Phan hoi tu bai viet Hoi dong Tham dinh nghe thuat TP HCM Can doi moi

Tags: So VH, Bo VH, Le Tien Tho, Tuan Vu, Viet Nam, chiu trach nhiem, su huong ung, ra quyet dinh, cap giay phep, nghe thuat, chuong trinh, bieu dien, hoi dong, tham dinh, chung toi, duyet


Phan hoi tu bai viet Hoi dong Tham dinh nghe thuat TP HCM Can doi moi
Dien vien Han Quoc Ahn Jae Wook
Sau khi dang bai Hoi dong Tham dinh nghe thuat TP.HCM - Can doi moi, chung toi da nhan duoc su huong ung cua cac nha to chuc bieu dien va ban doc. Chung toi da co cuoc trao doi voi ong Le Tien Tho - Thu truong Bo VH-TT, cung nhu ghi nhan y kien cua cac nha to chuc ca nhac xung quanh nhung van de nay.

Chi co So Van hoa - Thong tin TP.HCM bay gio la co y kien khac !

* Thua Thu truong, co khong su chong cheo giua Bo VH-TT va So VH-TT TP.HCM trong viec quan ly cung nhu duyet cac chuong trinh nghe thuat?

Phan hoi tu bai viet Hoi dong Tham dinh nghe thuat TP HCM Can doi moi

Thu truong Le Tien Tho.

- Thu truong Le Tien Tho: Ve mat quan ly, Bo VH-TT quan ly ve nha nuoc, So VH-TT quan ly tren dia ban. Neu Bo da ra quyet dinh va da co van ban thi cac so phai thuc hien, con neu co su co gi thi Bo phai nhan duoc van ban cua so bao cao lai van de ay, chu khong co su chong cheo ve quan ly. Khi con o cuong vi Cuc truong Cuc Nghe thuat bieu dien, co xay ra viec ca si Tuan Vu luc ay dang xin phep ve Viet Nam bieu dien. Chung toi da hoi y kien cac co quan chuc nang ve truong hop ca si Tuan Vu. Cac co quan chuc nang deu dong y cho ca si Tuan Vu ve nuoc bieu dien, den So VH-TT TP Ho Chi Minh thi cho rang co y kien noi Tuan Vu dang co van de nay no, va TP Ho Chi Minh luc ay dang thuc hien chu truong 3 giam nhu giam ma tuy, vu truong... nen de nghi Bo khong cho Tuan Vu bieu dien vao thoi diem ay.
Chung toi cho rang viec So VH-TT khong cho ca si hai ngoai Tuan Vu va dien vien Han Quoc Ahn Jea Wook (da duoc Bo VH-TT cho phep bieu dien tai VN va da to chuc hop bao) bieu dien tai TP.HCM trong khi Cuc Bieu dien nghe thuat da dong y la mot viec lam rat tuy tien cua ong Pham Minh Tuan, nguyen la Pho giam doc So va Chu tich Hoi dong Tham dinh nghe thuat cua thanh pho; ong nay "dong y" hay khong mot chuong trinh hay mot con nguoi khong tuy thuoc vao mat nghe thuat, luat le ma tuy thuoc vao su thuong ghet ca nhan, suy dien ca nhan bat chap quy dinh va su phat trien cua nghe thuat. Rat tiec la So VH-TT TP.HCM mot lan nua con moi ong lam tu van nghe thuat, trong khi nhieu van de bao chi dat ra doi voi ong trong khi con tai chuc chua duoc giai quyet. Moi ong Tuan vao vai tro tu van la mot lan nua so lai tao dieu kien cho ong Tuan tiep tuc co quyen luc hanh xu, tac oai tac quai doi voi hoat dong nghe thuat cua thanh pho. Dieu nay la coi thuong du luan va gioi hoat dong nghe thuat, chung toi de nghi Ban Giam doc So VH-TT va UBND TP.HCM nen xem xet nghiem tuc lai van de nay.

Thanh Nien

* Cac nha to chuc bieu dien phan nan rat nhieu ve van de khong co su dong nhat trong khau duyet giua cac dia phuong. Xin lay mot vi du, co chuong trinh Cuc Nghe thuat bieu dien da cap giay phep bieu dien tren pham vi toan quoc, nhung khi chuong trinh den bieu dien o dia phuong khac, thi So VH-TT dia phuong do lai yeu cau phai duyet lai chuong trinh mac du chuong trinh da duoc duyet?

- Thu truong Le Tien Tho: Khi Cuc da cap giay phep cho mot don vi nghe thuat trung uong di bieu dien tren pham vi toan quoc thi cac so VH-TT khong duoc quyen duyet lai nua. Neu So VH-TT nao bat duyet them thi So VH-TT ay sai, vi nhu vay so da khong thuc hien Quy che 32 ve Hoat dong bieu dien nghe thuat chuyen nghiep cua Bo. Giam doc So se phai chiu trach nhiem ve thuc hien Quy che 32 ma Bo da ban hanh. Neu co viec nay, toi de nghi bao chi cu len tieng, Bo se co bien phap xu ly.

