Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang

Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang
Dai dien bao TT tang hoa cho ban giam hieu cua hai truong - Anh: K.Ch.

TT - Hom nay, 16-8, chuong trinh tu van truc tuyen voi cac truong DH cua TT duoc tiep tuc voi hai truong: DH Dan lap Van Lang va DH Dan lap Ky Thuat Cong nghe.

Tien si Nguyen Dung, hieu truong truong DH DL Van Lang cho biet:

Nam 2004, Truong DH Dan lap Van Lang tuyen 1750 chi tieu tuyen sinh vao 14 nganh he DH va 500 chi tieu vao 4 nganh he THCN. Truong khong to chuc thi ma xet tuyen dua vao ket qua thi DH nam 2004 tren toan quoc.

Cac TS khoi A co the dang ky vao 11 nganh cua truong gom: cong nghe thong tin, ky thuat nhiet (dien lanh), xay dung, cong nghe moi truong, cong nghe sinh hoc, tai chinh tin dung, ke toan, quan tri kinh doanh, thuong mai, quan tri du lich, huong dan du lich.

Khoi B vao hai nganh: cong nghe moi truong va cong nghe sinh hoc. Khoi C vao mot nganh la huong dan du lich. Khoi D1 vao bay nganh: tai chinh tin dung, ke toan, quan tri kinh doanh, thuong mai, quan tri du lich, huong dan du lich, tieng Anh. Khoi D3 vao mot nganh la huong dan du lich. Khoi V vao hai nganh la kien truc va my thuat cong nghiep (chuyen nganh thiet ke thoi trang). Khoi H vao mot nganh my thuat cong nghiep (chuyen nganh thiet ke thoi trang).

Thi sinh da du thi, khong trung tuyen NV1 va co diem tren diem san trong pham vi ca nuoc deu duoc dang ky xet tuyen vao truong DHDL Van Lang. Diem san xet tuyen cac khoi nhu sau: Khoi A va khoi D la 14 diem; khoi B va khoi C la 15 diem.

Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang
Thay Nguyen Quoc Bao - pho hieu truong truong DH Dl KTCN
Nam 2004, Truong DH dan lap ky thuat cong nghe co 1700 chi tieu, tang 100 chi tieu so voi nam 2003. Truong vua to chuc thi vua xet tuyen. Thi tuyen chi dat duoc hon 30%, neu ke ca cao dang thi dat duoc hon 40%. Con lai hon 60% danh cho xet tuyen. Truong xet tuyen 13 nganh: cong nghe thong tin, dien cong nghiep, dien tu vien thong, dien tu, xay dung dan dung, xay dung cau duong, co - tin ky thuat, co khi tu dong va robot, quan tri kinh doanh, ky thuat moi truong, tieng Anh, cong nghe may va thoi trang, cong nghe thuc pham va mot nganh moi la nganh cong nghe sinh hoc.

Thay Nguyen Quoc Bao, pho hieu truong va Thay Nguyen Minh Thanh, pho truong phong dao tao

nha truong dang tra loi cac cau hoi cua cac ban ve tat ca nhung van den lien quan den xet tuyen NV2 vao cac nganh cua truong.

+ Bang cap cua Truong DHDL Ky thuat cong nghe co gia tri nhu the nao? Trinh do sinh vien co bang trinh do cua SV DHQG hay khong? Co hoi viec lam nhu the nao? (nguyen khanh hung, 18 tuoi, TP.HCM)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Bang cap cua Truong DHDL Ky thuat cong nghe nam trong he thong bang cap DH cua quoc gia. Truong DHDL Ky thuat cong nghe dao tao theo noi dung chuong trinh cua Bo GD-DT nhu cac truong DH khac. Sinh vien ra truong tim duoc viec lam khoang 70 den 80%. Tuy nhien, kha nang co viec lam hay khong tuy thuoc rat nhieu vao nang luc hoc tap that su cua chinh sinh vien.

+ NV2 la lay diem tu tren xuong hay ai nop don truoc lay truoc? (hoang duy, 18 tuoi, thi xa tay ninh)

- TS Nguyen Dung: Theo qui dinh, sau khi het han nhan ho so xet tuyen NV2, cac truong se xet tuyen theo thu tu diem thi tu cao xuong thap.

+ Truong DHDL ky thuat cong nghe co tuyen nguyen vong 2 khoi D khong? Em thi khoi D duoc 9.5 diem em co duoc nhan he so de xet tuyen khong? Em thuoc KV2-NT em co duoc cong diem khong? (Ngan, 20 tuoi, Dong Nai)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Truong DH DL Ky thuat cong nghe tuyen khoi D cho hai nganh la tieng Anh va quan tri kinh doanh. Diem san xet tuyen la 14. Nhu vay, voi diem thi do, rat tiec, ban chua dat duoc diem san theo qui dinh cua Bo GD-DT cho du duoc huong diem uu tien KV.

+ Em xin hoi em thuoc dien Uu tien 1, thi khoi B, tong diem 3 mon la 10. Em co the duoc xet tuyen vao nghanh nao cua Truong DH DL Ky thuat cong nghe he DH hay CD hay khong?

- Thay Nguyen Quoc Bao: Truong DHDL Ky thuat cong nghe xet tuyen khoi B cho hai nganh: ky thuat moi truong va cong nghe thuc pham. Diem san xet tuyen la 15 diem. Do vay, voi muc diem ma em dat duoc, em chua du dieu kien de dang ky xet tuyen. Ngoai ra, bac CD cua truong cung khong tuyen khoi B.

Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang
+ Nganh dien tu vien thong, cong nghe thong tin,co khi tu dong - robot moi nghanh chi tieu xet tuyen NV2 la bao nhieu? (Bui Van Thieu, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Nguyen Quoc Bao: Nganh dien tu vien thong, cong nghe thong tin, co khi tu dong robot la nhung nganh mui nhon cua nha truong. Vi vay, cac nganh nay duoc uu tien ve chi tieu tuyen sinh. Tat ca cac nganh deu tuyen khoi A nen chi tieu co the duoc dieu chinh tuy theo nguyen vong cua thi sinh. Thuong thi tong chi tieu cua moi nganh la khoang 200 sinh vien.

+ Em du thi vao DH Ngan hang voi tong so diem ba mon la 15.5 va em thuoc khu vuc 2 NT.Vay em nen dang ky xet tuyen nguyen vong 2 vao nganh nao cua DH Van Lang. Va DH Van Lang khoi A gom co nhung nganh nao? Cam on. (Nguyen Ngoc Lam Binh, 19 tuoi, Nhon Trach Dong Nai)

- TS Nguyen Dung: Truong DH DL Van Lang co 11 nganh tuyen khoi A. Ban co the nop ho so xet tuyen vao mot trong cac nganh sau day : tai chinh tin dung; ke toan; quan tri kinh doanh; thuong mai; quan tri du lich; huong dan du lich; cong nghe thong tin; ky thuat nhiet (dien lanh); xay dung; cong nghe moi truong; cong nghe sinh hoc.

+ Em thi duoc 13 diem cong diem khu vuc la 14.5, vay em co the vao nganh thuong mai cua truong duoc khong va nganh nay khi ra truong thi kha nang viec lam ra sao. Xin duoc biet chi tieu nganh nay? Em xin cam on (nguyetanh, 18 tuoi, lam dong)

- TS Nguyen Dung: Neu ban thi khoi A hoac D thi voi diem do ban co the vao nganh Thuong mai. Chi tieu nganh nay khoang 150. Thang 7-2004 vua qua, ngay trong ngay le tot nghiep, 52% SV nganh thuong mai khoa 6 cua truong da co viec lam.

+ Khi da trung tuyen vao truong DHDL Ky thuat cong nghe, co duoc chuyen nganh hay khong ? Neu co thi hoc bao lau thi moi duoc chuyen nganh? Dieu kien chuyen nganh la gi? (Thuy Duong, 19 tuoi, Nha Trang)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Khi da trung tuyen vao Truong DHDL Ky thuat cong nghe, em co the xin chuyen sang nganh cung khoi thi neu nganh do con chi tieu. Ngoai ra, sau khi hoc xong nam thu nhat, ban van co the duoc xin chuyen sang nganh cung khoi thi.

+ Em thi duoc 18.5 nhung khong duoc vao dai hoc nganh xay dung bay gio em muon xet nguyen vong 2 vao Truong DHDL Ky thuat cong nghe nganh xay dung? Xin hoi cach thuc xet tuyen nhu the nao ? (do van truong , 18 tuoi, Daklak)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Voi 18,5 diem, em da du dieu kien xet tuyen vao nganh xay dung Truong DHDL Ky thuat cong nghe.

+ Em thi khoi B, duoc 17 diem. Neu em dang ki NV2 Truong DL Ky thuat cong nghe, nghanh Ky thuat moi truong va Cong nghe sinh hoc thi co hoi trung tuyen la bao nhieu phan tram? (Hanh Di, 19 tuoi, Nha Trang)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Voi 17 thi em da du dieu kien de dang ky xet tuyen va co nhieu kha nang se trung tuyen vao nganh ky thuat moi truong cua truong. Rieng nganh cong nghe sinh hoc, nam 2005 truong moi bat dau tuyen sinh

+ Xin cho hoi truong DH Dan Lap Van Lang chi tieu lay vao DH la bao nhieu va hien gio nguyen vong 1 da lay du chua? Neu thieu thi lay nguyen vong 2 bao nhieu chi tieu nua va voi so diem nguyen vong 2 la bao nhieu? (Huynh Kha Quang, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Dung: Tong chi tieu cua truong la 1750. Truong khong to chuc thi nen toan bo chi tieu nay danh de tuyen NV2. Neu thieu moi tuyen them NV3. Diem san xet tuyen NV2 vao truong theo qui dinh chung cua Bo: khoi A va D la 14, khoi B ca C la 15 (chua tinh diem uu tien).

+ Em muon hoi he cao dang va trung cap cua truong DHDL Ky thuat Cong nghe tuyen ra sao? (pham thi phuong thao, 19 tuoi, thao2002usus)

- Thay Nguyen Minh Thanh: Bac THCH (trung cap) cua truong gom co cac nganh: Dien tu vien thong, Dien Cong nghiep - dien lanh, Ky thuat vien tin hoc, Tin hoc ke toan, Kinh doanh thuong nghiep va du lich, Cong nghe may va thoi trang, Xay dung dan dung. Xet tuyen theo ba phuong an: 1 - Dua vao diem thi tuyen sinh DH- CD; 2 - Dua vao diem tot nghiep PTTH, 3-Dua vao diem binh quan hoc tap o lop 12. Ho so dang phat va nhan tai truong (144/24 Dien Bien Phu, P.25, Q.Binh Thanh, TP.HCM).

