Loi gioi thieu Chien luoc kinh doanh hieu qua

Loi gioi thieu Chien luoc kinh doanh hieu qua

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Loi gioi thieu Chien luoc kinh doanh hieu qua
TT - Mot chien luoc hieu qua kem theo viec thuc hien xuat sac la su dam bao tot nhat cho thanh cong cua moi to chuc. Day cung la mot minh chung khong the phu nhan ve nang luc cua nguoi quan ly.

Cuon sach “Chien luoc kinh doanh hieu qua” nay tuy khong giup ban tro thanh mot chuyen gia ve chien luoc, song cuon sach trinh bay tat ca chu de quan trong de ban co duoc mot nen tang kien thuc co ban cung su khoi dau day tu tin khi hoach dinh va thuc hien chien luoc cho to chuc cua minh.

Chien luoc la gi?

Theo nghia thong thuong, chien luoc (xuat phat tu goc tu Hy Lap la strategos) la mot thuat ngu quan su duoc dung de chi ke hoach dan tran va phan bo luc luong voi muc tieu danh thang ke thu. Carl von Clausewitz - nha binh phap cua the ky 19 - da mo ta chien luoc la “lap ke hoach chien tranh va hoach dinh cac chien dich tac chien. Nhung chien dich ay se quyet dinh su tham gia cua tung ca nhan”. Gan day hon, su gia Edward Mead Earle da mo ta chien luoc la “nghe thuat kiem soat va dung nguon luc cua mot quoc gia hoac mot lien minh cac quoc gia nham muc dich dam bao va gia tang hieu qua cho quyen loi thiet yeu cua minh”.

Ngay nay, cac to chuc kinh doanh cung ap dung khai niem chien luoc tuong tu nhu trong quan doi. Chien luoc la ke hoach kiem soat va su dung nguon luc cua to chuc nhu con nguoi, tai san, tai chinh… nham muc dich nang cao va bao dam nhung quyen loi thiet yeu cua minh. Kenneth Andrews la nguoi dau tien dua ra cac y tuong noi bat nay trong cuon sach kinh dien The Concept of Corporate Strategy. Theo ong, chien luoc la nhung gi ma mot to chuc phai lam dua tren nhung diem manh va yeu cua minh trong boi canh co nhung co hoi va ca nhung moi de doa.

Bruce Henderson, chien luoc gia dong thoi la nha sang lap Tap doan Tu van Boston da ket noi khai niem chien luoc voi loi the canh tranh. Loi the canh tranh la viec dat mot cong ty vao vi the tot hon doi thu de tao ra gia tri ve kinh te cho khach hang. Henderson viet rang “Chien luoc la su tim kiem than trong mot ke hoach hanh dong de phat trien va ket hop loi the canh tranh cua to chuc. Nhung dieu khac biet giua ban va doi thu canh tranh la co so cho loi the cua ban”. Henderson tin rang khong the cung ton tai hai doi thu canh tranh neu cach kinh doanh cua ho giong het nhau. Can phai tao ra su khac biet moi co the ton tai. Michael Porter cung tan dong nhan dinh cua Henderson: “Chien luoc canh tranh lien quan den su khac biet. Do la viec lua chon can than mot chuoi hoat dong khac biet de tao ra mot tap hop gia tri doc dao”.

Hay xem nhung vi du dien hinh sau:

Southwest Airlines da tro thanh mot hang hang khong co loi nhuan cao nhat Bac My nho vao viec tu tao cho minh su khac biet bang chien luoc kinh doanh dac biet: ban ve gia thap, khoi hanh thuong xuyen, phuc vu chu dao va cung cap dich vu lam hai long khach hang.

Cach thuc kinh doanh theo kieu ban dau gia truc tuyen da tao ra mot su khac biet lon cho eBay. Muc dich cua eBay la phuc vu quang cao rao vat, kinh doanh tren mang, va mo cac phien dau gia chinh thuc, nhung voi cach thuc don gian, hieu qua va pho bien. San ban dau gia truc tuyen nay da lam eBay tro nen khac biet so voi cac doi thu canh tranh truyen thong.

