Thong tin chi tiet tuyen sinh lop 10 o TP HCM

Thong tin chi tiet tuyen sinh lop 10 o TP HCM

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Noi dung giang day cua cac truong. Muc hoc phi, so tien thu kich cau cua cac truong THPT, Trung tam giao duc thuong xuyen duoc cung cap day du.

HS dang du thi tot nghiep
HS dang du thi tot nghiep

Thong tin chi tiet cua cac quan tu 1 - 10, xem TAI DAY

Sau day la noi dung chi tiet cua cac truong thuoc cac quan: 11, 12, Tan Binh, Tan Phu.....

So thu tu Ten truong Dia chi Chi tieu Hinh thuc tuyen

Ghi chu

(*) Hoc phi: Hoc phi noi thanh: 30.000/hs/thang; Ngoai thanh 25.000/hs/thang.

Hoc phi 2 buoi/ngay: 50.000/hs/thang; Hoc phi tang cuong tieng Anh: 70.000/hs/thang

Thi tuyen Xet tuyen

Quan 11

77 THPT Nguyen Hien 3 Duong Dinh Nghe 585 x Truong cong lap; hoc 2 buoi/ngay; tang cuong tieng Anh (*)
78 THPT Luong The Vinh 8 Lo Sieu 630 x Truong cong lap*
79 THPT Nam Ky Khoi Nghia 269/8 Nguyen Thi Nho 720 x Truong cong lap; hoc phi 110.000/hs/thang; tang cuong tieng Anh
80 THPT Quoc te APU 268 Lang Binh Thang 250 x Truong Dan lap, Tu thuc; hoc phi thu theo thoa thuan
81 Trung tam Giao duc thuong xuyen quan 11 1549 Duong 3/2 320 x Hoc phi 65.000/hs/thang
82 He Bo tuc van hoa cua CD Hai Quan 33 duong 52 cu xa Lu Gia 200 x Hoc phi 65.000/hs/thang

Quan 12

83 THPT Thanh Loc Phuong Thanh Loc 540 x Truong cong lap (*)
84 THPT Vo Truong Toan Phuong Hiep Thanh 540 x Truong cong lap, hoc 2 buoi/ngay (*)
85 THPT Truong Chinh Nguyen Van Qua 675 x Truong cong lap, hoc 2 buoi/ngay (*)
86 Trung tam Giao duc thuong xuyen quan 12 Phuong Tan Hiep Chanh 400 x Hoc phi 65.000/hs/thang
87 THDL KTKT Phuong Dong 98 Phan Van Hon 300 x Tin hoc, Hach toan ke toan, Du lich; Co day bo tuc trung hoc; Hoc phi thoa thuan

Quan Tan Binh

88 THPT Nguyen Thuong Hien 544 CMT8 750 x Truong cong lap; hoc 2 buoi/ngay; tang cuong tieng Anh (*)
89 THPT Nguyen Chi Thanh 189/4 Hoang Hoa Tham 585 x Truong cong lap; tang cuong tieng Anh (*)
90 THPT Nguyen Thai Binh 913-915 Ly Thuong Kiet 720 x Truong cong lap; hoc phi 110.000/hs/thang
91 THPT Ly Tu Trong 390 Hoang Van Thu, phuong 4 540 x Truong cong lap; hoc phi 110.000/hs/thang, thu kich cau: 40.000/hs/thang
92 THPT Nguyen Khuyen 132 Cong Hoa 1260 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
93 THPT Truong Vinh Ky 110 Banh Van Tran 630 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
94 THPT Thai Binh 236/10 Nguyen Thai Binh 120 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
95 THPT Thanh Binh 192/14-16 Nguyen Thai Binh 480 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
96 THPT Hoa Binh 18AB Bau Cat 400 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
97 THPT Viet Thanh 81 Binh Gia 240 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
98 THPT Nguyen Trai 57/37 Bau Cat 9 200 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
99 Trung tam Giao duc thuong xuyen quan Tan Binh 95/55 Truong Chinh 600 x Hoc phi 65.000/hs/thang
100 He Bo tuc van hoa cua truong THPT Ly Tu Trong 390 Hoang Van Thu 250 x Hoc phi 65.000/hs/thang
101 CD Ky thuat Ly Tu Trong 390 Hoang Van Thu 250 x Dien tu, Dien cong nghiep va dan dung, Dien lanh, Sua chua khai thac TB co khi, Co khi che tao, Tin hoc Ky thuat may. Co day bo tuc trung hoc; Hoc phi theo khung quy dinh

