Chuong 9 Can chuyen huong chien luoc Cong nghiep dien dien tu gia dung

Chuong 9 Can chuyen huong chien luoc Cong nghiep dien dien tu gia dung

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chuong 9 Can chuyen huong chien luoc Cong nghiep dien dien tu gia dung
Nhu da phan tich trong Chuong 5, den giua nam 2006 Viet Nam se gan nhu hoan tat nghia vu cat giam thue trong khuon kho thuc hien Khu vuc thuong mai tu do ASEAN (AFTA). Cac doanh nghiep trong khu vuc se truc dien mot thi truong rong lon va se tu do chon moi truong dau tu tai nhung nuoc ma san xuat co hieu suat nhat. Dac biet cac cong ty da quoc gia se tai cau truc cac cu diem san xuat, bo hoac thu hep nhung cu diem ma cho den nay ho chon dau tu chu yeu vi duoc bao ho bang quan thue.

Trong chuong truoc ta da ket luan la loi the so sanh cua Viet Nam trong nhung nam toi la cac nganh ve may moc nhu dien, dien tu gia dung, xe may, may tinh, may dien thoai di dong, v.v., va do la nhung nganh co nhu cau lon tren thi truong trong nuoc va tren the gioi. Nhung trong nhung nganh do, nganh dien, dien tu gia dung hien nay dang dung truoc mot thach thuc lon: tu nam 2006 nhieu cong ty da quoc gia co the se chuyen cac cu diem san xuat tu Viet Nam sang cac nuoc ASEAN khac neu chinh sach hien nay cua ta khong thay doi.

9.1. Qua trinh chuyen dich cu diem san xuat trong vung Dong A

Vung Dong A dang tro thanh cu diem san xuat lon nhat the gioi trong nhieu loai hang do dien, dien tu gia dung (Bieu 9.1). Cac nuoc trong vung nay vao nam 2003 san xuat 82% san luong the gioi ve may dieu hoa khong khi, 55% ve may giat, 52% ve tu lanh, 56% ve may hut bui; nam 2004 san xuat 105 trieu chiec tivi mau (70% san luong the gioi), 93 trieu chiec may thu va phat hinh (90%). Do 25 nam tro ve truoc, tai vung Dong A, cac mat hang nay hau het chi san xuat tai Nhat nhung sau do cu diem san xuat chuyen nhanh sang Han Quoc, Dai Loan, roi sang cac nuoc ASEAN, chu yeu la Malaixia va Thai Lan, roi den Trung Quoc11. Vao thang 6-1992, so cu diem san xuat cac mat hang dien, dien tu cua cac cong ty da quoc gia Nhat Ban tai Han Quoc la 62, Dai Loan la 93, Xingapo la 71, nhung den thang 6-2000, cac cu diem do giam con 46, 71 va 60. Nguoc lai, trong thoi gian do, so cac cu diem cung loai tang nhanh tai Thai Lan (tu 63 den 97), Malaixia (tu 121 den 135), Indonexia (tu 14 den 65), Philippin (tu 16 den 48) va Trung Quoc (tu 42 den 273). Theo tu lieu cua Hiep hoi Cong nghe thong tin dien tu Nhat Ban (Denshi Joho Gijutsu Sangyo Kyokai). . Cong nghe trong linh vuc nay de chuyen giao nen cu diem san xuat chuyen dan sang nhung noi nhan cong re va cac phi ton khac cung thap do chinh sach khuyen khich dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) cua cac nuoc. Hien nay, Nhat Ban chi san xuat cac loai cao cap, con lai thi nhap khau tu cac cu diem san xuat cua doanh nghiep Nhat hoat dong tai ASEAN va Trung Quoc.

