Truong CD DH nao tai TP HCM tuyen sinh TCCN lien thong

Truong CD DH nao tai TP HCM tuyen sinh TCCN lien thong

Tags: He Trung, Truong CD, Truong DH, Xay dung dan dung va cong nghiep, hach toan ke toan, dien tu vien thong, thiet ke thoi trang, tuyen sinh, ky thuat, cong nghe, cac nganh, thi sinh, ho so, TP.HCM, xet
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007

Truong CD DH nao tai TP HCM tuyen sinh TCCN lien thong
Gio thuc hanh nghe tien Truong Cong nhan ky thuat TP.HCM - Anh: TS
Ban khoan khi dang ky xet tuyen, thi tuyen vao he TCCN, ban doc Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó gui email ve TS hoi: Truong CD, DH nao tai TP.HCM tuyen sinh he TCCN chinh quy co dao tao lien thong sau khi tot nghiep?

>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007
>> Nganh gi? Truong gi? Lam gi?
>> Cau truc de thi trac nghiem tot nghiep THPT va tuyen sinh 2007
>> Tu lieu diem chuan tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Hop thu tu van tuyen sinh
>> Chi tieu tuyen sinh DH, CD 2007

- Theo quy dinh chung, ho so du tuyen TCCN gom: phieu dang ky tuyen sinh TCCN 2007 (theo mau chung cua Bo GD-DT, co ban tai cac diem thu nhan ho so hoac tai cac truong TCCN); rieng doi voi cac truong TCCN xet tuyen, thi sinh se phai nop kem ho so ban sao hoc ba THPT (hoac THCS), giay chung nhan tot nghiep tam thoi hoac bang tot nghiep THPT (hoac THCS); giay chung nhan ket qua thi DH, CD 2007.

Het ngay 30-5-2007 nop ho so tai cac so GD-DT. Sau thoi han nay, cac truong TCCN to chuc thi tuyen se ket thuc nhan ho so truoc ngay thi khoang 2 tuan. Cac truong xet tuyen van con nhan ho so den thang 8. Tai TP.HCM, hoc sinh tot nghiep he TCCN co dieu kien hoc lien thong CD, DH tai cac truong sau:

+ He Trung cap trong Truong CD Ky thuat Cao Thang (65 Huynh Thuc Khang, quan 1, TP.HCM; DT: 08. 8212868), ma truong 055. Xet diem thi DH, CD khoi A (uu tien thi sinh thi tuyen bac CD cua Truong CD Ky thuat Cao Thang). Cac nganh tuyen: Co khi che tao (ma nganh 01); Sua chua khai thac thiet bi co khi (02); Co khi oto (03); Dien cong nghiep (04); Dien lanh (05); Dien tu cong nghiep (06); Tin hoc (07).

+ He Trung cap trong Truong DH Cong nghiep TP.HCM (12 Nguyen Van Bao, quan Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 9855858 - 9851932), ma truong 057. Han cuoi nop ho so tai truong: 31-7-2007. Thi tuyen mon Toan, Ly cac nganh Cong nghe thong tin (01); Dien tu cong nghiep (02); Dien tu vien thong (03); Dien tu may tinh (04); Dien cong nghiep (05); Dien lanh (06); Cong nghe han (07); Co khi sua chua oto (08); Cong nghe may va thoi trang (15); Ke toan (16); Quan tri kinh doanh (18). Thi tuyen mon Toan, Hoa cac nganh Hoa vo co (09); Hoa huu co (10); Hoa phan tich (11); Hoa dau (12); Cong nghe thuc pham (13); Ky thuat moi truong (14); May va thiet bi hoa chat (17).

