Tuyen sinh dau cap cac quan 3 4 6 12 Binh Thanh

Tuyen sinh dau cap cac quan 3 4 6 12 Binh Thanh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cac quan 3, 4, 6, 12, Binh Thanh dong loat cong bo tuyen sinh dau cap. Duoi day la thong tin chi tiet.

Tuyen sinh dau cap cac quan 3 4 6 12 Binh Thanh
Co tro truong tieu hoc Dinh Tien Hoang mung vui sau gio thi. Anh: Cam Lu

Quan Binh Thanh:

Mam non: Thoi gian nhan hoc sinh tu 01/08/2005 voi ke hoach, truong dong tren dia ban. Phuong nao, uu tien tiep nhan hoc sinh cua phuong do. Nam nay, he mam non cua quan co 21 truong cong lap va 4 ban cong voi 2005 hoc sinh. Ngoai ra, cac truong mam non tu thuc cung don nhan 1530 chau voi cac he: nha tre, mau giao, mau giao 5 tuoi.

Lop 1: Tu ngay 19/07/2005-29/07/2005 phu huynh dem giay khai sinh, ho khau (thuong tru va tam tru dai han) den ghi ten nhap hoc cho con em minh tai truong gan nha theo phan tuyen.

Ngay 30/07/2005, cac truong cong bo danh sach hoc sinh lop 1 dung tuyen.

Ngay 05/08/2005, cac truong cong bo danh sach hoc sinh trai tuyen.

Ngay 09/08/2005, khao sat nang khieu hoc sinh lop 1 tang cuong tieng Anh.

Neu PHHS co nhu cau cho tre hoc tai 1 truong khong dung tuyen, se phai qua buoc xet duyet va chi tien hanh sau khi cac truong da thu nhan het so hoc sinh theo phan tuyen.

Cac lop tang cuong tieng Anh: Chu Van An, To Vinh Dien, Nguyen Ba Ngoc, Hong Ha, moi truong tuyen 2 lop, moi lop 35 hoc sinh. Truong tieu hoc dan lap Tri Duc, The Ky moi, moi truong tuyen 1 lop.

Tong so hoc sinh duoc nhan vao lop 1 cua toan quan Binh Thanh la 4380: To Vinh Dien (175), nhan HS phuong 1 (2 lop tang cuong TA); Lam Son, (210), nhan HS phuong 2,15 (phuong 15 nhan 70 hs); Ha Huy Tap (245) nhan HS phuong 3; Yen The (146), nhan HS phuong 5; Nguyen Ba Ngoc, hai lop tang cuong tieng Anh(175), nhan HS phuong 6,7 (Nguyen Van Dau); Be Van Dan(175), nhan HS phuong 7; Phan Van Tri(140), nhan HS phuong 11; Binh Hoa(280), nhan HS phuong 12, 11 (72hs No Trang Long), 13 (50hs gan cau Bang Ky); Tran Quang Vinh(140), nhan HS phuong 12 (Huynh Dinh Hai, Ngo Duc Ke); Binh Loi Trung(140), nhan HS phuong 13, Nguyen Dinh Chieu, CT 385, nhan HS phuong 14; Le Dinh Chinh(140), nhan HS phuong 15; Hong Ha(350), phuong 17,24 (Hang Xanh), 25 (Dien Bien Phu); Phu Dong(175), phuong 19,17 (Nguyen Cuu Van, XVNT, Phan Van Han); Thanh My Tay(140), phuong 19 (31hs), 21 (54hs), 22 (55hs); Nguyen Trong Tuyen(175), phuong 21, Cuu Long(175), phuong 22; Bach Dang(210), phuong 24; Dong Da(105), phuong 25; Tam Vu(140), phuong 26 (14hs), 25 (XVNT); Chu Van An(175), phuong 26; Thanh Da(315), phuong 27,28; Binh Quoi Tay( 69), phuong 28.

Lop 6: Diem chuan xet vao lop 6 cac truong cong lap quan Binh Thanh la 16,25 diem. Rieng doi voi truong Binh Quoi Tay nhan cac doi tuong: Nhan het so hoc sinh hoan thanh chuong trinh bac Tieu hoc, co ho khau thuong tru va KT3 tai phuong 28, con trong do tuoi hoc pho thong. Hoc sinh co ho khau noi khac (thuong tru va KT3 tai Binh Thanh) co tong diem kiem tra mon Tieng Viet va Toan tu 16 diem tro len. Hoc sinh dat giai thanh tich cao ve the duc the thao co nhu cau hoc tai truong Binh Quoi Tay va co diem kiem tra hai mon Tieng Viet va Toan tu 16 diem tro len.