Chien luoc cua Toyota trong viec phat trien xe Prius su dung dong co hybrid(1) da tao ra loi the canh tranh trong mot phan khuc thi truong o to quan trong: nhung khach hang muon co mot chiec xe khong gay o nhiem moi truong, it tieu hao nang luong, hoac loai o to voi ky thuat tien tien nhat.

Nho nhung chien luoc tao su khac biet nay, cac cong ty tren da co duoc loi the canh tranh so voi doi thu. Southwest Airlines la hang hang khong My co loi nhuan cao nhat, con eBay la cong ty thuong mai dien tu thanh cong nhat. Trong khi do, Toyota co danh sach khach hang dang ky mua xe hybrid dai den bon thang. Su khac biet co the the hien o nhieu hinh thuc. Ngay ca nhung san pham giong nhau van co the tro nen khac biet nho gia ca tot hon, kha nang cung cap nhanh hon hay viec giao hang uy tin hon.

Di nhien, ban than su khac biet khong du de tao loi the canh tranh hay dam bao su thanh cong trong kinh doanh. Su khac biet ay phai dem lai gia tri huu dung cho khach hang. Mot chiec xe toc do cao co the “khac biet” nhung van khong du suc thu hut khach hang. Trong khi do, mot chiec xe hybrid chay bang xang va dien lai khac biet theo cach tao ra gia tri cao hon cho khach hang la tiet kiem nhien lieu va it xa khi o nhiem. Do la nhung gia tri duoc khach hang danh gia cao.

Vay chien luoc la gi? Chien luoc la mot ke hoach nham dem lai cho to chuc mot loi the canh tranh so voi doi thu. Chien luoc la hieu duoc muc tieu cua nhung viec ban dang lam va tap trung vao viec lap ke hoach de dat duoc muc tieu do. Mot chien luoc tot, duoc thuc hien hieu qua se giup cac nha quan ly va nhan vien moi cap xac dinh muc tieu, nhan biet phuong huong hanh dong, gop phan vao su thanh cong cua to chuc. Trai lai, mot to chuc khong co chien luoc ro rang chang khac nao con thuyen khong nguoi lai.

Chien luoc duoc ap dung o ca cap cong ty va phong ban. General Electric co nhieu bo phan hoat dong trong nhung linh vuc khac nhau: dong co may bay, thiet bi gia dung, dich vu von, he thong chieu sang, y te, nhua deo, he thong dien, phan phoi va kiem soat dien. Tham chi cong ty con so huu ca NBC - mot trong cac mang truyen hinh lon cua My. Moi bo phan deu co nhung chien luoc hoat dong rieng nhung phai phu hop voi chien luoc tong the cua cong ty.

Chien luoc va mo hinh kinh doanh

Mot so nguoi nham lan chien luoc voi mo hinh kinh doanh. Thuat ngu mo hinh kinh doanh bat dau duoc su dung rong rai vao cuoi thap nien 1980 – thoi diem ma may tinh ca nhan va phan mem da tro nen pho bien. Nho su doi moi phan mem ma cac cong ty co the de dang “lap mo hinh” cho chi phi va doanh thu lien quan den moi hoat dong kinh doanh. Sau khi da lap mo hinh nay, chi can mot vai lan nhan phim la co the biet duoc tac dong cua nhung thay doi doi voi loi nhuan – vi du: thay doi ve don gia, ty le loi nhuan tren doanh thu va gia cua nha cung ung. Cac bao cao tai chinh theo quy uoc la nhung chung tu chinh yeu de lap mo hinh kinh doanh. Khi thuong mai dien tu bat dau phat trien manh me, thuat ngu nay tro nen thong dung. Tuy nhien, da phan moi nguoi deu khong the dien dat chinh xac y nghia cua cum tu nay.