Hien nay, ngoai Nhat Ban, bon nuoc san xuat nhieu do dien gia dung va co thi phan dang ke la Trung Quoc, Han Quoc, Malaixia va Thai Lan. Rieng Trung Quoc san xuat tren 30% tong san luong the gioi, Han Quoc cung san xuat hau het cac mat hang trong nganh nay voi thi phan tu 5-10%. Thai Lan cung la cu diem san xuat quan trong, dung dau ASEAN trong cac mat hang nhu may giat, tu lanh, may dieu hoa khong khi, va dung thu hai trong nhung mat hang khac. Malaixia dung dau ASEAN ve tivi mau, may hut bui, may thu va phat hinh (VTR/DVD), cassettes. Thai Lan va Malaixia chiem duoc vi tri quan trong hien nay la nho ho da co chinh sach khon ngoan don duoc dong thac FDI tu Nhat sau khi dong yen len gia dot ngot vao cuoi nam 1985. Indonexia di cham hon, hien nay moi chi san xuat voi so luong tuong doi dang ke tivi mau, may thu va phat hinh, va tu lanh.

ASEAN va Trung Quoc dang canh tranh gay gat tai cac thi truong lon nhu Nhat Ban va My. Dau thap nien 1990, Trung Quoc hau nhu chua co kha nang xuat khau sang cac thi truong do nhung den khoang nam 2000 da chiem linh tren duoi 30% tong nhap khau cua Nhat trong hau het cac hang dien va dien tu gia dung11. Trong tong nhap khau do dien, dien tu gia dung cua Nhat vao nam 2000, Trung Quoc chiem 29% may dieu hoa khong khi, 33% may giat, 44% do nhiet dien gia dung, 43% radio, 24% tivi mau. Thi phan cua cac nuoc ASEAN tinh chung la 35%, 30%, 31%, 44% va 67%. Theo Takeuchi (2001a).. Trung Quoc cung co thanh qua tuong tu tai thi truong My voi nhung mat hang nhu may thu thanh, video, do nhiet dien gia dung. Tuy nhien, Trung Quoc chiem thi phan ngay cang lon tai cac thi truong Nhat, My la do ho thay the vi tri cua Han Quoc, Dai Loan hoac My va Nhat chu chua danh bat duoc vi tri cua ASEAN. Cong nghiep dien, dien tu gia dung cua ASEAN giu duoc suc canh tranh quoc te nho da thu hut hieu qua FDI tu Nhat Ban, chat luong dat tieu chuan quoc te va su dung duoc mang luoi tiep thi quoc te do cac cong ty da quoc gia Nhat xay dung trong nhieu thap nien qua. Nhu Bang 9.2 cho thay, FDI cua Nhat chiem mot ty le rat cao (dac biet la trong tivi mau, may dieu hoa khong khi va tu lanh) trong tong luong san xuat hang dien, dien tu gia dung tai ASEAN. Ngoai ra, Thai Lan va Malaixia da xay dung duoc cac cum cong nghiep cho nganh dien gia dung, voi su phat trien manh me cua cac loai cong nghiep phu tro. Nhu cau the gioi, dac biet tai Dong A, ve nhung mat hang nay se tang nhanh, do do ASEAN se tiep tuc la cu diem quan trong cua the gioi trong tuong lai.

Van de quan trong hien nay la sau khi AFTA thuc hien hoan toan, co cau san xuat giua cac nuoc ASEAN se thay doi ra sao? Giua nhung nuoc san xuat lon nhu Thai Lan va Malaixia, thue quan khong cao vi cac nuoc nay ngay tu khi bat dau phat trien cac nganh nay da theo chien luoc huong vao xuat khau, hang san xuat ra da co suc canh tranh quoc te nen it can bao ho. Do do, giua Thai Lan va Malaixia, se it co truong hop chuyen dich cac cu diem san xuat da co. Tren thuc te thi nhung nuoc nay da thuc hien xong chuong trinh AFTA tu nam 2003 va cho den nay chua thay co su chuyen dich do trong nganh nay. Nhung van de se khac han khi ban den vi tri cua Viet Nam trong do cong nghiep do dien gia dung con non tre va chu yeu san xuat thay the nhap khau.

