Truong TCCN nao con nhan ho so xet tuyen

Truong TCCN nao con nhan ho so xet tuyen

Tags: Truong TCCN, Truong DH, He Trung, Binh Thanh, Xay dung dan dung va cong nghiep, Nghia Vu Quan Su, hach toan ke toan, Kien truc cong trinh, truong trung hoc, nganh kien truc, ho so, tuyen sinh, cong nghe, cac nganh, xet
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>>> Tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Diem chuan va diem NV2, 3 nam 2006
>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2006

Truong TCCN nao con nhan ho so xet tuyen

Gio thuc hanh cua hoc sinh TCCN nganh Co khi cua Truong Trung hoc Cong nghiep TP.HCM

+ Hien tai o TP.HCM con truong nao tuyen sinh he TCCN? Hinh thuc tuyen ra sao? Toi tot nghiep THPT he bo tuc co duoc nop vao cac truong TCCN khong? Toi co duoc mien nghia vu quan su khong? Hoc xong co duoc lien thong len CD, DH khong? (Nhieu ban doc)

- Tat ca cac truong TCCN deu tuyen hoc sinh da tot nghiep THPT, bo tuc THPT hoac tuong duong. Hinh thuc tuyen sinh se xet mot trong ba hinh thuc sau: xet diem hoc ba lop 12; xet ket qua thi tot nghiep lop 12; xet ket qua thi DH, CD, TCCN khac; cac hinh thuc nay, diem xet tuyen cac mon khong co mon nao bi diem liet (diem 0).

Hoc sinh hoc he TCCN se hoc trong hai nam. Ngoai ra, mot so truong con co cac khoa khong chinh quy, co cac lop sang, chieu, toi cho ca khoa chinh quy va khong chinh quy.

Bang tot nghiep TCCN duoc cap theo chuyen nganh dao tao, thuoc he thong van bang quoc gia, co the hoc lien thong len CD, DH. Hoc sinh duoc hoan nghia vu quan su, duoc xet giam hoc phi, xet cap hoc bong...

Thi sinh lien he truc tiep voi cac truong sau de biet them thong tin chi tiet:

+ He Trung cap trong Truong DH dan lap Van Hien (38 Ton That Thuyet, phuong 15, quan 4, TP.HCM; DT: 08. 9406781). Truong nhan ho so den ngay 15-10-2006, tuyen sinh trong ca nuoc. Cac nganh dao tao: Huong dan vien du lich, Quan tri khach san - du lich, Ky thuat cong nghe may, Tin hoc ke toan, Tin hoc, Dien tu vien thong, My thuat cong nghiep. Truong xet tuyen va thong bao ket qua truc tiep. Thi sinh trung tuyen se duoc cap Giay bao trung tuyen ngay khi ghi danh.

+ He Trung cap trong Truong DH dan lap Ky thuat cong nghe TP.HCM (144/24 Dien Bien Phu, phuong 25, quan Binh Thanh, TP.HCM; DT: 08. 5120254). Truong nhan ho so den ngay 25-10-2006, tuyen sinh trong ca nuoc. Cac nganh dao tao: Dien tu vien thong, Dien cong nghiep va Nhiet lanh, Ky thuat vien tin hoc, Xay dung dan dung va cong nghiep, Hach toan - Ke toan, Kinh doanh thuong nghiep va du lich, Cong nghe may va thiet ke thoi trang, Cong nghe bao quan va che bien thuc pham.

+ He Trung cap trong Truong CD Tu thuc Nguyen Tat Thanh (298A Nguyen Tat Thanh, phuong 13, quan 4, TP.HCM; DT: 08. 9404314 - 9404513). Truong nhan ho so den ngay 30-10-2006, tuyen sinh trong ca nuoc. Cac nganh dao tao: Tin hoc, Tai chinh, Ke toan, Dien cong nghiep va dan dung, Dien tu vien thong, Cong nghe may.

+ Truong Trung hoc Tu thuc Kinh te Ky thuat Van Tuong (469 Le Hong Phong, phuong 2, quan 10, TP.HCM; DT: 08. 8355873 - 8308263). Truong nhan ho so den ngay 31-10-2006, tuyen sinh trong ca nuoc. Cac nganh dao tao: Thu ky van phong, Du lich lu hanh, Nghiep vu ngan hang, Kinh doanh xuat nhap khau, Hach toan ke toan, Tin hoc, Cong nghe thuc pham.

