Trung tuyen nhan giay bao o dau

Trung tuyen nhan giay bao o dau

Tags: duoc lam tron, phong dao tao, trung tuyen, diem chuan, thi sinh, giay bao, phuc khao, co the, em, nhan, NV2, xet, DH
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Trung tuyen nhan giay bao o dau
Thi sinh xem diem thi.

Nhung thac mac ve diem chuan va diem uu tien? 8,5 diem co trung tuyen CD khong? Em co the nop don phuc khao bai thi? 25 diem khoi A xet tuyen NV2 co do? Da trung tuyen vao truong muon chuyen sang nganh khac?…

Hoi: Em muon hoi em thi dai hoc nam nay duoc 14,25 diem, khoi A, thuoc khu vuc 2. Em dang ki nguyen vong 1 o truong Phuong Dong va em thay diem chuan khoi A khu vuc 3 la 15 diem. Nhu the em co do khong? Do thi em lay giay trung tuyen o dau? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

+ Tra loi:

Diem chuan KV3 la 15 diem nen diem chuan danh cho KV2 se la 14,5 diem (giam 0,5 diem so voI KV3).

Em duoc 14,25 nen duoc lam tron thanh 14,5 diem. Nhu vay em vua du diem trung tuyen.

Thi sinh trung tuyen se duoc nha truong gui giay bao tuu truong qua duong buu dien.

Hoi: Em thi vao khoa Tai chinh ngan hang - Dai hoc Ha Noi, duoc 24.5 diem (mon Anh da nhan he so 2) nhung khoa lay 27 diem. Em co nghe thong tin truong se cho cac thi sinh khong do vao nguyen vong 1 duoc phep chuyen xuong khoa thap hon con chi tieu. Em muon hoi ro xem lieu thong tin nay co chinh xac? Viec dang ki chuyen khoa nay co duoc coi la nguyen vong 2 hay khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ban tu van chua nhan duoc mot thong tin chinh thuc nao ve ke hoach xet tuyen nhu em noi. Hinh thuc em neu tren la tuyen sinh NV2, tuy nhien theo thong tin tu Phong dao tao cua truong thi truong se khong tuyen sinh NV2.

Hinh thuc em neu tren chi co the xay ra nhu sau: Doi voi nhung thi sinh dat diem cao nhung van truot nganh DKDT thi nha truong se gui gay bao diem kem theo giay chuyen xuong mot so nganh con thieu chi tieu. Neu thi sinh dong y thi se den nhap truong vao nganh duoc chuyen.

Thong tin chi tiet Ban tu van se tra loi chinh xac trong mot vai ngay toi.

Hoi: Em thi vao nganh Ngu van truong DH Khoa hoc Xa hoi & Nhan van thuoc DH Quoc gia TPHCM dat 14 diem, chua cong diem uu tien khu vuc. Em thuoc KV2 trong khi diem chuan nganh Ngu van cua truong la 14,5, vay em co trung tuyen khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Diem chuan truong neu ra la diem chuan danh cho thi sinh o KV3. Do do muc diem chuan danh cho thi sinh o KV2 se giam 0,5 diem nghia la 14 diem.

Em duoc 14 diem nen vua du diem do vao truong.

Hoi: Em thi duoc 8.5 diem, em co kha nang dau vao truong CD hay trung cap nao khong? Em thi Toan tinh khoang 4-5 diem sao ket qua co 0.5 diem. Em co nen phuc khao khong? Thoi gian phuc khao la khi nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Voi muc 8.5 diem em khong vuot qua muc diem san CD cua Bo GD-DT (diem san CD khoi A;B; 12 diem; khoi C: 11 diem; khoi D:10 diem). Do do em se khong duoc phep cap giay chung nhan diem thi de tham gia xet tuyen NV2 hoac NV3 hay noi cach khac em khong co co hoi trung tuyen vao cac truong CD.

Doi voi cac he TCCN thi hau het la xet tuyen tren co so hoc ba lop 12 ket hop voi diem thi DH (neu co). Vi vay co hoi trung tuyen cua em la rat lon.

+ Voi muc diem tinh toan va diem thuc te chenh lech nhau qua lon thi em nen lam don phuc khao bai thi de dam bao quyen loi cho minh.

Thoi gian phuc khao cua cac truong khong thong nhat. Moi truong se quy dinh thoi gian phuc khao rieng. Do do em nen lien he truc tiep voi Phong dao tao cua truong minh du thi de biet chinh xac thoi gian nhan don phuc khao.

Hoi: Do o xa nen em nhan duoc ket qua thi hoi cham. Em nhan thay ket qua thi chua phu hop voi bai em da lam, em muon lam don phuc tra nhung hom nay la ngay 11/8/2007, vay bay gio em gui don con kip khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em nen lien he truc tiep voi Phong dao tao cua truong minh DKDT de biet chinh xac han cuoi nop don xin phuc khao. Neu con thoi gian thi em gui don xin phuc khao ngay. Neu het han nhan don xin phuc khao thi em nen den truc tiep truong trinh bay ly do nop cham de nha truong linh dong nhan don.

Hoi: Ban em thi khoi D1 duoc 22 diem (da nhan doi tieng Anh) nhung khong do. Ban em muon theo hoc cac nganh tieng Anh, tieng Duc hoac kinh te - tai chinh - ke toan thi lieu co the dang ki nguyen vong 2 vao truong dai hoc nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Thong tin xet tuyen NV2 cua cac truong duoc Toa Soan cap nhat lien tuc trong qua trinh dua tin ve diem chuan, do do em chiu kho theo doi de biet nhung truong se tuyen NV2 nganh minh thich.