9.2. Nganh dien, dien tu gia dung Viet Nam truoc thach thuc AFTA

Cac nganh dien, dien tu gia dung bat dau phat trien tai Viet Nam vao giua thap nien 1990. Phan lon do cac cong ty Nhat nhu Sanyo, Toshiba, Hitachi, Matsushita, Sony va JVC, va cong ty LG cua Han Quoc dau tu san xuat thay the nhap khau. Trong mot thoi gian dai, cho den giua nam 2003, thue nhap khau san pham nguyen chiec la 50%, tu thang 7-2003 giam xuong con 20%, nhung muc thue du de bao ho thi truong trong nuoc trong tung giai doan. Tuy nhien, vi chi cung cap cho thi truong noi dia, mot thi truong con nho, nen quy mo san xuat qua nho, chi bang tren duoi 10%, co loai chi bang 2-3% san luong cua Thai Lan (xem Bang 9.1).

Ngoai quy mo san xuat nho, cac cong ty lap rap do dien gia dung o Viet Nam con gap mot kho khan lon la cong nghiep phu tro chua phat trien, phai nhap khau phan lon linh kien, bo phan ma thue nhap khau cua cac san pham trung gian, phu tro nay lai rat cao. Hien nay, (vao thang 8-2005) thue nhap khau cac loai nay phan lon len toi 50%, thap nhat cung 15%. Tu nam 2006, theo chuong trinh cat giam thue trong khuon kho AFTA, thue nhap khau danh tren cac loai linh kien, bo phan nhap tu cac nuoc ASEAN se giam xuong con 5%, nhung cac cong ty lap rap tai Viet Nam dang va se phai tiep tuc nhap khau nhieu loai linh kien, bo phan tu Nhat va cac nuoc khac ngoai ASEAN vi ASEAN chua the cung cap toan bo cac loai linh kien, bo phan voi pham chat va gia thanh tuong duong voi Nhat hoac cac nuoc khac.

Nhu vay, cac cong ty lap rap do dien, dien tu gia dung mot mat phai tiep tuc nhap khau linh kien, bo phan voi phi ton cao vi thue quan cao nhung mat khac phai canh tranh voi san pham nguyen chiec gia re (vi thue quan giam xuong duoi 5%) nhap khau tu ASEAN ma chu yeu la tu Thai Lan. Tinh hinh cang xau hon vi gan day Viet Nam da thoa thuan voi Thai Lan mot chuong trinh cat giam thue som hon so voi ke hoach AFTA, ap dung cho tu lanh, may giat va may dieu hoa khong khi (bat dau tu thang 4-2005 thue giam tu 20% xuong 10% va tiep tuc giam xuong 5% tu 2006), trong khi theo ke hoach chung ma Viet Nam cam ket trong AFTA thi cho den cuoi nam 2005 muc thue van la 20% (tu thang 1-2006 moi giam xuong 5%). Ly do la vi de hoan chuong trinh thuc hien giam thue trong khuon kho AFTA doi voi 14 mat hang gom linh kien, phu tung xe may va oto nguyen chiec, Viet Nam phai den bu cho nhung nuoc thanh vien ASEAN co loi ich tu xuat khau do dien, dien tu gia dung, trong do co Thai Lan.

Mot van de nua la theo chinh sach hien hanh, nhung cong ty lap rap co ty le noi dia hoa cang cao thi cang duoc huong thue suat thap khi nhap khau linh kien, bo phan. Cho den nay, day la chinh sach co hieu qua nhung chinh sach nay khong the ap dung duoc nua khi Viet Nam gia nhap WTO (vi khong the co chinh sach doi xu phan biet doi voi cac cong ty lap rap cung hoat dong tai Viet Nam).

