Vi sao khong duoc cap giay chung nhan thi DH

Vi sao khong duoc cap giay chung nhan thi DH

Tags: Truong DH, Truong CD, Hong Bang, Thi CD, quan tri kinh doanh, cap giay chung nhan, cong nghe thong tin, phong dao tao, Quan Binh Thanh, dan lap, tuyen sinh, ho so, khong duoc, diem
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Vi sao khong duoc cap giay chung nhan thi DH
Giam thi kiem tra, nhan dien thi sinh trong ky thi tuyen sinh DH nam 2007 tai Hoi dong thi Truong DH Giao thong van tai TP.HCM
Muon xet tuyen NV2, 3 nhung truong du thi chi cap giay bao diem? Xet tuyen NV2 vao nganh Ke toan va Quan tri kinh doanh he CD cac khoi A-B-D vao truong nao? Thi CD, muon xet tuyen NV2 vao cac truong CD khac?...

>> Diem chuan va diem NV2, 3 nam 2007
>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007
>> Nganh gi? Truong gi? Lam gi?
>> Tu lieu diem chuan tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Hop thu tu van tuyen sinh
>> Chi tieu tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007

+ Khi lam giay dang ky du thi vao Truong DH Kinh te TP.HCM em quen khong dien NV2, 3 nen gio ket qua thi gui ve khong co phieu NV2, 3. Vi em khong dau vao nganh du thi, em muon chuyen NV sang truong khac nhung khong co giay NV2, 3 nen khong chuyen duoc. Vay em co the den truong em du thi xin lai giay NV2, 3 duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Khi lam ho so dang ky du thi DH, CD khong co noi de thi sinh ghi NV2, 3 nen ban khong the ghi truoc duoc. Vi vay khong co gi la “quen” ca!

Theo quy dinh, chi nhung thi sinh du diem san DH (khoi A va B: 15 diem, khoi C: 14 diem, khoi D1: 13 diem) (co cong ca diem uu tien khu vuc va doi tuong...) va du diem san CD (thap hon 3 diem moi khoi so voi DH) moi du dieu kien xet tuyen NV2 vao he DH, he CD cua cac truong DH hoac cac truong CD con thieu chi tieu tuyen them NV2.

Nhung thi sinh co diem tu san DH va CD tro len se duoc cap hai giay chung nhan ket qua thi so 1 va so 2 de xet tuyen NV2, NV3 vao cac truong con thieu chi tieu.

Ban khong duoc cap hai giay nay, co nghia la diem thi cua ban duoi diem san CD, vi vay ban chi duoc nhan giay bao diem, khong duoc xet tuyen NV2, 3.

+ Em thi DH Quy Nhon duoc 12 diem, vay em muon xet tuyen NV2 vao CD he dan lap tai TP.HCM nganh Ke toan thi co the vao truong nao? Neu nhu dat diem vao truong thi em phai nop ho so nhu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Diem thi cua ban vua du diem san xet tuyen NV2 vao he CD. Khi nop ho so xet tuyen NV2, ban phai gui 1 giay chung nhan ket qua thi (NV2 giay so 1, NV3 giay so 2) co dong dau do cua truong to chuc thi, thi sinh dien day du NV vao phan de trong; 1 phong bi da dan san tem va ghi ro dia chi lien lac cua thi sinh.

Ho so NV2 gui qua duong buu dien chuyen phat nhanh tu ngay 25-8-2007 den het gio giao dich cua buu dien ngay 10-9-2007. Duoi day la hai truong co tuyen sinh NV2 nganh Ke toan:

+ Truong DH dan lap Ky thuat cong nghe TP.HCM, ma truong DKC, ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH dan lap Ky thuat cong nghe TP.HCM, 144/24 Dien Bien Phu, phuong 25, quan Binh Thanh, TP.HCM; DT: (08) 5120782. Tuyen sinh trong ca nuoc nganh Ke toan (ma nganh C70, khoi A-D1): 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1.

+ Truong DH dan lap Hong Bang, ma truong DHB, ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH dan lap Hong Bang, 3 Hoang Viet, quan Tan Binh, TP.HCM; DT: (08) 8114336. Tuyen sinh trong ca nuoc nganh Ke toan - Kiem toan (ma nganh C70, khoi A-D1-D3-D4): 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D.

+ Truong CD dan lap Cong nghe thong tin TP.HCM, ma truong CDC, ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD dan lap Cong nghe thong tin TP.HCM, 357/6B Trinh Dinh Thao, phuong Hoa Thanh, quan Tan Phu, TP.HCM; DT: (08) 8605003. Tuyen sinh trong ca nuoc nganh Ke toan (ma nganh 06, khoi A-D1, chi tieu 50): 12,0 diem.

+ Em thi DH khoi A va khoi B cong luon diem uu tien luon la 13 va 14 diem cho moi khoi. Vay co truong DH chinh quy nao xet tuyen nganh Quan tri kinh doanh khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Diem thi cua ban khong du de xet tuyen NV2 vao he DH. Hien tai cung khong co truong DH cong lap nao xet tuyen NV2 nganh Quan tri kinh doanh. Muc diem cua ban nen xet tuyen NV2 vao he CD cua cac truong DH hoac cac truong CD khac. Cu the nhu sau:

+ Truong DH Cong nghiep TP.HCM, ma truong HUI, ho so gui ve: Trung tam Thong tin - Tuyen sinh Truong DH Cong nghiep TP.HCM, 12 Nguyen Van Bao, phuong 4, quan Go Vap, TP.HCM; DT: (08) 8940390. Truong xet tuyen trong ca nuoc nganh Quan tri kinh doanh (ma nganh C77, khoi A-B-D1, chi tieu 40): 12,0 diem.