Quan Tan Phu

102 THPT Tran Phu 3 Le Thuc Hoach 990 x Truong cong lap (*)
103 THPT Tan Binh Duong 27/3, phuong 14 810 x Truong cong lap (*)
104 THPT Tay Thanh 149/15 Ly Thanh Tong 540 x Truong cong lap; hoc phi 110.000/hs/thang
105 THPT Nhan Van 17 Son Ky- phuong Son Ky 200 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
106 THPT Tri Duc 1333A Thoai Ngoc Hau 555 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
107 THPT Quoc van Sai Gon 1035B Trinh Dinh Trong 100 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
108 Trung tam Giao duc thuong xuyen quan Tan Phu 211/53 Vuon Lai 400 x Hoc phi 65.000/hs/thang
109 He Bo tuc van hoa cua truong THPT Tran Phu 3 Le Thuc Hoach 300 x Hoc phi 65.000/hs/thang

Quan Binh Thanh

110 THPT Thanh Da Lo G cu xa Thanh Da 540 x Truong cong lap*
111 THPT Gia Dinh 195/29 Xo Viet Nghe Tinh 990 x Truong cong lap, co tuyen them 2 lop chuyen Ly - Hoa; tang cuong tieng Anh (*)
112 THPT Phan Dang Luu 27 Nguyen Van Dau, phuong 6 720 x Truong cong lap; thu kich cau: 12.000/hs/thang; tang cuong tieng Anh. Day tieng Phap ngoai ngu 2
113 THPT Vo Thi Sau 95 Dinh Tien Hoang 855 x Truong cong lap; thu kich cau: 15.000/hs/thang; tang cuong tieng Anh.
114 THPT Hoang Hoa Tham 6 Hoang Hoa Tham 765 x Truong cong lap; hoc phi 110.000/hs/thang
115 THPT Hung Dao 103 Nguyen Van Dau 300 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
116 THPT Dong Do 12B Nguyen Huu Canh 200 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
117 THPT Thai Binh Duong 16 Vo Truong Toan 40 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
118 THPT Hong Duc Cu xa 301 duong D1 640 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
119 THPT Phan Huy Ich 480/81 Le Quang Dinh 100 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
120 Trung tam Giao duc thuong xuyen quan Binh Thanh 10 Vu Tung 600 x Hoc phi 65.000/hs/thang
121 He Bo tuc van hoa cua truong THPT Thanh Da Lo G cu xa Thanh Da 50 x Hoc phi 65.000/hs/thang
122 Bo tuc van hoa Ton Duc Thang 37/3-5 Ngo Tat To 300 x Hoc phi 65.000/hs/thang

Quan Phu Nhuan

123 THPT Phu Nhuan Hoang Minh Giam, phuong 9 675 x Truong cong lap; tang cuong tieng Anh (*)
124 THPT Han Thuyen 188 Le Van Si 900 x Truong cong lap; hoc phi 110.000/hs/thang
125 THPT Quoc te 305 Nguyen Trong Tuyen 60 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
126 THPT Hong Ha 2 Truong Quoc Dung 270 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
127 Trung tam Giao duc thuong xuyen quan Phu Nhuan 109 Phan Dang Luu 400 x Hoc phi 65.000/hs/thang
128 He Bo tuc van hoa cua DH Ngoai Thuong 55A Phan Dang Luu 300 x Hoc phi 65.000/hs/thang
129 TH tu thuc KT-KT Tay Nam A Hoang Dieu 100 x Tin hoc, Hach toan ke toan, Che bien va bao quan thuc pham, Du lich, Thu ky van phong, Tai chinh tien te, My thuat cong nghiep, Quan ly cong trinh do thi, Quan tri doanh nghiep san xuat. Co day bo tuc trung hoc. Hoc phi thoa thuan

