Truong DH Dan lap Van Hien

Truong DH Dan lap Van Hien

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Truong DH Dan lap Van Hien
Truong DH DL Van Hien

Truong DH DL Van Hien chu yeu dao tao cac nganh KH Xa hoi & Nhan van. Ngoai ra, cac nganh ky thuat cao nhu Cong nghe thong tin, Dien tu vien thong cung thu hut nhieu SV theo hoc.

Ki hieu truong: DVH. Dia chi website: www.daihocvanhien.edu.vn

* Cac nganh dang duoc dao tao tai truong:

Nganh Ma nganh Khoi xet tuyen
Cong nghe thong tin 101 A, D1
Dien tu – vien thong 102 A
Kinh te 401 A, D1, D3, D4
Xa hoi hoc 501 A, C, D1, D3, D4
Tam ly hoc 502 A, C, D1, D3
Ngu van 601 A, C, D1, D3, D4
Van hoa hoc 602 A, C, D1, D3, D4
Du lich 603 A, C, D1, D3, D4
Tieng Anh 701 D1
Tieng Phap 703 D1, D3, D4
Tieng Hoa 704 D1, D3, D4
Tieng Nhat 705 D1, D3, D4

- Tong chi tieu xet tuyen nam 2005 cho he DH : 1100; Trung hoc: 800
- Diem chuan nam 2004: bang diem san cua Bo GD&DT: Khoi A, D: 14 diem; khoi C: 15 diem.

* Muc tieu dao tao:

A. He DH:

1. Cong nghe thong tin:

- Cac chuyen nganh: He thong thong tin, Cong nghe phan mem, Mang may tinh vien thong
- Bang tot nghiep: Cu nhan khoa hoc. Dao tao lap trinh vien co trinh do cu nhan tin hoc, cac chuyen vien he thong thong tin, va cac cu nhan mang vien thong.
- Sau khi tot nghiep, SV co the ung dung nhung cong nghe tin hoc tien tien mot cach co hieu qua vao cac linh vuc nhu: Thiet ke va quan tri he thong thong tin, san xuat phan mem, thiet ke mang Internet, Intranet, Lan, Wan… va cac linh vuc kinh te khac ung dung cong nghe thong tin, co trinh do vung chac de co the tiep tuc hoc tap va nghien cuu o bac sau DH.

2. Dien tu – vien thong

- Chuyen nganh dao tao: Ky thuat dien tu, Vien thong
- Bang tot nghiep: Ky su dien tu/Ky su vien thong. Dao tao ky su dien tu, vien thong (trinh do DH) ve dien tu ung dung (phat thanh, truyen hinh so, truyen thong,…), he thong thong tin, cong nghe dien tu, mang may tinh, he thong vien thong (mang dien thoai, dien thoai di dong, dien thoai so,..).
- Sau khi tot nghiep, SV co kha nang van hanh, thao tac, phan tich, thiet ke he thong dien tu, vien thong tai cac co quan va cong ty thuoc nganh buu chinh vien thong, phat thanh, truyen hinh, dien tu ung dung.

3. Kinh te

- Cac chuyen nganh: Thuong mai, Quan tri kinh doanh
- Bang tot nghiep: Cu nhan kinh te. Dao tao cu nhan nganh kinh te, dat trinh do DH ve chuyen nganh quan tri hoac thuong mai
- Sau khi tot nghiep, SV co the giang day tai cac nha truong, lam viec tai cac co quan to chuc kinh te cua dat nuoc trong qua trinh hoi nhap vao kinh te the gioi va khu vuc o cac linh vuc nhu: Kinh te, Marketing, Quan tri du an dau tu, Thi truong chung khoan, Quan tri doanh nghiep, Quan tri chat luong, Ngoai thuong…

