Chuong 8 Phuong huong chien luoc cho Viet Nam

Chuong 8 Phuong huong chien luoc cho Viet Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chuong 8 Phuong huong chien luoc cho Viet Nam

De doi pho voi thach thuc tu AFTA va Trung Quoc, Viet Nam can nhanh chong tang suc canh tranh cua mot loat cac nganh cong nghiep xet ra co loi the so sanh de chuyen dich co cau xuat khau sang Trung Quoc va cac nuoc ASEAN. Nhu vay co hai cau hoi can tra loi: Mot la, Viet Nam co loi the so sanh trong nhung nganh nao? Hai la, lam sao de nhanh chong tang suc canh tranh cua nhung nganh do?

8.1. Loi the so sanh tinh va dong cua Viet Nam

Loi the so sanh tinh (static comparative advantage) la loi the hien tai, co nganh da phat huy duoc, canh tranh manh me tren thi truong quoc te, nhung cung co nganh chua phat huy duoc do moi truong hoat dong cua doanh nghiep con nhieu han che. Loi the so sanh dong (dynamic comparative advantage) la loi the tiem nang se xuat hien trong tuong lai gan hay xa khi cac dieu kien ve cong nghe, ve nguon nhan luc va kha nang tich luy tu ban cho phep. Neu co chinh sach tich cuc theo huong tao ra nhanh cac dieu kien do se lam cho loi the so sanh dong som chuyen thanh suc canh tranh hien thuc.

De de phan tich, ta co the chia cac nganh cong nghiep thanh nam nhom:

Nhom A: Nhung nganh co ham luong lao dong cao, chu yeu la lao dong gian don, nhu vai voc, quan ao, giay dep, dung cu lu hanh, dung cu du lich, v.v..

Nhom B: Nhung nganh vua co ham luong lao dong cao vua su dung nhieu nguyen lieu nong lam thuy san nhu thuc pham gia cong cac loai, do uong, v.v..

Nhom C: Nhung nganh co ham luong tu ban cao va dua vao nguon tai nguyen khoang san nhu thep, hoa dau.

Nhom D: Nhung nganh co ham luong lao dong cao, chu yeu la lao dong lanh nghe, lao dong co ky nang cao voi nhieu trinh do khac nhau, nhu do dien gia dung, xe may, may bom nuoc va cac loai may moc khac, bo phan dien tu, linh kien dien tu, v.v..

Nhom E: Nhung nganh cong nghiep co ham luong cong nghe cao nhu may tinh, xe hoi, may cong cu, cac linh kien, bo phan dien tu cao cap, v.v..

Tren thi truong the gioi, Trung Quoc dang canh tranh manh trong nhom A va cac san pham lap rap trong nhom D. Thai Lan va cac nuoc ASEAN di truoc (ASEAN-4) co loi the trong nhom B va cac san pham lap rap trong nhom D. Ca Trung Quoc va ASEAN-4 dang tien len kha cao o thuong nguon cua chuoi gia tri trong cac nganh thuoc nhom D. Nhat Ban va NIEs con duy tri loi the so sanh trong nhom E nhung tang cuong mang luoi san xuat khap ca vung Dong A, do do Trung Quoc va cac nuoc ASEAN cung tham gia ngay cang sau vao cac nganh trong nhom E. Noi chung cac nhom D va E gom nhung nganh lien quan den cac loai may moc, va nhu da phan tich o Chuong 2, dang ngay cang dong vai tro chu dao trong su phan cong o khu vuc Dong A.

Nhom A va nhom B la nhung nganh Viet Nam dang co loi the so sanh. Nhung trong hai nganh chu luc la may mac va giay dep, hien nay Viet Nam moi tap trung trong cong doan gia cong (trong giai doan D cua Bieu do 2.2 o Chuong 2) va chu yeu dua vao lao dong gian don. Cac giai doan cao hon trong chuoi gia tri hoan toan phu thuoc nuoc ngoai. Viet Nam can no luc noi dia hoa cac cong doan co gia tri tinh them cao. Nhung du sao cac nganh nay van la nhom thuoc cac nganh Viet Nam co loi the so sanh tinh, nghia la nhung nganh da va hien dang co suc canh tranh.

