Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Nam

Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Gioi thieu chi tieu, dieu kien, cach thuc tuyen sinh vao cac truong THCN Lam Dong, Dong Nai, Binh Phuoc, Long An, Tien Giang, Kien Giang, Can Tho, Binh Duong, Tay Ninh, Binh Thuan...

TINH LAM DONG

1

Truong Trung hoc Y te Lam Dong

(6B Ngo Quyen, phuong 4, TP. Da Lat)

Tel: 063.829520

1- Dieu duong da khoa

2- Ho sinh

4201

175

Toan, Sinh

THPT

Ngay thi: 20/07/2005

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh Lam Dong va cac tinh lan can.

2

Truong Trung hoc Kinh te Ky thuat Lam Dong

(25 Tran Phu, phuong 4, Da Lat, Lam Dong)

Tel: 063.831267

1- Dien cong nghiep va dan dung

2- Cong nghe thuc pham

3- Tin hoc

4- Hach toan ke toan

5- Du lich

6- Kinh doanhh o co so san xuat

4202

750

Toan, Van

THPT va THCS

Ngay thi: Thong bao sau

Xet tuyen doi voi he tuyen THCS

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh Lam Dong va cac tinh lan can.

Co 100 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THCS cho ca hai nganh 4 va 5

TINH BINH PHUOC

1

Truong Trung hoc Y te Binh Phuoc

(Ap 1, Tien Thanh, thi xa Dong Xoai, Binh Phuoc)

Tel: 0651. 881109

1- Duoc sy trung hoc

2- Dieu duong da khoa

3- Ho sinh

4- Ky thuat vien xet nghiem

4302

180

Toan, Hoa

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 08-09/08/2005

Tuyen thi sinh tinh Binh Phuoc va Dac Nong. Moi nganh co 20 chi tieu cho thi sinh tinh Dac Nong(*)

He khong chinh quy:

Thi Hoa va Chuyen mon. ngay thi: 22-24-27/09/2005

Co 160 chi tieu cho cac nganh 1, 2 va 3 (20 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THCS o moi nganh 2 va 3).Vung tuyen va chi tieu cho moi tinh nhu (*). Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

2

Truong Trung hoc Dan Lap Kinh te Ky thuat Binh Phuoc

(407 Quoc lo 14, phuong Tan Binh, thi xa Dong Xoai, Binh Phuoc)

Tel 0651.885422

1- Hach toan ke toan

2- Tin hoc

3- Dien cong nghiep va dan dung

4303

500

Toan, Van

Toan, Ly

nt-

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 20-21/08/2005

Tuyen thi sinh trong ca nuoc

3

He Trung hoc trong Truong Cao dang Su pham Binh Phuoc

(Quoc lo 14, phuong Tan Binh, thi xa Dong Xoai, Binh Phuoc)

Tel: 0651.881236

1. Su pham Mam non

4301

80

THPT

He chinh quy:

Khong to chuc ki thi rieng, lay diem ke can thi Cao dang cho cac thi sinh co nguyen vong hoc he THCN. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh Binh Phuoc.

TINH BINH DUONG

1

Truong Trung hoc Kinh te Binh Duong
(
Ap 2, Tan Dinh, Ben CAt, Binh Duong)

Tel: 0650.511062

1- Ke toan doanh nghiep san xuat

2- Ke toan thuong mai
3- Thue

4401

500

Van, Toan

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 05/08/2005

Tuyen thi sinh tinh Binh Duong, Binh Phuoc, Dong Nai, Tay Ninh, Dac Lac, Dac Nong, Lam Dong va TP. Ho Chi Minh.

2

Truong Trung hoc Y te Binh Duong

(So 1L, duong 30/4, PHu Hoa, thi xa Thu Dau Mot, Binh Duong)

Tel: 0650.832867

1- Duoc sy trung hoc

2- Ho sinh

3- Dieu duong da khoa

4- Y sy da khoa

4402

280

Toan, Hoa

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 29/07/2005

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh Binh Duong, Binh Phuoc, Ba Ria - Vung tau, Dong Nai, Tay Ninh, Lam Dong va huyen Cu Chi (TP. Ho Chi Minh)

Nganh 4 dao tao theo dia chi cho nganh cao su. Doi tuong la con em cua CBCNV, cong nhan o KV1 thuoc cac cong ty cao su o cac tinh: Dac Nong, Dac Lac, Gia Lai, Kon Tum, Quang Nam, Quang tri, Ha Tinh, Binh Thuan, Tay Ninh va Binh Phuoc. Ho so nop ve trung tam y te nganh cao su truoc ngay 15/06/2005.

Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

3

Truong Trung hoc Nong - Lam Binh Duong

(Khu Moi Nuoc, xa Dinh Hoa, Thu Dau Mot, Binh Duong).

Tel: 0650.512386

1- Chan nuoi va Thu y

2- Trong trot

3- Kinh te nong lam

4- Dia chinh

4403

400

Van, Toan

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 16/08/2005. Rieng thi sinh co dau vao tot nghiep THCS tien hanh xet tuyen va co 50 chi tieu.

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh Binh Duong, Binh Phuoc, Dong Nai, Dac Nong, Dac Lac.

4

Truong Trung hoc Ky thuat Binh Duong

(29 Bach Dang, PHu Cuong, Thu Dau Mot)

Tel: 0650.829296

1- My thuat

4404

150

Hinh hoa, Trang tri

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 02/08/2005

Xet tuyen doi voi he tuyen THCS

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh Binh Duong va cac tinh lan can.

Co 70 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THCS.

5

Truong Trung hoc Van hoa Nghe thuat Binh Duong

(59/18 Huynh Van Nghe, Phuong Phu Loi, Thu Dau Mot, Binh Duong)

Tel: 0650.840304

1- Quan ly nghiep vu van hoa

2- Thanh nhac

4406

80

Van, Nang khieu

Nang khieu, xet diem

THPT THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 09-11/08/2005 doi voi nganh 1.Ngay 12-13/08/2005 doi voi nganh 2.

Tuyen thi sinh tinh Binh Duong, Binh Phuoc. Rieng nganh 2 chi tuyen thi sinh tinh Binh Duong.

TINH TAY NINH

1

Truong Trung hoc Kinh te Ky thuat Tay Ninh

(Ap Long Yen, xa Long Thanh Nam,Hoa Thanh, Tay Ninh)

Tel: 066.842114

1- Trong trot

2- Chan nuoi va thu y

3- Tin hoc
4- Hach toan ke toan

5- Tai chinh - Tien te

6- Quan ly dat dai

4601

320

Toan, Sinh

nt-

Toan, Ly

nt-

nt-

nt-

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 07/08/2005

Xet tuyen doi voi he tuyen THCS

Tuyen thi sinh thuoc tinh Tay Ninh

Nganh 1 va 2 co 8 (cho moi nganh) tuyen thi sinh tot nghiep THCS va THPT. Cac nganh con lai chi tuyen thi sinh tot nghiep THPT .

2

Truong Trung hoc Y te Tay Ninh

(Duong 30/4, thi xa Tay Ninh)

Tel: 066.826546

1- Dieu duong da khoa

2- Ho sinh

4602.

130

Toan, Sinh

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 28/07/2005

Tuyen thi sinh thuoc tinh Tay Ninh

TINH BINH THUAN

1

He Trung hoc trong Truong Cao dang Su pham Binh Thuan

(397 Le Loi, TP. Phan Thiet, Binh Thuan)
Tel: 062.828150

1- Su pham Tieu hoc

2- Su pham Mam non

47C

Toan, Van

THPT va THCS

He chinh quy:

Khong tuyen sinh.

He khong chinh quy:

300 chi tieu cho giao vien dang cong tac chua qua dao tao su pham hoac da qua dao tao su pham nhung chua dat chuan (Phai duoc su dong y cua co quan chu quan). Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

Nganh 1 chi tuyen thi sinh tot nghiep THPT va co 100 chi thieu.

Tuyen thi sinh co ho khau tai Binh Thuan.

2

Truong Trung hoc Y te Binh Thuan

(138 Nguyen Hoi, TP. Phan Thiet)

Tel: 062.825740

1- Dieu duong da khoa

2- Ho sinh

3- Duoc sy trung hoc

4701

120

Toan, Sinh

nt-

THPT

He chinh quy:

Ngay thi:04/08/2005

Nganh 3 khong tuyen sinh he chinh quy.

Tuyen thi sinh co ho khau tai Binh Thuan.

He khong chinh quy:

120 chi tieu, thi toan, chuyen mon.

