Quy trinh tam buoc de danh gia nang luc hieu quaQuy trinh tam buoc de danh gia nang luc hieu qua

Khong co mot cach dung duy nhat nao de tien hanh danh gia hieu suat lam viec. Hau het cac cong ty deu co mot tap hop cac quy trinh duoc de xuat, va moi cap duoi deu trinh bay kho khan khac nhau cho nguoi quan ly phu trach viec danh gia.

Tuy nhien, viec danh gia hieu qua nhin chung thuong bao gom tam buoc sau day va duoc giai quyet theo thu tu.

Buoc 1: Chuan bi

Nhu bat ky hoat dong nao khac, viec danh gia nang luc thuc hien cung can phai co su chuan bi cua tat ca moi nguoi, tu nha quan ly cap cao den nhan vien moi cap bac. Cong viec se chang the hoan thanh neu moi nguoi buoc vao cuoc hop danh gia ma khong phan anh duoc nhung gi da xay ra trong suot thoi gian vua qua.

Chung ta hay xem xet nhan vien truoc. Dieu quan trong la phai cho phep nhan vien tham gia vao moi giai doan cua quy trinh danh gia de hai ben deu hieu duoc chuyen gi da va dang xay ra. Mot trong nhung cach tot nhat de lam dieu nay la de nghi nhan vien hoan tat mot ban tu danh gia. Trong nhieu truong hop, phong quan ly nguon nhan luc se cung cap mot bieu mau danh gia phuc vu cho muc dich nay. Bieu mau do neu ro cac muc tieu cua nhan vien cung nhu cach hanh xu va chuc nang cong viec lien quan den cac muc tieu do. (Nhung muc tieu nay da duoc lap cung nhan vien ngay tu khi bat dau quy trinh danh gia, nhu da duoc trinh bay trong chuong 1.)

Trong ban tu danh gia, nhan vien se danh gia hieu suat lam viec cua minh can cu tren muc tieu. Neu phong quan ly nguon nhan luc khong cung cap mau nay, ban co the dat nhung cau hoi sau day de nhan vien tra loi trong ban tu danh gia cua minh:

+ Ban dat duoc muc tieu cua minh den muc do nao?

+ Nhung chi tieu nao ban da vuot, neu co?

+ Nhung muc tieu nao ban dang kho khan de dat duoc?

+ Dieu gi ngan can su tien bo cua ban trong viec dat duoc cac muc tieu nay: thieu dao tao, nguon luc khong du, chi dao sai cua cap quan ly, cac van de khac?

Viec tu danh gia co hai loi ich chinh. Thu nhat, viec danh gia se thu hut su tham gia cua nhan vien. Su tham gia ay se thiet lap tinh than cong tac trong qua trinh danh gia va khien nhan vien coi mo hon voi su phan hoi tiep theo sau do cua nha quan ly. Thu hai, viec danh gia dem lai cho nha quan ly mot cach nhin nhan khac ve cong viec cua cap duoi va cac van de nan giai co lien quan. Trong thuc te thi co the nha quan ly chi moi nhin thay mot phan nho nhung gi nhan vien dang phai thuc hien hoac doi mat hang ngay.

La mot nha quan ly, ban cung phai danh gia hieu suat lam viec cua cap duoi so voi cac muc tieu da de ra. De lam duoc dieu nay, ban co the dung nhung phuong phap nhu da trinh bay o chuong 3 de xac dinh khoang cach giua muc tieu va hieu suat hoat dong. Mot so cong ty bo sung them vao quan sat cua nha quan ly bang nhung quan sat cua dong nghiep nhan vien, khach hang va nhung nguoi khac ma nhan vien thuong tiep xuc tai noi lam viec. Nhung quan sat bo sung nay lien quan den phuong phap phan hoi 360 do - mot phuong phap nham xac dinh cac diem manh va diem yeu cua mot ca nhan.

Phuong phap phan hoi nay rat huu ich va co tinh khach quan cao vi no dua tren quan sat va quan diem cua nhieu nguoi de danh gia mot ca nhan. Neu duoc su dung mot cach nghiem tuc va theo tinh than dung dan, phuong phap phan hoi 360 do co the giam kha nang chan doan sai lam ve hieu suat lam viec. Phuong phap nay cung cho rang mot to chuc hien dai co tinh chat da phuong dien, va khong ai co the bao quat het moi khia canh trong cong viec cua nhan vien. Vi the, nhung nguoi thuong xuyen tiep xuc voi doi tuong can danh gia se duoc yeu cau danh gia mot cach an danh ve chat luong cong viec cung nhu nang luc cua doi tuong do.

