Thong tin tuyen sinh cua cac truong CD moi thanh lap

Thong tin tuyen sinh cua cac truong CD moi thanh lap

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nam 2005-2006, nhieu truong cao dang moi duoc thanh lap. Duoi day la nhung chi tieu va khoi thi cua cac truong nay.

Cao dang Cong nghe Det may Thoi trang Ha Noi

(Ma truong CCM; Le Chi, huyen Gia Lam, TP Ha Noi; DT: 04. 6781290)

Truong tuyen sinh trong ca nuoc. Nam 2006 truong khong to chuc thi tuyen ma lay ket qua thi DH nam 2006 cua nhung thi sinh da du thi khoi A theo de chung cua Bo GD&DT de xet tuyen.

Truong tuyen sinh khoi A voi 600 chi tieu cac nganh Cong nghe may, Thiet ke thoi trang, Cong nghe ky thuat co khi, Quan tri kinh doanh, Ke toan, Cong nghe ky thuat dien. Diem xet tuyen chung cho tat ca cac nganh. Truong co 600 cho trong ky tuc xa cho sinh vien.

Cao dang Cong nghiep Nam Dinh

(Ma truong CND, Km6, duong 10 Nam Dinh di Thai Binh,
Lien Bao, Vu Ban, Nam Dinh; DT: 0350. 849581)

Truong duoc thanh lap tren co so Truong Trung hoc Cong nghiep II. Truong tuyen sinh trong ca nuoc va thi tuyen vao ngay 16 va 17/7/2006.

Truong co 550 chi tieu dao tao bon nganh khoi A la Cong nghe ky thuat dien tu, Cong nghe thong tin, Cong nghe may, Ke toan. Diem xet tuyen chung theo nganh va khoi thi. Hien truong co 650 cho trong ky tuc xa.

Cao dang Cong nghiep Viet Hung

(Ma truong CIH; Phuong Xuan Thanh, thi xa Son Tay,
tinh Ha Tay; DT: 034. 838063)

Cao dang cong nghiep Viet Hung duoc thanh lap tren co so Truong Trung hoc Cong nghiep Viet Hung. Truong tuyen sinh tu Quang Binh tro ra.

Truong tuyen 300 chi tieu cho cac nganh Cong nghe ky thuat co khi, Cong nghe ky thuat dien, Tin hoc ung dung va Ke toan. Trong do hai nganh Cong nghe ky thuat co khi va Ke toan moi nganh co 100 chi tieu, con lai la 50 chi tieu. Diem xet tuyen theo nganh. Truong dam bao du cho o trong ky tuc xa.

Cao dang Kinh te Ky thuat Nghe An

(Ma truong CEA; duong Ly Tu Trong, khoi 12, phuong Ha Huy Tap, TP Vinh, Nghe An; DT: 038. 831768)

Truong Cao dang Kinh te Ky thuat Nghe An thanh lap truc thuoc UBND tinh Nghe An, chiu trach nhiem quan ly nha nuoc ve giao duc cua Bo GD&DT. Truong co tu cach phap nhan, co con dau va tai khoan rieng.

Truong dao tao va boi duong can bo co trinh do CD va cac trinh do thap hon trong linh vuc kinh te, tai chinh, ky thuat nong nghiep, lam nghiep, thuy loi va bao quan che bien nong san; ngoai ra co hoat dong nghien cuu khoa hoc phuc vu yeu cau phat trien kinh te - xa hoi.

Nam 2006 truong tuyen sinh trong ca nuoc vao ngay 22 va 23/7, voi 500 chi tieu cho cac nganh Ke toan doanh nghiep (350 chi tieu), Chan nuoi (50), Khoa hoc cay trong (100). Diem trung tuyen theo nganh hoc.

Cao dang Mua Viet Nam

(Ma truong CMH; Phuong Mai Dich, duong Ho Tung Mau,
quan Cau Giay, TP Ha Noi; DT: 04. 8370390 - 8347781)

Truong tuyen sinh trong ca nuoc voi cac doi tuong da tot nghiep Trung hoc Mua hoac tuong duong, tuoi tu 18 den 30.

Truong co 20 chi tieu nganh Huan luyen mua. Thi sinh se thi mon Van (he so 1), Nang luc co ban mua (he so 1), Bien va thuc hanh bai tap mua (he so 2) va thi tuyen vao ngay 24, 25/7.

