Toi muon nhap ho khau

Toi muon nhap ho khau

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Toi muon nhap ho khau
Thuong ta Vu Xuan Dung (bia phai) va cac chuyen vien Cuc C13 dang tra loi truc tuyen - Anh: TUAN PHUNG

TT - Hon 500 thac mac ve ho khau da duoc gui den TT trong buoi giao luu truc tuyen giua cac lanh dao va can bo Cuc Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi (C13 thuoc Tong cuc Canh sat, Bo Cong an) voi ban doc voi chu de "Lam the nao de nhap ho khau?".

Nhung cau hoi, nhung thac mac, vuong mac cua nguoi dan trong qua trinh dang ky thuong tru, tam tru, luu tru da duoc giai dap, huong dan can ke.

Thuong ta Vu Xuan Dung, Pho Cuc truong Cuc Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi (C13), Tong Cuc Canh sat, Bo Cong an tra loi cac cau hoi:

+ Toi co KT3 tai TP.HCM tu nam 1999, da di lam tu thang 11/2006. Toi can nhung dieu kien gi de co the co ho khau tai TP.HCM? (Vo Nguyen Quynh Nga, 24 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Theo quy dinh tai dieu 20 Luat Cu tru thi ngoai dieu kien da tam tru lien tuc tai TP truc thuoc Trung uong tu 1 nam tro len thi chi con phai co cho o hop phap tai TP.HCM. Cho o hop phap da duoc quy dinh cu the tai dieu 5 cua Nghi dinh 107/2007/ND-CP ngay 25-6-2007.

Ve thu tuc dang ky thuong tru bao gom phieu bao thay doi ho khau, nhan khau; ban khai nhan khau; giay chuyen ho khau; giay to chung minh da tam tru lien tuc tai TP.HCM tu 1 nam tro len va 1 trong cac loai giay to chung minh cho o hop phap quy dinh tai dieu 5 cua Nghi dinh nay.

+ Chao Thuong ta, toi co mot cau hoi nhu sau: Gia dinh toi cu tru tai TP.HCM tren 12 nam. Da co nha, co so KT3, nhung hien nay khu o cua toi bi quy hoach thuoc du an An Suong. Truong hop cua gia dinh toi co duoc lam ho khau khong? Neu duoc thi can nhung thu tuc gi? Xin cam on! (Nguyen Thanh Son, 26 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

)

- Tra loi: Truong hop cua ban da du dieu kien ve thoi gian tam tru, neu nha ban nam tren khu dat chua co quyet dinh thu hoi cua co quan co tham quyen thi duoc dang ky thuong tru tai nha do.

+ Gia dinh toi co KT3 duoc 9 nam, gan day cha chong toi co cho vo chong toi o nho mot can nha do ong ay dung ten nhung ho khau thuong tru cua ong ay lai o Phan Rang chu khong phai TP.HCM. Vay, neu cha toi lam giay cho toi o nho thi toi co du dieu kien nhap ho khau khong? Xin chan thanh cam on! (Nguyen Thi Minh Nguyet, 33 tuoi tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Toi muon nhap ho khau

Nguoi dan dang duoc huong dan cac thu tuc lam ho khau tai Phong Quan ly Hanh chinh ve trat tu xa hoi - Cong an TP.HCM - Anh: THANH DAM

- Tra loi: Truong hop cua ban can co hop dong, cam ket cho o nho co cong chung hoac xac nhan cua UBND cap phuong noi co nha o do va phai co y kien dong y cua bo chong cho ban dang ky thuong tru tai nha o do vao phieu bao thay doi ho khau, nhan khau.

+ 1/ Toi hien dang song o Vung Tau, da co dat va xay nha, dat da co bia do mang ten gia dinh nhung nha chua lam so hong. Toi muon nhap khau ve thanh pho Vung Tau, can bo thu ly huong dan truoc het toi phai cat khau cua toan bo gia dinh (toi, vo va 02 con toi) o Thanh Hoa, roi Vung Tau moi tiep nhan. Vay co dung khong? Vi neu da cat khau, ma tiep nhan khong duoc thi that la phien phuc va lang phi.