Ngay thi: 04/08/2005

Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

3

Truong Trung hoc Kinh Te Ky Thuat Ton Duc Thang

(26,Ngyen Hoi, TP.Phan Thiet)

Tel: 062.821052 - 062.828818

1- Hach toan Ke toan

2- Tin hoc

3- Nghiep vu le tan

4- Nghiep vu huong dan du lich

4702

670

Xet tuyen

THPT va THCS

He chinh quy:

Tuyen thi sinh co ho khau tai Binh Thuan. va cac tinh lan can.

Nganh 1 va 2 tuyen thi sinh co dau vao tot nghiep THCS va THPT. Cac nganh con lai chi tuyen thi sinh THPT

TINH DONG NAI

1

Truong Trung hoc Ky Thuat Cong nghiep Dong Nai

(Khu pho 2, phuong Binh Da, TP. Bien Hoa, Dong Nai)

Tel: 061.912924 hoac 061.838124 hoac 061.837522

1- Dien cong nghiep

2- Dien tu

3- Tin hoc lap trinh

4- Tin hoc phan cung

5- Co khi - Dong luc

6- Co khi Che tao

7- Sua chua, khai thac thiet bi co khi

8- Dien lanh

4801

1000

Toan, Ly

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 15-17/08/2005

Xet tuyen doi voi he tuyen THCS

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh Dong Nai tu 3 nam tro len.

Co 400 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THCS

2

Truong trung hoc Kinh te Dong Nai

(Kp2, phuong Binh Da, Thanh pho Bien hoa, Dong Nai)

Tel: 061.838122

1- Tai chinh ke toan

4802

300

Toan, Van

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 06/08/2005

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh Dong Nai tu 3 nam tro len.

He khong chinh quy:

Co 500 chi tieu cho can bo cong nhan vien dang cong tac tai Dong Nai.

3

Truong Trung hoc Y te Dong Nai

(To 9Kp2, phuong Binh Da, Thanh pho Bien hoa, Dong Nai)

Tel: 061.881390

1- Dieu duong da khoa

2- Duoc sy trung hoc

3- Ho sinh

4803

350

Toan, Hoa

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 19/07/2005(*)

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh Dong Nai tu 3 nam tro len. Co 100 chi tieu nganh 1, 2 ngoai ngan sach cho Ba Ria - Vung Tau.

He khong chinh quy:

Co 160 chi tieu cho thi sinh co ho khau tai tinh Dong Nai va cac tinh lan can

Thi Toan, Chuyen mon vao ngay (*)

4

Truong Trung hoc Van Hoa Nghe thuat Dong Nai

(106 Nguyen Van Troi, Trung Dung, Bien Hoa, Dong Nai)

Tel: 061.946506 hoac 061.822896

1- Am nhac

2- Quan ly hoat dong van hoa nghe thuat

3- Thu vien

4804

150

Van, Su

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 15/07/2005

50 chi tieu nganh 1 va chi tuyen thi sinh tot nghiep THCS

Ngoai 2 mon thi con kiem tra nang khieu.

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh Dong Nai.

5

Truong Trung hoc Dan lap Cong he Tin hoc - Vien thong Dong Nai

(01 tinh lo 24, P. Buu Long, TP. Bien Hoa, Dong Nai)

Tel: 061.951006

1- Tin hoc vien thong

2- Ky thuat vien thong

3- Khai thac buu chinh vien thong

4- Thu vien

5- Du lich

6- Mang may tinh vien thong

4805

1550

Toan, Ly

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 06-08/08/2005

Tuyen thi sinh trong ca nuoc.

TINH LONG AN

1

He Trung hoc trong Truong Cao dang Su pham Long An

(Km 1952, quoc lo 1A, xa Khanh Hau, thi xa Tan An, Long An)

Tel: 072512281

1- Su pham Mam non

49C

300

Van, toan.

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 15/07/2005

Tuye thi sinh co ho khau tai tinh Long An tu 3 nam tro len. Chi tuyen nu.

He khong chinh quy:

Ngay thi 08/05/2005

Co 200 chi tieu. Tuyen thi sinh la giao vien dang cong tac trong nganh tai tinh Long An. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

2

Truong Trung hoc Y te Long An

(93 Quoc lo 62, phuong 6, thi xa Tan An, Long An)

Tel: 072.828851

1- Dieu duong da khoa

2- Duoc sy trung hoc

4901

150

Toan, Hoa

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 24/07/2005

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh Long An

He khong chinh quy:

Co 100 chi tieu. Nganh 1 chi tuyen thi sinh tot nghiep THCS.

