Chien luoc marketing va vong doi san phamChien luoc marketing va vong doi san pham

Bat cu san pham hay dich vu nao cung se thay doi theo thoi gian va di qua bon giai doan trong vong doi nhu duoc trinh bay o hinh 1-3 gom gioi thieu, phat trien, chin muoi va suy tan.

Moi giai doan tuong trung cho mot thu thach rieng doi voi nhung nguoi lam cong tac marketing - nhung nguoi co trach nhiem xay dung chien luoc de dem lai doanh thu phu hop voi tung giai doan. Hay xem truong hop may tinh ca nhan. Khi nhung chiec may tinh ca nhan dau tien xuat hien vao cuoi thap nien 1970, chi mot bo phan nho dan so to ra quan tam, do la cac nha cong nghe, cac nha toan hoc va nhung nguoi say me may tinh. May tinh ca nhan luc do duoc ban theo bo.

Apple va cac nha san xuat khac da gioi thieu cac mo hinh cai tien giup don gian hoa viec cai dat va su dung. Nhung nguoi viet phan mem cung cap cac chuong trinh lam cho nhung chiec may nay huu ich hon voi nhieu chuc nang da dang. Khi IBM nhay vao cuoc choi nay nam 1981, thi truong may tinh nhanh chong phat trien. Doanh thu toan nganh tang cao hon moi quy, va nhieu doi thu canh tranh moi xuat hien do bi hap dan boi thi truong nay. Truoc do mot thoi gian dai, nhieu nguoi da co may tinh de ban o noi lam viec va o nha, va cu hai hoac ba nam mot lan chung lai duoc thay the bang cac mau ma moi. May tinh ca nhan tren da phat trien nhanh chong trong vong doi cua no.

Vao cuoi thap nien 1990, chi hai muoi nam sau khi Apple gioi thieu may Apple II, nganh cong nghiep may tinh ca nhan da mang nhieu dac diem cua mot thi truong chin muoi: muc doanh thu tren don vi san pham phat trien cham lai do thi truong da bao hoa, su chong doi ve gia ca tu phia khach hang, muc do cai tien san pham ky thuat giam va kha nang sinh loi cung giam theo. May tinh ca nhan tro thanh mot san pham tieu dung giong nhu tu lanh va ti vi. Trong giai doan nay, nhung hang nho bi hat khoi thuong truong va chi co nhung nha san xuat quy mo lon moi du suc tru vung. Hewlett-Packard da mua doi thu Compaq de mo rong quy mo san pham nham gia tang loi nhuan, con IBM lai ban mang kinh doanh may tinh ca nhan cua minh cho mot nha san xuat Trung Quoc.

Chien luoc marketing phai thay doi trong tung giai doan cua vong doi san pham. Chung ta cung xem xet van de nay.

Giai doan gioi thieu

Trong giai doan nay, mot hoac nhieu nguoi tien phong no luc tap trung vao mot thu gi do moi me va con xa la. Luc nay, marketing co hai nhiem vu: xay dung y thuc ve chung loai san pham va huong dan khach hang tiem nang cach ho co the su dung san pham do nham phuc vu loi ich ban than. Hay xem lai truong hop may tinh ca nhan. Vao cuoi thap nien 1970, Apple, Atari, PET, Radio Shack, va cac nha tien phong khac vua quan tam den viec tao lap thi truong, vua thuc day san pham dac biet cua ho. Viec tang cuong nhan thuc va su quan tam vao may tinh ca nhan la dieu tot dep cho tat ca cac doi thu canh tranh. Khi ga khong lo IBM nhay vao thi truong nay vao nam 1981, moi nguoi vo cung vui mung vi su tham gia cua Big Blue(1) dem lai cho san pham cua ho tinh hop phap va thu hut nhieu khach hang hon.

Ton that tai chinh la chuyen thong thuong trong giai doan khoi dau nay vi doanh thu nhanh chong bi ngon sach boi cac chi phi phat trien san pham lien tuc, marketing va san xuat.

Thach thuc marketing trong giai doan khoi dau la xay dung y thuc ve san pham va co nhieu nguoi dung thu san pham nham muc dich tao ra su phat trien manh me hon.