Tuy nhien, phuong phap phan hoi 360 do cung co mat han che nhat dinh. Dau tien, do la su tieu ton nhieu thoi gian. Ban co the tinh duoc thoi gian nay bang cach nhan so luong nguoi ma ban yeu cau danh gia voi mot gio dong ho - khoang thoi gian dien hinh can thiet cho viec danh gia. Hay thu suy nghi ve nhung nguoi co the tham gia vao viec danh gia cua ban: cap tren truc tiep, 4 hoac 5 dong nghiep tin cay, ke toan, kiem soat vien, v.v. Sau khi thuc hien phep nhan tren thi ket qua trung binh se la tu 8 den 10 tieng dong ho - mot khoang thoi gian dang ke. Mot han che tiep theo la hau het moi nguoi deu khong thoai mai khi phai noi nhung dieu khong tot ve ai do - ngay ca khi nguoi do thuc su co thieu sot. Nguoi danh gia biet rang su danh gia cua ho co the dan den ket qua la nguoi do khong duoc tang luong, hoac te hon la bi sa thai. Chinh vi ly do nay moi nguoi hiem khi phe binh thang than. Suy cho cung thi ho se khong duoc loi loc gi khi danh gia khong hay ve mot nguoi khong lam viec truc tiep cho ho.

Bat cu phuong phap danh gia nao cung se co nhung khia canh tich cuc cung nhu nhung mat han che. The nhung, loi ich cua phuong phap phan hoi 360 do van lon hon nhieu so voi mat han che khi co nhung dieu kien sau day:

+ Duoc ap dung trong moi truong tin tuong

+ Co su tan tam voi to chuc trong viec danh gia hieu suat lam viec

+ Ca nguoi thuc hien lan nguoi dien giai danh gia deu duoc dao tao day du

Vi vay dung bo qua phuong phap danh gia nay. Neu duoc thuc hien dung, viec phan hoi 360 do se cung cap cho ban thong tin hoan chinh hon ve cong viec cua mot nhan vien.

Buoc 2: To chuc cuoc hop danh gia hieu suat lam viec

Nhieu nguoi lo lang ve cac cuoc hop danh gia nang luc thuc hien. Vi the hay xay dung bau khong khi hop tac, than thien ngay tu dau de moi nguoi cam thay thoai mai, de chiu va khong qua cang thang. Sau do hay xem lai muc dich cua viec danh gia va cac loi ich tich cuc cho ca hai ben. Dieu nay se chuan bi ve mat tam ly cho ca ban va nhan vien, dong thoi lam tang kha nang doi thoai.

Tiep theo, hay yeu cau nhan vien tu danh gia cong viec cua minh. Dieu nay se giup ban hieu duoc quan diem cua nhan vien va ngan ban khong can thiep qua nhieu vao cuoc hoi thoai. Hay lang nghe can than nhung gi nhan vien noi. Dung ngat loi cho den khi nhan vien da trinh bay xong. Hay chung minh rang ban dang lang nghe bang cach lap lai nhung gi ban da nghe duoc: "Theo nhung gi anh noi thi anh dang cam thay minh dap ung duoc moi muc tieu ve bao cao doanh so hang tuan, nhung anh cung dang gap phai kho khan trong viec lien he nhung khach hang quan trong da duoc giao, co phai khong?". Mot khi nhan vien da noi ro het y kien cua minh, hay chuyen sang phan danh gia cua ban.

Buoc 3: Xac dinh nhung thieu sot trong hieu suat lam viec

Khi ban trinh bay phan danh gia cua minh, hay uu tien cho van de thanh qua cua nhan vien so voi cac muc tieu da duoc nhat tri. Vi du, neu Joan noi rang thanh qua lon nhat cua co la to chuc va chu tri mot cuoc hop giua cac khach hang chinh va nhan vien R&D cua ban, hay tu hoi: "Day co phai la mot trong cac muc tieu cua co ay khong?". Neu phai, ket qua ay den gan viec dap ung muc tieu do o muc do nao? Co ay da lam nhu the nao doi voi cac muc tieu khac? Hay tim nhung khoang cach giua ket qua thuc te va hieu suat lam viec duoc mong doi, cung nhu tim hieu nhung linh vuc ma nhan vien nay da dap ung hoac vuot muc mong doi. Hay nho rang viec danh gia khong nhat thiet phai noi ve nhung diem khong tot trong hieu suat lam viec.

