Cac bao cao tai chinhCac bao cao tai chinh
Cong ty cua ban dang so huu va mac no nhung gi? Nguon thu nhap cua cong ty tu dau ma co, va cong ty da su dung tien nhu the nao? Thu duoc bao nhieu loi nhuan? Tinh hinh tai chinh cua cong ty ra sao?

Chuong nay se giup ban tra loi nhung cau hoi vua neu bang cach giai thich ba loai bao cao tai chinh quan trong: bang can doi ke toan, bao cao thu nhap va bao cao luu chuyen tien te. Ngoai ra chuong nay con giup ban hieu them ve mot so van de quan ly an sau nhung loai bao cao nay, dong thoi giup ban mo rong kien thuc tai chinh thong qua viec thao luan hai khai niem quan trong: don bay tai chinh va co cau tai chinh cua mot cong ty.

Tam quan trong cua bao cao tai chinh

Bao cao tai chinh la cac chung tu can thiet trong kinh doanh. Cac nha quan ly su dung chung de danh gia nang luc thuc hien va xac dinh cac linh vuc can thiet phai duoc can thiep. Cac co dong su dung chung de theo doi tinh hinh von dau tu cua minh dang duoc quan ly nhu the nao. Cac nha dau tu ben ngoai dung chung de xac dinh co hoi dau tu. Con nguoi cho vay va nha cung ung lai thuong xuyen kiem tra bao cao tai chinh de xac dinh kha nang thanh toan cua nhung cong ty ma ho dang giao dich.

Bao cao tai chinh - gom bang can doi ke toan, bao cao thu nhap va bao cao luu chuyen tien te - cua cac cong ty deu theo mau chung thong nhat. Mac du mot so hang muc co the khac nhau tuy theo dac diem kinh doanh cua moi cong ty, nhung cac bao cao tai chinh luon giong nhau ve co ban, cho phep ban so sanh viec kinh doanh cua cong ty nay voi cac cong ty khac.

Bang can doi ke toan

Hau het moi nguoi moi nam deu den bac si de kiem tra suc khoe tong quat - mot cuoc kiem tra tinh trang the chat tai mot thoi diem nhat dinh. Tuong tu nhu vay, bang can doi ke toan la mot cach tong hop tinh hinh tai chinh cua cac cong ty tai mot thoi diem nhat dinh nao do, thuong la cuoi thang, cuoi quy hoac cuoi nam tai chinh.

Tren thuc te, bang can doi ke toan the hien nhung tai san do cong ty quan ly va viec cap von cho nhung tai san nay - bang von cua nhung nguoi cho vay (no phai tra), von gop tu cac chu so huu, hoac tu ca hai nguon. Bang can doi ke toan duoc phan anh theo phuong trinh ke toan sau:

Tai san = No phai tra + Von chu so huu

Tai san trong phuong trinh ke toan nay la nhung thu ma cong ty dau tu vao de thuc hien viec kinh doanh, chang han nhu tien mat, nguyen vat lieu ton kho, dat dai, nha xuong va trang thiet bi. Ngoai ra, tai san con bao gom tien no tu cac khach hang va cong ty khac, day la loai tai san duoc goi la khoan phai thu.

Ve con lai cua phuong trinh nay bat dau bang no phai tra. De co duoc nhung tai san can thiet, mot cong ty thuong phai vay tien hoac hua thanh toan cho cac nha cung ung nhieu mat hang va dich vu khac nhau. No phat sinh do cong ty vay hoac mua chiu tai san duoc goi chung la no phai tra. Vi du, mot cong ty kinh doanh may tinh co the dat mua bo mach chu voi tri gia don hang la 1 trieu USD tu mot cong ty cung ung linh kien dien tu voi thoi han thanh toan trong 30 ngay. Lam nhu vay, cong ty may tinh se tang tai san hang ton kho len 1 trieu USD va no duoi hinh thuc khoan phai tra voi con so tuong duong. Luc nay hai ve phuong trinh can bang nhau. Tuong tu, neu cong ty nay buoc phai vay ngan hang 100.000 USD, thi tai san co va no phai tra se tang len voi con so tuong duong 100.000 USD.

