Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Bac

Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Bac

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thong tin tuyen sinh vao cac truong THCN thuoc cac dia phuong: Hai Phong, Bac Ninh, Bac Giang, Hoa Binh, Thai Binh, Ninh Binh, Hung Yen, Hai Duong.

Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Bac

Thong tin tuyen sinh cua 32 truong THCN Ha Noi xem tai day

Thong tin ve cac truong THCN thuoc Bo Cong nghiep, Thuong mai, Tai chinh, Nong nghiep va Phat trien Nong thon...xem tai day .

Dieu kien xet tuyen, thoi gian het han nhan ho so xet tuyen… cua cac truong THCN dang ky voi Bo GD-DT xet tuyen xem tai day .

Thong tin tuyen sinh cua cac truong THCN thuoc Bo Y te, Tai nguyen - Moi truong, Ke hoach-Dau tu, Dai Truyen hinh, Tieng noi Viet Nam... tai day .

THANH PHO HAI PHONG

1

Truong Trung hoc Y te Hai phong

(So 169, Tran Nguyen Han, Le Chan, Hai Phong)

Tel: 031.781412

1- Dieu duong da khoa

0301

300

Toan, Sinh

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 05/08/2005

Tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai Hai Phong

2

Truong Trung hoc Van hoa Nghe thuat

(Duong Hao Khe, Phuong Cat Bi, Hai An, Hai Phong)

Tel: 031.726247

1- Thu vien

2- Phat hanh xuat ban pham

3- Nang khieu nghe thuat

4- Mua

5- Am nhac

6- San Khau

7- Su pham nhac

8- Su pham Hoa

0302

500

Van, Su

nt-

Nang khieu

Van, Nang khieu

nt-

nt-

nt-

nt-

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 14/08/2005

Co 150 chi tieu cho he tuyen THCS

Tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai Hai Phong

He khong chinh quy:

200 chi tieu cho nganh Quan ly van hoa. Thi Van, Su vao ngay 18/09/2005.

Vung tuyen nhu he chinh quy.

3

Truong Trung hoc Cong nghiep Hai Phong

(So 187, Ton Duc Thang, An Dong, An Duong, Hai Phong)

Tel: 031.835907

1- Dien cong nghiep va dan dung

2- Co khi che tao

3- Cong nghe thong tin

0303

450

Toan, Ly

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 21/08/2005

Tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai Hai Phong

He khong chinh quy:

Ngay thi: 16/10/2005

Co 150 chi tieu. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

4

He Trung hoc trong Truong Cao dang Cong dong Hai Phong

(So 2 Nguyen Binh, quan Ngo Quyen, Hai Phong)

Tel: 031.735130

1- Ke toan doanh nghiep

2- Ke toan hanh chinh su nghiep

3- Quan ly ngan sach

4- Co khi

5- Che bien an uong

6- Du lich

7- Dien cong nghiep va dan dung

8- Thuy loi

9- Quan ly lao dong

10- Tin hoc

11- Quan ly dat dai

0304

680

Toan, Ly

nt-

nt-

nt-

nt-

nt-

nt-

nt-

Toan, Van

Toan, Ly

nt-

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 26-27/08/2005

Tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai Hai Phong

He khong chinh quy:

450 chi tieu cho cac nganh 1, 5, 11 (thi Toan, Ly) va Hanh chinh Van phong (thi Toan, Van)

Ngay thi: 30/10/2005. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

5

He trung hoc trong truong Dai hoc Hai Phong

( 171 Phan Dang Luu, Q. Kien An, Hai Phong)

Trung tam dao tao boi duong giao vien

(246B Da Nang, Q. Ngo Quyen, Hai Phong)

Tel: 031.761339 hoac 031.761031

1- Hanh chinh van thu

2- Thiet bi thi nghiem truong hoc

0305

240

Toan, Van

Toan, Hoa

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 15-16/08/2005

Tuyen thi sinh cac tinh phia Bac.

He khong chinh quy:

Ngay thi: 28-29/08/2005.

Co 240 chi tieu. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

TINH BAC GIANG

1

Truong Trung hoc Kinh te - Ky thuat Bac Giang

(Xa Tan Dinh, huyen Lang Giang, tinh Bac Giang)

Tel: 0240.854557

1- Hach toan ke toan

2- Quan ly Kinh te nong nghiep

3- Chan nuoi va thu y

1801

350

Toan, Van

nt-

Toan, Sinh

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 11/08/2005

Khong tuyen nganh 2

Tuyen thi sinh tinh Bac Giang

He khong chinh quy:

150 chi tieu

Tuyen thi sinh ho khau Bac Giang va mot so tinh lan can.