2/ De nhap khau, thi thu tuc can nhung gi? Xin vui long huong dan. (Le Van Mung, 35 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Theo quy dinh tai dieu 21 cua Luat Cu tru, mot trong cac thu tuc de dang ky thuong tru tai noi o moi la phai co giay chuyen ho khau. Do vay, can bo huong dan thu tuc dang ky thuong tru cho anh da huong dan dung quy dinh. Theo quy dinh hien nay, khi cap giay chuyen ho khau, noi chuyen di se khong xoa ho khau thuong tru. Sau khi noi den da dang ky thuong tru moi thong bao cho noi chuyen di de xoa ho khau thuong tru. Do vay, anh khong lo khi lam thu tuc chuyen ho khau.

Thu tuc dang ky thuong tru bao gom: phieu bao thay doi ho khau, nhan khau; ban khai nhan khau; giay chuyen ho khau va giay to chung minh cho o hop phap.

+ Toi da o TP.HCM 6 nam, hien tai dang lam viec cho mot cong ty Nha nuoc. Vay toi muon nhap khau vao TP.HCM can nhung giay to nao? Hien nay toi chi co giay to sau:

1. Giay tam vang tam tru (Ho khau sao y)
2. So lao dong cua cong ty dang lam viec.
3. Giay bao lanh cua chu ho Hop dong mua nha (viet tay).

Toi co du dieu kien nhap khau vao TP.HCM khong? Xin chan thanh cam on. (Pham Quang Hien, 29 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Truong hop cua ban truoc het hop dong mua ban nha phai co cong chung, chung thuc cua UBND cap phuong hoac xac nhan cua UBND cap phuong ve nha o do khong co tranh chap ve quyen so huu, quyen su dung.

Ngoai ra ban phai co giay to chung minh thuoc mot trong cac dieu kien qui dinh tai dieu 20 Luat Cu tru, nhu: co hop dong lao dong khong xac dinh thoi han hoac co giay to chung minh da tam tru tai TP.HCM tu 1 nam tro len...

+ HK cua toi o tinh, vao thang 4/2003, toi co nhan chuyen nhuong mot manh dat mua 6mx24m bang giay tay, nguoi chuyen nhuong co giay CNQSD dat, tren dat co xay can nha cap 4 khong phep, nha khong lan chiem, chua co quy hoach, khong co tranh chap.

Toi da o can nha nay va da dang ky KT3 tu nam 2005, nhu vay theo quy dinh hien hanh toi co du dieu kien lam thu tuc nhap HK vao TP.HCM khong? Toi co lien lac voi UBND xa so tai de duoc xac nhan tinh trang nha o de lam thu tuc nhap HK, nhung duoc tra loi la nha phai co so nha do UBND huyen cap moi duoc xac nhan tinh trang nha o, co phai nhu vay khong? Tran trong cam on. (Pham Van Binh, 29 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Ngay 9-7-2007, Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung da ky cong van 906 yeu cau chi dao UBND cac tinh TP truc thuoc Trung uong chi dao UBND cac xa phuong phai thuc hien viec chung thuc cho o hop phap cho cong dan theo qui dinh tai dieu 5 Nghi dinh 107/2007/ND-CP. Ban co the lien he voi UBND xa so tai de yeu cau xac nhan theo qui dinh.

+ Toi xin hoi: toi va chong toi da ly hon duoc 02 nam, toi dung ten chu ho. Hien tai ten chong toi van con trong ho khau. Toi chuan bi lap gia dinh moi nen xin duoc huong dan cat ho khau cua nguoi chong cu. Hien tai chong cu cua toi dang tam tru tai mot noi khac. Xin cam on. (Hong Diem, 26 tuoi tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Chi nen thoa thuan voi chong cu de anh ay chuyen ho khau cu minh den noi o moi. Theo qui dinh tai dieu 23 Luat Cu tru co hieu luc tu 1-7-2007, nguoi da dang ky thuong tru ma thay doi cho o hop phap thi trong thoi han 24 thang ke tu ngay chuyen den cho o hop phap moi, co trach nhiem lam thu tuc thay doi noi dang ky thuong tru.