Von chu so huu la von dau tu cua chu so huu, la phan tai san con lai sau khi lay tong tai san tru di cac khoan no phai tra. Nhu vay, mot cong ty co tong gia tri tai san la 3 trieu USD va tong no phai tra la 2 trieu USD, thi von cua chu so huu se la 1 trieu USD.

Tai san - No phai tra = Von chu so huu

3.000.000 USD - 2.000.000 USD = 1.000.000 USD

Neu so tai san khong duoc bao hiem tri gia 500.000 USD cua cong ty nay bi chay rui trong mot cuoc hoa hoan, no phai tra van giu nguyen, nhung von chu so huu se bi giam di 500.000 USD:

Tai san co - No phai tra = Von chu so huu

2.500.000 USD - 2.000.000 USD = 500.000 USD

Nhu vay, bang can doi ke toan “can bang” tai san va no phai tra cua mot cong ty. Vi du, hay xem tong tai san bang tong no phai tra cong von chu so huu trong bang can doi ke toan cua cong ty san xuat moc treo ao Amalgamated (bang 1-1). Bang can doi ke toan cung neu so von cong ty dau tu vao tai san, cung nhu cac khoan tien duoc dau tu vao dau. Ngoai ra, bang can doi ke toan con cho biet so tien dau tu vao tai san tu chu no (no phai tra), va so tien tu cac chu so huu (von chu so huu). Phan tich bang can doi ke toan giup ban co khai niem ve tinh hieu qua cua mot cong ty trong qua trinh su dung tai san va kha nang quan ly no phai tra cua ho.

Du lieu trong bang can doi ke toan rat huu ich khi cong ty ban muon so sanh voi thong tin cua cac nam truoc. Hay xem bang can doi ke toan cua Cong ty Amalgamated. Dau tien, bang can doi nay trinh bay tinh hinh tai chinh cua cong ty trong khoang thoi gian xac dinh: 31-12-2002. So sanh voi so lieu cua nam 2001 cho thay Amalgamated dang phat trien theo huong tich cuc: tang von chu so huu len gan 100.000 USD.

Tai san

Ban nen hieu mot so chi tiet ve loai bao cao tai chinh dac biet nay. Bang can doi ke toan bat dau bang cach liet ke toan bo tai san de chuyen thanh tien nhat: tien mat va trai khoan ban duoc, cac khoan phai thu va hang ton kho. Tat ca nhung khoan nay duoc goi la tai san luu dong. Thong thuong, tai san luu dong la nhung tai san co the chuyen thanh tien trong vong mot nam.

Ke den, bang can doi ke toan kiem ke cac tai san khac kho chuyen thanh tien hon - vi du nhu co so ha tang va trang thiet bi. Nhung tai san nay duoc goi la tai san co dinh.

Vi hau het tai san co dinh, ngoai tru dat dai, deu khau hao (tuc la bi sut giam gia tri) theo thoi gian, nen cong ty phai giam gia tri da dinh cua nhung tai san co dinh nay bang khau hao luy ke. Tong gia tri bat dong san, nha may va trang thiet bi tru di gia tri khau hao luy ke bang gia tri hien tai ve bat dong san, nha may va trang thiet bi.

Mot so cong ty dua loi the kinh doanh vao bang can doi ke toan nhu mot phan tai san cua cong ty. Loi the kinh doanh la gia tri cua danh tieng tot, uy tin va luong khach hang co san. Loi the kinh doanh duoc the hien la tai san co dinh khi mot cong ty mua lai mot cong ty khac voi gia cao hon gia tri tai san cua cong ty duoc mua theo gia thi truong. Loi the kinh doanh cung nhu bang sang che, thuong hieu cong ty... la nhung tai san vo hinh. Cung giong nhu tai san co dinh, khi duoc dinh gia, chung phai duoc tinh khau hao theo vong doi kinh te huu dung cua chung.

Cuoi cung, chung ta hay xem dong cuoi cua bang can doi ke toan. Do chinh la tong tai san. Tong tai san la toan bo tai san luu dong va tai san co dinh cua mot cong ty.

