Ty le choi vao cac DH CD nam 2006

Ty le choi vao cac DH CD nam 2006

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>"Em muon hoc luat kinh te nhung chua biet chon truong nao phu hop", "Xin toa soan cho em biet ty le choi cac truong nam 2006"... Nhieu doc gia mong muon duoc cung cap nhung thong tin cua mua thi truoc. TS xin gioi thieu ty le choi vao cac DH, CD nam 2006.

STT Ten truong Ki hieu Chi tieu Ho so
A DH Quoc gia Ha Noi
1 DH Cong nghe QHI 570 2.670
2 DH Khoa hoc Tu nhien QHT 1.140 4.566
3 DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van QHX 1.390 12.891
4 DH Ngoai ngu QHF 1.200 4.295
5 Khoa Kinh te QHE 370 3.111
6 Khoa Luat QHL 300 1.061
7 Khoa Su pham QHS 300 1.279
B DH Thai Nguyen
8 DH Kinh te va Quan tri kinh doanh DTE 530 7.920
9 DH Ky thuat cong nghiep DTK 1.360 10.878
10 DH Nong Lam DTN 1.100 8.025
11 DH Su pham DTS 1.750 33.418
12 DH Y DTY 450 5.248
13 Khoa Cong nghe thong tin DTC 350 2.083
14 Khoa Khoa hoc Tu nhien DTZ 400 1.070
15 CD Kinh te-Ky thuat Thai Nguyen DTU 380 223
16 Hoc vien Ky thuat Mat ma KMA 250 1.223
17 Hoc vien Ngan hang NHH 2.000 13.470
18 Hoc Vien Quan he quoc te HQT 200 1.001
19 Hoc vien Tai chinh HTC 1.820 14.002
20 Hoc vien Y duoc hoc co truyen HYD 200 2.274
21 Hoc vien Bao chi - Tuyen truyen TGC 800 6.344
22 DH Bach khoa Ha Noi BKA 3.870 10.186
23 DH Cong doan LDA 950 14.419
24 DH Cong nghiep Ha Noi DCN 29.433
25 DH Duoc Ha Noi DKH 450 1.709
26 DH Dieu duong Nam Dinh YDD 500 2.959
27 DH Hai Phong THP 1.650 13.611
28 DH Hang Hai HHA 2.490 14.306
29 DH Hong Duc HDT 2.470 11.743
30 DH Hung Vuong THV 1.050 7.538
31 DH Kinh te Quoc dan KHA 3.770 17.703
32 DH Kien truc Ha Noi KTA 1.100 6.617
33 DH Lam nghiep LNH 1.050 7.104
34 DH Luat Ha Noi LPH 1.300 17.562
35 DH Mo Dia chat MDA 2.300 13.272
36 DH My thuat Cong nghiep MTC 270 2.456
37 DH Ngoai ngu Ha Noi NHF 1.400 10.444
38 DH Nong nghiep 1 NNH 2.700 31.512
39 DH Rang - Ham - Mat RHM 100 462
40 DH Su pham Ha Noi SPH 2.100 15.773
41 DH Su pham Ha Noi 2 SP2 1.500 14.621
42 DH San khau Dien anh SKD 310 2.287
43 DH Su pham TDTT Ha Tay TDH 700 10.748
44 DH Tay Bac TTB 1.500 13.653
45 DH Thuong mai TMA 2.700 23.362
46 DH Van hoa Ha Noi VHH 840 10.350
47 DH Vinh TDV 2.780 20.644
48 DH Xay dung Ha Noi XDA 2.800 8.378
49 DH Y Ha Noi YHB 800 4.891
50 DH Y Hai Phong YPB 350 2.183
51 DH Y Thai Binh YTB 450 5.271
52 DH Y te Cong cong YTC 120 1.028
53 Vien Dai hoc Mo Ha Noi MHN 2.800 22.515
54 DH Dan lap Phuong Dong DPD 1.500 6.092
55 DH DL Quan ly va Kinh doanh HN DQK 1.600 4.876
56 DH Dan lap Thang Long DTL 1.000 1.914
57 CD Cong nghiep Nam Dinh CND 550 3.344
58 CD Cong nghiep Sao Do CCD 650 9.077
59 CD Cong nghiep Viet Hung CIH 300 1.024
60 CD Co khi luyen kim CKL 800 2.283
61 CD Cong dong Ha Tay D20 780 1.304
62 CD Cong dong Hai Phong D03 1.055 3.386
63 CD Du lich Ha Noi CDH 700 19.119
64 CD Giao thong Van tai CGH 1.450 27.996
65 CD Hoa chat CHC 1.300 4.403
66 CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep I CCN 2.050 32.057
67 CD Kinh te ky thuat Nghe An CEA 500 6.065
68 CD Kinh te Ky thuat Thai Binh CTB 950 1.681
69 CD Ky thuat Mo CDM 1.150 9.147
70 CD Ky thuat Y te I CYH 380 7.960
71 CD Nong Lam CNL 750 2.451