Van de quan trong hon la Viet Nam phai xac dinh duoc nhung linh vuc ma nhu cau the gioi dang tang, dong thoi xet ra Viet Nam co loi the so sanh dong se lam chuyen dich co cau san xuat va xuat khau trong tuong lai khong xa. Van de khan cap doi voi Viet Nam hien nay la xac dinh duoc nhung nganh hoi du hai dieu kien nay, va tu do dua ra cac chinh sach tao ra cac tien de, dieu kien de tiem nang bien thanh hien thuc.

Toi cho rang cac nganh thuoc nhom D va mot phan trong nhom E, dac biet la do dien gia dung va may moc lien quan den cong nghe thong tin nhu may tinh ca nhan, dien thoai di dong la nhung nganh co du hai dieu kien neu tren.

Truoc het la ve nhu cau the gioi. Do dien gia dung, may tinh, dien thoai di dong deu la nhung mat hang co dan tinh thu nhap cao (thu nhap tang co khuynh huong lam cho nhu cau cac mat hang do tang cao). Muc do pho cap tai chau A tang nhanh nhung con thap cho thay tiem nang ve nhu cau o khu vuc nay rat lon. Chang han, tu nam 2001 den 2002, do pho cap cua may tinh ca nhan (so chiec dang su dung tren 100 nguoi dan) tai Dai Loan tang tu 25% den 40%, tai Thai Lan tu 3% den 4%, Trung Quoc va Philippin tu 2 den 3%. Ve dien thoai di dong, do pho cap nam 2002 tai Han Quoc la 68%, Malaixia 38%, Thai Lan 26%, Philippin 19% va Trung Quoc 16%. Ve do dien gia dung, thong ke nam 1999 cho thay o Dai Loan, Han Quoc, va Malaixia moi gia dinh da co tu lanh, nhung ty le tai Thai Lan moi co 68%, Philippin 37%, Indonexia 24% va Trung Quoc 6%. Ve may giat, Trung Quoc moi co 2% gia dinh co phuong tien nay va con so do cung chi tu 5-8% tai cac nuoc ASEAN (tru Xingapo va Malaixia). Thong ke moi hon se cho thay do pho cap tai cac nuoc cao hon nhung ro rang la du dia de nhu cau tang con rat lon tai chau A. Tai Nhat Ban va cac nuoc Au - My do pho cap da dat 100% nhung se co nhu cau thay the san pham cu va cac thi truong nay deu lon. Nhu cau the gioi do do se tiep tuc tang manh.

Van de thu hai la Viet Nam co loi the so sanh dong trong nhung nganh nay khong. Co hai cach tiep can bo sung nhau de tra loi cau hoi nay. Thu nhat, ta thu xem trong qua khu nhung nuoc co trinh do phat trien nhu Viet Nam hien nay da buoc vao giai doan phat trien cac nganh nay chua. Nhieu nganh san xuat cac loai may moc, nhat la cac nganh do dien gia dung da bat dau phat trien nhon nhip tai Thai Lan tu khoang 20 nam truoc11. Sau khi kiem chung mot so chi tieu chi trinh do phat trien, toi tam ket luan la kinh te Viet Nam di cham hon Thai Lan khoang 20 nam. Xem Chuong 1. va tai Trung Quoc khoang 10 nam truoc cho thay Viet Nam hoan toan co kha nang day manh phat trien cac nganh nay vao giai doan hien nay. Thu hai, va quan trong hon, la xem cac cong ty da quoc gia trong linh vuc tren dang danh gia moi truong dau tu cua Viet Nam ra sao va hien nay cac du an ho dang trien khai co dac diem gi. Ve diem nay, ta thu khao sat dong huong gan day cua cac cong ty Nhat Ban.

