Truong DH Dan lap Hung Vuong TP HCM

Truong DH Dan lap Hung Vuong TP HCM

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Truong DH Dan lap Hung Vuong TP HCM
Truong DHDL Hung Vuong
Truong DHDL Hung Vuong xet tuyen (khong to chuc thi) theo nguyen vong dang ky cua thi sinh qua ky thi tuyen sinh DH va CD do Bo GD&DT to chuc. Ki hieu truong: DHV. Dia chi website: www.hungvuong.edu.vn

* Cac nganh dang duoc dao tao tai truong:

Ma nganh Nganh Khoi xet tuyen
101 Toan tin ung dung A
102 Cong nghe Thong tin A, D1
300 Cong nghe Sau thu hoach A, B
401

Quan tri Kinh doanh

A, D1
402 Quan tri Benh vien
B, D1
501 Du lich C, D1
701

Tieng Anh

D1
703 Tieng Phap D1, D3
704 Tieng Trung D1, D4
705,

Tieng Nhat

D1

* He dao tao:
DH chinh quy tap trung: 4 nam
CD chinh quy tap trung: 3 nam

Van bang nam trong he thong van bang quoc gia. SV sau khi tot nghiep co the hoc tiep de lay hoc vi Thac si, Tien si, hoac mot bang dai hoc khac cua tat ca cac truong trong va ngoai nuoc. SV duoc quyen loi nhu sinh vien cac truong cong lap.
Hoc phi: khoang 3,5 trieu 1 nam

Tong chi tieu nam 2005: 1000
Diem chuan nam 2004 bang diem san cua Bo GD&DT: Khoi A,D: 14 diem; khoi B,C: 15 diem

* Muc tieu dao tao:

1. Nganh Toan - Tin ung dung:

- Xay dung ky nang phan tich, suy luan, tim kiem nguyen nhan va de xuat mot lo trinh giai quyet van de mot cach toi uu, giup SV tro thanh nhung nguoi co tu duy doc lap, co nang luc cong hien cho xa hoi.
- Dao tao nhung nha khoa hoc nghien cuu chuyen sau ve toan hoc hoac ung dung toan hoc, kinh te, vat ly, ngan hang, giao thong...
- Ren luyen SV co kha nang xac dinh, hieu, dua ra cac lap luan co co so, co tu duy chinh xac cua toan hoc va phuong phap tiep can thuc te tot.

Sau khi tot nghiep SV co kha nang cong tac cac co so nghien cuu khoa hoc, giang day toan va tin hoc o cac truong pho thong. La chuyen vien du bao, soan thao, tong hop ke hoach cong tac o cac xi nghiep, lap trinh vien va thuc hien cac dich vu tin hoc. Tro thanh nha khoa hoc nghien cuu chuyen sau ve toan va tin hoc.

2. Nganh Cong nghe Thong tin:

Dao tao tro thanh mot lap trinh vien chuyen nghiep. Thiet ke, cai dat va quan tri mang may tinh, quan tri mot he thong thong tin cho nhieu linh vuc khac nhau. Thiet ke, cai dat va dieu hanh website phuc vu cho viec cung cap thong tin va kinh doanh qua mang.

SV tot nghiep nganh Cong nghe thong tin lam viec tai cac cong ty, trung tam tin hoc va nhung cong viec lien quan den may tinh.

3. Nganh Cong nghe Sau thu hoach:

Dao tao nhung ky su Cong nghe Sau thu hoach nam vung ly thuyet va thuc hanh cac khau giam dinh va kiem tra chat luong nong hai san thuc pham sau thu hoach, bao quan ton tru lau ben, chong that thoat va che bien lam da dang hoa san pham…

SV ra truong co the lam viec tai cac cong ty, tram, cua khau san bay, hai cang, bien gioi, cac trung tam giam dinh chat luong, phong thi nghiem trung uong va dia phuong.

4. Quan tri kinh doanh

Cac chuyen nganh: Kinh doanh quoc te, ke toan quan tri, quan tri tai chinh, quan tri chat luong, quan tri san xuat, quan tri Marketing, he thong thong tin quan ly (MIS).