72 CD Su pham ky thuat Vinh CK3 1.200 4.799
73 CD Su pham TW CM1 1.000 24.099
74 CD Su pham Nhac hoa TW CNH 800 6.155
75 CD Tai chinh Quan tri Kinh doanh CTK 1.600 14.723
76 CD Thong ke CTE 300 1.156
77 CD Truyen hinh CTV 500 5.136
78 CD Tu thuc Cong nghe Thanh Do CTD 1.000 2.669
79 CD Su pham Ha Giang C05 400 1.118
80 CD Su pham Ha Nam C24 350 1.123
81 CD Su pham Ha Tinh C30 200 573
82 CD Su pham Hung Yen C22 390 4.052
83 CD Su pham Quang Ninh C17 350 2.762
84 CD Su pham Son La C14 550 2.771
85 CD Su pham Vinh Phuc C16 400 2.475
86 CD Su pham Yen Bai C13 270 695
87 CD Van hoa Nghe thuat Nghe An CVV 380 3.022
88 CD Van hoa Nghe thuat Tay Bac CVB 320 1.032
89 CD Van hoa Nghe thuat Thanh Hoa CVH 390 2.860
90 CD VHNT va Du lich Ha Long CVD 700 1.643
91 CD Van hoa nghe thuat Viet Bac CNV 330 2.120
92 CD Van thu TW1 CV1 300 17.926
93 CD Y te Nghe An CYA 350 2.108
94 CD Y te Quang Ninh CYQ 200 833
C DH Quoc gia TP HCM
95 DH Bach khoa QSB 3.500 9.826
96 DH Khoa hoc Tu nhien QST 3.320 18.963
97 DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van QSX 2.520 14.830
98 DH Quoc Te QSQ 770 1.424
99 Khoa Kinh te QSK 1.450 15.008
D DH Hue
100 DH Khoa hoc DHT 1.350 12.387
101 DH Kinh te DHK 780 10.215
102 DH Nghe thuat DHN 200 1.785
103 DH Ngoai ngu DHF 600 3.273
104 DH Nong Lam DHL 1.100 9.516
105 DH Su Pham DHS 1.150 14.898
106 DH Y DHY 600 6.380
107 Khoa giao duc the chat DHC 120 998
E DH Da Nang
108 DH Kinh te DDQ 6.000 13.676
109 DH Bach khoa DDK 11.400
110 DH Ngoai ngu DDF 4.524
111 DH Su pham DDS 16.934
112 DH An Giang TAG 2.150 15.488
113 DH Ban cong Marketing DMS 1.594 6.153
114 DH Ban cong Ton Duc Thang DTT 2.850 9.540
115 DH Can Tho TCT 5.300 58.188
116 DH Cong nghiep TP HCM HUI 3.400 30.354
117 DH Da Lat TDL 3.200 22.472
118 DH Giao thong Van tai TP HCM GTS 2.110 11.981
119 DH Kien truc TP HCM KTS 1.000 7.857
120 DH Kinh te TP HCM KSA 5.000 41.097
121 DH Luat TP HCM LPS 990 16.379
122 DH Ngan hang TP HCM NHS 1.600 13.006
123 DH Nong Lam TP HCM NLS 3.660 48.862
124 DH Quy Nhon DQN 2.800 30.587
125 DH Su pham Dong Thap SPD 2.450 9.481
126 DH Su pham Ky thuat TP HCM SPK 3.000 18.267
127 DH Su pham TP HCM SPS 2.100 24.955
128 DH Su pham TDTT TP HCM STS 550 2.918
129 DH Tay Nguyen TTN 1.800 21.271
130 DH Tien Giang TTG 1.120 6.124
131 DH The duc the thao 2 TDS 300 3.952
132 DH Van hoa TP HCM VHS 300 4.676
133 DH Y - Duoc Can Tho YCT 420 8.285
134 DH Y - Duoc TP HCM YDS 1.020 18.701
135 DH Mo Ban cong TP HCM MBS 3.120 10.845
136 TT Dao tao va Boi duong Can bo Y te TP HCM TYS 120 1.476
137 DH DL Ky thuat-Cong nghe TP HCM DKC 1.700 3.618
138 DH DL Lac Hong DLH 1.550 4.585
139 DH DL Ngoai ngu - Tin hoc TP HCM DNT 1.500 5.630
140 CD Ban cong Hoa Sen DTH 1.400 16.037
141 CD BC Cong nghe va Quan tri DN CBC 1.700 6.295
142 CD Cong nghiep thuc pham TP HCM CCT 1.400 16.913
143 CD Cong nghiep Tuy Hoa CCP 1.210
144 CD Cong dong Ba Ria-Vung Tau D52 600 881
145 CD Cong dong Dong Thap D50 380 1.353
146 CD Cong dong Kien Giang D54 260 442
147 CD Cong dong Quang Ngai D35 250 934
148 CD Cong dong Tra Vinh D58 700 2.350
149 CD Cong dong Vinh Long D57 560 1.026
150 CD Dien luc TP HCM CDE 200 6.900
151 CD Giao thong Van tai 3 CGS 800 10.170
152 CD Kinh te TP HCM CEP 700 29.396
