Ke toan chi phiKe toan chi phi

Ke toan chi phi la mot nhanh cua ke toan, co nhiem vu luu chep chi phi truc tiep va gian tiep lien quan den viec san xuat moi don vi san pham va dich vu do cong ty cung cap.

Cac nha quan ly co the su dung thong tin nay vao nhieu muc dich:

+ Trien khai gia ban hop ly doi voi hang hoa va dich vu cua cong ty

+ Xac dinh chi phi vuot ngoai tam kiem soat

+ Tap trung vao cac chi phi dac biet de tien hanh giam gia dan dan

+ Quyet dinh xem loai san pham va dich vu nao mang lai loi nhuan cho cong ty, con loai nao khong

Mot so chi phi duoc xem la truc tiep, cac chi phi khac la gian tiep. Nhan vien ke toan chi phi va nha quan ly nen quan tam den hai loai chi phi nay. Voi Cong ty Amalgamated, chi phi cho vat lieu can thiet nhu dinh vit, keo dan, go, moc dong va nhan cong duoc tinh la chi phi truc tiep de san xuat ra san pham cua cong ty. Chi phi gian tiep, thuong duoc goi la chi phi quan ly chung, la nhung khoan chi phi khong the tinh vao chi phi san xuat ra mot don vi san pham cu the nhu tien thue co so ha tang san xuat, chi phi tien ich, luong bong cua cac nhan vien hanh chinh va dieu hanh, thue bat dong san, va cac chi phi giai tri hang nam cua cong ty. Trong nhieu truong hop, chi phi quan ly chung duoc phan bo cho cac san pham cong ty san xuat ra theo mot so cong thuc.

Vi du, cac nhan vien ke toan chi phi cua Cong ty Amalgamated ghi chep lai toan bo chi phi lien quan, ngay ca nhung chi phi nho nhat, vao muc chi phi san xuat gia treo Model 1, dong san pham chinh cua cong ty. Ho tinh den cac chi phi ve thoi gian van hanh may, thoi gian lao dong, nguyen vat lieu, chi phi van chuyen moi don vi san pham - ngay ca hoa hong thanh toan cho cac dai dien ban hang doc lap. Nhung khoan chi phi truc tiep nay len den 26 USD. Theo ngon ngu trong ke toan, chung ta noi bat cu khoan tien cong ty thu duoc tu mot san pham gia treo Model 1 dai dien cho lai bien te, hoac phan gop cua no vao chi phi quan ly chung va loi nhuan. Cu the hon, lai bien te cua moi san pham duoc xac dinh nhu sau:

Lai bien te = Doanh thu thuan - Chi phi truc tiep

Vi du, neu gia ban cua moi chiec gia treo Model 1 la 50 USD, vay moi chiec gia treo ban ra gop 24 USD (50 USD tru 26 USD cac chi phi truc tiep) vao chi phi quan ly chung va loi nhuan.

Luu y rang cac nhan vien ke toan chi phi cua Amalgamated da cong them 17,55 USD vao chi phi hanh chinh cho moi san pham gia treo Model 1. Gia su rang thong tin ve chi phi cua cong ty la day du va chinh xac, dieu nay co nghia la moi san pham gia treo Model 1 ban ra se gop 6,45 USD vao loi nhuan (50 USD tru 26 USD chi phi truc tiep, tru 17,55 USD chi phi hanh chinh).

Xac lap chi phi theo quy trinh hay theo don dat hang

Thong thuong, tuy vao ban chat doanh nghiep ma cac ke toan vien su dung mot trong hai he thong tinh chi phi khac nhau: xac lap chi phi theo quy trinh hay xac lap chi phi theo don dat hang. Xac lap chi phi theo quy trinh chi hieu qua khi mot cong ty san xuat hang loat san pham giong nhau nhu oc vit, vi mach may tinh hoac bong den… He thong chi phi nay tap trung vao chi phi cua nhieu buoc trong qua trinh san xuat - vi du, pha tron, day, cat, va dong goi. Nguyen vat lieu va chi phi cho moi buoc deu duoc tinh, sau do chia cho so luong don vi san pham hoan tat.

Xac lap chi phi theo don dat hang phu hop hon cho qua trinh san xuat theo don dat hang. Vi du, mot hang che tao may theo don dat hang se su dung phuong phap nay. Cach tinh chi phi theo don dat hang se xac dinh toan bo chi phi lien quan den mot cong viec cu the, ca chi phi gian tiep va truc tiep.