Theo dieu tra vao cuoi nam 2004 cua Ngan hang hop tac quoc te Nhat Ban (JBIC) ve phuong huong lua chon moi truong dau tu cua cac cong ty lon san xuat hang cong nghiep cua Nhat Ban (Murakami va nhung nguoi khac, 2005), Viet Nam duoc xep thu tu trong nhung nuoc duoc danh gia cao (sau Trung Quoc, Thai Lan va An Do)22. Cuoc dieu tra hang nam cua JBIC bat dau tu nam 1992. Vi tri cua Viet Nam tang dan den nam 1997 nhung sau do giam va tang tro lai tu nam 2003. Xem chi tiet o Chuong 13.. Dac biet neu lay rieng cac cau tra loi cua cac cong ty nganh dien va dien tu thi Viet Nam xep thu ba. Dieu tra thuc te cua toi tai cac khu cong nghiep Thang Long, Bien Hoa, Binh Duong va Khu che xuat Tan Thuan trong may nam qua cung cho thay nhung cong ty Nhat Ban trong nganh dien, dien tu co kinh nghiem hoat dong tai Viet Nam deu danh gia cao chat luong lao dong cua ta; ho cho rang ve su linh hoi cac tri thuc co ban va cach thao tac may moc, lao dong Viet Nam bang hoac hon nhieu nuoc xung quanh. Phan tich dong huong dau tu cua Nhat tai Viet Nam gan day cung cho thay rang mot khi khoi dong phat trien cac nganh nay, Viet Nam khong chi dung lai o khau lap rap trong chuoi gia tri o Bieu do 2.2 cua Chuong 2 ma con co the tien thang vao giai doan co gia tri gia tang cao hon. Noi dung dau tu cua cong ty Denso (mot thanh vien trong tap doan Toyota. hay cong ty Nissan Techno tai Khu cong nghiep Thang Long cho thay Nhat da dua sang Viet Nam cong doan thiet ke la cong doan co gia tri cao trong chuoi gia tri vi danh gia cao tiem nang nguon nhan luc co trinh do cao cua lao dong Viet Nam. Tai Thanh pho Ho Chi Minh va cac vung phu can, moi trong vong hai nam nay Nhat da dau tu it nhat la 60 du an trong nganh cong nghe thong tin ma noi dung chu yeu la o khau thiet ke.

Nhu vay phuong huong chien luoc cua cong nghiep Viet Nam da kha ro. Van de la phai dua ra duoc chinh sach, chien luoc cu the de don dau dong thac cong nghiep o Dong A, tao ra mot su chuyen dich manh me cho co cau cong nghiep Viet Nam, phat huy tiem nang de hoi nhap co hieu qua vao trao luu tu do hoa thuong mai o khu vuc nay.

8.2. Chien luoc, bien phap nao?

Lam sao de co the tham gia manh me vao su phan cong o Dong A trong cac nganh san xuat cac loai may moc thuoc hai nhom D va E? O day ta khong co dieu kien di sau vao van de nay, nhung tu phan tich thuc trang cua Viet Nam co the tom tat ba diem lien quan den chien luoc, bien phap nhu sau:

Thu nhat, can chuyen tu chien luoc, chinh sach thay the nhap khau sang chien luoc xuc tien xuat khau. Hau het cac nganh thuoc hai nhom D va E deu dang san xuat tai Viet Nam nhung co mot dac tinh chung la san xuat chu yeu cho thi truong noi dia, duoc bao ho bang quan thue o ca san pham cuoi cung va san pham trung gian nhu bo phan, linh kien. Chinh sach danh thue cao tren linh kien, bo phan de tang ty le noi dia hoa da lam tang gia thanh san pham lap rap, san pham nay do do phai duoc bao ho trong thi truong noi dia. Hon nua, chi san xuat cho thi truong noi dia nen quy mo san xuat qua nho (xem Chuong 9 ve nganh dien, dien tu gia dung), khong phat huy tinh quy mo kinh te (economies of scale)11. Tinh quy mo kinh te la hieu qua trong do phi ton san xuat cua mot don vi san pham (chang han mot chiec xe may, mot tu lanh, v.v...) giam theo luong tang cua quy mo san xuat., cang lam cho gia thanh tang. Do la cai vong luan quan can tro suc canh tranh. Trong qua khu, nhieu nuoc chau A cung theo chinh sach nay nhung phai ton nhieu nam (doi cho thi truong trong nuoc lon manh) moi co suc canh tranh va chuyen sang xuat khau. Tuy nhien, Viet Nam bay gio khong the theo chien luoc nay vi phai giam thue trong cac chuong trinh tu do hoa thuong mai, truoc mat la voi ASEAN va sau nay voi Trung Quoc.

