Thong tin quan trong ve tuyen sinh khoi Cong an nam 2012

Thong tin quan trong ve tuyen sinh khoi Cong an nam 2012

Tags: Bo CA, Bo GD, Hoc vien An ninh Nhan dan, canh sat giao thong, bo cong an, duoc dang ky, tin quan trong, theo quy dinh, tuyen sinh, du thi, thi sinh, dao tao, trung cap, so tuyen, truong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Danh 15% chi tieu tuyen sinh nu; thi sinh chi duoc dang ky du thi vao mot nganh cua mot truong; Hoc vien An ninh nhan dan mo nganh hoc moi; Tuyen sinh trung cap canh sat giao thong; Chieu cao 1,64m tro len moi duoc du thi…

>> Tuyen sinh cac truong Cong an, Quan doi: Phai qua so tuyen

>> Cong bo thong tin moi nhat ve tuyen sinh DH 2012

>> Nam 2012: Khoi nganh Cong an tuyen 3.590 chi tieu

Tong cuc Xay dung luc luong Cong an nhan dan vua ban hanh huong dan cong tac tuyen sinh Cong an nhan dan nam 2012. Nhung thong tin quan trong thi sinh can luu y trong tuyen sinh nam 2012 nhu sau:
Thong tin quan trong ve tuyen sinh khoi Cong an nam 2012
Sinh vien truong cong an tham gia ngay hoi Tu van tuyen sinh.

Danh 15% chi tieu tuyen sinh nu

Theo Cuc Dao tao, ve tuyen hoc sinh nu vao dai hoc (DH), trung cap (TC) CAND he chinh quy: nam 2012, Bo Cong an khong quy dinh ty le hoc sinh nu so tuyen, dang ky du thi DH va dang ky xet tuyen vao TC CAND.

Viec so tuyen hoc sinh nu do Giam doc CA cac tinh, thanh pho truc thuoc TW quyet dinh tren co so nhu cau su dung can bo nu cua dia phuong va co trach nhiem tiep nhan cong tac sau khi tot nghiep. Hoc sinh nu dam bao cac dieu kien, tieu chuan theo quy dinh cua Bo Cong an va quy dinh cua CA tinh, thanh pho noi so tuyen (neu co) duoc dang ky du thi dai hoc va dang ky xet tuyen vao trung cap CAND. CA cac tinh, thanh pho truc thuoc TW thong bao cong khai chu truong tuyen nu vao cac truong DH, TC CAND nam 2012 va doi tuong, dieu kien, tieu chuan so tuyen de hoc sinh nu tu nguyen dang ky so tuyen, du tuyen vao cac truong CAND.

Ky tuyen sinh nay, Bo Cong an ban hanh chi tieu tuyen nu rieng vao tung truong DH, trung cap (TC) CAND theo tung nhom nganh, nganh voi ty le tu 10-15%. Sau khi co ket qua diem thi, cac truong xay dung phuong an diem trung tuyen rieng doi voi thi sinh nu theo chi tieu duoc phan bo.

Thi sinh chi duoc dang ky du thi vao 1 nganh cua mot truong

Theo quy dinh cua Bo GD-DT, cac truong tuyen sinh theo nganh va su dung ky hieu ma nganh dao tao lam ma nganh dang ky du thi. Do dac thu, Bo Cong an quy dinh tuyen sinh theo nganh hoac nhom nganh, sau khi trung tuyen, cac truong se phan vao hoc cac chuyen nganh. Thi sinh dat dieu kien so tuyen chi duoc dang ky du thi vao mot nganh cua mot truong.

Thi sinh thuoc khu vuc phia Nam thi tuyen sinh vao cac truong phia Bac du thi nhu sau: Thi tuyen vao Hoc vien ANND va Truong Dai hoc Ky thuat-Hau can CAND: du thi tai Truong DH ANND; thi tuyen va Hoc vien CSND va Truong DH PCCC: du thi tai Truong DH CSND.

Hoc vien An ninh nhan dan mo nganh hoc moi

Ngoai cac nganh tuyen sinh dao tao DH he chinh quy nhu nam 2011, nam nay, Hoc vien ANND se bo sung nganh Luat (chuyen nganh Luat hinh su), tuyen thi sinh du thi khoi A, C, D1 theo diem tuyen rieng.

Nam 2012, Bo Cong an tiep tuc xet tuyen thi sinh trung tuyen vao cac hoc vien, truong DH CAND gui di dao tao DH tai cac truong ngoai nganh. Trong qua trinh dao tao, hoc vien gui di hoc duoc huong che do, chinh sach nhu hoc vien DH CAND. Sau khi tot nghiep, Bo Cong an tiep nhan va phan cong cong tac.

Nam nay se bo sung nguon xet tuyen di hoc DH ngoai nganh cua Hoc vien ANND doi voi thi sinh du thi nganh Luat. Co 60 chi tieu tuyen sinh dao tao DH chuyen nganh tham muu, chi huy hau can tai Truong DH Ky thuat - Hau can CAND theo hinh thuc lien ket dao tao voi Hoc vien Hau can-Bo Quoc phong. Xet tuyen trong so thi sinh du thi vao truong DH Ky thuat - Hau can CAND.