4. Xa hoi hoc:

- Dao tao cu nhan nganh Xa hoi hoc, dat trinh do DH co kha nang nghien cuu, phan tich co cau, thiet che, su van hanh, hien tuong xa hoi,…
- Sau khi tot nghiep, SV co the lam viec o cac Vien, Trung tam nghien cuu xa hoi hoc, khoa hoc xa va nhan van, cac co so lam cong tac xa hoi, hoac cho nhieu nganh nghe khac…

5. Tam ly hoc:

- Cac chuyen nganh: Chan doan, tu van va tri lieu tam ly, To chuc nhan su, Nghien cuu va giang day tam ly
- Bang tot nghiep: Cu nhan khoa hoc. Dao tao cu nhan nganh Tam ly hoc nhan cach, Tam ly hoc lam sang, Tam ly hoc xa hoi, Tam ly hoc quan ly, Tam ly hoc quan tri kinh doanh.
- Sau khi tot nghiep, SV co the lam viec o cac benh vien (chan doan, tu van va tri lieu tam ly), cac truong hoc (giang day tam ly hoc, chan doan va tu van tam ly), cac doanh nghiep (to chuc nhan su va nghien cuu tam ly khach hang), cac co quan dan van va truyen thong dai chung (tu van va nghien cuu tam ly, du luan xa hoi)…

6. Ngu Van:

- Bang tot nghiep: Cu nhan khoa hoc. Dao tao cu nhan nganh Ngu van dat trinh do DH ve chuyen nganh van hoc va ngon ngu hoc.
- Sau khi tot nghiep, SV co the lam viec o cac vien nghien cuu van hoc, ngon ngu hoc, co the giang day o cac truong hoac cong tac tai cac co quan van hoa, thong tin, bao chi, xuat ban…

7. Van hoa hoc:

- Bang tot nghiep: Cu nhan khoa hoc. Dao tao cu nhan nganh Van hoa hoc, dat trinh do DH ve cac ly luan va phuong phap nghien cuu van hoa, lich su van hoa ve van hoa hoc ung dung va nghiep vu van hoa.
- Sau khi tot nghiep, SV co the lam viec o cac to chuc, co quan khoa hoc va giao duc, nghien cuu va giang day van hoa o cac Vien, Trung tam nghien cuu khoa hoc, cac truong DH va CD cac co quan van hoa, thong tin, du lich, bao chi, xuat ban…

8. Du lich

- Cac chuyen nganh: Lu hanh, Quan tri kinh doanh Du lich – Khach san
- Bang tot nghiep: Cu nhan van hoa, Cu nhan kinh te. Dao tao cu nhan nganh du lich, hoat dong trong linh vuc lu hanh, huong dan du lich, quan tri kinh doanh Du lich – Khach san.
- Sau khi tot nghiep, SV co the lam viec trong cac co quan quan ly du lich va cac dai ly du lich, khu vui choi giai tri, khach san, nha hang, hoac cac doanh nghiep kinh te - thuong mai, cac to chuc van hoa, van phong giao dich.

9. Ngoai ngu

- Cac chuyen nganh: Tieng Anh, Tieng Phap, Tieng Hoa, Tieng Nhat
- SV duoc hoc chuyen sau ve ngon ngu, van hoa, van hoc cua dat nuoc ma minh yeu thich. Co nhieu giang vien nuoc ngoai tham gia giang day.
- SV tot nghiep co kha nang giang day ngoai ngu tai cac truong, lam phien dich hoac dich thuat cho cac co quan hay cong ty du lich hoac hoc tiep bac sau DH, ke ca DH nuoc ngoai.

* Hoc phi:

Hoc phi 2 hoc ky dau: 1,6 trieu/hoc ky
Tu hoc ky 3:
- Cong nghe thong tin, Dien tu - Vien thong: 1,9 trieu/hoc ky
- Ngoai ngu: 1,8 trieu/hoc ky
- Kinh te, Ngu van, Van hoa hoc, Tam ly hoc, Xa hoi hoc: 1,7 trieu/hoc ky

B. He Trung hoc chuyen nghiep

Xet tuyen theo ket qua thi DH, CD nam 2005 hoac xet truc tiep can cu hoc ba va diem thi tot nghiep THPT, THCS.