+ He Trung cap trong Truong CD Kinh te - Ky thuat cong nghiep 2 (20 Tang Nhon Phu, phuong Phuoc Long B, quan 9, TP.HCM; DT: 08. 7313631), ma truong 042. Xet diem tong ket cac mon Toan, Ly hoac ket qua thi DH, CD. Ngay xet tuyen: 3-9-2007, tuyen thi sinh cac tinh tu Da Nang tro vao. Cac nganh tuyen: Cong nghe det (01); Cong nghe soi (02); Sua chua khai thac thiet bi co khi (03); Dien cong nghiep va dan dung (04); Cong nghe san xuat giay (05); Cong nghe san xuat giay (06); Cong nghe hoa nhuom (07); Hach toan ke toan (08); Tin hoc (09); Ky thuat cong nghe may va thiet ke thoi trang (10).

+ He Trung cap trong Truong CD Cong nghiep thuc pham (42/36 Le Trong Tan, phuong Tay Thach, quan Tan Phu, TP.HCM; DT: 08. 8163319), ma truong 044. Xet hoc ba lop 12 cac mon Toan, Hoa; diem thi CD, DH. Ngay xet tuyen: 15-7-2007, tuyen thi sinh cac tinh trong ca nuoc. Cac nganh tuyen: Tin hoc (01); Dien tu (02); Sua chua khai thac thiet bi co khi che tao, sua chua (03); Cong nghe thuc pham (04); Cong nghe hoa hoc (05); Che bien va bao quan thuy san (06); Hach toan ke toan (07); Cong nghe sinh hoc (08); Ky thuat moi truong (09); Ky thuat cat may thoi trang (10); Ky thuat nau an (11).

+ He Trung cap trong Truong CD Kinh te doi ngoai (287 Phan Dinh Phung, quan Phu Nhuan, TP.HCM; DT: 08. 8446320), ma truong 021. Xet diem tong ket hoc ba lop 12 mon Toan, Ly. Ngay xet tuyen: 12-8-2007, tuyen thi sinh trong ca nuoc (khong tuyen theo nganh). Cac nganh tuyen: Nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau (01); Nghiep vu kinh doanh thuong mai (02); Nghiep vu kinh doanh xang dau (03); Quan tri doanh nghiep thuong mai (04); Ke toan thuong mai (05); Nghiep vu kinh doanh an uong, khach san (06).

+ He Trung cap trong Truong DH ban cong Marketing (306 Nguyen Trong Tuyen, phuong 1, quan Tan Binh, TP.HCM; DT: 08. 9970941 - 8457401), ma truong DMS. Xet diem ke can CD, DH khoi A va D1. Truong nhan ho so tu ngay 25-8 den ngay 10-9-2007, tuyen thi sinh trong ca nuoc. Cac nganh tuyen: Ke toan doanh nghiep (01); Du lich lu hanh (02); Tin hoc ke toan (03).

+ He Trung cap trong Truong CD Xay dung so 2 (190 Vo Van Ngan, quan Thu Duc, TP.HCM; DT: 08. 8960607), ma truong 068. Truong to chuc thi hai mon Toan, Ly. Ngay thi: 30-7-2007, tuyen thi sinh cac tinh trong ca nuoc. Cac nganh tuyen: Xay dung dan dung va cong nghiep (01); Cap thoat nuoc (02); Hach toan ke toan (03).

+ He Trung cap trong Truong DH dan lap Ky thuat cong nghe TP.HCM (144/24 Dien Bien Phu, phuong 25, quan Binh Thanh, TP.HCM; DT: 08. 5120782 - 5120783), ma truong GD09. Diem xet tuyen lay tu diem trung binh trong hoc ba hoac chung nhan tot nghiep THPT hoac ket qua tuyen sinh DH, CD. Han cuoi nhan ho so tai truong: 16-10-2007, tuyen thi sinh trong ca nuoc. Xet tuyen Toan, Ly cac nganh Ky thuat dien tu (01); Dien cong nghiep (02); Ky thuat vien tin hoc (03); Hach toan ke toan (04); Xay dung dan dung va cong nghiep (05); Ky thuat cong nghe may va thiet ke thoi trang (06); Kinh doanh thuong mai va du lich (07 - hoac xet tuyen mon Toan, Anh van).