Nhu vay, chinh sach vua giu muc thue quan cao doi voi linh kien, bo phan nhung vua cho tu do nhap khau san pham nguyen chiec trong khuon kho AFTA dang dat nganh dien, dien tu gia dung cua Viet Nam truoc mot thach thuc rat lon: cac cong ty da quoc gia co the se phai dong cua nha may tai Viet Nam, chuyen nang luc san xuat sang Thai Lan noi co quy mo san xuat lon voi cac nganh cong nghiep phu tro da phat trien (phan lon nhung cong ty dang san xuat do dien gia dung tai Viet Nam cung la nhung cong ty san xuat quy mo lon tai Thai Lan). De tranh truong hop nay, chinh phu nen khan cap bo chinh sach thue quan cao doi voi linh kien, bo phan de giam gia thanh lap rap san pham nguyen chiec va giu chan cac cong ty da quoc gia. Nhu da de cap trong Chuong 8, cac cong ty nganh dien, dien tu cua Nhat Ban danh gia cao tiem nang cua Viet Nam, va theo tinh toan cua nhung cong ty da dau tu tai nuoc ta, neu van de linh kien, bo phan duoc giai quyet, cac san pham nguyen chiec cua ta co kha nang xuat khau sang Nhat Ban va cac thi truong lon khac, va duoi the che AFTA co the xuat khau sang nhieu nuoc ASEAN. Trong truong hop do, quy mo san xuat se mo rong nhanh chong, kich thich su phat trien cua cac nganh cong nghiep phu tro.

Nhu da phan tich o Chuong 8, de xay dung cac nganh cong nghiep phu tro, Viet Nam ngay nay khong the ap dung chinh sach ma Thai Lan va nhieu nuoc khac da thuc hien hon 20 nam truoc (nang cao thue suat linh kien nhap khau nhung phai dong thoi bao ho san pham nguyen chiec). Viet Nam ngay nay khong the bao ho san pham nguyen chiec thi phai theo mot chien luoc khac. Chinh sach toi uu la phai nhanh chong tang nang luc canh tranh de xuat khau duoc san pham nguyen chiec, tu do quy mo san xuat trong nuoc tang nhanh, tao dieu kien de cac cong ty cung cap san pham cong nghiep phu tro dau tu lon. Doanh nghiep co khuynh huong noi dia hoa linh kien, bo phan khi luong san xuat dat quy mo kinh te. Ngoai ra, nhu da nhan manh o Chuong 8, khi san pham nguyen chiec san xuat ca cho thi truong the gioi thi cac cong ty lap rap phai thuong xuyen thay doi co nang, mau ma, kieu dang cua san pham nen phai luon bao dam mot su co dong, trong viec quan ly day chuyen cung cap cac san pham phu tro va do do phai tang ty le noi dia hoa, chu dong tham gia xay dung cac cum cong nghiep.

Trong thoi dai toan cau hoa va khu vuc hoa, phai co chien luoc moi va chinh sach, bien phap thich hop. Thach thuc AFTA qua lon, chung ta khong con thoi gian, can nhanh chong chuyen huong chien luoc.

TRAN VAN THO

Viet Bao

Comment :Chuong 9 Can chuyen huong chien luoc Cong nghiep dien dien tu gia dung
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuong 9 Can chuyen huong chien luoc Cong nghiep dien dien tu gia dung bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chuong 9 Can chuyen huong chien luoc Cong nghiep dien dien tu gia dung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuong 9 Can chuyen huong chien luoc Cong nghiep dien dien tu gia dung ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Văn Hóa
Chapter 9: Need to change strategy: Electronic Industry Electric Appliances
Vietnam, Thailand, China, Japan, Korea, Taiwan, the Free Trade Area, ASEAN, the company National Air-scale production, household electrical appliances, home electronics, companies, production sites, in the framework, base, AFTA
As discussed in Chapter 5, in mid- 2006, Vietnam will almost completed tax cuts obligations under the Free Trade Area (AFTA). Businesses in the region will face a large market and be free ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chương 9: Cần chuyển hướng chiến lược: Công nghiệp điện điện tử gia dụng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chương 9: Cần chuyển hướng chiến lược: Công nghiệp điện điện tử gia dụng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chuong 9 Can chuyen huong chien luoc Cong nghiep dien dien tu gia dung

Nhan xet, hay lien he ve tin Chuong 9 Can chuyen huong chien luoc Cong nghiep dien dien tu gia dung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chuong 9 Can chuyen huong chien luoc Cong nghiep dien dien tu gia dung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tac pham trong chuyen muc Van hoa.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tac pham
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0