Tuyen sinh lop 10 tai TP Can Tho

Tuyen sinh lop 10 tai TP Can Tho

Tags: TP Can Tho, Ly Tu Trong, Truong THPT, Tran Ngoc Hoang, Truong THPT Ky, Viet Nam, dan toc thieu so, vung nong thon, thi tot nghiep, can cu vao, hoc sinh, tuyen sinh, thi tuyen, lop 10, dia ban, diem
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tuyen sinh lop 10 tai TP Can Tho

Hoc sinh Truong THPT Chau Van Liem trong gio hoc Anh van. Day la truong luon co su chon lua dau tien cua nhieu phu huynh, hoc sinh - Anh: Pham Diem

Do nam hoc nay khong thi tot nghiep THCS, dong thoi thuc hien tot viec phan luong hoc sinh sau khi xet cong nhan tot nghiep THCS, TP Can Tho thuc hien ca hai hinh thuc xet tuyen va thi tuyen.

Ve thi tuyen: thi tuyen ba mon Ngu van, Toan va Ngoai ngu (tieng Anh hoac tieng Phap). Diem thi cua ba mon nay cong voi diem uu tien khuyen khich (neu co) de lam co so tuyen sinh.

Thi tuyen vao khoi truong chuyen THPT Ly Tu Trong.

Thi tuyen vai cac truong THPT cong lap (tru Truong THPT Ky thuat Tran Ngoc Hoang, Truong THPT Dan toc noi tru va khoi chinh sach Truong THPT chuyen Ly Tu Trong).

Ve xet tuyen: Tat ca cac truong sau deu co xet tuyen: cac truong THPT ban cong, dan lap, Truong THPT Dan toc noi tru, Truong THPT Ky thuat Tran Ngoc Hoang va dien chinh sach tai Truong THPT chuyen Ly Tu Trong.

Viec xet tuyen vao cac truong THPT ban cong, dan lap va Truong THPT Ky thuat Tran Ngoc Hoang se can cu vao diem tong ket trung binh ca nam lop 9 cua tat ca cac mon hoc. Tong diem cua tat ca cac mon cong voi diem uu tien, khuyen khich (neu co se la can cu de xet tuyen.

Doi voi truong THPT co dieu kien ve doi ngu giao vien va co so vat chat thi to chuc 3 ban: ban khoa hoc tu nhien, ban khoa hoc xa hoi va nhan van va ban co ban. Hoac to chuc 2 ban, 1 ban, tuy tung truong.

Can cu tuyen sinh

Can cu vao cac tieu chi sau:

- Vao ket qua thi tuyen sinh hoac ket qua cua ca 9 mon hoc nam lop 9 neu tren.

- Vao thanh tich ca nhan dat duoc trong cac ky thi hoc sinh gioi cap thanh pho, trong cac cuoc thi TDTT, van nghe, ve, viet thu quoc te UPU, tuyen truyen gioi thieu sach, tin hoc tre kh6ong chuyen… trong nam hoc lop 9, cac cuoc thi nay do So GD-DT TP Can Tho to chuc hoac phoi hop to chuc.

- Ket qua xep loai hanh kiem, hoc luc nam cuoi cap.

- Doi tuong uu tien: con liet si, con thuong binh, con benh binh, con cua nguoi duoc huong chinh sach nhu thuong binh; hoac hoc sinh co cha (me) la nguoi dan toc thieu so VN; hoac hoc sinh dang cu tru, hoac tap o vung nong thon sau (theo qui dinh cua UBND thanh pho)…

- Do tuoi tu 15-19.

Dia ban cu tru va chi tieu tuyen sinh

* Dieu kien chung du tuyen vao lop 10 cac truong THPT:

- Da tot nghiep THCS hoac bo tuc THCS.

- Do tuoi tu 15-19 (tinh tu nam sinh den nam dang ky du tuyen).

- Thuong tru, tam tru hoac co hoc tap it nhat mot nam lop cuoi cap cung dia ban ma truong qui dinh tuyen sinh.

* Dieu kien du tuyen vao lop 10 Truong THPT chuyen Ly Tu Trong: Ngoai cac dieu kien chung tren, thi sinh dang ky vao truong nay can cac dieu kien sau:

- Co ho khau thuong tru tai TP Can Tho.

- Duoc cong nhan tot nghiep THCS loai kha hoac gioi va hanh kiem tot.

- Mon dang ky thi chuyen phai co diem trung binh tu 7,0 tro len doi voi cac mon khoa hoc xa hoi va tu 8,0 tro len doi voi cac mon khoa hoc tu nhien o nam hoc lop 9.