Doi voi truong THCS Le Van Tam: nhan 250 hoc sinh co ho khau thuong tru tai TP.HCM vao lop 6, gom: 70 hs lop tang cuong tieng Anh, ky thi khao sat nang khieu la 12/07/2005. 45 hs cho lop tang cuong Tin hoc va 3 lop thuong, hs phai dat diem kiem tra hai mon Tieng Viet, Toan tu 17 diem tro len. Hoc sinh nop don xin hoc, truong se xet diem tu cao xuong.

Cac lop tang cuong tieng Anh cua truong Nguyen Van Be, Thanh Da, Binh Quoi Tay yeu cau hoc sinh da hoan thanh bac Tieu hoc, co tong diem kiem tra hai mon Tieng Viet, Toan tu 17 diem tro len, tham du ky thi khao sat nang khieu dat yeu cau (12/07/2005).

Truong Binh Quoi Tay to chuc 2 lop tang cuong tieng anh, 1 lop hoc nhac, 2 lop danh cho hoc sinh nang khieu the duc the thao, 7 lop thuong danh chohoc sinh co nhu cau hoc 2 buoi/ngay va ban tru (co xe dua don hang ngay tai cac diem trung tam Quan), dieu kien hoc sinh kiem tra mon Tieng Viet, Toan tu 16 diem tro len.

Tu ngay 20/06-30/06, truong Le Van Tam, Binh Quoi Tay nhan ho so hoc sinh dang ky vao cac lop thuong va tang cuong tieng Anh.

Tu 01/07-15/07/2005, cac truong con lai trong Quan nhan hoc sinh dang ky nhap hoc.

Ngay 18/07/2005, cong bo dong loat danh sach hoc sinh trung tuyen vao lop 6.

Cac truong Le Van Tam, Nguyen Van Be, Thanh Da, Binh Quoi Tay phat don va nhan don du khao nang khieu tieng Anh tu 01/07/2005 den 05/07/2005.

Tong so hoc sinh vao lop 6 cua quan Binh Thanh la 4595: Lam Son(450), phuong 1,2,14 (Le Quang Dinh, Bach Dang), 15, 24 (Bach Dang); Ha Huy Tap (450), phuong 3,6,14 (No Trang Long), 7, 1 (Dinh Tien Hoang); Truong Cong Dinh (450), phuong 1,2,3,7,14,24; Le Van Tam (250), tuyen hoc sinh tu diem cao xuong; Yen The(250), phuong 5,6,11,12,13; Nguyen Van Be(340), phuong 5,11,12 (Tran Quy Cap), 7 (Le Quang Dinh); Rang Dong (180), phuong 12; Binh Loi Trung (180), phuong 13; Dien Bien (200), phuong 15,17,19,21,22; Phu My (450), phuong 17,19,21; Cuu Long(180), phuong 22; Dong Da (180), phuong 25,26; Cu Chinh Lan (250), phuong 25,26,27; Thanh Da (295), phuong 26,27; Binh Quoi Tay (490), phuong 28 va cac phuong khac.

Quan 6:

Lop 1: Nhan HS theo ho khau thuong tru HKTT hoac KT3, o phuong nao hoc tai phuong do. Thoi gian tuyen sinh tu ngay 1/7 den ngay 25/7. Ngay 30/7 cong bo danh sach tuyen sinh tai truong. Truong hop tuyen sinh ngoai tuyen do phong GD-DT xet duyet (neu con chi tieu), thoi gian tu ngay 3-10/8. Chuong trinh tang cuong tieng Anh du kien tuyen vao ngay 9/8.

Tong chi tieu tuyen sinh cua Quan la 3130 o 3130 dia ban tuyen sinh: truong tieu hoc Nguyen Hue (177 chi tieu); Nguyen Thien Thuat (140), Kim Dong (141), Nhat Tao (162); Chau Van Liem (149), Chi Lang (140), Pham Van Chi (287), Binh Tien (250), Le Van Tam (142), Phu Dinh (220), Phu Dong (268), Lam Son (264), Him Lam (140), Truong Cong Dinh (166), Phu Lam (324), Vo Van Tan (140). Rieng tuyen sinh vao lop 1 tai truong tieu hoc Nguyen Hue thuoc he Ban cong.

Lop 6: Diem chuan vao cong lap la 16 diem tro len, vao he ban cong la 15,75 diem tro xuong (ke ca hoc sinh pho cap), he bo tuc gom nhung hoc sinh hoan thanh chuong trinh bac tieu hoc nhung khong co dieu kien hoc he cong lap, ban cong.