Su dung thong tin ve chi phi

Nha quan ly su dung thong tin ve chi phi de hieu va kiem soat cac bien so xac dinh kha nang sinh loi. Vi du, nhieu cong ty san xuat dinh ra mot muc chi phi chuan cho moi khoan chi phi truc tiep, nhu chi phi lao dong moi don vi, thoi gian su dung may cho moi don vi, chi phi mua go cho moi don vi. Sau do phong ke toan se lam bao cao hang thang ve chi phi thuc te cho moi don vi san pham. Cac nha quan ly co the de dang thay su chenh lech giua chi phi thuc te va chi phi chuan, tu do co the dieu tra nguyen nhan neu nhung khac biet nay vuot qua tam kiem soat. Ngoai ra, ho con co the xac dinh cac yeu to chinh gop phan vao chi phi va cong viec de quan ly chung. Vi du, cac nha quan ly cua Amalgamated co the thay rang lao dong la yeu to dong gop chinh vao chi phi san xuat ra gia treo Model 1. Thong tin nay khuyen khich ho kiem tra lai qua trinh san xuat de xem lieu ho co the thay doi quy trinh san xuat ra so luong san pham tuong tu nhung voi so gio lao dong it hon hay khong. Hoac ban quan ly co the nghien cuu bat ky thiet bi san xuat nao co the thay the lao dong voi chi phi tren don vi san pham thap hon.

Xac lap chi phi dua tren hoat dong

Chi phi quan ly chung, hay con goi chi phi gian tiep, la diem yeu trong nhieu he thong ke toan chi phi. Thong thuong, ke toan vien su dung cac cong thuc don gian de phan bo cac chi phi gian tiep. Vi du, nhieu nguoi phan bo tong chi phi gian tiep cho cac san pham theo so gio lao dong quy cho moi san pham. Phuong phap nay hop ly mien la chi phi lao dong la chi phi san xuat lon nhat. Cac phuong phap khac chia chi phi gian tiep thanh ty le tuong xung voi doanh thu co duoc tu moi san pham. Dieu nay cung co ly mien la san pham khong co nhieu khac biet.

Tuy nhien, ngay nay lao dong hiem khi duoc xem la yeu to chi phi chinh, va hau het cac nha may deu co kha nang san xuat nhieu loai san pham khac nhau. Do do, cac cong thuc phan bo chi phi su dung truoc day khong con phu hop de cho ra nhung con so chinh xac ve cac khoan chi phi gian tiep. Tren thuc te, nhung cong thuc tinh toan nay co the de dang lam cho cac nha quan ly tap trung vao day manh san xuat cac san pham khong mang lai loi nhuan va bo qua cac dong san pham sinh loi nhat cho cong ty minh. De hieu su bat tuong xung giua kha nang sinh loi thuc te va kha nang sinh loi the hien ben ngoai dien ra nhu the nao, hay xem nhung gi da xay ra cho mot cong ty co truyen thong lay gio lao dong de phan bo chi phi quan ly chung. Vao thoi diem ma lao dong con la chi phi chinh trong qua trinh san xuat, chi phi nay gop mot phan chinh trong tong chi phi chung cua cong ty, thi cong thuc nay to ra hieu qua. Tuy nhien, khi mot so dong san pham duoc hien dai hoa va tiet kiem lao dong nho vao quy trinh tu dong hoa, vai tro cua chi phi lao dong trong tong chi phi phai thanh toan bi thu hep lai. Trong khi do, loi nhuan thu duoc tu cac san pham nay co xu huong tang len. Nhung chi phi phai thanh toan khong bien mat, chi don gian duoc chuyen sang cho khac.

Vi the, cac dong san pham khac - dac biet la nhung san pham doi hoi luong lao dong tham gia san xuat lon - se chiem phan lon nhat trong chi phi quan ly chung cua toan cong ty. Dieu nay lam kha nang sinh loi cua cac san pham cua nhung cong ty nay co ve tuong doi bi han che. De thay duoc dieu nay xay ra nhu the nao, hay xem hai san pham sau, moi san pham deu co doanh thu thuan nhu nhau (14 USD) va co cung chi phi san xuat truc tiep, van chuyen va phan phoi (5 USD). San pham A va san pham B co chung lai bien te. San pham A dan dau thi truong va duoc tieu thu manh. Nhung do qua trinh san xuat doi hoi nhieu lao dong tham gia, cong thuc tinh chi phi cua cong ty nay phan bo chi phi quan ly chung cao hon - do vay, san pham A duoc nhin nhan la lo 1 USD. So voi san pham A, san pham B it duoc chu y hon. Tuy nhien, do luong lao dong tham gia vao qua trinh san xuat thap, nen phan bo chi phi quan ly chung thap, san pham co ve nhu co kha nang sinh loi cao. Neu tham khao nhung so lieu nay, cap quan ly co the de dang dua ra nhung quyet dinh sai lam: ngung san xuat san pham A, tang san xuat cho san pham B. Nhung quyet dinh nhu vay tham chi co the nhan chim nhung cong ty hang dau!