* Dieu kien du tuyen va truong dan toc noi tru va lop 10 dien chinh sach tai Truong THPT chuyen Ly Tu Trong:

Che do tang them tuoi: Hoc sinh gai, hoc sinh dan toc thieu so, hoc sinh la nguoi Viet Nam o nuoc ngoai ve nuoc xin hoc, hoc sinh la nguoi dang cu tru, hoc tap o vung sau, hoc sinh khuyet tat duoc tang them mot tuoi so voi tuoi quy dinh.

Che do uu tien, khuyen khich

1. Cong diem uu tien:

- Duoc cong them 3 diem, neu hoc sinh co cha (hoac me) la liet si, la thong binh nang (ti le thong tat tu 81% tro len).

- Duoc cong them 2 diem, neu:

+ Co cha (hoac me) la thuong binh, benh binh hoac nguoi huong chinh sach nhu thuong binh cac hang con lai.

+ Co cha (hoac me) la nguoi dan toc thieu so Viet Nam va ban than dang cu tru va hoc tap tai vung nong thon sau (do UBND thanh pho quy dinh)

- Duoc cong them 1 diem, neu:

+ Co cha (hoac me) la Anh hung lao dong, Anh hung luc luong vu trang.

+ Co cha (hoac me) la nguoi dan toc thieu so Viet Nam va ban than dang cu tru va hoc tap ngoai khu vuc quy dinh vung nong thon sau.

+ Nguoi Kinh dang cu tru va hoc tap tai vung nong thon sau.

* Neu hoc sinh co nhieu tieu chuan uu tien cong diem, thi cung chi duoc huong theo mot tieu chuan cao nhat.

2. Cong diem khuyen khich:

- Duoc cong 2 diem, neu: HS dat giai nhat cap thanh pho, giai nhat, nhi, ba, khuyen khich cap quoc gia, tot nghiep loai gioi.

- Duoc cong 1,5 diem, neu dat giai nhi cap thanh pho.

- Duoc cong 1 diem, neu HS dat giai ba cap thanh pho, tot nghiep loai kha.

* Neu hoc sinh co nhieu tieu chuan cong diem khuyen khich thi cung chi duoc cong khong qua 4 diem.

* Rieng HS thi vao lop 10 chuyen tai Truong THPT chuyen Ly Tu Trong chi duoc cong diem khuyen khich trong truong hop da dat giai ky thi hoc sinh gioi lop 9 cap thanh pho va viet thu quoc te UPU.

Cach to chuc thi tuyen

Vao Truong THPT chuyen Ly Tu Trong:

- HS thi vao khoi chuyen Truong Ly Tu Trong, phai thi ba mon: van, toan va mon chuyen (tinh he so 2). Neu HS du thi chuyen van hoac toan thi ngoai viec thi sinh lam bai thi hai mon nay con lam mot bai thi theo qui dinh cua mon chuyen (bai thi van chuyen hoac toan chuyen).

- Thoi gian lam bai cho moi mon la 150 phut.

- Dieu kien xet ket qua:
+ Du thi du 3 mon.
+ Khong co bai thi nao duoi hai diem
+ Diem bai thi mon chuyen phai dat tu 6 diem tro len.
+ Diem trung binh cac bai thi tu 5,0 diem tro len.
+ Khong vi pham quy che thi.

- Chi tieu: moi mon mot lop, moi lop 30 HS. Moi hoc sinh chi duoc du thi mot mon chuyen.

Thi vao cac truong THPT khac: Giong cach thi tuyen o phan tren da gioi thieu cach thi tuyen va xet tuyen.

Ve nguyen vong

Moi HS co the dang ky du thi vao: Truong THPT chuyen Ly Tu Trong; hoac thi vao truong THPT cong lap (trong dia ban), neu khong do thi hoc truong ban cong, dan lap hoac bo tuc van hoa, khong duoc chuyen den truong cong lap tren dia ban khac.

Ngoai ra HS co the dang ky vao mot truong THPT ban cong (trong dia ban hoac truong THPT dan lap hoac cac trung tam giao duc thuong xuyen quan, huyen.

Ho so du tuyen

1. Don xin du tuyen, du thi (theo mau thong nhat do Cong ty sach thiet bi truong hoc TP Can Tho phat hanh).

2. Ho khau, hoc ba, khai sinh hop le.

3. Bang hoac giay chung nhan, cong nhan tot nghiep THCS.

4. Giay chung nhan, the, bang... duoc huong che do uu tien, khuyen khich.

* Toan bo ho so co the nop ban chinh hoac ban sao. Neu nop ban sao, phai co chung thuc hoac mang theo ban chinh de nguoi nhan ho so doi chieu, khi trung tuyen phai nop ban chinh moi duoc nhap hoc.

