2008 Dai le ky niem tam hop Duc Phat tai Viet NamTheo du kien, Dai le Vesak Lien Hop quoc 2008 (Dai le ky niem tam hop Duc Phat) se dien ra tai Viet Nam vao thang 5 nam 2008 voi tren 70 nuoc tham gia cung hang tram doan dai bieu quoc te Phat giao.

Day la hoat dong van hoa ton giao lon mang tinh quoc te dien ra tai Viet Nam. Thanh cong cua hoat dong nay co su dong gop ve y thuc trach nhiem cua moi nguoi dan vi su doan ket huu nghi va phat trien cua dat nuoc.

Vesak - ten goi thang thu 4 cua nam theo lich An Do, nguoi An Do co tin nguong Phat giao xem thang Vesak la thang linh thieng boi vao ngay trang tron cua thang nay da dien ra 3 su kien trung lap gan voi than the su nghiep duc Phat (Phat dan sinh, Phat thanh Dao, Phat nhap Niet ban).

Dai le Vesak la Dai le ky niem tam hop Duc Phat (ngay Phat dan sinh, ngay Phat thanh dao va ngay Phat nhap diet) dien ra vao ngay trang tron thang Vesak tuong duong voi thang 5 duong lich. Tu xa xua, Dai le Vesak da duoc to chuc tai mot so nuoc Phat giao, tu Sri Lanka sau do truyen sang Thai Lan…

Ngay 15 thang 12 nam 1999, theo de nghi cua 34 nuoc, de ton vinh gia tri dao duc, van hoa, tu tuong hoa binh, doan ket huu nghi cua Duc Phat, Dai Hoi dong Lien Hop quoc tai phien hop thu 54, muc 174 cua chuong trinh nghi su da chinh thuc cong nhan Dai le Vesak la mot le hoi van hoa, ton giao quoc te cua Lien Hop quoc, nhung hoat dong ky niem se duoc dien ra hang nam tai tru so va cac trung tam cua Lien Hop quoc tren the gioi tu nam 2000 tro di.

Nam 2001, Dai le Vesak duoc ky niem lan dau tien tai tru so Lien Hop quoc o New York (My) voi su tham gia cua dai bieu den tu 34 nuoc. Ke tu do den nay Dai le Vesak da duoc to chuc nhieu nam lien o ngoai tru so Lien Hop quoc.

Thang 4 nam 2005, Dai le Vesak Lien Hop quoc duoc to chuc lan thu nhat tai Mumbai (An Do). Tiep theo, tu ngay 18 den ngay 21 thang 5 nam 2005, Dai le Vesak lan thu II da duoc to chuc tai Trung tam Phat giao Quoc gia Buddhamonthon (Thai Lan) voi dai bieu tu 42 quoc gia toi du.

Dai le Vesak lan thu III duoc to chuc tu ngay 1 den ngay 10 thang 5 nam 2006 tai Truong Dai hoc Mahachulalongkom (Thai Lan) gan lien voi viec ky niem 60 nam ngay len ngoi cua nha vua Thai Lan. Tu ngay 26 den ngay 29 thang 5 nam 2007, Dai le Vesak Lien hop quoc tiep tuc duoc to chuc lan thu IV tai Truong Dai hoc Mahachulalongkom (Thai Lan) voi su tham gia cua 500 doan dai bieu tu 62 nuoc.

Dai le Vesak Lien hop quoc co nhieu noi dung, ben canh noi dung sinh hoat ton giao, co Hoi thao ve cac chu de Phat giao doi voi doi song xa hoi, trien lam, bieu dien van hoa nghe thuat dan gian cua nuoc dang cai; du lich tham quan thang canh, thang tich Phat giao. Thoi gian va dia diem to chuc Dai le Vesak do nuoc dang cai quyet dinh.

Tham gia to chuc Dai le Vesak Lien Hop quoc, ve phia Phat giao the gioi co Uy ban To chuc Quoc te (ten viet tat tieng Anh la IOC), thanh vien Uy ban To chuc Quoc te bao gom dai dien duoc bau tu nhung nguoi co tin nguong Phat giao va o mot so nuoc co dao Phat.