Truong con danh 20 chi tieu nganh Dien vien Mua cho he dao tao khong chinh quy. Ho so du thi vao he nay nop truc tiep tai Phong Dao tao va Cong tac hoc sinh sinh vien cua truong tu ngay 4/6 den 30/6/2006.

Cao dang Tai chinh - Quan tri kinh doanh

(Ma truong CTK; xa Trung Trac, huyen Van Lam, tinh Hung Yen; DT: 04. 6590459)

Cao dang Tai chinh - Quan tri kinh doanh duoc thanh lap tren co so CD Tai chinh - Ke toan 1 va Cao dang ban cong Quan tri kinh doanh.

Truong tuyen sinh trong ca nuoc voi 1.600 chi tieu cac nganh Tai chinh - Ngan hang, Ke toan, Quan tri kinh doanh, He thong thong tin kinh te.

Ngoai ra truong se lay diem can ke diem trung tuyen CD chinh quy de xet tuyen he TCCN. Truong danh 723 chi tieu he khong chinh quy.

CD Van hoa Nghe thuat Tay Bac

(Ma truong CVB; Phuong Cham Mat, thi xa Hoa Binh, tinh Hoa Binh; DT: 018. 858026)

Truong tuyen sinh thi sinh co ho khau o cac tinh Hoa Binh, Yen Bai, Lao Cai, Son La, Lai Chau, Dien Bien, Phu Tho, Vinh Phuc, Ha Tay, Ha Nam, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh. Truong to chuc thi tu ngay 20 den 25-7-2006 va xet diem trung tuyen theo nganh, khoi.

Truong co 320 chi tieu cho cac khoi N, M, H, R voi cac nganh Su pham Am nhac (130 chi tieu), Su pham My thuat (115), Hoi hoa (25), Thanh nhac (20), Quan ly van hoa (30). Truong cung danh 50 chi tieu cho he dao tao khong chinh quy.

Thi sinh du thi vao nganh Su pham Am nhac (khoi N) thi Van, Tham am - Tiet tau, Dieu kien tu nhien (Tham am - Tiet tau he so 2). Nganh Su pham My thuat va Hoi hoa (khoi M, H) thi Van, Hinh hoa, Trang tri (Hinh hoa he so 2). Nganh Thanh nhac (khoi N) thi Van, Thanh nhac, Nang khieu am nhac (Thanh nhac he so 2). Nganh Quan ly van hoa (khoi R) thi Van, Su, Nang khieu nghe thuat (Nang khieu nghe thuat he so 2).

Cao dang Van hoa Nghe thuat Viet Bac

(Ma truong CNV; Phuong Dong Quang, TP Thai Nguyen,
tinh Thai Nguyen; DT: 0280. 857193)

Truong tuyen thi sinh thuoc khu vuc Dong Bac voi 330 chi tieu cho cac nganh Su pham Am nhac (100 chi tieu), Su pham My thuat (100), Quan ly van hoa (50), Thu vien - Thong tin (50), Hoi hoa (30) voi cac khoi N, M, R, C, H. Thi sinh du thi vao truong se thi tu ngay 25 den 29-7.

Thi sinh du thi vao nganh Su pham Am nhac (khoi N) thi Van hoc, Nang khieu (Tham am, Tiet tau, Thanh nhac, Organ). Nganh Su pham My thuat va Hoi hoa (khoi M, H) thi Van hoc, Nang khieu (ve tuong chan dung chi, ve bo cuc mau). Nganh Quan ly van hoa (khoi R) thi Van hoc, Nang khieu (Tham am, Tiet tau, Thanh nhac hoac Nhac cu). Nganh Thu vien - Thong tin (khoi C) thi Van hoc, Lich su.

Cao dang Van thu luu tru TW1

(Ma truong CV1; Phuong Xuan La, Q.Tay Ho, Ha Noi; DT: 04. 7533659)

CD Van thu luu tru TW1 duoc thanh lap tren co so Truong Trung hoc Van thu luu tru TW1. Truong tuyen sinh trong ca nuoc voi 300 chi tieu, thi tu ngay 17 den 21-7 khoi C cac nganh Luu tru hoc, Quan tri van phong, Thong tin thu vien.