Diem trung tuyen vao bac cao dang la 11 diem (danh cho khoi A, nganh CNTT). Hien, truong chi dang xet cho nhung thi sinh thi vao truong, neu con thieu chi tieu thi nha truong se xet cho cac thi sinh thi o truong khac. Ban co the theo doi tren cac phuong tien thong tin dai chung hoac qua website cua truong: http://www.hutech.edu.vn de biet thong tin.

Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang
TS Nguyen Dung - hieu truong truong DH DL Van Lang
+ Nganh CNTT truong DH Van Lang nam ngoai lay bao nhieu diem va du kien diem chuan nam la bao nhieu? Truong van cong diem uu tien cho cac khu vuc nhu cac truong khac phai khong? (Hoang Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Dung : Nam ngoai khong co diem san, diem chuan nganh CNTT la 12 diem. Nam nay, phai tu 14 diem tro len moi duoc nop ho so xet tuyen vao nganh nay, ban theo doi tren website cua truong, co thong tin gi moi chung toi se thong tin som nhat. Truong van tinh diem uu tien theo qui dinh chung cua Bo.

+ Em muon hoi ve viec tuyen sinh khoi H cua truong Van Lang? Diem xet tuyen nganh quan tri kinh doanh truong nay la bao nhieu (Huong, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ; Tran Thi Huyen Trang, Bac Lieu)

- TS Nguyen Dung: Truong tuyen khoi H vao chuyen nganh thiet ke thoi trang. Bo khong qui dinh diem san cho khoi nay, nhung thi sinh co Giay chung nhan ket qua tuyen sinh 2004 (khoi H) deu co the nop don xet tuyen vao nganh nay. Diem san xet tuyen nganh Quan tri kinh doanh la 14 (nganh nay chi tuyen khoi A va D).

+ Voi diem thi khoi A la 13,5 diem, em co the xet tuyen vao Truong DHDL Ky thuat cong nghe duoc hay khong? (Ding Minh Phuong, 18 tuoi, 948/9 bis Lo Gom F8Q6)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Truong xet tuyen nhung thi sinh du thi khoi A co diem tu 14 tro len (da tinh diem uu tien KV va doi tuong). Neu nhu ban duoc huong uu tien doi tuong hay khu vuc thi duoc xet tuyen vao cac nganh khoi A bac DH cua truong. Neu ban khong duoc huong uu tien nao thi voi muc diem nay, ban khong du dieu kien de xet tuyen. Tuy nhien, ban nen theo doi cac thong tin xet tuyen cua truong de biet nhung thong tin moi nhat tren bao TT trong thoi gian toi.

+ Khi nao thi bat dau xet tuyen NV2? Co phai truong se uu tien xet thi sinh thi vao truong minh truoc roi moi xet cac thi sinh cac truong khac phai khong? (Nguyen Quang Tu, 18 tuoi, 69/5 Phan Chu Trinh F2- T.P Vung Tau)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Neu em co giay chung nhan ket qua thi thi ngay bay gio, em co the den Truong DHDL Ky thuat cong nghe de lam thu tuc xet tuyen hoac goi qua buu dien. Thoi gian xet tuyen NV2 keo dai den ngay 10-9-2004. Truong se xet tuyen can cu theo diem thi cua TS, khong phan biet TS thi truong nao va nop truoc hay sau.

Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang
Thay Nguyen Minh Thanh (bia trai)
+ Em thi khoi A duoc 15.5 diem, em muon vao nganh cong nghe thong tin truong DHDL Ki thuat cong nghe duoc khong a? (huynh vinh phu, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ).

- Thay Nguyen Minh Thanh (Pho Truong phong Dao tao DHDL Ki thuat Cong nghe): Voi so diem 15,5 cua ban, ban co the nop ho so xet tuyen NV2 vao cac nganh: dien tu vien thong, dien cong nghiep, Cong nghe thong tin, xay dung dan dung, xay dung cau duong, co tin ki thuat, cong nghe may va thoi trang, cong nghe thuc pham, co khi tu dong robot va quan tri kinh doanh.

+ Xin hoi Truong DHDL Ky thuat cong nghe co dao tao nganh cong gnhe buu chinh vien thong hay khong? (phan hoai nam, 19 tuoi, 214 phan chu trinh -Da Nang)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Truong DHDL Ky thuat cong nghe co dao tao nganh dien tu-vien thong. Nganh nay co chuong trinh dao tao gan voi nganh cong nghe buu chinh vien thong. Neu em co nguyen vong thi co the nop don xet tuyen.

+ Em thi khoi D1 duoc 17.5 diem, dinh vao truong DHDL Van Lang , nhung ko biet phai vao nganh nao tot? Neu em vao nganh tieng Anh thi diem Anh Van nhan doi phai ko a? Ban em thi khoi V, vay diem chuan cua khoi nay la bao nhieu? Mon Ve co nhan doi khong ? Hoc phi DH Van Lang khoang bao nhieu mot nam? Xin cam on . (Hong, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Dung: Khoi D1 truong DH Van Lang tuyen 7 nganh, khi xet tuyen nganh tieng Anh nhan he so 2 mon Anh van (nhung diem san nop ho so vao truong khong nhan he so). Khoi V khong co diem san, khi xet tuyen mon ve nhan he so 2. Hoc phai tuy tung nganh, khoang tu 3,6 den 3,9 trieu dong / nam.