Ngay thi: 07/08/2005. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

3

Truong Trung hoc Kinh te Ky thuat Long An

(Cay so 1932, ap Voi La, Thi tran Ben Luc, huyen Ben Luc, tinh Long An)

Tel: 072.871242

1- Sua chua va khai thac thiet bi co khi (oto)

2- Hach toan ke toan

3- Tin hoc ke toan

4902

200

Toan, Ly

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 24/08/2005

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh Long An.

TINH DONG THAP

1

Truong Trung hoc Y te Dong Thap

(312 duong Nguyen Thai Hoc, phuong 4, thi xa Cao Lanh, Dong Thap)

Tel: 067.851537

1- Dieu duong da khoa

2- Ho sinh

5001

140

Toan, Sinh

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 06/08/2005.

Tuyen thi sinh co ho khau tai Dong Thap va cac tinh lan can. Rieng nganh 1 chi tuyen thi sinh co ho khau tai Dong Thap 3 nam tro len.

2

He Trung hoc trong Truong Cao dang Cong Dong Dong Thap

(So 259 duong Thien Ho Duong, xa Hoa An, thi xa Cao Lanh, Dong Thap)

Tel: 067.851274

1- Tin hoc ke toan

2- Nuoi trong thuy san

50D

140

THPT

He chinh quy:

Khong to chuc ky thi rieng lay diem ke can ky thi cao dang, dai hoc khoi A,B.

Tuyen thi sinh co ho khau tai Dong Thap 3 nam tro len.

Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

He khong chinh quy:

Co 300 chi tieu cho nganh Ke toan. Thi Toan, Ly. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

TINH AN GIANG

1

Truong Trung hoc Kinh te Ky thuat An Giang

(165 Tran Hung Dao, Phuong Binh Khanh, Tp. Long Xuyen)

Tel: 076.852538

1- Dien cong nghiep va dan dung

2- Sua chua khai thac thiet bi co khi (ot to)

3- Xay dung cong nghiep va dan dung

4- Cat got kim loai

5- Tin hoc

6- May thoi trang

7- Ky thuat dien tu

8- Hach toan ke toan

8.1-Ke toan Hanh chinh su nghiep

8.2- Ke toan doanh nghep

8.3- Ke toan ngan sach

9- Thue

10- Huong dan du lich

5101

665

Toan, Ly

nt-

nt-

nt-

nt-

nt-

nt-

Toan, Van

nt-

nt-

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 20/08/2005

Xet tuyen doi voi he tuyen THCS.

Tuyen thi sinh thuoc tinh An Giang.

Co 585 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THPT.

Co 80 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THCS cho cac nganh: 1 va 8.2

He khong chinh quy:

Thi trong thang 10 va thang 11/2005. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

2

Truong Trung hoc Nong nghiep An Giang

(Ben Cat, xa Vinh Thach Trung, huyen Chau Phu, tinh An Giang)

Tel: 076.689036

1- Che bien nong san thuc pham(*)

2- Chan nuoi va thu y (*)

3- Nuoi trong thuy san(*)

4- Trong trot (*)

5- Che bien va Bao quan thuy san(*)

6- Kinh te nong nghiep

7- Bao ve thuc vat (*)

5102

800

Toan, sinh

nt-

nt-

nt-

nt-

Toan, Van

Toan, sinh

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 28/08/2005

Tuyen thi sinh thuoc tinh An Giang.

Nganh 7 chi tuyen sinh he khong chinh quy.

He khong chinh quy: 800 chi tieu cac nganh (*).

Ngay thi: 01/10/2005.

Cac nganh 1, 7 chi tuyen thi sinh tot nghiep THPT.

3

Truong Trung hoc Y te An Giang

(20 duong Nguyen du, phuong My Binh, TP. Long Xuyen, An Giang)

Tel: 076.857701

1- Duoc sy trung hoc

2- Dieu duong da khoa

3- Ho sinh

4- Y sy y hoc co truyen

5- KTV xet nghiem da khoa

5103

225

Toan, Hoa

Toan, Sinh

nt-

nt-

nt-

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 29/07/2005

Nganh 5: ngoai ngan sach.

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh An Giang.

4

He trung hoc trong Truong Dai hoc An Giang

(25 Vo Thi Sau, My Xuyen, TP. Long Xuyen, An Giang)

Tel: 076.846074

1- Su pham Mam non

TAG3

50

Xet tuyen

THPT

He chinh quy:

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh An Giang.

