Truong nao xet tuyen NV2

Truong nao xet tuyen NV2

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Xet NV2, NV3 luon la moi quan tam cua cac thi sinh va bac phu huynh sau moi dot thi dai hoc va ngay khi Bo GD&DT cong bo diem san. NV2, NV3 nam 2011 hua hen se rong mo don cac thi sinh vao dai hoc.

Sau khi Bo GD&DT cong bo diem san, cac truong DH, CD se bat dau cong bo diem chuan chinh thuc. O dot cong bo nay, nhieu thi sinh chac chan dat chan vao giang duong DH o nguyen vong NV1. Ben canh do, mot so khac danh hy vong o NV2, NV3. Tuy nhien, nhung nam truoc cung da co truong hop thi sinh thi diem cao nhung van khong dau duoc NV2, NV3. Vay thi sinh phai lam the nao de co nhieu co hoi trung tuyen.

Ban muon Xem Huong Dan Nhan Diem Thi Dai Hoc duoc tu dong gui toi dien thoai cua ban ngay khi co ket qua?

TRA CUU DIEM THI  (TCDT)

Soan tin: TCDT  SoBaoDanh gui 6501

VD: De tra diem Dai hoc cua thi sinh co So bao danh la BKAA01234. Soan tin: TCDT BKAA01234 gui 6501
Chu y: Ngay tu bay gio hay gui tin nhan toi 6501, ket qua se gui den ban ngay khi co.
XET NV2 NV3 NAM 2011


Doi tuong duoc tham gia xet tuyen NV2, NV3

Doi tuong tham gia xet tuyen NV2 la nhung thi sinh tham du ki thi DH chua trung tuyen NV1 va co tong diem 3 mon tu san DH hoac CD cua Bo GD&DT tro len va khong co mon thi nao bi diem 0.
Thi sinh tu san DH tro len duoc phep tham gia xet tuyen NV2, NV3 vao cac truong DH hoac CD neu co diem bang tu muc diem san xet tuyen NV2/NV3 ma cac truong dua ra tro len. Thi sinh co diem tu san CD den duoi san DH chi duoc phep tham gia xet tuyen vao cac truong CD hoac he CD cua cac truong DH neu co diem bang muc diem san xet tuyen NV2/NV3 ma truong do dua ra.
Theo quy dinh, giay chung nhan diem so 1 va so 2 se duoc tra ve noi thi sinh nop ho so dang ky du thi (DKDT). De nhan giay chung nhan so 1 va so 2, thi sinh can mang theo phieu DKDT so 2 hoac giay to tuy than hop le co dan anh.
Khi tham gia xet tuyen NV nao thi thi sinh phai dung phieu chung nhan NV do , cu the xet tuyen NV2 dung phieu so 1, NV3 dung phieu so 2. 

De co nhieu co hoi trung tuyen NV2. NV3

Thoi han nop ho so xet tuyen NV2 theo quy dinh la tu ngay 25/8 den 15/9, NV3 la tu ngay 20/9 den 10/10. Tuy nhien, theo kinh nghiem tu cac nam truoc, thi sinh dung non nong, voi vang nop ngay ho so xet tuyen NV qua som, khi thong tin chi tieu, diem san cua cac truong chua thuc su day du.
Nguyen tac xet tuyen NV2, NV3 la lay diem cua thi sinh tu cao xuong thap cho den khi du chi tieu, thong thuong diem xet tuyen NV2 tai cac truong cong lap bao gio cung cao hon o NV1 it nhat la tu 2 diem. Trong khi do, cac truong dan lap diem xet tuyen lai thuong bang diem san, tru mot so nganh “hot” nhu Tai chinh Ngan hang, Quan tri kinh doanh,… nhung nganh nay cung se xet tuyen diem NV2 cao hon NV1.
De co nhieu co hoi trung tuyen, thi sinh nen quan tam den nhung truong “giau” chi tieu, do la nhung truong khong to chuc thi, cac truong DH vung, DH dia phuong. Theo do, nam nay so truong DH, CD khong to chuc thi kha dong, ben canh do con nhieu truong DH, CD to chuc thi nhung danh mot luong lon chi tieu cho NV2, nhat la o khoi cac truong DH “top” duoi.
Neu van khong dau NV2, o NV3 vi so luong chi tieu con lai la rat it, da so cac nganh “hot” o tat ca cac truong deu da tuyen du chi tieu o NV1, NV2. Do do, thi sinh can quan tam den nhung nganh hoc o bac thap hon hoac o cac truong CD vi nhung truong CD van gianh su uu tien nhat dinh cho thi sinh thi DH.
De co cai nhin tong quat hon ve chi tieu NV2 cua cac nganh, cac truong. Vietbao se cap nhat thuong xuyen chi tieu NV2, NV3, phan tich nhung nganh, nhung truong con nhieu co hoi cho thi sinh de cac ban tham khao.

Quy trinh dang ky xet tuyen NV2 nhu the nao?