+ Gia dinh toi o duong Chu Van An To 48, P.12, Q.Binh Thanh tu nam 2000. Hien da co KT3, co cong an viec lam on dinh, da xay nha. Nhung nha xay tren khu vuc nay la dat cong (truoc day la nghia dia). Vay gia dinh chung toi co duoc cap ho khau hay khong? Xin cam on. (Luong Tan Viet, tuoi: 1964, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

-Tra loi: Truong hop cua anh khong du dieu kien de dang ky thuong tru vi cho o cua anh nam tren dat lan chiem trai phep la mot trong cac loai cho o khong duoc dang ky thuong tru quy dinh tai tiet b, khoan 4, dieu 4, Nghi dinh 107/2007/ND-CP.

+ Dong chi vui long cho biet trong dieu kien nhap ho khau vao cac thanh pho truc thuoc Trung uong co bat buoc phai co hop dong lao dong khong? Toi di lam ho khau can bo cong an quan yeu cau phai co hop dong. Yeu cau do co dung khong?

Toi co dua em ruot con la sinh vien thi co duoc nhap ho khau vao thanh pho khong? Can bo huong dan khong dong y cho nhap, giai thich rang phai lam an sinh song o thanh pho tren mot nam moi cho nhap (thuc te em toi da co KT3 duoc 17 nam o TP.HCM). (Le Vinh Kha, 28 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Theo quy dinh tai dieu 20 cua Luat Cu tru se co 4 nhom dieu kien de dang ky thuong tru. Anh chi can chung minh minh co du mot trong 4 nhom dieu kien se duoc dang ky thuong tru. Hop dong lao dong khong xac dinh thoi han chi la mot trong cac dieu kien de dang ky ho khau thuong tru tai TP.HCM theo khoan 3 cua dieu 20, Luat Cu tru.

Truong hop anh da tam tru 1 nam lien tuc tro len o TP.HCM thi co the nhap khau theo khoan 1 cua dieu 20, Luat Cu tru. Khi nhap khau theo khoan 1, dieu 20, anh khong phai nhap khau theo hop dong lao dong khong xac dinh thoi han.

Truong hop em ruot cua anh dang la sinh vien thi khong duoc dang ky ho khau thuong tru tai TP.HCM vi theo quy dinh tai dieu 28 Luat Cu tru, hoc sinh sinh vien se khong duoc cap giay chuyen ho khau. Do vay, khong du thu tuc de dang ky thuong tru tai TP.HCM.

+ Em vao TP.HCM duoc 4 nam roi nhung dang ky tam tru KT3 duoc hon 1 nam. Nay em muon dang ky thuong tru thi lam thu tuc nhu the nao? Em lam o mot cong ty co phan, vay em muon cong ty chung nhan thay cho nguoi bao lanh duoc khong, neu duoc thi thu tuc nhu the nao? Mong cac anh giup do! (Nguyen Huu Linh, 24 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Truong hop cua ban can co them dieu kien ve cho o hop phap, ban phai co mot trong nhung giay to chung minh cho o hop phap qui dinh tai khoan 1 Dieu 5 Nghi dinh 107 qui dinh chi tiet va huong dan thi hanh Luat Cu tru.

Thu tuc, ho so dang ky thuong tru bao gom: Giay to chung minh dang ky tam tru tu 1 nam tro len (KT3), giay to chung minh cho o hop phap, phieu bao thay doi nhan khau, ho khau, ban khai nhan khau va giay chuyen ho khau do cong an noi dang ky thuong tru cap.

Toi muon nhap ho khau

Toan canh buoi giao luu truc tuyen tai Van phong Bao TT tai Ha Noi - Anh: TUAN PHUNG

+ Ho khau cua toi o Q.6, toi co mua nha tai Q.8 bang giay tay va da dang ky tam tru gan mot nam, vay toi dang ky thuong tru nhu the nao ? Tai P.16, Q.8 co tren ngan ho dan co tinh trang nhu toi. Rat mong duoc giai quyet. Xin cam on. (Tran Khanh Binh, 52 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Do anh da co ho khau thuong tru tai TP.HCM nen anh chi can co cho o hop phap thi se duoc chuyen ho khau tu Q.6 sang Q8. Viec mua ban nha o cua anh phai co cong chung hoac chung thuc cua UBND xa, phuong, thi tran theo quy dinh tai khoan 1 dieu 5 Nghi dinh 107/2007/ND-CP.

