Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue

Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue
Ban tu van tuyen sinh - Anh: Le Duc Duc
Gan 500 cau hoi da duoc gui den chuong trinh Tu van tuyen sinh do bao TS, NXB Tre va Tinh doan Thua Thien - Hue to chuc tai Nha van hoa trung tam TP Hue vao luc 14g hom 5-3-2005.

Ngoai uy vien ban chi dao tuyen sinh, lanh dao DHQG TP.HCM, dai dien cac truong DH Kinh te, DH Nong lam, DH Luat TP.HCM... con co dai dien cua DH Hue tham gia tu van cho thi sinh.

Hue, anh huong cai ret Nang Ban, troi mua phun va lanh, nhung chua den 13h30 tang mot cua hoi truong Nha van hoa Trung tam da chat cung cac ban hoc sinh den tu cac truong THPT trong toan tinh Thua Thien - Hue.

Cac to roi gioi thieu cac truong da duoc phat het ngay tu nhung luc dau. Hue bat dau vao tu van tuyen sinh voi cai nong... ben trong hoi truong, mac du ben ngoai van ret cam cam.

Den thoi diem nay, tat ca thanh vien ban tu van da co mat tai Hoi truong NVH Trung tam tinh Thua Thien - Hue trong su chao don nong nhiet cua hon 1.300 hoc sinh den tu 12 truong THPT trong toan tinh.

Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue
Hon 1300 hoc sinh tinh Thua Thien - Hue den tham du buoi tu van tuyen sinh

Chuong trinh tu van truc tuyen da duoc bat dau. Mo dau chuong trinh, TS Nguyen Dung thay mat ban tu van phat bieu va tang qua cho Tinh doan Thua Thien Hue, va TS Nguyen Duc Nghia gioi thieu nhung net moi trong tuyen sinh 2005.

TS Dung thay mat ban tu van bay to su xuc dong cua ban tu van khi thay thoi tiet khong duoc thuan loi, nhung van co dong du cac ban HS den tham gia, dieu do chung to su quan tam cua cac ban thi sinh doi voi ki thi tuyen sinh 2005 nay.

Dai dien hoc sinh cac truong THPT Thua Thien - Hue da goi tang cho cac thanh vien ban tu van nhung bo hoa tuoi tham de bay to su cam on sau sac den su nhiet tinh tham du cua cac thay co.

TS Nguyen Duc Nghia bat dau gioi thieu nhung net moi trong ky tuyen sinh nam 2005.

Nhung diem moi:

- Tat ca hoc sinh deu duoc tinh can cu theo noi hoc THPT nhieu hon, ke ca hoc sinh truong chuyen.

- Tiep tuc ap dung diem san.

- Thi sinh khi buoc vao khu vuc thi khong duoc mang bat ky vat dung trai phep nao.

- Ho so dang ky du thi co 2 muc giup TS co the dang ky truc tiep NV1 vao truong khong to chuc thi.

- Thi sinh duoc quyen chon cum thi.

Trong ky thi tuyen sinh 2005, ve dai the day la ky thi tiep tuc ap dung phuong thuc ba chung: chung dot, chung de va dung chung ket qua.

Tren nguyen tac, ngay 7-3, ho so DKDT, quyen nhung dieu can biet se duoc phat hanh rong rai. TS neu la hoc sinh cac truong THPT thi nop theo huong dan cua truong. Neu la TS tu do phai lien he voi so GD-DT; neu khong nop o hai dia diem tren, TS co the nop truc tiep tai cac truong theo thoi gian qui dinh.

Chi Doan Thi Thanh Huyen, Bi thu Tinh Doan Thua Thien - Hue cung den tham gia buoi tu van tuyen sinh

Tiep theo, TS Le Thi Thanh Mai, ban dao tao DHQG TP.HCM gioi thieu voi cac ban thi sinh cac ghi ho so DKDT theo mau ho so chinh thuc trong ky tuyen sinh nam 2005. Day la mau ho so DKDT ma cac so GD-DT cua cac tinh se phat hanh trong mot vai ngay toi. TS Mai huong dan cho cac ban thi sinh den tung chi tiet cu the. Voi cach giang giai di dom, de hieu TS Mai da khien cho khong khi cua ca hoi truong tro nen thoai mai trong tieng cuoi sang khoai cua cac ban thi sinh.

Phia duoi hoi truong, hon 1.300 doi mat van cham chu theo doi tung loi huong dan cua TS Mai.

Tai Toa soan bao TS, cac P.V Giao duc tra loi truc tuyen cac cau hoi ban doc gui den...

Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue
Nha van hoa Trung tam Hue, noi dien ra buoi tu van tuyen sinh
* Em la thi sinh tu do, que Ha Tinh dang hoc on o Da Nang, co the mua va nop ho so o dau? Dieu kien du tuyen vao cac truong DH, CD ngoai cong lap, hoc phi cac truong nay bao nhieu, tot nghiep co duoc cap bang chinh qui khong? (Duc Long, 19 tuoi, Ky Anh _Ha Tinh)

- TS: Thi sinh tu do nhu ban co the mua va nop ho so tai cac So GD-DT (noi nao gan va thuan tien nhat). Tuy nhien, can luu y, moi so GD-DT chi nhan lai nhung ho so do chinh minh phat hanh do do thi sinh mua mau ho so DKDT tinh nao thi nop lai tai cac diem thu nhan cua So GD-DT tinh do.

