Uu tien khu vuc duoc tinh the nao

Uu tien khu vuc duoc tinh the nao

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Khoi dong tuyen sinh 2006

Uu tien khu vuc duoc tinh the nao
Trong tuyen sinh DH, CD nam nay van duy tri chinh sach uu tien theo khu vuc nhu cac nam truoc de dam bao quyen loi cho thi sinh o cac khu vuc kho khan. Trong anh: Thi sinh sau gio thi DH-CD 2005
* Hien nay em dang hoc lop 12 tai TP Hue, lop 10 va 11 em hoc tai TP Pleiku, tinh Gia Lai. Ky thi DH nay em co duoc cong diem uu tien khong? (Vo Nhu Thu, thuhdp@ )

- Hien tai thong tin ve uu tien khu vuc ky thi DH, CD 2006 Bo GD-DT chua cong bo. Tuy nhien, chu truong cua Bo GD-DT la dam bao quyen loi cho thi sinh o cac khu vuc kho khan vi dieu kien va co hoi tiep can giao duc DH tai cac khu vuc nay con nhieu han che.

Do vay trong tuyen sinh DH, CD van duy tri chinh sach uu tien theo khu vuc nhu cac nam truoc. Ban co the tham khao lai thong tin cua nam roi:

Thi sinh hoc lien tuc va tot nghiep THPT hoac tuong duong tai khu vuc nao thi huong uu tien theo khu vuc do. Neu trong ba nam hoc THPT hoac tuong duong co chuyen truong thi thoi gian hoc o khu vuc nao lau hon duoc huong uu tien theo khu vuc do. Neu moi nam hoc mot truong hoac nua thoi gian hoc o truong nay, nua thoi gian hoc o truong kia thi tot nghiep o khu vuc nao, huong uu tien theo khu vuc do. Quy dinh nay ap dung cho tat ca thi sinh, ke ca thi sinh da tot nghiep tu truoc nam thi tuyen sinh.

Cac che do uu tien trong tuyen sinh hien hanh: Uu tien theo khu vuc, thi sinh duoc xep theo 4 khu vuc (KV): KV mien nui - vung cao (KV1) cong 1,5 diem; KV 2 - nong thon (KV2-NT) cong 1 diem; KV thi xa, thanh pho cap tinh (KV2): cong 0.5 diem; KV hoc sinh thanh pho truc thuoc trung uong: khong duoc cong diem nao.

* Em moi tot nghiep he THCN Truong DH Cong nghiep TP.HCM nam 2005 khoa Co khi, chuyen nganh Co dien (loai kha). Nam nay em muon thi lien thong vao Truong DH Su pham ky thuat. Em muon biet la em co the thi thang tu THCN len DH khong? Hay la van phai hoc Cao dang roi moi duoc thi len DH? Nam nay DH Su pham ky thuat co tuyen sinh nganh minh muon hoc khong? Phai thi nhung mon gi? On thi va thi vao ngay nao? (Tran Huu Tien,

hutieu2004@ )

- Ban co the thi vao khoi K Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM. Khoi K cua truong dao tao cac nganh sau: Ky thuat dien - Dien tu, Dien khi hoa va Cung cap dien, Co khi che tao may, Co khi dong luc, Cong nghe cat may. Thoi gian dao tao: 3 nam. Van bang tot nghiep: bang Ky su.

Cac nganh Ky thuat dien - Dien tu, Dien khi hoa va Cung cap dien thi cac mon Toan, Ly, Ky thuat dien. Nganh Co khi che tao may, Co khi dong luc thi cac mon Toan, Ly, Ve ky thuat. Nganh Cong nghe cat may thi cac mon Toan, Ly, Ky thuat cat may.

Ban co bang THCN tuong ung voi nganh du thi, ban co the nop ho so vao truong. Diem moi nhat trong nam nay, truong se thi vao dau thang 8-2006. Do vay, trong thang 6 den thang 7-2006 ban lien he voi truong (so 1-3 Vo Van Ngan, Q.Thu Duc, TP.HCM; DT: 08. 8961333) de biet thoi gian va thu tuc du thi.