Uy ban To chuc Quoc te do mot Chu tich dung dau, Chu tich phai vua la thanh vien cua Uy ban To chuc Quoc te vua la cong dan cua nuoc dang cai to chuc Dai le Vesak. Giup viec cho Chu tich la cac Pho Chu tich, Tong Thu ky va Ban Thu ky Quoc te (ten viet tat tieng Anh la IS).

Tru so Uy ban To chuc Quoc te dat tai nuoc Chu tich cu tru. Vai tro chu yeu cua Uy ban To chuc Quoc te la chuan bi noi dung chuong trinh, va dua ra nhung van de co lien quan toi Dai le Vesak, bau cu thanh vien Uy ban va lua chon nuoc dang cai tiep theo.

Chinh phu nuoc dang cai ho tro kinh phi cho Dai le Vesak va phoi hop voi Uy ban to chuc Quoc te trong viec to chuc Dai le nham tao dieu kien thuan loi cho cac hoat dong cua Dai le Vesak ket qua tot.

Chinh phu Viet Nam da dang cai Dai le Vesak Lien Hop quoc 2008. Viec to chuc Dai le Vesak 2008 tai Viet Nam se gop phan the hien duong loi doi ngoai va chinh sach ton giao dung dan cua Dang va Nha nuoc ta, nang cao vi the cua Viet Nam tren truong quoc te, gop phan dau tranh co hieu qua voi cac the luc thieu thien chi loi dung van de nhan quyen, tu do ton giao de can tro su nghiep xay dung va phat trien dat nuoc cua nhan dan ta.

Ngay 17 thang 5 nam 2007, Bo Ngoai giao Viet Nam da gui Cong ham toi Chinh phu Hoang gia Thai Lan va Ban To chuc Quoc te Dai le Vesak bay to su huong ung ve viec to chuc Dai le Vesak Lien hop quoc 2008 cua Chinh phu Viet Nam.

Ngay 23 thang 5 nam 2007, Thu tuong Chinh phu Viet Nam da gui dien chuc mung Dai le Vesak 2007.Trong dien mung to ro: Chinh phu Viet Nam hoan nghenh quyet dinh cua Lien Hop quoc cong nhan tinh quoc te va co che tam hop cua ngay Dai le Phat dan…Chinh phu Viet Nam san sang dang cai to chuc Dai le Vesak Lien Hop quoc 2008 tai Viet Nam, the hien su ung ho cao doi voi quyet dinh noi tren cua Lien Hop quoc vi hoa binh, dan chu, phat trien va tien bo xa hoi.

Ngay 29 thang 5 nam 2007, tai phien be mac cua Dai le Vesak 2007, Dai su Viet Nam tai Thai Lan, Nguyen Duy Hung cung Hoa thuong Thich Tri Tam - Truong Ban Nghi le Trung uong Giao hoi Phat giao Viet Nam va chu tich IOC nguoi Viet Nam GS.Le Manh That da nhan chuyen giao quyen to chuc Dai le Vesak Lien Hop quoc nam 2008.

Sau khi nhan dang cai Dai le Vesak Lien Hop quoc 2008 tai Viet Nam, Thu tuong Chinh phu co y kien chi dao ve chu truong va nguyen tac to chuc nham dam bao cho Dai le Vesak Lien Hop quoc 2008 tai Viet Nam duoc dien ra tot dep.

Do nuoc ta co nhieu ton giao, de dam bao su doan ket giua cac ton giao cung nhu dam bao cho su hai hoa trong viec to chuc mot su kien vua mang y nghia van hoa, vua co tinh chat thuoc mot ton giao, lai trong khuon kho cac hoat dong duoc Lien Hop quoc co suy, khac voi Thai Lan, Chinh phu Thai Lan giao viec to chuc Dai le cho truong Dai hoc Phat giao Mahachulalongkom dam nhiem; o Viet Nam, Chinh phu lap Ban Dieu phoi Quoc gia to chuc Dai le Vesak Lien Hop quoc nam 2008 gom dai dien mot so to chuc, co quan cua nha nuoc, Giao hoi Phat giao Viet Nam va mot so thanh vien (IOC) nguoi Viet Nam, de dieu hoa va phoi hop cong viec, nham dam bao cho Dai le Vesak Lien Hop quoc nam 2008 thanh cong tot dep.