Dieu kien du tuyen vao cac truong DH, CD ngoai cong lap (DH mo, ban cong, DH dan lap...) cung theo qui dinh chung cua bo giong nhu cac truong cong lap. Hoc phi cac truong ngoai cong lap khoang 3,5 den 4 trieu dong/nam, tot nghiep cac truong nay van duoc cap bang he chinh qui theo mau chung cua Bo GD-DT.

* Bao gio het han nhan ho so? (phan thien chuong, 20 tuoi, so 4 Cach mang thang 8, Tp. Bien Hoa)

- TS: Thoi han nhan ho so DKDT vao DH, CD duoc qui dinh nhu sau: tu ngay 10-3 den 10-4: HSPT nop tai truong minh dang hoc, thi sinh tu do nop tai cac diem thu nhan cua cac so GD-DT; tu 11-4 den 17-4 nop tai cac diem thu nhan thuoc van phong Bo GD-DT hoac nop truc tiep tai truong minh dinh du thi.

* Cho em hoi nam nay cac truong nao co so tuyen? (Phuong, 18 tuoi, Pleiku)

- TS: Mot so truong co so tuyen theo qui dinh bao gom: cac truong tuyen he quan su thuoc bo quoc phong, cac truong thuoc nganh cong an...

Trong khi do, cac thanh vien khac cua ban tu van cung tra loi hang loat cau hoi cua thi sinh thong qua nhung phieu cau hoi cua cac ban goi len.

Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue
Cac ban hoc sinh dang nhan tai lieu
* Ban Hoang Vinh Phu, lop 12/1 Truong THPT Nguyen Hue hoi: "Em dang ky du thi vao Truong DH Kinh te TP.HCM. Em co the tham gia thi tai Hue duoc khong?"

- Thac si Nguyen The Hoan: Em phai du thi tai TP.HCM.

* Ban Bao Ngoc, hoc sinh Truong THPT Nguyen Hue: "Thong tin ve diem chuan chung ve Truong DH Kinh te co dung khong?"

- Thac si Tran The Hoang: Tu nam 2004, Truong DH Kinh te tuyen sinh bang mot diem chuan chung cho tat ca cac nganh dao tao. Sau khi hoc xong giai doan dai cuong (3 hoc ky), SV se duoc phan nganh va chuyen nganh theo nguyen vong, nang luc va chi tieu cua truong.

Truong DH KHTN TP.HCM co mo them nganh cong nghe nano, xin cho biet nganh hoc la gi, thoi gian hoc? Neu ra truong thi co co hoi lam o dau? Chi tieu tuyen sinh? (Truong Ngoc Minh - Lop 12D truong Hai Ba Trung - Hue)

- TS Nguyen Kim Quang: Mot so nganh nghien cuu sau linh vuc nano nhu Khoa hoc vat lieu, Vat ly ung dung, cong nghe sinh hoc phan tu, Hoa ly, Dien tu nano...

Thoi gian hoc bac cu nhan la 4 nam, co the tiep tuc bac Thac si, Tien si.

- Chi tieu khoa hoc vat lieu la 150; Vi dien tu va dien tu nano la 100, cong nghe sinh hoc la 170.

Tot nghiep nganh nay co the lam trong cac vien nghien cuu, trung tam cong nghe cao, cac co so san xuat va giang day trong cac truong pho thong, cao dang va dai hoc.

* Truong DHDL Van Lang tuyen sinh nhu the nao? (Anh Quoc, THPT Nguyen Hue)

- TS Nguyen Dung: Truong DHDL Van Lang khong to chuc thi. Truong xet tuyen NV2 va NV3 theo ket qua tuyen sinh nam 2005 vao cac truong DH trong ca nuoc.

Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue
* Nganh ky thuat he thong cong nghiep DH Bach khoa (DHQG TP.HCM) ra truong lam gi? (phong, 18 tuoi, 56 hung vuong, tphue)

- TS: Nganh ky thuat he thong cong nghiep dao tao ky su co kien thuc ve thiet ke moi cac he thong cong nghiep trong san xuat va dich vu; dieu hanh hieu qua cac he thong cong nghiep trong san xuat va dich vu bang viec ket hop chat che voi cac nguon tai nguyen (nhan luc, tai chinh, may moc...); xac dinh cac thong so toi uu hoa he thong san xuat dich vu moi, nghien cuu cac he thong san xuat theo huong tang nang suat va hieu qua, phan tich danh gia cac phuong an ve linh vuc quan ly...

Cac nha may, xi nghiep lien doanh hoac 100% von nuoc ngoai rat can ky su nganh nay. SV tot nghiep co the lam viec o cac nha may san xuat cong nghiep, cac cong ty phan phoi hang hoa, cac co quan quan ly dich vu y te, giao thong van tai, dam nhan cac cong viec nhu: dieu phoi san xuat, kiem soat quan ly chat luong san pham, quan ly vat tu, quan ly du an...

Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue
Dong dao hoc sinh tinh Thua Thien - Hue den tham du buoi tu van tuyen sinh
* Xin hoi DH Nong Lam TP.HCM co nganh dao tao nao moi trong nam 2005. Co phai truong DH Nong Lam la DH da nganh? (V.V.Trong -Lop 12 - Quoc hoc Hue)

- Thac si Tran Dinh Ly: Nam 2005, DHNL mo them 7 nganh/chuyen nganh moi la: Bao ve thuc vat, Quan ly tai nguyen rung, Nong lam ket hop, Cong nghe dia chinh, Bao quan che bien nong san thuc pham va dinh duong nguoi, Quan ly moi truong, Quan tri kinh doanh thuong mai.

TS Le Thi Thanh Mai bat dau gioi thieu ve DHQG TP.HCM: DH nay bao gom cac truong thanh vien:

Cac nganh moi trong tuyen sinh 2005: Luat thuong mai quoc te, cong nghe sinh hoc, dien tu vien thong, dien tu vien thong, hai duong hoc va ky thuat nhiet.

Truong DH Bach khoa: dao tao cac nganh ve ky thuat, tuyen sinh khoi A. Diem chuan nam 2004 tu 16 den 25 diem. Truong co mot so chuong trinh dao tao cu nhan tai nang.

Truong DH KH Tu nhien: dao tao cac nganh khoa hoc tu nhien. Diem chuan nam 2004 dao dong tu 14 den 24 diem.

Truong DH KHXH va NV: dao tao cac nganh ve khoa hoc xa hoi va nhan van, diem chuan nam 2004 dao dong tu 15 den 22 diem.

Khoa Kinh te dao tao cac nganh ve kinh te va luat.

Truong DH Quoc te dao tao cac nganh ve kinh te va khoa hoc ky thuat. Diem chuan nam 2004 la 17,5 den 19 diem. Ngon ngu dao tao chinh cua truong la tieng Anh.

Do do, thi sinh phai dat trinh do tu 450 diem TOEFL tro len. Mot so thi sinh co diem thi cao se duoc cap hoc bong theo hoc tai truong nay.

Dai hoc Nong Lam la truong DH da nganh, da linh vuc. Hien nay, truong dao tao 36 nganh/chuyen nganh thuoc 5/8 nhom nganh cua Bo. Chi tiet cac nganh nay tai website: www.hcmuaf.edu.vn .

* Ban Nguyen Vu Bao Trang, Truong Quoc Hoc: em du dinh dang ky du thi vao nganh vat ly hat nhan Truong DH Khoa hoc tu nhien. Vay nganh nay do em chon hay phu thuoc vao diem chuan cua em?

- TS Nguyen Kim Quang: muon vay, em phai dang ky du thi vao nganh vat ly. Sau 3 hoc ky se xem xet chon chuyen nganh. Vao chuyen nganh vat ly hat nhan do nguyen vong va xet khong kho khan lam nhung em can co hoc luc kha tro len.

* Ho so thi DH An ninh mua o dau, bao gio het han? (nguyen tran nhat khang, 18 tuoi, tay ninh)

- TS: Tat ca TS co nguyen vong du thi vao cac truong cua Bo Cong an deu mua ho so va qua so tuyen tai cong an tinh, thanh pho noi TS dang ky ho khau thuong tru. Thi sinh co the mua ho so (theo mau rieng cua Bo Cong an) va cac diem so tuyen va nop truc tiep cho cong an quan, huyen, thi xa de chuyen ve cong an tinh, thanh pho - noi co nhiem vu chuyen ho so ve cac hoc vien, truong DH (khong nop qua duong so GD-DT hoac nop truc tiep tai cac truong).

Han chot ket thuc khau so tuyen o cac truong thuoc nganh cong an la ngay 31-3, do do thi sinh can lien he mua va nop ho so ngay tu hom nay.

* Em co ho khau o Dong Thap, hoc va tot nghiep o Dong Thap nay dang o Dong Nai. Vay khi lam ho so xac nhan ho so o dau? Em la TS tu do nhung chua co bang tot nghiep (chi co giay chung nhan tam thoi) vay co du dieu kien thi DH khong? (Hieu, 20 tuoi, Dong Nai)

- TS: Theo qui dinh, thi sinh tu do (tot nghiep tu nam 2004 tro ve truoc) phai ve xa phuong (noi co ho khau) de xin xac nhan ho so va dong dau giap lai len hinh anh cua minh. Nhung truong hop khong co ho khau, co the xin xac nhan noi minh sinh song (va co KT3).

Ban nen lien he voi nha truong (noi ban da tot nghiep THPT truoc day) de nhan bang tot nghiep. Khi vao phong thi, thi sinh tot nghiep nam 2004 tro ve truoc phai mang theo bang tot nghiep, chi nhung thi sinh tot nghiep nam 2005 moi duoc dung giay chung nhan tam thoi thay cho bang tot nghiep.

* Truong CD Ky thuat Cao Thang nam nay co to chuc thi khong? (vy, 20 tuoi, lam dong)

- TS: Nam nay, truong CD Ky thuat Cao Thang to chuc ky thi rieng, du kien vao ngay 19 va 20-7, thi khoi A (toan, ly, hoa).