Nhu vay, chinh sach vua giu muc thue quan cao doi voi linh kien, bo phan nhung vua cho tu do nhap khau san pham nguyen chiec trong khuon kho AFTA dang dat cac nganh dien, dien tu gia dung va cac nganh may moc khac cua Viet Nam truoc mot thach thuc rat lon la khong the canh tranh duoc voi hang nhap tu ASEAN va Trung Quoc, va do do nhieu cong ty da quoc gia co the se phai dong cua nha may tai Viet Nam, chuyen sang san xuat tai Thai Lan va cac nuoc co quy mo san xuat lon voi cac nganh cong nghiep phu tro da phat trien (phan lon nhung cong ty dang san xuat do dien gia dung, xe hoi, v.v., tai Viet Nam cung la nhung cong ty san xuat quy mo lon tai Thai Lan). De tranh truong hop nay, chinh phu nen khan cap bo chinh sach thue quan cao doi voi linh kien, bo phan de giam gia thanh lap rap san pham nguyen chiec va giu chan cac cong ty da quoc gia. Nhu da de cap o tren, cac cong ty cua Nhat danh gia cao tiem nang cua Viet Nam, va theo tinh toan cua nhung cong ty da dau tu tai nuoc ta trong nganh dien dien tu gia dung, neu van de linh kien, bo phan duoc giai quyet, cac san pham nguyen chiec cua Viet Nam co kha nang xuat khau sang Nhat va cac thi truong lon khac, va duoi the che AFTA co the xuat khau sang nhieu nuoc ASEAN. Trong truong hop do, quy mo san xuat se mo rong nhanh chong, kich thich su phat trien cua cac nganh cong nghiep phu tro.

De xay dung cac nganh cong nghiep phu tro, trong qua khu cung co nhieu nuoc da ap dung bien phap nang cao thue suat linh kien nhap khau nhung phai dong thoi bao ho san pham nguyen chiec. Viet Nam ngay nay khong the bao ho san pham nguyen chiec thi phai theo mot chien luoc khac. Chinh sach toi uu hien nay la phai nhanh chong tang nang luc canh tranh de xuat khau duoc san pham nguyen chiec, tu do quy mo san xuat trong nuoc tang nhanh, tao dieu kien de cac cong ty cung cap san pham cong nghiep phu tro dau tu lon. That ra, neu nha nuoc co tin hieu ve su thay doi chinh sach theo huong do thi cong ty nuoc ngoai co the se dau tu de xay dung cac cum cong nghiep ngay tu bay gio. Cac loai may moc gom nhieu cong doan nen thuong co su phan cong hang ngang giua cac nuoc trong viec san xuat va cung cap lan nhau cac linh kien, bo phan. Tuy nhien, cong nghe cua nhieu loai trong nhom D tuong doi da tieu chuan hoa va it sai biet ve do sau lao dong hay tu ban. Do do, doanh nghiep co khuynh huong noi dia hoa linh kien, bo phan mot khi luong san xuat dat quy mo kinh te. Them vao do, khi san pham nguyen chiec san xuat ca cho thi truong the gioi thi cac cong ty lap rap phai thuong xuyen thay doi co nang, mau ma, kieu dang cua san pham. Dieu nay buoc ho phai luon bao dam mot su co dong, linh hoat trong viec to chuc quan ly day chuyen cung cap (supply chain management) cua cac san pham phu tro va do do phai tang ty le noi dia hoa, chu dong tham gia xay dung cac cum cong nghiep.