He cong lap gom 7 truong: Truong THCS Binh Tay (396 chi tieu cho 8 lop) danh cho hoc sinh co ho khau thuong tru va KT3 tai phuong 1,2,3. Doi tuong du tuyen la hoc sinh da hoan thanh chuong trinh bac tieu hoc co hoc luc mon ca nam cua nam hoc lop 5 hai mon Toan va Tieng Viet dat loai gioi, co tong diem kiem tra cuoi nam hoc 2 mon nay dat 17,5 diem tro len, co ho khau thuong tru hoac KT3 tai quan 6. Thoi gian tuyen sinh la 12/7. Truong THCS Van Than (309 CT cho 7 lop): hoc sinh phuong 7 (50 CT), 8 (259 CT). Truong THCS Phu Dinh (353 CT cho 8 lop): hoc sinh phuong 10 (181 CT), phuong 12 (172 CT). Truong THCS Nguyen Duc Canh (403 CT cho 9 lop): hoc sinh phuong 6,9 (333 CT), phuong 12 (70CT). Truong THCS Doan Ket (511 CT cho 11 lop): danh cho hoc sinh phuong 13,14. Truong THCS Pham Dinh Ho (383 CT cho 8 lop); danh cho hoc sinh phuong 4,5 (342CT), phuong 7 (41CT). Truong THCS Nguyen Van Luong (450 CT cho 10 lop): cho hoc sinh phuong 7 (CT), phuong 11 (290CT), phuong 12 (62 CT).

He ban cong: Truong THCS ban cong Lam Son (335CT cho 7 lop): tuyen hoc sinh hoan thanh chuong trinh bac tieu hoc co diem tu 15,75 tro xuong co ho khau thuong tru va KT 3 o cac phuong 8,10,11,12,13,14. Truong THCS ban cong Hau Giang (344 CT cho 7 lop): danh cho hoc sinh o quan 4,5,6,7,8,9.

He bo tuc va dan lap: Hoc sinh dang ky hoc tai Trung tam giao duc Thuong xuyen quan 6 (so 19 Hau Giang phuong 2, quan 6) va truong Dan lap cap 2-3 Phan Boi Chau.

Thoi gian nhan ho so: tu ngay 1/7 den het ngay 15/7. Xem ket qua tai truong ngay 17/7. Hoc sinh dang ky tai truong tu ngay 18/7 den ngay28/7.

Hoc sinh co ho khau noi khac Phong GD-DT se xet duyet tu ngay 18/7 den ngay 25/7 (neu con chi tieu).

Quan 3

Lop 1: Nhan HS theo ho khau thuong tru HKTT hoac KT3, o phuong nao hoc tai phuong do. Chuong trinh tang cuong tieng Phap: Truong TH Luong Dinh Cua nhan 90 HS co HKTT tai TP.HCM, phat ho so tu ngay 1-22/6, khao sat nang khieu tieng Phap ngay 25/6.

Chuong trinh tang cuong tieng Anh: truong TH Nguyen Thai Son, Phan Dinh Phung, Ky Dong, Do Luong, Nguyen Viet Hong, Dan lap Quoc te nhan 60 HS/truong, co HKTT tai TP.HCM, truong se co thong bao ngay phat ho so. Tu ngay 20-25/6, Phong Giao duc se gui giay moi cho phu huynh, cac truong dong loat thu nhan HS trong tuyen tu ngay 1-9/7, neu con cho trong se thu nhan HS trai tuyen tu ngay 11/7. Ngay 30/7, cac truong cong bo danh sach HS vao lop 1.

Lop 6: Diem chuan vao lop 6 cong lap la 16. Hai truong Colette, Le Quy Don phai thu nhan tre trong tuyen, uu tien con em can bo cong tac tren dia ban quan. Rieng 3 truong Luong The Vinh (chuyen lai he cong lap), Doan Thi Diem, Bach Dang tuyen 100% HS hoan thanh bac tieu hoc (TH) tai cac phuong 10, 11, 12, 13, 14 va cac lop pho cap (khong quy dinh diem chuan). Danh sach HS duoc xet tuyen vao lop 6 cong bo tai truong vao ngay 2/6. HS lam thu tuc nhap hoc tu ngay 20-25/6.

Rieng chuong trinh tang cuong tieng Phap tuyen 91 HS thuoc doi tuong hoan thanh chuong trinh tang cuong tieng Phap cua Truong TH Luong Dinh Cua, hoan thanh bac TH va dat yeu cau trong ky kiem tra tieng Phap. Chuong trinh tang cuong tieng Anh: THCS Le Quy Don, Hai Ba Trung, Doan Thi Diem, Le Loi, Kien Thiet nhan 60 HS/truong. Doi tuong du tuyen: truong THCS cong lap: dat diem A cua Q.3, hoan thanh bac TH; truong THCS ban cong: dat diem B cua Q.3 va hoan thanh bac TH, cac truong phat don tu ngay 21-26/6, ngay 12/7 khao sat nang khieu ngoai ngu. Ngay 18/7, cac truong cong bo danh sach HS vao lop 6.