* Co y kien cho rang nen co su thong nhat trong khau tham dinh cac chuong trinh nghe thuat giua cac dia phuong. Ong co dong y voi y kien nay khong?

- Thu truong Le Tien Tho: Bo VH-TT ra quyet dinh thanh lap Hoi dong Tham dinh nghe thuat T.U. Hoi dong Tham dinh nghe thuat dia phuong do UBND va So VH-TT dia phuong ra quyet dinh thanh lap, vi hoi dong duyet dia phuong co chuc nang quan ly hoat dong bieu dien tren dia ban. Quy che Hoat dong bieu dien nghe thuat chuyen nghiep (Bo VH-TT sap ban hanh, duoc sua doi va bo sung dua tren Quy che 32 ve Hoat dong bieu dien nghe thuat chuyen nghiep - TN) la quy che chinh xac nhat cho cac hoi dong tham dinh can cu vao do de duyet cac chuong trinh nghe thuat. Cu the, tai dieu 3 cua quy che ghi ro 5 noi dung cam, trong moi noi dung lai co nhung dieu cam rat chi tiet doi voi tung chuong trinh bieu dien va doi voi cac ca si tham gia trong chuong trinh do.

Noi so ve “hoi dong phuc khao”

Phan hoi tu bai viet Hoi dong Tham dinh nghe thuat TP HCM Can doi moiNS Nguyen Nam (Truong ban Van nghe Dai Truyen hinh TP.HCM):

"Tat ca cac chuong trinh cua Dai TH TP.HCM thuc hien ben ngoai de phuc vu cho song truyen hinh, co nhung chuong trinh ban ve va khong ban ve. Nham dam bao phap ly, quan ly ve mat nha nuoc, doi voi nhung chuong trinh ban ve, thoi gian qua chung toi deu co moi So VH-TT va Hoi dong phuc khao (HDPK) cua so, con nhung chuong trinh khong ban ve thi khong. Ve mat chuyen mon, toi co y kien, co nen phuc khao tu A den Z o nhung chuong trinh cua cac bao, dai, da thanh thuong hieu uy tin nhu Duyen dang Viet Nam, Hoa hau Viet Nam, Qua tang trai tim hay chi nen phuc khao co muc do? Boi vi day khong phai la nhung chuong trinh o tu diem, trong khi cac don vi nay co bo phan chuyen trach, hon nua Ban Bien tap, Dang uy cac don vi nay da chiu trach nhiem truoc phap luat.

Phan hoi tu bai viet Hoi dong Tham dinh nghe thuat TP HCM Can doi moiNSUT Tran Binh (GD Nha hat Nhac nhe Viet Nam):

“HDPK cac chuong trinh ca nhac co nhiem vu tu van cho cong tac quan ly, khong the lam thay quyen luc nha nuoc. Cap giay phep, tu cuc cho den So VH-TT cac tinh thanh deu dua tren su dung-sai, nhung gi duoc cong dien hay khong duoc cong dien. HDPK khong nen lan san, cho rang chuong trinh, tiet muc "hay" hay "khong hay" ma chi gop y voi nguoi chi dao nghe thuat cua chuong trinh va cap quan ly se co y kien voi cac don vi nghe thuat. Neu khong, cac don vi nghe thuat se bi "mot co doi trong".

Hien nay, nhieu luc cac don vi khong biet nghe ai gop y tu HDPK. Vi du tai Ha Noi, "ong" giao huong co mat trong HDPK de duyet cac vo san khau, "ong" san khau, PA25 lai duyet nhac nhe... Ve ca nhac nhe, cu moi lan duyet la "ong" giao huong duoc dip tha ho hanh toi dan nhac nhe. Toi de nghi neu con to chuc duyet, nen tien hanh kieu chuyen sau, linh vuc nao chuyen vien do tham dinh. Va cung khong can thiet phai duyet tu A den Z...

Ve viec quy dinh chuong trinh phai duoc duyet truoc, co noi 3 - 7 ngay, toi cho rang cung cach nhu the khong tao dieu kien cho cac don vi nghe thuat. Kinh nghiem cho thay, 10 gio sang duyet, den 20 gio cung ngay cho dien la duoc. Doi voi cac doan nuoc ngoai co nen to chuc duyet khong? Toi dan doan di khap the gioi, khong noi nao duyet, ke ca CHDCND Trieu Tien.