+ Nam 1992, toi xin cat ho khau tai dia phuong (xa Vinh Trinh, huyen Thot Not, tinh Can Tho) de nhap ho khau tai KTX truong DH Can Tho. Sau khi ra truong, do di lam o tinh khac nen toi chua co dieu kien nhap lai ho khau goc cua gia dinh.

Nay toi da chuyen ve lam viec tai TP.HCM, da co nha hop phap, toi muon dang ky ho khau tai TP.HCM, thi phai can nhung thu tuc gi? Xin cam on. (Nguyen Minh Cong, 34 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Ban da co nha o hop phap thi can chung minh mot trong cac giay to theo qui dinh tai khoan 1 dieu 5 Nghi dinh 107CP. Ngoai ra, ban con phai chung minh mot trong hai dieu kien: ve viec lam phai co hop dong khong xac dinh thoi han, hoac giay to da tam tru tai TP.HCM tu mot nam tro len. Rieng ve giay chuyen ho khau, ban can den cong an quan noi dong tru so cua Truong Dai hoc Can Tho de xin cap giay chuyen ho khau.

+ Toi la giang vien Dai hoc tai Ha Noi (Hop dong khong thoi han) va da tam tru tai Ha Noi tu 5 nam nay. Bo vo toi da dong y cho chung toi o nho nha bang van ban co xac nhan cua UBND phuong. Tuy nhien, bo vo toi chi co giay to mua ban nha co xac nhan cua UBND phuong (chua co so do). Vay truong hop cua toi co dap ung yeu cau ve "nha o hop phap" de nhap ho khau vao Ha Noi hay khong? (Dong Xuan, 33 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Theo quy dinh tai khoan 1 dieu 5 Nghi dinh 107/2007/ND-CP thi giay to ve mua ban nha o duoc UBND xa, phuong chung thuc la mot trong nhung giay to chung minh cho o hop phap. Truong hop cua anh dap ung yeu cau ve cho o hop phap de dang ky thuong tru. Truong hop bo vo anh da co ho khau thuong tru tai cho o hop phap ma vo chong anh xin chuyen den thi khi lam thu tuc dang ky thuong tru ve cung so ho khau cua bo vo, anh khong phai xuat trinh giay to chung minh cho o hop phap.

+ Nguoi thue nha di dang ky tam tru voi to hop dong thue, co can thiet rang chu nha phai di theo toi cong an phuong de dang ky? Xin cam on cac anh. (NGUYEN TRAN NGOC, 53 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Truong hop cua bac thi hop dong thue nha phai co xac nhan cua UBND cap phuong va co y kien dong y cho dang ky tam tru cua chu nha vao phieu bao thay doi ho khau, nhan khau. Ngoai hai loai giay to tren, bac can ke khai ban khai nhan khau va nop truc tiep tai cong an phuong ma khong can chu nha di theo

+ Toi o chung voi bo me tu nho toi gio. Hien toi da lap gia dinh nhung van song chung voi bo me ruot o quan Tan Binh. Trong dot nhap ho khau vua roi ba me toi duoc nhap, nhung toi thi khong vi da co gia dinh. Vay bay gio toi phai lam gi de duoc nhap ho khau? (Thuc Doan, 29 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Theo quy dinh tai khoan 2, dieu 20 Luat Cu tru thi con duoc ve voi cha me neu duoc cha me dong y cho nhap vao so ho khau cua minh, ke ca truong hop da co gia dinh. Thu tuc dang ky thuong tru cua chi bao gom: phieu bao thay doi ho khau, nhan khau; ban khai nhan khau; giay chuyen ho khau; giay to chung minh moi quan he cha con trong gia dinh.

Viec bo me dong y cho nhap ho khau phai ghi ro y kien dong y vao phieu bao thay doi ho khau, nhan khau, ky, ghi ro ho ten va ngay thang nam dong y.