2

Truong Trung hoc Ky thuat day nghe Bac Giang

(Doi Coc, Xa Dinh Tri, huyen Lang Giang, tinh Bac Giang)

Tel: 0240557028 hoac 0240.836027

1- Dien xi nghiep

2- Dien tu

3- Tin hoc

1802

240

Toan, Ly

THPT va

THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 18/08/2005

Xet tuyen doi voi he tuyen THCS

Chi co nganh 1 tuyen thi sinh tot nghiep THCS.

Tuyen thi sinh ho khau tinh Bac Giang.

3

Truong Trung hoc Y te Bac Giang

(147 Thanh Thien, phuong Le Loi, thi xa Bac Giang)

Tel: 0240.820871 hoac 0240.820110

1- Dieu duong da khoa

1803

100

Toan, Sinh

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 04/08/2005

Tuyen thi sinh tinh Bac Giang

4

Truong Trung hoc Van hoa Nghe thuat Bac Giang

(Quan Thanh, xa Xuong Giang, thi xa Bac Giang)

Tel: 0240.522185

1- Quan ly van hoa co so

2- Thu vien

3-Thanh nhac

4- Hoi hoa

5- Nhac cu

6- My thuat ung dung

1804

140

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 08/08/2005

Nganh 1 (2nam), 2 (2 nam) chi tuyen thi sinh tot nghiep THPT; nganh 3 (4nam), 4 (4 nam), 5 (6 nam), 6 (4 nam) chi tuyen thi sinh tot nghiep THCS.

Tuyen thi sinh tinh Bac Giang

TINH BAC NINH

1

Truong Trung hoc Van hoa - nghe thuat Bac Ninh

(So 25, duong Thien Duc, phuong Ve An, thi xa Bac Ninh). Tel: 0241.825983

1- Dien vien mua

2- Dien vien quan ho

3- Sang tac

4- Am nhac

5- Quan ly van hoa

6- Hoi hoa

1901

97

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 05-06/08/2005

Tuyen thi sinh tinh Bac Ninh

Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

Ngoai ra con co 60 chi tieu khong chinh quy cho nganh thu vien

2

Truong Trung hoc Y te Bac Ninh

(Doi Bup Le, phuong Thi Cau, thi xa Bac Ninh). Tel: 0241.827239

1- Dieu duong da khoa

2- Ho sinh

1902

100

Toan, Sinh

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 31/07/2005

Tuyen thi sinh tinh Bac Ninh

3

He Trung hoc trong Truong Cao dang Su pham Bac Ninh

(Phuong Dai Phuc, Thi xa Bac Ninh)

Tel: 0241.824851

1- Su pham Mam non

19C

400

(ngoai ngan sach)

Van, Nang khieu (hat)

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 22-25/07/2005

Tuyen thi sinh co ho khau tinh Bac Ninh

TINH HA TAY

1

He Trung hoc trong Truong Cao dang Su pham Ha Tay

(Thi tran Thuong Tin, Ha Tay)

Tel: 034.853894

1- Su pham Mam non

20C

150

Toan, Van

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 10/08/2002

Tuyen thi sinh tinh Ha Tay.

He khong chinh quy:

Co 200 chi tieu. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

2

Truong Trung hoc Kinh te Ha Tay

(Km15- quoc lo 6A Ha Noi - Hoa Binh, tinh Ha Tay)

Tel: 034.821791

1- Hach toan ke toan

2002

600

Toan, Van

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 13/08/2005

Tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tinh Ha Tay (*)

He khong chinh quy:

Co 200 chi tieu. Vung tuyen nhu (*)

Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet

3

Truong Trung hoc Y te Ha Tay

(39 Nguyen Viet Xuan, phuong Quang Trung, thi xa Ha Dong, Ha Tay)

Tel: 034.515244

1- Dieu duong da khoa

2- Ho sinh

2003

300

Toan, Sinh

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 29/07/2005

Tuyen thi sinh tinh Ha Tay

4

Truong Trung hoc Dan lap Ky thuat Cong nghe Le Quy Don

(Thi xa Ha Dong, Ha Tay)