Khong to chuc ky thi rieng. Lay diem ke can CD, DH cho cac thi sinh co nguyen vong hoc he THCN

TINH BA RIA - VUNG TAU

1

He Trung hoc trong Truong Cao dang Su pham Ba Ria - Vung Tau

(689 Cach Mang Thang Tam, Phuong Long Toan, thi xa Ba Ria, Tinh Ba Ria - Vung Tau)

Tel: 064.826644

1- Su pham Mam non

2- Su pham Tieu hoc

52C

200

Van, Toan va kiem tra Nang khieu

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 08/09/2005

Chi tuyen sinh nganh 1 (Tot nghiep THPT)

Tuyen thi sinh co ho khau tai Ba Ria- Vung Tau.

He khong chinh quy:

270 chi tieu. Nganh 1 (220 chi tieu) tuyen thi sinh tot nghiep THCS. Nganh 2 (50 chi tieu) tuyen thi sinh THPT.

Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet

2

He Trung hoc trong Truong Cao dang Cong Dong Ba Ria - Vung Tau

(80 Truong Cong Dinh, phuong 3, TP. Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau)

Tel: 064.530943

1- Tin hoc

2- Dien Tu - Tin hoc

3- Ke toan tin hoc

4- Dien cong nghiep va dan dung

5- Co khi dong luc

52CD

400

Xet tuyen

THPT

He chinh quy:

Thi sinh co ho khau tai Ba Ria-Vung Tau

3

Truong Trung hoc Y Te Ba Ria - Vung Tau

(278 Le loi, TP. Vung Tau, Ba Ria -Vung Tau)

1- Dieu duong da khoa

2- Ho sinh

3- Y sy y hoc co truyen

5201

150

Toan, Hoa

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: thang 08/2005.

Thi sinh co ho khau tai Ba Ria-Vung Tau.

TINH TIEN GIANG

1

Truong Trung hoc Y te Tien Giang

(83 Lo Ma, Phuong 9, TP. My Tho, tinh Tien Giang)

Tel: 073. 872970

1- Duoc sy trung hoc

2- Dieu duong da khoa

3- Ho sinh

5301

250

Toan, Sinh

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 28/07/2005

Tuyeethi sinh co ho khau tai tinh Tien Giang va cac tinh lan can

He khong chinh quy:

Co 50 chi tieu nganh 3 cho thi sinh tot nghiep THPT va co bang Duoc ta, co ho khau tai tinh Tien Giang va lan can.

Thi Toan, Hoa chuyen mon. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

2

Truong Trung hoc Van hoa Nghe thuat Tien Giang

(56 Le Thi Hong Gam, P.6, TP. My Tho, Tien Giang)

Tel: 073873280

1- Van hoa quan chung

2- Su pham My thuat

3- Su pham Am nhac

5302

60

.

Van, Su

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 20/08/2005

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh Tien Giang. Khong tuyen nganh 2 va 3.

He khong chinh quy:

Ngay thi: 15/07/2005

Co 100 chi tieu cho nganh 2 (thi Bo cuc, hinh hoa) va 3 (thi Nang khieu nhac). Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

3

He Trung hoc trong Truong Cao dang Cong dong Tien Giang

(Km1964, quoc lo 1A, xa Long An, Chau Thanh, Tien Giang)

Tel: 073.855671

1- Cong nghe thong tin

2- Dien cong nghiep va dan dung

3- Sua chua va khai thac thiet bi co khi (Dong luc)

4- Xay dung

53CD

400

THPT

He chinh quy:

Tuyen thi sinh co ho khau tai tinh Tien Giang.

Khong to chuc ky thi rieng, lay diem ke can ky thi dai hoc, cao dang cua cac thi sinh (Khong trung tuyen he cao dang cua truong) co nguyen vong hoc he THCN.

52. TINH KIEN GIANG

1

Truong Trung hoc Kinh te Ky thuat Kien Giang

(425 Mac Cuu, P. Vinh Thanh, thi xa Rach Gia, Kien Giang)

Tel: 077.872086

1- Xay dung cong nghiep va dan dung

2- Xay dung cong trinh giao thong

3- Sua CHua va khai thac thiet bi co khi (oto)

4- Co khi che Tao

5- Dien cong nghiep

6- Dien tu vien thong

7- Cong nghe thong tin

8- Ke toan doanh nghiep san xuat

9- Ke toan thuong mai va dich vu

10- Chan nuoi thu y

11- Ky thuat va cong nghe san xuat xi mang

12- Du lich

13- Nuoi trong thuy san

14- Van hanh, sua chua may tau

5401

812

Toan, Ly

nt-

nt-

nt-

nt-

nt-

nt-

nt-

nt-

Toan, Sinh

Toan, Ly

nt-

Toan, Sinh

Toan, Ly

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 19/08/2005

Xet tuyen doi voi he tuyen THCS.