Theo du kien, thoi gian dien ra cac hoat dong chinh trong khuon kho Dai le Vesak Lien Hop quoc tu ngay 13 den ngay 16 thang 5 nam 2008, thoi gian nay gan ke ngay Phat dan va khong lam anh huong toi le Phat dan theo truyen thong o cac dia phuong.

Chu de cua Dai le la: “Phat giao va xa hoi cong bang, dan chu, van minh”. Dai le duoc khai mac va be mac tai Trung tam Hoi nghi Quoc gia My Dinh, Ha Noi, cac hoat dong trien lam, van hoa to chuc tai Cung Van hoa Huu nghi va Trung tam Hoi nghi Quoc gia My Dinh, tham quan thang canh, chiem bai thang tich Phat giao tai Yen Tu, Ha Long (Quang Ninh), Trang An, Bai Dinh (Ninh Binh).

De chuan bi cho to chuc Dai le Vesak 2008 duoc thuan loi, Ban Dieu phoi Quoc gia da hinh thanh cac tieu ban giup viec va phan cong cong viec cu the cho cac tieu ban; dong chu tri cac tieu ban: Le tan - Giao te; Khanh tiet - Trang tri; Noi dung; Nghi le - Van hoa la Giao hoi Phat giao Viet Nam va Uy ban To chuc Quoc te (IOC); Chu tri cac Tieu ban Tuyen truyen, An ninh, Tai chinh - Hau can la cac co quan nha nuoc.

Trong thuc hien cong viec co su phoi hop ho tro giua Giao hoi Phat giao Viet Nam, Uy ban To chuc Quoc te (IOC) va cac co quan nha nuoc dam bao nguyen tac nguoi dung dau chu tri cac tieu ban chu dong phoi hop voi cac luc luong huu quan xay dung ke hoach chi tiet noi dung va dieu kien thuc hien phan viec cua tieu ban de Ban Dieu phoi Quoc gia tong hop thanh ke hoach chung cua Dai le trinh Thu tuong phe duyet.

Theo du kien Dai le Vesak Lien Hop quoc 2008 tai Viet Nam se co tren 70 nuoc tham gia voi hang tram doan dai bieu quoc te Phat giao va nhieu khach moi la cac chinh khach than thien dai dien Dai su quan cac nuoc tai Viet Nam.

Day la hoat dong van hoa ton giao lon mang tinh quoc te dien ra tai Viet Nam vao thang 5 nam 2008. Thanh cong cua hoat dong nay co su dong gop ve y thuc trach nhiem cua moi nguoi dan vi su doan ket huu nghi va phat trien cua dat nuoc.

TTXVN

Viet Bao

Video nổi bật

[The X Factor Ukraine] Nữ sinh Hát quá hay khiến cho Giám khảo ngỡ là hát nhép
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ 'gia tài kếch xù' ở tuổi 21 của Sơn Tùng

Thành công từ rất sớm với hàng loạt các bài hit, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất nhì của showbiz Việt. Và không cần đoán cũng có thể biết được gia tài của anh chàng "kếch xù" đến mức nào.

Lộ TL mật về cơ chế GQ tranh chấp trong TPP

Một điều khoản giải quyết tranh chấp bí mật mà Mỹ thống nhất với các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa bị tiết lộ, khiến nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan ngại việc này thể hiện sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn so với chính phủ các nước.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Tìm hiểu: Vesak Lien Hop, Duc Phat, Thai Lan, Ban Dieu, An Do, Vesak Lien, Giao hoi Phat giao Viet Nam, To Chuc Quoc Te, uy ban to chuc, Thang 5 nam 2007, lien hop quoc, le ky niem, doan dai bieu, truong dai hoc, dai le, 2008

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 2008 : Đại lễ kỷ niệm tam hợp Đức Phật tại Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 2008 : Đại lễ kỷ niệm tam hợp Đức Phật tại Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 2008 Dai le ky niem tam hop Duc Phat tai Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin 2008 Dai le ky niem tam hop Duc Phat tai Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 2008 Dai le ky niem tam hop Duc Phat tai Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin van hoa trong chuyen muc Van hoa.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin van hoa
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0