Toi hoat dong trong linh vuc ca mua nhac tu nam 1966, ngay xua biet bao chuong trinh, tac pham, phuc vu nhiem vu chinh tri lan doi ngoai, co tham dinh gi dau? Dong chay nghe thuat van phat trien, ai lam sai phai chiu trach nhiem truoc phap luat. Vai nam gan day phat sinh HDPK (Cuc da giai tan HD duyet cua Cuc, chi con o cac so), cac don vi nghe thuat vi muon cam trong tay tam giay phep nen rat so HDPK, vo hinh trung tu chuc nang tu van cho so, HDPK tro thanh mot bo phan co quyen luc. Tom lai toi de nghi duyet tren giay, don vi to chuc chiu trach nhiem hau kiem.

Ong Thanh Hai (Giam doc Cong ty MFC):

"Kho khan lon cho doanh nghiep la chuong trinh phai phuc khao truoc 2 ngay, va theo yeu cau cua HDPK la tu san khau am thanh, anh sang thiet ke, dien vien, trang phuc... phai hoan chinh. Dieu nay rat kho trong dieu kien chung hien nay, do nhieu yeu to nhu: dia diem, thoi gian dan den tang chi phi, dien vien di dien xa chua ve kip, chua ke co khi may chuong trinh lon cung thoi diem... Thuc te la hau nhu chuong trinh nao cung phai den ngay dien moi co the cham chut cho hoan chinh, vi bao gio cung co nhieu phat sinh tu tren y tuong den dan dung, nhat la ve thiet ke.

Chung toi thay khong can thiet phuc khao voi nhung ca khuc da duoc cho phep phat hanh tren CD, DVD hay da bieu dien nhieu lan, ke ca tren truyen hinh, phat thanh. Mot dieu ma chung toi quan sat khi phuc khao, tat ca ca si, dien vien... deu cang thang nhu truoc mot cuoc thi tuyen, bieu dien thieu dien cam, het suc doi pho cho xong nhiem vu, kho hien thuc hoa y muon phuc khao cua hoi dong. San khau chi thuc su la san khau khi dien vien dung truoc khan gia, co giao luu, tran ngap tieng vo tay, anh sang..., tat ca dieu do se cong huong cho nghe si bieu dien. Chinh dieu do lai lam cho buoi bieu dien thuc khac xa voi buoi phuc khao. Hon nua nghe thuat la su cam nhan, nen se kho co mot chuan muc the nao la hay la dep... Cac don vi to chuc chuyen nghiep lai luon giu uy tin cho thuong hieu cua minh. Neu co phuc khao, theo chung toi: Duyet y tuong va noi dung chuong trinh tren ho so xin phep va duyet maquette tren ban ve. Neu don vi nao thuc hien khong dung nhu ho so xin phep thi so se co bien phap xu ly sau khi hau kiem nhu phat, rut giay phep,... theo dung luat dinh.

Hai Ninh - Thu Hong - Da Ly
(thuc hien)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Vụ sập hầm: Phó Thủ tướng đến hiện trường chỉ đạo ứng cứu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải nỗ lực khẩn trương tích cực hơn nữa trong công tác ứng cứu; đảm bảo an toàn cho các công nhân cũng như các lực lượng tham gia cứu hộ

Công tác đào tạo VĐV trẻ nhìn từ Đại hội TDTT toàn quốc 2014: Ít niềm vui, nhiều nỗi lo

Đa số các đoàn vào cuộc ở Đại hội đều có tâm lý “săn” được càng nhiều huy chương càng tốt và trong tính toán của nhiều đoàn, đây không phải là chỗ mạo hiểm để cho các tài năng trẻ thử sức.

Sắp nối lại đàm phán hòa bình Ukraine

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa đại diện chính phủ Ukraine và phe ly khai miền Đông có thể diễn ra vào ngày 21 hoặc 22/12 tới tại thủ đô Minsk của Belarus.

Sơn Tùng M-TP là 'Mỹ nam của năm 2014'

Dù những scandal "đạo nhạc" kéo theo những việc trì hoãn bộ phim đầu tiên chạm ngõ điện ảnh Chàng trai năm ấy, nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn xứng đáng nhận được giải thưởng Mỹ nam của năm, đề cử từ khán giả hâm mộ.

Tìm hiểu: So VH, Bo VH, Le Tien Tho, Tuan Vu, Viet Nam, chiu trach nhiem, su huong ung, ra quyet dinh, cap giay phep, nghe thuat, chuong trinh, bieu dien, hoi dong, tham dinh, chung toi, duyet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phản hồi từ bài viết "Hội đồng Thẩm định nghệ thuật TP.HCM - Cần đổi mới"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phản hồi từ bài viết "Hội đồng Thẩm định nghệ thuật TP.HCM - Cần đổi mới" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phan hoi tu bai viet Hoi dong Tham dinh nghe thuat TP HCM Can doi moi

Nhan xet, hay lien he ve tin Phan hoi tu bai viet Hoi dong Tham dinh nghe thuat TP HCM Can doi moi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phan hoi tu bai viet Hoi dong Tham dinh nghe thuat TP HCM Can doi moi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin van hoa trong chuyen muc Van hoa.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin van hoa
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0