* Nganh che tao may (DH Su pham ky thuat TP.HCM) dao tao gi, ra truong lam o dau? (nguyenduy cuong, 19 tuoi, 425/24 truong chinhTB)

- TS: Nganh co khi che tao may DH Su pham ky thuat trang bi cac kien thuc trong giang day, thiet ke va dieu hanh san xuat trong linh vuc gia cong co khi, cong nghe moi, dieu khien tu dong... Tot nghiep nganh nay co the lam cong tac giang day, nghien cuu tai cac truong, vien; cac xi nghiep san xuat, che tao chi tiet may moc co khi, cac cong ty thiet ke may, kinh doanh thiet bi co khi...

* Nganh cong nghe vat lieu DH Bach khoa (DHQG TP.HCM) dao tao kien thuc gi, ra truong lam viec o dau? Du kien diem chuan nam nay la bao nhieu? (nguyen manh tung, 18 tuoi, vung tau)

- TS: Nganh cong nghe vat lieu dao tao ky su co kha nang van hanh cac day chuyen san xuat, thiet ke gia cong, che tao va ung dung san pham tren co so cac loai vat lieu khac nhau, cai tien va chuyen giao cong nghe vat lieu moi.

Tot nghiep nganh nay co the lam viec tai cac co so san xuat thuoc linh vuc vat lieu kim loai (luyen can thep, luyen kim mau, che bien nhom...), vat lieu silicat (ximang, gom su, vat lieu xay dung, trang tri noi that...) va vat lieu polymer (che bien nhua, cao su, son, composite...) hoac lam tai cac cong ty lien doanh, cac truong DH, vien nghien cuu...

Ths Tran The Hoang tiep tuc gioi thieu ve Truong DH Kinh te TP.HCM: Truong co 11 khoa dao tao 23 chuyen nganh. Nam 2005 truong co 4700 chi tieu, thi tuyen theo de thi va dot thi chung cua Bo GD-DT. Tat ca cac nganh deu duoc tuyen chung tren mot diem chuan. Sau 3 hoc ky hoc chuong trinh dai cuong, chung toi se phan nganh cho sinh vien dua tren 3 tieu chi la nguyen vong sinh vien, nang luc va chi tieu.

Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue
* Hoc nganh ky thuat ha tang do thi DH Kien truc ra truong lam viec gi? Co hoi phat trien nganh nghe nay nhu the nao? (nguyen binh hien, 18 tuoi, binguy283)

- TS: Nganh ky thuat ha tang do thi dao tao cac kien thuc ve ket cau cong trinh, trac dia, thi cong cong trinh, qui hoach mang luoi duong, he thong cap thoat nuoc, qui hoach mang luoi dien, chinh sach phat trien do thi, quan ly khai thac do thi, giao thong cong cong, cong trinh ngam, qui hoach canh quan cay xanh...

Tot nghiep nganh nay co the lam cong tac thiet ke ky thuat o cac cong ty cap thoat nuoc, cong trinh giao thong do thi, cong ty quan ly he thong dien; lam chuyen vien ky thuat tai cac co quan quan ly nha nuoc, so giao thong cong chanh, quan ly do thi cac quan huyen, So khoa hoc moi truong, cac trung tam nghien cuu ung dung qui hoach do thi...

PGS. TS Nguyen Duc Hung gioi thieu ve DH Hue bat dau gioi thieu ve DH Hue, nam nay co bon diem moi:

- Nam ngoai co 7 truong thanh vien thi nam nay co bay truong thanh vien va mot khoa moi (khoa giao duc the chat) va mot diem dao tao tai TX Dong Ha Quang Tri). DH Ngoai ngu (DHF) la truong moi, dao tao cac nganh Anh van, Trung Van, Phap Van nganh su pham.

Tat ca sinh vien theo hoc cac nganh, khoi nganh su pham deu duoc huong che do uu tien danh cho sinh vien su pham.

- Co mot so nganh thuoc khoi nganh ky thuat thuoc Truong DH Nong lam nam nay chi tuyen khoi B thay vi tuyen hai khoi A va B nhu nhung nam truoc day, chi co 3 nganh tuyen khoi A.

- DH Hue duoc mo 3 nganh moi la y te cong cong, cong tac xa hoi, ky thuat duoc tuyen sinh dao tai co so DH tai Quang Tri.

- DH Hue co Truong DH Kinh te. Truong co mot nganh moi la tai chinh - ngan hang, duoc lien ket voi Truong DH Kinh te quoc dan Ha Noi. Truong DH Hue tuyen sinh, Truong DH Kinh te quoc dan cap bang. Nganh ke toan thuoc DH Hue van tiep tuc tuyen sinh.

* Mo dau phan dat cau hoi truc tiep voi ban tu van, mot ban thi sinh nam da lam ca hoi truong vo oa khi dua ra cau hoi: Neu em trung tuyen DH ma muon hoc CD thi phai lam sao?

TS Nguyen Duc Nghia da giai thich ro rang truong hop thi sinh nay roi vao hai tinh huong hoac la ban dang ky vao truong khong to chuc thi hoac dang ky du thi vao truong CD to chuc thi rieng.

Mo dau phan gioi thieu ve Truong DH Nong lam TP.HCM, Ths Tran Dinh Ly quyet dinh trao mot phan qua dau tien cho ban hoc sinh Truong Quoc hoc Hue vi da dat cau hoi hay. Ve tuyen sinh, nam 2005, truong co hon 3.000 chi tieu.