- Em thi 12 diem em co co hoi vao DHDL Ki thuat cong nghe khong a, neu co thi em duoc vao nhung nganh nao? (duong ngoc vuon, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Nguyen Minh Thanh: Hien tai theo quy dinh cua Bo GD-DT, cac thi sinh co diem tu diem san tro len moi co the xet tuyen NV2 vao cac truong, hien tai doi voi DHDL Ki thuat cong nghe, chung toi cung xet NV tren tinh than cua Bo. Neu nhu sau khi xet NV2, NV3 ma van khong du chi tieu thi chung toi se trinh Bo phuong an, co the ha diem chuan duoi muc diem san cua Bo, tat nhien la trong dieu kien Bo dong y, ban nen theo doi thong tin tren bao dai hoac tai truong.

Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang
+ Kinh chao thay Bao, pho hieu truong Truong DH DL Ky Thuat Cong Nghe. Nam nay em thi khoi A dat 12 diem khong du diem san cua Bo thi em co the nop don xin xet tuyen he cao dang nganh Cong nghe thong tin cua truong duoc khong? (Tran Quoc Thien, 20 tuoi, 118/90/63 Phan Huy Ich Q TB)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Truong co dao tao bac CD nganh cong nghe thong tin. Diem cua em la du dieu kien xet tuyen. Tuy nhien, hien truong chua co thong bao ve viec xet tuyen bac CD. Do vay, em hay doi thong tin xet ve xet tuyen he CD cua truong trong nhung ngay toi.

+ Thay vui long cho em biet diem xet tuyen vao chuyen nganh thiet ke thoi trang truong DHDL Van Lang la bao nhieu? (Hoai Sen-Quang Binh)

- TS Nguyen Dung: Nganh nay truong tuyen khoang 120 chi tieu, tuyen thi sinh khoi V va khoi H. Hai khoi nay khong co diem san, thi sinh co Giay chung nhan ket qua diem thi khoi V hoac khoi H deu co the nop ho so xet tuyen nganh nay.

+ Truong DHDL KT Cong nghe co xet tuyen he cao dang khong a? Va diem san xet tuyen la bao nhieu? (le anh vu , 19 tuoi, Bao Lloc Lam Dong va nhieu ban doc)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Bac CD cua Truong DHDL Ky thuat cong nghe chi xet tuyen mot nganh la cong nghe thong tin. Tuy nhien, den nay, truong chua co thong bao chinh thuc ve viec xet tuyen nay. Do vay, ban nen theo doi cac thong tin xet tuyen bac nay tren Bao TT hoac tren website cua truong tai dia chi: http://www.hutech.edu.vn .

Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang
+ Em thi DH khoi A va D duoc 13.5 diem, diem uu tien khu vuc la 0,5 diem, xin hoi em muon dang ky NV2 vao DH Van Lang phai lam thu tuc nhu the nao? Em phai den truong mua ho so khong, nop phieu diem chinh thuc hay chi can ban sao la duoc ? (pham huy anh, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS Nguyen Dung : Ban duoc nop ho so xet tuyen khoi A va D vao DH DL Van Lang. Ho so dang ky xet tuyen gom : giay chung nhan ket qua thi (ban chinh) da dien day du cac thong tin xin xet tuyen, khong phai mua them ho so nao khac, ban co the nop truc tiep tai truong hoac gui qua duong buu dien truoc ngay 10-9.

+ Truong DHDL KTCN co day he trung cap khong?

- Thay Nguyen Minh Thanh: Truong co dao tao bac THCN (trung cap) bao gom cac nganh: dien tu vien thong, dien cong nghiep, tin hoc ke toan, cong nghe may va thiet ke thoi trang, ki thuat vien tin hoc, xay dung dan dung. Cac phuong thuc xet tuyen: xet tuyen tren co so diem thi tuyen sinh DH, CD; xet tuyen can cu vao diem tot nghiep THPT; xet tuyen can cu vao diem binh quan trong hoc ba lop 12 cua thi sinh. Ban co the nhan ho so xet tuyen tai truong, dia chi 144/24 Dien Bien Phu, P.25, Q. Binh Thanh, TP.HCM.

+ Em thi khoi C duoc14 diem (KV1) co duoc xet tuyen vao nganh nao o DH DL Van Lang khong ? (vandong.tran, 22 tuoi, 601/107CMT8)

- TS Nguyen Dung: Truong chi co mot nganh tuyen khoi C: huong dan du lich (ma nganh : 406), diem san xet tuyen nganh nay la 15. Neu ban duoc 14 diem chua tinh diem uu tien KV1 thi co the nop don.

+ Truong DHDL Van Lang co nhan ho so xet tuyen truc tiep tai truong khong?(thu hoai, 20 tuoi, 145 duong ba trac f1 q8)

- TS Nguyen Dung: Co! Dia chi: 45 Nguyen Khac Nhu, phuong Co Giang, Q,1, TPHCM.

Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang
+ He cao dang DHDL KTCN dao tao nganh gi? co bao nhieu chi tieu? co the hoc tiep len dai hoc duoc khong? (tuan khanh, 19 tuoi, 2dinhtienhoang,q1, TP.HCM)

- Thay Nguyen Minh Thanh: Bac CD cua truong chi dao tao mot nganh cong nghe thong tin, chi tieu chung cua bac DH va CD la 1.700. Hien tai, nha truong dang xin Bo cho chuyen tiep CD len DH, nen chua tra loi chinh xac cau hoi cua ban duoc.

+ Em thi khoi D duoc 9.5 diem em co duoc nhan he so de xet tuyen vao nganh tieng anh cua truong DHDL Ky Thuat Cong Nghe khong?Em thuoc KV2NT em co duoc cong diem khong? (linh, 20 tuoi, Dong Nai)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Truong DHDL Ky thuat cong nghe xet tuyen khoi D can cu tren diem thuc cua thi sinh, khong nhan he so mon nao. Thay cho rang neu nhung sinh vien gioi van va toan thi hoan toan co the hoc tot ngoai ngu duoc. Dang tiec voi so diem tren, em chua dat duoc diem san qui dinh cua Bo GD-DT.