Giai doan phat trien

Mot so san pham trai qua giai doan phat trien vuot bac. Doanh thu tang vot, ket thuc tinh trang thua lo trong giai doan khoi dau. Tuy nhien, trong mot so truong hop, chi mot phan nho doanh thu dem lai loi nhuan rong. Ly do la vi loi nhuan cong ty (hay dong san pham) thu duoc lai phai tai dau tu vao cac khau phat trien san pham, xay dung thuong hieu va mo rong thi truong. eBay - mot cong ty lon ve ban dau gia truc tuyen - la vi du dien hinh cho truong hop nay.

eBay bat dau hoat dong vao nam 1995 nhu mot doanh nghiep hoat dong gia dinh. Tuy nhien, khai niem mua ban qua san dau gia truc tuyen hap dan den noi cong ty phat trien rat nhanh chong. Hinh 1-4 cho thay su phat trien vu bao nay trong giai doan thanh lap cua cong ty la 1996-2002. Hay luu y rang doanh thu rong tang rat cham trong nhung nam 1997-1999, mac du doanh thu nam sau van cao gap doi nam truoc. Khi thieu nhung thong tin khac, chung ta co the nghi rang eBay quan ly loi nhuan cua minh khong hieu qua. Trong thuc te, eBay da dung dong tien phat sinh tu doanh thu de phat trien co so ha tang truc tuyen, xay dung mot thuong hieu noi tieng va phat trien cac loai hinh ban dau gia moi. eBay cung tich cuc dau tu von de mo rong pham vi kinh doanh, thuong bang cach mua lai cac cong ty khac, nho do ngan chan su gia nhap thi truong cua cac doi thu canh tranh.

Thach thuc thi truong trong giai doan phat trien la chuyen tu viec xay dung nhan thuc ve san pham sang xay dung thuong hieu. Vi cac doi thu canh tranh moi luon bi hap dan truoc su gia tang doanh thu va loi nhuan, nen ban can tap trung vao viec toi da hoa su phat trien cua cong ty. De co the tang doanh thu, hay mo rong san pham, chang han nhu su gioi thieu iPod Mini gia thap hon nam 2005 cua Apple.

Giai doan chin muoi

Cuoi cung, hau het cac linh vuc kinh doanh va chung loai san pham deu dat den diem chin muoi, the hien qua su on dinh ve so luong nha san xuat, su phat trien doanh thu tren don vi san pham chung lai va ty le loi nhuan tren doanh thu giam. Trong giai doan chin muoi, thi truong cua nguoi ban nhuong cho cho thi truong cua nguoi mua. Loi nhuan giam khi cac nha san xuat canh tranh voi nhau de gianh thi phan. Su thay doi san pham chi dung o muc do cai tien chu khong co tinh dot pha. Kinh phi chu yeu duoc tap trung cho viec quang cao va giam gia. Cong ty nao cung co gang gianh giat thi phan tu cac doanh nghiep khac.

Linh vuc may tinh hien dang tien gan den giai doan chin muoi, neu khong muon noi la dang trong giai doan chin muoi. Cac nha san xuat phan cung va phan mem lien tuc cai tien san pham, nhung dieu do khong kich thich khach hang tu bo loai may ho dang su dung de chuyen sang cac loai may moi. Ngay ca Microsoft cung nhan ra rang nhung khach hang von la cong ty lon cung khong thich phai thuong xuyen cap nhat nhung phien ban moi nhat cua Microsoft. Nhung khach hang nay thay rang chi phi bo ra de mua va huan luyen su dung nhung san pham thay the nay chang dem lai loi ich gi nhieu. Con nhung nguoi kinh doanh may tinh ca nhan phai dung den phuong an giam gia de kich thich mua hang.

Cung nhu cac giai doan khac trong vong doi san pham, su chuyen tiep tu viec phat trien nhanh chong sang chin muoi doi hoi su thay doi chien luoc cua cac nha marketing - mot chien luoc thua nhan su thay doi giua cung va cau. O day, cong ty co gang tao nen su khac biet ve gia va bat ky dac diem moi nao ma nhan vien R&D (nghien cuu va phat trien) cua ban tich hop duoc vao san pham chin muoi. Neu quan sat nganh cong nghiep o to, ban se thay chien luoc marketing trong giai doan. Chang han, trong thi truong My bao hoa, cac nha san xuat xe hoi phai dung den phuong an giam gia de ban duoc hang. Ho chao hang cac tinh nang ky thuat moi nhu ky thuat OnStar GPS cua GM. Ho cung cung cap cac cong nghe moi de lam cho minh tro nen khac biet.