+ Gia dinh chung toi da sinh song, hoc tap va lam viec tai Ha Noi 6 nam, co nha rieng. Chung toi su dung ho khau theo dien KT3, hien nay dang ky lam ho khau theo ND moi cua CP. Tuy nhien CA phuong co tra loi rang: Con chung toi con dang la sinh vien dai hoc thi khong duoc nhap khau ma chi nhap cho bo me, cho con la hoc sinh hoac da hoc xong DH roi. Xin hoi dieu nay la dung khong? Toi xin chan thanh cam on. (Vu Van Yen, 48 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Theo Luat cu tru va cac van ban huong dan thi sinh vien dang hoc tai cac truong thi khong cap giay chuyen ho khau. Tuy nhien, trong thoi gian sinh vien dang hoc tap ma gia dinh chuyen ho khau den noi o moi thi sinh vien co the chuyen dang ky thuong tru theo gia dinh.

+ Toi o Q.12, TP.HCM, da co nha rieng, co xac nhan tinh trang nha, co KT3. Nay toi muon lam ho khau thuong tru, can bo phuong yeu cau ve que ky giay xin cat nhan khau, nhung cac bo o que thi yeu cau phai co giay tiep nhan noi o moi thi moi cat, tro lai can bo phuong thi bao khong can co giay tiep nhan. Vay toi phai lam sao? (TRAN THI CAM GAM, 30 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Theo thong tu so 06 ngay 1-7-2007 cua Bo Cong an qui dinh nghiem cam viec yeu cau cong dan phai co giay dong y cho dang ky thuong tru cua co quan cong an noi chuyen den moi cap giay chuyen ho khau. Do vay viec yeu cau cua can bo tai noi dang ky thuong tru cu la chua dung voi qui dinh tren.

+ Chong toi o TP.HCM da 4 nam va di lam o quan 1 nhung khong co KT3. Chung toi vua mua nha va chong toi dung ten. Vay xin hoi thu tuc nhap ho khau voi dieu kien nhu chong toi duoc khong? Cam on! (Vo Thanh Thao, 24 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Viec mua ban nha cua chong chi phai duoc chung minh bang 1 trong cac loai giay to quy dinh tai khoan 1 dieu 5 Nghi dinh 107/2007/ND-CP. Khi da dam bao dieu kien ve cho o hop phap, chong chi co the dang ky thuong tru theo hai cach sau:

- Neu chong chi co hop dong lao dong khong xac dinh thoi han co the nhap khau theo quy dinh tai khoan 3, dieu 20 Luat cu tru, khong can thiet phai chung minh da tam tru lien tuc tai TP.HCM 1 nam tro len.

- Truong hop chong chi khong co hop dong lao dong khong xac dinh thoi han co the xin xac nhan cua cong an phuong ve thoi gian tam tru lien tuc tai TP.HCM tu 1 nam tro len va dang ky ho khau thuong tru theo khoan 1 dieu 20 Luat Cu tru.

+ Ho khau goc cua toi da bi xoa tu 1990 den nay. Vay co can ve noi do de lam thu tuc xoa ho khau khong (thi xa Ben Tre)? Nha mua giay tay co duoc xem la cho o hop phap khong? (HO TAN HOANG, 45 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Hop dong mua ban nha o cua anh phai co cong chung hoac xac nhan cua UBND cap xa ve tinh trang nha o khong co tranh chap quyen so huu, quyen su dung thi duoc coi la cho o hop phap. Trong ho so dang ky thuong tru cua anh, giay chuyen ho khau co the thay the bang xac nhan cua cong an thi xa Ben Tre ve viec da xoa ho khau thuong tru tu nam 1990.

+ Kinh thua ong, toi co mot y kien xin nho ong giup. Nam 2005, toi co mua mot can nha thuoc P.15, Q.8, TP.HCM, giay to mua ban co xac nhan cua UBND phuong, nha chua co so nha nhung co to khai nam 1999. Toi da o can nha nay tu do den nay (co dang ky tam tru co thoi han KT3 hon 01 nam). Trong suot qua trinh tam tru, toi cung da thuc hien du nghia vu cua cong dan.

Vay truong hop cua toi co duoc nhap ho khau tai can nha da mua do khong? Neu duoc thi xin ong huong dan dum toi thu tuc. Xin cam on. Tran trong kinh chao. (LE BAO TOAN, 33 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Theo qui dinh cua Luat Cu tru, truong hop cua ban co giay to mua ban nha o co xac nhan cua UBND phuong va da tam tru tren 1 nam thi du dieu kien dang ky thuong tru.