Tuy nhien, neu danh gia cua ban phat hien mot khoang cach giua muc tieu cua nhan vien va ket qua thuc hien trong thuc te, hay tap trung thao luan va dua ra y kien phan hoi ve dieu nay. Ngay tu dau, hay xac dinh muc tieu cua to chuc de giai thich viec muc tieu cua nhan vien ho tro cho to chuc nhu the nao. Nhan vien chi co the thay doi khi ho hieu duoc cac hau qua cua cach cu xu va cong viec cua ho. Chang han, ban co the noi:

Muc tieu cua phong chung ta la giai quyet tat ca cac van de bao hanh cua khach hang trong vong mot tuan. Do la dong gop cua chung ta cho muc tieu cao hon cua cong ty la tao ra su thoa man va long trung thanh cua khach hang. Ca hai dieu nay deu dam bao cac khoan thuong va nghe nghiep tuong lai cua chung ta. Chung ta khong the dat duoc muc tieu do neu bat ky thanh vien nao trong nhom khong the giai quyet phan viec cua minh doi voi than phien cua khach hang. Anh co thay nhung gi chung ta lam giup cho cong ty dap ung duoc muc tieu quan trong nay nhu the nao khong?

Hay dam bao la nhan vien hieu duoc y nghia tron ven cau noi cua ban. Sau do hay chuyen cuoc trao doi sang viec xac dinh can nguyen chinh cua viec thuc hien cong viec duoi muc yeu cau. Neu ban da thuc hien tot viec trien khai va truyen dat cac tieu chuan ve hieu suat lam viec, ban se co co so vung chac cho cuoc thao luan do.

Buoc 4: Tim can nguyen cua nhung thieu sot trong hieu suat lam viec

Ban hay tim can nguyen cua viec nhan vien khong dat duoc muc tieu bang cach dat nhung cau hoi de khoi goi van de: "Tai sao anh nghi rang doanh so cua anh nam nay se khong dat duoc 2,2 trieu do la?". Hay lang nghe can than cau tra loi va cho nhan vien co hoi dau tien de xac dinh nguyen nhan. Neu ban khong nghe duoc mot cau tra loi hop ly, hay tham do bang cau hoi khac neu can thiet: "Co phai van de la anh can co them thong tin san pham hay can duoc dao tao them khong?", "Co phai anh da khong nhan duoc su ho tro thoa dang trong cong tac ban hang tu toi hoac tu van phong chinh ?",…

Hay duy tri phong cach cho va nhan thong tin nay voi nhan vien cua ban, va cuoi cung ban se biet duoc nguyen nhan van de. Tuy nhien, doi khi nguyen nhan that su lai nam ngoai kha nang kiem soat truc tiep cua nhan vien.

Quy trinh lam viec co the la nguyen nhan cua van de ve hieu suat hoat dong

Khi ban tim hieu can nguyen cua hieu suat lam viec kem, dung loai tru kha nang rang quy trinh va cong cu lam viec ma nhan vien cua ban duoc yeu cau su dung dang o trong tinh trang khiem khuyet. Ngay ca mot nhan vien tai nang va tan tam cung se khong the thuc hien cong viec xuat sac neu phai su dung nhung cong cu hay quy trinh lam viec te hai. W. Edwards Deming - mot trong nhung nha sang lap phong trao chat luong - tin rang quy trinh lam viec la nguyen nhan coi re cua hau het moi sai lam va thieu hieu qua. Ong cho rang cap quan ly can phai kiem soat quy trinh lam viec, chu khong phai nhan vien.

Trong hau het truong hop, viec xac dinh can nguyen cua cac thieu sot trong hieu suat lam viec se tao ra bau khong khi khach quan ma ca ban lan cap duoi cua ban co the dong gop theo nhung cach tich cuc. Ban se khong tan cong cap duoi, con cap duoi cung khong phong thu de tranh nhung loi chi trich cua ban. Thay vao do, ca hai se lam viec cung nhau de giai quyet van de, ma trong phan lon truong hop la nam ngoai tam kiem soat cua cap duoi (vi du: thieu dao tao phu hop, qua it nguon luc, moi truong lam viec). Nhung de xuat sau day co the giup ban dua ra y kien phan hoi huu ich hon:

+ Khuyen khich nhan vien bay to diem bat dong. Mot lan nua, hay tao co hoi de nhan vien dua ra quan diem cua minh.

