nuoc ta co Nha xuat ban tu nhan hay khong?

Tra loi: Chien luoc phat trien nganh xuat ban, in, phat hanh cua Viet Nam den nam 2020 phai dat duoc nhung muc tieu sau:

Xay dung mot nen xuat ban doc lap, tu chu, phu hop voi chien luoc phat trien chung cua dat nuoc.

Co cau de tai sach can doi va hop ly, da dang ve the loai, phong phu ve noi dung, phuc vu tot su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va dao ung nhu cau doc ngay cang cao cua nhan dan.

Phan dau den nam 2020 dua trinh do cong nghe xuat ban sach cua Viet Nam dat loai kha so voi cac nuoc trong khu vuc Chau A - Thai Binh Duong.

Con ve viec den nam 2020 co NXB tu nhan hay khong thi hien nay, nuoc ta da co tren 50 nha xuat ban da dap ung duoc nhu cau cua nguoi dan, dong thoi, Luat Xuat ban cung da cho phep tu nhan duoc lien ket xuat ban voi cac NXB. Vi vay, den nam 2020, tuy theo su phat trien cua xa hoi, trinh do dan tri va nhu cau cua nguoi dan doi voi xuat ban pham thi Bo TT-TT se tham muu cho Chinh phu trinh Quoc hoi xem xet mo rong doi tuong duoc thanh lap NXB.

can bo So TT-TT-: Chao Bo truong! Dau tien xin gui den Bo truong (BT) loi chuc suc khoe va chuc nganh TT-TT ngay mot phat trien ben vung... Nhan ngay giao luu truc tuyen, xin gui den BT mot so y kien nhu sau: 1. So TT-TT rat tam dac voi cac chien luoc phat trien nganh ma Bo da ban hanh. Nhung van de con vuon o dia phuong la cach thuc hien va nhan luc de thuc hien. Lau nay cac phuong tien truyen thong dua tin nhieu can bo So TT-TT ra di vi muu sinh, nhung nguoi ra di toan la can bo co trinh do nghiep vu vung vang. Dieu nay lam kho khan cho nhieu dia phuong. Day cung la bai toan cua nhieu bo nganh, dia phuong trong ca nuoc. Bo ta da co nhieu chien luoc ve chuyen nganh, the co chien luoc gi ve nguon nhan luc chuyen nganh hay khong? Neu chi dung lai o tap huan,.. thi chang an thua gi. Khoan cach thu nhap giua DN VT-CNTT va So ngay cang lon. Do la mot ap luc vay Bo co chinh sach gi de cac dia phuong co the huong thu nham giu chan can bo hay khong? 2. Nam ngoai Bo da ban hanh cac bieu mau bao cao ve BCVT-CNTT vay nam nay co chinh sua gi khong? Mot so yeu cau trong bieu mau vua thieu, vua thua, giong nhu Bo lam cho co de doi pho. Bo co ke hoach gi khong. Luat Vien thong sao van chua co dong tinh gi, viec DN bao cao ve SO rat khong nghiem tuc Bo co chi dao ve che tai gi xu ly hay khong? Tu ly do do ma so lieu bao cao ve Bo co le rat rat khong chinh xac. 3. Xang da tang, BT co du bao gi ve bien dong gia doi voi nganh BCVT-CNTT.

Tra loi:

Cam on ban da quan tam. Truoc khi tra loi, toi xin trao doi: co le ban da hieu nham mot chut, hien Bo dang chi dao ung dung CNTT tai cac Bo, nganh, co quan quan ly de cai cach thu tuc hanh chinh, con ung dung trong toan nganh van duoc chi dao dong deu.

Phuc vu nguoi dan o vung sau, vung xa la chinh sach lon cua chinh phu ma ta da trien khai nhieu nam. Den nam 2005, 100% cac xa o vung sau, xa da co may dien thoai. Nhung muc do pho cap con han che, nen theo de xuat cua Bo, chinh phu da chap thuan chuong trinh cung cap phuc vu vien thong cong ich cho vung sau, vung xa, bien gioi hai dao, noi doi song nguoi dan con gap nhieu kho khan. Den nay, quy da co khoang gan 1000 ty dong ho tro vung sau, vung xa co dien thoai, Internet va nay la Internet bang rong.

Chung ta se dac biet quan tam den cac diem truy cap Internet, diem dien thoai cong cong, dac biet tai cac diem buu dien van hoa xa de nhieu nguoi co the vao truy cap. Trong chuong trinh den nam 2010, tat ca nong thon, vung sau vung xa se duoc cap Internet, dien thoai, pho cap khong con vung nao duoi 5 may tren 100 dan.

Ngoai ra, ve van de ban hoi la phat trien nguon nhan luc va che do uu dai, chung toi da tra loi o cac phan tren, de nghi ban tham khao. Toi chi xin nhan manh them: doi voi can bo quan ly o So, Bo van tiep tuc co chuong trinh boi duong, dao tao theo he thong giao duc quoc dan, tao die kien cho can bo, neu ho co nhu cau se gui di dai hoc, thac sy nhung phai theo dung quy che. Ve dao tao, quan trong nhat la dao tao can bo quan ly. Nhung nguoi co chuyen mon duoc dua len lam quan ly nhung chua duoc hoc ve quan ly. Bo se co ke hoach dao tao cho ho, boi neu khong se rat kho phat huy, va co the bi mat mot can bo chuyen mon gioi nhung lai duoc mot can bo quan ly toi. Bo se dao tao theo nguyen tac, dao tao theo dia chi va tro ve cong hien theo dia chi. Chung quy lai, Bo se chiu trach nhiem dao tao, nhung quy hoach va cu di dao tao la dia phuong phai lo.
Ve y ban hoi ve bieu mau bao cao. Bat dau tu nam 2007, Bo da ban hanh bieu mau bao cao thong ke. Day la bieu mau de quan ly chuyen nganh cua Bo, va da co trong cac So. Nhung Bo cung da xem xet lai bieu mau de phu hop hon voi thuc te, gian ra va Bo se dieu chinh thanh form bao cao tren mang de nang cao hieu qua. Bieu mau da lay y kien dong gop cua 64 tinh thanh.