Dia ban tuyen sinh

- Doi voi Truong THPT chuyen Ly Tu Trong, Truong THPT Dan toc noi tru va Truong THPT Ky thuat Tran Ngoc Hoang thi co dia ban tuyen sinh la toan thanh pho.

- Dia ban cua cac truong con lai gioi han trong pham vi quan, huyen. Neu trong cung quan, huyen co nhieu truong THPT thi dia ban tuyen sinh chi gioi han trong pham vi mot so xa, phuong do Hoi dong tuyen sinh quy dinh.

- O nhung vung giap ranh giua cac dia phuong viec ap dung tuyen sinh theo dia ban se duoc ap dung mot cach linh hoat, tao dieu kien thuan loi cho viec di lai cua hoc sinh.

Quy trinh xet tuyen

- Doi voi thi tuyen Can cu vao diem thi tuyen va chi tieu tuyen sinh.

- Doi voi xet tuyen:

+ Danh sach HS du tuyen duoc xep theo thu tu diem tu cao xuong thap. Neu diem bang nhau thi hanh kiem kha, tot duoc xep truoc. Neu ca so diem va xep loai hanh kiem deu bang nhau thi dien uu tien duoc xep truoc. Tuyen tu tren cao xuong cho den khi du chi tieu qui dinh.

+ Danh sach trung tuyen hoac duoc xet tuyen phai duoc So GD-DT TP Can Tho duyet truoc khi cong bo.

+ Trong vong bay ngay ke tu ngay niem yet ket qua, HS phai nop ho so ban chinh de lam thu tuc nhap hoc, trong thoi gian do neu HS khong den truong lam thu tuc nhap hoc, se bi xoa ten. Cung trong thoi gian nay nha truong phai tra lai ho so cho nhung HS khong trung tuyen (neu HS co yeu cau).

Thoi gian tuyen sinh

Thoi gian tuyen sinh du kien nhu sau (thoi gian nay co the thay doi nhung cong tac tuyen sinh se phai cham dut vao ngay 30-7-2006.

- Tu ngay 5-6 den 15-6-2006, nhan ho so thi tuyen vao lop 10 Truong THPT chuyen Ly Tu Trong va cac truong THPT cong lap.

- Cuoi thang 6-2006, cong bo ket qua thi tuyen vao Truong THPT chuyen Ly Tu Trong. Dong thoi day la thoi gian thi tuyen vao cac truong THPT cong lap khac.

- Ngay 7-7-2006, cong bo ket qua thi tuyen vao cac truong THPT cong lap.

- Tu ngay 10-7 den 30-7-2006, cac truong THPT ban cong, dan lap nhan ho so xet tuyen vao lop 10 va cong co ket qua sau khi sau khi duoc So GD-DT duyet.

Bai, anh: PHAM DIEM

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Tuyển sinh bậc Phổ thông

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Tuyệt chiêu đánh bay cơn nhức đầu trong 3 phút bằng khăn tắm

Bất kỳ ai trong chúng ta rồi cũng sẽ gặp phải những cơn đau đầu cực kỳ khó chịu. Do đó, bạn hãy “thủ” sẵn cho mình tuyệt chiêu giảm đau bằng khăn tắm sau đây để áp dụng ngay khi đau đầu nhé.

'Pháp sư' cưỡng hiếp 2 chị em suốt 3 năm

Hai chị em gái đều bị một gã đàn ông đốn mạt ngoài 50 tuổi cưỡng hiếp và mối quan hệ khủng khiếp này duy trì suốt 3 năm. Nội tình câu chuyện càng khiến người ta… căm phẫn.

Từ bỏ giàu sang về khám bệnh ở quê nhà

Bác sĩ Trần Hoàng Minh, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, học Trường ĐH Houston (Mỹ) và tốt nghiệp ĐH Queensland (Úc) đã chọn Bệnh viện Gò Vấp, TP.HCM làm việc. Vị bác sĩ này làm chuyện rất "lạ": gọi điện hỏi thăm sau khi bệnh nhân xuất viện...

Tìm hiểu: TP Can Tho, Ly Tu Trong, Truong THPT, Tran Ngoc Hoang, Truong THPT Ky, Viet Nam, dan toc thieu so, vung nong thon, thi tot nghiep, can cu vao, hoc sinh, tuyen sinh, thi tuyen, lop 10, dia ban, diem

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tuyển sinh lớp 10 tại TP Cần Thơ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tuyển sinh lớp 10 tại TP Cần Thơ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tuyen sinh lop 10 tai TP Can Tho

Nhan xet, hay lien he ve tin Tuyen sinh lop 10 tai TP Can Tho co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tuyen sinh lop 10 tai TP Can Tho de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de THPT THCS trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... THPT THCS
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0