Chuong trinh dao tao chu trong den kien thuc rong va co ban, thich nghi voi yeu cau quan ly. Phuong phap phan tich, ky nang thuc hanh, chon lua cac quyet dinh toi uu. Kha nang thuong thao va thuyet phuc trong quan he hop tac tao loi the canh tranh. Su dung thanh thao ngoai ngu va tin hoc. Chuong trinh duoc cap nhat hang nam de thich ung voi nhu cau xa hoi.

Sau khi tot nghiep, SV co the dam nhiem cac cong viec ve kinh te va quan ly trong cac cong ty, xi nghiep, co quan nghien cuu, truong hoc.

5. Quan tri Benh Vien:

Co 2 Chuyen nganh: Quan tri chat luong va tai chinh tai chinh ke toan y duoc.

Cu nhan Quan tri Benh Vien co kha nang: To chuc dieu hanh co so y te, benh vien cong lap cung nhu tu nhan. Quan ly dieu hanh va phu trach cac nhiem vu kinh te va quan tri o cac co so kinh doanh, co quan nghien cuu, giao duc. To chuc va tham gia cac hoat dong y te cong cong cong lap cung nhu cac to chuc tu thien phi chinh phu.

Cu nhan Quan tri Benh Vien duoc trang bi cac kien thuc ve: Quan tri kinh doanh, Quan tri Nha nuoc & Quan ly nganh Y te, Kinh te Y te & Y te cong cong, Anh ngu & Tin hoc tong quat cung nhu chuyen nganh.

Trong qua trinh hoc, SV duoc thuc hanh tai cac co so y te (Trung tam Y te quan, benh vien), co so kinh doanh y duoc (Cong ty, Xi nghiep duoc) & tham quan hoc tap tai cac co quan nghien cuu (Vien, Trung tam nghien cuu).

6. Du lich:

Chuyen nganh dao tao:

Quan tri du lich – khach san: Dao tao cu nhan nam vung kien thuc co ban ve kinh te - xa hoi, quan tri kinh doanh du lich va nhung ky nang chuyen sau ve quan tri khach san, nha hang, cac khu nghi duong; co kha nang hoach dinh chinh sach, chien luoc, ke hoach kinh doanh cua nha hang, khach san; biet to chuc cac hoat dong van hoa, kinh doanh phuc vu cho du lich va tao lap doanh nghiep du lich moi. SV tot nghiep lam viec tai cac khach san, nha hang, cac khu nghi duong, co the quan ly cac co so kinh daonh du lich.

Huong dan du lich: Dao tao cu nhan Du lich voi nhung ky nang chuyen sau ve huong dan du lich; co kha nang gioi thieu ve dat nuoc, con nguoi VN,... cho khach trong nuoc va quoc te, biet to chuc cac hoat dong van hoa phuc vu cho du lich. SV tot nghiep lam viec trong cac cong ty du lich, lu hanh hoac trong cac khu di tich lich su , van hoa, khu du lich cua ca nuoc... duoc So Du lich cap The huong dan vien du lich Quoc te. Trong qua trinh hoc, SV duoc thuc tap tai cac khach san lon cua thanh pho, duoc tham quan hoc tap tai cac danh lam, thang canh, khu du lich tren toan quoc va cac nuoc ban.

Nhieu SV sau khi tot nghiep da thanh dat, tro thanh Giam doc, Pho Giam doc cua cac doanh nghiep du lich. SV tot nghiep Khoa Du lich tai truong luon duoc cac cong ty du lich uu tien chon lua.

7. Tieng Anh

Hoan thien cac ky nang su dung Anh ngu. Cung cap kien thuc chuyen mon ve cac khia canh cua ngon ngu, van hoa, lich su va van chuong Anh, My. Chuan bi kien thuc Anh van can thiet ve cac chuyen nganh nhu giao duc, kinh doanh, du lich,... de tao thuan loi cho SV tim viec sau khi tot nghiep.

Sau khi tot nghiep, SV co kha nang tham gia giang day Anh van tai cac truong pho thong, trung tam Anh ngu, cac truong cao dang va dai hoc. Dam nhan cac cong viec can su dung Anh ngu thanh thao va hoan chinh. Nghien cuu chuyen sau ve Anh ngu de tiep tuc hoc len cao hoc.

8. Tieng Phap:

Ren luyen luyen kien thuc ve cac ky nang nghe, noi, doc, viet, dich. Co kien thuc tuong doi sau, he thong ve van hoa Phap va phuong phap nghien cuu de phuc vu cho nganh nghe da chon.