Ve van de gia ca tang, Bo cung nhu toan nganh, xa hoi dang thuc hien 8 giai phap cua chinh phu de giam lam phat. Trong he thong chung, nganh ta cung gap kho khan chang han nhu xang dau tang, khien he thong buu chinh cung bi anh huong. Nhung de thuc hien tot chi dao cua chinh phu, Bo da chi dao cac hoat dong vien thong, Internet phai tiet kiem toi da, tan dung hieu qua, nang luc khoa hoc de khong tang gia. Thuc te, gia nhieu mat hang tang nhung gia vien thong, Internet khong tang. Bo se co chi dao de trong thoi lam phat nhung cung ta van thuc hien dung chi dao cua chinh phu.

Ho Hai Ha-Ha Noi: Theo nhu toi biet, hien nay Bo TT-TT da cap giay phep kinh doanh dich vu chuyen phat thu cho 9 DN, trong khi do hien co khoang 200 DN dang kinh doanh dich vu nay tren toan quoc. Vay Bo TT-TT xu ly nhung DN khong co phep ra sao? Co phai Bo TT-TT khong kiem soat duoc het tinh hinh kinh doanh dich vu nay? Tinh trang mat cong bang nay se keo dai den bao gio?

Tra loi:

Nghi dinh so 128/2007/ND-CP ve dich vu chuyen phat dieu chinh hoat dong kinh doanh dich vu chuyen phat cua moi DN tren thi truong, trong do viec kinh doanh dich vu chuyen phat thu chi duoc thuc hien khi co Giay phep cua co quan quan ly nha nuoc co tham quyen.

Thoi gian qua, chua co nhieu DN duoc cap giay phep. Tuy nhien, dieu do khong co nghia la Bo chi cap phep cho cac DN ma Bo kiem soat duoc. Nang cao su hieu biet va y thuc phap luat cho cac DN, theo toi, moi la dieu quan trong ma cac co quan quan ly nha nuoc can phai lam. Sau khi Nghi dinh neu tren duoc ban hanh, Bo TT-TT va cac So da tang cuong viec huong dan, tuyen truyen de cac DN nam ro, tuan thu phap luat va khuyen khich cac DN chu dong lap ho so de nghi cap giay phep theo quy dinh. Da co nhieu DN tim hieu ve cac quy dinh quan ly nha nuoc trong linh vuc nay chung to y thuc phap luat cua cac DN da duoc cai thien. Hien nay, da co gan 20 DN nop ho so de nghi cap giay phep kinh doanh dich vu chuyen phat thu hoac thong bao viec kinh doanh dich vu chuyen phat theo quy dinh.

Ben canh do, Bo va cac So cung da, dang va se tiep tuc tang cuong cac hoat dong thanh tra, kiem tra viec thuc thi phap luat ve buu chinh chuyen phat. Sap toi, tu 15/5/2008 den 31/8/2008, Bo TT-TT va cac So Thong tin va Truyen thong se trien khai thanh tra dien rong dich vu buu chinh chuyen phat va cac dai ly buu dien. Moi hanh vi vi pham phap luat ve buu chinh, chuyen phat (dac biet la cac vi pham ve dieu kien kinh doanh) deu bi xu ly theo Nghi dinh so 142/2002/ND-CP ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc buu chinh vien thong.

Tem cu-Trieu Viet Vuong, Ha Noi: Xin hoi Bo truong: Trong qua trinh hoi nhap kinh te quoc te Bo TT-TT co nhung chu truong, dinh huong gi de tem buu chinh Viet Nam hoi nhap thanh cong, sanh vai cung voi tem buu chinh cua cac nuoc trong khu vuc va tren the gioi? Xin cam on.

Tra loi:

Xin cam on ban, toi xin tra loi cau hoi cua ban nhu sau: De tem buu chinh Viet Nam hoi nhap thanh cong trong qua trinh hoi nhap kinh te quoc te, Bo TT-TT da de ra mot so chu truong va dinh huong sau:

Mot la, nang cao vai tro quan ly nha nuoc trong linh vuc tem buu chinh, tang cuong cong tac kinh doanh tem buu chinh va thuc day phong trao suu tap tem.

Hai la, dau tu nang cao chat luong tem buu chinh, trong do chu trong viec xa hoi hoa viec de xuat chuong trinh de tai tem phat hanh, cong tac thiet ke mau tem.

Ba la, da dang hoa cac san pham tem buu chinh, dau tu, san xuat, gioi thieu cac mat tem buu chinh moi phuc vu cho moi doi tuong trong va ngoai nuoc.

Bon la, mo rong hop tac quoc te trong linh vuc tem buu chinh, manh dan hop dong in tem o nuoc ngoai; hop tac phat hanh tem chung voi cac nuoc, vung lanh tho; tham gia trien lam tem quoc te tren the gioi va khu vuc; trao doi hoc hoi kinh nghiem.

Nam la, dao tao nang cao nang luc cua doi ngu nhung nguoi lam tem buu chinh

Ha Van Thai-Ha Giang: Hien nay viec trien khai va pho cap dich vu buu chinh gap nhieu kho khan dac biet la o cac vung sau, vung xa, vung dan toc thieu so. Doi voi vien thong da co Quy dich vu vien thong cong ich con buu chinh thi Bo co co che, hinh thuc nao de ho tro khong? Neu co Quy dich vu buu chinh cong ich thi khi nao trien khai va dua vao tieu chi nao de xet duyet vung duoc thu huong dich vu buu chinh cong ich.