+ Em chao thay ,Truong DH Ky Thuat cong nghe nam nay nganh quan tri kinh doanh cua truong co bao nhieu chi tieu? Em thi khoi A duoc 15 diem neu xet NV2 vao thi co bao nhieu phan tram trung tuyen? (Nguyen Quang Hai, 19 tuoi,)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Day la nganh thu hut nhieu su chu y cua thi sinh xet tuyen va chi tieu cung tuong ung voi cac nganh uu tien khac, khoang 200 chi tieu. Voi 15 diem, ban co nhieu kha nang trung tuyen vao truong.

Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang
Sinh vien truong DHDL Ky thuat Cong nghe dang thuc hanh tai phong thi nghiem vien thong
+ Kinh chao Thay Bao! Thay co nu cuoi nhan hau qua, chuc thay co nhieu niem vui va hanh phuc! Em muon hoi thay nganh cong nghe may va thoi trang duoc xet tuyen voi nhung khoi nao? Khoi H co duoc xet tuyen khong? Em thi khoi H duoc 25 diem. (nguyen thi hoai sen, 19 tuoi, Dong hoi-Quang binh)

- Thay Nguyen Quoc Bao: (Cuoi rat tuoi) Truoc het xin cam on em! Ve cau hoi cua em, toi xin duoc tra loi: nganh may thoi trang cua Truong DHDL Ky thuat cong nghe chi xet tuyen khoi A.

+ Em xin hoi co phai neu TS nao nop ho so som thi duoc uu tien khong a?(huyen trang, 19 tuoi, thai binh)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Em nop don theo dung thoi han qui dinh cua Bo GD-DT thi khong co phan biet som muon hay truoc sau. Truong chi can cu tren diem thi thuc te cua thi sinh de xet tuyen.

+ Sau khi tot nghiep, neu muon hoc cao hoc cua cac truong cong lap co duoc khong a? (Nguyen Khanh Lam, 19 tuoi,)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Sau khi tot nghiep Truong DHDL Ky thuat cong nghe, SV hoan toan co the dang ky du thi cao hoc binh thuong voi nhung dieu kien nhu nhung truong DH cong lap khac.

+ Xin thay cho biet hien nay nha truong da co ky tuc xa cho SV chung em chua? Va neu co thi dap ung duoc bao nhieu % ? Va dieu kien de co the o KTX? Rat mong thay tra loi som cho em. (Vu Hong Dung, 24 tuoi, HN)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Den nay, Truong DHDL Ky thuat cong nghe chua co ky tuc xa. Tuy vay, Trung tam ho tro sinh vien cua truong co nhiem vu tim noi o thuan loi cho sinh vien voi gia ca hop ly. Thuc te trong nhung nam qua, trung tam thuc hien rat tot nhiem vu noi tren. Hien tai, truong dang tim mot khu dat thuan loi de xay co so moi, trong do co ky tuc xa cho sinh vien.

+ He THCN truong DH DL Van Lang bao gom nhung nganh nao? (Ding Minh Phuong, 18 tuoi, 948/9 bis Lo Gom F8Q6)

- TS Nguyen Dung : Bac THCN o truong co 4 nganh: Ke toan tin hoc, Tin hoc, Quan tri du lich va Quan ly nha cao tang. Hien nay, truong dang nhan ho so xet tuyen bac THCN. Dieu kien du tuyen: tong diem 2 mon thi DH hoac CD la 5 diem hoac xet tuyen theo ket qua thi tot nghiep PTTH (doi voi cac ban khong du thi DH). Nganh ke toan tin hoc va tin hoc tuyen diem 2 mon: toan, ly, toan, hoa hoac toan, ngoai ngu; nganh quan tri du lich tuyen diem 2 mon van, ngoai ngu hoac toan, van; nganh quan ly nha cao tang ngoai nhung mon nhu tren, co the xet tuyen diem 2 mon toan - ve (khoi V hoac khoi H). Cac ban co the xem chi tiet thong tin tuyen tuyen sinh THCN tren website cua truong (muc "Neu chi muon hoc 2 nam").

+ Em thi khoi A duoc 16,5 diem vay co dang ky xet tuyen vao nganh xay dung dan dung va cong nghiep duoc khong? Hoc phi cua truong la bao nhieu? (minh, 19 tuoi, nha trang)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Voi diem so nay, ban co du dieu kien de xet tuyen vao nganh xay dung dan dung va cong nghiep. Hoc phi nam thu nhat cua Truong DHDL Ky thuat cong nghe doi voi sinh vien tat ca cac nganh la 3.400.000 dong/sinh vien. Hoc phi nay co the duoc dong lam hai lan theo moi hoc ky.

Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang
Truong DH DL Van Lang, co so 2, so 233A Phan Van Tri, Q.Binh Thanh, TP.HCM
+ Bao gio Truong DHDL Van Lang nhan ho so xet tuyen ? (Tuong Vi, tuoi, Vung Tau)

- TS Nguyen Dung : Truong nhan ho so xet tuyen NV2 ke tu khi cac ban co Giay chung nhan ket qua thi den ngay 10-9.