H.Thomas Johnson va Robert Kaplan da dua ra mot cach tinh moi cho cac chi phi nay. Phuong phap nay duoc goi la xac lap chi phi dua tren hoat dong (ABC - activity-based costing). ABC la phuong phap tinh chi phi xac dinh so luong cac moi lien he giua nhung hoat dong cu the va nhung nhu cau ma cac hoat dong nay thuc hien tu cac nguon luc cua to chuc. Trong khi cac he thong ke toan chi phi truyen thong phan bo chi phi ho tro va gian tiep den san pham thong qua cac thong so do luong nhu thoi gian lao dong truc tiep, thoi gian su dung may, hoac chi phi vat lieu, ABC ghi nhan rang voi cac san pham, khach hang, nhan hieu va cac kenh phan phoi khac nhau se co nhu cau su dung nguon von cong ty khac nhau. Do do, ABC bat dau bang cach tao ra mot he thong thu bac ve cac hoat dong, sau do phan bo chi phi phu hop voi tung hoat dong lien quan. Phuong phap nay tinh toan cac hoat dong thuc te lien quan de san xuat ra mot san pham cu the (hoac phan phoi mot dich vu cu the) va co gang tinh chi phi cua nhung hoat dong nay. Vi du, thay vi phan bo tong chi phi cua mot may cho mot loat cac san pham dua tren mot cong thuc, cac ke toan vien su dung phuong phap ABC se biet duoc can co bao nhieu thoi gian cho mot may (gom ca thiet lap…) de san xuat ra mot thanh pham, sau do phan bo chi phi tuong ung. ABC cung tap trung vao cac kich to chi phi co kha nang huong dan su phan bo. Vi du, chi phi cua bo phan nguon nhan luc cung duoc tinh vao cac san pham dua tren so luong dau nguoi cho tung don vi san pham.

ABC duoc pho bien nhanh chong, vi phuong phap nay lien quan den su can bang cac yeu to khac nhau: de chinh xac hon, mot doanh nghiep phai danh nhieu thoi gian va nguon luc vao viec tinh toan va danh gia cac hoat dong phat sinh chi phi. Mot cong ty phai mong doi mot nguon loi ro rang tu y tuong da co - va tham chi neu co loi di nua, lieu co du de ung ho cho viec tai lap cac he thong can thiet?

Tom tat

Khi noi ve ke toan, co rat nhieu dieu con phai thao luan ben ngoai nhung gi chung ta vua de cap tren day. Tuy nhien, nhung van de neu trong chuong nay du giup ban hieu nhung diem duoc xem la quan trong trong ke toan va co anh huong den kha nang thuc hien cong viec cua ban voi vai tro la nha quan ly:

+ Nhung nguyen tac ke toan duoc thua nhan rong rai

+ Ke toan tien va ke toan don tich

+ Ke toan ton kho

+ Ke toan khau hao

+ Cac hinh thuc cho thue

+ Nguyen tac chi phi goc

+ Ke toan chi phi

Trong do, ke toan chi phi la mot loai hinh ke toan ma cac nha quan ly co kha nang phai doi mat nhieu nhat. Loai ke toan nay co the giup ban biet hoat dong nao hoac san pham nao dong gop mot cach kinh te vao loi nhuan cua cong ty. Ke toan chi phi cung giup ban tranh viec phan bo chi phi quan ly chung tuy tien, han che kha nang sinh loi.

Nguon: Tai chinh danh cho nguoi quan ly - First News va NXB Tong hop TPHCM

Ke toan chi phi
Viet Bao

Video nổi bật

Giáo sư Xoay hát rap về đồng phục Vietnam Airlines, lễ hội đâm trâu, chém lợn
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

TS Nguyễn Thành Như: Việt Nam đứng đầu thế giới về tai nạn "gãy súng"

Gãy dương vật là một "đặc sản" của nam khoa và tại Việt Nam các bác sĩ đã ghi nhận số bệnh nhân bị gãy dương vật ngày càng tăng lên, có thể đánh giá là đứng đầu thế giới về tai nạn này.

TQ xây dựng căn cứ HQ ở Nam Đại Tây Dương để làm gì?

Tờ báo mạng The Epoch Times, trụ sở tại New York, trong ấn bản ngày 29/03/2015 tiết lộ Trung Quốc chuẩn bị kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân tại vịnh Walvis của Namibia. Chính quyền Windhoek không bình luận về tin trên.

Tìm hiểu: chi phi quan ly chung, ke toan chi phi, chi phi truc tiep, don vi san pham, cua cong ty, cac san pham, nha quan ly, cac chi phi, phan bo, co the, su dung, vi du, phi cua, phuong phap, tinh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kế toán chi phí

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kế toán chi phí bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ke toan chi phi

Nhan xet, hay lien he ve tin Ke toan chi phi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ke toan chi phi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tac pham trong chuyen muc Van hoa.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tac pham
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0