Tra loi:

Nha nuoc chua co chu truong thanh lap Quy dich vu buu chinh cong ich. Trong thoi gian toi Nha nuoc se ho tro DN buu chinh duoc dat hang cung ung dich vu buu chinh cong ich chu yeu bang hai hinh thuc la tro cap truc tiep va quy dinh dich vu buu chinh danh rieng.

Do dac thu hoat dong cung ung dich vu buu chinh kho phan biet duoc vung huong thu dich vu (neu co phan biet thi cung rat ton kem ve chi phi quan ly), do do Bo TT-TT chua co chu truong phan biet vung duoc cung ung dich vu buu chinh cong ich ma Nha nuoc chi qui dinh pham vi dich vu, tieu chuan, qui chuan ky thuat dich vu buu chinh cong ich. Moi to chuc va nguoi dan, khong phan biet vung, mien deu duoc huong thu dich vu buu chinh cong ich ma Nha nuoc da cong bo.

The Lam-: La mot phan khong the tach roi cua dich vu buu chinh, tem buu chinh da ra doi va phat trien cung voi cac dich vu buu chinh, Bo TT-TT co nhung chu truong gi de phat trien tem buu chinh Viet Nam trong thoi gian toi nham dua doanh thu tem buu chinh len mot ty le xung dang trong tong doanh thu cua buu chinh, coi day nhu mot phan bu dap cho cac dich vu buu chinh cong ich.

Tra loi:

De phat trien tem buu chinh trong thoi gian toi, Bo TT-TT da de ra mot so chu truong va dinh huong sau:

Mot la, nang cao vai tro quan ly nha nuoc trong linh vuc tem buu chinh, tang cuong cong tac kinh doanh tem buu chinh va thuc day phong trao suu tap tem trong nuoc.

Hai la, dau tu nang cao chat luong tem buu chinh, trong do chu trong viec xa hoi hoa viec de xuat chuong trinh de tai tem phat hanh, cong tac thiet ke mau tem va cong tac in tem.

Ba la, da dang hoa cac san pham tem buu chinh; dau tu, san xuat, gioi thieu cac mat tem buu chinh moi phuc vu cho moi doi tuong trong va ngoai nuoc.

Bon la, mo rong hop tac quoc te trong linh vuc tem buu chinh, manh dan hop dong in tem o nuoc ngoai; hop tac phat hanh tem chung voi cac nuoc, vung lanh tho nham mo rong hop tac kinh doanh, tranh thu thi truong, cong nghe tien tien; tham gia trien lam tem quoc te tren the gioi va khu vuc nham trao doi hoc hoi kinh nghiem.

Nam la, dao tao, phat trien doi ngu can bo chuyen nganh, nang cao nang luc cua doi ngu nhung nguoi lam tem buu chinh.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Nguyen Thi Bich Tam-De La Thanh: Xin bo truong cho biet co cau sach cua Viet Nam da phuc vu tot nhu cau nguoi doc hay chua? Ngay xua Trung Quoc co Tu thu, Ngu kinh, nay ta co nen dua ra mot chuong trinh sach quoc gia hay khong?

Tra loi:

Theo bao cao cua co quan chuyen mon, hang nam nganh xuat ban van giu vung toc do tang truong binh quan tren 10% ve so ban sach va 8-10% ve so dau sach voi cac the loai da dang, phong phu. Co the khang dinh rang nganh xuat ban tu cho thieu sach da vuon len tro thanh mot nganh xuat ban tu chu, doc lap, cung cap du sach cho nhu cau su dung cua xa hoi va tung buoc xuat khau ra nuoc ngoai.

De khang dinh co cau sach da phu hop va phuc vu tot nhu cau cua nguoi doc hay chua se con phai phu thuoc vao nhieu yeu to nhu trinh do dan tri, dia ban dan cu, nhu cau su dung cua tung lua tuoi… Trong thoi gian toi, Bo TT-TT se chi dao cac co quan chuc nang cua Bo phoi hop voi cac co quan chuyen mon khac tien hanh dieu tra xa hoi hoc de co nhung danh gia cu the.

Moi quoc gia deu dat ra muc tieu xuat ban sach phuc vu nhiem vu xay dung va phat trien dat nuoc va bao ton, phat trien nen van hoa cua minh. Trong thoi gian toi, Bo TT-TT se chi dao cac co quan chuc nang cua Bo trien khai xay dung chuong trinh sach quoc gia va xac dinh day la mot trong nhung nhiem vu quan trong cua Bo TT-TT.

Muc tieu cua Chuong trinh sach quoc gia se tap trung chon lua, xuat ban cac tac pham co gia tri o cac linh vuc khoa hoc xa hoi va khoa hoc tu nhien tu khi dung nuoc den ngay nay, nham giao duc truyen thong yeu nuoc, long tu hao dan toc cho cac the he nguoi Viet Nam. Dong thoi se chon lua nhung tac pham co gia tri cua the gioi de xuat ban phuc vu cho su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Nguyen Ha Khoa-Dong Da Ha Noi: Thua Bo Truong Toi muon hoi ve chu chuong cua nha nuoc khi ma hien nay co mot su bung no cac DN chu luc cua nha nuoc cung nhay vao kinh doanh dich vu Vien thong. Nhu vay thi dau la tieu chi danh cho DN chu luc doi voi tung linh vuc. Quan doi, Cong An, Dau khi, Dien luc...cung lam vien thong! Lieu nhung DN khac cung nhay vao lam Dien luc, dau khi co duoc khong? Toi thua nhan la viec mo rong linh vuc kinh doanh cua cac DN se tao su canh tranh, nhung kieu o at kinh doanh sang linh vuc khac nhu hien nay thi toi nghi nen doi lai ten cac tap doan vi no khong phan anh dung ban chat.

