Y nghia cua cac bao cao tai chinhY nghia cua cac bao cao tai chinh
Chuong 1 da giai thich ve ba loai bao cao tai chinh quan trong va cac thanh phan cua chung. Chuong 2 se trinh bay nhung cong cu can thiet de dien giai cac bao cao nay va danh gia hoat dong kinh doanh cua mot doanh nghiep.

Ben canh do, chuong nay con gioi thieu them mot phuong phap giup ban danh gia cac khia canh phi tai chinh cua mot doanh nghiep, nham du bao tinh hinh hoat dong tai chinh cua doanh nghiep do trong tuong lai.

Phan tich ty suat

Thong thuong, bao cao tai chinh duoc su dung voi nhieu muc dich khac nhau. Nguoi cho vay muon biet lieu doanh nghiep dang tim ngan quy co kha nang hoan von lai khong. Cac nha dau tu quan tam den kha nang on dinh tai chinh va phat sinh loi nhuan cung nhu thu nhap cua doanh nghiep co the tang hoac giam nhu the nao trong tuong lai. Nhung nhan vien co nang luc su dung bao cao tai chinh de danh gia tinh hinh tai chinh hoac hoat dong kinh doanh hien tai cua mot cong ty truoc khi ho ky ket hop dong lao dong voi cong ty do. Cac co quan ban hanh dinh che can cac bao cao tai chinh de danh gia hoat dong va tinh hinh tai chinh cua doanh nghiep hoac nganh cong nghiep do.

Moi muc dich su dung dai dien cho mot hinh thuc phan tich tai chinh. Phan tich tai chinh thuong bao gom viec nghien cuu cac moi quan he, hay ty suat giua cac muc neu trong cac bao cao tai chinh. Nhung ty suat nay giup mo ta tinh trang tai chinh cua mot doanh nghiep, nang suat hoat dong, kha nang sinh loi tuong ung, cung nhu nhan thuc cua cac nha dau tu duoc the hien thong qua hanh vi cua ho tren thi truong tai chinh. Cac ty suat nay cung giup chuyen vien phan tich hoac nhung nguoi ra quyet dinh co khai niem chung ve nguon goc cua mot doanh nghiep, hien trang va tiem nang trong tuong lai cua doanh nghiep do. Trong hau het truong hop, cac ty suat nay thuong khong noi len day du ban chat cua mot doanh nghiep, nhung chung co the la su khoi dau. Nhung ty suat duoc neu sau day deu bao trum toan bo cac nganh cong nghiep, tuy nhien, no se co y nghia nhat neu dem ra so sanh dua tren nhung phep danh gia giong nhau cho cac doanh nghiep khac cung nganh.

Ty suat sinh loi

Ty suat sinh loi lien quan den luong thu nhap dat duoc voi cac nguon luc su dung de tao ra chung. Ly tuong thi mot doanh nghiep nen thu duoc cang nhieu loi nhuan cang tot dua tren mot luong tai chinh co san. Nhung ty suat loi nhuan can quan tam la: ty le loi nhuan tren tong tai san (ROA - return on assets), ty le loi nhuan tren von co phan (ROE - return on equity), va thu nhap tren moi co phieu (EPS - earnings per share). Ngoai ra con co “ty le hoan von dau tu” (ROI - return on investment) - mot thuat ngu tai chinh thuong duoc su dung nhieu va co phan bi lam dung hien nay.

Ty le loi nhuan tren tong tai san lien quan den thu nhap rong va tong tai san cua cong ty, duoc tinh nhu sau:

ROA = Loi nhuan rong / Tong tai san

ROA lien quan den loi nhuan rong va von dau tu trong tat ca cac nguon tai chinh nam trong tay cap quan ly. Cong cu nay to ra huu ich nhat khi duoc su dung de danh gia tinh hieu qua cua viec su dung nguon tai chinh nay - khong quan tam den xuat xu nguon tai chinh. Cac nha phan tich va dau tu thuong so sanh ty le loi nhuan tren tong tai san cua mot cong ty voi ty le loi nhuan tren tong tai san cua nhung doi thu canh tranh cung nganh nham danh gia tinh hieu qua cua cap lanh dao. Vi du, neu ROA cua cong ty A la 12% con cong ty B la 8%, nguoi ta se co ket luan tich cuc ve cap quan ly cua cong ty A.

Ty le loi nhuan tren von co phan lien quan den loi nhuan rong va von dau tu boi cac co dong. Ty le nay do tinh hieu qua cua qua trinh su dung von gop cua cac co dong. Ty le loi nhuan tren von co phan duoc tinh nhu sau:

ROE = Loi nhuan rong/ Von gop cua cac co dong

“Ty le hoan von dau tu” thuong duoc su dung trong cac cuoc thuong thao kinh doanh lien quan den kha nang sinh loi. Chang han, nhung cau noi nhu “Muc tieu cua chung toi la dat ty le hoan von dau tu 12%” kha pho bien. Dang tiec la chua co dinh nghia chuan ve ty le hoan von dau tu, vi “von dau tu” co the duoc phan tich tu nhieu quan diem. No co the la tai san duoc su dung trong mot hoat dong dac biet, co lien quan den von gop cua cac co dong, hoac tai san dau tu tru di bat ky khoan no nao phat sinh trong qua trinh cong ty dang thuc hien du an. Ty le hoan von dau tu cung co the duoc hieu la ty suat thu nhap noi bo - mot phep tinh ty le thu hoi rat cu the duoc mo ta trong chuong 6. Vi vay, khi ai do noi den thuat ngu “ty le hoan von dau tu”, hay luon tim hieu ro rang.