Tel: 034.524848

1- Hach toan ke toan

2- Tin hoc

3- Du lich

2004

300

THPT

He chinh quy

Khong to chuc ky thi rieng, xet tuyen va lay diem ke can ky thi CD, DH

Tuyen thi sinh tinh Ha Tay

TINH HAI DUONG

1

Truong Trung hoc Nong nghiep Hai Duong

(Tien Trung, xa Ai Quoc, Nam Sach, Hai Duong)

Tel: 0320.753955

1- Chan nuoi va thu y

2- Trong trot va bao ve thuc vat

3- Hach toan ke toan

4- Thuy loi

2101

210

Toan, Sinh

nt-

Toan, Ly

nt-

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 30-31/08/2005

Xet tuyen doi voi he tuyen THCS

Co 60 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THCS vao cac nganh 1 va 3. Cac nganh con lai chi tuyen thi sinh tot nghiep THPT

Tuyen thi sinh tinh Hai Duong

He khong chinh quy:

Co 80 chi tieu cho nganh Nong Hoc. Thi Toan, Van vao thang 8/2005.

Tuyen thi sinh la can bo 121 tinh Hai Duong. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet

2

Truong Trung hoc Van hoa Nghe thuat Hai Duong

(Duong Tong Duy Tan, phuong Ngoc Chau, tp. Hai Duong)

Tel: 0320.847906

1- Thu vien

2- Nhac cu

3- San khau cheo

4- Quan ly van hoa

2102

85

Toan, Van

Van, Nang khieu

nt-

nt-

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 23-24/08/2005

Tuyen thi sinh co ho khau tinh Hai Duong. Nganh 4 khong tuyen he chinh quy

He khong chinh quy:

Co 60 chi tieu nganh 4

Thi tuyen 19-20/05/2005

Chi tuyen can bo 121 thuoc tinh Hai Duong. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

3

Truong Trung hoc Y te Hai Duong

(Km3, duong Nguyen Luong Bang, TP. Hai Duong)

Tel: 0320.892302

1- Dieu duong da khoa

2- Ho sinh

3- Y sy y hoc co truyen

2103

300

Toan, Sinh

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 25/07 va 10/08/2005

Tuyen thi sinh tinh Hai Duong va mot so tinh lan can. Rieng nganh 2 chi tuyen thi sinh trong tinh Hia Duong. Co 80 chi tieu co kinh phi dao tao cua nganh 1, 50 chi tieu co kinh phi dao tao cua nganh 3.

He khong chinh quy:

Chi tuyen nganh 1 va co 100 chi tieu. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

4

He Trung hoc trong Truong Cao dang Kinh te - Ky thuat Hai Duong

(Duong Luong Dinh Cua, phuong Hai Tan, TP. Hai Duong)

Tel: 0320.861269

1- Hach toan ke toan

2- Tin hoc

3- Dien tu

4- Dien cong nghiep va dan dung

5- Hanh chinh van phong

6- Xay dung

CHD1

300

Xet tuyen

THPT

He chinh quy:

Tuyen thi sinh tinh Hai Duong. Chi tuyen cac nganh 1, 2,3 va 4.

He khong chinh quy:

140 chi tieu cho nganh 5 va 6. Doi tuong la can bo 121 thuoc tinh Hai Duong

Thi Toan, Van vao thang 10/2005. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

5

He Trung hoc trong Truong Cao dang Su Pham Hai Duong

(Duong Dong Nien, TP. Hai Duong)

Tel: 0320.890025

1- Thu vien - thiet bi truong hoc

2- Su pham mam non

21C

80

THPT

He chinh quy:

Chi tuyen nganh 1

Khong to chuc ky thi rieng. Lay diem ke can he Cao dang cua truong cho cac thi sinh co nguyen vong hoc he THCN.

Chi tieu phan theo huyen cua tinh Hai Duong. Tuyen thi sinh tinh Hai Duong

He khong chinh quy:

Ngay thi: thang 07/2005. Thi Toan, Van

320 chi tieu nganh 2 cho giao vien cac truong Mam non chua qua dao tao cua tinh Hai Duong. Se co thong bao cu the toi cac huyen co tuyen. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

TINH HUNG YEN

1

Truong Trung hoc Kinh te - Ky thuat To Hieu Hung Yen

(Xa Dan Tien, Khoai Chau, Hung Yen)

Tel: 0321.713033

1- Trong trot va bao ve thuc vat

2- Chan nuoi thu y

3- Quan ly kinh te

4- Dia chinh

5- Ky thuat nong nghiep

2201

270

Toan, Sinh

nt-

Toan, Van

nt-

nt-

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 25/08/2005

Chi co nganh 5 tuyen thi sinh tot nghiep THCS (xet tuyen) va co 30 chi tieu. Cac nganh con lai chi tuyen thi sinh tot nghiep THPT.