"Moi va cai tien" - co le do la cum tu ma moi nguoi da nghe hang ngan lan de mo ta cac san pham chin muoi. Qua that, chien luoc trong giai doan chin muoi la co gang dem lai sinh khi cho thuong hieu nham muc dich tang doanh thu. Hinh 1-5 trinh bay muc tieu hoi sinh thuong hieu. No chi ra cac giai doan khoi dau, phat trien nhanh chong va chin muoi, cung nhu giai doan bat dau suy tan doi voi mot thuong hieu cu the. Duong to dam bieu dien nhung gi ma cac nha chien luoc doanh nghiep va marketing da lam thong qua mot so hinh thuc hoi sinh thuong hieu voi muc dich giup thuong hieu phat trien tro lai. Sau day la mot so vi du ve viec hoi sinh san pham:

+ May tinh xach tay truyen thong duoc ho tro them cac chuc nang vo tuyen.

+ Ung dung GPS trong cac loai xe cho khach.

+ Cac thanh phan chong voi rang duoc bo sung cho kem danh rang truyen thong.

+ Nhung ung dung moi cho mot san pham da san xuat tu lau.

Vai tro cua marketing trong chien luoc hoi sinh thuong hieu the hien o hai khia canh:

1. Hop tac voi cac nha phat trien san pham de xac dinh xem khach hang danh gia cao dieu gi va san sang tra tien cho cai gi.

2. Truyen dat cho khach hang ve gia tri lon hon ma san pham moi dem lai.

Thach thuc lon nhat trong mot chien luoc hoi sinh thuong hieu la thuc hien buoc dau tien trong nhung nhiem vu nay. That de co cai nhin thien can ve "cai tien" san pham. Sai lam thuong thay o cac nha quan ly la ho luon cho rang minh biet ro nhu cau cua khach hang dua tren nhung dac diem ma phong R&D de xuat trong khi thuc te khach hang chang he danh gia cao nhung dac diem ay. Cac nha quan ly san sang bo ra hang trieu do la de quang cao cho nhung dac diem gay khac biet, the nhung khach hang lai chang may may quan tam.

Chang han, vao dau thap nien 1990, mot so nha san xuat xe hoi Nhat Ban vo cung phan khich ve kha nang san xuat linh hoat cua minh nen cho phep khach hang duoc quyen lua chon nhieu phuong an lap rap khac nhau ve banh lai, he thong am thanh, tham san… Su da dang qua la khong the tin duoc, nhung do lai chinh la van de rac roi. Nhieu chon lua da khong duoc danh gia cao va trong thuc te thi khach hang da nhin nhan chung mot cach tieu cuc. Nhung gi ho muon chi la mot tap hop cac phuong an lua chon don gian.

Thach thuc marketing trong giai doan chin muoi bao gom nhu cau bao ve thi phan thong qua viec tang cuong quang ba, giam chi phi san xuat, loai bo cac diem yeu kem trong san pham, va thuc day thanh cong cac thuong hieu hien tai bang viec mo rong thuong hieu.

Giai doan suy tan

Bat cu san pham hay dich vu nao roi cung se co luc suy tan. O giai doan nay, doanh so don vi san pham giam lien tuc. Co hai nguyen nhan chinh dan den tinh trang suy tan nay. Thu nhat la vi ky thuat loi thoi. Vi du: Tu dau thap nien 1950, doanh so den chan khong giam nhanh vi su ra doi cua bong ban dan voi nhieu tien ich hon. Ngay nay, den chan khong chi ton tai trong mot vai ung dung chuyen biet. Ly do thu hai lien quan den hanh vi cua khach hang. Cac nha san xuat ao veste nam da bi dieu dung trong nhung nam gan day do su thong thoang trong quy dinh ve trang phuc cong so. Doanh thu may may va vai cung giam khi phu nu ngay cang tham gia nhieu vao luc luong lao dong, boi vi da phan nhung nguoi phu nu khi di lam se khong con du thoi gian va suc luc de tu may quan ao nhu truoc day.

Thach thuc marketing trong giai doan suy tan lien quan den yeu cau phat trien cong dung moi cho san pham cu va gioi thieu san pham nay den nhung thi truong moi, vi du nhu o cac nuoc dang phat trien. Mot cong ty thuc pham chau Au da lam dieu nay voi san pham danh cho tre em. Vi ty le sinh san o cac nuoc chau Au va Bac My - thi truong chinh ban dau cua cong ty - ngay cang giam, nen cong ty da chuyen sang thi truong chau Phi, noi ma san pham thong thuong nay duoc danh gia cao. Va nhiem vu cua cac nha marketing la phai lam sao de gat hai tu thuong hieu nay cang nhieu loi nhuan cang tot.