Tuy nhien, de duoc xet tuyen NV2 ban em phai co diem thi bang tu muc diem san DH cua Bo GD-DT (diem san khoi D la 13 diem)

De co the dang ki NV2 vao cac truong ban cua em phai co diem bang tu muc diem san xet tuyen NV2 cua truong tro len.

Hoi: Em muon hoi la em thuoc KV1 mien nui va la dan toc Tay thi diem uu tien toi da cua em trong tuyen sinh DH, CD la bao nhieu? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em thuoc KV1 nen duoc huong diem uu tien khu vuc la 1,5 diem. Em la nguoi Dan toc Tay thuoc doi tuong 01 nen duoc cong diem uu tien doi tuong la 2 diem.

Nhu vay em duoc huong uu tien toi da 3,5 diem trong tuyen sinh DH, CD.

Hoi: Em thuoc KV1, doi tuong 01. Em thi DH Mo HN khoi D nganh Quan tri Kinh doanh. Em thi duoc 10,5 diem vay em co do khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Diem chuan nganh Quan tri Kinh doanh doi voi thi sinh o KV3 la 14 diem nen diem chuan cua thi sinh thuoc doi tuong 01 va o KV1 se la 10,5 diem (giam 3,5 diem so voi thi sinh o KV3).

Nhu vay em vua diem trung tuyen vao truong.

Hoi: Em thuoc khu vuc 3, khong co diem uu tien. Nam nay em thi duoc 25 diem. Tren Toa Soan co dua tin truongDai hoc Cong nghe thuoc DH Quoc gia, khoa Cong nghe thong tin co tuyen NV2. Diem nop ho so vao khoa nay la 23. Em xin hoi Ban tu van rang voi 25 diem cua minh em co the do NV2 vao khoa nay hay khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo Ban tu van thi so thi sinh diem cao tren 25 diem bi truot NV1 chu yeu roi vao khoi B. Do do voi 25 diem khoi A dau don vao truong DH Cong nghe thi co hoi do cua em tuong doi cao.

So di chua the tuyet doi vi nhieu thi sinh truot NV1 o diem 23-24 co the co them diem uu tien.

Hoi: Em thi vao Dai hoc Y duoc TPHCM, nganh duoc si. Em duoc 26.75 diem, thuoc KV2, trong khi diem chuan cua nganh nay la 27.5, vay diem cua em co duoc lam tron khong, em co do khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo quy che tuyen sinh DH, CD thi diem cua em duoc lam tron thanh 27 diem.

Diem chuan doi voi thi sinh KV3 la 27,5 diem nen diem chuan danh cho thi sinh o KV2 la 27 diem.

Nhu vay em da du diem trung tuyen vao truong.

Hoi: Em thi vao truong DH Mo TPHCM, em duoc 13,5 diem, em thuoc KV2, em khong du diem san DH nhung du diem san vao CD thi truong se xet xuong hay em phai lam don dang ki xet tuyen NV2? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Truong DH Mo TPHCM khong chuyen truc tiep thi sinh dang ki thi he DH xuong he CD. Do do em phai lam don xet tuyen NV2 vao he CD cua truong.

Hoi: Hien nay em do nganh Kinh te chinh tri nganh nay lay 18 diem. Vay em muon chuyen sang nganh kinh te doi ngoai co duoc khong? Nganh nay lay 19 diem ma em duoc 20 diem chua tinh diem uu tien? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ve nguyen tac, Doi voi cac truong lay diem chuan theo nganh thi thi sinh DKDT vao nganh nao chi duoc xet tuyen vao nganh do. Khong co chuyen xet tuyen xuong cac nganh co diem thap hon hay cao hon. Hay noi cach khac la khong chuyen nganh.

Tuy nhien theo Ban tu van doi voi truong hop cua em da do vao truong nen em hay nhap hoc dung voi nganh minh trung tuyen sau do viet don trinh bay voi nha truong de duoc nha truong co the linh dong. Viec co duoc chuyen hay khong phu thuoc vao Ban giam hieu nha truong.

Hoi: Em da trung tuyen NV1 cua Truong Dai hoc CNTT (QSC), xin hoi khi nao co giay bao diem va giay bao trung tuyen. Em co the nhan Giay bao o dau?
Sau khi nhan giay bao em phai lam gi? (
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em da trung tuyen NV1 nen se khong co giay bao diem ma chi co giay bao trung tuyen.

Giay bao trung tuyen se duoc gui ve cho thi sinh qua duong buu dien theo dia chi ghi tren phong bi thu cua thi sinh.

Sau khi nhan duoc giay bao trung tuyen em chuan bi day du giay to, tu trang… theo yeu cau ghi tren giay bao trung tuyen sau do den ngay se lam thu tuc nhap truong.

Ban Tu van Tuyen sinh

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: duoc lam tron, phong dao tao, trung tuyen, diem chuan, thi sinh, giay bao, phuc khao, co the, em, nhan, NV2, xet, DH

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trúng tuyển nhận giấy báo ở đâu?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trúng tuyển nhận giấy báo ở đâu? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Trung tuyen nhan giay bao o dau

Nhan xet, hay lien he ve tin Trung tuyen nhan giay bao o dau co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Trung tuyen nhan giay bao o dau de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0