Tuyen thi sinh tinh Hung Yen (*)

He khong chinh quy:

260 chi tieu cho cac nganh 1, 2, 3, 4 va Ky thuat nuoi trong thuy san. Chi tuyen thi sinh tot nghiep THPT. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet

2

Truong Trung hoc Y te Hung Yen

(Duong Hai Thuong Lan Ong, phuong An Tao, Thi xa Hung Yen)

Tel: 0321.865502

1- Dieu duong da khoa

2- Ho sinh

3- Y sy y hoc co truyen

2202

350

Toan, Sinh

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 14/08/2005

Tuyen thi sinh tinh Hung Yen va cac tinh lan can

3

Truong Trung hoc Dan lap Ky nghe va Kinh te Hung Yen

(Thi tran Ban, Yen Nhan, huyen My Hao, Hung Yen). Tel: 0321.943916

1- Dien cong nghiep va dan dung

2- Xay dung cong trinh

3- Tin hoc

4- Hach toan ke toan

2203

600

Toan, Ly,

nt-

nt-

Toan, Van

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 13/09/2005

Tuyen thi sinh cac tinh tu Thua Thien - Hue tro ra.

4

He Trung hoc trong Cao dang Su pham Hung Yen

(Duong Chu Van An, phuong An Tao,thi xa Hung Yen)

Tel: 0321.862762

1- Su pham Mam non

22C

200.

Toan, Nang khieu

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 21/08/2005

Tuyen thi sinh tinh Hung Yen.

He khong chinh quy:

Co 250 chi tieu cho cac giao vien co trinh do so hoc mam non (co bang tot nghiep THPT) o tinh Hung Yen. Ngay thi: 24/04/2005

Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

TINH HOA BINH

1

Truong Trung hoc Kinh te -Ky thuat Hoa Binh

(52/25 phuong Cham Mat, thi xa Hoa Binh)

Tel: 018.858028

1- Hach toan ke toan

2- Chan nuoi thu y

3- Bao ve thuc vat

4- Quan ly kinh te nong nghiep

5- Khuyen nong lam

2301

300

Toan, Van

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 15/08/2005

Xet tuyen doi voi he tuyen THCS

Tuyen thi sinh co ho khau tinh Hoa Binh. Rieng nganh 3 va 5 chi tuyen doi tuong tot nghiep THCS

He khong chinh quy:

Co 200 chi tieu cho cac nganh 2, 4 va 5. Tuyen thi sinh tinh Hoa Binh. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

2

Truong Trung hoc Y te Hoa Binh

(To 14 phuong Dong Tien, thi xa Hoa Binh, tinh Hoa Binh)

Tel: 018.853927

1- Dieu duong da khoa

2- Y sy ( dinh huong san nhi)

3- Ho sinh

2302

300

Toan, Sinh

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 06/08/2005 cho nganh 1. Cac nganh con lai tien hanh xet tuyen theo dia chi (can bo y te dang cong tac tai tram y te xa va cac xa vung cao, vung sau, vung xa thieu can bo y te cua tinh Hoa Binh, da co chung chi so hoc y te).

Nganh 1 tuyen thi sinh tinh Hoa Binh va cac tinh lan can.

3

He trung hoc trong Truong Cao dang Su pham Hoa Binh

(Duong Vo Thi Sau, phuong Cham Mat, thi xa Hoa Binh)

Tel: 018. 858932

1- Su pham Mam non

2- Thu vien va thiet bi truong hoc

23C

150

THPT

He chinh quy:

Tuyen thi sinh tinh Hoa Binh.