Quan Go Vap

130 THPT Go Vap 90A Nguyen Thai Son 585 x Truong cong lap;hoc 2 buoi/ngay (*)
131 THPT Nguyen Cong Tru 97 Quang Trung 1080 x Truong cong lap*
132 THPT Tran Hung Dao 450/19C Le Duc Tho 900 x Truong cong lap*
133 THPT Nguyen Trung Truc 9/168 Duong 26/3 900 x Truong cong lap; hoc phi 110.000/hs/thang
134 THPT Hermann Gmeiner Quang Trung, phuong 12 120 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
135 THPT Bac Son 2Bis Nguyen Huy Dien 200 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
136 THPT Pham Ngu Lao 6 Pham Ngu Lao 250 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
137 Trung tam Giao duc thuong xuyen quan Go Vap 18 Thong Nhat 500 x Hoc phi 65.000/hs/thang
138 He Bo tuc van hoa truong THPT Go Vap 90A Nguyen Thai Son 150 x Hoc phi 65.000/hs/thang
139 He Bo tuc van hoa truong THPT Nguyen Trung Truc 9/168 Duong 26/3 180 x Hoc phi 65.000/hs/thang
140 He Bo tuc van hoa cua truong DH Cong nghiep 12 Nguyen Van Bao 1500 x Hoc phi 65.000/hs/thang

Quan Thu Duc

141 THPT Thu Duc 166/24 Dang Van Bu 630 x Truong cong lap;hoc 2 buoi/ngay (*)
142 THPT Nguyen Huu Huan 11 Doan Ket 675 x Truong cong lap; tang cuong tieng Anh (*)
143 THPT Tam Phu Phuong Tam Phu 630 x Truong cong lap;hoc 2 buoi/ngay (*)
144 THPT Hiep Binh Khu pho 6, Hiep Binh Phuoc 630 x Truong cong lap (*)
145 THPT Phuong Nam KP6, phuong Truong Tho 400 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
146 Trung tam Giao duc thuong xuyen quan Thu Duc 25/9 Vo Van Ngan 500 x Hoc phi 45.000/hs/thang
147 He Bo tuc van hoa cua truong TH KT-NV Thu Duc 43 Vo Van Ngan 300 x Hoc phi 45.000/hs/thang
148 Tuong TH KT-NV Thu Duc 53 Vo Van Ngan 100 x Tin hoc, Sua chua khai thac thiet bi co khi, Hach toan ke toan, Dien cong nghiep-dan dung, Dien tu. Co day BTTH. Hoc phi theo quy dinh

Huyen Cu Chi

149 THPT An Nhon Tay Xa An Nhon Tay 495 x Truong cong lap*
150 THPT Cu Chi Khu pho I, thi tran 720 x Truong cong lap*
151 THPT Quang Trung Xa Phuoc Thanh 450 x Truong cong lap;hoc 2 buoi/ngay (*)
152 THPT Trung Phu Xa Tan Thanh Dong 675 x Truong cong lap*
153 THPT Trung Lap Xa Trung Lap 630 x Truong cong lap;hoc 2 buoi/ngay (*)
154 THPT Phu Hoa Xa Phu Hoa Dong 540 x Truong cong lap;hoc 2 buoi/ngay (*)
155 THPT Tan Thong Hoi Xa Tan Thong Hoi 630 x Truong cong lap*
156 Thieu Sinh Quan Xa Duc Nhuan 100 x Truong truc thuoc Bo tu lenh TP; hoc 2 buoi/ngay; tuyen sinh rieng
157 Trung tam Giao duc thuong xuyen huyen Cu Chi Khu pho 3, Thi tran 300 x Hoc phi 45.000/hs/thang
158 TH KTKT-NV Tay Sai Gon Tan Thong Hoi 300 x Ky thuat vien thong, Hach toan ke toan, KT Cong nghe may va thoi trang, Doanh thac buu chinh vien thong, Tai chinh tien te, Tin hoc, Du lich, Nghiep vu kinh doanh. Co day bo tuc trung hoc. Hoc phi thoa thuan