Cac nha nghien cuu dinh nghia mo hinh kinh doanh la nen tang kinh te cua chien luoc, la co che, cach thuc de cong ty san xuat va phan phoi san pham hay dich vu. Mo hinh kinh doanh it lien quan den nhung gi lam cho san pham hay dich vu ay tro nen khac biet cung nhu nhung gi dem lai loi the canh tranh. Mo hinh kinh doanh tra loi nhung cau hoi sau: Dieu nay co tac dung nhu the nao? Bang cach nao chung ta co the chuyen giao gia tri cho khach hang voi chi phi hop ly?

Moi to chuc neu muon ton tai can duoc xay dung tren mot mo hinh kinh doanh hieu qua, nhung mo hinh kinh doanh khong phai la chien luoc. Mo hinh kinh doanh mo ta cach thuc cac bo phan cua mot to chuc duoc gan ket voi nhau thanh he thong de tao ra loi nhuan, nhung chung khong dong vai tro trong viec canh tranh - khia canh quan trong cua nang luc hoat dong. Canh tranh la nhiem vu cua chien luoc.

Nhung cong ty lon manh va thu duoc nhieu loi nhuan nhat deu bat nguon tu mo hinh kinh doanh hieu qua. eBay la mot vi du dien hinh. Cong ty nay bat nguon tu mot mo hinh kinh doanh rat don gian va truyen thong. Giong nhu mot cong ty dien thoai duong dai, eBay da tao ra mot co so ha tang cho phep moi nguoi giao tiep voi nhau voi mot muc phi khiem ton moi lan su dung. Co so ha tang cua cong ty dua tren nen tang trang Web dien tu gom phan mem, may chu va cac quy tac cho phep nguoi mua, nguoi ban gap nhau va thuc hien cac giao dich cho moi loai hang hoa. Cong ty khong tham gia vao cac giao dich nay nen tranh duoc nhieu chi phi. Trach nhiem duy nhat cua cong ty la duy tri he thong thong tin va su trung thuc cua quy trinh dau gia.

Mo hinh eBay that don gian voi vai tro la mot co che phat sinh thu nhap. Doanh thu cua eBay la tu phi cua nguoi ban. Doanh thu nay se trang trai cho chi phi xay dung, duy tri co so ha tang truc tuyen, tiep thi thuong xuyen, phat trien san pham, chi phi quan ly de doanh nghiep hoat dong cung nhu thu hut nguoi mua va nguoi ban den website. Gia tri thuc cua nhung doanh thu va chi phi nay la loi nhuan cho cac co dong cua eBay. Ngoai tinh don gian, suc manh cua mo hinh eBay con nam o cho chi can tuyen dung mot so it nhan vien chinh thuc va cac cong tac vien ben ngoai la ho co the dam nhan mot luong giao dich khong lo ngay cang tang. Hon the nua, khoi luong giao dich (va doanh thu) co the tang gap doi chi nho nhung khoan dau tu tuong doi khiem ton. Hoat dong nay khac nhieu voi chien luoc da dinh cua cong ty, do la xay dung va ho tro dac luc thi truong tren mang, mot thi truong phong phu va hieu qua nhat – mot thi truong ma bat ky ai, o bat cu noi dau, deu co the mua ban hau nhu moi thu.

Tu vi du nay ta co the thay chien luoc va mo hinh kinh doanh la nhung khai niem khac nhau, du chung co lien quan den nhau. Chien luoc tao nen su khac biet va dem lai loi the canh tranh, con mo hinh kinh doanh giai thich cac khia canh kinh te ve cach thuc ma to chuc hoat dong va tim kiem loi nhuan.

Quy trinh chien luoc

Quy trinh chien luoc la mot tap hop cac hoat dong bien dau vao thanh dau ra. Quy trinh nay duoc trinh bay trong hinh I-1. Chien luoc duoc lap dua tren nhiem vu cua cong ty. Nhiem vu nay xac dinh muc tieu va nhung gi can lam cho khach hang cung nhu nhung thanh phan lien quan khac. Can cu vao nhiem vu nay, cap lanh dao se dinh ra cac muc tieu. Nhung muc tieu nay la bieu hien ro rang cho nhiem vu cua to chuc va duoc dung de lap ke hoach hanh dong va danh gia quy trinh. Nhu duoc trinh bay trong hinh ve, nhung muc tieu nay nen duoc dan dat bang kien thuc thuc te ca ve moi truong marketing/kinh doanh ben ngoai lan ve nang luc cua to chuc.