Khong to chuc ky thi rieng. Nganh 1 xet tuyen de dao tao chuan hoa giao vien mam non cua tinh. Nganh 2 lay diem ke can thi sinh du thi vao khoi C he CDSP co nguyen vong hoc he THCN. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

He khong chinh quy:

co 100 chi tieu cho nganh 1. Dao tao lai giao vien Mam non cua tinh Hoa Binh. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

TINH HA NAM

1

Truong Trung hoc Y te Ha Nam

(Duong Nguyen Huu Tien, phuong Le Hong Phong, thi xa Phu Ly, Ha Nam)

Tel: 0351.858243 hoac 0351. 851198

1- Dieu duong da khoa

2- Duoc sy trung hoc

2401

200

Toan, Sinh

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 08/08/2005

Co 50 chi tieu cho thi sinh trong tinh, 150 chi tieu dao tao theo dia chi. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

2

He Trung hoc trong Truong Cao dang Su pham Ha Nam

(Duong Ly Thuong Kiet, phuong Le Hong Phong , thi xa Phu Ly, Ha Nam)

Tel: 0351.854533

1- Su pham Mam non

24C

THPT va THCS

Nam 2005, truong chi tuyen sinh he khong chinh quy va co 500 chi tieu (trong do co 150 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THCS).

Tuyen thi sinh tinh Ha Nam va Nam Dinh.

TINH NAM DINH

1

Truong Trung hoc Kinh te - Ky thuat Nong nghiep Nam Dinh

(Xa Nam Phong, TP. Nam Dinh, tinh Nam Dinh)

Tel: 0350.858208

1- Trong trot va bao ve thuc vat

2- Chan nuoi thu y

3- Hach toan ke toan

4- Quan ly dat dai

5- Nuoi trong thuy san

2501

500

Toan, Sinh

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 28/08/2005

Xet tuyen doi voi he tuyen THCS

Co 50 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THCS.

Tuyen thi sinh tinh Nam Dinh va cac tinh lan can

He khong chinh quy:

Co 100 chi tieu cho cac thi sinh tot nghiep THPT cho cac nganh 1,2,3 va 4. Vung tuyen nhu he chinh quy. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

2

Truong Trung hoc Van Hoa - Nghe thuat Nam Dinh

(77 duong Tran Huy Lieu, TP. Nam Dinh)

Tel: 0350.837304

1- Thu vien

2- Am nhac

3- My thuat

2502

150

Van, Su

Van, Nang Khieu

nt-

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 30-31/07/2005

Xet tuyen doi voi he tuyen THCS

Tuyen thi sinh tinh Nam Dinh

Co 50 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THCS cho ca hai nganh 2 va 3. 100 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THPT cho nganh 1.

He khong chinh quy:

Coc 80 chi tieu cho nganh Quan ly van hoa cho thi sinh tot nghiep THPT la truong ban van hoa xa, phuong (dao tao theo dia chi). Thi Van, Chuyen nganh.

Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

3

Truong Trung hoc Thuy loi va PTNT Nam Dinh

(Km4 duong Tran Huy Lieu, TP. Nam Dinh)

Tel: 0350.835255

1- Thuy loi

2- Dien Nong nghiep va nong thon

3- Sua chua, khai thac thiet bi co khi (dong luc)

4- Che bien va bao quan luong thuc

5- Cong nghe thong tin

2503

400

Xet tuyen

THPT va THCS

He chinh quy:

Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

Co 150 chi tieu cho

thi sinh tot nghiep THCS

Tuyen thi sinh tinh Nam Dinh va khu vuc dong bang song Hong.

He khong chinh quy:
Xet tuyen 150 chi tieu cho nganh 1 va 2. Vung tuyen nhu he chinh quy.

TINH THAI BINH

1

Truong Trung hoc Van hoa - Nghe thuat

(Duong Hoang Cong Chat, phuong Quang Trung, TP. Thai Binh)

Tel. 036.842405

1- Quan ly van hoa

2- Van hoa quan chung

3- Thu vien

4- Bao ton bao tang

5- Du luch

6- Nhac cu truyen thong (nhi, sao, nguyet, tam thap luc)

7- Nghe thuat bieu dien cheo (dien vien cheo)

8- Hoi hoa

2601

255

Van,Su

nt-

nt-

nt-

nt-

Van, Nang khieu

nt-

nt-

THPT va THCS

He chinh quy

Ngay thi: 01-02/08/2005 doi voi nganh tu 1 den 5 va nganh 8 (chi tuyen thi sinh tot nghiep THPT). 12-13/08/2005 doi voi nganh 6 va 7 (tuyen thi sinh tot nghiep THCS va THPT).

Tuyen thi sinh tinh Thai Binh

2

Truong Trung hoc Su pham Mam non Thai Binh

(Phuong Quang Trung, TP. Thai Binh)

Tel: 036.839201

1- Su pham Mam non

2602

450

Toan, Van

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 31/07/2005

Tuyen thi sinh tinh Thai Binh.