+ Toi tam tru tai TP.HCM da hon 6 nam nay va o tai nhieu quan. Trong thoi gian nay toi hau nhu khong co dang ky tam tru, vay muon nhap ho khau tai TP.HCM toi phai lam thu tuc nhu the nao? Xin chan thanh cam on. (Le Hoang Nhan, 27 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Truong hop cua ban (va cac truong hop tuong tu) truoc het phai co cho o hop phap quy dinh tai dieu 5 Nghi dinh 107 va phai co giay to chung minh da tam tru lien tuc tai TP.HCM tu 1 nam tro len.

Theo quy dinh tai khoan 3 dieu 7 cua Nghi dinh 107, ban co the xin xac nhan cua cong an xa phuong thi tran ve thoi gian tam tru. Viec tam tru co the o nhieu noi trong pham vi TP.HCM, khong nhat thiet phai tam tru tai cung 1 dia chi.

+ Toi tam tru ngan han tai TP.HCM 10 nam, 1 nam gan day da dang ky dai han. Chu thue nha cua toi da gia yeu, khong biet chu, toi khong co hop dong thue nha.

Xin hoi theo dieu 21 khoan 1 cua luat cu tru qui dinh "cho o hop phap do thue muon phai duoc nguoi cho thue muon dong y bang van ban", toi co the tu soan van ban nay va nho nguoi thu 3 xac nhan noi dung voi chu nha hay khong? (Li Sa, 30 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Theo quy dinh tai tiet b, khoan 1, dieu 5, Nghi dinh 107 thi hop dong, cam ket cho thue, cho muon, cho o nho nha cua ca nhan phai co cong chung hoac xac nhan cua UBND cap xa, phuong. Do vay, anh co the tu soan hop dong va xin cong chung hoac chung thuc cua UBND cap xa, phuong theo quy dinh cua phap luat.

+ Toi o P.1, Q.10, ho khau TP, nha giay to hop le so hong cap nam 2006, cac em toi da co KT3, nay toi muon bao lanh nhap ho khau cho cac em toi, toi phai lam nhung thu tuc gi, mua mau don va nop ho so o dau? Xin huong dan dum toi, chan thanh cam on. (Nguyen Thi Thanh Hoang, 29 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Truong hop nay cac em cua chi phai thuc te thuong xuyen cu tru tai nha cua chi; thoi gian tam tru cua cac em chi tai TP.HCM tu 1 nam tro len; chi phai co hop dong hoac cam ket cho cac em chi o nho tai nha chi, hop dong hoac cam ket do phai co cong chung hoac xac nhan cua UBND phuong 1.

Them vao do, chi phai co y kien dong y de cac em dang ky thuong tru tai nha cua chi vao phieu bao thay doi ho khau, nhan khau. Chi co the lien he voi Cong an quan 10 de duoc huong dan thu tuc va nop ho so dang ky.

+ Vo chong toi ket hon tu nam 1992 nhung chong toi van chua nhap ho khau vao TP. Nam 2000 chung toi ly hon, sau do 1 nam chung toi tai hop lai nhung khong dang ky ket hon lai.

Chung toi van o chung nha tu nam 1992 cho den nay, trong thoi gian ly hon 1 nam van song cung nha. Nay toi muon bao lanh chong toi nhap ho khau, xin hoi co can phai dang ky ket hon lai khong? (Mai Lan, 42 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Neu chi co dang ky ket hon thi viec lam thu tuc dang ky thuong tru cho chong chi la don gian, thuan tien nhat. Neu khong, chi phai co hop dong hoac cam ket cho o nho co cong chung hoac xac nhan cua UBND cap phuong.

Ngoai ra anh ay phai co giay to chung minh tam tru tam tru tu 1 nam tro len va phai duoc chi dong y cho nhap vao so ho khau cua chi tai phieu bao thay doi nhan ho khau.