Tuyen sinh Trung cap CSGT

Nam 2012, Truong Trung cap CSGT (dong tai Thang Binh, Quang Nam) to chuc tuyen sinh voi 300 chi tieu tuyen moi theo lo trinh tuyen sinh da duoc lanh dao Bo phe duyet. Cu the: 150 chi tieu dao tao chuyen nganh CSGT duong thuy; 150 chi tieu dao tao chuyen nganh CSGT duong bo -duong sat.

Dia ban tuyen sinh cua Truong Trung cap CSGT: chuyen nganh duong bo - duong sat tuyen sinh tu Quang Tri, Thua Thien - Hue, TP Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Gia Lai, Kon Tum, Dak Lak, Dak Nong, Lam Dong. Chuyen nganh CSGT duong thuy: ca nuoc.

Tu ngay 1/3 den 30/4 to chuc so tuyen

Theo huong dan cua Cuc Dao tao Bo Cong an, tu 1/3 den 30/4, cac don vi, dia phuong se tien hanh thong bao ke hoach, tiep nhan hoc sinh dang ky, to chuc so tuyen va nop danh sach dang ky du thi, danh sach dang ky xet tuyen trung cap cho cac truong kem theo phi tuyen sinh, bao cao ket qua so tuyen ve Tong cuc XDLL CAND.

Den 30/5, cac hoc vien, truong DH gui giay bao du thi; bao cao so lieu thi sinh dang ky du thi, ke hoach to chuc thi va phi tuyen sinh ve Cuc Dao tao de nop Bo GD-DT. Tu 4-10/7, hoc vien, truong to chuc thi. Ngay 20/8, cac hoc vien, truong cong bo diem trung tuyen, gui giay chung nhan ket qua thi, phieu bao diem cho thi sinh…

Chieu cao tu 1,64m tro len moi duoc du thi

Ve doi tuong, tieu chuan, dang ky du thi, du thi DH he chinh quy tai cac truong CAND van thuc hien theo quy dinh tai Thong tu so 71/2001/TT-BCA ngay 17/10/2011 cua Bo Cong an va huong dan cua Tong cuc XDLL CAND. Rieng chien si phuc vu co thoi han trong CAND khong quy dinh do tuoi.

Theo do, ve tieu chuan dao duc, trong nhung nam hoc pho thong dat yeu cau ve hanh kiem tu loai kha tro len; ve pham chat chinh tri, dam bao theo quy dinh hien hanh cua Bo truong Bo Cong an doi voi viec tuyen nguoi vao luc luong CAND.

Ve tieu chuan suc khoe: nguoi du thi khong mac benh kinh nien, man tinh; the hinh, the trang can doi; khong co di hinh, di dang. Doi voi nam: chieu cao tu 1,64m - 1,80m va can nang tu 48 kg-75 kg. Doi voi nu: chieu cao tu 1,58m den 1,75m; can nang tu 45 kg - 60 kg. Doi voi hoc sinh thuoc vung KV1, hoc sinh la nguoi dan toc thieu so theo tung gioi duoc ha thap 2cm ve chieu cao va 2 kg can nang. Ve thi tuyen, trong mot nam, moi thi sinh chi duoc dang ky du thi vao 1 nganh hoc o 1 truong.

Ho so dang ky du thi phai co don xin tinh nguyen vao nganh

Ho so dang ky du thi va ho so tuyen sinh vao dao tao DH, CD, trung cap he chinh quy thuc hien theo quy dinh cua Bo GD-DT va huong dan hang nam cua Bo Cong an.

Thi sinh luu y, doi voi ho so nhap hoc vao cac loai hinh dao tao tap trung voi hoc vien tuyen moi can co: Don xin tinh nguyen vao nganh Cong an (theo mau cua Bo CA); Ban ly lich tu khai (theo mau) co xac nhan cua xa, phuong, thi tran; Ban tham tra ly lich (theo mau cua Bo CA); Giay chung nhan suc khoe (theo quy dinh cua Bo CA); Giay khai sinh; Ho khau thuong tru; Hoc ba va bang tot nghiep THPT hoac giay chung nhan tot nghiep THPT tam thoi doi voi nguoi trung tuyen ngay trong nam tot nghiep (doi voi hoc sinh nhap hoc cac truong Van hoa CAND co hoc ba va bang tot nghiep THCS); Bien ban xet duyet cua Hoi dong tuyen sinh CA cac don vi, dia phuong.

VietBao.vn (Theo Dan tri)
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Bo CA, Bo GD, Hoc vien An ninh Nhan dan, canh sat giao thong, bo cong an, duoc dang ky, tin quan trong, theo quy dinh, tuyen sinh, du thi, thi sinh, dao tao, trung cap, so tuyen, truong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin quan trọng về tuyển sinh khối Công an năm 2012

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin quan trọng về tuyển sinh khối Công an năm 2012 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin quan trong ve tuyen sinh khoi Cong an nam 2012

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin quan trong ve tuyen sinh khoi Cong an nam 2012 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin quan trong ve tuyen sinh khoi Cong an nam 2012 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0