Ths Tran Dinh Ly cung da thay mat cho Truong DH Nong lam gioi thieu 50 suat hoc bong hoc tuong duong voi 01 nam hoc tieng Anh mien phi tai Trung tam ngoai ngu cua truong.

Ths Le Van Hien tiep noi chuong trinh bang phan gioi thieu ve Truong DH Luat TP.HCM. Ths Hien da cung cap kha chi tiet cho cac ban thi sinh ve nhieu thong tin lien quan den truong nhu lich su hinh thanh, chuyen nganh dao tao, ma nganh...

Den nam 2005, truong co hon 1.200 sinh vien. Tuyen sinh 2005, truong to chuc thi chung theo de thi cua Bo GD-DT voi hai khoi A va C. Diem xet tuyen tinh theo tung nganh va tung khoi thi, chi tieu tuyen nam 2005 la 900 chi tieu.

* Thi sinh Nguyen Vu Bao Trung, truong THPT Quoc Hoc Hue: em thi vao truong DH Khoa hoc tu nhien TP.HCM, va dinh thi vao nganh Vat ly hat nhan. Nhu vay, nganh cua em thi vao la do em chon hay do truong quyet dinh phu thuoc vao diem thi DH cua em?

- TS Nguyen Kim Quang: Muon vay thi em phai thi vao nganh Vat ly, chi tieu (250). Sau 3 hoc ky, se xet chon chuyen nganh. Vao chuyen nganh Vat ly hat nhan do nguyen vong va xet khong kho lam nhung em can co hoc luc kha tro len de tiep thu tot kien thuc chuyen mon sau va hien dai.

* Em van chua hieu nhieu ve viec chon nguyen vong va viec cong diem uu tien. Em xin duoc tra loi cu the!

- TS Nguyen Kim Quang: Ky tuyen sinh nam nay em chi dang ky 1 nguyen vong 1. Neu khong dau nguyen vong 1 va diem thi tren diem san, thi co the dang ky xet chon nguyen vong 2 va 3.

Co 4 nhom khu vuc uu tien theo truong pho thong co diem xet tuyen chenh nhau 0,5 diem.

Co 3 nhom doi tuong uu tien co diem xet tuyen chenh nhau 1 diem. Em can xem them “Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH 2005”.

* Co the dang ky NV2,3 vao cac truong DH khong hay chi duoc ghi vao cac truong CD va THCN? (Nguyen Thi Phuong, 18 tuoi, Phuong Lop 12A3 truong THPT Hoai Duc B An Khanh- Hoai Duc Ha Tay)

- TS: Ho so xet tuyen NV 2,3 nop vao cac nganh, cac truong DH hoac CD khong to chuc thi tuyen hoac con chi tieu xet tuyen NV 2,3. Thi sinh khong trung tuyen NV1 cothe nop ho so xet tuyen he DH vao nganh khac cung truong hoac truong khac. Viec xet tuyen NV 2,3 chi ap dung voi cac truong DH va cac truong CD (tru nhung truong CD to chuc ky thi rieng), thi sinh khong nop ho so NV 2,3 vao cac truong THCN.

* Nam nay con ap dung diem san nhu nam 2004 khong? Muc diem san co gi khac so voi nam truoc? (phan thi thu thuy, 18 tuoi, THPT PHAN DANG LUU)

- TS: Tuyen sinh nam nay van ap dung diem san nhu nam 2004. Sau khi cac truong co ket qua thi, Bo moi cong bo diem san xet tuyen cac nguyen vong. Diem san cao hay thap tuy thuoc vao de thi (de hay kho) diem cua thi sinh (cao hay thap). Hien nay chua the biet truoc diem san se la bao nhieu.

* Thi vao nganh su pham mam non he trung cap gom nhung mon nao, co thi nang khieu khong? (haiyen, 18 tuoi, binhphup10q6tphcm)

- TS: Tuy tung truong, mon thi he trung cap nganh su pham mam non co khac nhau nhung hau het cac truong co tuyen nganh nay deu thi tuyen mon van va nang khieu (hat, mua, doc dien cam).

* Khi nao phat hanh ho so DKDT? (nguyen, 20 tuoi, daklak)

- TS: Ho so tuyen sinh DH, CD se duoc phat hanh vao khoang ngay 7 den ngay 10-3. Rieng mau ho so tuyen sinh THCN du kien se duoc phat hanh vao khoang ngay 15-3.

* Thi sinh Nguyen Tinh Minh Y, Truong THPT Dang Huy Tru: Nhung Truong DH, CD nao khong to chuc thi? Cach xet tuyen nhu the nao?

- TS Nguyen Duc Nghia: Cho den nay co 54 truong DH; CD tren ca nuoc khong to chuc thi (13 DH va 41 CD). Xin xem tren bao TS da phat hanh trong nhung so truoc hoac tren mang theo dia chi www.edu.net.vn .

Tong so tren 200 truong DH; CD tren ca nuoc, do do khong the tra loi cu the cau hoi cua em duoc la “truong nao to chuc thi”. Co le can phai loai tru truong nao khong thi se de dang biet ro thong tin nay hon.

* Thi sinh Nguyen Tinh Minh Y, THPT Dang Huy Tru TT- Hue: nam nay co nhung truong, nhung nganh nao moi? Khoi tuyen, phuong thuc tuyen va cac dieu kien khac nhu the nao?

