Ke toan hang ton kho

Tags: binh quan gia quyen, chi phi ton kho, hoat dong kinh doanh, hang ton kho, ky ke toan, von binh quan, vao tai khoan, gia von, cong ty, mat hang, co the, gia dinh, hang ban, USD, moc


Ke toan hang ton kho
Ton kho la toan bo nguon vao quy trinh san xuat nhu hang cung ung, nguyen vat lieu, phu tung… ma cong ty dung trong hoat dong kinh doanh, ngoai ra con bao gom ca cong viec dang duoc thuc hien - hang hoa dang trong nhieu giai doan san xuat khac nhau - cung nhu thanh pham dang cho xuat kho dem ban hoac van chuyen den khach hang.

Doi voi nhieu cong ty, hang ton kho duoc xem la tai san luu dong quan trong. Ke toan ton kho co hai khia canh dang luu y. Thu nhat, phai xac dinh chi phi hang ton duoc thu mua hay san xuat. Chi phi nay sau do duoc dua vao tai khoan ton kho cho den khi san pham duoc xuat kho dem ban. Khi san pham da duoc van chuyen hoac phan phoi den tay khach hang, chi phi nay duoc ghi thanh tieu phi trong bao cao thu nhap nhu mot phan cua gia von hang ban.

De hieu them ve quy trinh ke toan hang ton kho, hay tuong tuong cac chi phi di vao tai khoan ton kho va sau do duoc chuyen khoi tai khoan nay va tinh cho gia von hang ban trong bao cao thu nhap. Khi san pham duoc chuyen vao kho va sau do duoc lay ra de phan phoi den tay khach hang, chi phi ton kho se duoc chuyen vao mot tai khoan roi lay ra sau tu do. Tuy nhien, ban can phai nhan thay rang nhung dong tien nay khong can phai song song nhau - nghia la, dong chi phi vao va ra khoi tai khoan ton kho khong can phai dat dung thu tu nhu luu luong hang nhap va xuat kho. Nhu duoc trinh bay duoi day, chung ta co the quyet dinh truoc het su dung cac mat hang ton kho nhan duoc gan day nhat vi no giup chung ta uoc tinh chi phi thuc te hon.

Luu chuyen chi phi ton kho

Thoat nhin, ban co the thay khong can thiet dua ra gia dinh ve viec chi phi luu chuyen nhu the nao qua tai khoan ton kho. Chi phi cua moi mat hang duoc dat vao kho co the duoc ghi truc tiep vao tai khoan; va khi san pham duoc lay khoi kho, chi phi nay bi loai tru khoi tai khoan. Bang cach do, chi phi duoc tich luy trong tai khoan nay co the hoan toan khop voi cac mat hang con ton kho, va chi phi hang ban co the bang tong chi phi cua moi mat hang duoc ban den tay khach hang. Mot he thong chi phi ton kho nhu vay duoc goi la he thong nhan dang dich danh.

Viec nhan dang dich danh moi mat hang trong kho tuong doi de neu moi mat hang co tinh rieng biet, nhu tac pham nghe thuat hoac mot do go san xuat theo don dat hang, hoac neu moi mat hang co ma so nhan dang rieng, nhu xe o to. Tuy nhien, su nhan dang dich danh khong thuc te khi cac mat hang ton kho khong the xac dinh la rieng biet, vi du: lua mi, vi mach may tinh, hay moc dong de san xuat gia treo cua Cong ty Amalgamated. Trong nhung truong hop nay, cac ke toan vien thuong gia dinh su luu chuyen chi phi thong qua tai khoan ton kho khong nhat thiet lien quan den viec luu chuyen thuc te cua hang hoa.

Van de ke toan doi voi nhung mat hang ton kho giong nhau dong loat rat phuc tap do co the cong ty da thanh toan chung voi nhieu gia khac nhau. Vi du, Cong ty Amalgamated co 5.000 moc dong nam trong kho. Do lam phat va mot so yeu to khac, cong ty phai tra 0,1 USD cho 1.500 chiec, 0,12 USD cho 2.000 chiec, va 0,08 USD cho 1.500 chiec con lai. Vay khi cong nhan su dung 200 chiec de rap vao gia treo, chi phi nao se duoc tinh vao gia hang ban? Nhin chung, moc nao cung giong nhau ngoai tru don hang va chi phi tinh cho Amalgamated.