Ty le loi nhuan truoc thue va lai vay (EBIT margin), thuong duoc biet den nhieu hon voi cai ten loi nhuan hoat dong tren doanh thu, duoc nhieu chuyen vien phan tich dung de danh gia kha nang sinh loi tu cac hoat dong kinh doanh cua mot cong ty. Loi nhuan hoat dong tren doanh thu lay tu phuong trinh chi phi lai suat va thue ma cap quan ly hien tai co the khong kiem soat, do vay bieu thi nhung dau hieu ro rang ve hoat dong cua cap quan ly. De tinh toan loi nhuan hoat dong tren doanh thu, hay su dung cong thuc sau:

Loi nhuan hoat dong tren doanh thu = EBIT / Doanh thu thuan

Cac cong ty co phan thuong co nhieu chu so huu, va khong phai ai cung nam giu so luong co phan bang nhau. Vi ly do nay, nguoi ta thuong dien dat loi nhuan tren moi co phieu. Cach tinh thu nhap tren moi co phieu (EPS) co the phuc tap neu co tren mot cap chu so huu, moi cap co yeu cau khac nhau dua tren muc thu nhap va tai san dau tu vao cong ty. Ty le thu nhap tren moi co phieu phai duoc the hien trong cac bang bao cao duoc cong bo, thuong co nhieu bien the khac nhau, nhu thu nhap tren moi co phieu “nguyen thuy” hoac “loang gia hoan toan”. Mot cong thuc da duoc don gian hoa co chua toan bo cac yeu to quyet dinh loi tuc tren moi co phieu la:

Thu nhap tren moi co phieu loang gia hoan toan = (Thu nhap rong - Lai co phieu uu dai) / (So luong co phieu thuong + Nhung khoan tuong duong)

Ty le loi nhuan tren doanh thu (ROS - return on sales) the hien ty le thu hoi loi nhuan tren doanh so ban duoc. Qua do cho chung ta biet ty le phan tram cua moi do la doanh so se dong gop vao loi nhuan. Ty le loi nhuan tren doanh thu duoc tinh nhu sau:

Ty le sinh loi tren doanh thu = Loi nhuan rong / Doanh thu thuan

Ca nha quan ly va nha dau tu deu nghien cuu ky ve xu huong ty le loi nhuan tren doanh thu. Neu ty le nay tang, chung to khach hang chap nhan mua gia cao, hoac cap quan ly kiem soat chi phi tot, hoac ca hai. Trai lai, ty le loi nhuan tren doanh thu giam co the bao hieu chi phi dang vuot tam kiem soat cua cap quan ly, hoac cong ty do dang phai chiet khau de ban san pham hay dich vu cua minh.

Trong vi du ve Cong ty Amalgamated, xu huong ty le loi nhuan tren doanh thu cho thay su tut giam dang ke trong nam 2002:

2002 2001 2000 1999

10,9% 20,1% 17,4% 17,3%

Tai sao ty le loi nhuan cua cong ty nay lai giam gan mot nua vao giua nam 2001 va 2002? Mot cach de thu hep cau tra loi la xac dinh loai chi phi - hoac cac khoan thue - da tang tuong ung voi doanh thu. Khi kiem tra cac bao cao thu nhap cua cong ty, ban se thay rang cong ty da nop them cac khoan thue tuong ung voi doanh thu nam 2002 nhieu hon nam truoc (9,4% so voi 6,5%). Chung ta cung co the nhin vao gia von hang ban ra hoac chi phi hoat dong voi cung cach thuc nhu khi tim kiem cau tra loi tren. Khong giong thue, nhung khoan nay the hien nhung linh vuc quan trong ma cap quan ly cong ty dang kiem soat.

Cac nha dau tu su dung phan tich ty suat sinh loi de danh gia kha nang thu nhap trong tuong lai cua mot cong ty. Nhu da neu trong vi du, cac nha quan ly co the su dung no de xac dinh nhung linh vuc ma hieu suat hoat dong bi han che de tien hanh dieu chinh.

Nguon: Tai chinh danh cho nguoi quan ly - First News va NXB Tong hop TPHCM

Y nghia cua cac bao cao tai chinh
Viet Bao

Video nổi bật

Smartphone Bkav đọ chất lượng âm thanh với iPhone 6
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ 'gia tài kếch xù' ở tuổi 21 của Sơn Tùng

Thành công từ rất sớm với hàng loạt các bài hit, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất nhì của showbiz Việt. Và không cần đoán cũng có thể biết được gia tài của anh chàng "kếch xù" đến mức nào.

Lộ TL mật về cơ chế GQ tranh chấp trong TPP

Một điều khoản giải quyết tranh chấp bí mật mà Mỹ thống nhất với các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa bị tiết lộ, khiến nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan ngại việc này thể hiện sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn so với chính phủ các nước.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Tìm hiểu: cac bao cao tai chinh, ty le loi nhuan, hoat dong kinh doanh, danh gia hoat dong, von dau tu, cap quan ly, lien quan den, cua cong ty, doanh thu, thu nhap, doanh nghiep, co the, co phieu, tai san, hoan

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ý nghĩa của các báo cáo tài chính

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ý nghĩa của các báo cáo tài chính bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Y nghia cua cac bao cao tai chinh

Nhan xet, hay lien he ve tin Y nghia cua cac bao cao tai chinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Y nghia cua cac bao cao tai chinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tac pham trong chuyen muc Van hoa.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tac pham
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0