Cac chuyen nganh:

1. Cong nghe thong tin: (Khoi xet tuyen: A, D, B)

- Dao tao chuyen vien su dung thanh thao may tinh, ung dung trong cac linh vuc quan tri co so du lieu, san xuat pham mem, thiet ke web, thi cong va bao duong mang Internet, mang may tinh.
- Sau khi tot nghiep, hoc vien co du nang luc ung dung cong nghe thong tin trong cong tac quan ly phan mem, quan tri mang, co kinh nghiem lam viec doc lap ve cac chuyen mon lien quan den nganh tin hoc trong cong ty hoac hoc lien thong len CD, DH.

2. Dien tu - vien thong: (Khoi xet tuyen: A,D,B)

- Dao tao chuyen vien nam vung kien thuc co ban va nhung ung dung pho thong cua nganh Dien tu Vien thong, cau truc may tinh va nhung cong nghe hien dai thuoc he thong dien tu vien thong.
- Sau khi tot nghiep, hoc vien co du nang luc lam viec doc lap va su dung van hanh cac thiet bi, phan tich thiet ke cac he thong dien tu vien thong hoac hoc lien thong len CD, DH.

3. Tin hoc – Ke toan: (Khoi xet tuyen: A, D, B)

- Dao tao chuyen vien thanh thao ung dung tin hoc trong linh vuc Ke toan doanh nghiep va Ke toan kiem toan, co nang luc su dung phan mem Ke toan chuyen dung trong hach toan, phan tich va xu ly cac du lieu, dac biet hinh thanh ky nang, ky xao thuc hanh.
- Khi tot nghiep: hoc vien co du nang luc lam viec doc lap, biet phan tich va tong hop he thong ke toan tai chinh va ke toan quan tri, biet lap cac bieu bang bao cao tai chinh, khai bao thue hoac hoc lien thong len CD, DH.

* Thoi gian dao tao:

- DH:
+ 4 nam cho cac nganh: Ngu Van, Van hoa hoc, Xa hoi hoc, Tam ly hoc, Du lich, Kinh te;
+ 4,5 nam: Cong Nghe Thong Tin, Dien tu – Vien thong, Tieng Phap, Hoa, Nhat.
- THCN: 2 nam cho hoc sinh tot nghiep cap 3 va 2,5 nam cho hoc sinh tot nghiep cap 2.

* Tru so chinh:
So AA2 Duong D2, Van Thanh Bac, P.25, Q. Binh Thanh, TP.HCM
Dien thoai: 08.8999790 – 08.5106732, Fax: 08.5106731
* Co so 2: (Khoa Du lich) 9A Duong Giai Phong, P.4, Q. Tan Binh, TP.HCM
Dien thoai: 08.8110308
* Co so 3: (He THCN) 38 Ton That Thuyet, P.15, Q.4, TP.HCM

KIM OANH

Viet Bao
Comment :Truong DH Dan lap Van Hien
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Truong DH Dan lap Van Hien bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Truong DH Dan lap Van Hien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Truong DH Dan lap Van Hien ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Population up Van Hien University
Van Hien University Population, DL Van Hien University, English, Social Science, information technology, electronics, telecommunications, information systems, psychology, social Sociology, the field, ability, training, undergraduate, graduate, Sv
DL Van Hien University primarily training the branches of Social Science - Humanities. In addition, high-tech industries such as Information Technology, Electronics and Telecommunications also more students enrolled. Symbol field: DVH. URL: www.daihocvanhien.edu.vn.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trường ĐH Dân lập Văn Hiến

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trường ĐH Dân lập Văn Hiến bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Truong DH Dan lap Van Hien

Nhan xet, hay lien he ve tin Truong DH Dan lap Van Hien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Truong DH Dan lap Van Hien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Gioi thieu truong trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Gioi thieu truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0