Co ba phuong phap chung duoc su dung trong viec tinh toan chi phi ton kho la: binh quan gia quyen, nhap truoc - xuat truoc (FIFO), va nhap sau - xuat truoc (LIFO). Mot cong ty co the chon bat ky mot trong ba phuong phap neu tren va su dung nhat quan cho moi phan loai ton kho, bat ke hang hoa duoc nhap va xuat kho nhu the nao.

Su dung phuong phap binh quan gia quyen doi hoi ban phai tinh don gia von binh quan cua cac mat hang ton kho dau ky cong voi nhung vat lieu da mua trong ky ke toan nham xac dinh gia von hang ban va hang ton kho con lai cuoi ky. Don gia von binh quan thuong duoc cho la don gia dai dien cho toan bo mat hang co san de ban trong ky ke toan. Thay vi doi den cuoi ky ke toan de tinh don gia von binh quan, mot so cong ty dung gia von don vi da duoc xac dinh truoc cua tat ca cac hoat dong xay ra trong suot thoi ky ke toan. Day la he thong dinh gia tieu chuan va la bien the cua phuong phap binh quan gia quyen. Bat ky su khac biet nao giua don gia von binh quan thuc te va don gia tieu chuan da duoc xac dinh truoc trong suot mot ky thuong duoc cong vao hoac tru ra khoi gia von hang ban cho ky do.

Phuong phap nhap truoc - xuat truoc (FIFO), duoc thuc hien dua tren co so gia dinh rang, so hang xuat ra khi co giao dich mua ban la so hang cua lan nhap truoc. Nhu vay, gia von hang ton kho cuoi ky duoc tinh theo gia cua lan nhap sau.

Phuong phap nhap sau - xuat truoc (LIFO) trai nguoc voi phuong phap FIFO. Phuong phap nay duoc thuc hien dua tren co so gia dinh rang so hang xuat ra la so hang cua lan nhap sau. Nhu vay, gia von hang ton kho cuoi ky duoc tinh theo gia cua lan nhap truoc.

Mot so nuoc khong cho phep su dung phuong phap LIFO. Tuy nhien, phuong phap nay duoc su dung kha pho bien tai My. Mot ly do quan trong cho su pho bien nay vi LIFO la bien phap hieu qua hon de danh gia gia von ton kho hien tai. Khi cac gia von nay hop voi doanh thu ban hang hien tai, ca nha dau tu lan nha quan ly deu hieu ro hon dieu gi dang xay ra trong doanh nghiep. Mot ly do khac nua cho viec su dung pho bien LIFO la lam phat thuong lam cho hang ton duoc mua hien tai dat do hon. Gia von tang nay lam giam kha nang sinh loi tu viec ban hang, keo theo giam no thue phai tra.

Do la luat

Doi voi hau het cac phuong phap ke toan, luat thue cua My khong yeu cau su dung cung mot phuong phap trong cac bao cao tai chinh do cong ty phat hanh cho cac co dong, cung nhu trong cac bao cao tai chinh ve thue. Tuy nhien, LIFO la truong hop ngoai le. Mot cong ty khi su dung phuong phap LIFO nham tiet kiem thue phai dong thoi su dung phuong phap LIFO trong cac bao cao cua minh phat hanh cho cac co dong. Vi ly do nay, viec nop thue thap cung co diem bat loi: sau nay cap quan ly phai bao cao voi cac co dong ve nhung khoan thu nhap thap hon so voi truong hop su dung mot phuong an gia dinh ton kho thay the.