Tra loi: Chu truong cua Dang va Nha nuoc la Giai phong va phat trien manh me luc luong san xuat, phat huy moi tiem nang va nguon luc, tao buoc dot pha ve xay dung ket cau ha tang va chuyen dich co cau kinh te, nang cao chat luong va suc canh tranh, tang toc do tang truong kinh te. Nha nuoc kiem soat chat che doc quyen va tao moi truong thuan loi cho cac DN thuoc moi thanh phan kinh te tham gia va canh tranh binh dang tren thi truong dich vu....

Quy dinh cua Phap luat hien hanh:

Phap lenh Buu chinh, Vien thong duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam khoa X thong qua ngay 25/5/2002 quy dinh: Thuc day canh tranh ve vien thong trong do Nha nuoc van giu vai tro chu dao.

Doi voi linh vuc ha tang mang vien thong: Thu tuong Chinh phu da dong y voi de xuat cua Bo Buu chinh, Vien thong (Nay la Bo TT-TT) quy hoach so luong DN kinh doanh ha tang mang vien thong nhu hien nay cho den nam 2010. Tuy nhien, theo quy dinh hien hanh cua WTO, Nha nuoc khong duoc han che so luong DN ma phai do co che thi truong tu dieu tiet, trong do neu DN muon tham gia thi truong va neu con du tai nguyen thong tin, DN co quyen tham gia. Dieu nay se duoc the hien trong Luat Vien thong sap toi.

Doi voi cac Tap doan kinh te Nha nuoc, Thu tuong Chinh phu da chi dao cac tap doan va to chuc kinh te thuoc so huu Nha nuoc, tap trung dau tu vao nganh kinh doanh chinh cua ho va so von dau tu phai khong duoc thap hon 70% tong dau tu cua ho. Cac tap doan va to chuc nay chi duoc phep dau tu vao cac nganh kinh doanh khac khi ma cac nganh khac nay co lien quan den linh vuc kinh doanh chinh.

Le Quang Viet -Viet Tri: Tren co so nhan thuc ve thoi dai ngay nay, Bo TT-TT da de ra nhung nhiem vu chu yeu gi cho linh vuc buu chinh de hoi nhap thanh cong va phat trien ben vung?

Bo truong Le Doan Hop: Co the noi, trong hoan canh phuc tap cua tinh hinh the gioi hien nay, viec nhan thuc dung dan nhung dac diem cua tinh hinh the gioi, nhung dac diem cua dat nuoc va xu the van dong cua the gioi, tuc la van de thoi dai la rat quan trong va can thiet. Viec nhan thuc nay se giup cho chung ta de ra duoc cac chien luoc, sach luoc, huong di dung dan va phu hop cho toan nganh de hoi nhap va phat trien ben vung.

Tren co so nhan thuc ve van de thoi dai, Bo TT-TT da de ra nhung nhiem vu chu yeu trong linh vuc buu chinh trong tinh hinh moi de hoi nhap thanh cong va phat trien ben vung, gop phan day nhanh su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, day nhanh qua trinh hoi nhap kinh te quoc te, xay dung thanh cong va bao ve vung chac To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia, dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu va van minh, cu the:

Mot la, day manh tuyen truyen, pho bien thong tin ve hoi nhap kinh te quoc te, thong tin ve WTO, nhung co hoi va thach thuc, cac cam ket gia nhap WTO trong linh vuc buu chinh; pho bien nhung quy dinh hien hanh ve linh vuc buu chinh cua he thong phap luat trong nuoc va quoc te; tao su nhan thuc, hieu biet day du va thong nhat cho toan the can bo cong nhan vien chuc trong nganh, DN, hiep hoi nganh nghe va nhan dan nham nang cao tinh chu dong, tich cuc cua moi ca nhan.

Hai la, khan truong bo sung, hoan thien he thong van ban quy pham phap luat, the che trong linh vuc buu chinh; ra soat toan bo he thong van ban quy pham phap luat, bai bo nhung van ban da het hieu luc, loai bo nhung quy dinh chong cheo, sua doi nhung quy dinh khong con phu hop voi he thong phap luat hien hanh va cac cam ket quoc te ma Viet Nam tham gia.

Ba la, doi moi va nang cao nang luc canh tranh cua DN, bao dam yeu cau hoi nhap kinh te quoc te; tiep tuc hoan thien the che quan ly theo co che thi truong, phat huy noi luc, tao lap moi truong canh tranh binh dang, lanh manh, minh bach giua cac DN.

Bon la, cai cach hanh chinh, nang cao hieu luc va hieu qua quan ly nha nuoc; tiep tuc hoan thien bo may quan ly cua co quan Bo TT-TT theo huong quan ly da nganh, da linh vuc bao dam su thong nhat tu trung uong den dia phuong, khac phuc su chong cheo ve chuc nang, nhiem vu va kem hieu qua trong viec xay dung va thuc thi phap luat.

Nam la, giao duc, dao tao va phat trien nguon nhan luc; to chuc dao tao doi ngu can bo, cong chuc co ban linh chinh tri vung vang, kien thuc chuyen mon nghiep vu tot, vung vang trong quan ly kinh te, dap ung cac yeu cau dat ra trong tinh hinh moi.

Sau la, bao dam an toan, an ninh thong tin; quan triet yeu cau bao dam an ninh, quoc phong trong qua trinh xay dung the che chinh sach phat trien buu chinh.

Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Mo ta anh.
Vu Quoc Thanh-P 401, 25 Ba Trieu: Thay mat cho Hiep hoi An toan thong tin Viet nam (chi moi vua thanh lap cuoi nam 2007) xin duoc hoi Bo truong ve chien luoc phat trien nganh An toan thong tin quoc gia va kha nang tham gia cua Hiep hoi cung voi Bo TT&TT trong linh vuc nay nhu the nao? Xin cam on Bo truong

Tra loi:

I. Ve chien luoc:

An toan thong tin la mot nhu cau va yeu cau rat lon, rat quan trong cua moi to chuc, ca nhan su dung mang may tinh va mang Internet nham dam bao thong tin chinh xac ve noi dung, kip thoi, tin cay ve dich vu, phuc vu dung doi tuong, bao ve thong tin va dich vu, bao ve cac doi tuong cung cap va su dung thong tin, ngan chan cac hoat dong pha hoai va cac su co co the xay ra. .v.v.

Nhiem vu cua nganh dam bao an toan thong tin cua mot quoc gia thuong bao gom 3 muc tieu lon:

1. Bao ve cac ket cau ha tang trong yeu ve CNTT cua quoc gia

2. Dam bao phat trien ung dung CNTT trong cac co quan nha nuoc

3. Dam bao moi truong ung dung CNTT an toan cho cac hoat dong kinh te, xa hoi va cho cong dong

Trong dieu kien hien nay cua nuoc ta, chien luoc phat trien ve an toan thong tin trong nhung nam toi la hinh thanh to chuc quan ly nha nuoc va phat trien he thong dam bao an toan thong tin cho khong gian mang quoc gia.

Voi muc tieu nhu vay, chung ta phai trien khai cac buoc hoat dong cu the trong cac linh vuc sau:

1. Cai thien moi truong phap ly bao gom xay dung, bo sung sua doi cac luat va van ban duoi luat, cac quy dinh lien quan den an toan thong tin, xay dung cac tieu chuan quoc gia va quy pham ky thuat, ban hanh cac quy trinh xu ly, ngan chan va khac phuc su co ve an toan thong tin...

2. Thuc day phat trien luc luong, dam bao an toan thong tin cua Nha nuoc va xa hoi gom xay dung cac co quan quan ly nha nuoc, cac don vi va co cau dieu phoi dam bao an toan thong tin. Ho tro, dinh huong phat trien cho cac doanh nghiep, cac vien nghien cuu, cac phong thi nghiem chuyen nganh trong linh vuc an toan thong tin.

3. Xay dung co so ha tang ky thuat, dam bao an toan thong tin quoc gia, som trien khai cac dich vu an toan thong tin co ban nhu: he thong theo doi va canh bao su co, dich vu ve chu ky so va xac thuc dien tu, dich vu danh gia, kiem dinh ve an toan thong tin, dich vu ung cuu va khac phuc su co .v.v.

4. Day manh hop tac quoc te, dam bao hai hoa giua cac muc tieu an toan thong tin quoc gia va hoi nhap. Day manh cac hoat dong tuyen truyen va dao tao nang cao nhan thuc trong nuoc.

5. Xay dung va trien khai cac quy hoach va ke hoach dai han ve trien khai dam bao an toan thong tin.

Ve vai tro cua Hiep hoi an toan thong tin:

Hiep hoi ATTT la cau noi giua co quan quan ly nha nuoc voi doanh nghiep va gioi chuyen gia trong va ngoai nuoc. Do do, hiep hoi co the tham gia cac hoat dong da dang nhu dieu tra thong tin, tu van, ho tro cac hoat dong hop tac quoc te, hoat dong nang cao nhan thuc trong nuoc.

Hiep hoi ATTT co the phan bien va de xuat cac chinh sach, quy dinh ve ATTT cho co quan quan ly nha nuoc. Hiep hoi dong vai tro quan trong trong viec thuc day, trien khai cac dich vu an toan thong tin cho quoc gia. Hiep hoi cung co the dong vai tro lon trong viec dao tao nhan luc ve nghiep vu an toan thong tin, pho bien cong nghe.

Hiep hoi cung co the dong vai tro thuc day hop tac giua nha nuoc va doanh nghiep, giua Viet Nam va quoc te ve an toan thong tin.

Bo TT-TT rat vui mung vi su ra doi cua Hiep hoi ATTT. Lanh dao Bo cung da den tham va lam viec voi Hiep hoi, bao tro cho hoat dong to chuc su kien "Ngay an toan thong tin Viet Nam" vao dau thang 11 toi. Bo da giao cho VNCERT la dau moi cua Bo TT-TT de cung phoi hop to chuc su kien nay va cac hoat dong hop tac trong tuong lai.

Ngo Van Hung-: De nghi dong chi bo truong cho biet chien luoc phat trien thong tin va truyen thong den vung nong thon, noi co gan 70% so dan cua ca nuoc. Bo Thong tin va Truyen thong co tiep tuc thuc hien chuong trinh phoi hop giua Bo Buu chinh vien thong va Hoi nong dan viet nam "Ve dua cong nghe thong tin vao phuc vu nong nghiep, nong thon, nong dan giai doan 2007-2013" ky ngay 24 thang 7 nam 2007 nua khong? Vi tu khi co Bo thong tin va Truyen thong den nay chuong trinh nay khong duoc khoi dong. Xin cam on dong chi Bo truong Kinh Ngo van Hung

Tra loi:

Cam on ban Ngo Van Hung da neu cau hoi den mot van de rat lon trong chien luoc phat trien CNTT&TT Viet nam do la day manh ung dung CNTT phuc vu phat trien nong nghiep, nong thon.

Trong ban thoa thuan giua Bo BCVT voi Hoi Nong dan Viet Nam "Ve dua cong nghe thong tin vao phuc vu nong nghiep, nong thon, nong dan giai doan 2007-2013" da thong nhat nhung noi dung can phoi hop trien khai. Tren co so thoa thuan nay, cac don vi chuc nang cua Bo TT&TT va Hoi Nong dan Viet nam can xay dung cac de an cu the de thuc hien. Ve phia Bo TT&TT da chu dong trien khai nhieu noi dung ve viec dua CNTT vao phuc vu nong nghiep, nong thon bao gom:

Trien khai chuong trinh cung cap dich vu vien thong cong ich, nham dua dien thoai, Internet toi cac vung nong thon Viet nam.