Ve quy trinh xet tuyen NV2, nhung thi sinh du thi DH theo de chung cua Bo GD-DT, co ket qua thi tu diem san dai hoc (hoac cao dang) tro len, neu khong trung tuyen dot 1, thi nop ho so DKXT (dot 2 hoac dot 3) qua duong buu dien chuyen phat nhanh hoac chuyen phat uu tien hoac nop truc tiep tai truong vao nganh cung khoi thi, trong vung tuyen quy dinh cua mot truong dai hoc (hoac cao dang) con chi tieu xet tuyen.

Viec xet tuyen duoc thuc hien trong 3 dot theo dung quy trinh va thoi han quy dinh nhu sau: Dot 1: Cac truong cong bo diem trung tuyen NV1 cham nhat la ngay 20/8/2011.

Thi sinh neu khong trung tuyen dot 1, co ket qua thi dai hoc bang hoac lon hon diem san cao dang doi voi tung doi tuong va khu vuc (khong co mon nao bi diem 0) se duoc cap hai Giay chung nhan ket qua thi dai hoc, co dong dau do cua truong to chuc thi (so 1 va so 2). Thi sinh dung Giay so 1 de nop ho so dang ky xet tuyen dot 2. Neu van khong trung tuyen dot 2 thi dung Giay so 2 de nop ho so dang ky xet tuyen dot 3. Thi sinh co ket qua thi dai hoc thap hon diem san cao dang duoc cap Phieu bao diem, nhung khong duoc dung de tham gia xet tuyen vao cac truong DH, CD su dung ket qua thi DH theo de thi chung de xet tuyen.

Sau khi nop ho so DKXT vao truong, neu thi sinh co nguyen vong rut ho so de nop vao truong khac, cac truong tao dieu kien thuan loi cho thi sinh duoc rut ho so DKXT.

Thi sinh da trung tuyen DH, neu co nguyen vong hoc tai truong CD dia phuong cung khoi thi va trong vung tuyen, phai lam don kem Giay bao trung tuyen gui truong CD co nguyen vong hoc de truong xet tuyen.

Thi sinh du thi DH theo de thi chung chi duoc tham gia xet tuyen vao cac truong DH khi co tong diem 3 mon thi tu diem san DH tro len; vao cac truong CD (hoac he CD cua truong DH hoac truong cao dang thuoc cac dai hoc) khi co tong diem 3 mon thi tu diem san CD tro len (khong co mon nao bi diem 0).

Cac truong quy dinh muc diem nhan ho so xet tuyen khong thap hon diem san.

Nham ho tro thi sinh mot cach tot nhat khi tham gia xet tuyen NV2 nam 2011 chung toi xin dua ra mot so luu y sau day.

Thoi gian nhan ket qua thi va thong bao diem chuan nv1

Truoc ngay 20/8/2011: cac truong cong bo ket qua thi va diem trung tuyen dot 1 xem tai vietbao.vn
Truoc ngay 25/8/2011: thi sinh den noi da nop ho so dang ki du thi de:
- Nhan Giay bao trung tuyen dot 1.
- Nhan Giay chung nhan ket qua thi so 1 va so 2 (neu khong trung tuyen dot 1 nhung co ket qua thi bang hoac cao hon diem san cao dang).
- Nhan Phieu bao diem (neu ket qua thi thap hon diem san cao dang).

1. Tham gia xet tuyen dot nv2, nv3 nam 2011
- Doi voi thi sinh du thi cao dang - dai hoc (CD - DH), theo de thi chung cua Bo Giao duc va Dao tao: Neu khong trung tuyen dot 1 nhung co ket qua thi bang hoac cao hon diem san cao dang, dai hoc  (khong co mon thi nao bi diem 0) thi duoc tham gia xet tuyen nv2, nv3 3 vao cac truong DH, CD cung khoi thi, trong vung tuyen (neu ket qua thi thap hon diem san DH nhung bang hoac cao hon diem san CD thi duoc tham gia xet tuyen vao cac truong CD, he CD cua cac truong DH cung khoi thi, trong vung tuyen qui dinh cua cac truong).

- Ho so dang ki xet tuyen nop cho truong theo duong buu dien chuyen phat nhanh, chuyen phat uu tien hoac nop truc tiep tai cac truong (Ho so gom: Giay chung nhan ket qua thi co dong dau do cua truong + le phi xet tuyen + mot phong bi da dan san tem va ghi ro dia chi lien lac va so dien thoai cua thi sinh).
- Thi sinh da du thi nganh nang khieu, neu mon van hoa thi theo de thi chung, duoc tham gia xet tuyen vao chinh nganh do cua cac truong co nhu cau xet tuyen, trong vung tuyen cua truong.