+ Muon tach ho khau thi phai thuc hien nhung thu tuc va qui trinh nhu the nao? Chu ho co quyen tu choi, khong dong y cho nguoi co ten trong ho khau xin tach ho khong? (Pham Thi Thanh Thuy, 56 tuoi tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Theo quy dinh tai khoan 2 dieu 27, Luat cu tru, khi tach so ho khau, nguoi den lam thu tuc phai xuat trinh so ho khau, phieu bao thay doi ho khau, nhan khau; y kien dong y bang van ban cua chu ho neu nhung nguoi xin tach ho khong phai quan he gia dinh la ong, ba, cha, me, vo, chong, con va anh, chi em ruot, chau ruot cua chu ho.

Nhung nguoi co nang luc hanh vi dan su day du va co nhu cau tach so ho khau quy dinh tai tiet a khoan 1 dieu 27 cua Luat Cu tru thi duoc quyen tach ho, khong can y kien cua chu ho. Truong hop khong phai quan he gia dinh la ong, ba, cha, me, vo, chong, con va anh, chi em ruot, chau ruot cua chu ho ma xin tach so ho khau quy dinh tai tiet b, khoan 1, dieu 27 cua Luat Cu tru thi bat buoc phai co y kien dong y bang van ban cua chu ho.

+ Toi hien dang cong tac o mot cong ty nha nuoc tu nam 2001 den nay (khoang thoi gian bat dau co Hop dong xanh). Vi lau nay tat cac cac giao dich xa hoi cua toi deu can chung nhan cua lanh dao cong ty la xong, do do, toi khong co KT3 (vi cung khong ai hoi).

Vay, cho toi hoi, trong truong hop cua toi neu co xac nhan cua lanh dao cong ty thi toi co du dieu kien nhap ho khau hay khong? Neu duoc xin cho hoi toi phai can nhung giay to gi? Xin cam on! (Nguyen Minh, 32 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Theo qui dinh khi ban den cu tru tai cho o moi thi phai lam thu tuc thong bao luu tru, dang ky tam tru theo qui dinh neu chua du dieu kien dang ky thuong tru.

Truong hop cua ban can dap ung cac dieu kien ve cho o hop phap theo qui dinh tai khoan 1 dieu 5 Nghi dinh 107 va giay to chung minh ban dang lam viec theo che do hop dong khong xac dinh thoi han tai Cong ty do thi du dieu kien dang ky thuong tru

+ Thua Trung ta, gia dinh chung toi da xay dung nha tren dat chua duoc cap chu quyen, tuy nhien, do la dat nam trong du an cho nguoi khuyet tat va dang cho giai quyet cap chu quyen nha. Chung toi da duoc cap so nha tam va co KT3 hon 1 nam.

Voi nhung dieu kien nhu tren, chung toi co xin cap ho khau duoc khong? Va neu duoc, chung toi se den dau de xin dang ky cap ho khau (hien chung toi cu ngu tai huyen Hoc Mon). Chan thanh cam on. (Hanh Dung, 30 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Ban da tam tru tai TP.HCM hon 1 nam va nha o cua ban co xac nhan cua UBND xa ve tinh trang nha o, dat o khong co tranh chap quyen so huu thi duoc coi la cho o hop phap de dang ky thuong tru. Ban can den cong an huyen Hoc Mon la co quan co tham quyen dang ky thuong tru de duoc huong dan thu tuc cu the.

+ Truong hop nha toi xay dung khong phep sau ngay 1/7/2004, UBND huyen khong cap thong bao tam cap so nha thi lam sao nhap duoc ho khau? Den uy ban huyen hoi thi duoc cho biet dang cho huong dan cua thanh pho? (Quoc Phu, 27 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Theo quy dinh tai khoan 1 dieu 5 Nghi dinh 107 thi giay phep xay dung chi la mot trong cac loai giay to de chung minh cho o hop phap. Do vay, neu anh co mot trong cac loai giay to khac chung minh cho o hop phap theo quy dinh tai khoan 1 dieu 5 Nghi dinh neu tren thi anh se du dieu kien ve cho o hop phap de dang ky thuong tru.