To chuc trien khai du an “Phat trien Internet phuc vu cong dong nong thon” tai Tinh Hoa Binh. Day la mo hinh mau ve xay dung ha tang truyen thong va cung cap dich vu cong, dich vu gia tang tren moi truong Internet cho cong dong nong thon. Qua do, Bo se huong dan va phoi hop voi cac dia phuong khac tren ca nuoc trien khai nhan rong gop phan cung cap thong tin va cac dich vu truyen thong cho cong dong nong thon mot cach nhanh chong va hieu qua, thuc day qua trinh xay dung va dua Chinh phu dien tu den gan hon voi nguoi dan.


Tran Van An-ha noi: O nhieu quoc gia, cap phep cho cac doanh nghiep vien thong co hinh thuc dau gia va thu phi thuong quyen, Vay sap toi cap phep 3G chung ta co thu phi nhung phi nay khong 2. Cach tinh doanh nghiep khong che thi phan nhu the nao?Tai sao chung ta cong bo doanh nghiep chiem thi phan khong che nhung khong cong khai cac chi so chiem thi phan khong che cua ho? Cac chi so nay co phai la cac con so can phai bi mat khong

Tra loi:

Thuong quyen da duoc nhieu quoc gia tren the gioi thuc hien khi cap phep cho cac DN tham gia thi truong VT. Viec thu thuong quyen duoc thuc hien bang nhieu hinh thuc nhu dau thau hoac thi tuyen.

O Viet Nam truoc day thi viec cap phep cac dich vu VT thi van cho cac DNNN cho nen NN chua thu thuong quyen. Nay cung voi viec mo cua thi truong cho phep nhieu thanh phan KT tham gia kinh doanh VT; Nha nuoc thuc hien CPH cac doanh nghiep vien thong nen Nha nuoc cung se phai thu thuong quyen khi cap phep cho cac DN thuoc moi thanh phan kinh te khi tham gia kinh doanh cac dich vu VT, truoc tien thuc hien thi diem voi viec cap phep 3G.

Cac quy dinh ve DN chiem thi phan khong che da duoc quy dinh het suc ro rang trong Phap lenh BCVT va Nghi dinh 160 huong dan thi hanh mot so dieu cua phap lenh BCVT. Theo quy dinh thi cac doanh nghiep chiem thi phan khong che, la DN chiem 30% thi phan luu luong hoac doanh thu cua dich vu va co kha nang anh den su tham nhap thi truong cua cac DN khac. Hang nam, Bo TT&TT deu cong bo doanh muc dich vu va DN chiem thi phan khong che de quan ly.

Vu Le Hang- Quang Nam: Vai tro, chuc nang cua So TT&TT, Phong VHTT. Xin Bo truong cho biet, vai tro va nhung thay doi cua cua viec quan ly Nha nuoc ve bao chi va xuat ban tai cac So TT&TT, Phong VHTT sau khi chuyen giao ve Bo TT&TT quan ly nha nuoc thong nhat tu Bo VHTT&DL. Viec chuyen giao nay co y nghia the nao? Co lam tang them doi ngu CBCC, ngan sach cung nhu anh huong cua no den doi ngu CBCC lam viec tai cac So BCVT truoc day. Thay doi co ban nhat lien quan den cong tac QLNN cua cac So TT&TT, Phong VHTT. Xin cam on!

Tra loi:

So Thong tin va Truyen thong la co quan thuoc Uy ban nhan dan cap tinh, co chuc nang tham muu, giup Uy ban nhan dan tinh thuc hien quan ly nha nuoc ve bao chi; xuat ban; buu chinh va chuyen phat; vien thong va internet; truyen dan phat song; tan so vo tuyen dien; cong nghe thong tin, dien tu; phat thanh truyen hinh; co so ha tang thong tin truyen thong; quang cao tren cac phuong tien bao chi, mang thong tin may tinh va xuat ban pham (sau day goi tat la thong tin va truyen thong); quan ly cac dich vu cong ve thong tin va truyen thong tren dia ban tinh; thuc hien mot so nhiem vu, quyen han theo su uy quyen cua Uy ban nhan dan tinh va theo quy dinh cua phap luat.

Phong Van hoa va Thong tin la co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan huyen, quan, thi xa, thanh pho truc thuoc tinh (goi chung la Uy ban nhan dan cap huyen) co chuc nang tham muu, giup Uy ban nhan dan cap huyen thuc hien quan ly nha nuoc ve: bao chi; xuat ban; buu chinh va chuyen phat; vien thong va Internet; cong nghe thong tin, co so ha tang thong tin; phat thanh tren dia ban (viec thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve van hoa, the thao va du lich cua Phong Van hoa va Thong tin do Bo Van hoa, The thao va Du lich va Bo Noi vu huong dan).

Viec chuyen giao nay the hien mot tu duy moi trong quan ly da nganh, da linh vuc va su bat kip cua quan ly nha nuoc voi xu the phat trien hoi tu cong nghe the gioi, dam bao nang cao hieu luc va hieu qua quan ly nha nuoc trong linh vuc thong tin va truyen thong. Dieu nay cung phu hop voi nhieu nuoc phat trien tren the gioi hien nay.

Viec chuyen giao nay khong gay anh huong den doi ngu can bo cong chuc lam viec tai cac So Buu chinh Vien thong truoc day, khong lam tang them doi ngu can bo cong chuc, ngan sach cua tinh, thanh pho.

tan khoa-: Thua Bo truong, de trien khai thanh cong Ke hoach ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc trong giai doan moi, theo y kien cua Bo can co nhung giai phap gi?