He khong chinh quy:

Thi Tam ly giao duc va Van vao thang 5/2005.

Co 400 chi tieu. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet

3

Truong Trung hoc Nong nghiep Thai Binh

(Khu 3B, thi tran Quynh Coi, huyen Quynh Phu, tinh Thai Binh)

Tel: 036.863087

1- Chan nuoi va thu y

2- Trong trot - Bao ve thuc vat

3- Quan ly kinh te

4- Dia chinh

5- Quan ly thuy nong

6- Nuoi trong thuy san

2603

300

Toan, Sinh

THPT va THCS

He chinh quy:

Ngay thi: 15/09/2005

Xet tuyen doi voi he tuyen THCS

Tuyen thi sinh tinh Thai Binh.

Co 50 chi tieu cho thi sinh tot nghiep THCS

He khong chinh quy:

Co 400 chi tieu cho nganh 1, 2, 3 va 4. Nganh 4 chi tuyen thi sinh tot nghiep THCS. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

4

Truong trung hoc Y te Thai Binh

(Pho Phan Ba Vanh, phuong Quang Trung, thi xa Thai Binh)

Tel: 036.839191

1- Dieu duong da khoa

2- Ho sinh

2604

200

Toan, Sinh

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 29/07/2005

Tuyen thi sinh Thai Binh

5.

He Trung hoc trong Truong Cao dang Kinh te Ky thuat Thai Binh

(Duong Hoang Cong Chat, phuong Quang Trung, TP. Thai Binh)

Tel: 036.839191

1- Hach toan ke toan

2- Tin Hoc

3- Co khi

4- Quan ly dien nong thon

2605

400

Toan, ly

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 18-19/08/2005

Tuyen thi sinh trong tinh Thai Binh

TINH NINH BINH

1

Truong Trung hoc Y te Ninh Binh

(297 Hai Thuong Lan Ong, Nam Thanh, thi xa Ninh Binh)

Tel: 030.871461

1- Dieu duong da khoa

2- Dieu duong cong dong

2701

150

Toan, Hoa

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 14/08/2005

Nganh 2 chi tuyen thi sinh tinh Ninh Binh

He khong chinh quy:

Co 170 chi tieu nganh Ho sinh va nganh 1. Tuyen thi sinh trong va ngoai tinh. Xet tuyen cho can bo y te tuyen co so. Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

2

Truong Trung hoc Kinh te- Ky thuat va Tai chuc Ninh Binh

( Phuong Bich Dao, thi xa Ninh Binh)

Tel: 030.884330

1- Hach toan ke toan

2- Chan nuoi thu y

3- Trong trot va bao ve thuc vat

2702

350

Toan, Van

Toan, Sinh

nt-

THPT

He chinh quy:

Ngay thi: 14/08/2005

Tuyen thi sinh tinh Ninh Binh, rieng nganh 1 tuyen them cac thi sinh tinh Nam Dinh va Ha Nam.

He khong chinh quy:

Co 80 chi tieu nganh 1 (xet tuyen). Thi sinh lien he voi truong de co thong tin chi tiet.

3

He Trung hoc trong Truong Cao dang Su pham Ninh Binh

(Xa Ninh Nhat, thi xa Ninh Binh)

Tel: 030.623653

1- Su pham mam non

27C

60

Xet tuyen

THPT

He chinh quy:

Tuyen thi sinh tinh Ninh Binh

He khong chinh quy:

co 200 chi tieu cho giao vien mam non

(Con tiep)

Viet Bao

Comment :Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Bac
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Bac bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Bac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Bac ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Information vocational enrollment northern provinces
Thai Binh, Hai Phong, Hoa Binh and Hung Yen, Ninh Binh, Bac Ninh, Teachers College, accounting, Plant Protection, Information detailed, high school, province of Hai Duong, Bac Giang, Ha Tay Province, candidates and high schools
Admission information on vocational schools under local Hai Phong, Bac Ninh, Bac Giang, Hoa Binh, Thai Binh, Ninh Binh and Hung Yen, Hai Duong ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin tuyển sinh THCN các tỉnh phía Bắc

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin tuyển sinh THCN các tỉnh phía Bắc bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Bac

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Bac co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin tuyen sinh THCN cac tinh phia Bac de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0