+ Truong Trung hoc Tu thuc Tin hoc Kinh te Sai Gon (12-14-16-18 Nguyen An Ninh, phuong 16, quan Binh Thanh, TP.HCM; DT: 08. 5513658). Truong nhan ho so den ngay 30-10-2006, tuyen sinh trong ca nuoc. Cac nganh dao tao: Tin hoc, Khach san nha hang, Ke toan, Ke toan - Tin hoc, Kinh doanh o co so san xuat (Quan tri). Tat ca cac nganh hoc co the hoc tiep 2 nam tai truong de duoc DH Bourgogne (Phap) cap bang.

+ Truong Trung hoc Dan lap Kinh te Ky thuat Phuong Dong (32/5 tinh lo 14 Tan Thoi Nhat, quan 12, TP.HCM; DT: 08. 8833325). Truong nhan ho so den ngay 15-10-2006, tuyen sinh trong ca nuoc. Cac nganh dao tao: Tin hoc, Hach toan ke toan, Du lich.

+ Truong Trung hoc Tu thuc Kinh te Ky thuat Sai Gon (6A-8A Nguyen Thai Son, phuong 3, quan Go Vap, TP.HCM: DT: 08. 2937139). Truong nhan ho so den ngay 21-10-2006. Cac nganh dao tao: Tin hoc, Hach toan ke toan, Dien cong nghiep va dan dung, Xay dung cong nghiep va dan dung.

+ Truong Trung hoc Tu thuc Ky thuat va Nghiep vu Bach Viet (778/B1 Nguyen Kiem, phuong 4, quan Phu Nhuan, TP.HCM; DT: 08. 8420730 - 9971512). Truong nhan ho so den khi du chi tieu tuyen sinh nam 2006 (theo thong bao ngay 29-9-2006). Cac nganh dao tao: Cong nghe thong tin (chuyen nganh Quan tri mang, Thiet ke do hoa), Cong nghe sinh hoc, Cong nghe che bien thuc pham, Thiet ke thoi trang, Du lich (chuyen nganh Huong dan du lich, Quan tri luu tru du lich), Ke toan (chuyen nganh Ke toan tin hoc, Ke toan doanh nghiep), Thu ky van phong.

+ Truong Trung hoc Tu thuc Kinh te Ky thuat Tay Nam A (1 Hoang Dieu, phuong 10, quan Phu Nhuan, TP.HCM; DT: 08. 9973397 - 9974121). Truong nhan ho so den ngay 28-10-2006. Cac nganh dao tao: My thuat cong nghiep, Quan ly cong trinh do thi, Quan tri doanh nghiep san xuat, Tai chinh ngan hang, Thu ky van phong, Tin hoc, Du lich, Hach toan ke toan, Che bien va bao quan thuc pham.

+ Truong DH Y Duoc TP.HCM co tuyen sinh TCCN nganh y hoac duoc cho can bo cong nhan vien da di lam hoc vao buoi toi khong? Ke ca he chinh quy va khong chinh quy, dieu kien tuyen sinh nhu the nao? (Phan Hiep, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- He Trung cap cua Truong DH Y Duoc TP.HCM nam nay co 560 chi tieu. Tat ca thi sinh du thi tuyen sinh o cac truong DH theo de thi chung khoi B cua Bo GD-DT nam 2006 duoc nop ho so xet tuyen he TCCN cua truong.

Truong nhan ho so xet tuyen cho cac nganh Y si Y hoc co truyen, Dieu duong nha khoa, Dieu duong da khoa, Ho sinh, KTV Xet nghiem, Dieu duong gay me hoi suc, KTV Ky thuat hinh anh, KTV Vat ly tri lieu, KTV Phuc hinh rang, Duoc si trung hoc. Tuy nhien, ngay 22-9-2006 truong da het han nhan ho so.

+ Em thi DH khoi D1 duoc 14 diem, em muon nop NV3 vao Truong DH dan lap Ky thuat cong nghe TP.HCM, vay em co the dang ky nganh nao de co kha nang trung tuyen cao va voi so diem ay em co the dau vao truong DH nao khac khong? (Nguyen Khang Bui, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Truong DH dan lap Ky thuat cong nghe TP.HCM xet tuyen NV3 cac nganh khoi D1 gom Dien tu - Vien thong (ma nganh 101, khoi A); Cong nghe thong tin (102, A, D1); Quan tri kinh doanh (401, A, D1); Ke toan (404, A, D1); Quan tri du lich, nha hang va khach san (405, A, D1, C).