- TS Nguyen Duc Nghia: Nam 2005 nhieu truong DH co mo nganh moi. De biet duoc nhung truong cu the nao cac em nen theo doi thong tin tren bao chi. (Trong “Nhung dieu can biet tuyen sinh DH; CD 2005” co gioi thieu tat ca cac nganh tuyen sinh cua cac truong nhung khong cho biet nganh nao moi). Rieng DH Quoc gia TP HCM co sau nganh moi.

Truong DH Bach khoa: 1 nganh Ky thuat nhiet (khoi A); Truong DH Khoa hoc tu nhien co hai nganh moi la Hai duong hoc (khoi A) va Dien tu - Vien thong (khoi A); Truong DH Quoc te co hai nganh moi la Dien tu; Vien thong (khoi A) va Cong nghe sinh hoc (khoi A, B); Khoa Kinh te co 1 nganh moi la Luat Thuong mai quoc te (khoi A, D1).

TS Nguyen Kim Quang goi loi khen ngoi den cac ban thi sinh tham du chuong trinh tu van hom nay vi tinh than tham gia tich cuc truoc khi gioi thieu doi net ve Truong DH Khoa hoc tu nhien.

TS cho biet nam 2005, truong tuyen sinh 2400 chi tieu he DH. TS Quang cung da tra loi truc tiep cau hoi ve chuong trinh dao tao cu nhan tai nang. Nam 2005, truong se tuyen sinh he cu nhan tai nang cho cac nganh la toan, tin, vat ly va hoa hoc. Truong chua tuyen sinh he cu nhan tai nang doi voi nganh hai duong hoc vi day la nganh moi mo trong nam 2005.

* Em muon du thi he trung cap nganh du lich nhung em hay bi "say xe", vay ngoai nganh huong dan vien du lich, con co nghe nao khac thuoc nganh du lich em co the lam duoc? Muon lam tiep tan thi co can ngoai hinh dep khong? (haiyen, 18 tuoi, binhphup10q6tphcm)

- TS: Ban "so" di xe nhu vay thi dung la khong nen thi vao nganh huong dan vien du lich roi! Ban co the hoc cac nganh co lien quan nganh du lich o he trung cap nhu: nganh ky thuat phuc vu nha hang, che bien mon an, le tan khach san, quan ly du lich lu hanh, quan ly nha hang, khach san...

Muon lam tiep tan ban phai co ngoai hinh de nhin nhung khong han phai dep nhu "nguoi mau" dau, chi can ban co phong cach an can, lich su, nha nhan, khong qua thap va khong di tat la duoc.

TS Le Thi Thanh Mai tiep tuc thu hut su chu y cua thi sinh bang chuong trinh tu van huong nghiep nganh nghe. TS cung da cung cap dia chi email cua minh ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) de cac ban thi sinh co the goi yeu cau trac nghiem nganh nghe cua minh cho TS va chinh TS se co cach kiem tra ket qua va goi lai cho cac ban thi sinh.

* Xin cho hoi: co phai nam 2005, moi thi sinh se co ba nguyen vong dang ky du thi? (Nguyen Van Son, 22 tuoi, Tp HCM)

- TS: Dung roi. Moi thi sinh se co ba nguyen vong vao cac truong DH, CD tuyen theo de thi chung cua bo bao gom: mot nguyen vong "cung" vao truong minh co nguyen vong theo hoc NV1; neu khong trung tuyen NV1, thi sinh van con hai nguyen vong "mem" de dang ky vao cac truong DH, CD khac con chi tieu xet tuyen NV2, 3.

* Thi sinh Nguyen Quy Loc, Truong THPT Gia Hoi – Hue: Em muon dang ky thi vao truong DH Dan lap Van Lang, vay em muon hoi nganh nay nam 2004 nguyen vong 1 va nguyen vong 2 la bao nhieu? Trong truong co he dao tao nao chinh quy hay khong? Neu co la nganh nao, diem chuan 2004 la bao nhieu, co nganh nao xet tuyen hay khong. Neu co thi dua vao dau de xet?

- TS Nguyen Dung: Truong DH Dan lap Van Lang co 14 nganh deu dao tao chinh quy. 14 nganh la: CNTT, Cong nghe moi truong, Cong nghe sinh hoc, Dien lanh, Xay dung, Kien truc, Tieng Anh, Ke toan, Tai chinh, Thiet ke thoi trang, Quan tri kinh doanh, Thuong mai, Quan tri du lich, Huong dan du lich. Nhung truong dao tao khoi A duoc in dam. Nam 2004 nganh Cong nghe thong tin cua truong DH Dan lap Van Lang lay diem 14 (khoi A).

Tat ca cac nganh deu xet tuyen, can cu vao ket qua thi cua thi sinh vao cac ky thi DH nam 2005 theo de thi chung cua Bo.

Em nen xem them tai website www.vanlanguni.edu.vn .

* Ban Minh Quang, mot hoc sinh o Hue: Neu em dau 1 truong DH nam 2004, nhung gia su nam 2005 em lai dau 1 truong DH khac va em muon rut ho so sang hoc truong moi dau thi em se rut nhu the nao, co bi phat hay khong?

- TS Nguyen Dung: Em lam don xin rut ho so o truong da dau nam 2004 (va hien dang hoc) de nop cho truong da dau nam 2005 de hoc. Khong co quy dinh nao ve viec phat nhu the ca.