+ Thua, xin xho em biet diem cong cho tung KV uu tien nhu the nao ? Em hien thuoc KV1, em duoc cong bao nhieu diem. Diem cong cho thi sinh thuoc dien doi tuong uu tien tinh nhu the nao? (Hoang Thi Nguyet, 21 tuoi va nhieu ban doc)

- TS Nguyen Dung: Theo qui dinh, moi khu vuc uu tien cac nhau 0,5 diem co nghia la thi sinh thuoc KV2 duoc tinh diem chuan thap hon thi sinh khong uu tien (KV3) 0,5 diem; thi sinh thuoc KV2-NT duoc tinh diem chuan thap hon KV3 1 diem; thi sinh KV1 duov tinh diem thap hon KV3 1,5 diem. Thi sinh thuoc nhom uu tien 2 ( doi tuong 05,06,07) duoc tinh diem thap hon cac thi sinh khong uu tien (HSPT) 1 diem, thi sinh thuoc nhom uu tien 1 (doi tuong 01,02,03,04) duoc tinh diem thap hon doi tuong khong uu tien 2 diem.

+ Voi so diem la 16 (cong ca khu vuc) thi khi nop don vao nganh ke toan cua truong DHDL Van Lang kha nang trung tuyen cua em co cao khong a ?(Tran Thi Hoa, 19 tuoi, Kon Tum)

- TS Nguyen Dung: neu khong trung tuyen vao nganh ke toan, ban co the duoc xet tuyen vao mot trong 10 nganh khac o truong DHDL Van Lang (neu ban thi khoi A), ban cung co the duoc xet tuyen vao mot trong sau nganh khac (neu ban thi khoi D).

+ Xin thay cho biet nha truong co cac chinh sach gi cho nhung SV ngheo hoc gioi? Nha truong co hoc bong toan phan cho nhung SV xuat sac khong? Em xin cam on thay (Vu Hong Dung, 24 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Nguyen Quoc Bao: Truong DHDL Ky thuat cong nghe co chinh sach hoc bong danh cho nhung sinh vien hoc gioi, dao duc tot. Moi suat hoc bong la 1.500.000 dong. So tien nay co the duoc nang len theo moi nam. Ngoai ra, truong con co che do khen thuong cho nhung sinh vien co cac cong trinh NCKH dat giai tu cap truong den cap Bo. So tien nay co the len den 2.000.000 hoac 3.000.000/moi cong trinh dat giai. Doi voi cac sinh vien thuoc dien chinh sach, truong thuc hien viec mien, giam hoc phi theo che do chung cua nha nuoc nhu cac truong DH cong lap. Neu tham gia vao cac doi tuyen Olympic va doat giai, sinh vien cung se nhan duoc cac phan thuong co gia tri rat cao. Truong DHDL Ky thuat cong nghe tao dieu kien thuan loi toi da de sinh vien co the vay von hoc tap tu quy tin dung.

Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang
+ Nganh tieng Anh cua truong DHDL KTCN co nhan he so khi xet tuyen nguyen vong khong? (linh, 18 tuoi, Dong Nai)

- Thay Nguyen Minh Thanh: Tat ca cac nganh co xet tuyen cua truong, deu khong nhan he so. Neu em dat 14 diem, khoi D1 (da cong diem uu tien khu vuc va doi tuong) thi em du dieu kien de xet tuyen NV2.

+ Kinh thua cac thay: Voi 10d khoi C em co the hoc o truong DH DL Van Lang voi he nao va nganh gi? Thu tuc ho so the nao?Em xin chan thanh cam on! (Phan thi huyen trang, 20 tuoi, 9b nguyen van luong GV-tphcm)

- TS Nguyen Dung: Ban co the nop ho so xet tuyen vao bac THCN cua truong.

+ Thay cho em hoi nganh Kien truc DH Van Lang tuyen bao nhieu chi tieu ? Nganh nay ra truong lam gi? (thu hoai, 20 tuoi, 145 duong ba trac f1 q8)

- TS Nguyen Dung : Nganh Kien truc tuyen khoang 150-200 chi tieu. Nganh nay dao tao kien truc su cong trinh (khac voi kien truc su qui hoach), ra truong co the lam viec trong linh vuc thiet ke cong trinh xay dung, ty le co viec lam cua SV nganh nay kha cao.

+ Truong DHDL ki thuat cong nghe co nghanh cong nghe thuc pham,vay truong dao tao nhu the nao va sau khi ra truong se lam duoc nhung viec gi? (Hang, 45 tuoi, Thu Duc)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Nganh cong nghe thuc pham cua Truong DHDL Ky thuat cong nghe dao tao nhung ky su thuc pham, co the lam viec chuyen mon hay qua ly tai cac xi nghiep che bien thuc pham va cac nganh co lien quan. Nganh cong nghe thuc pham la mot chuyen nganh rat can thiet trong cuoc song, nhu cau cuoc song luon nang cao, do do, chon nganh nay la rat co tuong lai.

+ Bao gio truong DHDL Van Lang cong bo diem trung tuyen? (thu hoai, 20 tuoi, 145 duong ba trac f1 q8)

- TS Nguyen Dung: Theo qui dinh truoc ngay 15-9 truong se cong bo diem chuan trung tuyen NV2.

Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang
+ Toi thi khoi H duoc 13 diem, co the nop don xet tuyen NV 2 vao truong DHDL KTCN duoc khong? (nguyen thi chan dung, 23 tuoi, Q 10 TP HCM)

- Thay Nguyen Minh Thanh: Truong chi xet tuyen cac khoi: A, B va D1. Ban thi khoi H ban nen lien he voi DHDL Van Lang (dang tra loi truc tuyen) de duoc tu van.