Thu hai, tao moi truong thuan loi de thu hut dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) hon nua. FDI la bien phap huu hieu, la con duong ngan nhat de tang suc canh tranh. Thay doi chinh sach theo huong day manh xuat khau va tu do hoa nhap khau san pham trung gian nhu da noi o tren se thu hut FDI de dang. Ngoai ra, vi cac nganh thuoc hai nhom D va E duoc trien khai thanh mang luoi san xuat toan khu vuc Dong A, nen de tham gia hieu qua vao su phan cong nay, Viet Nam phai tro thanh nhung cu diem san xuat va luu thong co hieu suat moi hap dan cac cong ty da quoc gia. Cu diem san xuat va luu thong co hieu suat la noi bao dam san xuat mot san pham voi gia thanh (cost) re (nho chi phi lao dong, chi phi dau vao thap), chat luong (quality) cao va phan phoi (delivery) dung thoi han. Neu mot co so san xuat nao do khong cung cap dung thoi han thi ca mang luoi san xuat toan khu vuc bi anh huong, do do cac cong ty da quoc gia rat nhay cam ve van de nay khi chon moi truong dau tu. Phan phoi la cong viec cua nha san xuat, cua cong ty da quoc gia, nhung yeu to quy dinh phan phoi la moi truong dau tu trong do ha tang phan cung (he thong giao thong, thong tin, v.v.) va phan mem (thu tuc hanh chinh, thue quan, luat le, quy dinh, v.v.) co vai tro quyet dinh. Phi ton lien quan den viec nay con duoc goi la phi ton noi ket dich vu (service link cost), dang ngay cang tro thanh yeu to quan trong cho viec danh gia moi truong dau tu, nhat la dau tu trong nhung nganh thuoc nhom D va E11. Ve y nghia va lien quan giua phi ton noi ket dich vu voi FDI, co the xem, chang han, Kimura (2005)..

Thu ba, can day manh su lien ket giua cac cong ty FDI voi cac loai doanh nghiep trong nuoc nhu doanh nghiep nha nuoc, doanh nghiep tu nhan. Chuong 11 dua tren ket qua phan tich cac nganh xe may va det may, cho thay su lien ket giua FDI voi cac cong ty trong nuoc con qua yeu vi cac doanh nghiep nha nuoc hoat dong kem hieu suat, con cac cong ty tu nhan chua co du dieu kien ve von va thong tin, v.v.. Cac cong ty trong nuoc (nha nuoc va tu nhan) co the day manh lien ket voi cac cong ty da quoc gia o hai mat: lien ket hang doc va lien ket hang ngang.

Lien ket hang doc la no luc cung cap bo phan, linh kien cho cac cong ty FDI, gop phan dua nen cong nghiep ca nuoc tien ve thuong nguon trong chuoi gia tri (Bieu do 2.2 trong Chuong 2). Viec nay doi hoi cac cong ty trong nuoc phai nang dong, tich cuc tiep can cac cong ty FDI, tim hieu nhu cau cua ho va no luc cai tien cong nghe, cai tien pham chat luong de dap ung nhu cau do. Thuc ra o giai doan dau, viec dap ung ngay nhu cau cua cac cong ty FDI khong phai de va cung khong phai la tien de toi quan trong de co duoc su quan tam cua cac cong ty FDI. Van de quan trong hon la cac cong ty trong nuoc phai cho thay minh co du kha nang tiep thu cong nghe, co quyet tam thay doi to chuc, sua doi cung cach quan ly de tiep thu co hieu qua cong nghe moi, tri thuc moi, nhung tien de de san xuat cac linh kien, bo phan va nhung san pham trung gian khac voi chat luong cao va phi ton thap. Cac cong ty FDI thuong chu trong den nhung mat nay khi tim doi tac de lien ket. Mot khi tim duoc doi tac co trien vong ho se tich cuc chuyen giao cong nghe de duoc cung cap nhung san pham trung gian voi chat luong va gia thanh dat yeu cau11. Nhung cong ty lon FDI chuyen lap rap xe may, xe hoi, v.v., thuong mo cac hoi cho de thong bao, quang ba nhu cau linh kien, bo phan cua minh. Co the goi day la nhung hoi cho nguoc hoac tiep thi nguoc vi hoat dong nay khong nham tuyen truyen san pham minh ban ma la san pham minh mua tu cac cong ty khac. Cac cong ty trong nuoc can theo doi va tham gia tich cuc cac hoi cho nguoc nay, tu do no luc dap ung nhu cau cua thi truong.. Chuong 10 se ban cu the ve van de nay.