Truong DH Dan lap Van Lang moi nam co 10 den 20 SV nam thu nhat xin rut ho so, truong deu giai quyet khan truong de dang de cac em thuc hien vao hoc o truong khac (va tra lai ca phan hoc phi ma cac em da nop nhung khong theo hoc het chuong trinh).

O TP.HCM, phong vien TS tiep tuc hoi dap nhung thac mac cua ban doc:

* Doi voi nhung nganh tuyen hai khoi thi thi chuong trinh dao tao nhu the nao?

- TS: PGS.TS Nguyen Duc Hung: chuong trinh dao tao nhu nhau.

* Thi xa Bac Lieu va Ca Mau thuoc KV may? (phan hong nguyen, 19 tuoi, bac lieu)

- TS: Toan tinh Bac Lieu va Ca Mau thuoc KV1.

* Muon biet thong tin ve cac truong THCN co the tim hieu o dau? (huynh minh vuong, 19t tuoi, quang nam)

- TS: Ban co the hoi thay co thu nhan ho so tuyen sinh o truong THPT minh dang hoc hoac can bo thu nhan ho so o So GD-DT o thong tin ve cac truong THCN hoac tham khao tai lieu Nhung dieu can biet ve tuyen sinh THCN 2005 do bo GD-DT an hanh. Trong do, co day du thong tin ve nganh nghe, mon thi, dia chi cac truong THCN ca nuoc.

* Em o Thanh Hoa, muon du thi vao DH Giao thong van tai TP.HCM co duoc khong, neu duoc thi o dau? (le van thanh, 18 tuoi, Thanh Hoa)

- TS: DH Giao thong van tai TP.HCM tuyen sinh ca nuoc, ban se du thi tai TP.HCM.

* Em dang hoc nghe tai TP.HCM, nam nay em dinh thi lien thong len khoi K truong DH su pham Ky thuat TP.HCM, nhung vi dieu kien gia dinh kho khan khong the hoc vao ban ngay duoc. Vay cho hoi truong co mo lop he tai chuc khoi K khong? Neu co thi nop ho so o dau, khi nao thi het han, va dia diem thi o dau? (NGUYEN NHAT DUY, 22 tuoi, Q.10 TP.HCM)

- TS: DH Su pham Ky thuat TP.HCM co tuyen sinh dao tao he tai chuc khoi K. Ban co the truc tiep lien he voi phong dao tao truong (so 1 Vo Van Ngan, Thu Duc, TP.HCM) de hoi thong tin ve hinh thuc thi tuyen sinh va thoi han nhan ho so.

* Thua thay bang tot nghiep dai hoc lien thong co khac bang tot nghiep dai hoc thuong khong? (Tan Viet, 22 tuoi, Hue)

- TS: Hien nay, bang tot nghiep chuong trinh dao tao lien thong van dung chung mau voi he chinh qui.

* Diem thi nganh SP Tieng Anh khoi D1 truong CD Su pham TP.HCM co nhan doi mon tieng Anh khong? (khanh, 18 tuoi, tp hcm)

- TS: Theo qui dinh cua Bo, cac nganh chuyen ngu se nhan he so mon ngoai ngu. Nganh SP Tieng Anh cua cac truong SP se nhan he so 2 mon Tieng Anh.

* Nghe noi, nam nay chi co mot ky thi duy nhat la thi DH thoi, sau do cac truong CD va trung cap deu xet tuyen theo ket qua DH dung khong? (nguyen thi phuong nhu, 18 tuoi, truong thpt phan dang luu)

- TS: Khong dung. Chi co mot so truong CD va THCN xet tuyen theo diem thi DH thoi. Co rat nhieu truong CD va THCN to chuc ky thi tuyen rieng va khong xet tuyen thi sinh thi theo de chung cua bo.

* Co the thi nhieu truong THCN duoc khong? Neu duoc, lam ho so nhu the nao? (Nguyen Thi Hong Lieu, 18 tuoi, TX Tay Ninh)

- TS: Ngay thi cua cac truong THCN thuong khong trung lap. Thi sinh co the thi vao nhieu truong THCN (khong gioi han so truong). Thi vao truong nao thi nop ho so du thi vao truong do. Sau nay, den khi het han nhan ho so vao cac truong THCN, neu so luong ho so qua it, mot so truong THCN khong to chuc thi tuyen, cac truong se thong bao cho thi sinh cac tieu chi xet tuyen (theo hoc ba, theo diem thi tot nghiep hoac theo diem thi DH,CD). Khi do, thi sinh se nop bo sung cho truong nhung giay to can thiet de duoc xet tuyen.

* Cac truong THCN se tuyen sinh vao khoang thoi gian nao? (Nguyen Thi thanh mai, 17 tuoi, lop 12B Hai ba Trung)

-TS: Cac truong THCN se to chuc thi tuyen trong khoang giua thang 7 den het thang 8.

* Em la thi sinh tu do dang on thi tai TP.HCM, co the nop ho so TP.HCM duoc khong? pham ngoc nguyen, 20 tuoi, 123 ly thuong kiet buon ma thuot daklak)

- TS: Thi sinh cac tinh dang on thi tai TP.HCM co the mua va nop ho so tai So GD-DT TP.HCM.