+ Tranh noi chung chung nhu: "Duong nhu anh khong de het tam tri vao cong viec cua minh", ma hay co nhung loi nhan xet cu the lien quan den cong viec, nhu: "Toi de y rang anh chang dua ra de xuat nao tai cac cuoc hop cai tien dich vu cua chung ta ca. Tai sao vay?".

+ Hay chon loc. Ban khong can phai liet ke moi thieu sot hay that bai. Hay tap trung vao nhung van de thuc su quan trong.

+ Hay dua ra nhung loi khen ngoi xac thuc hay nhung loi phe binh co y nghia.

+ Phan hoi theo huong giai quyet van de va hanh dong.

O buoc nay, ban chu yeu tap trung vao cac van de con ton dong ve hieu suat lam viec. Nhung ban cung hay lam dieu tuong tu doi voi thanh tich trong hieu suat lam viec. Hay de nghi nhan vien giai thich xem dieu gi, yeu to nao da giup ho thuc hien nhiem vu tot nhu vay. Co kha nang nhan vien se truyen lai nhung kinh nghiem gia tri ma nguoi khac co the hoc hoi va ap dung vao cong viec. Sau do, ban cung can khuyen khich de nhan vien nay cung co dong luc lam viec va lien tuc phat huy nang luc cua minh.

Buoc 5: Lap ke hoach khac phuc thieu sot trong hieu suat lam viec

Neu ban da xac dinh duoc cac thieu sot trong hieu suat lam viec va da tim ra can nguyen van de, hay nho dam bao rang nhan vien cung nhan thuc duoc dieu do va nhin nhan tam quan trong cua chung. Khi do, hay bat dau trao doi ve cach thuc giai quyet.

Hay cho nhan vien co hoi dau tien de trien khai ke hoach khac phuc bat ky thieu sot nao. Hay dat cau hoi tuong tu nhu: "Anh se de xuat giai phap gi?". Viec dat bong sang phan san cua nhan vien se khien ho co trach nhiem va tan tam hon voi nhung giai phap dua ra. Khi nhan vien mo ta ke hoach giai quyet cua minh, hay thach thuc cac gia dinh va dua ra y tuong tang cuong ke hoach do. Neu nhan vien khong the dua ra mot ke hoach dang tin cay, ban phai co phuong phap chu dong hon. Trong bat ky truong hop nao thi cung phai tim kiem su nhat tri va cam ket tu nhan vien doi voi ke hoach. Mot ke hoach hieu qua se bao gom:

+ Cac muc tieu cu the

+ Thoi han

+ Cac buoc hanh dong

+ Ket qua mong doi

+ Dao tao, huan luyen hay thuc hanh neu can thiet

+ Ke hoach phat trien nay nen la mot phan trong ho so cua nhan vien.

Neu ban khong the giai quyet van de khac phuc nhung ton dong ve hieu suat lam viec trong cac cuoc hop danh gia cua ban, hay bo tri thoi gian va dia diem cho mot cuoc hop theo doi va giai thich muc dich cuoc hop: "Tuan toi toi muon anh suy nghi ve nhung dieu ma chung ta da thao luan hom nay. Toi cung se lam nhu vay. Sau do chung ta se hop lai va trien khai mot ke hoach de anh co duoc su giup do can thiet nham giai quyet nhung van de nay."

Truoc khi ket thuc cuoc hop, hay nhac lai nhung noi dung da trinh bay va nhung noi dung da duoc thong nhat. Dieu nay se giup ban tranh duoc su hieu lam ve nhung gi ca ban lan cap duoi da thao luan trong cuoc hop.

Buoc 6: Danh gia lai cac muc tieu ve hieu suat lam viec

Theo dinh ky hang nam, ban can kiem tra, xem lai viec thuc hien cac muc tieu da de ra. Dieu nay dac biet quan trong khi to chuc dang trong giai doan thay doi, va khi su nghiep cua cap duoi dang trong tien trinh phat trien. Vay nhan vien nen theo duoi nhung muc tieu gi trong nhung thang phia truoc? Trong mot so truong hop, chi tiet cua cuoc thao luan nay se duoc tiep tuc trong mot cuoc trao doi sau do voi nhan vien, danh dau su bat dau cua mot chu ky quan ly hieu suat lam viec moi.