De hieu them ve su anh huong cua ba phuong phap - binh quan gia quyen, LIFO, va FIFO - doi voi gia von hang ban, hay xem vi du sau. Cong ty Amalgamated luu kho mot so moc dung de san xuat gia treo cao cap voi so luong co han. Trong nam 2002, do gia dong tang, gia phai tra cho cac nha cung ung nhung chiec moc loai nay cung tang dang ke. Gia nay trong nam 2002 duoc tinh nhu sau:

1 thang 2 50 x 6,00 USD 300 USD

1 thang 4 50 x 7,50 USD 375 USD

1 thang 5 50 x 8,50 USD 425 USD

1 thang 7 50 x 9,00 USD 450 USD

1 thang 10 50 x 10,50 USD 525 USD

Tong cong 2.075 USD

Truoc nam 2002, gia ca on dinh. Vao thang 1 nam 2002, cong ty con 29 moc dong, moi moc co chi phi 5 USD. Cuoi nam, con so ton kho nay tang len thanh 54 cai.

Neu ton kho duoc dinh gia dinh ky, gia tri ton kho xet theo gia goc va gia moc ban ra phu thuoc vao gia dinh luu chuyen ton kho (bang 3-1). Chu y rang khi tinh toan LIFO, binh quan gia quyen, va FIFO, chung ta tinh gia moc ban ra bang cach bat dau voi gia moc co san de su dung (2.220 USD cho moi truong hop). Cuoi nam, voi moi phuong phap, chung ta giam con so do bang gia cua 54 don vi san pham co san. Vi du, khi tinh theo LIFO, gia cua 54 moc con lai duoc xem la gia cua nhung moc duoc mua dau tien (voi gia thap nhat).

Doi voi nha quan ly, dieu quan trong can nho la gia dinh luu chuyen gia ton kho tac dong den gia hang ban, thu nhap thuan duoc bao cao, va gia tri ton kho se duoc the hien trong tai san luu dong trong bang can doi ke toan. Hon nua, neu gia hang ton kho tang va phuong phap LIFO duoc su dung, thi viec nhap vao gia ton kho cu bang cach giam so luong ton kho dang co (goi la phuong phap thanh ly bang LIFO) se lam vo thu nhap thuan. Day la dieu co the khong chap nhan duoc trong cac ky ke toan tuong lai.

Chung ta co the ket luan rang ke toan hang ton kho kha don gian, bao gom hai buoc: thu nhat, ban phai tinh duoc gia cua cac mat hang them vao ton kho; thu hai, ban phai quyet dinh se dung phuong phap nao de tinh gia cac mat hang nay khi chung duoc ban hoac giao den tay khach hang.

Nguon: Tai chinh danh cho nguoi quan ly - First News va NXB Tong hop TPHCM

Ke toan hang ton kho
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Những kinh nghiệm du lịch mùa đông ở miền Bắc

Du lịch mùa đông, đặc biệt là ở miền Bắc luôn là lựa chọn của nhiều người để khám phá cảnh đẹp Việt Nam và thể hiện phong cách cá nhân. Tuy nhiên, làm thế nào để du lịch mùa đông mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, độc giả có thể tham khảo thêm một số kinh nghiệm du lịch mùa đông ở miền Bắc dưới đây.

Nghìn lẻ chuyện tuần qua (14/12 - 20/12)

Hành trình 81 giờ giải cứu 12 công nhân; Tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Ninh; Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật; Vụ chìm đò, 6 người chết: tang thương xóm nghèo; Xe quân sự rơi xuống vực, 5 chiến sỹ hy sinh.... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

TQ tận dụng KT Nga gặp khó khăn để vun vén

Những ngày cuối cùng của tháng 12 đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường dầu mỏ giữa OPEC, Mỹ và Nga – một cuộc chiến mà ảnh hưởng của nó đang dần lan rộng lên mọi khu vực trên thế giới mà hầu hết trong số đó là các ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt là với nền kinh tế Nga.

Tìm hiểu: binh quan gia quyen, chi phi ton kho, hoat dong kinh doanh, hang ton kho, ky ke toan, von binh quan, vao tai khoan, gia von, cong ty, mat hang, co the, gia dinh, hang ban, USD, moc

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kế toán hàng tồn kho

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kế toán hàng tồn kho bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ke toan hang ton kho

Nhan xet, hay lien he ve tin Ke toan hang ton kho co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ke toan hang ton kho de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tac pham trong chuyen muc Van hoa.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tac pham
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0