* Em dang hoc THCN vay em co the hoc lien thong o cac truong DH hay CD phia Bac khong? (Tran Thanh Huong, tranthanhhuong0710@ )

- O phia Bac co mot so truong DH, CD co chi tieu dao tao lien thong tu he THCN len CD. Ban nen lien he truc tiep voi cac truong de xem bang THCN cua ban co tuong ung voi nganh du thi khong va truong co tuyen thi sinh ngoai truong khong.

Hau het cac truong con lai duoc dao tao lien thong tu bac THCN len CD gom:

- CD Du lich Ha Noi co 150 chi tieu nganh Quan tri kinh doanh, Viet Nam hoc. Dia chi: Duong Hoang Quoc Viet, huyen Tu Liem, TP Ha Noi; DT: (04) 7560745.

- CD Van hoa nghe thuat va du lich Ha Long co 200 chi tieu nganh Viet Nam hoc, Su pham Am nhac, Su pham My thuat. Dia chi: Phuong Hong Hai, TP Ha Long, tinh Quang Ninh; DT: (033) 629029.

- CD Xay dung so 1 co 150 chi tieu nganh Cap thoat nuoc, Ke toan. Dia chi: Trung Van, Tu Liem, Ha Noi. DT: (04) 8543070.

- CD Tai chinh Ke toan 1 co 200 chi tieu nganh Tai chinh ngan hang, Ke toan. Dia chi truong: Xa Trung Trac, huyen Van Lam, tinh Hung Yen; DT: (04) 6590459.

- CD Ky thuat Mo co 200 chi tieu nganh Cong nghe ky thuat mo, Trac dia mo. Dia chi: Yen Tho, Dong Trieu, Quang Ninh. DT: (033) 871620.

- CD Hoa chat co 100 chi tieu nganh Cong nghe hoa hoc. Dia chi: Tien Kien, Lam Thao, Phu Tho. DT: (0210) 827305.

- CD Giao thong van tai co 200 chi tieu nganh Co khi o to, Ke toan, Kinh doanh van tai duong sat. Dia chi: 54 pho Trieu Khuc, phuong Thanh Xuan, quan Thanh Xuan, Ha Noi; DT: (04) 8547536.

- CD Cong nghiep Ha Noi co 200 chi tieu nganh Cong nghe hoa hoc, Quan tri kinh doanh, Cong nghe may. Dia chi: Xa Minh Khai, huyen Tu Liem, Ha Noi; DT: (04) 7655121.

- CD Phat thanh - Truyen hinh co 150 chi tieu nganh Bao chi, Tin hoc. Dia chi: 136 duong Quy Luu, thi xa Phu Ly, tinh Ha Nam; DT: (0351) 852341.

Rieng Truong DH Su pham Ky thuat Hung Yen duoc dao tao lien thong tu THCN len DH. Truong co 300 chi tieu cac nganh Tin hoc, Cong nghe ky thuat co khi, Cong nghe may va thoi trang, Cong nghe ky thuat dien. Dia chi truong: Huyen Khoai Chau, tinh Hung Yen; DT: (0321) 703081.

* Cho em hoi Truong DH Khoa hoc tu nhien (DH Quoc gia TP.HCM) co nhung khoa nao lien quan den Vat ly va Toan? Hoc cac khoa do ra truong lam gi? Diem chuan vao cac nganh cua truong nam 2005 la bao nhieu? (Le Thai Hung, sagittarius_161210@ )

- Truong DH Khoa hoc tu nhien (DH Quoc gia TP.HCM) hau het cac khoa deu co lien quan den Vat ly va Toan. Diem chuan cac nganh Truong DH Khoa hoc tu nhien nhu sau: Toan - Tin hoc: 17.5; Vat ly: 16; Dien tu vien thong: 19; Hai duong hoc: 16.5; Cong nghe thong tin: 22; Hoa hoc: 19; Dia chat: 16; Khoa hoc moi truong A-B: 18; Khoa hoc vat lieu: 16; Sinh hoc: 17; Cong nghe sinh hoc A-B: 20-24.