Lien ket hang ngang la tien hanh hop tac voi cac cong ty da quoc gia ve nhieu mat de san xuat va xuat khau ra thi truong the gioi. Luc dau co the san xuat va cung cap duoi thuong hieu cua cong ty nuoc ngoai, xuat khau theo mang luoi cua cong ty nuoc ngoai (goi chung la OEM, Original Equipment Manufacturing). Sau do dan dan tu minh thiet ke san pham (san xuat theo hinh thuc ODM, Own Design Manufacturing), tao nhung san pham doc dao de chao hang voi cac cong ty da quoc gia (multi-national corporations, MNCs), san pham cang doc dao thi cang co uu the trong viec thuong luong voi MNCs. Va cuoi cung tien den giai doan xay dung thuong hieu, lam chu hoan toan san pham cong nghiep (goi la OBM, Own Brand Manufacturing), khong con tuy thuoc vao MNCs. Qua trinh chuyen tu OEM sang ODM roi den OBM la qua trinh tu lap cua cac cong ty trong nuoc, luc dau dua vao ngoai luc de dan dan cung co noi luc de cuoi cung tu lap hoan toan. Chuong 11 ban ky van de nay.. Truong hop thanh cong dien hinh nhat cua qua trinh tu lap nay co le cac cong ty san xuat may tinh, ke ca may tinh ca nhan (personal computer, PC) va may de ban (desktop), cua Dai Loan. Cac cong ty may tinh cua Dai Loan luc dau cung dua vao OEM nhung dan dan chuyen sang ODM roi OBM. Ngay nay, cac thuong hieu cua Dai Loan nhu Quanta, Compal, Asustec, Inventec, v.v., da tro thanh nhung thuong hieu noi tieng the gioi. Cac cong ty nay da lam cho Dai Loan tro thanh noi cung cap hon 50% san luong may tinh cua the gioi hien nay va dang tich cuc dau tu sang Trung Quoc de lap rap nhung cong doan co ham luong lao dong cao nham duy tri nang luc canh tranh cua ho tren thuong truong the gioi.

Ket luan

Lan song cong nghiep o vung Dong A voi dac tinh la su phan cong hang ngang giua cac nuoc dang ngay cang lan rong, nhat la tap trung manh trong nhung nganh che tao cac loai may moc. Su xuat hien manh me cua Trung Quoc lam nhieu nguoi lo ngai nhung thi truong lon nay cung mo ra nhieu co hoi day manh hon nua su phan cong trong vung va nhieu nuoc Dong A da thanh cong trong viec nam bat co hoi do. Thuong mai giua Viet Nam va Trung Quoc cung nhu giua Viet Nam va cac nuoc ASEAN chu yeu la thuong mai hang doc, bat loi doi voi Viet Nam, va Viet Nam dang dung truoc mot thu thach la phai tien hanh cong nghiep hoa trong trao luu tu do hoa thuong mai trong khu vuc. Tuy nhien, Viet Nam dang co loi the so sanh dong trong nhieu nganh cong nghiep, nhat la cac nganh lien quan den cac loai may moc, neu co chien luoc, chinh sach dung dan van co the tham gia vao su phan cong nang dong o vung nay.

Tu quan diem phan tich cua chuong nay, Chuong 9 se khao sat truong hop nganh dien, dien tu gia dung, mot nganh dien hinh trong nhom D.

TRAN VAN THO

Viet Bao

Comment :Chuong 8 Phuong huong chien luoc cho Viet Nam
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuong 8 Phuong huong chien luoc cho Viet Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chuong 8 Phuong huong chien luoc cho Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuong 8 Phuong huong chien luoc cho Viet Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Văn Hóa
Chapter 8: Strategic Direction for Vietnam?
Vietnam, China, Thailand, Southeast Asia, Taiwan, Japan, multinational companies, trade liberalization, comparative advantage, appliances, investment environment, companies, competitive industry, the assignment, the industry, two
In response to challenges from AFTA and China, Vietnam should quickly increase the competitiveness of a variety of industries considered to have the advantage compared to the restructuring of China and exported to ASEAN countries. Thus there are two questions to ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chương 8: Phương hướng chiến lược cho Việt Nam?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chương 8: Phương hướng chiến lược cho Việt Nam? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chuong 8 Phuong huong chien luoc cho Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Chuong 8 Phuong huong chien luoc cho Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chuong 8 Phuong huong chien luoc cho Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tac pham trong chuyen muc Van hoa.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tac pham
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0