+ Cho em hoi la KV2-NT thi se duoc cong may diem vao diem thi a? (Le Khanh An, 18 tuoi, Phu Yen)

- Thay Nguyen Minh Thanh: Em o Phu Yen, thuoc KV2-NT, em se duoc cong 1 diem vao diem thi.

+ Cho em hoi hoc phi nganh Ki thuat moi truong va CN Thuc pham cua DHDL KTCN?

- Thay Nguyen Minh Thanh: Hoc phi cua moi hoc ki nganh Ki thuat moi truong, Cong nghe thuc pham la 1,8 trieu dong/hoc ki, neu sinh vien nhap hoc dong hoc phi 1 lan cho ca nam la 3,5 trieu dong/nam hoc (giam 100.000 dong). Ngoai ra truong khong thu bat ki khoan phi nao nua.

+ Kinh chao Thay Nguyen Quoc Bao. Xin Thay cho biet em thi Khoi A duoc 15 diem, co the nop don xet tuyen vao cac nganh sau: cong nghe may va thoi trang, Ky thuat cong trinh (Xay dung)he dai hoc cua truong duoc khong.co bao nhieu co hoi vao cac nganh tren, nha truong con nhung nganh nao cua khoi A con chi tieu xet tuyen? Cam on thay truoc. (Nguyen Huu Dung, 19 tuoi tuoi, TPHCM)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Voi so diem 15, em co the nop don xet tuyen vao mot trong tat ca cac nganh khoi A cua truong: cong nghe may thoi trang, ky thuat cong trinh, co khi tu dong - robot, co - tin ky thuat, cong nghe thong tin, dien cong nghiep, dien tu- vien thong, ky thuat moi truong, quan tri kinh doanh...Tat ca cac nganh nay deu con chi tieu xet danh cho xet tuyen NV2. Va, voi so diem do, ban cung co nhieu kha nang trung tuyen.

+ Truong DHDL KTCN khi dao tao co chuong trinh thuc tap o cac cong ty khong? nganh QTKD o truong day gi va ra truong lam gi? (Bao Ngoc, 18 tuoi, TP.HCM).

- Thay Nguyen Minh Thanh: Trong chuong trinh dao tao tat ca cac nganh cua truong, deu co cac chuong trinh thuc tap tai cac cong ty, xi nghiep, nha may.... Nganh QTKD cua truong dao tao cac chuyen nganh: quan tri doanh nghiep, quan tri tai chinh ke toan, quan tri ngoai thuong, qua tri xay dung du an dau tu. Khi tot nghiep ra truong, ban co the lam o cac cong ty, nha may, xi nghiep, vien nghien cuu, truong hoc... Chi tiet em co the cap nhat vao website cua truong de biet chi tiet, hoac mail cho toi theo dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , toi se tra loi cho ban day du va trong thoi gian som nhat.

+ Em xin hoi em duoc 18,5 diem khoi B, co the duoc xet tuyen NV2 vao truong nao? (Linh, 18 tuoi, Gia Lai)

- TS Nguyen Dung: Truong DH DL Van Lang co 2 nganh tuyen khoi B (diem san: 15); cong nghe sinh hoc, cong nghe moi truong. Ban co the du tuyen mot trong hai nganh tren.

+ Thay cho em biet he CD cua truong DHDL KTCN lay bao nhieu diem? (phung vu hung, 18 tuoi, TP.HCM)

Thay Nguyen Minh Thanh: Hien tai truong lay diem chuan khoi A vao CD la 11 diem (da cong diem uu tien khu vuc va doi tuong), nhung nha truong chi xet cho nhung thi sinh thi truc tiep vao truong. Neu co xet them chi tieu, danh cho thi sinh du thi vao cac truong khac thi nha truong se co thong bao sau.

+ O Khanh Hoa duoc cong them bao nhieu diem uu tien khu vuc? (vothihuyentrang, 18 tuoi, khanhhoa)

- Thay Nguyen Quoc Bao: Truong DHDL Ky thuat cong nghe tuyen sinh trong ca nuoc. Vi vay, diem uu tien khu vuc duoc tinh theo qui dinh cua Bo GD-DT. Neu ban thuoc KV uu tien nao, ban se duoc huong uu tien theo khu vuc do theo qui dinh chung. Truong khong phan biet vung tuyen doi voi TS o mien nao.Tat ca thi sinh dang ky xet tuyen vao truong deu co co hoi trung tuyen nhu nhau.

+ Em thi khoi D1 duoc 15 diem, co duoc xet tuyen vao truong DH DL Van Lang khong ? Neu co thi em duoc hoc nghanh nao, em xin cam on thay. (To Tuan Toan, 18 tuoi, 46 Nguyen Trai Pleiku gia lai)

- TS Nguyen Dung : Ban co the nop ho so xet tuyen vao mot trong bay nganh khoi D1: tai chinh tin dung, ke toan; quan tri kinh doanh; thuong mai; quan tri du lich, huong dan du lich; tieng Anh.

+ Truong DHDL Van Lang tuyen khoi D1 voi 14d ma nganh tieng anh cua truong mon anh nhan he so 2.Vay 14d do co bao gom ca nganh tieng anh hay khong? (tran hanh nhan, 18 tuoi, quy nhon-binh dinh)

- TS Nguyen Dung: Nhung thi sinh khoi D dat 14 diem tro len (chua tinh diem uu tien va chua nhan he so mon tieng Anh) duoc nop ho so NV2 vao nganh Tieng Anh. Khi xet tuyen, truong se nhan he so 2 mon Anh van de uu tien xet tuyen nhung thi sinh co diem Anh van cao hon.