No phai tra va von chu so huu

Bay gio, chung ta hay xem xet mot loai tai san duoc goi la no ngan han. No ngan han la khoan tien phai thanh toan trong thoi han mot nam, gom co giay no ngan han, tien luong tich luy, thue thu nhap tich luy, va cac khoan phai tra. Nghia vu hoan tra no tren co so von vay dai han cua nam nay cung duoc liet ke trong muc no ngan han.

Lay tai san luu dong tru di no ngan han ta duoc von luu dong rong cua cong ty. Von luu dong rong la khoan tien cong ty giu lai cho cac hoat dong ngan han. Khoan tien giu lai phu thuoc vao tung linh vuc kinh doanh va ke hoach hoat dong cua moi cong ty.

Tieu bieu cho no dai han la trai phieu va tai san the chap - cac khoan no ma cong ty co nghia vu phai hoan tra theo hop dong ca von lan lai.

Theo phuong trinh ke toan neu tren, tong tai san bang tong no phai tra cong voi von chu so huu. Nhu vay, lay tong tai san tru di tong no phai tra, bang can doi ke toan se co duoc con so the hien von chu so huu. Von chu so huu gom loi nhuan giu lai (loi nhuan rong tich luy trong bang can doi ke toan cua cong ty sau khi da chia co tuc) va von gop (von nhan duoc bang cach trao doi co phieu).

Gia tri goc

Cac gia tri neu trong nhieu muc cua bang can doi ke toan co the khong tuong ung voi cac gia tri cua chung tren thi truong thuc te. Ngoai tru cac muc nhu tien, khoan phai thu, va khoan phai tra, cach tinh moi hang muc hiem khi bang gia tri hien tai thuc te duoc neu. Do la vi cac ke toan vien phai ghi nhan hau het cac muc voi chi phi goc. Vi du, neu bang can doi ke toan cua cong ty XYZ ghi gia tri manh dat la 700.000 USD, con so nay the hien so tien ma cong ty XYZ da tra de mua manh dat nay truoc kia. Neu manh dat nay da duoc mua o khu vuc trung tam San Francisco nam 1960, ban co the dat cuoc rang gia tri hien nay cua no se vuot xa gia tri neu trong bang can doi ke toan. Vay tai sao bang can doi lai the hien gia tri goc thay vi gia thi truong? Vi gia tri goc tuong trung cho dieu it te hai hon. Neu ghi gia thi truong, thi moi cong ty tham gia san giao dich se duoc yeu cau thuc hien tham dinh chuyen nghiep gia moi tai san, ton kho… va hang nam deu phai lam nhu vay. Va co bao nhieu nguoi se tin tuong vao nhung ket qua tham dinh nay? Do vay, buoc phai neu cac gia tri goc trong bang can doi ke toan.

Nguon: Tai chinh danh cho nguoi quan ly - First News va NXB Tong hop TPHCM

Cac bao cao tai chinh
Viet Bao

Video nổi bật

Thú chơi môtô tiền tỷ của doanh nhân Sài Gòn
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ 'gia tài kếch xù' ở tuổi 21 của Sơn Tùng

Thành công từ rất sớm với hàng loạt các bài hit, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất nhì của showbiz Việt. Và không cần đoán cũng có thể biết được gia tài của anh chàng "kếch xù" đến mức nào.

Lộ TL mật về cơ chế GQ tranh chấp trong TPP

Một điều khoản giải quyết tranh chấp bí mật mà Mỹ thống nhất với các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa bị tiết lộ, khiến nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan ngại việc này thể hiện sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn so với chính phủ các nước.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Tìm hiểu: bang can doi ke toan, cac bao cao tai chinh, tinh hinh tai chinh, tai san co dinh, tai san luu dong, no phai tra, chu so huu, mot cong ty, no ngan han, kinh doanh, dau tu, tong tai, nhu vay, quan ly, cac khoan, von

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các báo cáo tài chính

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các báo cáo tài chính bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac bao cao tai chinh

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac bao cao tai chinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac bao cao tai chinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tac pham trong chuyen muc Van hoa.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tac pham
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0