Voi so diem cua ban du dieu kien de trung tuyen vap truong. Ban nop ho so chuyen phat nhanh ve truong den het ngay 30-9-2006 tai Phong Dao tao Truong DH dan lap Ky thuat cong nghe TP.HCM, 144/24 Dien Bien Phu, phuong 25, quan Binh Thanh, TP.HCM.

+ Em thi khoi V duoc 16 diem, em thuoc khu vuc 1. Em dang ky xet tuyen NV2 vao Truong DH Kien truc TP.HCM (hoc tai Vinh Long) nganh Kien truc cong trinh co diem chuan la 15.5. Nhung den gio em van chua nhan duoc giay bao trung tuyen cua truong. Lieu ho so xet tuyen cua em co bi that lac khong? (Tran Dang Khoa, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Ban luu y, nganh Kien truc cong trinh chi xet tuyen thi sinh thi khoi V vao Truong DH Kien truc TP.HCM va co diem thi mon nang khieu phai tu 5 diem tro len thi moi duoc tham gia xet tuyen NV2.

Diem chuan trung tuyen cua truong theo nganh, thi sinh duoc tuyen vao nganh nao phai hoc tai thi xa Vinh Long trong suot khoa hoc. Diem chuan NV2 danh cho thi sinh co ho khau thuoc 13 tinh, thanh vung dong bang song Cuu Long doi voi nganh Kien truc cong trinh la 15.5 diem, nganh Xay dung dan dung va cong nghiep la 16 diem.

Diem chuan NV2 danh cho thi sinh khong co ho khau thuoc 13 tinh, thanh vung dong bang song Cuu Long doi voi nganh Kien truc cong trinh la 17.5 diem, nganh Xay dung dan dung va cong nghiep la 18 diem.

Neu phu hop cac dieu kien tren, ban se trung tuyen va nhan duoc giay bao. Khi da gui ho so theo duong buu dien chuyen phat nhanh (EMS) thi ban se duoc cap lai phieu bao phat cua buu dien, nen kha nang ho so bi that lac rat hiem xay ra.

Cac bac phu huynh va cac ban hoc sinh co nhung yeu cau thac mac ve tuyen sinh DH-CD-TCCN 2006, thac mac cac nganh hoc, quy che... co the gui email den TS tai dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

TS se tra loi thac mac cua ban doc trong thoi gian som nhat. De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go chu co dau (font chu unicode).

QUOC DUNG

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Câu hỏi hay

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

'Pháp sư' cưỡng hiếp 2 chị em suốt 3 năm

Hai chị em gái đều bị một gã đàn ông đốn mạt ngoài 50 tuổi cưỡng hiếp và mối quan hệ khủng khiếp này duy trì suốt 3 năm. Nội tình câu chuyện càng khiến người ta… căm phẫn.

Từ bỏ giàu sang về khám bệnh ở quê nhà

Bác sĩ Trần Hoàng Minh, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, học Trường ĐH Houston (Mỹ) và tốt nghiệp ĐH Queensland (Úc) đã chọn Bệnh viện Gò Vấp, TP.HCM làm việc. Vị bác sĩ này làm chuyện rất "lạ": gọi điện hỏi thăm sau khi bệnh nhân xuất viện...

Vụ siết nợ Chung cư Harmona: BIDV khẳng định không phát ngôn "đuổi dân ra khỏi nhà"

Việc BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn yêu cầu CTCP Thanh Niên bàn giao tài sản bảo đảm là chung cư The Harmona đang gây xôn xao dư luận, đặc biệt là gần 600 hộ dân đang sinh sống tại đây. Ý kiến chính thức của BIDV khẳng định, việc xử lý tài sản đảm bảo của BIDV là hoàn toàn hợp pháp và BIDV cũng không hề phát ngôn "đuổi dân ra khỏi nhà".

Tìm hiểu: Truong TCCN, Truong DH, He Trung, Binh Thanh, Xay dung dan dung va cong nghiep, Nghia Vu Quan Su, hach toan ke toan, Kien truc cong trinh, truong trung hoc, nganh kien truc, ho so, tuyen sinh, cong nghe, cac nganh, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trường TCCN nào còn nhận hồ sơ xét tuyển?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trường TCCN nào còn nhận hồ sơ xét tuyển? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Truong TCCN nao con nhan ho so xet tuyen

Nhan xet, hay lien he ve tin Truong TCCN nao con nhan ho so xet tuyen co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Truong TCCN nao con nhan ho so xet tuyen de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0