Nhung thi sinh khong du diem vao he CD, neu co nguyen vong se xet tuyen vao hoc Trung cap, Nghe. Thi sinh muon biet them chi tiet, lien he truc tiep voi truong.

Cao dang Y te Quang Ninh

(Ma truong CYQ; Pho Hai Son, phuong Hong Hai, TP Ha Long,
tinh Quang Ninh; DT: 033. 837965 - 837980)

Cao dang Y te Quang Ninh co nhiem vu dao tao va boi duong can bo co trinh do CD va cac trinh do thap hon trong linh vuc Dieu duong, Ho sinh, Duoc si, Duoc ta tu nam 2005-2006.

Truong CD Y te Quang Ninh thanh lap tren co so truong Trung hoc Y te Quang Ninh. Ngoai nhiem vu dao tao theo quy dinh, truong con co nhiem vu nghien cuu khoa hoc phuc vu yeu cau phat trien kinh te - xa hoi.

Truong tuyen 200 chi tieu nganh Dieu duong, khoi B, voi doi tuong tuyen trong va ngoai tinh Quang Ninh.

Cao dang Dien luc TP HCM

(Ma truong CDE; 554 Ha Huy Giap, phuong Thanh Loc,
quan 12, TP HCM; DT: 08. 8919462)

Cao dang Dien luc TP .HCM tren co so Truong Trung hoc Dien luc TP HCM.

Day la CD truc thuoc Tong Cong ty Dien luc Viet Nam, Bo Cong nghiep va chiu su quan ly nha nuoc ve giao duc cua Bo GD&DT.

Truong co nhiem vu dao tao va boi duong can bo co trinh do cao dang va cac trinh do thap hon trong cac linh vuc Dien nang, Kinh te nang luong, Cong nghe thong tin... va hoat dong theo dieu le truong CD da ban hanh nam 2003 cua Bo truong Bo GD&DT.

Truong tuyen sinh tu Ninh Thuan den Ca Mau, thi vao ngay 22 va 23/7 voi 950 chi tieu cho cac nganh He thong dien, Nhiet dien, Thuy dien, Tu dong hoa, Cong nghe thong tin, Vien thong dien luc, Kinh te nang luong. Diem xet tuyen theo nganh.

Cao dang Kinh te TP HCM

(Ma truong CEP; 33 Vinh Vien, phuong 2, quan 10, TP.HCM; DT: 08. 8322825)

CD Kinh te TP.HCM duoc thanh lap tren co so Truong Trung hoc Kinh te TP.HCM. Truong tuyen thi sinh cac tinh tu Da Nang tro vao, thi vao ngay 20 va 21-7 voi 700 chi tieu, trong do co 350 chi tieu ngan sach TP.HCM cap.

Truong tuyen cac nganh Ke toan (Ke toan doanh nghiep) (300 chi tieu) va Quan tri kinh doanh (QTKD, QTKD xuat nhap khau) (400 chi tieu) thi khoi A.

Cao dang Ky thuat Ly Tu Trong TP HCM

(Ma truong CKP; 390 Hoang Van Thu, phuong 4, quan Tan Binh, TP.HCM; DT: 08. 8457475)

Truong tuyen sinh cac tinh tu Quang Binh tro vao.

Nam 2006 truong khong to chuc thi tuyen ma lay ket qua thi DH khoi A, D1 cua nhung thi sinh da du thi DH nam 2006 theo de thi chung cua Bo GD&DT de xet tuyen. Truong co 1.350 chi tieu dao tao 8 nganh voi cac khoi A, C, D1 gom Cong nghe ky thuat dien, Cong nghe ky thuat co khi, Cong nghe ky thuat oto, Cong nghe phan mem, Mang may tinh, Cong nghe ky thuat dien tu, Cong nghe ky thuat nhiet - lanh, Cong nghe may. Trong do hai nganh Cong nghe phan mem, Mang may tinh tuyen hai khoi C, D1; con lai tuyen khoi A.

Truong con tuyen he TCCN (2 nam) voi 500 chi tieu bang hinh thuc xet tuyen theo diem binh quan tot nghiep THPT hoac tuong duong, voi cac nganh Cong nghe phan mem, Mang may tinh, Dien tu cong nghiep, Dien lanh, Dien cong nghiep, Co khi che tao - tien, Co khi che tao - phay, Sua chua oto, Ky thuat may.