Khi thao luan, hay de nhan vien tham gia vao quy trinh thay doi muc tieu de dam bao rang (1) nhan vien co kha nang dam duong muc tieu moi, va (2) nhan vien hieu duoc chi tiet va tam quan trong cua nhung muc tieu nay. Trong moi truong hop, hay luon ro rang ve cac muc tieu moi va cach danh gia hieu suat lam viec dua tren nhung muc tieu do. Ngoai ra, tuy vao ky nang cua nhan vien, day la luc lap mot ke hoach phat trien (huan luyen, dao tao…) de giup nhan vien co kha nang dap ung cac muc tieu moi.

Buoc 7: Ghi chep lai

Viec lap bien ban ghi chep lai noi dung, cac quan diem chinh va ket qua cua cuoc hop la dieu quan trong. Dieu nay co nghia la ban can ghi chu trong suot cuoc hop va hoan chinh ngay sau do, khi tri nho cua ban van con luu giu nhieu thong tin. Viec ghi chep tot cho ca ban va nhan vien ban. Neu mot trong hai nguoi khong dong y voi nhung gi da thao luan hoac da nhat tri trong buoi danh gia, ban co the kiem tra lai tai lieu chi chep. Di nhien day co the la bang chung quan trong khi dinh dang den van de phap ly. Vi the, hay ghi chep cu the nhung dieu sau:

+ Thoi diem tien hanh cuoc hop

+ Nhung quan diem va trinh bay chinh cua nhan vien (khong nhat thiet phai dung nguyen van), bao gom ca phan tu danh gia cua nhan vien.

+ Nhung quan diem va trinh bay chinh cua ban

+ Nhung quan diem bat dong, neu co

+ Tom tat ke hoach phat trien

+ Thong nhat cac buoc tiep theo

+ Thong nhat cac muc tieu thuc hien cho nam ke tiep

Mot so cong ty yeu cau ban cung cap ban sao cua ghi chep nay cho nhan vien va bo sung vao ho so nhan su cua nhan vien cung nhu cac ho so cua ban. Trong hau het truong hop, ca nha quan ly lan nhan vien duoc yeu cau ky vao ban bao cao danh gia hieu suat lam viec, va nhan vien co quyen viet them y kien dong gop cua rieng ho vao bao cao nay.

Buoc 8: Theo doi

Ban nen lap ke hoach theo doi sau moi cuoc hop danh gia. Nhung nguoi thuc hien dat hieu qua cao ro rang khong can phai theo doi nhieu. Tuy nhien, neu ban giao cho ho nhung muc tieu moi voi nhieu yeu cau khat khe, thinh thoang ban nen giam sat tien do de biet duoc lieu ho co can dao tao, huan luyen hay ho tro them khong.

Nhung nhan vien co van de ve nang luc thuc hien can duoc giam sat can than hon. Su giam sat nay co the thuc hien duoi hinh thuc cuoc hop theo doi hang tuan hay hang thang. Ngoai viec kiem tra tien do dua tren cac ke hoach phat trien, nhung cuoc hop nay tuong trung cho co hoi huan luyen va khuyen khich tu phia ban.

Nguon: Ky nang thuong luong - First News va NXB Tong hop TPHCM

Quy trinh tam buoc de danh gia nang luc hieu qua
Viet Bao

Video nổi bật

Trương Hồ Phương Nga xinh đẹp sắc sảo bên Khắc Việt
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ 'gia tài kếch xù' ở tuổi 21 của Sơn Tùng

Thành công từ rất sớm với hàng loạt các bài hit, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất nhì của showbiz Việt. Và không cần đoán cũng có thể biết được gia tài của anh chàng "kếch xù" đến mức nào.

Lộ TL mật về cơ chế GQ tranh chấp trong TPP

Một điều khoản giải quyết tranh chấp bí mật mà Mỹ thống nhất với các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa bị tiết lộ, khiến nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan ngại việc này thể hiện sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn so với chính phủ các nước.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Tìm hiểu: quy trinh lam viec, ke hoach phat trien, giai quyet van de, cua nhan vien, viec danh gia, nha quan ly, tu danh gia, muc tieu, hieu suat, co the, thuc hien, cuoc hop, cac muc, nhat, anh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quy trình tám bước để đánh giá năng lực hiệu quả

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quy trình tám bước để đánh giá năng lực hiệu quả bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quy trinh tam buoc de danh gia nang luc hieu qua

Nhan xet, hay lien he ve tin Quy trinh tam buoc de danh gia nang luc hieu qua co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quy trinh tam buoc de danh gia nang luc hieu qua de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tac pham trong chuyen muc Van hoa.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tac pham
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0