153 CD Kinh te Doi ngoai CKD 1.100 27.556
154 CD Kinh te - Ky thuat Can Tho CEC 700 4.140
155 CD Kinh te Ky thuat cong nghiep II CES 1.250 10.005
156 CD Kinh te - Tai chinh Vinh Long CKV 350 2.026
157 CD Ky thuat Cao Thang CKC 600 14.218
158 CD My thuat Trang tri Dong Nai CDN 500 2.024
159 CD Su pham Ky thuat Vinh Long CK4 600 1.209
160 CD Su pham Mau giao TW3 TP HCM CM3 600 7.384
161 CD Su pham Nha tre Mau giao TW 2 CM2 500 5.036
162 CD San khau - Dien anh TP HCM CSD 160 1.966
163 CD Tai chinh Hai quan CTS 914 9.019
164 CD Tai chinh Ke toan CTQ 571 5.368
165 CD The duc The thao Da Nang CT3 300 4.018
166 CD Xay dung Mien Tay CMT 450 1.531
167 CD Xay dung so 2 CXS 650 8.004
168 CD Xay dung so 3 CX3 500 5.306
169 CD DL Cong nghe thong tin TP HCM CDC 1.500 2.047
170 CD DL Kinh te ky thuat Dong Du DN CDD 1.000 1.435
171 CD DL Kinh te ky thuat Binh Duong CBD 1.000 2.048
172 CD TT Ky thuat-Cong nghe Dong Nai CTN 900 1.221
173 CD TT Kinh te-Cong nghe TP HCM CET 800 5.070
174 CD TT Kinh te Ky thuat nghiep vu Nguyen Tat Thanh CTT 900 182
175 CD Su pham Can Tho C55 550 1.837
176 CD Su pham Binh Duong C44 395 1.669
177 CD Su pham Binh Phuoc C43 240 190
178 CD Su pham Gia lai C38 500 889
179 CD Su pham Ho Chi Minh C02 1.800 10.621
180 CD Su pham Long An C49 460 3.248
181 CD Su pham Nha Trang C41 400 288
182 CD Su pham Ninh Thuan C45 240 2.335
183 CD Su pham Phu Yen C39 300 2.694
184 CD Su pham Quang Binh C31 700 4.689
185 CD Su pham Quang Nam C34 550 1.801
186 CD Su pham Quang Ngai C35 350 2.544
187 CD Su pham Thua Thien Hue C33 630 7.206
188 CD Su pham Tra Vinh C58 300 2.400
189 CD Su pham Vinh Long C57 210 1.194
190 CD Van hoa nghe thuat TP HCM CVN 400 573
191 CD Van hoa Nghe thuat Dak Lak CVL 75 1.090
192 CD VHNT va Du lich Nha Trang CDK 700 3.017

(Theo Bo GD&DT)

Viet Bao
Comment :Ty le choi vao cac DH CD nam 2006
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ty le choi vao cac DH CD nam 2006 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ty le choi vao cac DH CD nam 2006 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ty le choi vao cac DH CD nam 2006 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Rates fighting in the universities, colleges 2006
CD Su, Hanoi, colleges Business, University Teacher, Community colleges, colleges Literature, technical and economic, cultural arts, Technical Teachers, available level, economic law, Ho Chi Minh City, the rate, the community, in 2006, fighting
"I want to study law but do not know the economic choice of school is right", "Please let me know publishers fighting the rate in 2006 "... Many readers look forward to providing the information of the previous season. VnExpress introduce players to the University rate, ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tỷ lệ chọi vào các ĐH, CĐ năm 2006

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tỷ lệ chọi vào các ĐH, CĐ năm 2006 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ty le choi vao cac DH CD nam 2006

Nhan xet, hay lien he ve tin Ty le choi vao cac DH CD nam 2006 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ty le choi vao cac DH CD nam 2006 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0