Sau khi tot nghiep SV co kha nang: Bien, phien dich ve khoa hoc, kinh te, van hoa, giao duc, du lich va dich sach, bao, tai lieu. Tro thanh giao vien day Phap van tai cac truong trung hoc, cao dang va dai hoc. Lam viec tai cac to chuc xa hoi co su dung tieng Phap. Ngoai ra, nganh Phap van con trang bi cho sinh vien kien thuc co ban ve: Tieng Anh, tin hoc va ky nang de lam viec tai nuoc ngoai.

9. Tieng Trung

Ren luyen kien thuc va cac ky nang nghe, noi, doc, viet, dich. Co kien thuc tuong doi sau, he thong ve van hoa Trung Hoa va phuong phap nghien cuu de phuc vu cho nganh nghe da chon.

Sau khi tot nghiep, SV co kha nang: Tro thanh giao vien day tieng Trung pho thong, trung tam ngoai ngu. Bien, phien dich ve kinh te, thuong mai, du lich, ngoai thuong, ngoai giao. Cong tac tai cac co quan co su dung tieng Trung Quoc.

Trong qua trinh hoc tai truong hoac sau khi tot nghiep, SV co the duoc gioi thieu du hoc tai cac truong DH o Trung Quoc.

10. Tieng Nhat:

Sau khi tot nghiep, SVco kha nang: Su dung tieng Nhat thanh thao ca bon ky nang: nghe, noi, doc, viet; co du trinh do de tham gia cac ky thi nang luc Nhat ngu do Nhat Ban to chuc. Co kien thuc co ban ve phong tuc tap quan nguoi Nhat, am hieu van hoc, van hoa, lich su, dia ly, xa hoi Nhat va co the hoc chuyen sau ve linh vuc nay sau khi tot nghiep. Co kien thuc co ban ve phuong phap giang day tieng Nhat, co the tro thanh giao vien tieng Nhat tai cac truong hoc, trung tam giang day Nhat ngu.

* Net dac biet cua truong:

- Truong co quan he hop tac gan bo voi tren 700 cong ty, xi nghiep, benh vien, to chuc y te, cac to chuc xa hoi... de nhan SV toi thuc tap va lam viec.
- Lien ket voi mot so DH nuoc ngoai, cac to chuc Van hoa, Giao duc Quoc te de trao doi giang vien va du hoc cua SV; tao dieu kien giao luu giua Sv DH Hung Vuong voi SV nuoc ngoai. Tu van mien phi cho SV, hoc sinh di hoc nuoc ngoai. Hop tac dao tao va nghien cuu khoa hoc.
- Lien ket voi Truong DH ULB (DH Tu Do) cua Bi de dao tao he Du hoc tai cho lay bang thac si nganh Quan tri Du lich.

* Cac co so cua truong:

- Co so 1: 736 Nguyen Trai, Q.5, TP.HCM

- Co so 2: 239 Nguyen Trong Tuyen. Q.Phu Nhuan, TP.HCM
DT: 08 - 9972002
Fax: O8 - 9972186
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

- Co so 3: 146 Vo Thi Sau

KIM OANH – NGOC DUYEN

Viet Bao
Comment :Truong DH Dan lap Hung Vuong TP HCM
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Truong DH Dan lap Hung Vuong TP HCM bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Truong DH Dan lap Hung Vuong TP HCM ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Truong DH Dan lap Hung Vuong TP HCM ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Hung Vuong People-founded University City
Hung TP, Dan University, School of DHDL Hung Vuong Hospital, English, basics, business administration, entrance examinations, the company, capable, economically, in the process, tourism organizations, graduation, Sv
DHDL Hung Vuong School Admission (not organized competition) expectations of the candidate registration through the entrance exam University and colleges by the Ministry of Education and Training organization. Symbol field: DHV. URL: www.hungvuong.edu.vn.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trường ĐH Dân lập Hùng Vương TP.HCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trường ĐH Dân lập Hùng Vương TP.HCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Truong DH Dan lap Hung Vuong TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Truong DH Dan lap Hung Vuong TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Truong DH Dan lap Hung Vuong TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Gioi thieu truong trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Gioi thieu truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0