Tra loi:

De trien khai thanh cong Ke hoach ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong cua co quan nha nuoc trong giai doan toi, cung voi viec xac dinh ro nhiem vu cu the cua cac Bo, nganh, dia phuong, BoThong tin va Truyen thong chi ro 6 nhom giai phap chinh can tap trung, gom:

1) Tang cuong nguon von dau tu cho ung dung cong nghe thong tin. Trong do, ngan sach nha nuoc se duoc uu tien bo tri cho cac bo, tinh, thanh pho trien khai mo hinh diem, cac du an quan trong quoc gia, ho tro cac dia phuong co kho khan ve ngan sach;

2) Ket hop chat che giua Ke hoach ung dung CNTT voi viec thuc hien Chuong trinh cai cach hanh chinh de ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong cua co quan nha nuoc, thuc su thuc day cai cach hanh chinh va nguoc lai, cai cach hanh chinh gop phan lam tang hieu qua cua ung dung cong nghe thong tin;

3) Tang cuong cong tac giam sat, danh gia thuc hien Ke hoach;

4) Da dang hoa cac hinh thuc ung dung cong nghe thong tin va tap trung dau tu;

5) Tang cuong quan he giua cac co quan nha nuoc va cac doanh nghiep;

6) Tang cuong cong tac tuyen truyen, nang cao nhan thuc ve ung dung CNTT

Nguyen Hang-Ha Tay: Xin chao Bo truong, Toi co van de xin hoi bo truong nhu sau: Theo toi duoc biet Bo truong khong co chuyen mon trong linh vuc buu chinh, vien thong, cntt,... vay bo truong da lam gi de nam ro linh vuc minh phu trach va lam tot chuc trach cua minh. Bo truong co the chia se kinh nghiem ve van de nay duoc khong?. Cau hoi thu 2 la Bo truong thuong noi "Nguoi tai la phai biet tap hop cai tai cua nguoi khac" vay xin hoi bo truong tu danh gia thay minh da phai la nguoi tai chua? Nhung nguoi xung quanh bo truong co phai la nhung nguoi tai khong? Bo truong da dam cach chuc mot ai trong so nhung nguoi khong tai da duoc bo nhiem chua , xin cho vi du? Xin cam on neu bo truong tra loi thanh thuc.

Bo truong Le Doan Hop:

Xin cam on ban,

Doc gan 180 cau hoi tren mang, hoi ve doi tu 7 cau, du khong dung chu de truc tuyen, nhung vi la nguoi dung dau, toi xin co vai y de cac ban hieu them.

Hi vong nhung nguoi quan tam ca nhan se ra Ha Noi gap toi, de trao doi thong tin, hieu nhau sau, hop tac.

Ve ca nhan, toi la nguoi linh xung kich, tu trong chien tranh sang hoa binh, trong quan doi ra ngoai doi. Ke tu khi toi nhap ngu nam 17 tuoi, nay toi da 57 tuoi, co 40 nam cong tac tu quan doi ra ngoai doi, nhieu vat va nhung vinh du nhieu hon. Toi da kinh qua 18 chuc danh khac nhau, tu co so di len, tu nganh, thanh pho, len tinh, ra trung uong, lam tu kinh te, quan ly nha nuoc, quan ly kinh te, tu tuong, van hoa, thong tin. Toi co cam nhan, di qua tat ca cac chuc danh, moi chuc danh nhu mot truong hoc tong hop. Ai di qua nhieu chuc danh, neu lam tot, se co von lieng va kinh nghiem can thiet cho cong viec duoc giao.

Voi ban than toi, qua 18 chuc danh, o dau toi cung lam het suc minh va quy tu duoc nhung nguoi khac xung quanh minh. Toi cho rang, neu toi co tai gi thi toi phan dau co cac tai can nhat la quy tu nhung cai tai cua nguoi gan minh de lam duoc. Do la tai nang cua nguoi lanh dao, khien moi nguoi lam duoc duoi su chi huy va quy tu cua minh.

Trong qua trinh do, toi da duoc dao tao kinh te tai Dai hoc KTQD, tai Hoc vien Chinh tri quoc gia HCM, hoc tai Lien Xo ve kien thuc kinh te do thi va duoc lam nghien cuu sinh o HVCTQG ve kinh te ho trong kinh te thi truong. Toi nghi, hoc qua truong la nhung kien thuc co ban nhung quan trong hon la hoc qua thuc tien, qua ban be, qua sach vo.

Toi co quan niem: mot can bo can "4 chiu" moi thanh cong: chiu hoc, chiu doc, chiu nghe va chiu di co so de tong ket thuc tien. Tren co so do co "4 biet": biet viet cho moi nguoi hieu, biet noi cho moi nguoi thong, biet lam va biet dieu de xu su voi moi nguoi.

Toi thuc hien phuong cham 10 chu trong thuc hien, hanh dong: tan tuy de cap duoi thuong, guong mau de cap duoi trong, sang toa de cap duoi sco them viec lam va co thu nhap chinh dang, dan chu de cap duoi de gan va co thong tin, ky cuong de nguoi tot co diem tua, nguoi chua tot duoc giao duc, ren luyen cam hoa duoc tot hon.

Phuong cham nay toi thuc hien ca o 18 chuc danh va hoan thanh tot, nho do toi co von lieng va kinh nghiem de dam duong chuc vu hien nay la Bo truong Bo TT-TT.

Co nhien moi chuc vu do Dang phan cong, lay thuoc do cua to chuc de phan dam truong thanh. Toi quan niem, xac dinh nguoi tai kho nhung phai xac dinh duoc nguoi tot xung quanh minh. Khi nao xung quanh minh nhieu nguoi tot tuc la minh duong tot va de hoan thanh nhiem vu. Can biet nhin moi nguoi de xac dinh cho dung cho minh.

Quy tu nguoi tot la nhiem vu chinh tri dat ra, la thuoc do tai nang cua nguoi lanh dao.