2. Thoi han nop ho so dang ki xet tuyen:

Dot 2 (nguyen vong 2): Tu ngay 25/8/2011 den 17 gio ngay 15/09/2011. Ket qua xet tuyen dot 2 do cac truong cong bo truoc ngay 15/9/2011.
Dot 3 (nguyen vong 3): Tu ngay 20/9/2011 den 17 gio ngay 10/10/2011. Ket qua xet tuyen dot 3 do cac truong cong bo truoc ngay 5/10/2011.
- Trong thoi han quy dinh, hang ngay cac truong cong bo cong khai thong tin ve ho so DKXT nguyen vong 2 (NV2), nguyen vong 3 (NV3) cua thi sinh tren trang Website cua truong. Hieu truong cac truong chiu trach nhiem trong tat ca cac khau: Nhan ho so, cap nhat thong tin ho so tung ngay, cong bo cong khai ve ho so DKXT cua thi sinh,...
- Neu thi sinh co nguyen vong rut ho so dang ki xet tuyen da nop, cac truong tao dieu kien thuan loi de thi sinh duoc rut ho so.

3. Phieu chung nhan diem can phai ghi nhung gi?

Thi sinh can dac biet luu y: khi tham gia xet tuyen NV nao thi phai dung phieu chung nhan NV do. Cu the: xet tuyen NV2 dung phieu so 1, xet tuyen NV3 dung phieu so 2.

Moi thi sinh ung voi moi khoi thi chi duoc phep xet tuyen duy nhat mot NV2. Ho so xet tuyen NV2 chi hop le khi giay chung nhan diem thi co dong dau do truong thi sinh du thi. Khong chap nhan ban sao, ban photo…giay chung nhan diem thi.

Tren phieu chung nhan diem thi co 2 muc quan trong sau:

+ Ten truong tham gia xet tuyen NV: Ma truong:

+ Ma nganh DKXT:

Thi sinh can phai xac dinh chinh xac ma truong, ma nganh truoc khi dien. Neu sai thi co the su dung but xoa de xoa sau do dien lai. Tuyet doi khong tay rach chap va tren phieu chung nhan diem.

Mat giay chung nhan diem thi se khong duoc cap lai. Truong chi cap mot lan duy nhat ma thoi.

4. Luu y gi khi chon truong xet tuyen NV2?

Hau het cac truong xet tuyen NV2 deu co vung tuyen la thi sinh ca nuoc. Tuy nhien co mot so truong chi xet tuyen NV2 theo mot so khu vuc co dinh.

Vi vay thi sinh phai doc ky quyen “Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD nam 2011” de biet chinh xac vung tuyen sinh cua truong. Vung tuyen sinh NV2 ap dung nhu doi voi vung tuyen sinh NV1.

Thi sinh cung chi duoc phep tham gia xet tuyen NV2 vao cac nganh co thong bao tuyen khoi ma thi sinh du thi. Tuyet doi khong lay ket qua cua khoi thi nay tham gia xet tuyen vao khoi thi khac. Nhung ho so xet tuyen nhu vay se bi loai va khong co gia tri.

5. Truong nao xet tuyen NV2?

Vietbao.vn se tong hop toan canh NV2 cua cac truong phia Bac, Phia Nam va chi tieu NV2 cua gan 100 truong CD, thi sinh co the tham khao de chon truong dang ky.

Ben canh do thi sinh can phai thuong xuyen theo doi tren wedsite giaoducvietnam.net de co duoc nhung thong tin xet tuyen NV2 cua cac truong DH,CD va chi tieu cua cac truong tuyen ngoai ngan sach…

6. Nhap hoc

- Thi sinh trung tuyen phai den nhap hoc theo dung yeu cau ghi trong Giay trieu tap trung tuyen cua truong. Den cham 15 ngay tro len (ke tu ngay ghi trong giay trieu tap trung tuyen), neu khong co li do chinh dang, coi nhu bo hoc. Den cham do om dau, tai nan co giay xac nhan cua benh vien quan, huyen tro len hoac do thien tai co xac nhan cua UBND quan, huyen tro len, duoc xem xet vao hoc hoac bao luu sang nam sau.
- Khi den nhap hoc can mang theo: Hoc ba; Bang tot nghiep THPT hoac tuong duong (neu tot nghiep truoc nam 2010) hoac Giay chung nhan tot nghiep tam thoi hoac tuong duong (neu tot nghiep nam 2011); Giay trieu tap trung tuyen.

Viet Bao
Comment :Truong nao xet tuyen NV2
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Truong nao xet tuyen NV2 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Truong nao xet tuyen NV2 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Truong nao xet tuyen NV2 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Where any admission NV2?
Husband and wife relationship, in time, always, family, happiness, then, can not meet demand, he, intelligence, the, their, to
At NV2, NV3 is always the heart of the contestants and their parents after each examination upon university and Ministry of Education released the floor. NV2, NV3 2011 promises to be wide open to welcome the contestants to college ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trường nào xét tuyển NV2?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trường nào xét tuyển NV2? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Truong nao xet tuyen NV2

Nhan xet, hay lien he ve tin Truong nao xet tuyen NV2 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Truong nao xet tuyen NV2 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0