+ Toi khong co giay tam vang cua dia phuong noi toi dang ky thuong tru. Su dung CMND dang ky tam tru duoc khong va thoi gian duoc la bao lau? (Nhu Van Tuoi, 43 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Theo quy dinh tai dieu 30 Luat Cu tru thi khi dang ky tam tru, nguoi den dang ky tam tru phai xuat trinh CMND hoac giay to co xac nhan cua cong an xa phuong thi tran noi nguoi do dang ky thuong tru. Nhu vay, khi dang ky tam tru anh khong phai xuat trinh giay tam vang neu nhu da co CMND.

Cung theo quy dinh tai dieu nay, viec dang ky tam tru khong xac dinh thoi han.

+ Ho khau thuong tru cua toi o tinh nhung toi da hoc va lam viec tai TP.HCM hon 10 nam nay. Toi dang co cho o chinh thuc o mot chung cu tai quan Binh Thanh va co dang ky tam tru. Can ho nay do chong toi mua, nhung anh ay la Viet kieu nen nho em trai dung ten.

Xin vui long cho hoi thu tuc de toi co the nhap ho khau ve day neu khong chuyen quyen so huu chung cu nay sang ten toi. Xin cam on. (D Quyen, 30 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

- Tra loi: De duoc dang ky thuong tru giua ban va em chong ban phai co hop dong, cam ket cho thue, cho muon hoac cho o nho nha o, co cong chung hoac chung thuc cua UBND phuong. Em chong ban phai dong y cho ban dang ky thuong tru tai nha do vao phieu bao thay doi ho khau, nhan khau. Ban can lien he voi cong an quan Binh Thanh de duoc huong dan thu tuc cu the

+ Tai sao nha co giay to mua ban viet tay khong duoc xac nhan la cho o hop phap cua cong dan (toi da o day rat lau va khong co tranh chap). Toi khong co ho khau nen khong sang ten va duoc xac nhan cua chinh quyen. Xin cam on. (Mai Tien Son, 32 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tra loi: Theo quy dinh tai khoan 1 dieu 5 Nghi dinh 107, viec mua ban nha o phai co cong chung hoac chung thuc cua UBND xa phuong thi tran. Nghi dinh 107 da quy dinh cu the trach nhiem cua UBND xa phuong thi tran trong viec xac nhan tinh trang cho o hop phap de cong dan dang ky thuong tru. Viec xac nhan mua ban nha o khong phu thuoc vao viec nguoi mua da co ho khau thuong tru hay chua.

Ngay 9-7-2007, Thu tuong Chinh phu da co cong van so 906/TTg yeu cau Chu tich UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong chi dao UBND xa phuong, thi tran phai thuc hien viec chung thuc cac loai giay to xac nhan giay to cho o hop phap cho cong dan theo quy dinh tai dieu 5, Nghi dinh 107.

Vi thoi gian co han nen buoi giao luu truc tuyen "Lam the nao de nhap ho khau?" tam dung o day. Lanh dao Cuc C13 cam on su quan tam cua ban doc. Cac cau hoi con lai se duoc lanh dao Cuc nghien cuu tra loi sau. Hy vong cuoc giao luu da giai dap duoc phan nao nhung khuc mac ve van de nhap ho khau cua ban doc.

TT

TP.HCM: Huong dan dang ky ho khau tren web
>> Tam tru 1 nam duoc cap ho khau
>> Nhap, tach ho khau se thoang hon
>> Hai trieu nguoi du dieu kien nhap ho khau

Viet Bao

Comment :Toi muon nhap ho khau
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Toi muon nhap ho khau bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toi muon nhap ho khau ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Toi muon nhap ho khau ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Văn Hóa
I want to import household
Housing Law, Hanoi, Ministry of Industry, Department of Landscape, Vung Tau, Binh Thanh, documentation, labor contracts, social order, as prescribed, procedures, eligibility, consent to, permanent or temporary residence, Vietnam
More than 500 questions about the household has been sent to TT during online exchanges between the leaders and officials of the Police Department administrative management of social order (C13 under the General Department of Police, Ministry of Public Security) with readers on the theme "How do household ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tôi muốn nhập hộ khẩu

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tôi muốn nhập hộ khẩu bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Toi muon nhap ho khau

Nhan xet, hay lien he ve tin Toi muon nhap ho khau co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Toi muon nhap ho khau de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin van hoa trong chuyen muc Van hoa.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin van hoa
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0