Ve mot bo da nganh, da linh vuc nhu Bo TT-TT, toi tiep tuc thuc hien phuong cham cu: gan gui chuyen gia, co van, nguoi co chuyen mon sau, kinh qua thuc tien tot de tap hop thong tin, quy tu luc luong, hoach dinh chinh sach. Toi cung tap the lanh dao Bo quyet liet trong linh vuc minh cho la dung dan: quan tam cong tac quy hoach, the che, luat le chuyen nganh, huong dan nghiep vu de chi dao he thong, dao tao doi ngu chuyen nganh, chuyen mon hoa, kiem tra doc thuc khen - che, thuong - phat de cong viec tien trien nhanh hon, tot hon.

Cong tac can bo cua la cua Dang, cua ban can su Dang, toi chi xay dung tieu chi can bo, phan cap quan ly can bo, de quan ly hieu qua hon. Nguyen tac cua toi la ai hieu can bo se quyet dinh cong tac can bo, tranh tinh trang nguoi khong hieu can bo ra quyet dinh. Tieu cuc la nguoi do khong hieu can bo ra quyet dinh dan den chay chot.

Toi cho rang, khong ai kem coi hoan toan, chi co dieu dat ai vao cho nao de phat huy tot nhat. Moi nguoi co the lam nhieu viec nhung lam gioi chi mot viec, do la viec ho duoc dao tao tot nhat, tam huyet nhat, va say me nhat.

Nguoi biet to chuc la biet chon can bo de dat dung vi tri. Toi da thay doi chuc danh cho mot so can bo o Bo. Do khong phai la cach chuc ma la dieu chinh cho phu hop hon, dung vi tri va phat huy kha nang cua ho nhu da lam o Cuc ung dung, Vien chien luoc, Cuc Phat thanh - truyen hinh, Cuc thong tin doi ngoai... Doi moi, luan chuyen, thay the duoc dong tinh, nguoi bo nhiem phat huy tot, dieu chinh de lam tot hon. Ngay cong tac can bo o tap the mat doan ket cung vay.

Xay dung hanh phuc gia dinh la thieng lieng nhat cua moi nguoi. Nhung khong o duoc voi nhau thi van co luat hon nhan gia dinh de chia tay, noi gi la cong tac can bo. Vi the o dau khong phu hop thi co phuong an dieu chuyen, thay the, luan chuyen, de moi nguoi phat huy tot hon, kha nang dap ung yeu cau tot hon. Cong tac can bo khong chi vi mot to chuc ma vi tung con nguoi. Nhiem vu la phai cung co tung co so. De moi nguoi lam tot hon k kho, van de la danh gia dung, gap tung can bo de gop y dung, phat huy the manh, khac phuc nhung diem han che, yeu kem.

Tom lai ve mat ca nhan, toi chi hua mot dieu bat ky cho nao Dang phan cong, toi co gang cao nhat, doan ket anh em, suy nghi sang tao, vung vang, tiep thu moi y kien dong gop, de thuc thi tot trach nhiem, thuc thi vai tro trach nhiem trong bo may cong quyen, he thong chinh tri cua dat nuoc. Toi hua se doan ket anh em phan dau vuon len, hoan thanh trach nhiem nguoi dung dau o mot nganh rong lon, dua nganh tro thanh nen tang then chot cua xa hoi, dong gop tot nhat vao su phat trien kinh te xa hoi cua dat nuoc va hoi nhap quoc te thang loi.

Nguoi dan chuong trinh:

Thua quy vi doc gia. Trong khoang thoi gian hon 3 gio, Bo truong Le Doan Hop da tra loi duoc khoang 90 cau hoi. Hien nay van con rat nhieu cau hoi cua quy vi doc gia gui den nhung do thoi gian co han, xin dung buoi tra loi truc tuyen cua Bo truong Le Doan Hop tai day, cac cau hoi cua quy vi chua duoc tra loi se duoc chung toi chuyen den Bo truong de tiep tuc tra loi quy vi sau. Xin tran trong cam on su quan tam theo doi va dat cau hoi cua quy doc gia, xin cam on Bo truong Le Doan Hop.

Bo truong Le Doan Hop: Du da rat co gang, nhung thoi gian co han va co nhieu noi dung nen buoi tra loi truc tuyen hom nay chua the dap ung het duoc yeu cau cua quy vi doc gia. Tat ca nhung cau hoi lien quan den chu de cua buoi giao luu chung toi da co gang tra loi het. Thay mat Bo Thong tin va Truyen thong, toi xin cam on quy vi doc gia da tham gia va dat cau hoi the hien moi quan tam den su phat trien cua nganh Thong tin va Truyen thong Viet Nam. Cam on Ban To chuc, VDC, Trung tam Thong tin, cac bao dien tu ICTnews, TS, trang tin dien tu VTC da kip thoi chuyen den doc gia nhung cau hoi cua ban doc quan tam va y kien tra loi cua Bo Thong tin va Truyen thong.

  • Bo TT-TT

Viet Bao

Comment :Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Công Nghệ
TT-Minister Le Doan Hop answered online
Hanoi, Department of Information Le Doan Hop, Ladies Ministry, Ministry of Post, Department of Information, Posts and Telecommunications Corporation in Vietnam, the French normative Law and cities directly under the Central Government, Postal Corporation, human resources development, water management, state agencies, postal services, in time, the TT-TT, were
- With the entitled "Strategy for developing information and communication", today, on 08.06.2008, the Minister Le Doan Hop TT-TT and TT-TT Deputy Minister answered nearly 100 questions people ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ trưởng TT-TT Lê Doãn Hợp trả lời trực tuyến

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ trưởng TT-TT Lê Doãn Hợp trả lời trực tuyến bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo truong TTTT Le Doan Hop tra loi truc tuyen de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0