* He CD truong DH Su pham ky thuat TP.HCM co thi tuyen khong?(anhtrung, 21 tuoi, tphcm)

- TS: He CD truong DH co to chuc thi tuyen se khong to chuc ky thi tuyen rieng, chi xet tuyen nhung thi sinh thi DH cung khoi theo de thi chung cua bo.

* Khi nao thi Bo cong bo diem san (cao viet quoc, 18 tuoi, THPT DHT)

- TS: Diem san se duoc cong bo sau khi co ket qua thi.

* Em thi khoi V (toan ly, ve), vay co the thi khoi A duoc khong? (Phan Hoang Viet, 18 tuoi, 12a10 Nguyen Hue, tp Tuy Hoa, t Phu Yen)

- TS: Theo qui dinh, de thi hai mon toan va ly khoi V se giong nhu de thi toan ly khoi A. Do do, thi sinh khoi V khong the thi khoi A duoc.

* Hoc nganh xay dung thuy loi, thuy dien sau nay ra truong lam viec o dau? (le hung, 18 tuoi, natribiy)

- TS: Hoc nganh thuy loi sau nay co the cong tac trong nganh xay dung, cac cong ty thi cong tu van xay dung, cap thoat nuoc, nganh nong nghiep phat trien nong thon hoac lam cong tac nghien cuu giang day linh vuc co lien quan.

Tot nghiep cac nganh co lien quan den thuy dien co the lam viec trong nganh dien luc, cac cong trinh thuy dien hoac lam cong tac nghien cuu giang day trong nganh dien.

* Nganh SP mam non he CD thi mon gi? (pham thi ha, 18 tuoi, teresatuyen11287)

- TS: He CD nganh SP mam non thi ba mon toan, van, nang khieu (hat, mua, doc dien cam)

Va o Hue, ban tu van tuyen sinh tiep tuc tra loi nhung cau hoi cua thi sinh

* Thi sinh Tran Thi Tra My, Truong trung hoc ban cong Dang Tran Con – Hue: Em muon thi vao Cao dang Ke toan tai chinh cua truong DH Dan lap Van Lang nhung truong khong to chuc thi. Vay em phai thi o dau va lam ho so nhu the nao?

- TS Nguyen Dung: DH Dan lap Van Lang khong dao tao cao dang. Truong co dao tao DH nganh Ke toan – Tai chinh. Neu em muon thi vao bac DH nganh Ke toan - Tai chinh truong Van Lang thi:

Muc 16 ghi truong VL (ma DVL), nganh KT hoac TC; Muc 2: Chon 1 truong DH co to chuc thi khoi A hoac D1.

* Nam nay, cac truong CD co to chuc thi tuyen hay khong, co truong nao xet tuyen? (THAO, 19 tuoi, DAKLAK)

- TS: Mot so truong CD khong to chuc ky thi tuyen (chi xet tuyen thi sinh thi DH cung khoi theo de thi chung cua Bo); mot so truong se to chuc ky thi tuyen sinh theo de rieng. Ban co the tham khao trong tai lieu Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD 2005 (co ban tai cac nha sach) hoac hoi thay co, can bo thu nhan ho so tuyen sinh de biet truong minh muon hoc se thi hay xet tuyen.

Thi sinh nao thu nhat duoc nhieu thong tin se dua ra duoc quyet dinh chinh xac nhat. Do vua la cau tra loi cho nhieu thi sinh vua la loi khuyen ma TS Nguyen Duc Nghia da danh cho cac ban tham du chuong trinh tu van truc tiep tai NVH TS Hue cung nhu toan bo thi sinh tham gia chuong trinh truc tuyen qua dia chi http://www.tuoitre.com.vn truoc khi ket thuc chuong trinh chieu ngay 5-3-2005.

Theo TS Nghia, nguon thong tin chinh xac nhat van la cuon "Nhung dieu can biet va nhung thong tren bao chi". Cac ban nen tan dung toi da hai nguon thong tin nay de co duoc nhung quyet dinh dung dan truoc khi ghi vao ho so dang ky du thi.

Nhom PV TS tai Hue

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Tư vấn trực tuyến

Comment :Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Ý kiến bạn đọc (1)  

Viết phản hồi

 
 
 
 
 
Tiêu đề

cao loc 2012-07-30 09:07

   0

Em thi cao dang su pham duoc 13,5 diem nhung hok dau gio em muon vao dai hoc phu xuan duoc khong?voi nganh cao dang cong nghe thong tin voi diem chuan nam 2011 la 10 va em co the hoc duoc cac truong cao dang khac duoc hok voi 13,5 diem?

Phản hồi Phản hồi voi trich dan Trich dan

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Consulting online enrollment in Hue
Van Lang University Business School, Dr. Nguyen Duc Nghia, Hue University, Dr. Nguyen Kim Quang, Dr. Nguyen Dung, HCMC University of Technical, Thua Thien - Hue , training programs, biotechnology, how, engineering, diploma, you need to know, enrollment, children
Nearly 500 questions were sent to the program by Publications International, reported Dr., Youth Publishing House and the Provincial Youth Union of Thua Thien - Hue cultural institutions at the center of Hue city on Monday 5-3-2005 14g ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại Huế

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại Huế bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Hue de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0