+ Em thi vao DHDL Ky thuat Cong nghe duoc 13,5 diem (ke ca diem khu vuc) khong du diem san cua Bo, vay lieu em co duoc xet tuyen vao truong khong? (Minh Thuan , tuoi, phu yen)

- Thay Nguyen Minh Thanh: Diem chuan trung tuyen vao truong, khoi A la 14 diem. Voi 13.5 diem thi ban khong du de trung tuyen vao truong. Voi so diem do, ban trung tuyen vao bac cao dang, nganh CNTT cua truong. Truong se gui giay bao trung tuyen cao dang ve cho ban. Cam on ban!

+ Em thi khoi A duoc 19,5 diem nhung khong trung tuyen NV1, nhung neu vao hoc o truong NV2 sau khi tot nghiep voi tam bang cua truong, co du uy tin de di xin viec lam khong a? (Hoang Minh Nhut, 18 tuoi, 175 kha Van Can - Thu Duc)

- Thay Nguyen Minh Thanh: Voi so diem 19,5, ban du dieu kien de xet tuyen NV2 vao DHDL KTCN. Truong DHDL KTCN nam trong he thong cac truong DH cua quoc gia, cho nen van bang cua truong cua truong nam trong he thong van bang quoc gia. Theo khao sat hang nam cua truong, khi SV hang nam ra truong co khoang 70-80% SV co viec lam, tham chi co mot so cong ty trong nuoc lan nuoc ngoai den phong van SV dang hoc nam cuoi de tuyen dung.

+ Em thi Hoc vien hanh chinh quoc gia duoc 11 diem, vay em co the hoc he cao dang cua truong DH DL Van Lang duoc khong a, neu co thi hoc duoc nghanh gi? (Cu Minh Quan, 19 tuoi, 29 Hai Ba Trung AYUNPA Gialai)

- TS Nguyen Dung: Rat tiec, truong DHDL Van Lang khong dao tao he CD. Ban co the du tuyen vao he THCN cua truong.

+ Em duoc14 diem (da cong diem uu tien roi), co kha nang trung tuyen vao truong Van Lang khong (bao nhieu phan tram); diem chuan se tinh theo nganh hay tinh chung?. (nguyen van nam, 18 tuoi, dong nai)

- TS Nguyen Dung : Cac nganh cua truong se co diem chuan trung tuyen khac nhau. Neu ban thu khoi A hoac D, ban duoc nop ho so xet tuyen NV2 vao truong. Vi ban khong cho biet khoi thi va nganh ban dinh chon nen nen khong the noi kha nang trung tuyen la bao nhieu phan tram.

+ Nganh CN thuc pham cua truong DHDL Ky thuat Cong nghe con chi tieu khong? Voi muc diem 17, em co trung tuyen vao Cong nghe thuc pham o nguyen vong 3 khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thay Nguyen Minh Thanh: Truong dang xet tuyen cho tat ca cac nganh, ke ca nganh Cong nghe thuc pham. Voi so diem 17, ban du dieu kien de xet tuyen NV 3. Thoi gian xet tuyen tu ngay 15-09 den ngay 30-09-2004. Ban co the nop (qua duong buu dien) giay chung nhan ket qua thi tuyen sinh (so 2, kem theo mot bi thu co dan tem va ghi ro dia chi cua ban) de xin xet tuyen. Chuc ban may man!

Hon 12g trua, tuc la da qua gio thuc hien chuong trinh, nhung luong cau hoi cua ban doc van ngay mot tang. Cac thay van kien nhan nan lai toa soan, tan tinh giai dap tung "noi niem" cua thi sinh. Thac mac cua ban nao cung day tam tu vi no quyet dinh canh cua mo ra tuong lai cua minh, nen nhung nguoi thuc hien tran trong moi cau hoi nhu nhau. Chuong trinh danh tam dung tai day, cac cau hoi chua kip tra loi se duoc giai dap trong hop thu tuyen sinh TT trong mot ngay gan nhat. Xin cam on tat ca nhung ban doc da di cung chung toi tu dau cuoc giao luu truc tuyen nay...

Nhom PV TT

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Tư vấn trực tuyến

Comment :Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Ý kiến bạn đọc (1)  

Viết phản hồi

 
 
 
 
 
Tư vấn xét tuyển nguyện vọng 2

Đoàn Thị Kim Dung 2012-07-26 13:07

   0

Em thi khối A được tổng điểm là 10.5 , em không biết với số điểm như vậy thì có thể xét tuyển nguyện vọng 2 Cao đẳng vào các trường nào là có khả năng trúng tuyển cao . Em thích ngành sư phạm ạ. Mong quý Thầy Cô tư vấn giúp em.

Em chân thành cảm ơn.

Phản hồi Phản hồi voi trich dan Trich dan

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Online Support: Aspiration two or college?
Mr Nguyen Quoc Bao, Dr. Nguyen Dung, DHDL Engineering School, Master Nguyen Minh Thanh, DHDL Van Lang, DL Van Lang University, information technology, business administration, food technology, building Civil and eligibility, can be, how the construction industry, candidates, review
Today, 16-8, online counseling program with the University of TT are continuing with two : Dan Van Lang University and University of Civil Engineering Technology up ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư vấn trực tuyến: Nguyện vọng 2 hay cao đẳng?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư vấn trực tuyến: Nguyện vọng 2 hay cao đẳng? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu van truc tuyen Nguyen vong 2 hay cao dang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0