Tuyen thi sinh co ho khau tai Kien Giang va cac tinh lan can.

Nganh 11 chi tuyen hoc sinh co ho khau 3 nam tro len tai huyen Hon Dat, Kien Luong va thi xa Ha Tien.

Co 280 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THCS cho ca nganh 1, 5, 6, 7, 8, 9 va 10.

He khong chinh quy:

500 chi tieu. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

2

Truong Trung hoc Y te Kien Giang

(So 14, Pham Ngoc Thach, phuong Vinh Thanh, thi xa Rach Gia, Kien giang)

Tel: 863431

1- Dieu duong da khoa

2- Ho sinh

3- Duoc sy trung hoc

5402

150

Toan, Sinh

nt-

Toan, Hoa

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 10/08/2005.

Tuyen thi sinh co ho khau tai Kien Giang toi thieu 3 nam.

He khong chinh quy:

100 chi tieu cho nganh 1 va 3. Rieng nganh 3 thi Toan, Chuyen mon.

Ngay thi: 10/08/2005.

Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

3

He Trung hoc trong Truong Cao dang Cong dong Kien Giang

(217 Chu Van An, Phuong An Hoa, thi xa Rach Gia, Kien Giang)

Tel: 077.810212

1- Hach toan ke toan

2- Tin hoc

3- Nuoi trong thuy san

4- Chan nuoi thu y

54CD

320

Toan, Ly

nt-

Toan, Sinh

nt-

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: Thang 08/2005.

Xet tuyen doo voi he tuyen THCS.

Chi co nganh 3 tuyen ca thi sinh tot nghiep THPT VA THCS (60 chi tieu).

Tuyen cac thi sinh co ho khau tai Kien Giang va cac tinh lan can.

He khong chinh quy:

140 chi tieu cho gnah 1 va 2. Thi tuyen thang 8/2005.

Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

TINH CAN THO

1

He Trung hoc trong Truong Cao Dang Kinh te Ky thuat Can Tho

(9 Cach mang Thang 8, quan Can Tho, TP. Can Tho)

Tel: 071.826072

1- Trong trot- Bao ve thuc vat

2- Chan nuoi va thu y

3- Nuoi trong thuy san

4- Che bien va bao quan thuy san

5- Quan ly dat dai

6- Hach toan ke toan

6.1. Ke toan doanh nghiep san xuat

6.2. Ke toan thuong mai dich vu

7- Tai chinh tien te

8- Thue

9- Quan ly ngan sach nha nuoc

10- Tin hoc

5501

750

Toan, sinh

nt-

nt-

Toan, Hoa

Toan, van

nt-

nt-

Toan, Ly

Toan, Van

Toan, Ly

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 10/08/2005

Xet tuyen doi voi he tuyen THCS.

Co 100 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THCS cho ca nganh 2 va 3. Cac nganh con lai chi tuyen thi sinh tot nghiep THPT. Nganh 7.2 chi tuyen sinh he khong chinh quy. Nganh 7.1 chi tuyen he chinh quy.

Tuyen thi sinh thanh pho Can Tho

He khong chinh quy:

1800 chi tieu trong do co 200 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THCS cac nganh 2 va 3. Cac nganh con lai chi tuyen thi sinh tot nghiep THPT.

Viet Bao
Comment :Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Nam
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Information vocational enrollment southern Vietnam
Binh Phuoc, Long An, Tay Ninh, An Giang, Kien Giang, Binh Thuan and Ba Ria - Vung Tau, Teachers College, accounting, business International technical and Aquaculture, high school, Binh Duong, Dong Nai, Tien Giang Province, students, high school
About us targets, conditions, method of admission to the vocational school of Lam Dong, Dong Nai, Binh Phuoc, Long An, Tien Giang, Kien Giang, Can Tho, Binh Duong and Tay Ninh, Binh Thuan ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin tuyển sinh THCN các tỉnh phía Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin tuyển sinh THCN các tỉnh phía Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0