+ Truong DH Mo TP.HCM, ma truong MBS, ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH Mo TP.HCM, 97 Vo Van Tan, phuong 6, quan 3, TP.HCM; DT: (08) 9301374. Tuyen sinh trong ca nuoc nganh Quan tri kinh doanh (ma nganh C66, khoi A-D1): 12,5 diem khoi A va 10,5 diem khoi D1.

+ Truong DH dan lap Ky thuat cong nghe TP.HCM, ma truong DKC, ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH dan lap Ky thuat cong nghe TP.HCM, 144/24 Dien Bien Phu, phuong 25, quan Binh Thanh, TP.HCM; DT: (08) 5120782. Tuyen sinh trong ca nuoc nganh Quan tri kinh doanh (ma nganh C67, khoi A-D1): 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1.

+ Truong DH dan lap Cong nghe Sai Gon, ma truong DSG, ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH dan lap Cong nghe Sai Gon, 354 Ben Chuong Duong, quan 1, TP.HCM; DT: (08) 8505520. Tuyen sinh trong ca nuoc nganh Quan tri kinh doanh (ma nganh C70, khoi A-D1): 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1.

+ Truong DH dan lap Hung Vuong, ma truong DHV, ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH dan lap Hung Vuong, 239 Nguyen Trong Tuyen, quan Phu Nhuan, TP.HCM; DT: (08) 9972002. Tuyen sinh trong ca nuoc nganh Quan tri kinh doanh (ma nganh C69, khoi A-B-D1-D2-D3-D4): 12,0 diem khoi A-B va 10,0 diem khoi D.

+ Truong DH dan lap Van Hien, ma truong DVH, ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH dan lap Van Hien, AA2 duong D2, Van Thanh Bac, phuong 25, quan Binh Thanh, TP.HCM; DT: (08) 5106733. Tuyen sinh trong ca nuoc nganh Quan tri kinh doanh (ma nganh C67, khoi A-D1-D2-D3-D4): 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D.

+ Truong DH dan lap Hong Bang, ma truong DHB, ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH dan lap Hong Bang, 3 Hoang Viet, quan Tan Binh, TP.HCM; DT: (08) 8114336. Tuyen sinh trong ca nuoc nganh Quan tri kinh doanh (ma nganh C68, khoi A-D1-D3-D4): 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D.

+ Truong CD dan lap Cong nghe thong tin TP.HCM, ma truong CDC, ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD dan lap Cong nghe thong tin TP.HCM, 357/6B Trinh Dinh Thao, phuong Hoa Thanh, quan Tan Phu, TP.HCM; DT: (08) 8605003. Tuyen sinh trong ca nuoc nganh Quan tri kinh doanh (ma nganh 04, khoi A-D1, chi tieu 50): 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1.

+ Em dang ky thi nganh Y duoc tai Truong CD Y te Nghe An khoi B duoc 16 diem. Trong do hai mon Hoa va Sinh do Bo GD-DT ra de, mon Toan do truong tu ra. Nay em muon xet tuyen NV2 vao cac truong CD thi em co the xet tuyen vao nhung truong nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tren nguyen tac, ket qua thi cua cac truong CD co to chuc thi khong duoc dung de xin xet tuyen NV2 vao cac truong CD khac vi de thi khac nhau. Tuy co mon thi do Bo GD-DT ra de, nhung phai du ba mon do Bo ra thi moi du dieu kien. Vi vay, chi nhung thi sinh du thi DH moi duoc xet tuyen NV2, 3 khi khong trung tuyen NV1 va co diem thi tu diem san tro len.

+ Em da nhan giay bao trung tuyen he CD cua Truong DH Khoa hoc tu nhien TP.HCM. Nay em muon chuyen diem den truong DH dan lap, vay em co duoc nhan phieu diem tu truong hay khong? Va neu duoc thi phai lam nhu the nao? (Nguyen Ngoc Tram, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Theo quy che, thi sinh da trung tuyen NV1 thi khong duoc xet tuyen NV2, 3 vao cac truong khac. Moi thi sinh chi duoc trung tuyen mot NV, khong trung tuyen NV nay moi duoc du tuyen tiep NV sau. Vi vay, ban khong duoc chuyen diem sang truong khac, do khong duoc cap giay chung nhan ket qua thi so 1 va so 2.

Cac bac phu huynh va cac ban hoc sinh co nhung yeu cau thac mac ve tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007, thac mac cac nganh hoc, quy che... co the gui email den TS tai dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

TS se tra loi thac mac cua ban doc trong thoi gian som nhat. De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go chu co dau (font chu unicode).

QUOC DUNG

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Truong DH, Truong CD, Hong Bang, Thi CD, quan tri kinh doanh, cap giay chung nhan, cong nghe thong tin, phong dao tao, Quan Binh Thanh, dan lap, tuyen sinh, ho so, khong duoc, diem

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vì sao không được cấp giấy chứng nhận thi ĐH?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vì sao không được cấp giấy chứng nhận thi ĐH? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vi sao khong duoc cap giay chung nhan thi DH

Nhan xet, hay lien he ve tin Vi sao khong duoc cap giay chung nhan thi DH co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vi sao khong duoc cap giay chung nhan thi DH de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0