Huyen Hoc Mon

159 THPT Ly Thuong Kiet Xa Thoi Tam 630 x Truong cong lap*
160 THPT Nguyen Huu Cau Xa Trung My Tay 540 x Truong cong lap; tang cuong tieng Anh (*)
161 THPT Ba Diem Xa Ba Diem 540 x Truong cong lap*
162 THPT Nguyen Van Cu Xa Xuan Thoi Thuong 450 x Truong cong lap*
163 THPT Nguyen Huu Tien Xa Dong Thanh 720 x Truong cong lap;hoc 2 buoi/ngay (*)
164 Trung tam Giao duc thuong xuyen huyen Hoc Mon Duong Le Loi, Thi tran 250 x Hoc phi 45.000/hs/thang

Huyen Binh Chanh

165 THPT Binh Chanh Xa Binh Chanh 675 x Truong cong lap*
166 THPT Da Phuoc Xa Da Phuoc 675 x Truong cong lap;hoc 2 buoi/ngay (*)
167 THPT Le Minh Xuan Xa Le Minh Xuan 630 x Truong cong lap;hoc 2 buoi/ngay (*)

Quan Tan Binh

168 THPT An Lac Kinh Duong Vuong, phuong An Lac 765 x Truong cong lap; thu kich cau: 5.000/hs/thang
169 THPT Vinh Loc Binh Hung Hoa B 675 x Truong cong lap*
170 THPT Phan Chau Trinh 12 duong 23 520 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
171 THPT Ngoi Sao Duong so 18 khu dan cu An Lac 105 x Truong dan lap, tu thuc; thu hoc phi theo thoa thuan
172 Trung tam Giao duc thuong xuyen quan Binh Tan 31A Ho Ngoc Lam 160 x Hoc phi 45.000/hs/thang
Huyen Nha Be
173 THPT Long Thoi Xa Long Thoi 720 x Truong cong lap*
174 Trung tam Giao duc thuong xuyen huyen Nha Be Phu Xuan I 40 x Hoc phi 45.000/hs/thang
Huyen Can Gio
175 THPT Binh Khanh Xa Binh Khanh 630 x Truong cong lap;hoc 2 buoi/ngay (*)
176 THPT Can Thanh Xa Can Thanh 360 x Truong cong lap;hoc 2 buoi/ngay (*)
177 Trung tam Giao duc thuong xuyen Huyen Can Gio Xa Can Thanh 100 x Hoc phi 45.000/hs/thang

(Nguon: So GD-DT TP.HCM)

Viet Bao
Comment :Thong tin chi tiet tuyen sinh lop 10 o TP HCM
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thong tin chi tiet tuyen sinh lop 10 o TP HCM bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong tin chi tiet tuyen sinh lop 10 o TP HCM ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thong tin chi tiet tuyen sinh lop 10 o TP HCM ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Details Grade 10 enrollment in the city
Additional Systems, Vo Van Ngan Hoang Van Thu, Forums International, Center for Continuing Education, Culture Additional, detailed information, accounting accounting, public schools, private schools, provided, Tan Thong Hoi, fees, agreements, private, 2
Contents of the school teaching. Tuition fees, the proceeds of the stimulus schools, education centers often provide full ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin chi tiết tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin chi tiết tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin chi tiet tuyen sinh lop 10 o TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin chi tiet tuyen sinh lop 10 o TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin chi tiet tuyen sinh lop 10 o TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0