Truong DH Marketing TP HCM

Truong DH Marketing TP HCM

Tags: Truong DH Marketing TP, Truong DH Markting, nghiep vu xuat nhap khau, Thanh Phan Kinh Te, quan tri kinh doanh, nghien cuu thi truong, bo giao duc, co kha nang, theo quy dinh, khoa hoc ve, dao tao, ke toan, to chuc, thuc hien, quan ly, xet
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Truong DH Marketing TP HCM
Truong DH Marketing
Truong DH Markting khong to chuc thi ma xet tuyen theo quy dinh cua Bo Giao Duc & Dao Tao. Ki hieu truong: DMS. Dia chi website: http://www.vnmu.edu.vn

* Chi tieu tuyen sinh nam 2005

Tong chi tieu: 2.300, trong do:

- He chinh quy: Dai hoc: 600, Cao dang: 300
- He ngoai chinh quy: Dai hoc: 600, Cao dang: 300
- Doi tuong xet tuyen

* Cac nganh dang duoc dao tao tai truong:

Ten Nganh Ma so DH Ma so CD
1. Quan tri kinh doanh 401 C65
2. Ke toan 402 C66
3. He thong thong tin kinh te (tin hoc quan ly) 403 C67
4. Tieng Anh kinh doanh 701 C68

* Tieu chuan xet tuyen

Tat ca thi sinh tham du ky thi tuyen sinh DH nam 2005 dat diem san do Bo Giao Duc & Dao tao quy dinh, co nguyen vong xet tuyen vao truong. Xet tuyen trong ca nuoc. Cu the:

- Xet tuyen khoi A cho nganh He thong thong tin kinh te (Tin hoc quan ly)
- Xet tuyen khoi A va khoi D1 cho cac nganh : Quan tri kinh doanh, Ke toan
- Xet tuyen khoi D1 cho nganh Tieng Anh kinh doanh.

* Muc tieu dao tao

A. Cac chuyen nganh thuoc Quan tri kinh doanh:

1. Quan tri nguon nhan luc:

Dao tao cu nhan quan tri kinh doanh, co kien thuc khoa hoc ve linh vuc quan tri: san xuat, nhan su, hanh chinh, chat luong,… co du ky nang ve hoach dinh, lanh dao, to chuc va kiem soat cong viec cu the o cap trung gian va co so.

SV tot nghiep co the lam viec tai cac phong: Ke hoach dieu do, to chuc nhan su, hanh chinh quan tri,… o cac doanh nghiep thuoc thanh phan kinh te, de thuc hien cac nhiem vu; lap va to chuc cac thuc hien cac ke hoach san suat kinh doanh, cac du an, tham muu va vach ra cac chu truong chinh sach trong cac linh vuc chuyen mon ve san suat, tieu thu, vat tu, chat luong, thanh toan.

2. Marketing:

Dao tao cu nhan Marketing co kien thuc nen tang ve nghiep vu marketing, hanh vi khach hang, nghien cuu marketing, quan tri marketing, phan phoi thuong hieu, gia ca, truyen thong marketing… co ky nang phan tich, hoach dinh lam viec theo nhom, to chuc, dieu hanh hoat dong marketing trong don vi

SV tot nghiep chuyen nganh nay co the lam viec o cac phong kinh doanh, phong Marketing cua don vi san suat, thuong mai, dich vu, nghien cuu thi truong thuoc nhieu thanh phan kinh te de thuc hien nhiem vu: nghien cuu thi truong, khach hang, lap ke hoach marketing, lap va thuc hien ke hoach phan phoi, phat trien thuong hieu, dinh gia, quang cao, khuyen mai, hoat dong chao hang, dich vu khach hang tai don vi.

3. Tham dinh gia:

Dao tao cu nhan tham dinh gia nam vung kien thuc chung ve quan ly gia ca va kien thuc chuyen sau ve tham dinh gia; co kha nang van dung kien thuc trong thuc tien nghe nghiep tham dinh gia va tiep can duoc trinh do tham dinh gia cua cac nuoc trong khu vuc.

SV tot nghiep chuyen nganh nay se dam nhiem duoc cac cong viec: Thuc hien mot phan cong viec quan ly hoat dong tham dinh gia tai cac co quan quan ly gia, quan ly thue,… cua nha nuoc. Thuc hien hoat dong tu van ve kinh te thuoc linh vuc tham dinh gia nham giup cac chu the kinh te tim ra mot muc gia tuong ung voi gia tri tai san, phu hop voi tung thoi diem cu the va tung muc dich kinh te nhat dinh (mua ban, the chap, bao hiem, cho thue, kinh doanh,…)

4. Thuong mai quoc te:

Dao tao cu nhan thuong mai quoc te co kien thuc co ban va nang luc thuc hanh ve nghiep vu ngoai thuong, co ky nang lam viec trong moi truong thuong mai quoc te, su dung tot tin hoc va ngoai ngu trong hoat dong thuong mai quoc te.