+ He Trung cap trong Truong DH dan lap Hong Bang (23-30 Ngo Quyen, phuong 6, quan 5, TP.HCM; DT: 08. 9508809 - 9508514), ma truong 136. Xet hoc ba, diem thi tot nghiep THPT, diem thi DH-CD nam 2007. Ngay xet tuyen cung thoi gian voi tuyen sinh he DH theo quy dinh cua Bo GD-DT, tuyen thi sinh trong ca nuoc. Cac nganh tuyen he THPT va THCS: Tin hoc (01); Dien tu (02); Hach toan ke toan (03); Che bien va bao quan thuc pham (04); Huong dan du lich (05).

+ He Trung cap trong Truong CD dan lap Cong nghe thong tin (357/6B Trinh Dinh Thao, phuong Hoa Thanh, quan Tan Phu, TP.HCM; DT: 08. 8605004 - 8605003), ma truong GD22. Xet ket qua thi CD cua truong; diem thi DH, CD khoi A, D1; diem hoc ba nam cuoi cap, bang tot nghiep THPT. Han cuoi nhan ho so tai truong: 15-8-2007, tuyen thi sinh trong ca nuoc, rieng doi tuong THCS chi tuyen tai TP.HCM. Cac nganh tuyen: Tin hoc (01 - co tuyen THCS); Tin hoc ke toan (02); Ky thuat vien thong (03); Khai thac buu chinh vien thong (04).

+ He Trung cap trong Truong CD Nguyen Tat Thanh (298A Nguyen Tat Thanh, quan 4, TP.HCM; DT: 08. 9404314), ma truong GD24. Xet tuyen doi tuong THPT va THCS; khoi kinh te xet mon Toan, Van; khoi ky thuat xet mon Toan, Ly (hoac Hoa). Han cuoi nhan ho so tai truong: 30-10-2007, tuyen thi sinh trong ca nuoc. Cac nganh tuyen: Dien tu vien thong (01); Ke toan (02); Tai chinh (03); Cong nghe may (04); Ky thuat may tinh (05); Dien cong nghiep va dan dung (06); Quan ly do thi (07); Xay dung dan dung va cong nghiep (08); Du lich (09).

+ He Trung cap trong Truong DH ban cong Ton Duc Thang (98 Ngo Tat To, phuong 19, quan Binh Thanh, TP.HCM; DT: 08. 8407478), ma truong 0221. Xet diem tot nghiep THPT va tuong duong; diem thi DH, CD 2007. Han cuoi nhan ho so tai truong: 29-9-2007, tuyen thi sinh trong ca nuoc. Cac nganh tuyen: Thiet ke do hoa tren may tinh (01); Dien cong nghiep va dan dung (02); Dien tu vien thong (03); Tin hoc (04); Hach toan ke toan (05); Ky thuat may va thiet ke thoi trang (06); May lanh va dieu hoa khong khi (07); Quan ly do thi (08).

Cac bac phu huynh va cac ban hoc sinh co nhung yeu cau thac mac ve tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007, thac mac cac nganh hoc, quy che... co the gui email den TS tai dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

TS se tra loi thac mac cua ban doc trong thoi gian som nhat. De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go chu co dau (font chu unicode).

QUOC DUNG

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Câu hỏi hay

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: He Trung, Truong CD, Truong DH, Xay dung dan dung va cong nghiep, hach toan ke toan, dien tu vien thong, thiet ke thoi trang, tuyen sinh, ky thuat, cong nghe, cac nganh, thi sinh, ho so, TP.HCM, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trường CĐ, ĐH nào tại TP.HCM tuyển sinh TCCN liên thông?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trường CĐ, ĐH nào tại TP.HCM tuyển sinh TCCN liên thông? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Truong CD DH nao tai TP HCM tuyen sinh TCCN lien thong

Nhan xet, hay lien he ve tin Truong CD DH nao tai TP HCM tuyen sinh TCCN lien thong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Truong CD DH nao tai TP HCM tuyen sinh TCCN lien thong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0