Gioi thieu voi ban mot so nganh ban hoi danh cho sinh vien ra truong tim viec:

+ Nganh Toan - Tin hoc: Dao tao cac cu nhan co trinh do ly thuyet va ung dung vung vang ve toan cung nhu tin hoc de sinh vien ra truong lam tot o cac moi truong giang day, nghien cuu, san xuat, kinh doanh can den cac kien thuc ve toan va tin hoc, lam viec tai cac trung tam kinh te, cac co quan thong ke, vien…

+ Nganh Vat ly: Sinh vien ra truong co the cong tac tai cac cong ty co nhu cau san xuat va bao quan cac thiet bi dien tu va may tinh; cac co quan nghien cuu va cac truong day hoc chuyen nghiep (day nghe); cac cong ty dau khi lien doanh; cac co so y te, benh vien, trung tam ung buou, vien nghien cuu hat nhan Da Lat, trung tam ky thuat hat nhan TP.HCM, cac cong ty may tinh, cac cong ty cung cap cac thiet bi do luong, nha may san xuat cac thiet bi dien tu nhu ti vi, cassette…

+ Nganh Dien tu vien thong: Sinh vien ra truong co the phuc vu trong cac co so nghien cuu, san xuat, cac cong ty dich vu lien quan den che tao, nghien cuu tinh chat va ung dung cac loai vat lieu khac nhau. Sinh vien cung co the tham gia giang day tai cac truong DH, CD… hoac hoc tiep o cac truong trong va ngoai nuoc de co trinh do cao hon (nhu cao hoc hoac tien si) ve chuyen nganh Khoa hoc vat lieu hoac vat ly chat ran.

+ Nganh Cong nghe thong tin: Sinh vien co the den lam viec tai bat ky don vi nao can su dung den may tinh, dac biet la trong ngan hang, hang khong, buu dien, quoc phong, cac cong ty phat trien va thiet ke phan mem; hoac giang day o cac truong DH, CD ve tin hoc...

* Toi hien nay vua tot nghiep pho thong he bo tuc, toi co nguyen vong muon thi vao Truong Hang khong Viet Nam tai TP.HCM, nhung toi khong biet dieu kien de truong chap nhan dao tao va truong se dao tao nhung nganh nao cua hang khong? (Khanh, quockhanh162005@ )

- Truong Hang khong Viet Nam dao tao he trung cap cac nganh: Khai thac van tai hang khong, Dien tu vien thong hang khong, Kiem soat khong luu, Khai thac cang hang khong. Thi tuyen hai mon: Toan, Anh van

Dieu kien du thi vao truong: khong qua 28 tuoi (tinh den ngay du thi), ngoai hinh can doi, khong di tat, nam cao tu 1,65m, nu tu 1,55m tro len.

Rieng nganh kiem soat khong luu phai kiem tra suc khoe theo tieu chuan hien hanh cua co quan y te hang khong va tham tra ly lich truoc khi nhap hoc chinh thuc.

Dia chi Truong Hang khong Viet Nam: 104 Nguyen Van Troi, Q.Phu Nhuan, TP.HCM.

Cac bac phu huynh va cac ban hoc sinh co nhung yeu cau thac mac ve tuyen sinh DH-CD-THCN 2006, thac mac cac nganh hoc, hoc phi... co the gui email den TS tai dia chi: tuyensinh@tuoitre.net.vn

TS se tra loi thac mac cua ban doc trong thoi gian som nhat. De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go chu co dau (font chu unicode).

QUOC DUNG

Viet Bao
Comment :Uu tien khu vuc duoc tinh the nao
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Uu tien khu vuc duoc tinh the nao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Uu tien khu vuc duoc tinh the nao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Uu tien khu vuc duoc tinh the nao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Priority areas are what?
Hanoi, Vietnam, University of Technology, School of Hang, Hung Yen, Tu Liem, Technical Teachers, University of Education, Natural Sciences, the company, electrical engineering, Gia Lai Province, involving and regional priorities, I
* Currently she is studying in class 12 Hue, 10 and 11 children in Pleiku, Gia Lai province. Examination of this University I have no priority points? (Vo As Thu, thuhdp @).

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ưu tiên khu vực được tính thế nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ưu tiên khu vực được tính thế nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Uu tien khu vuc duoc tinh the nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Uu tien khu vuc duoc tinh the nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Uu tien khu vuc duoc tinh the nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0