SV tot nghiep co the lam viec tai cac phong kinh doanh, nghiep vu xuat nhap khau, cac cong ty thuong mai, cac cong ty xuat nhap khau, cac don vi dich vu, cac dai ly van tai tau bien, hang khong, bao hiem, ngan hang ngoai thuong… de thuc hien cac nghiep vu: lap va to chuc thuc hien cac ke hoach xuat nhap khau hang hoa dich vu, tham muu va de xuat cac chu truong, chinh sach trong cac linh vuc ve nghien cuu thi truong quoc te, nghiep vu xuat nhap khau, hai quan van tai, bao hiem, dam phan kinh doanh…

B. Nganh ke toan:

Dao tao cu nhan co kien thuc khoa hoc ve cac linh vuc: Tai chinh, tien te, ke toan tai chinh, ke toan quan tri, thue, tin hoc ke toan, kiem toan…co kha nang giai quyet nhung van de thong thuong ve chuyen mon ke toan va to chuc cong tac ke toan ve chinh sach tai chinh ke toan o don vi.

SV tot nghiep co the lam viec tai phong: ke toan tai vu, trung tam kiem toan… thuoc moi thanh phan kinh te, de thuc hien cac nhiem vu: to chuc thuc hien tung phan hoac toan bo cong tac ke toan, kiem toan o cac doanh nghiep, tham muu hoach dinh chinh sach trong cac linh vuc cu the ve tai chinh, ke toan, kiem toan.

C. Nganh He thong kinh te (Tin hoc quan ly):

Dao tao cu nhan nganh he thong kinh te co kha nang to chuc quan ly he thong may tinh, de giai quyet cac nghiep vu xu ly va phan tich hoat dong kinh te trong san xuat kinh doanh. tiep can cong nghe moi nhu mang may tinh, cong cu lap trinh mang...; to chuc tin hoc hoa tong hop cac khau quan ly tai don vi co so nhu: luong – nhan su, ke toan vat tu hang hoa, marketing… thong qua viec thiet ke chuong trinh va su dung cac phan mem ung dung.

SV tot nghiep co the lam viec tai cac cong ty tin hoc, phong may tinh cua cac doanh nghiep, co quan nha nuoc hoac lam cong tac giang day, co kha nang nghien cuu doc lap hoac theo nhom de xay dung cac de an phat trien cong nghe thong tin.

D. Nganh Tieng Anh kinh doanh:

Dao tao cu nhan tieng Anh kinh doanh co kien thuc khoa hoc ve cac linh vuc: Ngu am, ngu phap, van hoc Anh, My… Co ky nang giao dich (nghe, noi, doc, viet, dich thuat,…) thong thuong, co kha nang giao tiep, dam phan, soan thao van ban thuong mai… bang tieng Anh.

SV tot nghiep lam viec tai cac phong nghiep vu xuat nhap khau, ke hoach kinh doanh, thu ky… de thuc hien cac nhiem vu: Thong dich vien trong giao tiep kinh doanh, dam phan ky ket hop dong, soan thao van ban, thu tin thuong mai,…

* Van bang:

- Bang cu nhan DH quoc gia
- Bang cu nhan CD quoc gia

* Thu tuc tuyen sinh chinh quy 2005:

- Diem nhan ho so va xet tuyen cua truong vao DH, CD theo dung quy dinh cua Bo Giao duc & Dao tao.
- Che do uu tien xet tuyen: moi doi tuong uu tien cach nhau 1 diem, moi khu vuc cach nhau 0,5 diem

* Thong so tuyen sinh nam 2004:

- Chi tieu: DH : 300, CD: 1000
- Diem san xet tuyen: 14
- Tong so ho so dang ki: 2500

* Ho so xet tuyen gom

- Giay chung nhan ket qua thi tuyen sinh DH nam 2005 cua truong thi sinh du thi cap theo mau cua Bo GD&DT (ban chinh).
- 01 phong bi co dan tem va ghi ro dia chi lien lac cua thi sinh (so dien thoai neu co)

* Thoi gian nhan ho so va phat giay trung tuyen

- Dot 1: (nguyen vong 1): Truong gui giay chung nhan ket qua thi, giay bao trung tuyen truoc ngay 20.8.2005.

- Dot 2: (nguyen vong2):

+ Nhan ho so dang ky xet tuyen: tu 25.8.2005 den ngay 10.9.2005.
+ Cong bo trung tuyen va phat giay trung tuyen truoc ngay 15.9.2005.

- Dot 3: (nguyen vong 3)
- Nhan ho so dang ky xet tuyen: tu 15.9.2005 den 30.9.2005
- Cong bo trung tuyen va phat giay trung tuyen truoc ngay 05.10.2005.

* Dia diem tiep nhan ho so:

Phong Quan ly Dao tao
So 306 Nguyen Trong Tuyen,
P.1, Q.Tan Binh. TP.HCM
DT: 08.9970941- 9970940- 8457401
Fax: 08.9971065
E-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

KIM OANH

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Truong DH Marketing TP, Truong DH Markting, nghiep vu xuat nhap khau, Thanh Phan Kinh Te, quan tri kinh doanh, nghien cuu thi truong, bo giao duc, co kha nang, theo quy dinh, khoa hoc ve, dao tao, ke toan, to chuc, thuc hien, quan ly, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trường ĐH Marketing TP.HCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trường ĐH Marketing TP.HCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Truong DH Marketing TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Truong DH Marketing TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Truong DH Marketing TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Gioi thieu truong trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Gioi thieu truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0