He TCCN (3,5 nam) voi 250 chi tieu tuyen sinh bang hinh thuc xet tuyen theo diem binh quan tot nghiep THCS, voi cac nganh Dien lanh, Co khi - phay, Sua chua oto, Ky thuat may, Dien cong nghiep (Cu Chi).

He Cong nhan ky thuat (2 nam) voi 350 chi tieu bang hinh thuc xet tuyen tu tot nghiep THCS den THPT cac nghe Dien tu cong nghiep, Dien tu dan dung, Dien cong nghiep, Sua chua thiet bi lanh, Cat got kim loai - tien, Cat got kim loai - phay, Sua chua oto.

Thoi gian ban va nhan ho so tuyen sinh he Trung cap chuyen nghiep va Cong nhan ky thuat tu ngay 8/5/2006 den 31/7/2006. Tuyen sinh he CD theo quy dinh cua Bo GD&DT.

Cao dang Tai chinh Hai quan

(Ma truong CTS; B2/1A duong 385, phuong Tang Nhon Phu A, quan 9, TP.HCM; co so 2: 778 Nguyen Kiem, quan Phu Nhuan, TP.HCM; DT: 08. 7306946 - 7307569)

Cao dang Tai chinh - Ke toan 4, CD Hai quan, Phan vien Hoc vien Tai chinh tai TP.HCM da duoc sat nhap thanh Truong CD Tai chinh - Hai quan. Tru so chinh cua truong dong tai B2/1A duong 385, P.Tang Nhon Phu, Q.9. Theo ke hoach, tu nay den nam 2010, CD Tai chinh - Hai quan se nang cap thanh DH.

Truong tuyen sinh trong ca nuoc, thi vao ngay 16 va 17/7, voi 914 chi tieu cho cac nganh Tai chinh - Tin dung, Ke toan, He thong thong tin kinh te, Thue - Hai quan, Quan tri kinh doanh.

Cao dang Van hoa Nghe thuat Dak Lak

(Ma truong CVL; so 5, Nguyen Chi Thanh, TP Buon Ma Thuot, tinh Dak Lak; DT: 050. 952636)

Truong tuyen cac thi sinh o cac tinh Dak Lak, Gia Lai, Kon Tum, Lam Dong va Dak Nong. Thi tuyen tu ngay 20 den 24-7 voi 75 chi tieu cho hai nganh Su pham Am nhac (thi khoi N mon Van, Nang khieu (Tham am - Tiet tau, Thanh nhac va Nhac cu) nang khieu he so 2); Su pham My thuat (thi khoi H mon Van, Nang khieu (Hinh hoa - Trang tri) nang khieu he so 2).

Cao dang Y te Hue

(Ma truong CYY; 1 Nguyen Truong To, TP Hue; DT: 054. 820042 - 822414)

Truong tuyen thi sinh co ho khau thuoc cac tinh mien Trung va Tay Nguyen. Truong co 100 chi tieu nganh Dieu duong da khoa.

Truong khong to chuc thi tuyen ma lay ket qua thi DH nam 2006 cua nhung thi sinh da du thi khoi B vao cac truong DH trong ca nuoc theo de thi chung cua Bo GD&DT de xet tuyen. Thi sinh trung tuyen tu tuc cho o.

(Theo Tuoi Tre)

Viet Bao
Comment :Thong tin tuyen sinh cua cac truong CD moi thanh lap
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thong tin tuyen sinh cua cac truong CD moi thanh lap bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong tin tuyen sinh cua cac truong CD moi thanh lap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thong tin tuyen sinh cua cac truong CD moi thanh lap ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Admission information of the newly established colleges
Ministry of Education, Quang Ninh, Nghe An, Ho Chi Minh City, Dak Lak, Nam Dinh, electrical engineering technology, music pedagogy, Pedagogy America arts, business administration, schools, colleges, training services, computer networks, norms and blocks
In 2005-2006, several new colleges were established. Below are the targets and blocks the implementation of these fields ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin tuyển sinh của các trường CĐ mới thành lập

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin tuyển sinh của các trường CĐ mới thành lập bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin tuyen sinh cua cac truong CD moi thanh lap

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin tuyen sinh cua cac truong CD moi thanh lap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin tuyen sinh cua cac truong CD moi thanh lap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0