Quan 4

Mam Non: Thoi gian chieu sinh thong nhat doi voi nha tre va mau giao tu ngay 1-15/8, uu tien nhan ho so HS theo tuyen tu 1-6/8, trai tuyen tu 8-15/8.

Lop 1: Nhan HS theo HKTT hoac KT3, o phuong nao hoc tai phuong do. Phan tuyen cu the: Truong TH Nguyen Hue 1 tuyen cac phuong 1, 2 (P.1, 2); Ban tru Doan Thi Diem (HS o cac phuong); Nguyen Hue 3 (P.3), Vinh Hoi (P.4), Dang Tran Con (P.5); Ly Nhon (P.6, P.8 khu pho 1, 2); Ban cong Chi Lang (HS o cac phuong); Cay Bang (P.10, P.8 khu pho 3, 4); Bach Dang (P.9, P.12); Ben Cang (P.13); Xom Chieu (P.14); Ban cong Dong Da (HS o cac phuong); Tang Bat Ho B (P.15, P.16 khu pho 1, 2, 3); Ban tru Nguyen Truong To (HS o cac phuong); Truong 1/6 (HS co hoan canh kho khan); Khanh Hoi B (P.18, P.16 khu pho 4). Tu ngay 1/7, Phong Giao duc se phat giay goi tre den tung gia dinh, nhan ho so dang ky tu ngay 11-20/7. Cac truong Doan Thi Diem, Nguyen Truong To, Ben Cang, Vinh Hoi mo mot so lop tang cuong tieng Anh, thoi gian se duoc thong bao cu the tai truong. Ngay 30/7, cac truong dong loat cong bo danh sach HS vao lop 1.

Lop 6: Diem chuan vao lop 6 cong lap la 16/5. Cac truong gui giay bao nhap hoc toi tung ho gia dinh. Phan tuyen cu the nhu sau: THCS Van Don nhan 201 HS trong toan quan co diem chuan la 18,25 hoac 18 va co giay cong nhan HS nang khieu cap quan nam 2005; Nguyen Hue (P.1, 2, 5, 6, 9 va cac Q.1, 3, 5, 6); Quang Trung (P.3, 4, 10 to 1 den 18); Tang Bat Ho (P.14 to 52 va to 26 den to 50, P.15, P.16 to 1 den to 15); Khanh Hoi A (P.10 to 22 den to 47, P.13, P.14 to 51 va to 1 den to 25, P.16 to 16 den to 56, P.18, cac quan, huyen khac nhu Q.7, Nha Be, Can Gio...); Nguyen Huu Tho (P.8, P.12, P.10 to 19 den to 21); Chi Lang (HS duoi 16,5 diem). Ngay 27/6-1/7, cac truong THCS nhan giay bao nhap hoc, ngay 4-9/7 nhan HS trai tuyen, ngay 18.7 cong bo danh sach HS trung tuyen.

Quan 12:

Lop 1: Nhan 100% tre dung tuoi vao lop 1.
Lop 6: Nhan 100% HS hoan thanh bac TH vao lop 6.

  • Cam Lu - Doan Truc

Tuyen sinh dau cap o quan 5 va quan 9, TP.HCM

Viet Bao
Comment :Tuyen sinh dau cap cac quan 3 4 6 12 Binh Thanh
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tuyen sinh dau cap cac quan 3 4 6 12 Binh Thanh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tuyen sinh dau cap cac quan 3 4 6 12 Binh Thanh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tuyen sinh dau cap cac quan 3 4 6 12 Binh Thanh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Admissions head granting the District 3,4,6,12, Binh Thanh
Binh Thanh, Binh Quoi Tay, Vietnamese, Bach Dang, Thanh Da, Lam Son, test scores, schools, Doan Thi Points, Le Van Tam, a student, from strengthening, recruitment, public ward
Districts 3, 4, 6, 12, Binh Thanh simultaneously announced the first enrollment levels. Here are the details ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tuyển sinh đầu cấp các quận 3,4,6,12, Bình Thạnh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tuyển sinh đầu cấp các quận 3,4,6,12, Bình Thạnh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tuyen sinh dau cap cac quan 3 4 6 12 Binh Thanh

Nhan xet, hay lien he ve tin Tuyen sinh dau cap cac quan 3 4 6 12 Binh Thanh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tuyen sinh dau cap cac quan 3 4 6 12 Binh Thanh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0