Thong thuong, viec lap chien luoc bat dau bang cach nghien cuu rong rai va phan tich, dong thoi thuc hien mot quy trinh ma thong qua do cap lanh dao nhan biet duoc nhung van de uu tien hang dau ma to chuc can giai quyet de thanh cong ve lau dai. Doi voi moi van de uu tien, cac phong ban va nhom lap ra cac ke hoach hanh dong cap cao. Mot khi da trien khai nhung ke hoach hanh dong nay, cac muc tieu va dinh huong chien luoc cap cao cua to chuc se duoc lam ro hon._

Viec lap chien luoc co the mat thoi gian va doi hoi co su trao doi nhieu lan giua cap quan ly va cac phong ban, de tat ca cac ben cung xem xet, thao luan va hoan thien ke hoach. Do do, nhieu chieu huong lap ke hoach khac nhau co the dien ra song song. Viec cac phong ban tham gia vao quy trinh hoach dinh chien luoc dong vai tro quan trong. Cac phong ban co kien thuc phong phu ve nang luc cung nhu moi truong canh tranh ma ho hoat dong, co the dua ra nhung de xuat sang suot ve nhung gi to chuc nen thuc hien. Hon the nua, nhung phong ban duoc dua vao quy trinh hoach dinh co nhieu kha nang hon trong viec ho tro va thuc hien cac ke hoach de ra. Phong ban chinh la cac trung tam thuc hien chien luoc, ho co quyen lanh dao, co nguon nhan luc va cac ky nang can thiet de thuc hien hieu qua.

Bang cach cung nhau thuc hien quy trinh hoach dinh, cap lanh dao va cac truong phong ban dam bao xay dung mot chien luoc phu hop, chat che va co kha nang thanh cong, du chien luoc do la cua ca to chuc hay cua tung bo phan.

Lap chien luoc lien quan den viec thuc hien cong viec phu hop cua cac nha dieu hanh. Thuc hien chien luoc lien quan den viec thuc hien cong viec dung quy trinh cua toan to chuc. Ca nha dieu hanh va quan ly cap thap hon phai tap trung cao do vao viec thuc hien chien luoc, vi ngay ca mot chien luoc tuyet voi cung tro nen vo nghia neu khong duoc thuc hien dung cach. Hy vong cuon sach Chien luoc kinh doanh hieu qua nay se giup cac to chuc khac phuc nhung van de kho khan trong viec thuc thi chien luoc, nhanh chong dat duoc nhung muc tieu ma to chuc da de ra.

Nguon: Chien luoc kinh doanh hieu qua - First News va NXB Tong hop TPHCM

Loi gioi thieu Chien luoc kinh doanh hieu qua
Viet Bao

Comment :Loi gioi thieu Chien luoc kinh doanh hieu qua
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Loi gioi thieu Chien luoc kinh doanh hieu qua bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Loi gioi thieu Chien luoc kinh doanh hieu qua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Loi gioi thieu Chien luoc kinh doanh hieu qua ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Văn Hóa
Introduction - Effective Business Strategy
competitive advantage, business strategy, action plan, the difference, the realization, involving, introductions, organization, performance , it could be, activities, processes, objectives, EBay, together
An effective strategy together with the excellent work done is the best guarantee for the success of any organization. It is also an undeniable proof of the capacity of the manager ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lời giới thiệu - Chiến lược kinh doanh hiệu quả

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lời giới thiệu - Chiến lược kinh doanh hiệu quả bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Loi gioi thieu Chien luoc kinh doanh hieu qua

Nhan xet, hay lien he ve tin Loi gioi thieu Chien luoc kinh doanh hieu qua co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Loi gioi thieu Chien luoc kinh doanh hieu qua de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tac pham trong chuyen muc Van hoa.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tac pham
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0