Khong phai tat ca moi san pham va dich vu deu co the duoc xac dinh mot cach don gian thong qua phuong phap vong doi nay. Tuy nhien, vong doi la mot cong cu huu ich de du bao nhung thach thuc trong tuong lai va danh gia cach phan ung cua ban. Hay nhin lai san pham va dich vu cua cong ty ban, lieu chung dang o giai doan nao trong vong doi san pham? Bo phan marketing cua ban dang lam gi de cai thien doanh so va loi nhuan?

Tom tat

+ Chien luoc canh tranh lien quan den viec tao dung nhung dac diem khac biet duoc khach hang danh gia cao.

+ Khi lap chien luoc, cap quan ly phai xac dinh su khac biet nao duoc danh gia cao va doi tuong khach hang nao danh gia cao su khac biet ay.

+ Chien luoc marketing phai phu hop voi chien luoc cua cong ty. Nguoi lap chien luoc marketing can tra loi cau hoi: Tai sao khach hang lai mua san pham (hay dich vu) cua chung ta chu khong phai cua doi thu canh tranh?

+ Chien luoc marketing xac dinh thi truong muc tieu, san pham hoac dich vu se duoc dinh vi nhu the nao, va no se duoc quang ba thuong hieu ra sao?

+ Mot san pham moi thuong se di qua bon giai doan cua vong doi san pham: gioi thieu, phat trien, chin muoi va suy tan. Moi giai doan tuong trung cho mot thach thuc khac nhau doi voi nhung nguoi lam cong tac marketing.

+ Trong giai doan gioi thieu, nhiem vu cua bo phan marketing la xay dung y thuc ve loai san pham va huong dan khach hang tiem nang ve cach ho co the dung san pham moi de phuc vu cho loi ich cua minh.

+ Nhung san pham va dich vu nao trai qua mot giai doan phat trien nhanh chong ve doanh thu tren don vi san pham se thu hut cac doi thu canh tranh. Thach thuc trong giai doan nay la xay dung thuong hieu.

+ Trong giai doan chin muoi, thi truong cua nguoi ban nhuong cho cho thi truong cua nguoi mua. Loi nhuan giam do cac nha san xuat tranh dau voi nhau de gianh thi phan lon hon. Cac nha marketing phai duong dau voi thach thuc hoi sinh thuong hieu.

+ Suy tan la giai doan cuoi cung cua vong doi san pham. Trong giai doan nay, doanh thu cua san pham lien tuc giam, cac nha marketing no luc cai thien cong dung moi cho cac san pham cu cua ho, tim thi truong moi, hoac gat hai cang nhieu loi nhuan cang tot khi vong doi san pham sap den hoi ket thuc.

Nguon: Cac ky nang tiep thi hieu qua - First News va NXB Tong hop TPHCM

Chien luoc marketing va vong doi san pham
Viet Bao

Video nổi bật

Thú chơi môtô tiền tỷ của doanh nhân Sài Gòn
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ 'gia tài kếch xù' ở tuổi 21 của Sơn Tùng

Thành công từ rất sớm với hàng loạt các bài hit, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất nhì của showbiz Việt. Và không cần đoán cũng có thể biết được gia tài của anh chàng "kếch xù" đến mức nào.

Chuỗi kỹ năng giúp học sinh thạo đọc hiểu

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hạnh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) kĩ năng đọc hiểu bao gồm chuỗi các thao tác, hành vi của người đọc được sắp xếp theo một cấu trúc hay một trình tự nhất định.

CIA không công bố bằng chứng Nga vô tội?

Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời nhà báo kỳ cựu người Mỹ Robert Parry cho hay, Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ chối cung cấp những thông tin tình báo về thảm kịch M17 chứng minh Moscow vô tội.

Tìm hiểu: vong doi san pham, may tinh ca nhan, doi thu canh tranh, nha san xuat, danh gia cao, cua cong ty, thi truong cua, chien luoc, khach hang, doanh thu, chin muoi, thuong hieu, loi nhuan, marketing, giam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chiến lược marketing và vòng đời sản phẩm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chiến lược marketing và vòng đời sản phẩm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chien luoc marketing va vong doi san pham

Nhan xet, hay lien he ve tin Chien luoc marketing va vong doi san pham co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chien luoc marketing va vong doi san pham de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tac pham trong chuyen muc Van hoa.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tac pham
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0